hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972....

of 26 /26
Soziolinguistika aldizkaria DOSSIERRA BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa) ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90 Laburpena. Artikulu honen helburua ekologia terminoa hizkuntzaren arloan erabiltzearen inguruko hainbat arrazoi azaltzea da. Terminoaz gain kontzeptua bere osotasunean erabiltzeko sakoneko arrazoiak egon badaudela azaleratzen saiatuko gara, modakontua izatetik harago. helburu horrekin ekologia ter- minoaren inguruko azalpen laburretik abiatuko gara, ekologiatik ekologismorako jauzia nola egiten den erakusteko. hortik, hizkuntza-ekologiarentzat baliagarriak izan daitezkeen hainbat analogia ikusiko dira bai kontzeptuen aldetik, bai aztergaien aldetik eta baita erantzuteko proposatzen diren moduengatik ere. Hitz-gakoak: Ekologia, hizkuntza-ekologia, ekosistema, habitata, metafora biologikoa. Abstract. Connection between biological ecology and language ecology. This paper sets out to explain a number of reasons why the term ecology is used in the language sphere. we will be endeavouring to show that there are certainly deep reasons for using not only the term but also the concept in its entirety, beyond it being a mere question of fashion. with this aim in mind, we will be starting with a brief expla- nation of the term ecology to show how to make the leap from ecology to ecologism. So, many analogies that could be valid for language ecology will be seen, not only with respect to concepts, but also with respect to the subjects being studied as well as the ways being put forward for dealing with them. Key words: ecology, language ecology, ecosystem, habitat, biological metaphor. hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak Belen uranga Soziolinguistika Klusterra

Embed Size (px)

Transcript of hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972....

Page 1: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

Soziolinguistikaaldizkaria

DOSSIERRA

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Laburpena. Artikulu honen helburua ekologia terminoa hizkuntzaren arloan erabiltzearen ingurukohainbat arrazoi azaltzea da. Terminoaz gain kontzeptua bere osotasunean erabiltzeko sakoneko arrazoiakegon badaudela azaleratzen saiatuko gara, moda‐kontua izatetik harago. helburu horrekin ekologia ter-minoaren inguruko azalpen laburretik abiatuko gara, ekologiatik ekologismorako jauzia nola egiten denerakusteko. hortik, hizkuntza-ekologiarentzat baliagarriak izan daitezkeen hainbat analogia ikusikodira bai kontzeptuen aldetik, bai aztergaien aldetik eta baita erantzuteko proposatzen diren moduengatikere. • Hitz-gakoak: Ekologia, hizkuntza-ekologia, ekosistema, habitata, metafora biologikoa.

Abstract. Connection between biological ecology and language ecology. This paper sets out to explaina number of reasons why the term ecology is used in the language sphere. we will be endeavouring toshow that there are certainly deep reasons for using not only the term but also the concept in its entirety,beyond it being a mere question of fashion. with this aim in mind, we will be starting with a brief expla-nation of the term ecology to show how to make the leap from ecology to ecologism. So, many analogiesthat could be valid for language ecology will be seen, not only with respect to concepts, but also withrespect to the subjects being studied as well as the ways being put forward for dealing with them. • Key

words: ecology, language ecology, ecosystem, habitat, biological metaphor.

hizkuntza-ekologia.ekologia biologia eta

hizkuntza-ekologiaren artekojoan-etorriak

Belen urangaSoziolinguistika Klusterra

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 25

Page 2: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

Sarrera

y

Artikulu honen helburua ekologia terminoa hizkuntzaren arloan era-biltzearen inguruko hainbat arrazoi azaltzea da, hizkuntza-ekologiareninguruko hainbat ideia ematea, alegia. Terminoaz gain kontzeptua bereosotasunean erabiltzeko sakoneko arrazoiak egon badaudela azaleratzensaiatuko gara, moda-kontua izatetik harago.

gaur egungo gizartean ikuspegi ekologikoak arrakasta ideologikonabarmena irabazi du; merkatuak egiten duen erabilera ikusi besterikez dago arrakasta horren neurriaz ohartzeko, baina garrantzia handiagoadu jakiteak goi mailako erantzukizunak dituztenek ere, gero eta zailagoadutela ikuspegi ekologikoa saihestea; nolabait esateko, ikuspegi ekolo-gikoak eragina du mundu—mailako analisi eta praxian, baina baita ere,norbanakoaren pentsamenduan eta praktiketan. horrek ez du esannahi, jakina, arrakasta ideologikoak praktiketan isla zuzena duenik; as-kok esango lukete urrun, oso urrun gaudela horretatik.

