Industria (euskaraz)

download Industria (euskaraz)

of 44

Embed Size (px)

Transcript of Industria (euskaraz)

 • OARSOALDEAKOINDUSTRIARENBEHARENERGETIKOENAZTERKETA

 • 2

  OARSOALDEAKOINDUSTRIARENBEHARENERGETIKOENAZTERKETA

  2016koAbuztuaAbendua

  ZUZENDARITZAETAKOORDINAZIOA:BeatrizBrosa(Gerentzialaguntzailea)AinaraLasarte(Energiateknikaria)

  OARSOALDEAKOGARAPENAGENTZIA

  LAGUNTZATEKNIKOAETADOKUMENTUARENIDAZKETA INGURU21,S.L.

  ESKERRAK:CarmeloMontaa(edpEnerga)FelipePrez(EnergiarenEuskalErakundea)IakiSnchezetaLorenaAlzaga(Papresa)MercedesMendia(IndustriasTajo)PabloOrtega(Iberdrola)

 • 3

  AURKIBIDEA

  1.HELBURUAKETAMETODOLOGIA...4

  2.OARSOALDEAKOINDUSTRIARENEZAUGARRIAKETAKONTSUMOENERGETIKOAK....522

  2.1.ERRENTERIAKOINDUSTRIASEKTOREKOENPRESAK.1315

  ERRENTERIAKOINDUSTRIAENPRESAK.15*

  2.2.PASAIAKOINDUSTRIASEKTOREKOENPRESAK.1617

  PASAIAKOINDUSTRIAENPRESAK..17*

  2.3.LEZOKOINDUSTRIASEKTOREKOENPRESAK..1819

  LEZOKOINDUSTRIAENPRESAK.19*

  2.4.OIARTZUNGOINDUSTRIASEKTOREKOENPRESAK.2022

  OIARTZUNGOINDUSTRIAENPRESAK22*

  3.OARSOALDEAKOINDUSTRIARENHAUSNARKETAETAONDORIOAK.2324

  4.INSITUDATUBILKETA..2534

  4.1.PAPRESA..2629

  PAPRESAKOFITXA..29*

  4.2.INDUSTRIASTAJO..3032

  INDUSTRIASTAJOKOFITXA.32*

  4.3.ABBNIESSEN.3334

 • 4

  1.HELBURUAKETAMETODOLOGIA

  ExistitzenzirendatuenbildumabategindaetaOarsoaldeakoindustriasektorekodatuetakontsumoenergetikoekinosatuda.Datuhauekiturridesberdinetatiklortudira.Lortu diren Oarsoaldeako udalerrietako sektorekako kontsumo energetikoak gasnaturalaetaelektrizitatearenak izandira.Gipuzkoamailan, industriaazpisektorekakokontsumoendatuakerelortudira.DatuhorietatiketaOarsoaldeakoEnergiaPlaneanbildutakoetatikabiatuta,eskualdekoindustriarenezaugarrienetakontsumoenergetikoenanalisiagaratuda.Oarsoaldeakodatuakaztertuondoren,udalerribakoitzeko industriarenezaugarrietakontsumoenergetikoakikertudira,industriaazpisektoreezberdinakereaztertuz.Ondoren, Oarsoaldeko jarduera ekonomiko industrialaren bolumen handiena dutenhiru enpresetako bi ikuskatu dira. Hiru enpresa hauek, Oarsoaldean kontsumoenergetiko handienak dituztenak dira. Kontsumo energetikoak murriztu etaeraginkorragoak zein lehiakorragoak izateko enpresetan erabiltzen diren energiakudeaketa sistemak aztertu dira eta erabilitako energia motaren araberako datuenbilketaeginda.Azterketa hau egin ondoren, poligonomailako ekintzak ikertudira eta empresa txikieta ertainak ez diren bisitatutako bi enpresetan, eraginkortasun energetikoahobetzeko eta jarduera ekonomikoetan energia berriztagarrien erabilera ezartzekoaukeraklandudira.Oarsoaldeako industria azpisektorekako datuak lortzeko egon diren zailtasunengatikezinizandakontsumomapasakonbatgaratu.

 • 5

  2.OARSOALDEAKOINDUSTRIARENEZAUGARRIAKETAKONTSUMOENERGETIKOAK

  Oarsoaldeako Energia Planean azaltzen den bezala, Oarsoaldeako jardueraekonomikoetan industria sektorearen pisua murriztua da. Baina, aldiz, eskualdekosektorekako kontsumo energetikoa aztertzen bada, kontsumo maila handiena duensektoreaindustriadelabehadaiteke.

  Industriak, eskualdekoguztizko kontsumoenergetikoaren%68a suposatzendu.Datuhau banakatuta aztertzen badugu, Oarsoaldeako industriak, energia elektrikoarenkontsumoaren %63a eta gas naturalaren kontsumoaren %72a suposatzen duelaikustenda.

