IgorreKO MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN PLANA PLAN DE ... · sarrera introducciÓn aurre-diagnosia...

of 62 /62
IgorreKO MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN PLANA PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE IGORRE Ekintza proposamenak- Propuesta de Actuaciones

Embed Size (px)

Transcript of IgorreKO MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN PLANA PLAN DE ... · sarrera introducciÓn aurre-diagnosia...

 • IgorreKO MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN PLANA

  PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE IGORRE

  Ekintza proposamenak-Propuesta de Actuaciones

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • GAI - ZERRENDA ORDEN DEL DA

  1.- Aurkezpena eta esker onak / Saludos y agradecimientos1.- Aurkezpena eta esker onak / Saludos y agradecimientos

  3.- Eskari eta galderak / Ruegos y preguntas3.- Eskari eta galderak / Ruegos y preguntas

  4.- Lantaldeak / Trabajo grupal4.- Lantaldeak / Trabajo grupal

  5.- Laburpena eta pausuen azalpena / Resumen y prximos pasos5.- Laburpena eta pausuen azalpena / Resumen y prximos pasos

  6.- Esker onak eta agurrak / Agradecimientos y despedida6.- Esker onak eta agurrak / Agradecimientos y despedida

  2.- Ekintzen proposamenak / Propuestas de actuacin2.- Ekintzen proposamenak / Propuestas de actuacin

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • GAI - ZERRENDA ORDEN DEL DA

  1.- Aurkezpena eta esker onak / Saludos y agradecimientos1.- Aurkezpena eta esker onak / Saludos y agradecimientos

  2.- Ekintzen proposamenak / Propuestas de actuacin2.- Ekintzen proposamenak / Propuestas de actuacin

  3.- Eskari eta galderak / Ruegos y preguntas3.- Eskari eta galderak / Ruegos y preguntas

  4.- Lantaldeak / Trabajo grupal4.- Lantaldeak / Trabajo grupal

  5.- Laburpena eta pausuen azalpena / Resumen y prximos pasos5.- Laburpena eta pausuen azalpena / Resumen y prximos pasos

  6.- Esker onak eta agurrak / Agradecimientos y despedida6.- Esker onak eta agurrak / Agradecimientos y despedida

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • SarreraIntroduccin

  SarreraIntroduccin

  SARRERA INTRODUCCIN

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • SARRERA INTRODUCCIN

  AURRE-DIAGNOSIA PREDIAGNSTICOAURRE-DIAGNOSIA PREDIAGNSTICO

  DIAGNOSIA DIAGNSTICODIAGNOSIA DIAGNSTICO

  EKINTZA PROPOSAMENAK PROPUESTAS DE ACTUACINEKINTZA PROPOSAMENAK PROPUESTAS DE ACTUACIN

  11

  22

  33

  PA

  RT

  AID

  ET

  ZA

  -P

  AR

  TIC

  IPA

  CI

  NP

  AR

  TA

  IDE

  TZ

  A -

  PA

  RT

  ICIP

  AC

  IN

  Datuak jasotzea / Recogida de datos

  Mugikortasunaren gaur egungo egoera / Situacin actual de la movilidad

  Mugikortasun iraunkorragoa helburu duten ekintzak/ Acciones en pro de una movilidad ms sostenible

  PLANAREN FASEAK FASES DEL PLAN 1 2 3 4

  EKINTZA PLANA PLAN DE ACCINEKINTZA PLANA PLAN DE ACCIN44Epeak, erantzunkizunak.../ Plazos, responsabilidades...

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • SARRERA INTRODUCCIN

  Diagnosia: Hasierako egoera Diagnstico: Situacin de partida

  Diagnosia: Hasierako egoera Diagnstico: Situacin de partida

  Hiri-plangintzak

  Actuaciones urbansticas previstas

  Hiri-plangintzak

  Actuaciones urbansticas previstas

  Proposamenak

  Propuestas

  Proposamenak

  Propuestas

  IrizpideakDirectrices

  de actuacin

  IrizpideakDirectrices

  de actuacin

  Aurreikusitako mugikortasunarenhazkundea

  Previsin de crecimiento de la movilidad

  Aurreikusitako mugikortasunarenhazkundea

  Previsin de crecimiento de la movilidad

  Ibilgailu pribatua Vehculo privado

  Oinezko eta bizikletakPeatones y bicicletas

  Garraio publikoa Transporte pblico

  Aparkalekua

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Hiri-plangintzak Actuaciones

  urbansticas previstas

  Hiri-plangintzak Actuaciones

  urbansticas previstas

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Hiri-plangintzak Actuaciones urbansticas

  Epe labur-ertainean Medio-largo plazo

  N-240an saihesbideak: Lehendakari zeharbidean kanpo joan-etorrien murrizketa(industrialdeetakosarbideak hobetzea) suposatuko du- Variante de la N-240: Reduccin del trfico de paso por Av. Lehendakari Aguirre (mejora del acceso a los polgonos industriales).

