Hondarribia Fiestas 2015

of 56 /56

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Hondarribia Fiestas 2015

Page 1: Hondarribia Fiestas 2015
Page 2: Hondarribia Fiestas 2015

2 hondarribia

lehen saria/ PriMer PreMiO

“ERRAZTUNA”MaiDer GOiKOeTXea CalVO + JOn GOiCOeChea sUsPerreGUi

2015EKO JAI NAGUSIETAKOKARTEL LEHIAKETACONCURSO DEL CARTELDE FIESTAS PATRONALES 2015

Page 3: Hondarribia Fiestas 2015

3hondarribia

BiGarren saria/ seGUnDO PreMiO

“TITULORIK GABE / SIN TíTULO” DieGO anTXOn eCheVesTe aMenaBar

2015EKO JAI NAGUSIETAKOKARTEL LEHIAKETACONCURSO DEL CARTELDE FIESTAS PATRONALES 2015

hirUGarren saria / TerCer PreMiO

 “PASO, RITMO Y COLORES”  laUra PalaCiO BenGOa

Page 4: Hondarribia Fiestas 2015

4 hondarribia

AGURRALehenbiziko hitz hauen bidez

hondarribiar guztiak agurtu nahi zaituztet Hondarribiko Alkate modura eta Udalbatza osoaren

izenean. Eta hainbat herritarrengandik jasotako konfidantza eta esker ona zintzo eta bihotzez ere eskertu nahi dut udal gobernukideon aldetik. Lanean ari gara egunerokotasunari aurre egiten eta agintaldiko lau urteko plana jorratzen. Ziur nago, bestalde, Udalbatza osatzen dugun udal talde guztiok buru-belarri lan egingo dugula elkarrekin Hondarribiaren askotariko beharrei erantzuteko.

Jaietako egitaraua aurkeztea ere bada lerroon helburua: herriko elkarteek proposatu eta gauzatuko dituzten ehun ekitaldi inguru, era guztietakoak, izango ditugu datozen egunotan Udalaren koordinaziopean. Herritarrok modu aktiboan elkarrekin atsegin hartzeko dugun nahia adierazten dute jarduera horiek. Eskerrak eman nahi dizkiet beste herritarren izenean elkarte eta herri-talde guztiei, udal langileei eta beste erakunde eta enpresetako kideei ilusioa, gogoa, denbora eta lana besteoi eskaintzeagatik: harreman emankor eta aberats horri esker datorkigu denen onura eta jai-sentimendua gure kale-plazetan zabaltzea.

Gure aurrekoek Guadalupeko Amabirjinari egindako hitz ematea beteko dugu egunotan, gainera: gure ondare bikainari itxekitzea da haiekin gaur egungo hondarribiarrok dugun konpromiso ahaztezina, baita ondoko belaunaldiei erantzukizunez eta

errespetuz helaraztea ere, gizatasunez, gizalegez eta herri-lotura hobetzea denon gogo-bihotzetan dugula.

Jaiok bestela bizitzea egokituko zaien hondarribiar guztiei eta bereziki gurekin ez daudenei eskaini nahi dizkiet azken hitzak.

GORA AMA GUADALUPEKOA!GORA HONDARRIBIA!

Txomin Sagarzazu AncisarAlkatea / Alcalde

Page 5: Hondarribia Fiestas 2015

5hondarribia

AGURRA saluda

Estos días renovaremos el voto en honor de la Virgen de Guadalupe realizado por quienes nos han precedido: las y los hondarribiarras actuales tenemos un compromiso ineludible que es mantener nuestro magnífico patrimonio y transmitirlo a las siguientes generaciones con responsabilidad, respeto, valores cívicos y teniendo presente la mejora de nuestro vínculo ciudadano.

Quiero ofrecer mis últimas palabras a todos los hondarribiarras a los que ha tocado vivir estos días en situaciones distintas a la festiva y especialmente a los que no están entre nosotros.

GORA AMA GUADALUPEKOA!GORA HONDARRIBIA!

Como Alcalde de Hondarribia y en nombre de toda la corporación municipal quiero enunciar estas primeras

palabras cordiales como saludo cercano a todos los hondarribiarras. Asimismo agradezco sinceramente desde nuestro gobierno municipal la confianza que nos habéis otorgado y el apoyo que nos habéis mostrado tantos conciudadanos. Estamos afrontando el día a día y preparando nuestro plan de mandato para estos cuatro años. Estoy seguro, por otro lado, de que todos los grupos municipales trabajaremos codo con codo para responder a las diversas necesidades de Hondarribia.

También es objeto de estas líneas presentar el programa festivo: se llevarán a cabo alrededor de cien actividades, propuestas y desarrolladas por las diferentes asociaciones de nuestra ciudad, con la coordinación de nuestro ayuntamiento. Actuaciones que demuestran las ganas que tenemos las y los hondarribiarras de disfrutar estos días de manera activa y conjunta. Quiero agradecer en nombre de los demás conciudadanos a las asociaciones y grupos locales, a los trabajadores municipales, a los miembros de otras entidades y empresas que nos ofrecen su ilusión, sus ganas, su tiempo y su trabajo: esa colaboración fructífera nos enriquece a todos y hace que el sentimiento festivo se adueñe de nuestras calles y plazas.