Nolanahi ere, sentiberatze horiek oso urte gutxitan gertaturiko al-daketak dira, nahiz eta ez duten arazoaren muinera jo, izan ere, benetakoaldaketek maila guztietako ondorioak dakartzate, eta hor zailtasun handiaksortzen direla ezin ukatuzko kontua da. hala ere, horren kontziente izateakardurak maila guztietan har daitezen lan egiten jarraitu behar denarenzalantzarik ez dago. Beraz, zailtasunak zailtasun, ikuspegi ekologikoarenaldeko jarrera eta portaerak sustatzeko ekimenek jarraitzen dute.

ekologiaren gaiaz, eta horren haritik hizkuntza-ekologiaren ingu-ruan, erreferentziazko lanak, ikerketak, proposamenak eta bibliogra-fia-lanak gero eta ugariagoak dira. ez dugu hemen horren guztiarenirakurketa egiteko modurik, baina eredugarri izan daitezkeen hainbatdokumentu eskura jarriko ditugu, eta aditu gutxi batzuen ekarpeneierreferentzi txikiak eginez hemen aurkeztu nahi dugun ideien bildumaosatuko dugu.

david Crystalen hitzok ekarri nahi genituzke, ekologiak izandakoarrakastaren inguruan hizkuntzalaritzak zeregin handia duenaren ideiasendotzeko.

Badirudi dauden 6.000 hizkuntzetatik 3.000 inguru desagertuko direla mende

honetan. Gutxi gorabehera bi astean behin hizkuntza bat hiltzea dakar horrek;

historia ezagunean inoiz izan den erritmorik biziena. Oraindik ere, jendea ez da

horretaz jabetzen, ez behintzat mugimendu ekologistarekin lotutako galtze

biologikoaz jabetzen den bezala. Jende gehienak oraindik ez du hizkuntza-

kontzientziarik [Crystal 2007: 62].

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Gaur egungogizarteanikuspegiekologikoakarrakastaideologikonabarmenairabazi du;merkatuak egitenduen erabileraikusi besterik ezdago arrakastahorren neurriazohartzeko, bainagarrantziahandiagoa dujakiteak goimailakoerantzukizunakdituztenek ere,gero eta zailagoadutela ikuspegiekologikoasaihestea.

Belen Uranga – Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 26

Page 3: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

ekologiak izan duen arrakasta sozial erlatibo horretatik abiatukogara bi ereduen arteko erkaketak egiteko. esan bezala, gure irudipenada hizkuntza-ekologiaren gaia gure gizartean nahiko berria dela, etakomenigarria dela marko orokorraz aritzea.

• hizkuntza-ekologia azterketarako marko bat da, fenomeno zehatzbat ulergarri egiteko nolabaiteko eredu bat. hizkuntzen ukipen-egoera aztertu, arazoak detektatu eta ekintzarako alternatiba posi-bleak eskaini nahi dituena. • eremu berri xamarra da, garatzen ari dena, baina jarreretarako,eta ekintzetarako norabide bat proposa dezakeena.

hizkuntza-ekologia kontzeptua ekologiaren kontzeptutik eratorri-tako eredua da, eta badu alboko onura bat: ekologiaren kontzeptuali-zazio osoa berraztertzeko aukera ere eskaintzen du. Beraz, hurbilketahonetan, nahi dena honakoa da:

Ekologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko paralelismoetatik abiatuz hizkuntzaren

eta hizkuntzen arloko gaiari ikuspegi berri eta bideragarria eskaintzea.

Abiatuko gara ekologia terminoaz beraz, eta saiatuko gara bi espa-rruak hurbiltzen eta urruntzen dituzten ideiak identifikatzen.

1. eKologia TerMinoa eTa KonTzePTuaren

inguruan

y

ekologiaren inguruko hainbat definizio aurki daitezke, baina, moduorokorrean honako hau gailentzen da:

Ekologia izaki bizidunen arteko harremanak eta eurek inguruarekin dituztenak

aztertzen dituen zientzia da.

ernst haeckel (1837-1919) zientzialari alemaniarri zor zaio ekologiaterminoaren erabilera lehen aldiz, 1869. urtean Morphologie générale desorganismes liburuan proposatutakoa. haeckel (biologoa, zoologoa etamedikua) darwinen jarraitzaile sutsua izan zen, eta eboluzionismoarenhedapenean zeresan handia izan zuenez, bi bideak neurri batean lotutageratu ziren. Ekologia terminoa grezierako oikos (etxea) eta logos (jakintza)hitzak elkarketatik sortu zen. Beraz,

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Ernst Haeckel(1837‐1919)zientzialari

alemaniarri zorzaio ekologiaterminoaren

erabilera lehenaldiz, 1869.

urteanMorphologiegénérale desorganismes

liburuanproposatutakoa.

Haeckel(biologoa,

zoologoa etamedikua)Darwinen

jarraitzailesutsua izan zen,eta eboluzionis-

moarenhedapenean

zeresan handiaizan zuenez, bibideak neurribatean lotutageratu ziren.

Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak – Belen Uranga

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 27

Page 4: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

Ekologia etxearen inguruko jakintza da, lurra izaki bizidunen etxea dela jakinik.

ekologia zientzia biologiaren adar bat da, izaki bizidunen elkarre-raginak eta horiek ingurumenarekin dituztenak aztertzen dituena. ho-rrela bada, berariaz hartzen dira kontuan ingurumenaren ezaugarriak.