  Garatuko direnlurzoruetan errepide berriak eraikiko dira -Nuevo viario previsto en los sectores a desarrollar.

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Aurreikusitako mugikortasunarenhazkundea

  Previsin de crecimiento de la movilidad

  Aurreikusitako mugikortasunarenhazkundea

  Previsin de crecimiento de la movilidad

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Mugikortasunaren hazkundea Increm. movilidad

  Sortutako joan-etorriak Viajes generados

  (7 joan-etorri etxebizitza bakoitzeko egunean - 7 viajes generados por vivienda cada da)

  53124Sector S-22

  1.751409132Sector Agarre

  4.3251.017328GUZTIRA TOTAL

  119289Sector S-21

  2.428567183Sector S-4 W

  Joan-etorriak ibilg. pribatuan

  Total desplaz. en veh. privado

  Bizilagunak

  Poblacin

  Etxebiz. Kop.N Viviendas

  GuneaSector

  1.6353.2706,54Sector

  Ormazabal

  6271.2532,51Sector Batz

  4388771,75ZI-16

  4158301,66Sector Ebai

  Berri

  3.1156.23012GUZTIRA TOTAL

  Joan-etorriak ibilg. pribatuan

  Total desplaz. en veh. privado

  Joan-etorriak

  Total desplaz.(Ha.)

  GuneaSector

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Hiri-plangintzak Actuaciones urbansticas

  Sortutako joan-etorriak Viajes generados

  Egoitza gune berriek egunero ibilgailu pribatuan 4.300 joan-etorri gehiagosuposatuko dute. Industrialde berriek aldiz, 2.300 joan-etorri gehiago suposatuko dute. - Los nuevos sectores residenciales supondrn un incremento de unos 4.300 nuevos desplazamientos diarios en vehculo privado, adems de los 2.300 generados por las nuevas zonas industriales.

  Guztira, gaur egunean baino %37 joan etorri gehiago izango dira. - Se estima un incremento del 37% de los desplazamientos actuales.

  .

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • IrizpideakDirectrices de actuacin

  IrizpideakDirectrices de actuacin

  Bide-hierarkia Jerarqua vial1

  Zentzu bakarrak Sentidos nicos2

  Biribilguneak Rotondas3

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Irizpideak Directrices de actuacin

  Bide-hierarkia Jerarqua vial

  VIAS LOCALES (de estar) VAS BSICAS (de pasar)Zona Peatonal Prioridad peatonal Zona 30 Vas industriales De distribucin De acceso

  Requisitos Pocos vados e < 7 m >7 metros de seccin entre fachadas >7 metros de seccin entre fachadasintenso flujo peatones

  IMD aconsejable < 500 veh/dia < 1.000 veh/da < 2.000 veh./da < 5.000 veh./da > 2.000 veh./da

  Seal

  Vehculos que pueden acceder Servicios/Residentes < 3,5 tn de MMA < 5,5 tn de MMA TODOS TODOS

  Bicicletas Limitacin a 10 km/h Vas segregadas o itinerarios alternativos

  Sentidos de circulacin nicos nicos Dobles Dobles- nicos DoblesAparcamiento No Excepcional Si Si Si Excepcional

  Plataforma nica nica Segregacin calzada- acera Segregacin calzada-acera

  Fitones Mobiliario urbano Elevaciones Rotondas Elevaciones SemforosLimitadores de entrada Sentidos de circulacin calzada Almohadillas calzada Rotondasde velocidad concurrentes Ziz-zag Rotondas

  Coexistencia con el resto de vehculos

  3 0 3 0503 050

  1

  Trafikoa igarotzeko kaleetatik desbideratzean trafiko pribatuaren larregiko hazkundeaekiditzen da Se concentra la circulacin de vehculos por unas calles de pasar, evitando el crecimiento desmesurado del trfico privado.Trafikoa baretzeko neurriak ahalbidetzen ditu Permite la aplicacin de medidas de

  pacificacin del trfico.