Page 6: Hondarribia Fiestas 2015

6 hondarribia

AURKIBIDEASUMARIO

2015eKO Jai naGUsieTaKO KarTel lehiaKeTa/COnCUrsO Del CarTel De FiesTas PaTrOnales 2015 ...................................... 2

aGUrra ................................................................................... 4

salUDa .................................................................................... 5

irailaK 6 – iGanDea ................................................................. 8

DÍa 6 – DOMinGO ...................................................................... 9

irailaK 7 – asTelehena ......................................................... 10

DÍa 7 – lUnes ......................................................................... 11

irailaK 8 – asTearTea ........................................................... 12

DÍa 8 - MarTes ....................................................................... 13

irailaK 9 – asTeaZKena ......................................................... 14

DÍa 9 – MiÉrCOles ................................................................. 15

irailaK 10 – OsTeGUna .......................................................... 16

DÍa 10 – JUeVes ...................................................................... 17

irailaK 11 – OsTirala ............................................................ 18

DÍa 11 – Viernes .................................................................... 19

Jai naGUsieTaKO arGaZKi lehiaKeTa /COnCUrsO FOTOGrÁFiCO De FiesTas PaTrOnales ............... 20

BesTe eKinTZa ....................................................................... 34

OTras aCTiViDaDes ............................................................... 38

elKarTe laGUnTZaileaK/enTiDaDes COlaBOraDOras ......... 54Argi

tara

tzai

lea-

Edito

r: Ho

ndar

ribik

o Ud

ala

D.L.

: SS-

1172

-201

3

Page 7: Hondarribia Fiestas 2015

PROgRAMA DE ActOS Que se celebrarán en la muy noble, muy leal, muy valerosa y muy siempre fiel ciudad de Hondarribia, en honor de su Excelsa Patrona la Virgen de Guadalupe durante los días 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2015

Hondarribikohiri oso prestu, oso leial, oso adoretsu eta beti oso zintzoan 2015eko irailaren 6, 7, 8, 9, 10 eta 11n Guadalupeko ama birjinaren omenez ospatuko diren ekintzen egitaraua

Page 8: Hondarribia Fiestas 2015

8 hondarribia

8:00 San Telmo Tiro-eremuan, naZiOar-TeKO PlaTer TiraKeTa. Azeri Elkar-teak antolatuta.

09:00-20:00 Kirol Kaian, irraTiZaleen erakustal-

dia. Hondarribiko jaiak direla eta esta-zio berezia martxan jarriko da.

11:00 Haurrentzako zezenen Entzierroaren iragarle TXUPinaZOa Udaletxeko bal-koitik (Konfeti eta globo jaurtiketa).

11:30 haUrrenTZaKO enTZierrOa ZeZen PUZGarrieKin. Santa Maria atetik abiatuta, Hirigune Historikoaren barrena, Arma Plazaraino.

13:30 Kirol Kaian, sari banaketa - Vi. Be-laOnTZi esTrOPaDa 2015 – Bakarka eta binaka (Donosti-Mutriku-Hon-darribia. Helmuga: Hondarribia, 2015/09/5ean, 19:00etatik aurrera). Au-phondarribia Kirol Kaiko Erabiltzaileen Elkarteak antolatuta.

16:00 Klink elkartearen eskutik haUr eta GaZTeTXOen XlVi. MarGO lehiaKe-Ta, Gipuzkoa Plazan.

17:00 Bentan, Zelai erre txapelketa, Gazte Xaiak antolaturik.

17:30 XXi. GraFFiTi lehiaKeTa eta haU-rren XVi. GraFFiTi lehiaKeTa Kasi-no Zaharreko lorategian.

Izen emateak Gazte Informazio Bule-goan egin behar dira (Jabier Ugarte kalea, 6), irailaren 3 arte, 10:00etatik 13:00etara .

IRAILAK 6 - IGANDEA18:00 Zezen Plazatik abiatuta Hirigune Histo-

rikotik pasa eta Porturaino iritsiko dira erralDOi eTa BUrUhanDiaK.

22:30 Nafarroa Behera kaleko Hotel Río Bida-soan KanTineren aUrKeZPen-Des-Filea hasiko da Klink elkarteak antola-tua. San Juan de Dios Plazatik abiatuko da Hondarribia Hiria Musika Banda.

23:30 Hondarribiko Hiria Musika Bandaren Jaietako KOnTZerTU BereZia, Gi-puzkoa Plazan.

23:30 Bentan, lOs ChiKOs Del MaiZ ize-neko taldearen kontzertua.

01:30 las Tea ParTY DJs izeneko taldearen emanaldia, Bentan.

Page 9: Hondarribia Fiestas 2015

9hondarribia

8:00 En el Campo de Tiro de San Telmo, TiraDa inTernaCiOnal. Organi-zado por la Sociedad Azeri.

09:00-20:00 En el puerto deportivo exhibición de

raDiO aFiCiOnaDOs, activación de estación especial con motivo de las fiestas.

11:00 Desde el balcón del Ayuntamiento, TXUPinaZO anunciador del encierro de toros para los más jóvenes (lanza-miento de confetis y globos).

11:30 Desde la Puerta de Santa María y por las calles del Casco Histórico finali-zando en Arma Plaza, enCierrO in-FanTil COn TOrOs hinChaBles.

DíA 6 - DOMINGO13:30 En el Puerto Deportivo, reparto de

trofeos – Vi reGaTa a Vela en sOli-TariO y a 2 – 2015 - (Donosti-Mutri-ku-Hondarribia. Meta: Hondarribia, 5/09/2015, a partir de las 19:00 ho-ras). Organizado por Auphondarribia Kirol Kaiko Erabiltzaileen Elkartea.

16:00 Organizado por la Sociedad Klink, XlVi COnCUrsO De PinTUra in-FanTil Y JUVenil en Gipuzkoa Plaza.

17:00 Campeonato de “CaMPO QUeMa-DO”, en la Benta. Organizado por Gazte Xaia.

17:30 XXi COnCUrsO De GraFFiTi y XVi COnCUrsO De GraFFiTi inFanTil en los jardines del Kasino Zaharra.

