Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketa UEMAko udalerriak eta Tolosaldea… · 2017. 11. 27. ·...

of 96 /96
Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketa UEMAko udalerriak eta Tolosaldea, 2017 Emaitzen txostena Andoain, 2017ko azaroa.

Embed Size (px)

Transcript of Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketa UEMAko udalerriak eta Tolosaldea… · 2017. 11. 27. ·...

 • Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketa

  UEMAko udalerriak eta Tolosaldea, 2017

  Emaitzen txostena

  Andoain, 2017ko azaroa.

 • 1

  1. Sarrera......................................................................................................................................................................................... 2 2. Metodologia ................................................................................................................................................................................. 3

  2.1 Hizkuntzen Erabileraren Euskal Herriko Kale-Neurketaren metodologia .............................................................................................. 3 2.2 Gune mugatuetako hizkuntzen erabileraren neurketaren metodologia berezitasunak ........................................................................... 8 2.3 “UEMA-Tolosaldea, 2017” neurketaren fitxa teknikoa ....................................................................................................................... 10 2.4 Ohar metodologikoak ...................................................................................................................................................................... 12 2.5 Laginaren osaera ............................................................................................................................................................................ 16

  3. Erabilera orokorra UEMAko udalerrietan eta Tolosaldean ........................................................................................................... 22 3.1 Hamar solaskideetatik seik euskarazko elkarrizketaren batean parte hartu du ................................................................................... 22 3.2 Herrietako biztanleria eta euskara gaitasunarekin gurutzaketak ........................................................................................................ 23

  4. Lurralde konparaketak................................................................................................................................................................ 30 4.1 Euskal Herria eta euskararen ezagutza altueneko eremua ................................................................................................................ 30

  5. Hiztunen ezaugarrien araberako hizkuntza-erabilera .................................................................................................................. 31 5.1 Adinaren araberako hizkuntza-erabilera ........................................................................................................................................... 31 5.2 Adin-talde eta sexuaren araberako hizkuntza-erabilera ..................................................................................................................... 36

  6. Euskararen erabilera eta haurren presentzia .............................................................................................................................. 38 6.1 Haurren presentziaren araberako euskararen erabilera .................................................................................................................... 38

  7. Datu nagusien irakurketa (laburpena) ......................................................................................................................................... 43 8. Eranskinak ................................................................................................................................................................................. 44

  8.1 Tolosaldea ...................................................................................................................................................................................... 44 8.2 Herrietako hizkuntza-erabilera orokorra ............................................................................................................................................ 49 8.3 Adinaren araberako herrietako hizkuntzen kale-erabilera .................................................................................................................. 53 8.4 Sexuaren araberako herrietako hizkuntzen kale-erabilera ................................................................................................................. 71 8.5 Haurren presentziaren araberako herrietako hizkuntzen kale-erabilera .............................................................................................. 82

 • 2

  1. Sarrera

  Euskararen egoera nolakoa den deskribatzeko garaian, askotan jotzen da iritzia ematera. Baina subjektibotasuna saihesteko, gero eta

  garrantzitsuagoa da egoeraren berri emango duten datuak eskuartean izatea, balorazioetan objektibotasuna lortzeko. Hala, datu horien bila ekin

  nahian, herriko euskararen presentzia nolakoa den adierazteko, funtsezkoa da kalean zenbat euskara erabiltzen den jakitea. Izan ere,

  soziolinguistika arloko eskarmentuak erakutsi du erabilera dela hizkuntza baten egoeraren adierazle esanguratsuena eta fidagarriena.

  Hizkuntza erabiltzea gizakion jardun arrunta edo ohikoa da. Nonahi, noiznahi, baliatzen dugu hizkuntza. Hizkuntza bat edo bestea erabiltzea ez da jarduera arautua edota patroi jakinei obeditzen diena, ordea. Horrenbestez, hizkuntzen erabilera hori neurtzea ariketa konplexua da, eta metodologia findua eskatzen du. Helburu horri erantzuteko asmoz, sortu eta garatu dugu kaleko hizkuntza-erabilera neurtzeko metodologia. Horri esker, abantaila handiak lortzen dira herriko errealitatera hurbiltzeko, eta, beraz, funtsezkoa bihurtzen da herri-mailan hizkuntza-errealitatea ezagutu edota planifikatu nahi duen edonorentzat, kale neurketen emaitzak beharrezkoak baitira eragin esparruen lehentasunak ezartzeko edota datu xeheagoak eskuratze aldera.

  UEMA osatzen duten hainbat udal dira beren kasa eta Soziolinguistika Klusterraren laguntzaz urtetan herriko kale-neurketak burutzen dituztenak. Mankomunitateak, ordea, bere baitan dauden udalerri guztietako euskararen kaleko erabilera zenbatekoa den jakin nahi luke. Horretarako, Soziolinguistika Klusterrarekin batera, biztanle gutxiko herrietan kale-neurketako ohiko metodologia aplikatzeko moldaketak egin eta UEMA osatzen duten herri gehienetako gaur egungo erabilera datuak eskuratu ahal izan ditugu.

  Era berean, Galtzaundi Euskara Elkartearekin lankidetzan, Tolosaldeko UEMAkoak ez diren beste hamahiru herritan ere burutu da Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketa. Hala, Tolosaldeko udalerri euskaldunen informazio osatuagoa eskuratu ahal izan da.

  Txosten honetan, beraz, ezagutza maila altueneko eremuan kokatzen diren herrietako hizkuntzen kale-erabilera datuak jasotzen dira: Tolosaldeko 29 herritakoak eta UEMAren barruan dauden beste 47 herritakoak. Eremu soziolinguistiko honetako errealitatea gertutik ezagutzeko aukera eskaintzen da.

 • 3

  2. Metodologia

  2.1 Hizkuntzen Erabileraren Euskal Herriko Kale-Neurketaren metodologia

  UEMAko zein Tolosaldeko herrietan egindako kale-neurketaren metodologia Hizkuntzen Erabileraren Euskal Herriko Kale-Neurketan

  garaturikoan oinarritua dago. 2.2. atalean azalduko diren fitxa teknikoko moldaketak soilik egin behar izan dira metodologia herri horietako

  berezitasunetara egokitzeko.

  Hizkuntzen Erabileraren Euskal Herriko Kale-Neurketa 1989. urtean egin zen lehen aldiz, eta geroztik sei alditan errepikatu da: 1993an, 1997an,

  2001ean, 2006an, 2011n eta 2016an. Ikerketaren zazpigarren edizioa burutu berri du Soziolinguistika Klusterrak, kalean hizketan 450.000 hiztun

  inguru behatzea lortu delarik. Dagoeneko hogeita hamar bat urteko esperientzia metatuta, metodologia aski frogatua eta kontrastatua dugu eta

  erreparorik gabe esan dezakegu, gaur egun, euskararen egoera zertan den ezagutzeko ezinbesteko erreferentzia bilakatu direla datu horiek.

  Horregatik, UEMA eta Tolosaldeko hizkuntza-erabileraren kale-neurketaren emaitzak ulertzeko, Euskal Herriko Kale-Neurketan eskuratu diren azken

  emaitzak kontuan izatea garrantzitsua da. Bi ikerketen alderaketa eginez Euskal Herriko errealitatea gertuagotik ezagutu dezakegu.

  Kale-neurketan erabiltzen den teknika behaketa zuzena da; hau da, ezertxo ere galdetu gabe, neurtzaileek herriko kaleetan zehar topatzen duten jendeak darabilen hizkuntza jasotzen da. Hala, bere helburua praktikan hizkuntza bakoitza erabiltzearen ekintzak zenbateko maiztasun erreala duen

  kontrolatzea da. Izan ere, teknika honen abantaila azpimarragarrienetakoa neurtzaileek hiztunaren joera naturala jasotzen dutela litzateke datuen

  subjektibotasuna saihestuz eta emaitza fidagarriagoak lortuz.

 • 4

  Landa-lana

  Landa-lana behar bezala egiteko, diseinu teknikoaren fasean beharrezkoa da aurrez bi datu zehaztea: ibilbidea eta neurraldiak, hain zuzen ere. Alde batetik, beraz, herriko kalerik jendetsuenak biltzea irizpide nagusitzat hartuz (plaza inguruak, parkeak, geltokiak, salerosketa kaleak, eta abar.)

  neurtu beharrezko kale horiek finkaturiko ibilbidea(k) definitzen d(ir)a. Bestalde, neurketarako egun eta orduak zehaztu behar dira, helburu nagusia

  herriko biztanle guztiak (potentzialki behintzat) neurtzea izanik. Nolabait ere, hautatutako egun eta orduetan herritar guztien hizkuntza-jarduera

  estatistikoki neurtzeko aukera bildu nahi da neurraldien eta ibilbideen diseinuarekin.

  Elkarrizketa-hizkuntza

  Oinarrizko behaketa-unitatea taldeko elkarrizketa-hizkuntza da, ez dugu norbanakoaren hizkuntza neurtzen. Beraz, ezinbestean, bi lagun edo gehiagoren arteko elkarrizketak dira zenbatzen direnak. Dena den, bakarrizketa gisa jasotzen ditugu elkarrizketa-mota batzuk: adibidez, mugikorreko

  elkarrizketen kasua, non hiztun bakarraren informazioa jasoz biltzen den elkarrizketa-datua.

  Bestalde, normalean soilik bat edo bi lagun entzuteko denbora izaten da, eta beraz, taldeko elkarrizketa-hizkuntza definitzerakoan, une horretan

  hizketan ari denaren hizkuntza hartzen da kontuan talde osoarentzat.

  Azkenik, gerta daiteke pertsona batek hizkuntza bat baino gehiago erabiltzea bere jardunean. Kasu horietan, hizkuntza nagusia jasotzen da, gehien

  erabiltzen duena alegia.

  Fitxak

  Neurketetan erabilera-datuak biltzeko fitxa bakarra erabiltzen da. Material horren bidez, hiztunen ezaugarriak jasotzen dira, aldagai horiek hizkuntza-

  erabileran suposatzen duten baldintzapenaren neurri bat ateratzea ahalbidetuz. Hala, erabilera zenbatekoa den jakiteaz gain, hiru aldagai hauek

  euskararen erabileran duten eragina neurtzeko aukera eskaintzen digu fitxak: sexua, haurren presentzia eta neurtu diren taldeen adin-osaketa.

 • 5

  Neurraldi guztietan erabiltzen da fitxa bera; ikus ondoren fitxa horren irudiak:

 • 6

  Herriko biztanleen erabilera baino gehiago, herriko kaleetakoa

  Azaltzen ari garen metodologia honek badu muga bat: ezin da ziurtatu kalean hizketan ari diren hiztun guztiak herrikoak direnik. Horregatik, ez da

  egokia neurtutakoa herriko biztanleen hizkuntza-erabilera dela esatea, izan ere, neurtutakoa herriko kaleetan jaso den erabilera da. Dena den,

  herrikoen erabilerara hurbiltzeko asmoz, kasu batzuetan nabarmen kanpotarrak (turistak) direnen elkarrizketak modu berezituan jaso ditugu.

  Erabilera-datuen neurketek bere zailtasuna ere badutela gogoan izan behar da, hizkuntza-erabilera aldakorra den heinean. Beraz, kontuan izan

  behar da datu adierazgarriak jasotzen badira ere, euskararen kale-erabilera hori neurri txiki batean aldagarria dela. Horren arrazoia ulergarria da:

  kalean noiz norekin topo egingo dugun aurreikusi ezin daitekeenez, euren jarduera neurtzen diren hiztunak ez dira beti berdinak eta horrek herriko

  euskararen kale-erabileraren datua aldarazi dezake. Muga hori gainditzeko da, besteak beste, bereziki interesgarria maiztasun jakin batekin

  neurketak egin eta joera nagusiei erreparatzea. Hala eta guztiz ere, metodologia honek emaitzetatik zenbait ondorio orokor ateratzea bermatzen du.

  Adierazgarritasuna

  Datuen adierazgarritasuna bermatzeko garrantzitsua da laginaren tamainari begiratzea, behatutako elkarrizketa-kopuruari alegia. Are gehiago,

  aurrez aipaturiko hiru aldagaiek (sexua, adina eta haurren presentzia) euskararen kale-erabileran duten eragina aztertzeko, gutxieneko elkarrizketa-

  kopuru bat bete behar da adierazgarritasun hori lortzeko.

  Zentzu horretan, aldagaia zenbat eta zehatzagoa izan (adin-taldeak sexuaren arabera bereizterakoan, adibidez), lagina txikiagoa bihurtzen da, eta

  datuek adierazgarritasuna galtzen dute beharrezkoa den gutxieneko elkarrizketa-kopurua ez bada jaso. Hau da, aldagai guztiak aztertzeko lagin

  handia behar izaten da, izan ere, aldagai bat zenbat eta gehiago deskonposatu lagin txikiagoa gelditzen baita. Horrela, adibideari erreferentzia

  eginez, gerta daiteke behatutako hiztunen adina taldeka banatzeko behar besteko lagina biltzea, baina adin-talde bakoitzean sexuaren araberako

  azterketa egiteko ez. Herrietako datuak aztertzerakoan, garrantzitsua da ohar hau kontuan izatea.

 • 7

  Oharrak

  Atal honekin amaituz, hona hemen datu-bilketarako neurtzaileek eskura izan dituzten ohar-orriak:

 • 8

  2.2 Gune mugatuetako hizkuntzen erabileraren neurketaren metodologia berezitasunak

  Hizkuntzen Erabileraren Euskal Herriko Kale-Neurketan erabiltzen den metodologia oinarrian egon bada ere, herri batzuetako datu bilketa

  egiterakoan moldaketa batzuk egin behar izan dira. Izan ere, neurtu nahi diren herri batzuk hiztun gutxi dituzten eremuak dira eta ondorioz, beren

  berezitasunak medio, hizkuntzen erabilera neurtzerakoan kale-neurketaren metodologia ezaugarriak egokitu egin behar izaten dira.