Ingurunearen azterketak oso goi-mailako antolaketak aztertzea da-kar, hau da, taldeak, komunitateak, ekosistemak eta biosfera hartzenditu kontuan. eta horrenbestez, diziplinartekotasuna nagusitzen da be-reziki, geologia, metereologia, geografia, fisika, kimika eta matematika-arloak ere elkar eragiten baitute. zentzu zabalean esan daiteke existen-tziaren, izatearen baldintzen zientzia dela ekologia.

1.1 ekologiaren aztergaien artean daude aniztasuna,banaketa, hedapena eta ingurune komunarekikoharremanak ekologiaren aztergaiak izendatzerakoan bioaniztasunaren deskribapenaizan ohi da abiapuntua; aniztasun horren jatorria, espezien ugaritasuna,hedatze-prozesuak eta hedatze horien ondorioz gertatzen diren harre-man desberdinen egokitze-prozesu edo moldatzeak. gainera, bioaniz-tasun hori esparru geografiko edo fisiko batean kokatzen denez, ingu-rune horrekiko harremanak ere aztertu eta azalduko ditu. esan gabedoa, hori guztia mundu-mailako azterketan zein eremu fisiko hurbile-koetan begiratu behar dela.

1.2 ekosistema kontzeptuaekologiaren aztergaien artean ekosistema kontzeptua gailentzen da; hauda, eremu zehatzetako ekosistemetan jarri ohi du arreta ekologiak lehenmaila batean. ondoren ekosistemen arteko harremanez ere aritzeko.

• ekosistema bat bizitzarako ezinbesteko oreka gordetzen duenanimalia eta landareen arteko harreman-sarea da. • Sistema horretan espezieak eta ingurunea elkarreragineko prozesu di-namiko batean nahasirik daude. […] ekosistemaren batean elkarreraginakez dira estatikoak; aitzitik, desoreka eta erregulazio etengabeen mendedaude. horren ondorioz, sistemak homeostasirako ahalmena dauka, eta,horri eskerrak, bere egitura eta funtzioari eusten dio hein batean, kanpokoeta garapenerako nahasteei aurre eginez [onaindia 2010:34].

ekosistemetan oinarritzearen ondorio zuzena da tradiziozko teorieninguruko aldaketa ekartzea, dualismotik ihes egitea, eta kausalitate

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Ekologiarenaztergaien arteanekosistemakontzeptuagailentzen da;hau da, eremuzehatzetakoekosistemetanjarri ohi duarreta ekologiaklehen mailabatean. Ondorenekosistemenartekoharremanez erearitzeko.

Belen Uranga – Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 28

Page 5: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

linealak alboratzea. Beraz, gertaeren arrazoiak eta azalpenak modukonplexuan aztertu behar dira, sistema estatikoak izan ordez, dina-mikoak direlako. gertaerak ulertzeko ez da nahikoa zientzia naturalenjakintza baliatzea, ezinbestekoa da giza zientzien ekarpena ere azter-tzea, aurrerago ikusiko dugun modura. Adibidez, esan dezagun eko-sistema batean zuzendu ezin den desoreka-maila gertatzen bada on-dorio zuzenak izan ditzakeela giza taldeen antolakuntzan, eta, beraz,soziologia edo psikologia bezalako zientzien ekarpena ere kontuanhartu beharko da giza talde horren antolakuntza berriak ulertu edoazaltzeko.

1.3 aniztasunaren galera-arriskua hazkundearenneurrigabekeria The Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren historian mugarri batizan zen. Txosten horrek mundu-mailako ingurugiroari lotzen zaionikerketa sistematikoa plazaratu zuen eta alarma guztiak piztu zituen:modu sistematikoan egindako prospekzio-lan garrantzizko horren on-doren lurraren etorkizunaz hainbat garapen-eredu planteatu ziren, etor-kizuneko arriskuak oso latzak izan zitezkeela agerian jarriz, gauzakbere horretan joaten utzi ezkero. harrez gero, hazkunde ekonomikoareneredua zalantzan jarri zen eta “hazkunde eza” lema ere plazaratu zen.

Txosten horrek agerian jarri zuen honako ideia hau ere:

Errekurtsoen kontsumoa, sortutako kutsadura eta sistema ekonomikoaren bi-

lakaera kontuan hartuz, erakusten dute nagusitu den garapen eredua ez dela

jasangarria [Urteaga 2010: 28 or.].

harrez geroztik, hainbat nazioarteko bilkura garrantzizko egin dira1.horien artean, 1972. urtean Stockholm-en buruturiko gailurrak berebi-ziko sona lortu zuen. hura izan zen Nazio Batuen erakundeak (NBe)gizakiari eta bere ingurugiroari buruz antolatu zuen lehen mundu mai-lako gailurra.