Inscripciones en la Oficina de Infor-mación Juvenil (Javier Ugarte kalea, 6), hasta el día 3 de septiembre, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

18:00 Partiendo de Zezen Plaza y pasando por el Casco Histórico y la Marina, la Comparsa de GiGanTes Y CaBeZU-DOs recorrerá las calles de la ciudad.

22:30 Desde Nafarroa Behera kalea, organi-zado por la sociedad Klink, se iniciará el DesFile De PresenTaCiÓn De las CanTineras, con acompaña-miento de la Banda de Música “Ciu-dad de Hondarribia” que saldrá de la plaza de San Juan de Dios.

23:30 COnCierTO eXTraOrDinariO de la Banda de Música “Ciudad de Hon-darribia”, en Gipuzkoa Plaza.

23:30 En la Benta, concierto a cargo de lOs ChiKOs Del MaiZ.

01:30 Actuación a cargo del grupo las Tea ParTY DJs, en la Benta.

Page 10: Hondarribia Fiestas 2015

10 hondarribia

11:15 haUrren DanBOrraDa Mende-lu auzotik abiatuko da eta Amute, Kosta eta Santa Engrazia igaro on-doren, Hiriguneko kaleetan amaitu-ko du bere ibilaldia.

12:00 Suziri eta kanpai-hotsez Hiriko jaiei hasiera ofiziala emango zaie.

Bitartean, Txistulariak hiriko kalee-

tan ibiliko dira 1638ko setio oroiga-rri hartako TiTi-BiliTi doinua joaz.

12:15 erralDOiaK eTa BUrUhanDiaK, Haurren Danborradarekin batera, Arma Plazatik abiatu eta kalez kale ibiliko dira.

12:30 Damaso Uranga Odriozola jaunari

hiriKO UrreZKO inTsiGnia jart-zea.

18:30 Hondarribiko Hiria Musika Banda kalez kale ibiliko da TiTi-BiliTi joaz.

20:00 Te DeUM eTa salBea Jasokunde eta Sagarrondo Ama Birjinaren Eli-za Nagusian. Udal Agintariak bertan direla, Parrokiako Abesbatzak Esla-varen salBea abestuko du.

Bitartean, ohiko deskargak egingo dira. Elizkizuna amaitzean Udal-ki-deek AURRESKUA dantzatuko dute Arma Plazan hondarribiar guztien omenez.

Ondoren, DANBORRADA KALEJIRA hirian barrena.

20:00 Guadalupeko Elizan salBe herriko-ia kantatuko da. Ondoren, ohiko deskargak egingo dira.

IRAILAK 7 - ASTELEHENA

Page 11: Hondarribia Fiestas 2015

11hondarribia

11:15 Partiendo del Barrio de Mendelu la TaM-BOrraDa inFanTil recorrerá Amu-te-Kosta y Santa Engrazia, finalizando por las calles del centro de la Ciudad.

12:00 Con el repique de campanas y lanza-miento de cohetes, comenzarán oficial-mente las Fiestas Patronales.

Al mismo tiempo los txistularis recorre-rán las calles de la Ciudad interpretando el himno TiTi-BiliTi del memorable si-tio del año l.638.

12:15 Los GiGanTes Y CaBeZUDOs, partiendo de Arma Plaza, recorrerán las calles de la ciu-dad acompañando a la Tamborrada Infantil.

12:30 Entrega de la insiGnia De OrO De la CiUDaD a D. Damaso Uranga Odriozola.

18:30 Kalejira de la Banda de Música “Ciudad de Hondarribia” interpretando el himno TiTi-BiliTi.

20:00 sOleMne Te DeUM Y salVe en la Igle-sia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asun-ción y del Manzano, con la asistencia del Excmo. Ayuntamiento en Corporación, interpretándose la salVe de Eslava por el Coro Parroquial.

Durante la función religiosa se efectuarán las tradicionales descargas. A continua-ción, en Arma Plaza, los miembros de la Corporación Municipal bailarán el AURRES-KU en honor de todos los hondarribiarras.

Seguidamente LA TAMBORRADA reco-rrerá las calles de la Ciudad.

20:00 En el Santuario de Ntra. Sra. de Guadalu-pe se cantará la salVe popular, efectuán-dose a continuación las tradicionales descargas.

DíA 7 - LUNES

Page 12: Hondarribia Fiestas 2015

12 hondarribia

5:00 alBOraDa

6:00 Danborradaren eta Hondarribiko Hiria Musika Bandaren Diana.

Jarraian, Hondarribiko Hiriak Guadalupeko Ama Birjinari, 1638ko irailaren 7ko gertakizun dohatsuagatik bere eskerrona azaltzeko eman-dako hitza betetzea, hiria 69 egunez inguratuta egon ondoren askatu baitzuen.

11:30 Guadalupeko Ama Birjinaren Santutegian MeZa naGUsia, Udalbatza bertan dela.

23:30 Bentan, DisKO FesTa.

IRAILAK 8 - ASTEARTEA

Page 13: Hondarribia Fiestas 2015

13hondarribia

5:00 alBOraDa

6:00 Diana por la Tamborrada y la Banda de Música “Ciudad de Hondarribia”.

A continuación cumplimiento del voto de agradecimiento de la Ciudad de Hondarribia a Nues-tra Señora de Guadalupe, por el hecho glorioso acaecido el 7 de setiembre de 1.638, en que la ciu-dad fue liberada del Sitio a que fue sometida durante 69 días.

11:30 En el Santuario de Nuestra Se-ñora de Guadalupe se celebrará una sOleMne Misa con asisten-cia de la Corporación Municipal.