  “Gune mugatu” izenez deitzen diegu eremu hauei eta hiztun gutxi dituzten espazio irekiak barnebiltzen ditugu bertan: herri txikiak, ikastolako jolaslekuak, ekitaldiren bat… Aipaturiko eremu hauek azaleratzen diguten zailtasunik handiena, eremu hauen txikitasuna kontuan izanik, datuak

  biltzerakoan diskrezioa lortzea izaten da. Hain zuzen ere, kale-neurketaren oinarrizko baldintza hiztunek behatuak izaten ari direla ez jakitea da

  informazio horrek sor dezakeen ohiko hizkuntza-portaeren aldaketak saihestu nahian. Horregatik, ondorengo lerroetan azaldutako egokitzapen batzuk

  egin dira 3.000 biztanle baino gutxiago dituzten herrietan.

  Mugikorreko aplikazioa

  Aurrez esan bezala, gune mugatuetan ikerketa egiten ari garela ezkutatzeko zailtasunak izaten ditugu hiztunak behatuak direla nabarmentzea

  errazagoa baita. Horregatik, diskrezio handiagoa lortu nahian eta ohiko hizkuntza-portaerak jasotzeko, datuak paperezko fitxetan jaso baino

  mugikorreko aplikazio baten bitartez biltzen dira. Modu honetan, neurtzailearen lana ez da agerian gelditzen eta mugikorrarekin zerbaitetan dabilela

  soilik ikusiko dute behatuek.

 • 9

  Laguntzailea

  Gune mugatuetako zailtasunak gainditzeko hartzen den beste neurri bat hiztun gutxiko eremu horretako pertsona batek (herritarra, irakaslea,

  ikaslea,…) neurtzailearekin batera neurketa egitea da. Hain zuzen ere, neurtzailea laguntzailearen ezagun gisa aurkez daiteke behatuen aurrean eta

  ez bertakoak behatzera datorren pertsona arrotz moduan. Horrela, diskrezioan irabazten dugu.

  UEMA eta Tolosaldeko hizkuntza-erabileraren kale-neurketari dagokionez, neurtzaile sarea UEMAk kudeatu du eta herri gehienetan bertakoez

  osatutako bikoteek behatu dute beren herriko hizkuntza-erabilera. Diskrezioari begira, neurri hau hartzea oso aberasgarria izan da ikerketarentzat,

  batez ere herri txikietan kanpoko norbaitzuek bertako kaleetan paseatuz herritarren elkarrizketei erreparatzea bortitza izan liteke eta.

  Gune mugatuetako neurketa bereziek eskaintzen dituzten abantailak

  Era berean, laguntzaileari edo neurtzaileak bertakoak izateari esker, gune mugatuetako neurketek ikerketari onura gehiago eskaintzen dizkie. Izan

  ere, bertako laguntzaileek behatuak ezagutzen dituztenez gero, kasu askotan hiztunari buruzko informazio zehatzagoa eskaintzen digute. Adibidez,

  ikasleak bizi diren udalerriaren datuak (ikastetxeen kasuetan), adin zehatzagoa, edota hizkuntza-gaitasun bezalako datuak jaso daitezke. Ondorioz,

  neurketaren analisian informazio osatuagoa aztertzen da adin-talde txikiagoak osatuz edota hizkuntza-gaitasunarekin gurutzaketak eginez.

  Dena den, kasu honetan, ez dira adin-talde txikiagoak osatu, ezta hizkuntza-gaitasunarekin gurutzaketak egin ere, 3.000 biztanle baino gehiago

  dituzten herrien datuekin alderagarriak izan zitezen bertan eskuratutakoak.

 • 10

  2.3 “UEMA-Tolosaldea, 2017” neurketaren fitxa teknikoa

  Herriak

  Neurketa hau burutzeko, UEMA osatzen duten udalerri guztiak1 behatu nahi izan dira, eta baita UEMAkoak ez diren Tolosaldeko beste 13 herri

  ere. Guztira 95 herritako datuak bildu nahi ziren, beraz.

  95 herri horietatik, ordea, badira hainbat Soziolinguistika Klusterrarekin kale-neurketa burutua zutenak, bertako udalen eskariz. Hala, 2015 eta 2016

  urteetan kale-neurketa burutu zuten 24 herritako datuak aintzat hartu dira egungo azterketa egiteko. Era berean, Munitibar-en ere beren kasa egin

  zuten kale-neurketa 2016an eta ondorioz, ez da datu-bilketarik egin behar izan2.

  Atal honetan bildu dugu 2017. urtean 70 herritako neurketak burutzeko diseinu teknikoa, kale-neurketa Tolosaldeko 29 herrietan eta UEMAko beste

  41 herritan burutzeko diseinua alegia.

  Prozedurak

  Aurreko puntuan azaldutako metodologiako xehetasun guztiak baliagarriak dira Hizkuntzen Erabileraren UEMAko eta Tolosaldeko Kale-Neurketaren

  berri emateko ere. Ez ditugu, hortaz, errepikatuko; baina bai aurrez aipatutako ñabardura azpimarratu:

  - 3.000 biztanletik gorako herrietan ohiko kale-neurketa metodologia aplikatu da,

  - eta 3.000 biztanle baino gutxiago dituzten herrietan, berriz, “gune mugatuetako” metodologia berezitu hori aplikatu da.

  1 UEMAn orotara 83 herri dira, Ezkio eta Itsaso bereizirik kontatuta. Baina Itsasok oraindik UEMAn sartu ala ez erabaki ez duenez, guztira UEMAko 82 herri behatu nahi izan dira. Ez dira kontuan hartu UEMAn sartu berri diren Gabiria eta Orozko. 2 Munitibar-eko datuak ez dira azterketa orokorrerako kontuan hartu emaitzen konparagarritasuna tarteko.

 • 11

  Ibilbideak

  Arestian aurreratu moduan, ibilbide bakoitzaren nondik norakoa zehazterakoan eta definitzerakoan, herriko kalerik jendetsuenak biltzea izan da

  irizpide nagusia: plaza inguruak, parkeak, geltokiak, salerosketa-kaleak, eta abar. Ibilbidearekin batera, neurketa egiteko egunak eta orduak ere

  zehaztu ditugu, eta horiek hautatzean, herriko biztanle guztiak (potentzialki, behintzat) neurtu ahal izatea izan da gure helburua; alegia, hautatutako

  egun eta orduetan herritar guztiek edukitzea neurtuak izateko aukera.

  Irizpide horiekin, Hizkuntzen Erabileraren 2017ko UEMAko eta Tolosaldeko Kale-Neurketa egiteko herri bakoitzean ibilbide bana antolatu da,

  nagusiki.

  Landa-lana

  Landa-lanari dagokionez, 2017ko maiatza eta uztaila bitartean egin dugu. Datu adierazgarriak eskuratzea izan dugu helburu. Herri bakoitzeko akats-

  tarteari 5 puntuko muga ezarri genion. Hau da, herri bakoitzean akats-tartea 5 baino txikiagoa izateko adinako elkarrizketa kopurua behatu dugu

  datuak adierazgarriak izateko.

  Behatu beharreko 71 herri horien ezaugarriak oso anitzak ziren ordea, eta ezarritako helburu hori lortzea ezberdina da biztanle gehiago edo gutxiago

  dituen herri batean. Horregatik, hiru diseinu ezberdin zehaztu genituen herriko biztanle kopuruaren arabera aplikatzeko:

  - 500 biztanle baino gutxiagoko herrietan, 2 astez egunero burutu dira neurketak. Neurtzaileek herriko gune eta unerik jendetsuenetan aurkitutako solaskideen portaera jasotzen zuten eta elkarrizketa guztiak bildu zituztela ikustean neurraldia amaitutzat ematen zuten.

  - 500-3.000 biztanle arteko herrietan, berriz, 2 astez 10 orduko datu-bilketa burutu da. Astelehen, asteazken, ostegun eta larunbat arratsaldetan ordubeteko behaketa eginez eta igande goizetan beste ordubeteko behaketa burutuz.

  - 3.000 biztanle baino gehiagoko herrietan, 3 astez 18 orduko datu-bilketa egin da, asteazken arratsaldetan 18:00-20:00 bitarteko eta larunbatetan 11:00-13:00 bitarteko eta 18:00-20:00 bitarteko ordutegia errespetatuz.

 • 12

  Unibertsoa, lagina eta emaitzen adierazgarritasuna

  Unibertsoa: UEMA eta Tolosaldea osatzen duten 76 herrietako kaleetan entzun daitezkeen elkarrizketak.

  Lagina: behaketa egin dugun bitartean, behatu ditugun 54.715 elkarrizketek eta horietan solaskide izan diren 159.746 solaskidek3 osatu dute lagina4.

  Akats-tartearen kalkulua (erabat ausazkoak diren laginketei egozgarria): Akats-tartea bertakoen datuekin kalkulatu dugu. ±%0,42koa elkarrizketen lagin osoarentzat, %95,0ko konfiantza mailan5.

  2.4 Ohar metodologikoak

  Hurrengo orrialdeetan agertuko diren datuak interpretatzerako orduan garrantzitsua da ondorengo ohar hauek kontuan izatea. Izan ere, hasiera

  batean UEMA eta Tolosaldeko herri guztietan behaketa lanak egitea aurreikusi bazen ere, arrazoi ezberdinak tarteko UEMA eta Tolosaldeko

  hizkuntza-erabilera orokorrak ezin izan dira udalerri guztiekin kalkulatu. Azterketa orokor hori 76 herritako hizkuntza-erabilera datuekin burutu da,

  ondorengo taulan jasotzen den moduan (Tolosaldeko 29 herriak eta UEMAko beste 47 herri):

  3 Datu honek ez du esan nahi ia 160.000 pertsona ezberdinen hizkuntza-erabilera behatu denik. Gerta liteke solaskideren batzuk behin baino gehiagotan behatu izana. Neurraldi batean solaskide-talde bera modu berean hitz egiten behatu bada, behin bakarrik jasotzen da datua; baina beste neurraldiren batean solaskide-talde bera modu berean hitz egiten entzunez gero, beste talde bat bailitzan datu berri gisa jasotzen dugu. 4 EUSTAT eta NEI, Biztanleria eta Etxebizitzen Zentsuaren arabera 2011n UEMA eta Tolosaldeko 76 herri horietan 234.100 herritar bizi ziren. 5 Akats-tartea kalkulatzerakoan, 233.333ko hiztun kopurua erabili dugu. Izan ere, Nafarroako 5.000 biztanletik beherakoen gaitasun daturik ez daukagu 2011. urtean. 2001. urtekoak dira herri horietan ditugun gaitasun daturik berrienak. Horregatik, kasu hauetan 2001eko hiztun kopuruaren datuak hartu dira aintzat, bataz besteko gaitasun datuarekin (% 74,7) bat egin zezaten.

 • 13

  1. Taula: “UEMA eta TOLOSALDEKO HIZKUNTZEN ERABILERAREN KALE-NEURKETA” IKERKETAREN BAITAN SARTU DIREN HERRIEN ZERRENDA.

  Herrialdea Eskualdea Udalerria Neurketa urtea

  Herrialdea Eskualdea Udalerria Neurketa urtea

  Araba Gorbeia inguruak Aramaio 2016

  Gipuzkoa Tolosaldea6

  Abaltzisketa* 2017

  Bizkaia

  Arratia

  Dima 2017 Aduna 2017

  Igorre 2016 Albiztur* 2017

  Otxandio 2017 Alegia 2017

  Bilbo Handia Larrabetzu 2017 Alkiza* 2017

  Gernika-Bermeo

  Ea 2017 Altzo 2017

  Bermeo 2016 Amezketa 2017

  Muxika 2017 Anoeta 2016

  Lea-Artibai

  Amoroto 2017 Asteasu* 2015

  Aulesti 2017 Baliarrain 2017

  Berriatua 2017 Belauntza* 2017

  Gizaburuaga 2017 Berastegi 2017

  Lekeitio 2017 Berrobi* 2017

  Markina-Xemein 2017 Bidania-Goiatz* 2017

  Ondarroa 2016 Elduain* 2017

  6 (*) ikurra duten herriak ez daude UEMAren barruan.

 • 14

  Nafarroa Garaia Ipar-Mendebaldea

  Araitz 2017 Gaztelu 2017

  Arantza 2016 Hernialde* 2017

  Arbizu 2016 Ibarra* 2017

  Areso 2017 Ikaztegieta 2017

  Baztan 2015 Irura 2016

  Bera 2016 Larraul* 2017

  Etxalar 2016 Leaburu-Txarama 2017

  Etxarri-Aranatz 2016 Legorreta 2017

  Goizueta 2017 Lizartza 2017

  Igantzi 2016 Orendain 2017

  Leitza 2017 Orexa 2017

  Gipuzkoa

  Donostialdea Oiartzun 2016 Tolosa 2017

  Usurbil 2016 Villabona-Amasa 2016

  Goierri

  Ataun 2017 Zizurkil 2017

  Ezkio 2017

  Urola Kosta

  Aizarnazabal 2017

  Itsasondo 2017 Azpeitia 2016

  Segura 2015 Errezil 2017

  Zaldibia 2017 Orio 2017

 • 15

  Zerain 2017 Zarautz 2016

  Debagoiena

  Antzuola 2016 Zestoa 2016

  Bergara 2017 Zumaia 2016

  Elgeta 2017 Debabarrena

  Deba 2017

  Oñati 2016 Mutriku 2017

  Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeko udalerriak 2015, 2016 eta 2017.

  Tolosaldeko 29 herriak neurtu ahal izan baditugu ere, ez dugu lortu UEMA osatzen duten herri guztietan kale-neurketa burutzea. UEMAren baitan

  kokatzen diren Tolosaldeko herriak albo batera utziz, UEMAko beste 41 herritan kale-neurketa burutu nahi zen 2017. urtean. Zailtasun ezberdinak

  tarteko, 13 herritan ezin izan kale-erabilera daturik behatu.

  Alde batetik, neurtzaileak topatzeko zailtasunak medio, ezin izan dira aurreikusitako epealdiak behar bezala bete. Ondorioz, azterketa orokorrean

  sartu ez badira ere, kale-neurketa 2017ko irailean eta urrian burutu duten eta emaitza adierazgarriak lortu dituzten 4 herriren informazioa badaukagu:

  Arama, Busturia, Mañaria, eta Mendaro7.