Testuinguru horretan berariazko garrantzia izan zuen NBearentzat1987. urtean egindako Brundtland Txostenak. Izan ere, iraunkortasuna(jasangarritasuna) kontzeptua eta praxia abian jartzeko beharra plaza-ratu zuen. Txosten horretan iraunkortasuna honela definitzen du:

Garapen jasangarria uneko beharrak asetzen dituen garapena da, etorkizuneko

belaunaldiei beren beharrak asetzeko gaitasuna arriskuan jarri gabe2.

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Errekurtsoenkontsumoa,

sortutakokutsadura eta

sistemaekonomikoaren

bilakaerakontuan hartuz,erakusten dute

nagusitu dengarapen eredua

ez delajasangarria

[Urteaga 2010:28 or].

Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak – Belen Uranga

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 29

Page 6: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

harrez geroztik, bere zailtasun guztiekin izanik ere, garapen eko-nomiko neurri gabearen arriskuaren ideia mundu-mailan zabaltzenjoan zen eta, ondorioz, erantzuteko beharraren kontzientzia geroz etahedatuago dago. eraginkortasunaren aldetik zalantzak ere handiakdira, nazioarteko eliteek eta gizarteak oro har sentsibilizazio-maila go-ragokoa izan arren, ez direlako garapen jasangarria gauza dadin behardiren emaitzak lortu, hainbat egitasmo behin eta berriz abian jarri arren.eta kezkatzeko datua da gero eta arrisku-maila handiagoa dela.

Xamarrek dioenez

Gaur egun, XXI. mendearen hasieran, ikertzaile guztiak ados daude: seigarren

suntsipenaren atarian dago mundua. Baina oraingoan arrazoia ezagutzen da:

gizakia. […] Hurrengo ehun urteetan landare eta animalien erdia desagerpenaren

bidean izan daiteke [Xamar 2011: 29].

Ildo beretik Miren onaindiak honela dio:

Europako Ingurumen Agentziaren azken datuek diote Europan 15.500 espezietik

gora (38.000 aztertu dira) galzorian daudela. […] Habitat naturalak galtzen ari

dira leku guztietan: Europako basoen %1-3 besterik ez da berezkoa, inpakturik

jaso gabea (EEA, 2006). Gainera, sistema naturalak gero eta gehiago ari dira ho-

mogeneizatzen eta espezie ubikistak (weedy species) ari dira gailentzen espezie

espezialisten gainetik […] egoera horrekin loturik, begien bistakoa da Europako

ekosistemen zerbitzuen degradazioa. Horren seinale dira, besteak beste, uholdeen

maiztasuna eta larritasuna areagotzea (ibai arroen deforestazioak eta ibaien bi-

deratzeak larriagotu egiten du gainera arazoa), lurzoruen emankortasuna galtzea,

polinizatzaileen populazioen aldian behingo kolapsoak …[ Onaindia 2010: 38].

Aldi berean interesgarria da kontuan hartzea horrek guztiak giza-kiaren antolakuntzan ere duen inpaktua, esan nahi baita egungo haz-kunde-ereduak munduko gizakien arteko bereizketa neurri gabea haztenari dela bidegabeki:

Munduko biztanleriaren %20 inoiz ez bezalako ongizate materialaz gozatzen

ari da, eta, aldiz, gutxienez beste %20 erabateko pobrezia-egoeran bizi da.

Hain zuzen, aberatsen %20k pobreenen %20k baino 60 aldiz gehiago irabazten

du eta arrakala hori bikoiztu egin da azken 30 urteotan [Onaindia 2010:45].

Aurreko datu hori ekarri nahi izan dugu bioaniztasunaren galerakgiza garapenean ere eragin zuzena duela frogatu dela gogoratzeko.

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Mundukobiztanleriaren%20 inoiz ezbezalako ongizatematerialazgozatzen ari da,eta, aldiz,gutxienez beste%20 erabatekopobrezia‐egoeranbizi da. Hainzuzen, aberatsen%20k pobreenen%20k baino 60aldiz gehiagoirabazten du etaarrakala horibikoiztu egin daazken 30urteotan[Onaindia2010:45].

Belen Uranga – Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 30

Page 7: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

Izan ere, gertakizun horiek guztiak gizakiaren eraginaren ondorioz ger-taturikoak dira, eta gizakiak berak pairatzen ditu ondorioak. eta osodenbora gutxian gertatzen ari den kontua da gainera. Aiestaranek era-soaren denbora-tarte txikia irudikatzeko ezagutzen den kosmosarenhistoriaren denboraren paralelismoa egin du, honela:

“Egutegi kosmologiko horren arabera, gizakiak 50 minutu ditu jatorritik, eta

soilik, 6-4 segundotan jarri du arriskuan bere etorkizuna Lurraren gainean

[Aiestaran 2010: 67].