  Egoteko kaleak edo oinezko eta bizikletentzako guneak sustatzen ditu Permite destinar la mayora del espacio viario a los peatones y bicicletas, calles de estar

  Kale gehienetan kutsadura akustikoa murrizten da Permite reducir la contaminacin acstica en la mayora de las calles

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Irizpideak Directrices de actuacin

  Zentzu bakarrak Sentidos nicos2

  Espazioa hobeto aprobetxa daiteke(oinezkoentzat eta aparkalekuentzat). Permite un mayor aprovechamiento del espacio (para el aparcamiento y el peatn).

  Bide-segurtasuna haunditzen du (konfliktu-puntuak gutxitzen ditu eta galtzada estutzeangehiegizko abiadura ekiditzen da) Aumenta la seguridad vial (reduce los puntos de conflicto y evita el exceso de velocidad al reducir la calzada).

  Ilegalki aparkatzeko aukerak murrizten dira(zirkulazio errei bakarra) Disminuyen las posibilidades de estacionamiento ilegal (un nico carril de circulacin).

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Irizpideak Directrices de actuacin

  Biribilguneak Rotondas3

  Abiadura mugatzeko elementu eraginkorrakdira Elementos efectivos de limitacin de la velocidad.

  Bidegurutzeetan konfliktu-puntuak murriztendira Disminuyen los puntos de conflicto respecto a un cruce tipo.

  Trafiko arina posible egiten du Permite un trfico fludo.

  Mantenu-koste txikia Mnimo coste de mantenimiento.

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Ekintza proposamenak

  Propuestas de actuacin

  Ekintza proposamenak

  Propuestas de actuacin

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • EKINTZA PROPOSAMENAK PROPUESTAS DE ACTUACIN

  Oinezko eta biziketa Mugikortasuna Movilidad peatonal y en bicicleta

  ProposamenakPropuestas

  ProposamenakPropuestas

  Garraio publikoa Transporte pblico

  Ibilgailu pribatua Vehculo privado

  Aparkalekuak Aparcamiento

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • EKINTZA PROPOSAMENAK PROPUESTAS DE ACTUACIN

  ProposamenakPropuestas

  ProposamenakPropuestas

  Ibilgailu pribatua Vehculo privado

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • IBILGAILU PRIBATUA VEHICULO PRIVADO

  Bide-hierarkia proposamena Propopuesta de jerarqua viaria

  Hiriarteko bideak / Vas interurbanas: N-240 Saihesbidea / Variante N-240; Bi-2543

  Igarotzeko bideak / Vas de pasar: LehendakariAguirre, Sabino Arana K. , Bi-4531, San Juan, TorreaK. y Agarre K.

  Egoteko bideak / Vas de estar: 30 eremua / Zonas 30 eta/ y oinezkoen gunean/ zona peatonal

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Zentzu bakarren plana Plan de sentidos nicos

  Aramotz

  Elexalde e Hilario Soleta

  Mandoia

  Olabarri Auzoa

  IBILGAILU PRIBATUA VEHICULO PRIVADO

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • IBILGAILU PRIBATUA VEHICULO PRIVADO

  Lehendakari Agirre Zeharbidea Avenida Lehendakari Aguirre

  Hiri - erabilera batetarako bidearen berreskuraketa

  / Recuperacin de la va para usos urbanos:

  Espalioak handitzea / Ampliacin de aceras

  Bizikleta eskaintza ezartzea / Implantacin de

  oferta para bicicletas

  Zirkulazio errailak gutxitzea / Reduccin de

  los carriles de circulacin

  Aparkalekuen berrantolaketa / Reordenacin

  del aparcamiento

  Semaforo talde biren ezabapena /

  Eliminacin de dos grupos semafricos

  Sabino Aranako bidegurutzea berdiseinatzea

  / Rediseo de la interseccin con Sabino Arana

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • IBILGAILU PRIBATUA VEHICULO PRIVADO

  Lehendakari Agirre Zeharbidea Avenida Lehendakari Aguirre

  22 m-tako diametroa izango

  duen eta garraio astunentzat

  metro (1) bateko gunea izango

  duen biribilgune baten

  ezarpena / Implantacin de una

  rotonda de 22 m de dimetro,

  con una zona pisable (1 m) para

  la circulacin de vehculos

  pesados.