  Beste alde batetik, esan beharra dago datu-bilketa ez dela erraza izan; izan ere, herri bakoitzaren diseinuak beren berezitasunak zituen eta jarraipen

  zuzena egitea zaildu du horrek. Gainera, emaitza adierazgarriak lortzeko akats-tartea 5 puntutara jaisteko helburua ezarria genuen8 eta beste

  gorabehera batzuk sortu dizkigu muga horrek:

  7 Eranskinetan jaso ditugu herri hauetako erabilera datuak, nahiz eta azterketa orokorrean ez diren sartu. 8 Herri bakoitzeko datuen akats-tartea euskara indizearekin kalkulatu da. UEMAk darabilen bezala, ia euskaldunak ere aintzat hartu ditugu herrietako akats-tartearen kalkulurako.

 • 16

  - Emaitza adierazgarriak eskuratzeko 5 puntuko akats-tarte horretara jaistea lortu ez duten herriak gelditu zaizkigu (Mallabia, Ziortza-Bolibar, Gatika eta Getaria)9,

  - edo era berean, badira beste 6 herri 5eko mugatik igaro baina alde handirik ez zutenez azterketa orokorrerako kontuan hartu ditugunak (Muxika, Zerain, Berriatua, Belauntza, Itsasondo eta Gizaburuaga)10.

  Azkenik, bestelako arrazoiak tarteko, ez da lortu kale-neurketa burutzea ondorengo 10 herri hauetan: Altzaga, Beizama, Izurtza, Larraun, Basaburua,

  Atxondo, Ajangiz, Artea, Gaintza eta Areatza.

  2.5 Laginaren osaera

  Ikerketaren emaitzak aurkezten hasi aurretik, garrantzitsua da unibertsoaren ordezkagarritasunaren inguruko gogoeta egitea. Bi zatitan bereizi

  dugu. Alde batetik, ikerketan sarturiko herriek zer ikuspegi eskaintzen duten azpimarratu nahi dugu gerturatuko garen errealitatea zein den jakin

  dezagun. Beste alde batetik, herrietako biztanleriaren ezaugarriekin alderatuko dugu gure lagina osatu duten solaskideen profila.

  Herrien ordezkagarritasuna

  Gure ikerketarako kontuan hartu ditugun herriek zein euskara gaitasun dute? Zenbatekoa da beren biztanle kopurua? Zein herrialdetakoak dira? Hiru

  aldagai hauen arabera sailkatu ditugu gure ikerketako herriak, izan ere, emaitzen analisia ere hiru aldagai hauen gurutzaketak eginez osatuko dugu.

  Lehenengo grafikoan ikus dezakegunez, ikerketan sartu diren herri gehienak Gipuzkoakoak, % 65,0 - % 79,9 bitarteko euskara gaitasuna dutenak, eta

  1.000 – 3.000 biztanle bitartekoak dira. Biztanleriaren araberako sailkapenean ikus dezakegu kategorien arteko oreka handiena (nabarmen pisu

  txikiena 10.000 biztanletik gorako herriek hartu badute ere). Beste muturrean, herriak beren herrialdearen arabera sailkatzerakoan lortzen da

  desorekarik handiena (Gipuzkoako herriak dira nabarmen gehienak). 9 Kasu hauetan, emaitzak ez dira azterketa orokorrerako erabili, ezta eranskinetan txertatu ere. 10 Gehienez 5,4 puntuko akatsa hartu dugu aintzat; azterketa orokorrerako erabili dira datuok eta eranskinetan aurki daitezke herri hauetako emaitzak.

 • 17

  1. Grafikoa: IKERKETAREN BAITAN SARTU DIREN HERRIAK, ALDAGAIEN ARABERA SAILKATUTA. UEMA eta Tolosaldea, 2015-2016-2017ko Herrietako Kale-

  Neurketak

  Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017.

 • 18

  2. Taula: IKERKETAREN BAITAN SARTU DIREN HERRIAK, ALDAGAIEN ARABERA SAILKATUTA. UEMA eta Tolosaldea, 2015-2016-2017ko Herrietako Kale-Neurketak

  Ikerketan erabiliko diren aldagaiak Kategoriak

  Herri kop. Herriak

  Euskara gaitasunaren arabera

  % 65,0 – 79,9 euskaldun 31

  Anoeta, Antzuola, Baztan, Belauntza, Bera, Bergara, Bermeo, Berrobi, Deba, Ea, Elgeta, Etxarri Aranatz, Ibarra, Igorre, Ikaztegieta, Irura, Itsasondo, Larrabetzu, Legorreta, Markina-Xemein, Oiartzun, Oñati, Ondarroa, Orio, Otxandio, Tolosa, Usurbil, Villabona-Amasa, Zarautz, Zizurkil, Zumaia.

  % 80,0 – 89,9 euskaldun 28

  Aduna, Aizarnazabal, Alegia, Alkiza, Altzo, Aramaio, Arbizu, Asteasu, Ataun, Azpeitia, Berastegi, Berriatua, Bidania-Goiatz, Dima, Errezil, Ezkio, Hernialde, Igantzi, Larraul, Leaburu, Lekeitio, Lizartza, Mutriku, Muxika, Orendain, Segura, Zaldibia, Zestoa.

  > % 90,0 euskaldun 17 Abaltzisketa, Albiztur, Amezketa, Amoroto, Araitz, Arantza, Areso, Aulesti, Baliarrain, Elduain, Etxalar, Gaztelu, Gizaburuaga, Goizueta, Leitza, Orexa, Zerain.

  Biztanleria kopuruaren arabera

  < 500 biztanle 19 Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alkiza, Altzo, Amoroto, Areso, Baliarrain, Belauntza, Elduain, Gaztelu, Gizaburuaga, Hernialde, Ikaztegieta, Larraul, Leaburu, Orendain, Orexa, Zerain.

  500 – 1.000 biztanle 15 Aizarnazabal, Amezketa, Araitz, Arantza, Aulesti, Berrobi, Bidania-Goiatz, Ea, Errezil, Etxalar, Ezkio, Goizueta, Igantzi, Itsasondo, Lizartza.

  1.000 – 3.000 biztanle 21 Alegia, Anoeta, Antzuola, Aramaio, Arbizu, Asteasu, Ataun, Berastegi, Berriatua, Dima, Elgeta, Etxarri-Aranatz, Irura, Larrabetzu, Legorreta, Leitza, Muxika, Otxandio, Segura, Zaldibia, Zizurkil.

  3.000 – 10.000 biztanle 15 Baztan, Bera, Deba, Ibarra, Igorre, Lekeitio, Markina-Xemein, Mutriku, Oñati, Ondarroa, Orio, Usurbil, Villabona-Amasa, Zestoa, Zumaia. > 10.000 biztanle 6 Azpeitia, Bergara, Bermeo, Oiartzun, Tolosa, Zarautz.

  Herrialdearen arabera Araba 1 Aramaio

  Bizkaia 14 Amoroto, Aulesti, Bermeo, Berriatua, Dima, Ea, Gizaburuaga, Igorre, Larrabetzu, Lekeitio, Markina-Xemein, Muxika, Ondarroa, Otxandio.

 • 19

  Gipuzkoa 50

  Abaltzisketa, Aduna, Aizarnazabal, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Antzuola, Asteasu, Ataun, Azpeitia, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Bergara, Berrobi, Bidania-Goiatz, Deba, Elduain, Elgeta, Errezil, Ezkio, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Itsasondo, Larraul, Leaburu, Legorreta, Lizartza, Mutriku, Oiartzun, Oñati, Orendain, Orexa, Orio, Segura, Tolosa, Usurbil, Villabona-Amasa, Zaldibia, Zarautz, Zerain, Zestoa, Zizurkil, Zumaia.

  Nafarroa Garaia 11 Araitz, Arantza, Arbizu, Areso, Baztan, Bera, Etxalar, Etxarri Aranatz, Goizueta, Igantzi, Leitza.

  Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017.

  Behatutakoen ordezkagarritasuna

  Aldi berean, nolakoak dira behatutako 54.715 elkarrizketa eta horietan solaskide izan diren 159.746 herritarren ezaugarriak? Gure azterketarako

  laginaren osaerari erreparatzea garrantzitsua da UEMAko eta Tolosaldeko udalerrietako biztanleen ezaugarriak modu berean bildu ote diren jakiteko

  eta zer nolako akats-tartea dugun jakiteko. Beraz, laginaren osaerari erreparatuz, azterketan egin dezakegun akats tartearen balorazio bat egingo

  dugu.

  Hala eta guztiz ere, laginaren osaera eta biztanleen adin-tarteen zein sexuaren pisuaren proportzionaltasunaren alderaketa neurri batean da

  kontuan hartzekoa, izan ere, ez baita bere horretan gure helburua herritarren erabileraren argazkia ateratzea, baizik eta UEMA eta Tolosaldeko

  udalerrietako kaleetan entzuten den erabilera neurtzea. Kaleetan entzuten diren elkarrizketak ez dira soilik herritarren artekoak izaten, eta

  elkarrizketetan parte hartzen duten pertsonek ez dute zertan herritarrek dituzten ezaugarri berberak izan beharrik.

 • 20

  a) Adin-tarte osaera

  2. GRAFIKOA eta TAULA: LAGINAREN ADIN-TARTE OSAERA, BIZTANLERIAREKIN ALDERATUZ. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak

  LAGINA BIZTANLEAK

  Kop. (%) Kop. (%)

  2-14 urte 46.108 28,9 29673 12,7

  15-24 urte 15297 9,6 20980 9,0

  25-64 urte 75.167 47,1 138.099 59,0

  >65 urte 23174 14,5 45348 19,4

  GUZTIAK 159.746 100,0 234.100 100,0

  Iturria: Lagina: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017. Biztanleriarentzat: EUSTAT eta NEI,

  Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistikak, 2011.

  Gure azterketetan, haurren presentzia handiagoa izan ohi da kalean, biztanleen proportzionaltasunak adierazten duena baino, eta aldi berean, heldu

  gutxiago izan ohi dira behatuak proportzioan. Gertakari hau ohikoa da Euskal Herriko Kale Neurketan, haurren kaleko presentzia handiagoa baita

  biztanlerian hartzen duten pisuarekin alderatuz, eta aztergai ditugun udalerri hauetan ere gauza bera gertatzen da. Ondorioz, kontuan hartzekoak dira

  adin-talde bakoitzaren pisuak datuak aztertzerakoan.

 • 21

  b) Sexu osaera

  3. GRAFIKOA eta TAULA: LAGINAREN ETA BIZTANLERIAREN OSAERA, SEXUAREN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak

  LAGINA BIZTANLEAK

  Kop. (%) Kop. (%)

  Emakumezkoak 86.226 54,0 116.305 49,7

  Gizonezkoak 73.520 46,0 117.795 50,3

  GUZTIAK 159.746 100,0 234.100 100,0

  Iturria: Lagina: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017. Biztanleriarentzat: EUSTAT eta NEI,

  Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistikak, 2011.

  Gure azterketetan, emakumezkoek pisu handiagoa hartu ohi dute gizonezkoek baino. Gertakari hau ohikoa da Euskal Herriko Kale Neurketan,

  emakumezkoen kaleko presentzia handiagoa baita biztanlerian hartzen duten pisuarekin alderatuz, eta aztergai ditugun udalerrietan ere gauza bera

  gertatzen da. Ondorioz, kontuan hartzekoak dira pisu horiek datuak aztertzerakoan.

 • 22

  3. Erabilera orokorra UEMAko udalerrietan eta Tolosaldean

  3.1 Hamar solaskideetatik sei entzun ditugu euskarazko elkarrizketetan

  4. GRAFIKOA eta TAULA: HIZKUNTZEN KALE-ERABILERA OROKORRA. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak, 2015-2016-2017 (%)

  (%)

  Euskaraz 61,5

  Gaztelaniaz 36,5

  Beste hizkuntzetan 2,0

  GUZTIRA 100,0

  Oinarria (behatutako solaskideak) 159.746

  Oinarria (behatutako herriak) 76

  Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017.

  61,5

  36,5

  2,0

  Euskaraz

  Gaztelaniaz

  Beste hizkuntzetan

 • 23

  3.2 Herrietako biztanleria eta euskara gaitasunarekin gurutzaketak

  Erabilera orokorra herrietako euskara gaitasunaren arabera

  5. GRAFIKOA eta TAULA: HIZKUNTZEN KALE-ERABILERA OROKORRA, HERRIETAKO EUSKARA GAITASUNAREN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak, 2015-2016-2017 (%)

  EUSKARA GAITASUNA

  % 65,0 –

  79,9 % 80,0 –

  89,9 > % 90,0

  Euskaraz 54,1 82,1 86,5

  Gaztelaniaz 43,8 15,9 13,1

  Beste hizkuntzetan 2,0 2,0 0,4

  GUZTIRA 100,0 100,0 100,0

  Oinarria (behatutako solaskideak) 99.899 43.650 16.197

  Oinarria (behatutako herriak) 31 28 17

  Iturria: Erabilerarako: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017. Euskara gaitasunerako:

  EUSTAT eta NEI, Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistikak, 2011 eta 2001.

  54,1

  82,1 86,5

  43,8

  15,9 13,12,0 2,0 0,4

  0,0

  20,0

  40,0

  60,0

  80,0

  100,0

  % 65,0 - 79,9 % 80,0 - 89,9 > % 90,0

  Euskaraz Gaztelaniaz Beste hizkuntzetan

 • 24

  Erabilera orokorra herrietako biztanle kopuruaren arabera

  6. GRAFIKOA eta TAULA: HIZKUNTZEN KALE-ERABILERA OROKORRA, HERRIETAKO BIZTANLE KOPURUAREN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak, 2015-

  2016-2017 (%)

  BIZTANLE KOPURUA

  < 500 500 – 1.000

  1.000 – 3.000

  3.000 – 10.000 > 10.000

  Euskaraz 84,1 81,3 73,9 64,6 50,7

  Gaztelaniaz 15,1 18,2 24,9 33,4 46,9

  Beste hizkuntzetan 0,8 0,5 1,2 2,0 2,4

  GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  Oinarria (behatutako solaskideak) 14.896 19.848 35.522 53.996 35.484

  Oinarria (behatutako herriak) 19 15 21 15 6

  Iturria: Erabilerarako: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017. Biztanleriarentzat: EUSTAT eta

  NEI, Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistikak, 2011 eta 2001.