23:30 En la Benta, DisKO FesTa.

DíA 8 MARTES

Page 14: Hondarribia Fiestas 2015

14 hondarribia

9:00 GOiZUT Dultzaineroen Diana.

11:00 San Pedro kalean, Vii. MOTO las-TerKeTa haur txikientzat (4 urte bitarte). Motoak (taka-taka ant-zekoak) parte hartzaileek ekarriko dituzte.

11:00-13:30 Zezen Plaza aurreko Harresietan,

haUr ParKe erralDOia.

Euria eginez gero, Jostaldi pilotale-kuan egingo da.

12:00 San Pedro kalean, Vii. GaZTe GYMKana. 8 eta 14 urte bitarteko gazteek har dezakete parte.

12:30 sOKaMUTUrra Kale Nagusian. GOiZUT dultzaineroen emanaldia.

16 urtez beherakoek sokamutur-

rean parte hartzea erabat debeka-tuta dute.

16:30 Gipuzkoa Plazan, PUZZleaK BiKOTeKa.

Mailak: a) 3 – 5 urte bitartekoak - 50 aleko

puzzlea b) 6 – 8 urte bitartekoak - 100 aleko

puzzlea c) 9 – 11 urte bitartekoak - 200 aleko

puzzlea d) 12 - 16 urte bitartekoak - 300

aleko puzzlea

17:00 Zezen Plazatik abiatuta, Hirigune Historikotik pasa eta Porturaino iritsiko dira erralDOiaK eTa BU-rUhanDiaK.

17:00-20:00 Zezen Plaza aurreko Harresietan,

haUr ParKe erralDOia.

Euria eginez gero, Jostaldi pi-lotalekuan egingo da.

20:00 Arma Plazan, KeMen DanTZa Tal-Dearen dantza saioa.

21:00 San Pedro kalean, ZeZen sUZKOen enTZierrOa.

Udalak ez du bere gain hartzen gerta daitezkeen istripuen erantzukizuna

21:00 Bentan, MarMOKa taldearen ema-naldia.

22:30 Arma Plazan, FOnOTareCO shOW. Umorezko Emanaldia.

23:00 GaTillaZO izeneko taldearen kontzertua, Bentan

IRAILAK 9 - ASTEAZKENA

Page 15: Hondarribia Fiestas 2015

15hondarribia

9:00 Diana por los dulzaineros GOiZUT.

11:00 En San Pedro kalea, Vii. MOTO las-TerKeTa para los más txikis (hasta los 4 años). Las motos (correpasi-llos) las llevarán los propios partici-pantes.

11:00-13:30 En las Murallas frente a Zezen Pla-

za, ParQUe inFanTil GiGanTe. En el supuesto de mal tiempo, se

trasladará al Frontón Jostaldi.

12:00 Vii GYMKana JUVenil, en San Pe-dro Kalea, dirigida a jóvenes entre 8 y 14 años.

12:30 sOKaMUTUrra en Kale Nagusia. Actuación de los dulzaineros GOi-ZUT.

Está totalmente prohibida la parti-cipación en la sokamuturra a me-

DíA 9 - MIéRCOLESnores de 16 años.

16:30 En Gipuzkoa Plaza, PUZZles POr PareJas.

Categorías: a) 3 a 5 años - puzzle de 50 piezas. b) 6 a 8 años - puzzle de 100 piezas c) 9 a 11 años - puzzle de 200 piezas d) 12 a 16 años - puzzle de 300 piezas

17:00 Partiendo de Zezen Plaza y pasan-do por la Marina y por el Casco His-tórico, la Comparsa de GiGanTes Y CaBeZUDOs recorrerá las calles de la Ciudad.

17:00-20:00 En las Murallas, ParQUe inFanTil

GiGanTe. En el supuesto de mal tiempo, se

trasladará al Frontón Jostaldi.

20:00 En Arma Plaza, actuación del grupo de dantza KeMen DanTZa Tal-Dea.

21:00 En San Pedro kalea, enCierrO De TOrOs De FUeGO.

El Ayuntamiento no se hace res-ponsable de los daños que puedan sufrir los participantes.

21:00 En la Benta, actuación del grupo MarMOKa.

22:30 En Arma Plazan, espectáculo de hu-mor con FOnOTareCO shOW.

23:00 Actuación del grupo GaTillaZO, en la Benta.

Page 16: Hondarribia Fiestas 2015

16 hondarribia

9:00 GOiZUT dultzaineroen eskutik Diana. 10:00 MeZa naGUsia Jasokunde eta Sa-

garrondoko Ama Birjinaren Elizan, 1638ko Hiri Setiamenduan hildakoen alde, Udalbatza ere bertan dela.

Aldi berean Hiriko Bandera agurtuko da, eta elizkizunak dirauen bitartean ohiko deskargak egingo dira.

Meza bukaeran Parrokiako Abesbat-zak Perosiren liBeraMe abestuko du.

10:00 San Pedro kalean, KOaDrillen ar-TeKO JOKOaK, Bidasoaldeko EKT tal-dearen eskutik.

11:00-13:30 Zezen Plaza aurreko Harresietan,

haUr ParKe erralDOia.

Euria eginez gero, Jostaldi pilotale-kuan egingo da.

12:00 Zezen plazatik abiatuta erralDOi eTa BUrUhanDiaK hiriko auzoetan barrena ibiliko dira.

12:30 sOKaMUTUrra San Pedro kalean. 16 urtez beherakoek sokamuturrean

parte hartzea erabat debekatuta dute.

14:30 aDineKOen OMeneZKO BaZKaria Ardora jatetxean, BasaJaUn musika taldearekin.