Ataltxo honi amaiera emateko esan dezagun urteagarekin batera:

Agerikoa da garapen iraunkorrak arrakasta mediatiko zein politiko itzela

ezagutu badu ere, zailtasunak daudela hitzetatik ekintzetara igarotzeko

[Urteaga 2010: 32].

orain arteko argudioetan azpimarratu izan nahi den ideia honakoada: ekologiaren filosofian eta praxian dauden zailtasunak hizkuntza-ekologiaren baitan ere sumatzen dira. Sarri, zailtasun horiek antzekoizaera dute, galera-arriskua, desoreka eta degradazioaren ondoriozkogiza garapenerako kalteak bi esparrutan ikusten dira. Baita arazoarierantzuteko jarrerak eta jokamoldeak aldatzeko zailtasunak ere. Bainahorrek, lehen esan bezala, ez du oztopatzen ereduaren etengabeko be-rrikuntzak planteatzea, erantzunak bilatzen jarraitzea, ikuspegi ekolo-gikoak berak dinamikotasun hori bultzatzen baitu.

1.4 ekologiaren erantzun beharrakontserbazio estrategiak martxan jarri beharra aldarrikatzen hasi ziren,behin krisia hauteman eta berehala; ekologiak hartu zuen horren lider-goa urteagak eta onaindiak dioten moduan:

Zientzia ekologikoa ez da jada ingurugiro krisiaren larritasuna deskribatzera

eta azaltzera mugatzen, baizik eta erronka horri erantzuteko proposamenak

egiten ditu [Urteaga: 2010: 24].

Gizakiak sortu edo eragindako inguruneak ere (baratzak, natura erreserbak,

etab) ikertzen dituzte ekologoek, baina baita giza eraginak naturan dituen on-

dorioak ere; kutsadura eta berotze globala, besteak beste [Onaindia 2010].

Mundua hasi da onartzen gaur egun nagusi diren ekonomia-garapenerako

ereduak ezin direla mundu osora hedatu, eta hortik sortu da, hein batean,

iraunkortasunaren premia [Onaindia 2010: 44].

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Ekologiarenfilosofian eta

praxian daudenzailtasunak

hizkuntza‐ekologiaren baitan eresumatzen dira.Sarri, zailtasunhoriek antzeko

izaera dute,galera‐arriskua,

desoreka etadegradazioarenondoriozko giza

garapenerakokalteak bi

esparrutanikusten dira.

Baita arazoarierantzutekojarrerak eta

jokamoldeakaldatzeko

zailtasunak ere.

Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak – Belen Uranga

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 31

Page 8: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

Ikus daitekeenez, erabat lotuta ageri dira ingurumenaren degrada-zioa eta giza bizitzaren kalitatea eta garapena.

Baina has gaitezen ekologiak krisiari erantzuteko moduaz hitz egi-ten; ekologiak erabili nahi duen eredu filosofikoaz eta balio etikoaz hitzegiten. kontuan izan gainera, hizkuntzen ekologian ere balio horiekaintzat hartuko ditugula. komeni da gogora ekartzea gizakiaren parte-hartze aktiboa eskatzen duela ereduak, honako ekuazioaren arabera:Kontserbazioa + parte hartzea = garapen iraunkorra.

praktika ekologikoaren helburua, beste modura esanda, honakoaizango litzateke:

Bizitzarako funtsezkoak diren sistemen eta prozesu ekologikoen mantenua […],

espezien eta ekosistemen erabilpen iraunkorra, eta aniztasun biologikoaren

babesa.

eta gainera, bizitzarako ezinbestekoak diren sistema naturalak arris-kuan ez jartzearen mugetan oso zorrotza da eredua: atmosfera, ura,lurzoruak, eta izaki bizidunak babestu eta zaindu beharraz ez du inorkzalantzarik izango [Bastardas 2005: 15].

Ikuspegi honetatik iraunkortasunak gizartea birpentsatzeko moduaproposatzen du eta egungo ekoizpen- eta kontsumo-ereduak aldatzeadakar [Bastardas 2005: 13].

Ideia garrantzizkoa plazaratzen dute Funtaowicz-ek eta Strad-ek:

…Konpromisoa abiapuntu egokiagoa da, aldaketa garaiotan, arriskuan oinarri-

tutako erantzukizuna baino [Funtowicz 2010:62].

Ikuspegi ekologikotik, emaitza onak lortzeko Miren onaindiak ema-niko ekimenen zerrendatik honako hauek azpimarratu nahi ditugu: in-gurumenaren arazoei garaiz heltzeko jarduera proaktiboak -ondorioakbete-betean jasaten hasi baino lehen-; gizarte eta ekonomia aldetik dau-den desorekak murrizteko eta pobreziarekin amaitzeko neurri irmoaketa gainera komunikazio-estrategia ona. Izan ere,

Garapen iraunkorrak ondo informatutako herritarrak behar ditu, aurrean ditugun

egoera zailak konpontze aldera erabaki zuzenak hartzeko gai izango diren he-

rritarrak. Premiazkoa da pentsamoldea aldatzea, eta, batez ere, gure artean

eta naturarekin harremanetan jartzeko modua aldatzea. Horrela baino ezingo

dugu oinez hasi iraunkortasuneranzko bide luzean. [Onaindia 2010: 47].