  84,1 81,3 73,964,6

  50,7

  15,1 18,224,9

  33,446,9

  0,8 0,5 1,2 2,0 2,4

  0,0

  20,0

  40,0

  60,0

  80,0

  100,0

  < 500 500 - 1.000 1.000 - 3.000 3.000 - 10.000 > 10.000

  Euskaraz Gaztelaniaz Beste hizkuntzetan

 • 25

  Herrietako euskararen erabilera orokorra, gaitasuna eta biztanle kopuruaren araberako kurba

  7. GRAFIKOA: IKERKETAREN BAITAN SARTU DIREN HERRIAK, BEREN EUSKARAREN KALE-ERABILERA OROKORRAREN, EUSKARA GAITASUNAREN ETA

  BIZTANLE KOPURUAREN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak

  Iturria: Erabilerarako: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017. Euskara gaitasunerako eta

  biztanleriarentzat: EUSTAT eta NEI, Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistikak, 2011 eta 2001.

 • 26

  3. TAULA: IKERKETAREN BAITAN SARTU DIREN HERRIAK, BEREN EUSKARAREN KALE-ERABILERA OROKORRAREN, EUSKARA GAITASUNAREN ETA BIZTANLE KOPURUAREN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak

  Udalerria Biztanle kopurua Ezagutza Euskara indizea

  Guztira EusErab

  Orexa 106 95,28% 96,70% 99,60% Elduain 222 91,44% 94,15% 98,10% Amoroto 394 93,40% 95,31% 97,90% Aizarnazabal 701 84,74% 88,81% 96,10% Errezil 600 89,33% 91,50% 94,10% Goizueta 872 94,84% 96,73% 94,10% Leitza 2874 91,16% 93,04% 92,60% Ataun 1608 86,44% 90,17% 91,50% Baliarrain 119 95,80% 96,22% 91,10% Berastegi 1009 87,91% 91,23% 91,00% Bidania-Goiatz 512 87,30% 90,53% 90,60% Areso 282 92,20% 95,57% 89,90% Segura 1407 80,31% 85,50% 89,70% Aulesti 654 91,74% 93,35% 89,20% Gaztelu 163 92,64% 94,48% 89,10% Zaldibia 1464 81,76% 85,86% 88,80% Ezkio11 597 84,25% 88,69% 88,60% Albiztur 278 92,09% 94,79% 87,50% Amezketa 923 91,87% 93,55% 87,40%

  11 Kale-neurketa Ezkion soilik burutu denez, erabilera datua Ezkiori dagokio. Biztanle, euskara gaitasun eta euskara indize datuak, berriz, Ezkio-Itsasori dagozkio. Erreferentzia gisa hartu behar dira beraz datuok; Itsasoko datuak kendu beharko lirateke konparaketa zuzen bat egiteko.

 • 27

  Asteasu 1427 80,03% 85,64% 86,40% Gizaburuaga 196 90,31% 93,37% 85,50% Arantza 645 94,90% 97,38% 85,30% Leaburu 372 81,72% 87,23% 85,10% Altzo 343 86,59% 90,53% 85,00% Berriatua 1209 81,89% 86,40% 84,70% Abaltzisketa 305 94,43% 95,74% 84,20% Alkiza 337 88,43% 91,55% 83,60% Lekeitio 7213 80,51% 85,84% 83,60% Azpeitia 13986 83,68% 87,66% 81,80% Itsasondo 634 74,13% 82,10% 81,80% Muxika 1412 86,54% 90,76% 81,70% Lizartza 625 82,40% 86,72% 81,60% Zerain 252 91,27% 92,86% 81,20% Igantzi 634 87,11% 92,10% 80,40% Hernialde 347 81,84% 87,17% 80,30% Ondarroa 8582 79,12% 84,16% 79,70% Orendain 168 89,29% 93,16% 78,60% Mutriku 4897 80,68% 86,07% 78,50% Dima 1316 82,45% 87,35% 78,40% Irura 1501 72,68% 81,28% 78,10% Markina-Xemein 4745 78,78% 83,80% 78,10% Alegia 1720 76,74% 83,11% 77,60% Araitz 581 93,46% 95,70% 77,50%

 • 28

  Zestoa 3494 81,22% 86,16% 77,50% Arbizu 1095 82,96% 87,82% 76,80% Ikaztegieta 449 79,06% 85,08% 76,80% Belauntza 291 79,38% 83,68% 75,30% Aduna 419 86,40% 90,70% 74,50% Larraul 238 85,71% 90,33% 74,20% Berrobi 559 77,46% 83,46% 73,30% Legorreta 1453 69,79% 78,09% 67,10% Zizurkil 2736 67,62% 75,96% 65,90% Oñati 10646 74,55% 81,53% 65,80% Antzuola 2083 73,07% 79,27% 65,50% Deba 5222 74,84% 81,81% 64,90% Aramaio 1.486 83,10% 88,25% 63,40% Elgeta 1070 78,13% 84,25% 61,80% Baztan 7380 74,80% 84,26% 61,20% Bera 3732 70,98% 78,75% 60,20% Orio 5165 76,52% 83,14% 60,20% Ea 855 77,78% 84,16% 59,30% Oiartzun 9755 73,91% 81,89% 58,80% Etxarri Aranatz 2488 73,65% 81,89% 57,80% Zumaia 9125 71,51% 79,42% 57,80% Anoeta 1764 71,15% 79,43% 57,70% Larrabetzu 1896 71,04% 79,72% 55,10% Usurbil 5849 69,74% 78,15% 54,00%

 • 29

  Igorre 4031 68,00% 75,25% 53,30% Otxandio 1236 68,61% 76,26% 52,80% Etxalar 813 90,29% 93,38% 51,10% Zarautz 21899 70,04% 78,54% 50,50% Ibarra 4091 65,12% 72,98% 48,10% Tolosa 17790 66,12% 75,70% 44,10% Bergara 14305 66,28% 75,96% 42,50% Villabona-Amasa 5580 66,52% 75,34% 36,20% Bermeo 16515 72,67% 80,17% 33,60%

  Iturria: Erabilerarako: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017. Euskara gaitasunerako eta

  biztanleriarentzat: EUSTAT eta NEI, Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistikak, 2011 eta 2001.

 • 30

  4. Lurralde konparaketak

  4.1 Euskal Herria eta euskararen ezagutza altueneko eremua

  8. GRAFIKOA eta TAULA: UEMA eta TOLOSALDEKO EUSKARAREN ERABILERA OROKORRAREN ALDERAKETA, EUSKAL HERRIKO DATU OROKORRAREKIN ETA EUSKAL HERRIKO EUSKARAREN EZAGUTZA ALTUENEKO EREMUKO DATU OROKORRAREKIN.

  Euskararen kale-erabilera (%)

  Euskal Herria 2016 12,6

  Euskararen ezagutza altueneko eremua (> % 75,0) 2016

  65,1

  UEMA eta Tolosaldea 2015-2016-2017

  61,5

  Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017 eta Euskal Herria 2016.

 • 31

  5. Hiztunen ezaugarrien araberako hizkuntza-erabilera

  5.1 Adinaren araberako hizkuntza-erabilera

  9. GRAFIKOA eta TAULA: HIZKUNTZEN KALE-ERABILERA ADINAREN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak, 2015-2016-2017 (%)

  Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

  Euskaraz 75,9 68,8 54,9 52,6

  Gaztelaniaz 22,7 29,9 42,2 46,7

  Beste hizkuntzetan 1,4 1,2 2,9 0,6

  GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0

  Oinarria (behatutako solaskideak) 46.108 15.297 75.167 23.174

  Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017.

  75,9 68,854,9 52,6

  22,7 29,942,2 46,7

  1,4 1,2 2,9 0,6

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

  Euskaraz Gaztelaniaz Beste hizkuntzetan

 • 32

  Adin-talde bakoitzeko hizkuntza-erabilera, herrietako euskara gaitasunaren arabera

  10. GRAFIKOA eta TAULA: ADIN TALDE BAKOITZEKO EUSKARAREN KALE-ERABILERA, EUSKARA GAITASUNAREN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak

  (%)

 • 33

  % 65,0 - % 79,9 % 80,0 - % 89,9 > % 90,0 Haur Gazte Heldu Adineko Haur Gazte Heldu Adineko Haur Gazte Heldu Adineko Euskaraz 70,5 62,2 47,4 42,7 90,5 89,0 75,3 80,0 92,4 89,0 83,3 84,5 Gaztelaniaz 28,0 36,5 49,6 56,6 8,0 9,7 21,7 19,4 6,8 10,7 16,4 15,4 Beste hizkuntzetan 1,5 1,3 3,0 0,7 1,5 1,2 2,9 0,6 0,8 0,2 0,3 0,1

  GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Oinarria (behatutako solaskideak)

  28.201 8.790 46.561 16.347 13.446 4.724 20.650 4.830 4.461 1.783 7.956 1.997

  Iturria: Erabilerarako: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017. Euskara gaitasunerako eta

  biztanleriarentzat: EUSTAT eta NEI, Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistikak, 2011 eta 2001.

 • 34

  Adin-talde bakoitzeko hizkuntza-erabilera, herrietako biztanle kopuruaren arabera

  11. GRAFIKOA eta TAULA: ADIN TALDE BAKOITZEKO EUSKARAREN KALE-ERABILERA, BIZTANLERIAREN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak (%)

 • 35

  < 500 500 – 1.000 1.000 – 3.000 Haur Gazte Heldu Adineko Haur Gazte Heldu Adineko Haur Gazte Heldu Adineko Euskaraz 89,8 89,4 78,0 86,7 89,8 85,4 76,5 77,9 84,0 79,4 68,3 66,8 Gaztelaniaz 9,5 9,8 21,1 13,0 9,3 14,6 22,9 21,9 15,0 19,7 30,2 32,6 Beste hizkuntzetan 0,7 0,7 0,9 0,3 0,8 0,0 0,5 0,2 1,0 0,8 1,5 0,6

  GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Oinarria (behatutako solaskideak)

  4.340 1.902 6.980 1.674 5.545 1.961 10.048 2.294 10.885 3.220 16.959 4.458

  3.000 – 10.000 > 10.000 Haur Gazte Heldu Adineko Haur Gazte Heldu Adineko Euskaraz 79,2 78,0 56,6 52,4 67,0 54,7 44,6 43,4

  Gaztelaniaz 19,3 20,7 40,5 46,9 31,3 43,8 51,6 56,0 Beste hizkuntzetan 1,5 1,3 2,9 0,8 1,6 1,5 3,7 0,6

  GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100 Oinarria (behatutako solaskideak)

  15.870 5.165 24.394 8.567 9.468 3.049 16.786 6.181

  Iturria: Erabilerarako: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017. Euskara indizerako eta

  biztanleriarentzat: EUSTAT eta NEI, Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistikak, 2011 eta 2001.

 • 36

  5.2 Adin-talde eta sexuaren araberako hizkuntza-erabilera

  12. GRAFIKOA eta TAULA: EUSKARAREN KALE-ERABILERA OROKORRA, ADINA ETA SEXUAREN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak, 2015-2016-2017 (%)

 • 37

  Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

  Emakume Gizon Emakume Gizon Emakume Gizon Emakume Gizon

  Euskaraz 76,7 75,1 71,6 65,6 56,0 53,3 51,7 53,7

  Gaztelaniaz 21,9 23,4 27,3 33,0 41,8 42,9 47,8 45,5

  Beste hizkuntzetan 1,4 1,5 1,1 1,4 2,2 3,8 0,5 0,8

  GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100 Oinarria (behatutako solaskideak) 22.175 23.933 7.930 7.367 42.886 32.281 13.235 1.942

  Iturria: Erabilerarako: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017. Biztanleriarentzat: EUSTAT eta

  NEI, Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistikak, 2011 eta 2001.

 • 38

  6. Euskararen erabilera eta haurren presentzia

  6.1 Haurren presentziaren araberako euskararen erabilera12

  13. GRAFIKOA eta TAULA: EUSKARAREN KALE-ERABILERA, SOLASKIDE-TALDEAREN OSAERAREN ETA HIZKETAN ARI DENAREN ARABERA. UEMA eta

  Tolosaldeko udalerriak, 2015-2016-2017 (%)

  Haurrak bakarrik

  (nagusirik gabe)

  Nagusiak bakarrik (haurrik gabe)

  Haurrak eta nagusiak nahasian

  Haurra hitz egiten

  Nagusia hitz egiten

  Euskaraz 74,9 50,6 73,3 79,1 62,3

  Gaztelaniaz 24,7 47,1 24,6 18,7 35,7

  Beste hizkuntzetan 0,4 2,3 2,2 2,2 2,0

  GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  Oinarria (behatutako solaskideak) 19.567 82.910 50.171 33.983 16.188

  Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017.

  12 Haurren presentziaren araberako azterketa hauek 73 herriren datuekin burutu dira.

  74,9

  50,6

  73,362,3

  79,1

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  Haurren artean

  Nagusien artean

  Haurrak eta nagusiak nahasian

  Nagusia hitz egiten

  Haurra hitz egiten

 • 39

  Solaskide-talde bakoitzeko hizkuntza-erabilera, herrietako euskara gaitasunaren arabera

  14. GRAFIKOA eta TAULA: SOLASKIDE-TALDEEN EUSKARAREN KALE-ERABILERA, HERRIKO EUSKARA GAITASUNAREN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko

  udalerriak (%)

 • 40

  % 65,0 - % 79,9 % 80,0 - % 89,9 > % 90,0 Haurren

  artean Nagusien

  artean Nahasian Haurren

  artean Nagusien

  artean Nahasian Haurren

  artean Nagusien

  artean Nahasian

  Euskaraz 68,2 41,6 68,4 93,6 75,6 86,7 94,9 82,0 89,8 Gaztelaniaz 31,4 56,0 29,4 6,4 21,9 10,8 4,0 17,9 9,5 Beste hizkuntzetan 0,4 2,4 2,2 0,1 2,5 2,5 1,0 0,1 0,7

  GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Oinarria (behatutako solaskideak)

  11.785 51.198 32.222 5.844 22.168 12.514 1.938 8.824 5.435

  Iturria: Erabilerarako: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017. Euskara gaitasunarentzat:

  EUSTAT eta NEI, Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistikak, 2011 eta 2001.