  SEKTOREKAKOKONTSUMOENERGETIKOAKGIPUZKOAN(Ktep)

  2013 2014 2015 GASNATURALA ELEKTRIZITATEA GASNATURALA ELEKTRIZITATEA GASNATURALA ELEKTRIZITATEA

  GUZTIRA 503,7 493,3 466,3 484,0 460,5 489,5INDUSTRIA 383,5 314,3 349,6 309,3 331,3 309,5ZERBITZUAK 37,2 95,1 36,8 93,4 39,7 95,6ETXEBIZITZAK 81,9 78,3 79 75,6 88,8 77,5BESTELAKOAK 1,1 5,6 0,9 5,7 0,7 6,9

  ITURRIA:EVE

 • 6

  Sektorekako kontsumo energetikoak, energia motaren arabera aztertzen badira,Gipuzkoamailanindustriasektoreak,gasnaturalaren%74aetaelektrizitatearen%64akontsumitzendituelaikusdaiteke.

  Oarsoaldeako industria, empresa txiki eta ertainez osatuta dago. Enpresetan laneandauden pertsonen batez bestekoa 106 da Errenterian, 114 Lezon, 104 Oiartzuneneta5ekoadaPasaian.

  INDUSTRIAERAIKINENTAMAINENBATEZBESTEKOA(langilekopurua)

  ITURRIA:UDALMAP

  Eskualdeko sektore industriala Errenteria, Lezo etaOiartzunen kokatzen da nagusiki.Pasaian,berriz,pisugutxidusektoreak.

  Udalerri bakoitzeko industriaenpresa kopurua aztertzen bada, gehiengoa (ia erdia)Oiartzunenaurkitzenda.LezoetaErrenterian,eskualdekoindustriaenpresen%28aeta%21akokatzendira,hurrenezhurren.

  Oarsoaldeako industria sektorearen gehiengoa enpresa txiki edo ertainez osatuadagoenarren,eskualdean,250langileedogehiagodituzten3enpresadaude.

 • 7

  OARSOALDEAKOENPRESENTAMAINA

  ERRENTERIA PASAIA LEZO OIARTZUNENPRESATXIKIETAERTAINAK 56 17 77 119

  ENPRESAHANDIAK 1 0 0 2ITURRIA:OARSOALDEA(MAPAKO)

  Aztertutako kontsumo energetikoak, energia elektrikoa eta gas naturalarenkontsumoak izan dira, gainontzeko energiaiturrien datuak biltzeko zailtasun ugariegon delako. Industriako kontsumo energetiko handienak iturri horietakoak dira,industria kontsumo osoaren%80a osatzen dute eta (Gipuzkoa Energia Foru Planeanargitaratutakodatuak).

  Oarsoaldeako enpresa txiki eta ertainen energiakontsumoak baxuak dira, aipatuenpresekdutentamainaetajarduerengatik.

  OARSOALDEAKOINDUSTRIARENGASNATURALARENKONTSUMOA

  ITURRIA:EDP

  Industria sektorearekin zerikusia duen gas naturalaren kontsumoaren %98aErrenterian erabiltzen da eta%2a, Oiartzunen. Lezo eta Pasaiaren kontsumoak osotxikiak dira Errenteriakoekin konparatuta eta ondorioz, arbuilagarriak kontsideradaitezke.

 • 8

  OARSOALDEAKOINDUSTRIARENELEKTRIZITATEKONTSUMOA

  ITURRIA:IBERDROLA

  Sektore industrialari lotutako elektrizitate kontsumoen kasuan, ErrenteriakOarsoaldeako guztizko kontsumoaren %86a suposatzen du, jarraian, Oiartzunekkontsumo totalaren %9a erabiliz. Gas naturalaren kasuan ez bezala, industriarilotutako elektrizitate gastuan, Lezok, guztizkoaren %45a erabiltzen du. Pasaiarenkasuan, gainontzeko udalerriekin konparatuta, ez du ia kontsumo energetikoriksuposatzen.

  Udalerri bakoitzeko enpresa kopurua kontuan izan behar da eta hauen tamainaaztertzeaeregarrantzitsuada(enpresatxikiedoertainaketaenpresahandiak).

  Errenteriarenkasuan,industriasektoreko57enpresadaude,etahorietakobakarraezdaenpresatxikiedoertaina(aurrerantzean,ETEak).

  Oiartzunen121industriaenpresadaudeetahorietatikbiezdiraETEak.

  Lezon industriasektoreko77enpresadaude,bainaOarsoaldeako industriasektorearidagokion elektrizitate kontsumoaren %450a besterik ez du suposatzen, bertakoindustria,enpresatxikietaertainekosatzendutelako.

  Beraz, lehenago aipatu denmoduan, Oarsoaldeako ETEen kontsumo energetikoakbaxuak dira, horien tamaina eta jarduerengatik. Gainera, Errenterian kokatutakoETEaezdenenpresakditueskualdekoindustriasektorearenkontsumohandienak.