14:30 GaZTeenTZaKO herri-BaZKaria, Bentan.

17:00 Bentatik abiatuta, hOnDarriBiKO eleKTrO-PaTXaranGa.

17:00-19:30 Zezen Plaza aurreko Harresietan,

haUr ParKe erralDOia.

Euria eginez gero, Jostaldi pilotale-kuan egingo da.

19:00 Santiago kalean, DisKO FesTa gazte-entzat DJ KanUren eskutik.

22:30 Arma plazan KalaKan Taldearen emanaldia.

23:30 Bentan, GaTiBU Taldearen emanal-dia.

IRAILAK 10 - OSTEGUNA

Page 17: Hondarribia Fiestas 2015

17hondarribia

9:00 Diana por los Dulzaineros GOiZUT. 10:00 En la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de

la Asunción y del Manzano se celebrará una sOleMne Misa en sufragio de los caídos en el Glorioso Sitio que sufrió la Ciudad en el año 1638, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento en Corporación.

Al mismo tiempo se rendirán honores a la Bandera de la Ciudad, efectuándose las tradicionales descargas durante la función religiosa.

Al término de la Misa, el Coro Parroquial interpretará el LIBERAME de Perosi.

DíA 10 - JUEvES10:00 En San Pedro kalea, JUeGOs enTre

CUaDrillas organizado por el grupo Bidasoaldeko eKT.

11:00-13:30 En las Murallas frente a Zezen Plaza,

ParQUe inFanTil GiGanTe. En el supuesto de mal tiempo, se tras-

ladará al Frontón Jostaldi.

12:00 Partiendo de Zezen Plaza y pasando por el Casco Histórico y la Marina, la Comparsa de GiGanTes Y CaBeZU-DOs recorrerá las calles de la ciudad.

12:30 sOKaMUTUrra en San Pedro kalea. Está totalmente prohibida la participa-

ción en la sokamuturra a menores de 16 años.

14:30 alMUerZO hOMenaJe a lOs MaYO-res en el Restaurante Ardora, ame-nizado por el grupo de música Basa-JaUn.

14:30 COMiDa POPUlar Para lOs JÓVe-nes, en la Benta.

17:00 Partiendo de la Benta, actuación de hOnDarriBiKO eleKTrO-PaTXaranGa.

17:00-19:30 ParQUe inFanTil GiGanTe en las

Murallas. En el supuesto de mal tiempo, se tras-

ladará al Frontón Jostaldi.

19:00 En Santiago kalea, DisKO FesTa a cargo de DJ KanU, para los jóvenes.

22:30 En Arma Plaza, actuación de Ka-laKan.

23:30 En la Benta, actuación del grupo GATIBU.

Page 18: Hondarribia Fiestas 2015

18 hondarribia

9:30 GOiZUT dultzaineroen eskutik Diana. 9:30 BaserriTarren eGUna. Ganadu,

fruta eta barazki lehiaketa Zumardian.

11:00 Gernikako Arbolan txikientzako eta gazteentzako GOrriTiren animali erakusketa (Ponian ibiltzeko aukera, txekorrak, basurdekumeak).

12:00 Zumardian, eGaÑa eta PeÑaGa-riKanO bertsolariak.

12:00 Zezen Plazatik abiatuta, Hirigune Historikotik pasa eta Zumardiraino iritsiko dira erralDOiaK eTa BUrU-hanDiaK.

17:00 iDi-PrOBa Zumardian.

17:30 Arma plazan TXirri, Mirri eta TXiri-BiTOn junior pailazoen “Erromirria” izeneko emanaldia.

18:00 PrOFesiOnal MailaKO PilOTa ParTiDa JaialDia - Jostaldi Pilotale-kuan.

IRAILAK 11 - OSTIRALA18:00 Zumardian, BaserriTarren eGU-

naren jarraipena. Herri kirola eta triki-tilariak.

18:00 eUsKal errOMeria: DanTZa PlaZan, Santiago kalean, Meakako Adixkideak Danta Taldearen eskutik.

18:30 Haur eta gazteentzat TXOKOlaTaDa, Arma Plazan.

19:00 KanTU-Jira, San Pedro kalean, KAN-TAKA Taldearen eskutik.

21:00 San Pedro kalean, ZeZen sUZKOen enTZierrOa.

Udalak ez du bere gain hartzen gerta daitezkeen istripuen erantzukizuna.

21:00 alMa TaPaTia Mariatxiak, Santiago kalean.

22:30 SUAK, Espigoitik botako dira Butron Pasealekutik ikusteko, PirOTeCnia CaBaller FX pirotekniaren eskutik.

23:00 lOs seCreTOs musika taldearen emanaldia, Bentan.

Page 19: Hondarribia Fiestas 2015

19hondarribia

9:30 Diana por los Dulzaineros GOiZUT.

9:30 BaserriTarren eGUna. Concur-so de ganado, verduras, frutas y hortalizas en Zumardia.

11:00 En Gernikako Arbola, GOrriTi muestra de animales para los pe-queños y jóvenes (posibilidad de montar en poni, vaquillas, jabatos).

12:00 En Zumardia, actuación de los bert-solaris eGaÑa y PeÑaGariKanO.

12:00 Partiendo de Zezen Plaza, pasando por el Casco Histórico y hasta Zu-mardia, la Comparsa de GiGanTes Y CaBeZUDOs recorrerá las calles de la Ciudad.

DíA 11 - vIERNES

17:00 arrasTre De BUeYes en Zumar-dia.

17:30 En Arma Plaza espectáculo “Erromi-rria” de los payasos TXirri, Mirri eta TXiriBiTOn junior.

18:00 FesTiVal De ParTiDOs De PelOTa PrOFesiOnal en el Frontón Jostaldi.