 • 41

  Solaskide-talde bakoitzeko hizkuntza-erabilera, herrietako biztanle kopuruaren arabera

  15. GRAFIKOA eta TAULA: SOLASKIDE-TALDEEN EUSKARAREN KALE-ERABILERA, HERRIKO BIZTANLE KOPURUAREN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko

  udalerriak (%)

 • 42

  < 500 500 – 1.000 1.000 – 3.000 Haurren

  artean Nagusien

  artean Nahasian Haurren

  artean Nagusien

  artean Nahasian Haurren

  artean Nagusien

  artean Nahasian

  Euskaraz 93,4 79,4 87,5 90,9 75,2 86,7 84,0 64,5 80,3 Gaztelaniaz 6,5 19,9 11,3 8,2 24,5 12,6 15,8 34,3 17,7 Beste hizkuntzetan 0,2 0,7 1,2 0,9 0,3 0,7 0,1 1,2 1,9 GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Oinarria (behatutako solaskideak)

  1.871 7.908 5.117 2.704 11.181 5.963 4.437 17.424 10.537

  3.000 – 10.000 > 10.000

  Haurren artean Nagusien

  artean Nahasian Haurren

  artean Nagusien

  artean Nahasian

  Euskaraz 83,1 54,3 74,8 61,7 38,5 67,3

  Gaztelaniaz 16,4 43,4 22,8 37,9 58,4 30,4 Beste hizkuntzetan 0,4 2,3 2,5 0,4 3,0 2,2

  GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 Oinarria (behatutako solaskideak)

  7.066 27.107 15.849 3.489 19.290 12.705

  Iturria: Erabilerarako: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017. Biztanleriarentzat: EUSTAT eta

  NEI, Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistikak, 2011 eta 2001.

 • 43

  7. Datu nagusien irakurketa (laburpena)

  Atal honetan, UEMAko eta Tolosaldeko herrietan 2015, 2016 eta 2017. Urteetan burututako hizkuntzen kale-neurketetako emaitzekin ateratako kale-

  erabileraren datu orokorrei dagozkien emaitza nagusiak laburbilduko ditugu.

  o Kalean solaskideen % 61,5 entzun da euskarazko elkarrizketetan. Gaztelaniazko elkarrizketetan entzun ditugunak % 36,5a osatu dute, eta beste hizkuntza batzuen erabilera % 2koa izan da.

  o Herrietako euskara gaitasuna gero eta altuagoa, euskararen kale-erabilera ere altuagoa da.

  o Herrietako biztanle kopurua gero eta altuagoa, euskararen kale-erabilera apaltzen joaten da.

  o Haurrak (2-14 urte bitartekoak) dira euskara gehien erabiltzen dutenak (% 75,9). Ondoren gazteen euskararen erabilerak (15-24 urte bitartekoena) du ehunekorik altuena: % 68,8. Jarraian helduek jarraitzen diete, % 54,9ko euskararen erabilerarekin. Euskara gutxien erabiltzen dutenak, berriz, adinekoak (65 urtetik gorakoak) dira, % 52,6a entzun baitugu euskaraz.

  o Adinekoek helduei aurre hartzen die euskara gaitasuna % 80 baino altuagoa denean, edota 1.000 biztanletik beherako herrietan.

  o Emakumezkoek zertxobait gehiago darabilte euskara gizonezkoek baino adin-tarte guztietan, adinekoetan izan ezik.

  o Haurrak bakarrik (nagusirik gabe) daudenean % 74,9 da euskarazko erabilera. Nagusiek, euren artean (haurrik gabe) ari direnean, % 50,6an darabilte euskara. Haurrek eta nagusiek osatutako taldeetan, berriz, % 73,3ra igotzen da erabilera.

  o Solaskide-taldeen erabilera nabarmen handitzen da (nagusien arteko erabilera nahasian dauden taldeetako erabilerara gerturatzen delarik) euskara gaitasuna % 80 baino altuagoa denean, edota 1.000 biztanletik beherako herrietan.

  Andoain, 2017ko azaroa.

 • 44

  8. Eranskinak

  8.1 Tolosaldea

  Erabilera orokorra

  16. GRAFIKOA eta TAULA: HIZKUNTZEN KALE-ERABILERA OROKORRA. Tolosaldea, 2015-2016-2017 (%)

  (%)

  Euskaraz 56,5

  Gaztelaniaz 41,4

  Beste hizkuntzetan 2,1

  GUZTIRA 100,0

  Oinarria (behatutako solaskideak) 46.508

  Oinarria (behatutako herriak) 29

  Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017.

  56,5

  41,4

  2,1

  Euskaraz

  Gaztelaniaz

  Beste hizkuntzetan

 • 45

  Adinaren araberako hizkuntza-erabilera

  17. GRAFIKOA eta TAULA: HIZKUNTZEN KALE-ERABILERA, ADINAREN ARABERA. Tolosaldea, 2015-2016-2017 (%)

  Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

  Euskaraz 73,8 69,2 51,3 44,9

  Gaztelaniaz 24,3 29,4 45,7 54,7

  Beste hizkuntzetan 2,0 1,4 3,1 0,4

  GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0

  Oinarria (behatutako solaskideak) 12.810 4.110 22.129 7.459

  Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017.

  73,8 69,251,3 44,9

  24,3 29,445,7 54,7

  2,0 1,4 3,1 0,4

  0,0

  20,0

  40,0

  60,0

  80,0

  100,0

  Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

  Euskaraz Gaztelaniaz Beste hizkuntzetan

 • 46

  Adina eta sexuaren araberako hizkuntza-erabilera

  18. GRAFIKOA eta TAULA: EUSKARAREN KALE-ERABILERA, ADINA ETA SEXUAREN ARABERA. Tolosaldea, 2015-2016-2017 (%)

  74,1 73,3 72,5 63,851,6 50,7 43,9 46,1

  0,0

  20,0

  40,0

  60,0

  80,0

  100,0

  Emak

  umez

  koak

  Gizo

  nezk

  oak

  Emak

  umez

  koak

  Gizo

  nezk

  oak

  Emak

  umez

  koak

  Gizo

  nezk

  oak

  Emak

  umez

  koak

  Gizo

  nezk

  oak

  Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

 • 47

  Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

  Emakume Gizon Emakume Gizon Emakume Gizon Emakume Gizon

  Euskaraz 74,1 73,3 72,5 63,8 51,6 50,7 43,9 46,1

  Gaztelaniaz 24,1 24,5 26,3 34,6 46,2 45,3 55,8 53,5

  Beste hizkuntzetan 1,8 2,1 1,3 1,5 2,3 4,1 0,3 0,4

  GUZTIRA 100 100 100 100 100 100 100 100 Oinarria (behatutako solaskideak) 6.008 6.802 1.973 2.137 12.797 9.332 4.110 3.349

  Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017.

 • 48

  Haurren presentziaren araberako solaskide-taldeen hizkuntza-erabilera

  19. GRAFIKOA eta TAULA: EUSKARAREN KALE-ERABILERA, SOLASKIDE-TALDEEN OSAERAREN ETA HIZKETAN ARI DENAREN ARABERA. Tolosaldea, 2015-2016-

  2017 (%)

  Haurrak bakarrik

  (nagusirik gabe)

  Nagusiak bakarrik (haurrik gabe)

  Haurrak eta nagusiak nahasian

  Haurra hitz egiten

  Nagusia hitz egiten

  Euskaraz 71,6 46,5 68,6 77,6 54,3

  Gaztelaniaz 27,9 51,5 28,5 20,1 41,8

  Beste hizkuntzetan 0,5 2,0 2,9 2,3 3,9

  GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  Oinarria (behatutako solaskideak) 4.580 15.174 10.227 7.352 2.875

  Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017.

  71,6

  46,5

  68,677,6

  54,3

  0,0

  20,0

  40,0

  60,0

  80,0

  100,0

  Haurren artean

  Nagusien artean

  Haur-Nagusi nahasian

  Haurra hitz egiten

  Nagusia hitz egiten

 • 49

  8.2 Herrietako hizkuntza-erabilera orokorra

  4. Taula: HIZKUNTZEN KALE-ERABILERA OROKORRA. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak, 2015-2016-2017.

  Udalerria Guztira Lagina

  Euskaraz Gaztelaniaz Beste hizkuntzetan Kop. % Kop. % Kop. %

  Aramaio 2.409 1.527 63,40% 876 36,40% 6 0,20% Abaltzisketa 575 484 84,20% 90 15,70% 1 0,20% Aduna 644 480 74,50% 152 23,60% 12 1,90% Aizarnazabal 2.535 2.436 96,10% 77 3,00% 22 0,90% Albiztur 1.132 990 87,50% 141 12,50% 1 0,10% Alegia 2.133 1.655 77,60% 439 20,60% 39 1,80% Alkiza 640 535 83,60% 96 15,00% 9 1,40% Altzo 720 612 85,00% 108 15,00% 0 0,00% Amezketa 1.641 1.434 87,40% 180 11,00% 27 1,60% Anoeta 2.785 1.607 57,70% 1.093 39,20% 85 3,10% Antzuola 3.114 2.040 65,50% 1.069 34,30% 5 0,20% Asteasu 1.785 1.543 86,40% 237 13,30% 5 0,30% Ataun 946 866 91,50% 78 8,20% 2 0,20% Azpeitia 3.283 2.687 81,80% 459 14,00% 137 4,20% Belauntza 762 574 75,30% 184 24,10% 4 0,50% Berastegi 720 655 91,00% 65 9,00% 0 0,00% Berrobi 1.624 1.190 73,30% 426 26,20% 8 0,50% Bidania-Goiatz 2.717 2.461 90,60% 256 9,40% 0 0,00% Zerain 516 419 81,20% 95 18,40% 2 0,40%

 • 50

  Zestoa 4.896 3.792 77,50% 1.043 21,30% 61 1,20% Zizurkil 3.134 2.066 65,90% 1.017 32,50% 51 1,60% Deba 3.116 1.524 48,90% 1.590 51,00% 2 0,10% Itziar 2.088 1.855 88,80% 219 10,50% 14 0,70% Elduain 566 555 98,10% 11 1,90% 0 0,00% Elgeta 1.491 921 61,80% 565 37,90% 5 0,30% Ezkio 2.737 2.424 88,60% 313 11,40% 0 0,00% Hernialde 766 615 80,30% 151 19,70% 0 0,00% Ibarra 2.970 1.428 48,10% 1.482 49,90% 60 2,00% Ikaztegieta 1.178 905 76,80% 242 20,50% 31 2,60% Irura 1.434 1.120 78,10% 284 19,80% 30 2,10% Itsasondo 994 813 81,80% 178 17,90% 3 0,30% Larraul 822 610 74,20% 207 25,20% 5 0,60% Leaburu 989 842 85,10% 133 13,40% 14 1,40% Legorreta 1.151 772 67,10% 360 31,30% 19 1,70% Lizartza 910 743 81,60% 154 16,90% 13 1,40% Mutriku 3.185 2.500 78,50% 566 17,80% 119 3,70% Oñati 5.542 3.646 65,80% 1.815 32,70% 81 1,50% Orexa 670 667 99,60% 3 0,40% 0 0,00% Orio 2.719 1.638 60,20% 1.026 37,70% 55 2,00% Oiartzun 4.230 2.488 58,80% 1.701 40,20% 41 1,00% Errezil 1.041 980 94,10% 48 4,60% 13 1,20% Segura 1.339 1.201 89,70% 133 9,90% 5 0,40% Tolosa 8.095 3.572 44,10% 4.340 53,60% 183 2,30%

 • 51

  Usurbil 4.166 2.251 54,00% 1.894 45,50% 21 0,50% Bergara 7.218 3.071 42,50% 4.020 55,70% 127 1,80% Villabona-Amasa 3.506 1.269 36,20% 2.102 60,00% 135 3,90% Zaldibia 1.092 970 88,80% 106 9,70% 16 1,50% Zarautz 6.305 3.186 50,50% 2.971 47,10% 148 2,30% Zumaia 3.964 2.293 57,80% 1.619 40,80% 52 1,30% Baliarrain 1.412 1.286 91,10% 116 8,20% 10 0,70% Orendain 579 455 78,60% 122 21,10% 2 0,30% Gaztelu 448 399 89,10% 43 9,60% 6 1,30% Araitz 662 513 77,50% 149 22,50% 0 0,00% Arantza 368 314 85,30% 54 14,70% 0 0,00% Arbizu 984 756 76,80% 224 22,80% 4 0,40% Areso 895 805 89,90% 90 10,10% 0 0,00% Baztan 3.974 2.433 61,20% 1.487 37,40% 54 1,40% Etxalar 399 204 51,10% 195 48,90% 0 0,00% Etxarri Aranatz 1.613 932 57,80% 666 41,30% 15 0,90% Goizueta 1.412 1.328 94,10% 80 5,70% 4 0,30% Leitza 3.023 2.799 92,60% 214 7,10% 10 0,30% Bera 477 287 60,20% 178 37,30% 12 2,50% Igantzi 291 234 80,40% 57 19,60% 0 0,00% Amoroto 1.086 1.063 97,90% 23 2,10% 0 0,00% Bermeo 6.353 2.137 33,60% 4.041 63,60% 175 2,80% Berriatua 857 726 84,70% 95 11,10% 36 4,20% Dima 1.828 1.433 78,40% 391 21,40% 4 0,20%

 • 52

  Ea 1.621 962 59,30% 659 40,70% 0 0,00% Gizaburuaga 496 424 85,50% 65 13,10% 7 1,40% Larrabetzu 1.362 750 55,10% 584 42,90% 28 2,10% Lekeitio 2.260 1.889 83,60% 366 16,20% 5 0,20% Markina-Xemein 1.945 1.520 78,10% 332 17,10% 93 4,80% Muxika 542 443 81,70% 86 15,90% 13 2,40% Aulesti 896 799 89,20% 90 10,00% 7 0,80% Otxandio 1.780 939 52,80% 817 45,90% 24 1,30% Ondarroa 4.636 3.695 79,70% 822 17,70% 119 2,60% Igorre 4.552 2.426 53,30% 1.887 41,50% 239 5,30% Arama 996 764 76,70% 228 22,90% 4 0,40% Mendaro 1.265 504 39,80% 744 58,80% 17 1,30% Busturia 1.086 514 47,30% 572 52,70% 0 0,00% Mañaria 1.183 785 66,40% 385 32,50% 13 1,10%

  Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017.