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Praktikaekologikoarenhelburua, bestemodura esanda,honakoa izangolitzateke:

Bizitzarakofuntsezkoakdiren sistemeneta prozesuekologikoenmantenua […],espezien etaekosistemenerabilpeniraunkorra, etaaniztasunbiologikoarenbabesa.

Belen Uranga – Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 32

Page 9: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

urteagak aipatzen dituen talde-kohesioa eta elkartasuna kontzeptuaere funtsezko elementuak dira biziraupenerako [urteaga 2010].

hurbilketa modu berri honen baitan, Ignazio Aiestaranek honakohau baieztatzen du:

…Klima-aldaketa bezalako arazo globaletan konponbidea ez zaigu zeruetatik

eroriko, ezta goiko agintariengandik ere. Hala ekonomian, nola bizi-kalitatean,

ez dago panazearik, urrearen eta mirarizko sendagaiaren garaia igaro delako.

Bakoitzak bere mailan ardura-mota bat du ahalegin iraunkor horretan, bai bere

ezagutzaren sisteman, bai bere erantzukizunaren sarean [Aiestaran 2010: 76].

Azkenik, aipatu ditzagun beste esparru bateko arrazoiak eta argu-dioak. ekosistemen zaintzearen aldeko argudioak ez dira soilik moralak,giza garapenean duten eraginak kontuan hartuta, argudio ekonomikoakere kontuan hartzen hasi beharra dago urteagak aipatzen duen modura:

Joera hori justifikatzeko argudio ekonomiko zein moralak erabiltzen dira

[Urteaga 2010: 25 or ].

Atal honi amaiera emateko gogora dezagun ekologia ez dela tradi-ziozko bizitzaren zientzietara mugatu, arazo filosofikoa eta linguistikoaere badelako, besteak beste. Ildo horretan, azken hamarkadetan ekofi-losofia eta ekolinguistika ere garatzen ari dira GAIAren3 egoera tamalga-rriari erantzuteko alternatiba modura [Bang 2007:171-172].

2. HizKunTza-eKologia

y

esan ohi da einar haugen (1906, 1994) izan zela ekologia terminoa hiz-kuntzalaritzara ekarri zuen lehen hizkuntzalaria 1972. urtean argitara-tutako The Ecology of Language liburuan. egileak honela definitu zuenhizkuntzaren ekologia:

Hizkuntza-ekologia hizkuntza orok bere ingurunearekin dituen elkar eraginen

azterketa da. [Haugen 1972: 325]4.

Ikus daitekeenez, haeckel-ek mende bat lehenago emandako defi-nizio ber-bera proposatu zuen haugen-ek hizkuntzalaritza-arloan apli-katzeko. eta diziplina artekotasuna eta modu sistemikoan aztertu be-harra abiapuntutik bertatik planteatu zuen:

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Esan ohi daEinar Haugen

(1906, 1994) izanzela ekologia

terminoahizkuntzala-

ritzara ekarrizuen lehen

hizkuntzalaria1972. urtean

argitaratutakoThe Ecology of

Languageliburuan. Egileak

honela definituzuen

hizkuntzarenekologia:

Hizkuntza‐ekologia

hizkuntza orokbere

ingurunearekindituen elkar

eraginenazterketa da.

[Haugen 1972:325].

Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak – Belen Uranga

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 33

Page 10: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

Hizkuntza baten benetako ingurunea erabiltzen duen gizartea da. […]. Beraz,

hiztunek elkarrekin eta naturarekin dituzten harremanak hartzen dira kontuan.

Ekologiaren parte bat psikologiak aztertzen du, beste hizkuntzekiko elkar

eragina gizaki elebidun edota eleanitzen arteko burmuinean gertatzen delako.

Beste alderdi batean, ordea, hizkuntzaren ekologia soziologikoa izango da,

izan ere, komunikazio-bitarteko modura dituen gizarte funtzioak aztertuko

baititu [Haugen 1972: 325].

Aldi berean, ekologiaren antzera, aztertzeko modu dinamikoa pro-posatzen du estatikoaren ordez, eta beraz, hizkuntzalariek giza arlokogainerako zientifikoekin elkarlana beharrezkoa dela plazaratzen du hiz-kuntzen eta hiztunen arteko harremanak aztertzeko.

esan bezala, hizkuntzen ekologiak edo ekolinguistikak5 hizkuntzeneta ingurumenaren arteko harremanak aztertzen ditu; esan nahi da hiz-kuntzen arteko harremanak eta hizkuntza horien eta gizartearen arte-koak, gizartea hizkuntzen ingurumena baita. Noski, modelo hori meta-fora bat da, baina erlazio konplexu horiek ulertzen laguntzen digu,printzipio deskriptibo eta esplikatzailea ekarriz (Coyos 2010:182].