18:00 En Zumardia, continuación del Ba-serriTarren eGUna. Deporte ru-ral y trikitilaris.

18:00 eUsKal errOMeria: DanTZa PlaZan, en Santiago kalea, a cargo de Meakako Adixkideak Danta Tal-dea.

18:30 En Arma Plaza TXOKOlaTaDa para los más jóvenes.

19:00 KanTU-Jira en San Pedro kalea, a cargo del grupo KANTAKA.

21:00 En San Pedro kalea, enCierrO De TOrOs De FUeGO.

El Ayuntamiento no se hace respon-sable de los daños que puedan su-frir los participantes.

21:00 En Santiago kalea, actuación de los Mariachis alMa TaPaTia.

22:30 FUeGOs arTiFiCiales a cargo de PirOTeCnia CaBaller FX, para verlos desde Butron Pasealekua.

23:00 Concierto a cargo del grupo lOs se-CreTOs, en la Benta.

Page 20: Hondarribia Fiestas 2015

20 hondarribia

JAI NAGUSIETAKO ARGAZKILEHIAKETACONCURSO FOTOGRÁFICODE FIESTAS PATRONALES

LEHEN SARIA/ PRIMER PREMIO

“AITONA”luis irisarri Tejada

Page 21: Hondarribia Fiestas 2015

21hondarribia

BIGARREN SARIA / SEGuNdO PREMIO

“ ESCALERA AL CIELO” Manuel Barreiro rodríguez

HIRuGARREN SARIA/ tERcER PREMIO

“EL CANAL” Jesus hernández sánchez

Page 22: Hondarribia Fiestas 2015
Page 23: Hondarribia Fiestas 2015
Page 24: Hondarribia Fiestas 2015
Page 25: Hondarribia Fiestas 2015
Page 26: Hondarribia Fiestas 2015
Page 27: Hondarribia Fiestas 2015
Page 28: Hondarribia Fiestas 2015

28 hondarribia

Page 29: Hondarribia Fiestas 2015

29hondarribia

Page 30: Hondarribia Fiestas 2015

30 hondarribia

Page 31: Hondarribia Fiestas 2015
Page 32: Hondarribia Fiestas 2015

32 hondarribia

Page 33: Hondarribia Fiestas 2015

33hondarribia

Page 34: Hondarribia Fiestas 2015

34 hondarribia

BESTE EKINTZA

abUZTUarEn 24Tik iraiLarEn 20ra

Arma Plazan, Jai Nagusietako kartel eta argazki lehiaketara aurkeztutako lanen eraKUsKeTa.

abUZTUak 29 LarUnbaTa

11:30-22:00 GaZTe eGUna Zumardian, Hondarribiko Gazte Asanblada-Mugiri elkarteak antolatuta.

13:00 Higer Badian, aMa GUaDalUPeKOa Bela XXXiV. esTrOPaDa, GUrUTZOnTZiaK. Club Náutico Hondarribiak antolatuta.

15:00 San Telmo Tiro-eremuan, Xii. GiZarTe arKU TiraKeTa. Azeri elkarteak antolatuta.

17:00 Hiruko futbol txapelketa, KOlDO arGOTe Vii. OrOiGarria, Hondartza Futbol Zelaian: Hondarribia Futbol Elkartea, Real Sociedad eta Antiguoko. BATZUK

Page 35: Hondarribia Fiestas 2015

35hondarribia

BESTE EKINTZA

abUZTUarEn 29Tik iraiLarEn 4RA

hOnDarriBiKO hiri OsO PresTU, OsO leial, OsO aDOreTsU eTa BeTi OsO ZinTZOaren KanOien 125. UrTeUrrena (1890-1925).

historiari buruzko hitzaldiakHondarribiko Historia: 2. JardunaldiaAbuztuak 29 – 11:00etanKultur Etxean (Denda kalea, 18)

erakusketaren inaugurazioaAbuztuak 29 – 13:00etanAlarde Fundazioa Lokalean (Arma Plaza) Zumardikoak abesbatzaren emanaldia

Abuztuak 30 – 11:00etatik 14:00etaraAbuztuaren 31tik irailaren 4ra – 17:00etatik 20:30erahaur jokoakAbuztuak 31 – 17:00etan - Arma Plazan• Globoflexia• Aurpegiak eta marrazkiak

marraztea• Argazkiak kanoiekin,

artilleroarekin eta kantinerarekin

• Merienda(Euria egiten badu Gipuzkoa Plazako arkupeetan egingo da)

abUZTUak 30iGandEa

10:00-14:30 “hOnDarriBiKO GaZTelUa” XaKe aKTiBO V. TXaPelKeTa Karlos V. Paradorean. Hondarribia-Marlaxka Xake Klubak antolatuta.

12:00 TXisTUlarien 50. KOnZerTU naGUsia, Gipuzkoa Plazan.

abUZTUarEn 31Tik iraiLarEn 8ra

6:00etan eta 8:00etan Guadalupeko Santutegian, Guadalupeko Ama Birjina-ren BeDeraTZiUrrena.

IRAILAK 3 oSTEGUna16:00 Udal skate parkean, sKaTe lehiaKeTa, Sup Kirol Klu-baren eskutik.

20:00 BerTsO eManalDia. Santiago kalean. Bertsolariak: Sustrai Colina, Alaia Martín, Anjel Mari Peñagarikano eta Jon Maia. Gai jartzailea: Karlos Aizpurua.