 • 53

  8.3 Adinaren araberako herrietako hizkuntzen kale-erabilera

  5. Taula: HIZKUNTZEN KALE-ERABILERA, ADINAREN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak, 2015-2016-2017 Udalerria Lagina Euskaraz Gaztelaniaz Beste hizkuntzetan

  Kop. % Kop. % Kop. % Abaltzisketa Haurrak 94 87 92,60% 7 7,40% 0 0,00% Gazteak 27 24 88,90% 3 11,10% 0 0,00% Helduak 301 229 76,10% 71 23,60% 1 0,30% Adinekoak 153 144 94,10% 9 5,90% 0 0,00% Aduna Haurrak 196 151 77,00% 39 19,90% 6 3,10% Gazteak 36 36 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Helduak 392 276 70,40% 110 28,10% 6 1,50% Adinekoak 20 17 85,00% 3 15,00% 0 0,00% Aizarnazabal Haurrak 857 837 97,70% 12 1,40% 8 0,90% Gazteak 183 180 98,40% 3 1,60% 0 0,00% Helduak 1.145 1.087 94,90% 44 3,80% 14 1,20% Adinekoak 350 332 94,90% 18 5,10% 0 0,00% Albiztur Haurrak 382 357 93,50% 24 6,30% 1 0,30% Gazteak 100 94 94,00% 6 6,00% 0 0,00% Helduak 528 422 79,90% 106 20,10% 0 0,00% Adinekoak 122 117 95,90% 5 4,10% 0 0,00%

 • 54

  Alegia Haurrak 481 393 81,70% 80 16,60% 8 1,70% Gazteak 283 267 94,30% 16 5,70% 0 0,00% Helduak 1.131 846 74,80% 256 22,60% 29 2,60% Adinekoak 238 149 62,60% 87 36,60% 2 0,80% Alkiza Haurrak 226 203 89,80% 19 8,40% 4 1,80% Gazteak 22 22 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Helduak 348 277 79,60% 67 19,30% 4 1,10% Adinekoak 44 33 75,00% 10 22,70% 1 2,30% Altzo Haurrak 299 291 97,30% 8 2,70% 0 0,00% Gazteak 69 68 98,60% 1 1,40% 0 0,00% Helduak 323 231 71,50% 92 28,50% 0 0,00% Adinekoak 29 22 75,90% 7 24,10% 0 0,00% Amezketa Haurrak 408 348 85,30% 41 10,00% 19 4,70% Gazteak 150 145 96,70% 5 3,30% 0 0,00% Helduak 909 778 85,60% 123 13,50% 8 0,90% Adinekoak 174 163 93,70% 11 6,30% 0 0,00% Amoroto Haurrak 129 129 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Gazteak 448 434 96,90% 14 3,10% 0 0,00% Helduak 375 367 97,90% 8 2,10% 0 0,00%

 • 55

  Adinekoak 134 133 99,30% 1 0,70% 0 0,00% Anoeta Haurrak 862 631 73,20% 205 23,80% 26 3,00% Gazteak 136 93 68,40% 39 28,70% 4 2,90% Helduak 1.319 692 52,50% 575 43,60% 52 3,90% Adinekoak 468 191 40,80% 274 58,50% 3 0,60% Antzuola Haurrak 1.046 815 77,90% 231 22,10% 0 0,00% Gazteak 241 192 79,70% 49 20,30% 0 0,00% Helduak 1.381 835 60,50% 541 39,20% 5 0,40% Adinekoak 446 198 44,40% 248 55,60% 0 0,00% Araitz Haurrak 335 285 85,10% 50 14,90% 0 0,00% Gazteak 14 12 85,70% 2 14,30% 0 0,00% Helduak 268 182 67,90% 86 32,10% 0 0,00% Adinekoak 45 34 75,60% 11 24,40% 0 0,00% Arama Haurrak 311 252 81,00% 57 18,30% 2 0,60% Gazteak 81 68 84,00% 13 16,00% 0 0,00% Helduak 508 369 72,60% 137 27,00% 2 0,40% Adinekoak 96 75 78,10% 21 21,90% 0 0,00% Aramaio Haurrak 638 475 74,50% 161 25,20% 2 0,30% Gazteak 239 145 60,70% 93 38,90% 1 0,40%

 • 56

  Helduak 1.200 705 58,80% 492 41,00% 3 0,20% Adinekoak 332 202 60,80% 130 39,20% 0 0,00% Arantza Haurrak 144 131 91,00% 13 9,00% 0 0,00% Gazteak 10 7 70,00% 3 30,00% 0 0,00% Helduak 191 158 82,70% 33 17,30% 0 0,00% Adinekoak 23 18 78,30% 5 21,70% 0 0,00% Arbizu Haurrak 320 266 83,10% 54 16,90% 0 0,00% Gazteak 122 116 95,10% 6 4,90% 0 0,00% Helduak 412 286 69,40% 124 30,10% 2 0,50% Adinekoak 130 88 67,70% 40 30,80% 2 1,50% Areso Haurrak 249 241 96,80% 8 3,20% 0 0,00% Gazteak 92 85 92,40% 7 7,60% 0 0,00% Helduak 416 361 86,80% 55 13,20% 0 0,00% Adinekoak 138 118 85,50% 20 14,50% 0 0,00% Asteasu Haurrak 993 957 96,40% 36 3,60% 0 0,00% Gazteak 54 47 87,00% 7 13,00% 0 0,00% Helduak 640 446 69,70% 189 29,50% 5 0,80% Adinekoak 98 93 94,90% 5 5,10% 0 0,00% Ataun Haurrak 224 201 89,70% 22 9,80% 1 0,40%

 • 57

  Gazteak 59 56 94,90% 3 5,10% 0 0,00% Helduak 515 469 91,10% 45 8,70% 1 0,20% Adinekoak 148 140 94,60% 8 5,40% 0 0,00% Aulesti Haurrak 296 281 94,90% 9 3,00% 6 2,00% Gazteak 44 44 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Helduak 506 424 83,80% 81 16,00% 1 0,20% Adinekoak 50 50 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Azpeitia Haurrak 1.060 950 89,60% 74 7,00% 36 3,40% Gazteak 209 174 83,30% 30 14,40% 5 2,40% Helduak 1.577 1.200 76,10% 282 17,90% 95 6,00% Adinekoak 437 363 83,10% 73 16,70% 1 0,20% Baliarrain Haurrak 718 692 96,40% 20 2,80% 6 0,80% Gazteak 15 8 53,30% 7 46,70% 0 0,00% Helduak 661 572 86,50% 85 12,90% 4 0,60% Adinekoak 18 14 77,80% 4 22,20% 0 0,00% Baztan Haurrak 1.200 933 77,80% 260 21,70% 7 0,60% Gazteak 354 263 74,30% 90 25,40% 1 0,30% Helduak 1.911 1.013 53,00% 866 45,30% 32 1,70% Adinekoak 509 224 44,00% 271 53,20% 14 2,80% Belauntza

 • 58

  Haurrak 87 74 85,10% 13 14,90% 0 0,00% Gazteak 16 13 81,20% 3 18,80% 0 0,00% Helduak 427 290 67,90% 134 31,40% 3 0,70% Adinekoak 232 197 84,90% 34 14,70% 1 0,40% Bera Haurrak 174 127 73,00% 44 25,30% 3 1,70% Gazteak 29 23 79,30% 6 20,70% 0 0,00% Helduak 249 124 49,80% 116 46,60% 9 3,60% Adinekoak 25 13 52,00% 12 48,00% 0 0,00% Berastegi Haurrak 301 287 95,30% 14 4,70% 0 0,00% Gazteak 145 142 97,90% 3 2,10% 0 0,00% Helduak 204 164 80,40% 40 19,60% 0 0,00% Adinekoak 70 62 88,60% 8 11,40% 0 0,00% Bergara Haurrak 1.617 1.029 63,60% 553 34,20% 35 2,20% Gazteak 966 377 39,00% 585 60,60% 4 0,40% Helduak 3.373 1.369 40,60% 1.916 56,80% 88 2,60% Adinekoak 1.262 296 23,50% 966 76,50% 0 0,00% Bermeo Haurrak 2.204 799 36,30% 1.388 63,00% 17 0,80% Gazteak 284 42 14,80% 238 83,80% 4 1,40% Helduak 2.953 822 27,80% 1.985 67,20% 146 4,90% Adinekoak 912 474 52,00% 430 47,10% 8 0,90%

 • 59

  Berriatua Haurrak 364 338 92,90% 15 4,10% 11 3,00% Gazteak 40 37 92,50% 1 2,50% 2 5,00% Helduak 383 291 76,00% 69 18,00% 23 6,00% Adinekoak 70 60 85,70% 10 14,30% 0 0,00% Berrobi Haurrak 366 308 84,20% 52 14,20% 6 1,60% Gazteak 52 47 90,40% 5 9,60% 0 0,00% Helduak 887 604 68,10% 281 31,70% 2 0,20% Adinekoak 319 231 72,40% 88 27,60% 0 0,00% Bidania-Goiatz Haurrak 827 780 94,30% 47 5,70% 0 0,00% Gazteak 199 187 94,00% 12 6,00% 0 0,00% Helduak 1.464 1.297 88,60% 167 11,40% 0 0,00% Adinekoak 227 197 86,80% 30 13,20% 0 0,00% Busturia Haurrak 397 190 47,90% 207 52,10% 0 0,00% Gazteak 19 8 42,10% 11 57,90% 0 0,00% Helduak 563 241 42,80% 322 57,20% 0 0,00% Adinekoak 107 75 70,10% 32 29,90% 0 0,00% Deba Haurrak 1.035 761 73,50% 273 26,40% 1 0,10% Gazteak 397 212 53,40% 185 46,60% 0 0,00% Helduak 1.188 436 36,70% 751 63,20% 1 0,10%

 • 60

  Adinekoak 496 115 23,20% 381 76,80% 0 0,00% Dima Haurrak 528 468 88,60% 59 11,20% 1 0,20% Gazteak 161 126 78,30% 35 21,70% 0 0,00% Helduak 961 691 71,90% 267 27,80% 3 0,30% Adinekoak 178 148 83,10% 30 16,90% 0 0,00% Ea Haurrak 335 250 74,60% 85 25,40% 0 0,00% Gazteak 52 22 42,30% 30 57,70% 0 0,00% Helduak 955 541 56,60% 414 43,40% 0 0,00% Adinekoak 279 149 53,40% 130 46,60% 0 0,00% Elduain Haurrak 135 132 97,80% 3 2,20% 0 0,00% Gazteak 76 74 97,40% 2 2,60% 0 0,00% Helduak 203 197 97,00% 6 3,00% 0 0,00% Adinekoak 152 152 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Elgeta Haurrak 269 207 77,00% 60 22,30% 2 0,70% Gazteak 111 83 74,80% 28 25,20% 0 0,00% Helduak 719 404 56,20% 312 43,40% 3 0,40% Adinekoak 392 227 57,90% 165 42,10% 0 0,00% Errezil Haurrak 385 375 97,40% 8 2,10% 2 0,50% Gazteak 74 69 93,20% 5 6,80% 0 0,00%

 • 61

  Helduak 525 481 91,60% 34 6,50% 10 1,90% Adinekoak 57 55 96,50% 1 1,80% 1 1,80% Etxalar Haurrak 100 81 81,00% 19 19,00% 0 0,00% Gazteak 34 23 67,60% 11 32,40% 0 0,00% Helduak 219 86 39,30% 133 60,70% 0 0,00% Adinekoak 46 14 30,40% 32 69,60% 0 0,00% Etxarri Aranatz Haurrak 566 423 74,70% 140 24,70% 3 0,50% Gazteak 75 51 68,00% 24 32,00% 0 0,00% Helduak 752 368 48,90% 373 49,60% 11 1,50% Adinekoak 220 90 40,90% 129 58,60% 1 0,50% Ezkio Haurrak 553 512 92,60% 41 7,40% 0 0,00% Gazteak 832 788 94,70% 44 5,30% 0 0,00% Helduak 1.135 925 81,50% 210 18,50% 0 0,00% Adinekoak 217 199 91,70% 18 8,30% 0 0,00% Gaztelu Haurrak 201 193 96,00% 6 3,00% 2 1,00% Gazteak 56 45 80,40% 11 19,60% 0 0,00% Helduak 147 126 85,70% 18 12,20% 3 2,00% Adinekoak 44 35 79,50% 8 18,20% 1 2,30% Gizaburuaga Haurrak 161 145 90,10% 12 7,50% 4 2,50%

 • 62

  Gazteak 48 48 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Helduak 222 166 74,80% 53 23,90% 3 1,40% Adinekoak 65 65 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Goizueta Haurrak 221 218 98,60% 2 0,90% 1 0,50% Gazteak 214 212 99,10% 2 0,90% 0 0,00% Helduak 737 676 91,70% 60 8,10% 1 0,10% Adinekoak 240 222 92,50% 16 6,70% 2 0,80% Hernialde Haurrak 104 78 75,00% 26 25,00% 0 0,00% Gazteak 146 138 94,50% 8 5,50% 0 0,00% Helduak 405 307 75,80% 98 24,20% 0 0,00% Adinekoak 111 92 82,90% 19 17,10% 0 0,00% Ibarra Haurrak 649 462 71,20% 171 26,30% 16 2,50% Gazteak 369 262 71,00% 99 26,80% 8 2,20% Helduak 1.277 502 39,30% 744 58,30% 31 2,40% Adinekoak 675 202 29,90% 468 69,30% 5 0,70% Igantzi Haurrak 124 117 94,40% 7 5,60% 0 0,00% Gazteak 34 27 79,40% 7 20,60% 0 0,00% Helduak 104 71 68,30% 33 31,70% 0 0,00% Adinekoak 29 19 65,50% 10 34,50% 0 0,00% Igorre