kontuan izan behar da haugen-ek kontzeptua eta terminoa propo-satu zuenerako ekologiak ekologismorako jauzia ere egina zuela (MeadowsTxostena 1972. urtekoa dela gogoratzea komenigarria da puntu hone-tan). eta hasieratik bertatik ekintzaile izaera bereganatu zuen hizkun-tza-ekologia arloak.

hemen abiatzen da azterketa eta erantzun eredu bat, haugen-enhitzetan jada,

Batek iradoki dezake ekologia ez dela soilik zientzia deskribatzaile baten

izena, baizik eta bere erabileran zabaltze bat egon da eta jada ingurumenaren

sendatzearen ikurra ere bihurtu dela [Haugen 1972: 329].

eta bide horretan hizkuntzaren esparrura eramanez hizkuntzen zain-tzaz ere hitz egin genezakeen.

Ekologia zentzu biologikoan ulertzen da; hizkuntzen errola ingurumen- eta

giza arazoen garapen eta larritzean aztertzen da; hizkuntzalaritzaren ikerketak

balizko konponbideetan ere konpromisoa du [Halliday 2001: 199]6.

Calvet hizkuntzalari famatuarentzat ere, hizkuntzek eta euren in-gurumenek sistema ekolinguistikoa osatzen dute [Calvet 1999: 35]. gai-nera, hizkuntza bakoitzak bere zoko ekologikoa edo hobia du7. hobi

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Hizkuntzenekologiak edoekolinguistikakhizkuntzen etaingurumenarenartekoharremanakaztertzen ditu;esan nahi dahizkuntzenartekoharremanak etahizkuntza horieneta gizartearenartekoak,gizarteahizkuntzeningurumenabaita. Noski,modelo horimetafora bat da,baina erlaziokonplexu horiekulertzenlaguntzen digu,printzipiodeskriptibo etaesplikatzaileaekarriz (Coyos2010:182].

Belen Uranga – Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 34

Page 11: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

hori beste hizkuntzekin dituen harremanen eta bere ingurumenean be-tetzen dituen funtzioen arabera definitzen da [ibid.: 73]. hau da, hiz-kuntza-ukipenezko egoeretan hizkuntza-talde zehatz batentzat iraun-kortasuna ziurtatzeko inguruneko gutxieneko baldintza-taldea[Bastardas 2003: 128]. eta horrela, hizkuntza-ekologiak kontuan hartzenditu besteak beste honako aldagaiak: hizkuntzak betetzen dituen fun-tzioak, transmisioa nola egiten den, hiztun-kopurua eta hizkuntza-erre-presentazioak.

haugen-en ikuspegitik aztertu beharreko gaiek oso esparru zabalaosatzen dute: hizkuntzaren sailkapena eta beste hizkuntzekiko harremangenetikoa, hiztunak nor diren, zein diren balio demografikoak, zer fun-tzio betetzen dituen eta zein hizkuntzekin duen lehia. Aldi berean, hiz-kuntza horren barne aldaerak, idatzizko tradizioa eta estandarizaziorikote duen, eta zein den jasotzen duen babes instituzionala. Azkenik, hiz-kuntzarekiko hiztunen jarrerak ere ezinbestean aztertu behar dira.

Ikus daitekeenez, hizkuntza-ekologiaren sarrera honetan bertan,ekologiari atxikitako hainbat eta hainbat gai ageri zaizkigu, hala nola,diziplina-artekotasuna eta modu sistemikoan gaiak aztertu beharra,erantzuna emateko ekintzaile izaera, zoko ekologikoa edo berehala az-tertuko dugun ekosistema kontzeptua.

ekar dezagun hona biodibertsitatea eta hizkuntza-aniztasunarenalde Fèlix Martík idatziriko honako aldarrikapen hau:

Biodibertsitatearen aldekoen irizpideekin bat gatoz askotan, kultur eta hizkuntza

aniztasunaren alorrean. Biek ondarea babestu beharra dagoela diote. Eta hori

esateko arrazoia ez da etikoa bakarrik: bai aniztasun biologikoaren alde egitea,

bai kultur eta hizkuntza aniztasunaren alde egitea ezinbestekoa da gizakiak

ongi izateko, bizia babesten duen orekari eusteko eta nahi dugun bizi kalitatea

eskuratzeko. Gaur egun badakigu badela erlaziorik biodibertsitatearen eta hiz-

kuntza aniztasunaren artean [Martí eta al 2005: 17-18].

eta amaitzeko ildo bertsutik Txepetx-en hitzok Jon Sarasuarekin so-lasean:

Ekologiaren legeak hobeto ulertzen dira ekologia kulturalaren ikuspegitik, edo

hizkuntzen erlazioa zentzu ekologiko batean ulertzen badugu. Lurra ere bakarra

da, baina ez da uniformea. Batasun bat duen bio-dibertsitatea da. Arlo sinboliko

eta linguistikoan gauza bera gertatzen dela ulertzen badugu, ohartuko gara ez

dela apustu zoro bat, gizaki bezala bizitzearen baldintza baizik [Sarasua

1997:32].