Page 36: Hondarribia Fiestas 2015

36 hondarribia

IRAILAK 4 OStIRALA16:30 Ama Guadalupekoa Ikastetxetik irteera, GaZTe TXirrinDUlari PrOBa 14 urtez beherakoentzat.

iraiLarEn 4Tik 15Era18:30-21:30 “9 x 9”, hondarribiko Margolariak, erakusketa Kolektiboa, ARKUPE Arte Galeria.

IRAILAK 5 LarUnbaTa8:00 San Telmo Tiro-eremuan, hOnDarriBia PlaTer TiraKeTa GiZarTe TXaPelKeTa. Azeri Elkarteak antolatuta.

11:00 Hondartzan hOnDarreZKO GaZTelU eTa irUDien XiX. lehiaKeTa. HKT Hondarribia Kirol taldeak antolatuta.

11:00 Kasino Zaharreko lorategian, sTeP sOliDariOa, Feel Fitness Euskadi-ren eskutik.

12:00 Kultur Etxeko ikusentzunezko aretoan, Jaietako kartel, argazki eta erakusleiho lehiaketetako, Erdi Aroko Azokako argazki lehiaketak eta lorez apaindutako balkoien lehiaketako sari BanaKeTa.

16:00 Vi. GaZTe lasTerKeTa: 4 urtetik 14 urte bitartera. Irteera eta helmuga Gernikako Arbolan, BAT Bidasoako Atletiko Taldeak antolatuta. 15:00ean irekiko da izena emateko epea. Lasterketak ondoren egingo dira.

Page 37: Hondarribia Fiestas 2015

37hondarribia

00:30 Zea MaYs Taldearen kontzertua, Bentan.

iraiLak 12 LarUnbaTa8:00 San Telmo Tiro-eremuan, esKUalDe – TOKiKO – GiZarTe PlaTer TiraKeTa. Azeri Elkarteak antolatuta.

11:00-13:00Jostaldi pilotalekuan, ACT – Pala Egokituaren erakustaldia, Aurreratu Elkartearen eskutik.

13:00 Higer Badian, aMa GUaDalUPeKOa XXXiV.

esTrOPaDa, Bela arina: Optimist, Laser eta 420, Raceboard. Club Náutico Hondarribiak antolatuta.

17:00 Hondartza Kiroldegian, hondarribia eskubaloia-Balonmano Muskiz, Club Balonmano Hondarribiak antolatuta.

iraiLak 13iGandEa13:00 Higer Badian, aMa GUaDalUPeKOa Bela arineKO esTrOPaDa: Optimist, Laser eta 420. Club Náutico Hondarribiak antolatuta.

16:00-19:30 Hondartzan, Hondarribia Sup Kirol Klubaren eskutik, Triathloia (Sup + Lasterketa + Igeriketa).

18:00 XXXiX. GUaDalUPeKO iGOera - Maila guztientzako oin-lasterketa. Irteera Jostalditik. BAT Bidasoako Atletiko Taldeak antolatuta.

20:00 Butron Pasealekuan, DirT JUMP eta Trialsin, Funbox Factory-ren eskutik.

23:00 Bentan, Grises izeneko taldearen kontzertua.

Page 38: Hondarribia Fiestas 2015

38 hondarribia

DEL 24 DE aGoSTo aL 20 dE SEPtIEMBRE En Arma Plaza, eXPOsi-CiÓn de los trabajos pre-sentados a los concursos de carteles y fotografías de Fiestas Patronales.

29 dE aGoSTo SABADO11:30-22:00En zumardia, GaZTe eGUna organizado por Hondarri-biko Gazte Asanblada-Mugi-ri Elkartea.

13:00En la Bahía de Higuer, XXXiV reGaTa De Vela CrUCe-rOs aMa GUaDalUPeKOa. Organizado por Club Naúti-co Hondarribia.

15:00En el Campo de tiro de San Telmo, Xii TiraDa sOCial De TirO COn arCO. Organi-zado por la Sociedad Azeri.

OTRAS ACTIVIDADES

Page 39: Hondarribia Fiestas 2015

39hondarribia

17:00 En Hondartza Futbol Zelaia Triangular de Fútbol, Vii Me-MOrial KOlDO arGOTe. Hondarribia Futbol Elkartea, Real Sociedad y Antiguoko.

20:00BersOlaris, en Santiago kalea. Bersolaris: Sustrai Co-lina, Alaia Martín, Anjel Mari Peñagarikano y Jon Maia. Gai jartzailea: Karlos Aizpurua.

dEL 29 dE AgOStO AL 4 DE SEPtIEMBRE

125 aniVersariO De lOs CaÑOnes De la MUY nOBle, MUY leal, MUY ValerOsa Y MUY sieMPre Fiel CiUDaD De hOnDarriBia (1890-1925).

Charlas históricas2as. Jornadas Históricas de Hondarribia29 de Agosto – 11:00 horasKultur Etxea (Denda kalea, 18)

inauguración exposición29 de Agosto – 13:00 horasLocal Alarde Fundazioa (Arma Plaza) Actuación del Coro Zumardikoak

30 de agosto de 11:00 a 14:00 hDel 31 de agosto al 4 de septiembre de 17:00 a 20:00 h

Juegos infantiles31 de Agosto - 17:00 horas en la Plaza de Armas• Globoflexia• Pintar caras y dibujos• Fotos con los cañones,

artillero y cantinera• Merienda(En caso de lluvia se hará en los arkupes de Gipuzkoa Plaza)

30 dE aGoSTo doMinGo10:00-14:30 V Torneo de ajedrez ac-tivo “hOnDarriBiKO GaZTelUa” en el Para-dor Carlos V. Organizado por Hondarribia-Mar-laxka Club de Ajedrez. OTRAS

ACTIVIDADES

Page 40: Hondarribia Fiestas 2015

40 hondarribia

12:0050º alarDe De TXisTUla-ris, en Arma Plaza.

dEL 31 dE aGoSTo aL 8 dE SEtIEMBRE

6:00 y 8:00 En el Santuario de Guadalu-pe, nOVena a ntra. sra. la Virgen de Guadalupe.