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • IBILGAILU PRIBATUA VEHICULO PRIVADO

  Sabino Arana / San Juan Sabino Arana / San Juan

  1 AUKERA / ALTERNATIVA 1

  4 m-tako barne diametroa izango duen biribilgune txiki baten ezarpena /

  Implantacin de una minirotonda pisable de 4 m de dimetro interior

  4

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • IBILGAILU PRIBATUA VEHICULO PRIVADO

  Sabino Arana / San Juan Sabino Arana / San Juan

  2 AUKERA / ALTERNATIVA 2

  Seinaleztapen bertikalaren bitartez arautzea: San Juan Sabino Arana norabideari

  lehentasuna ematea eta San Juanetik Sabino Aranara ezkerrerantz bira debekatzea

  eta bira Lehendakari Agirre Zb.-eko biribilgunean egitea derrigortzea / Regulacin

  mediante sealizacin vertical: prioridad al movimiento San Juan-Sabino Arana y

  prohibicin del giro a la izquierda desde San Juan a Sabino Arana, realizndose en

  la rotonda de Av.Lehendakari Aguirre.

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • IBILGAILU PRIBATUA VEHICULO PRIVADO

  Batz enpresako biribilgunea Rotonda de la fabrica Batz

  Seinaleztapen

  horizontalaren bidez,

  biribilgunearen ibilbidea

  desbideratzea. /

  Desviacin de la

  trayectoria de la rotonda

  mediante la modificacin

  de las marcas viales.

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • EKINTZA PROPOSAMENAK PROPUESTAS DE ACTUACIN

  Oinezko eta biziketa Mugikortasuna Movilidad peatonal y en bicicleta

  ProposamenakPropuestas

  ProposamenakPropuestas

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • OINEZKO ETA BIZIKLETA PEATONES Y BICICLETA

  180 C m . 180 Cm. 170 Cm.

  Irizpideak Criterios

  Espaloiak; 1,5 eta 2metroko tarteko zabalera (2 pertsona). Aceras: espacio til mnimo entre 1,5 y 2 metros (permite el cruce de 2 personas).

  Pareten artean 7 metro bainogutxiagoko kaleak oinezkoentzatizan beharko dira. Las vas con menos de 7 metros entre fachadas se debern destinar al peatn

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • OINEZKO ETA BIZIKLETA PEATONES Y BICICLETA

  Igarotzeko bideak ez diren kale guztietan 30 gunea ezartzea / Ampliacin de la zona 30 a todas las calles del ncleo que no forman parte de las vas de pasar

  Elexalde eta L. Iruarrizaga kaleetako tarte baten zoru bakarraezartzea / Implantacin del pavimento nico en un tramo de Elexalde y a la calle L. Iruarrizaga

  Elexalde, San Juan, Mandoia eta Lehendakari Agirre zeharbideanespaloiak handitzea / Ampliacin de aceras en la calle Elexalde, San Juan, Mandoia y en la Av. Lehendakari Aguirre

  N-240, BI-2543 eta San Juan kaleari paraleloki oinezko-bidea eta bizikleta-bidea ezartzea / Implantacin de una senda peatonal y ciclableparalela a la N-240, a la carretera BI-2543 y a la calle San Juan

  Ekintza Proposamenak Propuestas de actuacin

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • OINEZKO ETA BIZIKLETA PEATONES Y BICICLETA

  Mandoia kalearen paraleloan oinezko eta bizikleta zubi bat eraikitzea / Construccin de un puente peatonal y ciclable a la altura de la c. Mandoia

  Industrialdeetan bus geltokien oinezkoen sarbideak hobetzea / Mejora de los accesos peatonales a las paradas de bus de las zonas industriales

  Proposamen hauek, Igorreko LTP-an aurreikusten diren oinezko eta bizikleta bide biekin osatzen dira. / Las propuestas se completan con las dos sendas peatonales y ciclables previstas en el PTP del rea Funcional de Igorre

  Ekintza Proposamenak Propuestas de actuacin

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • OINEZKO ETA BIZIKLETA PEATONES Y BICICLETA

  Ekintza Proposamenak Propuestas de actuacin

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • OINEZKO ETA BIZIKLETA PEATONES Y BICICLETA

  Ekintza Proposamenak Propuestas de actuacin

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • 30 eremuak ezartzea Implantacin de zonas 30

  30 eremua, adibidea. Ejemplo Zona 30.

  Oinarrizko sarea ez diren hiriguneko bide guztietan proposatzen da. / En todas las vas del centro que no forman parte de la red bsica

  Zabalera murritza duten kaleetan zoru bakarreko bideak proposatzen dira / En vas con una amplitud insuficiente se propone pavimento nico

  OINEZKO ETA BIZIKLETA PEATONES Y BICICLETA

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • 30 eremuak ezartzea Implantacin de zonas 30

  Trafikoa motelduko duen elementu bezala / Elementos de pacificacin

  Seinaleztapen berezia izango ez duen zig-zag aparkalekua / Aparcamiento en zig zag, sin sealizacin especfica

  Autoen kontrako noranzkoan aparkalekuak ezartzea / Aparcamiento al lado contrario al de entrada de vehculos

  OINEZKO ETA BIZIKLETA PEATONES Y BICICLETA

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Zoru bakarra Pavimento nico

  Elexalde eta Iruarrizaga kaleetan zoru

  bakarra ezartzea / Propuesta de

  pavimento nico en la c. Elexalde y c.