 • 9

  EzinizandiraOarsoaldeakoindustriaazpisektorekakodatuaklortu,bainahurbiltzelanbat egin daOarsoaldeako azpisektoreek duten kargaren balioespen bat lortzeko etahorretarakoGipuzkoamailakoazpisektorekakokontsumoakaintzathartudira.

  INDUSTRIAAZPISEKTOREKAKONTSUMOENERGETIKOAKGIPUZKOA(2013)

  GIPUZKOA(2013) GASNATURALA(KTep) ELEKTRIZITATEA(KTep)Elikadura,EdariaketaTabakoa 10,5 10BurdingintzaetaGaldaketa 101,1 125,1

  BurdinezkoaezdenMetalurgia 11,6 1,9ErauzketaIndustriak 0 0,6

  Zementua 10,8 5,1Eraikuntzakobestelakomaterialak 6,9 2,7

  Beira 0,1 0,9IndustriaKimikoa 23,7 17,8

  Makinaetaeraldatzailemetalikoak 41,6 54,6Garraioeneraikuntza 18,8 11

  Ehuna,LarruaetaZapatak 20,5 1,5PaperaetaKartoia 125 61,9

  KautxuarenDeribatuak 10,4 11,6GainerakoIndustria 2,4 4,9

  Eraikuntza 0 4,8

  ITURRIA:EVE

 • 10

  INDUSTRIAAZPISEKTOREKAKONTSUMOENERGETIKOAKGIPUZKOA(2014)

  GIPUZKOA(2014) GASNATURALA(KTep)ELEKTRIZITATEA

  (KTep)

  Elikadura,EdariaketaTabakoa 10,5 10,3

  BurdingintzaetaGaldaketa 93,1 127,8

  BurdinezkoaezdenMetalurgia 9,1 1,8ErauzketaIndustriak 0 0,6

  Zementua 9,9 5,7Eraikuntzakobestelakomaterialak 5,8 2,6

  Beira 0,1 0,9IndustriaKimikoa 21,4 17,7

  Makinaetaeraldatzailemetalikoak 34,9 50

  Garraioeneraikuntza 16,2 11Ehuna,LarruaetaZapatak 18 1,6

  PaperaetaKartoia 119 59,2

  KautxuarenDeribatuak 9,6 11,8GainerakoIndustria 2,1 4,4

  Eraikuntza 0 3,9

  ITURRIA:EVE

  2013 eta 2014ko datuak aztertzen badira, gas natural eta elektrizitate kontsumohandienakdituztenazpisektoreakBurdingintzaetaGaldaketa,MakinaetaeraldatzailemetalikoaketaPaperaetaKartoiadirelabehadaiteke.

 • 11

  INDUSTRIAAZPISEKTOREENGASNATURALKONTSUMOAOARSOALDEA

  GASNATURALA

  %2,73

  %0,00

  %6,18%4,90

  %5,34

  %2,71%0,62 %0,00

  %3,02

  %2,81

  %1,79%0,02

  %10,85

  %32,59%26,36

  ELIKADURA,EDARIAKETATABAKOA

  BURDINGINTZAETAGALDAKETA

  BURDINEZKOAEZDENMETALURGIA

  ERAUZKETAINDUSTRIAK

  ZEMENTUA

  ERAIKUNTZAKOBESTELAKOMATERIALAK

  BEIRA

  INDUSTRIAKIMIKOA

  MAKINAETAERALDATZAILEMETALIKOAK

  GARRAIOENERAIKUNTZA

  EHUNA,LARRUAETAZAPATAK

  PAPERAETAKARTOIA

  KAUTXUARENDERIBATUAK

  GAINERAKOINDUSTRIA

  ERAIKUNTZA

  ITURRIA:EVE(LurraldeHistorkokodatuetatikestrapolatua)

  Gas naturalaren kontsumoen kasuan, %326a Papera eta kartoiaren jardueraridagokio.Oarsoaldeanezdagoazpisektorehonetakoenpresaasko,baina,eskualdeandaudeneta lehenaipatudirenhiruenpresahandietakobat jarduerahonetanaritzenda.

  Gas naturalaren kontsumoen %264a Burdingintza eta Galdaketari dagokio.AzpisektorehaudaOarsoaldeanindustriaenpresagehiendituena.

  %108aMakinaetaeraldatzailemetalikoeidagokieetaeskualdeanpresentziagehienduenazpisektoreetakobatda.

  Gainontzeko azpisektoreen artean kontsumo maila handiagoa dutenak, IndustriaKimikoa,Ehuna,LarruaetaZapataketaGarraioeneraikuntzadira.

 • 12

  INDUSTRIAAZPISEKTOREENELEKTRIZITATEKONTSUMOAOARSOALDEA