HONDARRIBIA i HONDARRIBIA IRUN€¦ · T.: 943 02 07 32 HONDARRIBIA Arma Plaza, 9 T.: 943 64 36 77...

1
F o r u k a l e a GUADALUPE JAIZKIBEL HENDAI RIO BIDASOA IBAIA Postigu Artizarra Haritzpe Santiago Ermita Iketxe Txenduneabe Azpi Maidanea A i rep o r t ua - Ae ro p u er t o N-638 Busti aldeberri Busti alde N-1 Donostia / Vitoria-Gasteiz GI-3440 GI-3440 Javier Ugarte plaza Denda Kalea Iparkalea Sabin Arana Goiri kalea Hendaia kalea Puntalea San Markos kalea Lapurdi kalea Lonja k. Gaskoinen kalea Irun kalea Zuberoa Bittoriano Juaristi Harategi Ubilla k. Eguzki k. Arma Plaza Bretxa Pampinot k. Karlos k. Uria Harresia Bordari Apezpiku plaza Javier Ugarte kalea B i d a s o a p a s e a l e k u a Markos Deunaren Plaza S a bin Ar a n a Go i r i k a l e a R. mendiburu Fraxkunek o Mur . Satarka Gernikako Arbola Plaza Etxenagusia margolaria Murrua Gipuzkoa Plaza Olerkarien Plaza Miramar Axular Zuloaga kalea San Pedro kalea Butron pasealekua Belez M. Irailak Z. Almirante Alonso kalea Itsasargi kalea Madalen k. Arrantzale Auzoa Lezo Plaza Soroeta Gain Guadalupeko Ama Soroeta Berri Eguzkilore Soroeta kalea Haizeleku kalea Giriz kalea Masti Sokoa Pedro Errenteria Mantxinenea J. Ignazio Iztueta k. Olabide Ikastola Instituto Errazkinenea L a b r e d e r k a l e a T o r r e k o A l d a p a Ats e d e n k. Torrea G a b r i e l A r e s t i k a l e a D o m i n g o t x o n e a k a l e a Aintziondo kalea A s p u n e a k a l e a Loraitz Bi Loraitz Bat Goizut Oliden H i g e r b i d e a R a m o n I r i b a r r e n p a s e a l e k u a E r r i b e r a B e h e r a Zezen plaza Saindua Iterlimen H i g e r b i d e a R a m o n I r i b a r r e n p a s e a l e k u a H i g e r b i d e a Campo de tiro Lerinenea Nabarrenea Iturralde Arzac Magan Minunenea Etxeberri Lekuona Perukenea (ruinas) Muixenea (ruinas) Kornutz Saraberde Legia Garaikoetxea Lujunea Gainza Eguzki Alde Alkartasuna Gure Borda Itsas Ertz Arbasoena Bordaberritxixi Lasalde Minaseka Etxetxuri Antxanborda Planta Erromeronea Blankenea Danboki Planta Aizalde Txanikenea Gurutze Tomasartsunea Txapelingoi Txapelin Errandonea Zar Txorrotagain Palazio Iparragirre Deposito Aranburu Argineneaberri Escalante Santzenea Miserebe Lesakanea Ttopara Zubi Eder Etxanea Azpi Saioa Mugarrieta Salaberria Txakarrenea Astigarraganea Moskenea Galtzadaburu Txendoaneabe Exenplonea Abeha Azpi Txiplaoaundi Gontzalonea Marikinea Endanea Pinonea Olitenea Matutenea Txorinea Zigarronea Takenea Botika Tudelenea Txomorronea Muliate Zuloagaundi Markosenea Bekoborda Danbolinenea Mirandanea Kamentorena Txiplao kalea G a b a r r a r i k a l e a Bernat E tx e pare S a n t i a g o ka l e a N e s t o r B a s t e r r e t x e a k a l e a H ar r e s il a n d a D o n o s t i a k a l e a P a s a i a k a l e a B e r a k a l e a J . O l a i z ol a k a l e a L o r e A r t e a n k a l e a Har re s i l an d a k a l e a Leiba Jeneralaren Biteri kalea Tximista Kalea Tximista Kalea Saindu Kalea Jamotenea Kondonea Kanposantua Borda Berri Caberri Errekabea Arroyoenea Artzu Montañenea Higeralde 1 14 1 6 15 3 5 2 8 13 HENDAIA Boulevar de la Mer Avenue des Mimosas Arbousiers Rue Oliviers nges Port de Plaisance Sokoburu Puerto Pesquero Kai Berria M a r i n e l e n I t s a s b i d e a Goiznabar Molla ibilbidea 12 7 6 5 Art & Relax G Goiko Errota Natur