  Iruarrizaga

  Autoen tokia bereizi gabe diseinua

  egitea/ Diseo sin segregacin de

  espacios para el vehculo privado

  Txandaka bidearen bi alderdietan kale

  altzariak ezarriz aparkalekuak ezabatzea /

  Eliminacin del aparcamiento,

  implantando mobiliario urbano

  alternativamente a cada lado de las vas

  OINEZKO ETA BIZIKLETA PEATONES Y BICICLETA

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • OINEZKO ETA BIZIKLETA PEATONES Y BICICLETA

  Oinezkoen ibilbideak hobetzea Mejora de los itinerarios peatonales

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • OINEZKO ETA BIZIKLETA PEATONES Y BICICLETA

  Oinezkoen ibilbideak hobetzea Mejora de los itinerarios peatonales

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • OINEZKO ETA BIZIKLETA PEATONES Y BICICLETA

  Eskolarako bidea Camino Escolar

  Hirigunean (30 gunean) oinez bus baten ezarpena / Implantacin en la zona centro (zona 30) de un bus a pie

  Zer da oinez busa? / Qu es el Bus a pie?

  Bi pertsona helduren laguntzarekin, eskolara ibilbidea taldeka egiten duen ikasle talde bat da. / Es un grupo de alumnos que caminan en una ruta a la escuela, acompaados por un mnimo de dos adultos.

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • OINEZKO ETA BIZIKLETA PEATONES Y BICICLETA

  Eskolarako bidea Camino Escolar

  Hirigunean (30 gunean) oinez bus baten ezarpena / Implantacin en la zona centro (zona 30) de un bus a pie

  Zertan datza? / Cmo funciona?

  Oinez busak ikasleak zehaztutako geltokietan eta ordutegietan hartuz/utziz ibilbide bat egiten du. Ibilbide zehatza ikasleen eta gurasoen beharrizanen arabera zehaztuko da. Ibilbidea segurua izango da eta guraso bolondresak bide-segurtasunari buruz hezkuntza jazoko dute. / El Bus a pie realiza una ruta recogiendo/dejando los alumnos en las paradas y tiempos acordados. La ruta se acordar segn las necesidades de los alumnos y los padres. La ruta ser segura y los padres voluntarios que participen recibirn formacin en seguridad.

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • OINEZKO ETA BIZIKLETA PEATONES Y BICICLETA

  Eskolarako bidea Camino Escolar

  Hirigunean (30 gunean) oinez bus baten ezarpena / Implantacin en la zona centro (zona 30) de un bus a pie

  Zeintzuk dira abantailak? / Cules son los beneficios?

  Neska/mutilek bide-segurtasuna eta herritartasuna ideiak garatzen dituzte, gainera herri giroa hobeto ezagutzen dute; oso dibertigarria da; hariketa fisikoa egiten dute; eta eskola inguruan kutsadura eta istripu tasa jeisten laguntzen du. / Los chicos/as desarrollan un mejor sentido de seguridad vial y civismo, les permite conocer su ambiente local, es divertido, les permite hacer ejercicio, y ayuda a reducir la contaminacin y la accidentalidad en los alrededores de la escuela.

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Bizikletentzako ibilbideak Itinerarios para bicicleta

  Etengabeko bizikleta ibilbideen ezarpena. / Implantacin de una red continua de itinerarios para bicicletas.

  Lehendakari Agirren noranzko biko bizikleta-espaloia. / Acera-bicibidireccional en Lehendakari Aguirre

  Erakarguneetan bizikleta aparkalekuak ezartzea. / Aparcamientos para bicicletas en los centros de atraccin de viajes

  OINEZKO ETA BIZIKLETA PEATONES Y BICICLETA

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Bizikletentzako ibilbideak Itinerarios para bicicleta

  OINEZKO ETA BIZIKLETA PEATONES Y BICICLETA

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Bizikletentzako ibilbideak Itinerarios para bicicleta

  OINEZKO ETA BIZIKLETA PEATONES Y BICICLETA

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • EKINTZA PROPOSAMENAK PROPUESTAS DE ACTUACIN

  ProposamenakPropuestas

  ProposamenakPropuestas

  Garraio publikoa Transporte pblico

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • GARRAIO PUBLIKOA TRANSPORTE PBLICO

  Autobus geltokietan (batez ere hiriguneko geltokietan) zebrabideak ezartzea. /Pasos de peatones en las paradas de bus, especialmente en las interurbanas

  Autobusen pausua errazteko eta autoen abiadura jeisteko, zebrabideak bainoarinago, kuxin berlindarrak ezartzea. / Implantacin de cojines berlineses antes de los pasos de peatones, que permiten el paso de los autobuses y reducen la velocidad de los turismos.