 • 63

  Haurrak 1.658 1.141 68,80% 441 26,60% 76 4,60% Gazteak 449 176 39,20% 262 58,40% 11 2,40% Helduak 1.953 922 47,20% 880 45,10% 151 7,70% Adinekoak 492 187 38,00% 304 61,80% 1 0,20% Ikaztegieta Haurrak 258 204 79,10% 50 19,40% 4 1,60% Gazteak 269 227 84,40% 33 12,30% 9 3,30% Helduak 584 413 70,70% 153 26,20% 18 3,10% Adinekoak 67 61 91,00% 6 9,00% 0 0,00% Irura Haurrak 476 403 84,70% 59 12,40% 14 2,90% Gazteak 164 130 79,30% 31 18,90% 3 1,80% Helduak 628 449 71,50% 166 26,40% 13 2,10% Adinekoak 166 138 83,10% 28 16,90% 0 0,00% Itsasondo Haurrak 312 279 89,40% 31 9,90% 2 0,60% Gazteak 32 26 81,20% 6 18,80% 0 0,00% Helduak 593 468 78,90% 124 20,90% 1 0,20% Adinekoak 57 40 70,20% 17 29,80% 0 0,00% Itziar Haurrak 1.043 976 93,60% 58 5,60% 9 0,90% Gazteak 84 71 84,50% 13 15,50% 0 0,00% Helduak 827 702 84,90% 120 14,50% 5 0,60% Adinekoak 134 106 79,10% 28 20,90% 0 0,00%

 • 64

  Larrabetzu Haurrak 218 156 71,60% 61 28,00% 1 0,50% Gazteak 116 63 54,30% 51 44,00% 2 1,70% Helduak 869 441 50,70% 416 47,90% 12 1,40% Adinekoak 159 90 56,60% 56 35,20% 13 8,20% Larraul Haurrak 264 252 95,50% 12 4,50% 0 0,00% Gazteak 117 100 85,50% 17 14,50% 0 0,00% Helduak 400 240 60,00% 156 39,00% 4 1,00% Adinekoak 41 18 43,90% 22 53,70% 1 2,40% Leaburu Haurrak 368 338 91,80% 30 8,20% 0 0,00% Gazteak 175 142 81,10% 24 13,70% 9 5,10% Helduak 304 228 75,00% 71 23,40% 5 1,60% Adinekoak 142 134 94,40% 8 5,60% 0 0,00% Legorreta Haurrak 280 252 90,00% 22 7,90% 6 2,10% Gazteak 115 88 76,50% 27 23,50% 0 0,00% Helduak 622 374 60,10% 235 37,80% 13 2,10% Adinekoak 134 58 43,30% 76 56,70% 0 0,00% Leitza Haurrak 583 558 95,70% 23 3,90% 2 0,30% Gazteak 382 359 94,00% 21 5,50% 2 0,50% Helduak 1.576 1.465 93,00% 105 6,70% 6 0,40%

 • 65

  Adinekoak 482 417 86,50% 65 13,50% 0 0,00% Lekeitio Haurrak 551 512 92,90% 37 6,70% 2 0,40% Gazteak 386 369 95,60% 17 4,40% 0 0,00% Helduak 1.069 786 73,50% 280 26,20% 3 0,30% Adinekoak 254 222 87,40% 32 12,60% 0 0,00% Lizartza Haurrak 282 243 86,20% 38 13,50% 1 0,40% Gazteak 37 34 91,90% 3 8,10% 0 0,00% Helduak 410 319 77,80% 79 19,30% 12 2,90% Adinekoak 181 147 81,20% 34 18,80% 0 0,00% Mañaria Haurrak 384 329 85,70% 53 13,80% 2 0,50% Gazteak 64 46 71,90% 18 28,10% 0 0,00% Helduak 643 354 55,10% 279 43,40% 10 1,60% Adinekoak 92 56 60,90% 35 38,00% 1 1,10% Markina-Xemein Haurrak 691 620 89,70% 43 6,20% 28 4,10% Gazteak 160 153 95,60% 6 3,80% 1 0,60% Helduak 938 645 68,80% 229 24,40% 64 6,80% Adinekoak 156 102 65,40% 54 34,60% 0 0,00% Mendaro Haurrak 492 217 44,10% 269 54,70% 6 1,20% Gazteak 92 9 9,80% 83 90,20% 0 0,00%

 • 66

  Helduak 533 207 38,80% 316 59,30% 10 1,90% Adinekoak 148 71 48,00% 76 51,40% 1 0,70% Mutriku Haurrak 800 730 91,20% 56 7,00% 14 1,80% Gazteak 416 397 95,40% 16 3,80% 3 0,70% Helduak 1.485 1.029 69,30% 376 25,30% 80 5,40% Adinekoak 484 344 71,10% 118 24,40% 22 4,50% Muxika Haurrak 91 89 97,80% 1 1,10% 1 1,10% Gazteak 74 57 77,00% 17 23,00% 0 0,00% Helduak 328 252 76,80% 64 19,50% 12 3,70% Adinekoak 49 45 91,80% 4 8,20% 0 0,00% Oiartzun Haurrak 1.272 958 75,30% 297 23,30% 17 1,30% Gazteak 403 308 76,40% 94 23,30% 1 0,20% Helduak 1.906 937 49,20% 949 49,80% 20 1,00% Adinekoak 649 285 43,90% 361 55,60% 3 0,50% Oñati Haurrak 1.488 1.244 83,60% 213 14,30% 31 2,10% Gazteak 663 613 92,50% 49 7,40% 1 0,20% Helduak 2.246 1.337 59,50% 860 38,30% 49 2,20% Adinekoak 1.145 452 39,50% 693 60,50% 0 0,00% Ondarroa Haurrak 1.195 1.100 92,10% 92 7,70% 3 0,30%

 • 67

  Gazteak 294 273 92,90% 20 6,80% 1 0,30% Helduak 2.313 1.684 72,80% 519 22,40% 110 4,80% Adinekoak 834 638 76,50% 191 22,90% 5 0,60% Orendain Haurrak 164 134 81,70% 30 18,30% 0 0,00% Gazteak 117 106 90,60% 11 9,40% 0 0,00% Helduak 247 180 72,90% 65 26,30% 2 0,80% Adinekoak 51 35 68,60% 16 31,40% 0 0,00% Orexa Haurrak 108 108 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Gazteak 33 33 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Helduak 483 480 99,40% 3 0,60% 0 0,00% Adinekoak 46 46 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Orio Haurrak 750 559 74,50% 186 24,80% 5 0,70% Gazteak 226 169 74,80% 45 19,90% 12 5,30% Helduak 1.362 674 49,50% 653 47,90% 35 2,60% Adinekoak 381 236 61,90% 142 37,30% 3 0,80% Otxandio Haurrak 767 507 66,10% 245 31,90% 15 2,00% Gazteak 108 17 15,70% 90 83,30% 1 0,90% Helduak 677 336 49,60% 333 49,20% 8 1,20% Adinekoak 228 79 34,60% 149 65,40% 0 0,00% Segura

 • 68

  Haurrak 515 497 96,50% 18 3,50% 0 0,00% Gazteak 100 98 98,00% 0 0,00% 2 2,00% Helduak 628 526 83,80% 99 15,80% 3 0,50% Adinekoak 96 80 83,30% 16 16,70% 0 0,00% Tolosa Haurrak 1.553 1.033 66,50% 502 32,30% 18 1,20% Gazteak 528 329 62,30% 195 36,90% 4 0,80% Helduak 3.898 1.572 40,30% 2.172 55,70% 154 4,00% Adinekoak 2.116 638 30,20% 1.471 69,50% 7 0,30% Usurbil Haurrak 1.309 918 70,10% 386 29,50% 5 0,40% Gazteak 401 270 67,30% 129 32,20% 2 0,50% Helduak 1.753 813 46,40% 926 52,80% 14 0,80% Adinekoak 703 250 35,60% 453 64,40% 0 0,00% Villabona-Amasa Haurrak 638 354 55,50% 249 39,00% 35 5,50% Gazteak 219 91 41,60% 118 53,90% 10 4,60% Helduak 1.565 521 33,30% 961 61,40% 83 5,30% Adinekoak 1.084 303 28,00% 774 71,40% 7 0,60% Zaldibia Haurrak 273 261 95,60% 7 2,60% 5 1,80% Gazteak 110 108 98,20% 2 1,80% 0 0,00% Helduak 592 511 86,30% 70 11,80% 11 1,90% Adinekoak 117 90 76,90% 27 23,10% 0 0,00%

 • 69

  Zarautz Haurrak 1.762 1.243 70,50% 496 28,10% 23 1,30% Gazteak 659 360 54,60% 282 42,80% 17 2,60% Helduak 3.079 1.283 41,70% 1.699 55,20% 97 3,20% Adinekoak 805 300 37,30% 494 61,40% 11 1,40% Zerain Haurrak 197 175 88,80% 22 11,20% 0 0,00% Gazteak 40 21 52,50% 18 45,00% 1 2,50% Helduak 214 172 80,40% 41 19,20% 1 0,50% Adinekoak 65 51 78,50% 14 21,50% 0 0,00% Zestoa Haurrak 1.658 1.519 91,60% 134 8,10% 5 0,30% Gazteak 285 253 88,80% 23 8,10% 9 3,20% Helduak 2.323 1.679 72,30% 601 25,90% 43 1,90% Adinekoak 630 341 54,10% 285 45,20% 4 0,60% Zizurkil Haurrak 1.090 825 75,70% 248 22,80% 17 1,60% Gazteak 385 291 75,60% 87 22,60% 7 1,80% Helduak 1.422 815 57,30% 580 40,80% 27 1,90% Adinekoak 237 135 57,00% 102 43,00% 0 0,00% Zumaia Haurrak 1.031 774 75,10% 249 24,20% 8 0,80% Gazteak 433 345 79,70% 81 18,70% 7 1,60% Helduak 1.935 951 49,10% 951 49,10% 33 1,70%

 • 70

  Adinekoak 565 223 39,50% 338 59,80% 4 0,70%

  Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017.

 • 71

  8.4 Sexuaren araberako herrietako hizkuntzen kale-erabilera

  6. Taula: HIZKUNTZEN KALE-ERABILERA, SEXUAREN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak, 2015-2016-2017

  Udalerria Lagina Euskaraz Gaztelaniaz Beste hizkuntzetan

  Kop. % Kop. % Kop. % Abaltzisketa Emakumezkoak 284 232 81,70% 52 18,30% 0 0,00% Gizonezkoak 291 252 86,60% 38 13,10% 1 0,30% Aduna Emakumezkoak 379 281 74,10% 95 25,10% 3 0,80% Gizonezkoak 265 199 75,10% 57 21,50% 9 3,40% Aizarnazabal Emakumezkoak 1.523 1.463 96,10% 42 2,80% 18 1,20% Gizonezkoak 1.012 973 96,10% 35 3,50% 4 0,40% Albiztur Emakumezkoak 638 551 86,40% 87 13,60% 0 0,00% Gizonezkoak 494 439 88,90% 54 10,90% 1 0,20% Alegia Emakumezkoak 1.148 888 77,40% 243 21,20% 17 1,50% Gizonezkoak 985 767 77,90% 196 19,90% 22 2,20% Alkiza Emakumezkoak 401 314 78,30% 79 19,70% 8 2,00% Gizonezkoak 239 221 92,50% 17 7,10% 1 0,40%

 • 72

  Altzo Emakumezkoak 384 320 83,30% 64 16,70% 0 0,00% Gizonezkoak 336 292 86,90% 44 13,10% 0 0,00% Amezketa Emakumezkoak 767 661 86,20% 91 11,90% 15 2,00% Gizonezkoak 874 773 88,40% 89 10,20% 12 1,40% Amoroto Emakumezkoak 590 574 97,30% 16 2,70% 0 0,00% Gizonezkoak 496 489 98,60% 7 1,40% 0 0,00% Anoeta Emakumezkoak 1.505 853 56,70% 606 40,30% 46 3,10% Gizonezkoak 1.280 754 58,90% 487 38,00% 39 3,00% Antzuola Emakumezkoak 1.587 1.035 65,20% 550 34,70% 2 0,10% Gizonezkoak 1.527 1.005 65,80% 519 34,00% 3 0,20% Araitz Emakumezkoak 349 274 78,50% 75 21,50% 0 0,00% Gizonezkoak 313 239 76,40% 74 23,60% 0 0,00% Arama Emakumezkoak 635 520 81,90% 113 17,80% 2 0,30% Gizonezkoak 361 244 67,60% 115 31,90% 2 0,60% Aramaio Emakumezkoak 1.240 824 66,50% 412 33,20% 4 0,30% Gizonezkoak 1.169 703 60,10% 464 39,70% 2 0,20%

 • 73

  Arantza Emakumezkoak 192 168 87,50% 24 12,50% 0 0,00% Gizonezkoak 176 146 83,00% 30 17,00% 0 0,00% Arbizu Emakumezkoak 493 377 76,50% 112 22,70% 4 0,80% Gizonezkoak 491 379 77,20% 112 22,80% 0 0,00% Areso Emakumezkoak 531 483 91,00% 48 9,00% 0 0,00% Gizonezkoak 364 322 88,50% 42 11,50% 0 0,00% Asteasu Emakumezkoak 996 826 82,90% 165 16,60% 5 0,50% Gizonezkoak 789 717 90,90% 72 9,10% 0 0,00% Ataun Emakumezkoak 536 477 89,00% 57 10,60% 2 0,40% Gizonezkoak 410 389 94,90% 21 5,10% 0 0,00% Aulesti Emakumezkoak 532 471 88,50% 55 10,30% 6 1,10% Gizonezkoak 364 328 90,10% 35 9,60% 1 0,30% Azpeitia Emakumezkoak 1.910 1.543 80,80% 305 16,00% 62 3,20% Gizonezkoak 1.373 1.144 83,30% 154 11,20% 75 5,50% Baliarrain Emakumezkoak 666 601 90,20% 61 9,20% 4 0,60% Gizonezkoak 746 685 91,80% 55 7,40% 6 0,80%