Gunea Ermita de Sta. Engracia Ermita Saindua 4 Arotzenea Mi n as o roe ta k alea Kale Nagusia S. Nikolas Juan Labord a Kalea kalea 10 S. Compostela San Kristobal Plaza Matxin Artzu kalea D. Egia 7 k. K a t t a l i n E r a u s o k a l ea Oskarbi kal ea Ta r r a t e n e a k a l e a J a i z k i b e l B a s e r r i t a r eto r b id e a H o n d a r t z a P l a y a Bidasoa pasealekua Molla ibilbidea Molla ibilbidea San Juan de Dios Plaza S a n t a E n g r a z i a k a l e a Nafarroa B ehera kalea 11 G Camino de Santiago / Done Jakue Bidea / Chemin de Saint-Jacques / Way to SantiagoAeropuerto / Aireportua / Aéroport / Airport Servicio de Salud / Osasun Zerbitzua / Service de Santé / Health Service DYA Iglesia / Eliza / Eglise / Church Parking / Aparkalekua / Parking Duchas / Dutxak / Douches / Showers Taxi Parada de Bus / Bus Geltokia / Arrêt d´autobus / Bus stop Baños publicos / WC publikoak / WC publiques / Public WC Ayuntamiento / Udaletxea / Mairie / Town Hall Museo Arma Plaza / Arma Plaza Museoa / Arma Plaza Musée Arma Plaza Museum Policia / Polizia / Police Gasolinera / Gasolindegia / Station Service / Petrol Station Polideportivo / Polikiroldegia / Salle Omnisport / Sport Center Skate park Correos / Poste / La Poste / Post Office Puerto deportivo / Kirol portua / Leisure port / Port de plaisance Puerto pesquero / Kaia / Port de Pêche / Fishing Harbour Información turística / Informazio turistikoa / Information touristique / Tourist Information Telf.: 943 64 54 58 Goiko Errota Natur Gunea Ascensor a Casco Histórico / Alde Zaharrerako Igogailua Ascenseur au Quartier Historique / Elevator to the Old Town Escaleras mecánicas / Eskailera mekanikoak Escaliers mécaniques/ Mechanic stairs Pictogramas | Piktogramak | Pictogrammes | Pictograms SAC/BAZ Servicio Atención al Ciudadano / Bezeroaren Arretarako Zerbitzua Biblioteca / Liburutegia / Bibliothèque / Library Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción y del Manzano Auditorio Itsas Etxea / Itsas Etxea Auditoriuma / Itsas Etxea Auditorium Fronton Jostaldi / Jostaldi frontoia Santuario de Guadalupe / Jaizkibel Marismas de Jaitzubia / Jaitzubiako padurak / Marais de Jaitzubia / Jaitzubia's marshes Camping Jaizkibel Camping Faro de Higer Agroturismos / Nekazaritza-turismoa / Fermes Auberges / Farms Camino de la Bahía / Badiako bidea / Chemin de la Baie / Way of the Bay Casas Rurales / Landa etxeak / Gites ruraux / Rural homes 1 2 3 4 5 6 7 Parador Turismo **** Hotel Jaizkibel **** Hotel Rio Bidasoa **** Hotel Villa Magalean**** Hotel Jauregui *** Hotel Obispo *** Hotel San Nikolas ** Hotel Bista Eder * Hotel Onyarbi * Hotel Palacete * Apartamentos Edificio Cofradía Apartamentos Jauregui Albergue Juan Sebastian Elkano Pensión Txoko Goxoa Pensión Zaragoza 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 9 3 2 HONDARRIBIA Arrobigain 4 9 TURISMO DEPARTAMENTUA DEPARTAMENTO DE TURISMO Hendaia, 8 Palacio Ducoureau 20301 Irun T.: 943 645458 TURISMO BULEGOAK OFICINAS DE TURISMO IRUN Plaza Luis Mariano, 3 20302 Irun T.: 943 02 07 32 HONDARRIBIA Arma Plaza, 9 T.: 943 64 36 77 Matxin de Artzu (01/07-30/09) 20280 Hondarribia www.bidasoaturismo.com [email protected] • www.visithondarribiairun.eus HONDARRIBIA IRUN PLANO TURISTIKOA PLANO TURÍSTICO PLAN TOURISTIQUE TOURIST MAP i