  Kuxin berlindarraren adibidea / Ejemplo de cojines berlineses

  Bus geltokietarako irisgarritasuna - Accesibilidad a las paradas de bus

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Gaur egungo garraio publikoa osatzeko / Para completar la red de transporte pblico actual.

  Helburua: Garraio publikoaren eskaintza handiagotzeaeta lurralde guztiko biztanlegora heltzea / Objetivo: Ampliar al mximo la oferta de transporte pblico y hacerla accesible a la totalidad de la poblacin del territorio.

  Kudeaketa modu desberdinak daude: askeak, egokituaedo birtualak / Existen diferentes sistemas de gestin: libres, adaptadas o virtuales.

  Aurretiaz zebitzua erreserbatzea / Reserva del servicio con antelacin.

  Garraio publikoaren antzeko salneurria / Tarifa similar a la del transporte pblico.

  Eskariaren araberako garraio publikoa Transporte pblico a la demanda

  GARRAIO PUBLIKOA TRANSPORTE PBLICO

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Industrialdeetako irisgarritasuna Accesibilidad a los polgonos industriales

  GARRAIO PUBLIKOA TRANSPORTE PBLICO

  Difusioa eta partaidetza: / Difusin y participacin: mesa de los polgonos

  Erabakiak adostasunez hartzeko, sektore anitzetako organoa sortzea proposatzen da eta bertanhurrengokoek parte hartuko dute: enpresarioak, langileak, garraio-enpresak eta administrazioa. / Se trata de un rgano multisectorial en el que participan empresarios, trabajadores, empresas de transporte y administracin, y posibilita la toma de decisiones en consenso.

  Kudeaketa: auto partekatua / Gestin: coche compartido

  Ibilgailuaren betetze-tasaren hazkundea bultzatzeko, autoa partekatzeko web orri bat egiteaproposatzen da. Bultzada hori, aparkaleku-plazen erreserbaren bitartez edota sustapenekonomikoaren bitartez burutuko da. / Se propone la implantacin de una web de coche compartido para el fomento de la alta ocupacin del vehculo mediante la reserva de plazas de aparcamiento o mediante incentivacin econmica.

  Kudeaketa: Enpresa planak / Gestin: planes de empresa

  Industrialdeetan mugikortasuna hobetzeko oinarrizko tresna da. Plan hauek, enpresakudeatzaileen koordinazioarekin, teknikari espezialisten bitartez egin behar dira. / Son un instrumento bsico para mejorar la movilidad de los polgonos. Deben realizarse por tcnicos especialistas en coordinacin con los gestores de las empresas.

  Difusioa eta partaidetza: / Difusin y participacin: mesa de los polgonosDifusioa eta partaidetza: / Difusin y participacin: mesa de los polgonos

  Kudeaketa: auto partekatua / Gestin: coche compartidoKudeaketa: auto partekatua / Gestin: coche compartido

  Kudeaketa: Enpresa planak / Gestin: planes de empresaKudeaketa: Enpresa planak / Gestin: planes de empresa

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Industrialdeetako irisgarritasuna Accesibilidad a los polgonos industriales

  GARRAIO PUBLIKOA TRANSPORTE PBLICO

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • EKINTZA PROPOSAMENAK PROPUESTAS DE ACTUACIN

  Oinezko eta biziketa Mugikortasuna Movilidad peatonal y en bicicleta

  ProposamenakPropuestas

  ProposamenakPropuestas

  Garraio publikoa Transporte pblico

  Ibilgailu pribatua Vehculo privado

  Aparkalekuak Aparcamiento

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • APARKALEKUAK APARCAMIENTO

  Lehendakari Agirre K-an eta Mandoia K-an gune arautu baten ezarpena: 35 plaza arautu/ Implantacin de zona regulada en la c.Lehendakari Aguirre y en la c. Mandoia: 35 plazas reguladas

  Ordutegi disko baten bidez saneurririkgabeko ordutegien kontrola: Errotazio altua(5 auto/plaza) / Control horario sin tarifa mediante disco horario: Alta rotacin (5 vh/plaza).