 • 74

  Baztan Emakumezkoak 2.149 1.305 60,70% 816 38,00% 28 1,30% Gizonezkoak 1.825 1.128 61,80% 671 36,80% 26 1,40% Belauntza Emakumezkoak 271 196 72,30% 75 27,70% 0 0,00% Gizonezkoak 491 378 77,00% 109 22,20% 4 0,80% Bera Emakumezkoak 249 141 56,60% 98 39,40% 10 4,00% Gizonezkoak 228 146 64,00% 80 35,10% 2 0,90% Berastegi Emakumezkoak 278 247 88,80% 31 11,20% 0 0,00% Gizonezkoak 442 408 92,30% 34 7,70% 0 0,00% Bergara Emakumezkoak 3.813 1.721 45,10% 2.057 53,90% 35 0,90% Gizonezkoak 3.405 1.350 39,60% 1.963 57,70% 92 2,70% Bermeo Emakumezkoak 3.481 1.272 36,50% 2.131 61,20% 78 2,20% Gizonezkoak 2.872 865 30,10% 1.910 66,50% 97 3,40% Berriatua Emakumezkoak 495 412 83,20% 64 12,90% 19 3,80% Gizonezkoak 362 314 86,70% 31 8,60% 17 4,70% Berrobi Emakumezkoak 937 677 72,30% 254 27,10% 6 0,60% Gizonezkoak 687 513 74,70% 172 25,00% 2 0,30%

 • 75

  Bidania-Goiatz Emakumezkoak 1.584 1.429 90,20% 155 9,80% 0 0,00% Gizonezkoak 1.133 1.032 91,10% 101 8,90% 0 0,00% Busturia Emakumezkoak 713 362 50,80% 351 49,20% 0 0,00% Gizonezkoak 373 152 40,80% 221 59,20% 0 0,00% Deba Emakumezkoak 1.761 1.128 51,50% 852 48,40% 2 0,10% Gizonezkoak 1.355 617 45,50% 738 54,50% 0 0,00% Dima Emakumezkoak 988 814 82,40% 170 17,20% 4 0,40% Gizonezkoak 840 619 73,70% 221 26,30% 0 0,00% Ea Emakumezkoak 889 511 57,50% 378 42,50% 0 0,00% Gizonezkoak 732 451 61,60% 281 38,40% 0 0,00% Elduain Emakumezkoak 333 327 98,20% 6 1,80% 0 0,00% Gizonezkoak 233 228 97,90% 5 2,10% 0 0,00% Elgeta Emakumezkoak 780 482 61,80% 293 37,60% 5 0,60% Gizonezkoak 711 439 61,70% 272 38,30% 0 0,00% Errezil Emakumezkoak 676 653 96,60% 19 2,80% 4 0,60% Gizonezkoak 365 327 89,60% 29 7,90% 9 2,50%

 • 76

  Etxalar Emakumezkoak 195 96 49,20% 99 50,80% 0 0,00% Gizonezkoak 204 108 52,90% 96 47,10% 0 0,00% Etxarri Aranatz Emakumezkoak 740 420 56,80% 314 42,40% 6 0,80% Gizonezkoak 873 512 58,60% 352 40,30% 9 1,00% Ezkio Emakumezkoak 1.731 1.557 89,90% 174 10,10% 0 0,00% Gizonezkoak 1.006 867 86,20% 139 13,80% 0 0,00% Gaztelu Emakumezkoak 243 217 89,30% 23 9,50% 3 1,20% Gizonezkoak 205 182 88,80% 20 9,80% 3 1,50% Gizaburuaga Emakumezkoak 267 237 88,80% 29 10,90% 1 0,40% Gizonezkoak 229 187 81,70% 36 15,70% 6 2,60% Goizueta Emakumezkoak 741 692 93,40% 45 6,10% 4 0,50% Gizonezkoak 671 636 94,80% 35 5,20% 0 0,00% Hernialde Emakumezkoak 398 318 79,90% 80 20,10% 0 0,00% Gizonezkoak 368 297 80,70% 71 19,30% 0 0,00% Ibarra Emakumezkoak 1.466 719 49,00% 714 48,70% 33 2,30% Gizonezkoak 1.504 709 47,10% 768 51,10% 27 1,80%

 • 77

  Igantzi Emakumezkoak 127 90 70,90% 37 29,10% 0 0,00% Gizonezkoak 164 144 87,80% 20 12,20% 0 0,00% Igorre Emakumezkoak 2.610 1.471 56,40% 982 37,60% 157 6,00% Gizonezkoak 1.942 955 49,20% 905 46,60% 82 4,20% Ikaztegieta Emakumezkoak 657 517 78,70% 121 18,40% 19 2,90% Gizonezkoak 521 388 74,50% 121 23,20% 12 2,30% Irura Emakumezkoak 811 641 79,00% 160 19,70% 10 1,20% Gizonezkoak 623 479 76,90% 124 19,90% 20 3,20% Itsasondo Emakumezkoak 556 446 80,20% 108 19,40% 2 0,40% Gizonezkoak 438 367 83,80% 70 16,00% 1 0,20% Itziar Emakumezkoak 1.278 1.128 88,30% 144 11,30% 6 0,50% Gizonezkoak 810 727 89,80% 75 9,30% 8 1,00% Larrabetzu Emakumezkoak 715 430 60,10% 274 38,30% 11 1,50% Gizonezkoak 647 320 49,50% 310 47,90% 17 2,60% Larraul Emakumezkoak 437 316 72,30% 118 27,00% 3 0,70% Gizonezkoak 385 294 76,40% 89 23,10% 2 0,50%

 • 78

  Leaburu Emakumezkoak 504 441 87,50% 62 12,30% 1 0,20% Gizonezkoak 485 401 82,70% 71 14,60% 13 2,70% Legorreta Emakumezkoak 593 383 64,60% 193 32,50% 17 2,90% Gizonezkoak 558 389 69,70% 167 29,90% 2 0,40% Leitza Emakumezkoak 1.600 1.492 93,20% 104 6,50% 4 0,20% Gizonezkoak 1.423 1.307 91,80% 110 7,70% 6 0,40% Lekeitio Emakumezkoak 1.097 936 85,30% 159 14,50% 2 0,20% Gizonezkoak 1.163 953 81,90% 207 17,80% 3 0,30% Lizartza Emakumezkoak 493 419 85,00% 72 14,60% 2 0,40% Gizonezkoak 417 324 77,70% 82 19,70% 11 2,60% Mañaria Emakumezkoak 593 406 68,50% 184 31,00% 3 0,50% Gizonezkoak 590 379 64,20% 201 34,10% 10 1,70% Markina-Xemein Emakumezkoak 1.119 893 79,80% 173 15,50% 53 4,70% Gizonezkoak 826 627 75,90% 159 19,20% 40 4,80% Mendaro Emakumezkoak 672 274 40,80% 388 57,70% 10 1,50% Gizonezkoak 593 230 38,80% 356 60,00% 7 1,20%

 • 79

  Mutriku Emakumezkoak 1.641 1.298 79,10% 302 18,40% 41 2,50% Gizonezkoak 1.544 1.202 77,80% 264 17,10% 78 5,10% Muxika Emakumezkoak 317 267 84,20% 48 15,10% 2 0,60%

  Gizonezkoak 225 176 78,20% 38 16,90% 11 4,90%

  Oiartzun Emakumezkoak 2.171 1.270 58,50% 877 40,40% 24 1,10% Gizonezkoak 2.059 1.218 59,20% 824 40,00% 17 0,80% Oñati Emakumezkoak 3.020 1.995 66,10% 984 32,60% 41 1,40% Gizonezkoak 2.522 1.651 65,50% 831 33,00% 40 1,60% Ondarroa Emakumezkoak 2.445 2.018 82,50% 410 16,80% 17 0,70% Gizonezkoak 2.191 1.677 76,50% 412 18,80% 102 4,70% Orendain Emakumezkoak 316 247 78,20% 68 21,50% 1 0,30% Gizonezkoak 263 208 79,10% 54 20,50% 1 0,40% Orexa Emakumezkoak 245 245 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Gizonezkoak 425 422 99,30% 3 0,70% 0 0,00% Orio Emakumezkoak 1.382 835 60,40% 535 38,70% 12 0,90% Gizonezkoak 1.337 803 60,10% 491 36,70% 43 3,20%

 • 80

  Otxandio Emakumezkoak 949 469 49,40% 461 48,60% 19 2,00% Gizonezkoak 831 470 56,60% 356 42,80% 5 0,60% Segura Emakumezkoak 728 651 89,40% 75 10,30% 2 0,30% Gizonezkoak 611 550 90,00% 58 9,50% 3 0,50% Tolosa Emakumezkoak 4.625 2.087 45,10% 2.477 53,60% 61 1,30% Gizonezkoak 3.470 1.485 42,80% 1.863 53,70% 122 3,50% Usurbil Emakumezkoak 2.018 1.073 53,20% 936 46,40% 9 0,40% Gizonezkoak 2.148 1.178 54,80% 958 44,60% 12 0,60% Villabona-Amasa Emakumezkoak 2.020 706 35,00% 1.247 61,70% 67 3,30% Gizonezkoak 1.486 563 37,90% 855 57,50% 68 4,60% Zaldibia Emakumezkoak 670 589 87,90% 68 10,10% 13 1,90% Gizonezkoak 422 381 90,30% 38 9,00% 3 0,70% Zarautz Emakumezkoak 3.520 1.713 48,70% 1.737 49,30% 70 2,00% Gizonezkoak 2.785 1.473 52,90% 1.234 44,30% 78 2,80% Zerain Emakumezkoak 304 253 83,20% 50 16,40% 1 0,30% Gizonezkoak 212 166 78,30% 45 21,20% 1 0,50%

 • 81

  Zestoa Emakumezkoak 2.496 1.891 75,80% 590 23,60% 15 0,60% Gizonezkoak 2.400 1.901 79,20% 453 18,90% 46 1,90% Zizurkil Emakumezkoak 1.509 988 65,50% 501 33,20% 20 1,30% Gizonezkoak 1.625 1.078 66,30% 516 31,80% 31 1,90% Zumaia Emakumezkoak 2.137 1.274 59,60% 838 39,20% 25 1,20% Gizonezkoak 1.827 1.019 55,80% 781 42,70% 27 1,50%

  Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 2015, 2016 eta 2017.

 • 82

  8.5 Haurren presentziaren araberako herrietako hizkuntzen kale-erabilera

  7. Taula: HIZKUNTZEN KALE-ERABILERA, HAURREN PRESENTZIAREN ERAGINA AZTERTZEKO SOLASKIDE-TALDEEN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak, 2015-2016-2017

  Udalerria Lagina Euskaraz Gaztelaniaz Beste hizkuntzetan

  Kop. % Kop. % Kop. % Abaltzisketa Haurren artean 40 40 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Nagusien artean 419 342 81,60% 76 18,10% 1 0,20% Nahasian 116 102 87,90% 14 12,10% 0 0,00% Aduna Haurren artean 86 80 93,00% 6 7,00% 0 0,00% Nagusien artean 340 252 74,10% 88 25,90% 0 0,00% Nahasian 218 148 67,90% 58 26,60% 12 5,50% Aizarnazabal Haurren artean 453 453 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Nagusien artean 1.162 1.103 94,90% 54 4,60% 5 0,40% Nahasian 920 880 95,70% 23 2,50% 17 1,80% Albiztur Haurren artean 188 174 92,60% 13 6,90% 1 0,50% Nagusien artean 543 439 80,80% 104 19,20% 0 0,00% Nahasian 401 377 94,00% 24 6,00% 0 0,00% Alegia Haurren artean 206 179 86,90% 27 13,10% 0 0,00%

 • 83

  Nagusien artean 1.306 1.007 77,10% 278 21,30% 21 1,60% Nahasian 621 469 75,50% 134 21,60% 18 2,90% Alkiza Haurren artean 151 136 90,10% 15 9,90% 0 0,00% Nagusien artean 335 261 77,90% 72 21,50% 2 0,60% Nahasian 154 138 89,60% 9 5,80% 7 4,50% Altzo Haurren artean 156 156 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Nagusien artean 328 236 72,00% 92 28,00% 0 0,00% Nahasian 236 220 93,20% 16 6,80% 0 0,00% Amezketa Haurren artean 186 149 80,10% 21 11,30% 16 8,60% Nagusien artean 948 840 88,60% 106 11,20% 2 0,20% Nahasian 507 445 87,80% 53 10,50% 9 1,80% Amoroto Haurren artean 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nagusien artean 506 483 95,50% 23 4,50% 0 0,00% Nahasian 580 580 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Anoeta Haurren artean 474 367 77,40% 105 22,20% 2 0,40% Nagusien artean 1.445 646 44,70% 765 52,90% 34 2,40% Nahasian 866 594 68,60% 223 25,80% 49 5,70% Antzuola Haurren artean 509 385 75,60% 124 24,40% 0 0,00%

 • 84

  Nagusien artean 1.416 732 51,70% 679 48,00% 5 0,40% Nahasian 1.189 923 77,60% 266 22,40% 0 0,00% Araitz Haurren artean 238 202 84,90% 36 15,10% 0 0,00% Nagusien artean 219 138 63,00% 81 37,00% 0 0,00% Nahasian 205 173 84,40% 32 15,60% 0 0,00% Arama Haurren artean 181 139 76,80% 40 22,10% 2 1,10% Nagusien artean 548 392 71,50% 154 28,10% 2 0,40% Nahasian 267 233 87,30% 34 12,70% 0 0,00% Aramaio Haurren artean 328 236 72,00% 92 28,00% 0 0,00% Nagusien artean 1.406 783 55,70% 621 44,20% 2 0,10% Nahasian 675 508 75,30% 163 24,10% 4 0,60% Arantza Haurren artean 44 35 79,50% 9 20,50% 0 0,00% Nagusien artean 134 98 73,10% 36 26,90% 0 0,00% Nahasian 190 181 95,30% 9 4,70% 0 0,00% Arbizu Haurren artean 191 154 80,60% 37 19,40% 0 0,00% Nagusien artean 519 369 71,10% 146 28,10% 4 0,80% Nahasian 274 233 85,00% 41 15,00% 0 0,00% Areso Haurren artean 96 96 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

 • 85

  Nagusien artean 482 409 84,90% 73 15,10% 0 0,00% Nahasian 317 300 94,60% 17 5,40% 0 0,00% Asteasu Haurren artean 688 681 99,1% 7 0,9% 0 0,00% Nagusien artean 526 352 66,9% 16