Transcript of HONDARRIBIA i HONDARRIBIA IRUN€¦ · T.: 943 02 07 32 HONDARRIBIA Arma Plaza, 9 T.: 943 64 36 77...

Page 1: HONDARRIBIA i HONDARRIBIA IRUN€¦ · T.: 943 02 07 32 HONDARRIBIA Arma Plaza, 9 T.: 943 64 36 77 Matxin de Artzu (01/07-30/09) 20280 Hondarribia turismo@bidasoa-activa.com • HONDARRIBIA

F or u

ka l e

a

GUADALUPEJAIZKIBEL

HENDAI

R I O B I D

AS O

A I B A

I A

Postigu

ArtizarraHaritzpe

SantiagoErmita

Iketxe

Txenduneabe AzpiMaidanea

Ai r

ep

or

t ua

- Ae

ro

pu

er

t o

N-638

Busti aldeberriBusti alde

N-1 Donostia /Vitoria-Gasteiz

GI-3440

GI-3440

Javier Ugarte plaza

Den

da K

alea

Iparkalea

S a b i n A

r a n a Go i r

i k a l e

a

Hendaia kalea

Puntalea

San Markos kalea

Lapurdi kalea

Lonja k.

Gaskoinen kalea

Irun kalea

Zuberoa

Bitt

oria

no Ju

aris

ti

Harategi

Ubilla k.Eguzki k.

Arma Plaza

Bret

xa

Pampinot k. Kar

los

k.

Uria Harresia

Bord

ari

Apezpikuplaza Jav

ier U

garte

kalea

Bi d

a s oa p a s e a l e

k u a

Markos Deunaren Plaza

S a b i n A r a n a G o i r i k a l e a

R. m

endi

buru

Fraxkuneko Mur.

Sata

rka

Ger

nika

ko

Arb

ola

Plaz

aEt

xena

gusia

mar

gola

ria

Mur

rua

Gipuzkoa Plaza

Olerkarien Plaza

Miramar

Axu

lar

Z u l o a g a k a l e aS a n P e d r o k a l e a

B u t r o n p a s e a l e k u a

Belez M.

Irailak Z.

AlmiranteAlonso kalea

Itsasargi kalea

Madalen k.

A r r a n t z a l e A u z o a

Lezo Plaza

S o r o e t a G a i n

G u a d a l u p e k o A m a

S o r o e t a B e r r i

E g u z k i l o r e

Soroeta kalea

Haizeleku kalea

Gi r

i z k

a l ea

M a s t i

S o k o a

Pedro

Errenteria

M a n t x i n e n e a

J. Ignazio Iztueta k.

O l a b i d e

I k a s t o l a

I n s t i t u t o

Errazkinenea

L a b r e d e r k a l e a

T o r r e k o A l d a p a

Atseden k.