  Ordutegi mugatua: 2 ordu / Limitacin horaria de 2h.

  Ordutegia: 9etatik 20etara / Horario: de 9h. a 20h.

  Ordutegi diskoaren adibidea /Ejemplo de disco horario

  Lehendakari Agirren zama lanetarako hiru erreserba ezartzea (Erreserba bakoitzeko 3 plaza gutxienez) / Implantacin de tres reservas de carga y descarga en Lehendakari Aguirre (Mnimo de 3 plazas cada una)

  Disziplina-ezaren disuasioa Disuasin de la indisciplina Epe laburreraCorto plazo

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • APARKALEKUAK APARCAMIENTO

  Espaloi gaineetan eta kantoietan hiri-altzariak ezartzea / Implantacin de mobiliario urbano sobre aceras y esquinas.

  Lerro bikoitzaren eta debekatuta dauden tokietan aparkatzearen gainekokontrolaren hadiagotzea / Aumento del control de la doble fila y el estacionamiento en zonas prohibidas.

  Ibi plaken bidez, lonjetan aparkalekuak arautzea / Regulacin del aparcamiento en las lonjas mediante la identificacin con las placas de vados

  Olabarri auzoan eta Mandoia kalean aparkatzeko orduan disziplina eza lortzeko neurri desberdinak ezartzea: / Medidas para evitar la indisciplina de estacionamiento en la zona de Olabarri y c. Mandoia:

  Disziplina-ezaren disuasioa Disuasin de la indisciplina Epe laburreraCorto plazo

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • APARKALEKUAK APARCAMIENTO

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • Proposatutako ekintzen eraginamugikortasunean

  Efecto en la movilidad de las propuestas de actuaciones

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • EKINTZEN ERAGINA EFECTO DE LAS PROPUESTAS

  Trafiko mailaren emaitza Simulacin de trfico

  Gaur egun Igorreko hirigunetik igarotzen diren 10.000 edo 13.000 joan -etorri/eguneko saihesbidetik igaroko dira. / La apertura de la variante supondr el desplazamiento de entre 10.000 y 13.000 viajes/da (suma de ambos sentidos), que actualmente circulan por el viario interno deIgorre.

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • EKINTZEN ERAGINA EFECTO DE LAS PROPUESTAS

  Trafiko mailaren emaitza Simulacin de trfico

  Gaur egungoa / Actual

  Etorkizunean / Futuro

  Saihesbide eta proposamenberriekin zerbitzu maila askohobetuko da. Ez dira bideaseturik, dentsurik edo oso dentsurik izango. / Con la nueva la variante y las nuevas propuestas planteadas el nivel de servicio mejora sustancialmente. No habrninguna va saturada, densa o muy densa.

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • EKINTZEN ERAGINA EFECTO DE LAS PROPUESTAS

  Trafiko mailaren emaitza Simulacin de trfico

  Gaur egungo egoeratik etorkizunera izango diren aldaketak: / Los principales

  cambios que se observan respecto a la situacin actual son:

  Biztanleriaren hazkuntzaren ondorioz trafikoaren handiagotzea izango da / Un aumento del trfico a causa del aumento de poblacin.

  Kanpo joan etorriak eta industrialdera doazen joan etorriak hirigunetik kanpora aterako dira eta saihesbidera pasatuko dira. / Desvo de todos los desplazamientos de paso y con destino a las zonas industriales por fuera del viario interno de Igorre.

  Elexalde kalean trafikoa gutxituko da (ekintza baketzaileak). / Disminucin del trfico en la calle Elexalde (actuaciones de pacificacin).

  Lehendakari Agirre eta Sabino Arana kaleetan trafikoa gutxituko da (saihesbidearen eraginez) / Disminucin de trfico en Av.LehendakariAguirre y en la calle Sabino Arana (efecto de la variante).

  Hazkuntza berrien ondorioz, Agarre eta Olabarriko bideetan trafikoahandituko da. / Aumento del trfico por los viales de Agarre y Olabarridebido a los nuevos crecimientos.

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • EKINTZEN ERAGINA EFECTO DE LAS PROPUESTAS

  Ingurumen analisia Anlisis medioambiental

  GAUR EGUNGO EGOERA (EGOILIARRAK) SITUACIN ACTUAL (RESIDENTES)

  ETORKIZUNEKO EGOERA EKINTZA GABE ESCENARIO FUTURO SIN ACTUAR

  % 49

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • EKINTZEN ERAGINA EFECTO DE LAS PROPUESTAS

  Ingurumen analisia Anlisis medioambiental

  ETORKIZUNEKO EGOERA EKINTZA GABE ESCENARIO FUTURO SIN ACTUAR

  ETORKIZUNA AUTOAK GEHIAGO BETETA (1,37 1,47 Pertsona/ibilgailu)ESCENARIO FUTURO CON MAYOR OCUPACIN (1,37 1,47 Personas/vehic.)