3 DE SEPtIEMBRE JUEVES16:00En el skate park municipal, concurso de skate, de la mano de Hondarribia Sup Kirol Kluba.

4 DE SEPtIEMBRE ViErnES16:30Partiendo del Colegio Ama Guadalupekoa, PrUeBa CiClisTa para menores de 14 años.

dEL 4 aL 15 dESEPtIEMBRE

18:30-21:30exposición Colectiva “9 x 9” Pintores hondarribia-rras, en la Galería de Arte ARKUPE.

5 DE SEPtIEMBRE SABADO8:00 TiraDa sOCial De TirO al PlaTO. Organizado por la Sociedad Azeri.

11:00XiX COnCUrsO De CasTi-llOs Y FiGUras De arena en la playa. Organizado por HKT (Hondarribia Kirol taldea).

11:00En los jardines del Kasino Zaharra, sTeP sOliDariO, a cargo de Feel Fitness Euskadi.

Page 41: Hondarribia Fiestas 2015

41hondarribia

12:00 En el Salón de Actos de Kultur Etxea, enTreGa De PreMiOs de los Concursos de Cartel, Fotografía y Esca-parates de Fiestas, Mercado Medieval y Balcones Floridos.

16:00 Vi. GaZTe lasTerKeTa. De 4 a 14 años. Salida y llegada en Gernikako Arbola. Organizado por el BAT (Bidasoako Atletiko Taldea). La inscripción se abri-rá a las 15:00 y posteriormente se realizará la carrera.

16:00-19:30 En la playa (de la mano de Hondarribia Sup Kirol Kluba), Triathlón (Sup + Correr + Nadar).

18:00 XXXiX sUBiDa aTlÉTiCa a GUaDalUPe - Carrera pedestre para todas las ca-tegorías. Salida desde el Jostaldi. Organizada por Bi-dasoako Atletiko Taldea.

20:00En Butron Pasealekua, ex-hibición de DirT JUMP Y Trialsin, a cargo de Fun-box Factory.

23:00En la Benta, concierto a car-go del grupo Grises.

00:30Concierto del grupo Zea MaYs, en la Benta.

12 dE SEPTiEMbrE SABADO8:00 TiraDa COMarCal – lO-Cal – sOCial De TirO al PlaTO. Organizado por la Sociedad Azeri.

11:00-13:00 En Jostaldi pilotalekua, aCT – exhibición de Pala adap-tada, de la mano de Aurre-ratu Elkartea.

13:00En la Bahía de Higuer, XXXiV reGaTa De Vela liGera aMa GUaDalUPeKOa: Op-timist, Laser y 420, Race-board. Organizado por Club Naútico Hondarribia.

17:00En Hondartza Kiroldegia, hondarribia eskubaloia – Balonmano Muskiz. Orga-nizado por Club Balonmano Hondarribia.

13 dE SEPTiEMbrE doMinGo13:00 En la Bahía de Higer, reGa-Ta De Vela liGera aMa GUaDalUPeKOa: Optimist, Laser y 420. Organizado por Club Naútico Hondarribia.

Page 42: Hondarribia Fiestas 2015

42 hondarribia

Page 43: Hondarribia Fiestas 2015

43hondarribia

Page 44: Hondarribia Fiestas 2015

44 hondarribia

Page 45: Hondarribia Fiestas 2015

45hondarribia

Page 46: Hondarribia Fiestas 2015

46 hondarribia

Page 47: Hondarribia Fiestas 2015

47hondarribia

Page 48: Hondarribia Fiestas 2015

48 hondarribia

Page 49: Hondarribia Fiestas 2015

49hondarribia

Page 50: Hondarribia Fiestas 2015

50 hondarribia

Page 51: Hondarribia Fiestas 2015

51hondarribia

Page 52: Hondarribia Fiestas 2015

52 hondarribia

Page 53: Hondarribia Fiestas 2015

53hondarribia

Page 54: Hondarribia Fiestas 2015

54 hondarribia

Amute-Kosta Auzo Elkartea

Azeri Elkartea Bidasoa Atletiko Taldea

Bidasoaldeko EKT Club Balonmano Hondarribia

Club Náutico Hondarribia DYA

Emeki Elkartea Gurutze Gorria

HGA – Mugiri Kultur Elkartea Hondarribia Futbol Elkartea

Hondarribia Marlaxka Xake KlubaHondarribia Kirol Taldea

Hondarribiko Elektro-patxarangaHondarribiko Hiria Musika Banda

Hondarribiko Musika EskolaHondarribiko Paradorea

Hondarribiko Pilota EskolaHondarribia Sup Kirol KlubaHondarribiko Txistu Taldea

Irratizaleen Elkartea Izugarria Hondarribiko Erraldoiak Elkartea

Jaizubia ElkarteaKantaka Taldea

Kemen Dantza taldeaKlink Elkartea

KUTXA Meakako Adixkideak Dantza Taldea

Parrokiako Abesbatza Psilocybe Elkartea

Santiagoko Deabruak

Elkarte laguntzaileakEntiDades colaboradoras:

ArgAzkilAriAk

/ FotÓgrAFos: Foto Etxeberria,

Floren Portu, Esti Ortolaiz, Julian

Lazkanotegi

ArgitArAtzAileA/ editor:

Hondarribiko Udala

Page 55: Hondarribia Fiestas 2015
Page 56: Hondarribia Fiestas 2015