T o r r e a

Ga

b

r i e l Ar est i k

ale

a

D o m i n g o tx

on

ea

ka l e a

Aintziondo kalea

Asp

un

ea

ka

l e a

L o r a i t z B i

L o r a i t z B a t

G o i z u t

O l i d e n

Hi g

er

bi d

ea

R a m o n I r i b a r r e n p a s e a l e k u a

Er

ri b

er

a B

eh

er

a

Zezen p laza

S a i n d u a

I t e r l i m e n

H i g e r b i d e a

R a m o n I r i b a r r e n p a s e a l e k u a

Hi g

er b i d e a

Campo de tiro

Lerinenea

Nabarrenea

Iturralde

Arzac

Magan

Minunenea

Etxeberri

Lekuona

Perukenea(ruinas)

Muixenea(ruinas) Kornutz

Saraberde

Legia

Garaikoetxea

Lujunea

Gainza

Eguzki Alde

Alkartasuna

Gure Borda

Itsas Ertz

Arbasoena Bordaberritxixi

Lasalde

Minaseka

Etxetxuri

Antxanborda

Planta

Erromeronea

Blankenea

Danboki

Planta

Aizalde

Txanikenea

Gurutze

Tomasartsunea

Txapelingoi

Txapelin

Errandonea Zar

Txorrotagain

Palazio

Iparragirre Deposito

Aranburu

Argineneaberri

Escalante

Santzenea

Miserebe

Lesakanea

Ttopara

Zubi Eder

Etxanea Azpi

Saioa

Mugarrieta

Salaberria

Txakarrenea

Astigarraganea

Moskenea Galtzadaburu

Txendoaneabe

Exenplonea

Abeha Azpi

Txiplaoaundi

Gontzalonea

Marikinea

Endanea Pinonea Olitenea

Matutenea

Txorinea

Zigarronea Takenea

Botika

Tudelenea

Txomorronea

Muliate

Zuloagaundi

Markosenea

Bekoborda

Danbolinenea

Mirandanea

Kamentorena

Tx

i pl a

o k

al e

a

G a b a r r a r i k a l e a

Bernat E

txepare

S a n t i a g o k a l e a

Ne

st

or

Ba

s t e r r e t x e a k a l e a

Harresilanda

Do

no

s t i a k a l e a

P a s a i a k a l e a

Be

r a ka l e

a

J. Olaizo

la kale

a

Lo

re Arte

an

k a l e a

Har

resi

land

a ka

lea

Leiba Jeneralaren

Bi t

er

i k

al e

a

Tximista Kalea

Tximista Kalea

Saindu Kalea

Jamotenea

Kondonea

K a n p o s a n t u a

Borda Berri

Caberri

E r r e k a b e a

Arroyoenea

Artzu

Montañenea

Higeralde

1

14

1615

3

5

2

8

13

H E N D A I A

Bo

ul

ev

ar

d

e

la

M

er

Av

en

ue

d

es

M

im

os

as

Arbous iers

R u e O l i v i e r s

R u e d e s O r a n g e s

Po r t d e P l a i s a n c e S o k o b u r u

P u e r t o Pe s q u e r o K a i B e r r i a

M a r i n e l e n I t s a s b i d e a

Goiznabar

Mo l l a i b i l b i d e a

12

7

6

5

Art & Relax

GGoiko Errota Natur Gunea

Ermita de Sta. Engracia

Ermita Saindua

4

Arotzenea

Min

asor

oeta

kal

ea

Kale Nagusia

S. N

ikol

as

Juan Laborda Kalea

kale

a10S. Compostela

San Kristobal Plaza

M a t x i n A r t z u k a l e a

D. Egia

7

k.