  ETORKIZUNA Km1 etik beherako joan-etorriak oinez edo bizikletaz eginez gero ESCENARIO FUTURO, trasvase de desplazamientos < 1 Km a modos ms sostenibles

  IGO

  RP

  EN

  AK

  E

  MIS

  ION

  ES

  % 9

  % X

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • GAI - ZERRENDA ORDEN DEL DA

  1.- Aurkezpena eta esker onak / Saludos y agradecimientos1.- Aurkezpena eta esker onak / Saludos y agradecimientos

  3.- Eskari eta galderak / Ruegos y preguntas3.- Eskari eta galderak / Ruegos y preguntas

  4.- Lantaldeak / Trabajo grupal4.- Lantaldeak / Trabajo grupal

  5.- Laburpena eta pausuen azalpena / Resumen y prximos pasos5.- Laburpena eta pausuen azalpena / Resumen y prximos pasos

  6.- Esker onak eta agurrak / Agradecimientos y despedida6.- Esker onak eta agurrak / Agradecimientos y despedida

  2.- Ekintzen proposamenak / Propuestas de actuacin2.- Ekintzen proposamenak / Propuestas de actuacin

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • GAI - ZERRENDA ORDEN DEL DA

  1.- Aurkezpena eta esker onak / Saludos y agradecimientos1.- Aurkezpena eta esker onak / Saludos y agradecimientos

  3.- Eskari eta galderak / Ruegos y preguntas3.- Eskari eta galderak / Ruegos y preguntas

  4.- Lantaldeak / Trabajo grupal4.- Lantaldeak / Trabajo grupal

  5.- Laburpena eta pausuen azalpena / Resumen y prximos pasos5.- Laburpena eta pausuen azalpena / Resumen y prximos pasos

  6.- Esker onak eta agurrak / Agradecimientos y despedida6.- Esker onak eta agurrak / Agradecimientos y despedida

  2.- Ekintzen proposamenak / Propuestas de actuacin2.- Ekintzen proposamenak / Propuestas de actuacin

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • LANTALDEAK TRABAJO GRUPAL

  Abantailak / Ventajas

  Ahultasunak / Debilidades

  Proposamenak / Propuestas

  Mugikortasuna Igorren / La movilidad en Igorre

  Oinezkoak eta bizikletak / Peatones y bicicletas

  Garraio publikoa / Transporte pblico

  Garraio pribatua / Transporte privado

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • GAI - ZERRENDA ORDEN DEL DA

  1.- Aurkezpena eta esker onak / Saludos y agradecimientos1.- Aurkezpena eta esker onak / Saludos y agradecimientos

  3.- Eskari eta galderak / Ruegos y preguntas3.- Eskari eta galderak / Ruegos y preguntas

  4.- Lantaldeak / Trabajo grupal4.- Lantaldeak / Trabajo grupal

  5.- Laburpena eta pausuen azalpena / Resumen y prximos pasos5.- Laburpena eta pausuen azalpena / Resumen y prximos pasos

  6.- Esker onak eta agurrak / Agradecimientos y despedida6.- Esker onak eta agurrak / Agradecimientos y despedida

  2.- Ekintzen proposamenak / Propuestas de actuacin2.- Ekintzen proposamenak / Propuestas de actuacin

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
 • GAI - ZERRENDA ORDEN DEL DA

  1.- Aurkezpena eta esker onak / Saludos y agradecimientos1.- Aurkezpena eta esker onak / Saludos y agradecimientos

  3.- Eskari eta galderak / Ruegos y preguntas3.- Eskari eta galderak / Ruegos y preguntas

  4.- Lantaldeak / Trabajo grupal4.- Lantaldeak / Trabajo grupal

  5.- Laburpena eta pausuen azalpena / Resumen y prximos pasos5.- Laburpena eta pausuen azalpena / Resumen y prximos pasos

  6.- Esker onak eta agurrak / Agradecimientos y despedida6.- Esker onak eta agurrak / Agradecimientos y despedida

  2.- Ekintzen proposamenak / Propuestas de actuacin2.- Ekintzen proposamenak / Propuestas de actuacin

  http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22