K a t t a l i n E r a u s o k

al e

a

Oskarbi kalea

Ta r r a t e n e a k a l e a

J ai z

k i b e l

B a s e r r i ta r

e t o r b i d e a

Ho

nd

ar

tz

a

Pl

ay

a

Bida

soa

pase

alek

ua

Mo

l l a i b

i l bi d

ea

Mo

l l a i b

i l bi d

ea

San Juan de Dios

Plaza

Santa Engraz ia ka l e a

GIP

UZC

OA KO B IDE LAGUNTZA ELKARTEA

Naf

arro

a B

eher

a kale

a

11

G

Camino de Santiago / Done Jakue Bidea / Chemin de Saint-Jacques / Way to SantiagoAeropuerto / Aireportua / Aéroport / AirportServicio de Salud / Osasun Zerbitzua / Service de Santé / Health ServiceDYAIglesia / Eliza / Eglise / ChurchParking / Aparkalekua / ParkingDuchas / Dutxak / Douches / ShowersTaxiParada de Bus / Bus Geltokia / Arrêt d´autobus / Bus stopBaños publicos / WC publikoak / WC publiques / Public WCAyuntamiento / Udaletxea / Mairie / Town HallMuseo Arma Plaza / Arma Plaza Museoa / Arma Plaza Musée Arma Plaza MuseumPolicia / Polizia / PoliceGasolinera / Gasolindegia / Station Service / Petrol StationPolideportivo / Polikiroldegia / Salle Omnisport / Sport CenterSkate parkCorreos / Poste / La Poste / Post OfficePuerto deportivo / Kirol portua / Leisure port / Port de plaisancePuerto pesquero / Kaia / Port de Pêche / Fishing Harbour Información turística / Informazio turistikoa / Information touristique / Tourist Information Telf.: 943 64 54 58Goiko Errota Natur Gunea Ascensor a Casco Histórico / Alde Zaharrerako Igogailua Ascenseur au Quartier Historique / Elevator to the Old Town Escaleras mecánicas / Eskailera mekanikoakEscaliers mécaniques/ Mechanic stairs

Pictogramas | Piktogramak | Pictogrammes | Pictograms

SAC/BAZ Servicio Atención al Ciudadano / Bezeroaren Arretarako ZerbitzuaBiblioteca / Liburutegia / Bibliothèque / LibraryIglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción y del Manzano Auditorio Itsas Etxea / Itsas Etxea Auditoriuma / Itsas Etxea AuditoriumFronton Jostaldi / Jostaldi frontoiaSantuario de Guadalupe / Jaizkibel Marismas de Jaitzubia / Jaitzubiako padurak / Marais de Jaitzubia / Jaitzubia's marshesCamping JaizkibelCamping Faro de HigerAgroturismos / Nekazaritza-turismoa / Fermes Auberges / FarmsCamino de la Bahía / Badiako bidea / Chemin de la Baie / Way of the BayCasas Rurales / Landa etxeak / Gites ruraux / Rural homes

1

2

3

4

5

6

7

Parador Turismo ****Hotel Jaizkibel ****Hotel Rio Bidasoa ****Hotel Villa Magalean****Hotel Jauregui ***Hotel Obispo ***Hotel San Nikolas **Hotel Bista Eder *

Hotel Onyarbi *Hotel Palacete *Apartamentos Edificio CofradíaApartamentos JaureguiAlbergue Juan Sebastian ElkanoPensión Txoko GoxoaPensión Zaragoza

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

13

14

15

93

2

HONDARRIBIA

Arrobigain

4

9

TURISMODEPARTAMENTUADEPARTAMENTODE TURISMO

Hendaia, 8Palacio Ducoureau20301 IrunT.: 943 645458

TURISMOBULEGOAKOFICINASDE TURISMO

IRUNPlaza Luis Mariano, 320302 IrunT.: 943 02 07 32

HONDARRIBIAArma Plaza, 9T.: 943 64 36 77Matxin de Artzu(01/07-30/09)20280 Hondarribia

[email protected] • www.visithondarribiairun.eus

HONDARRIBIAIRUNPLANO TURISTIKOA PLANO TURÍSTICOPLAN TOURISTIQUETOURIST MAP

i