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Ekologiarenlegeak hobetoulertzen dira

ekologiakulturalaren

ikuspegitik, edohizkuntzen

erlazioa zentzuekologiko bateanulertzen badugu.

Lurra erebakarra da,baina ez dauniformea.

Batasun bat duenbio‐dibertsitatea

da. Arlosinboliko etalinguistikoan

gauza beragertatzen dela

ulertzen badugu,ohartuko gara ezdela apustu zorobat, gizaki bezala

bizitzearenbaldintza baizik

[Sarasua1997:32].

Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak – Belen Uranga

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 35

Page 12: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

2.1 Metafora biologikoakomeni da hemen geldiunetxo bat egitea metafora biologikoari buruzkoohar batzuk egiteko, izan ere, gain honen inguruan, erraz hedatu direnulertze okerrek espero ez ziren ondorio kaltegarriak ekarri izan dituzte.

Metafora biologikoa deritzo hizkuntzak izaki bizidunak balira mo-duan kontsideratzeari. Metafora hori XIX. mendetik datorren ideiabat da, izan ere, darwinen teoria hedatzen ari zen garai bertsuan, hiz-kuntzen jatorri komuna aztertzen zuen hizkuntza-tipologia jakintza-arloa garatu zen modu esanguratsuan. Aldi berean eratzen joan ziren,esate baterako, hizkuntzen bereizketa irudikatzeko eta harreman ge-netikoak ulertzeko zuhaitz genetikoak. zuhaitz horietako enbor nagusitikhizkuntza-adarrak sortu eta garatzen ziren eten gabe, egungo hizkun-tzak prozesu horren emaitza izanik. Metafora, jakina oso erakargarriada. Natur zientzien arloan nolabaiteko iraultzarekin bat egin zezakeenmetaforak elementu oso pizgarriak zituen. Baina, metafora horrenonartze zabalak nahi izan ez ziren ondorioak ekarri zituen. harrezgero, hainbat ideia oker hedatu izan dira. horien artean zabalduenaketa arriskutsuenak honakoak: hizkuntzak izaki bizidunak badira, 1) hiz-kuntzak jaio, hazi eta hiltzen dira halabeharrez, modu naturalean; eta 2) bi-zirauten duten hizkuntzak berez dira indartsuagoak, eta horregatik bizirautendute: handiek txikiak jaten dituzte.

haugen-ek bere lehen artikuluan bertan aipatzen zuen metaforahorren interpretazio hertsiaren desegokitasuna, eta ordurako hizkun-tzalaritzan bazterturiko ideia zela planteatzen zuen, behintzat moduhertsian hartuta. hala ere, aztertzeko modu eraginkorra izan zitekeela-koak erabili zuen, ordurako, natur zientziatik giza zientzietara ereigarota baitzegoen Giza Ekologia kontzeptu modura [haugen 1972: 327].

gaur egun ere, darwinismoarekin loturiko determinismoa ezartzenduen ideologiaren aztarnak aurki daitezke sarri hizkuntza gutxituenaldeko ekimenak oztopatu nahi dituztenen artean.

kontuan izan behar dugu beraz, hizkuntzak desagertzen badira ezdela derrigorrez hala gertatu behar duelako. Aldiz, eurengandik kanpodauden arrazoiak eragiten dute ez egotea giza talderik hizkuntza horihitz egiten duenik. hizkuntzak ez dira hiltzen, ez dira desagertzen;gertatu ohi dena hizkuntza hori hitz egiten zuen pertsonarik jada ezegotea da, dela azken hiztunak desagertu direlako edota hitz egiten zu-ten pertsonek hizkuntza indartsuago bat hartu dutelako berezkoa zutenaerabiltzeari utziaz, ordezkatze-prozesua gauzatuz..

Nolanahi ere, metafora hori erabiltzen jarraitzen dugu, bai mailazientifikoan hitz egiterakoan (hizkuntzen bizitzaz, heriotzaz, bizitasun

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Hainbat ideiaoker hedatu izandira. Horienarteanzabalduenak etaarriskutsuenakhonakoak:hizkuntzak izakibizidunak badira,1) hizkuntzakjaio, hazi etahiltzen dirahalabeharrez,modunaturalean; eta2) bizirautenduten hizkuntzakberez diraindartsuagoak,eta horregatikbizirauten dute:handiek txikiakjaten dituzte.

Belen Uranga – Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 36

Page 13: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

etnolinguistikoaz aritzean…) eta baita gizarte-mailan ere. kontuan izanbestalde, hizkuntzak izaki bizidunekin erkatu ordez espeziekin kon-paratzen baditugu metaforak errealitatea hobeto azaltzen duela. esatebaterako, espezien galera (desagertzea) ez dago espezie beraren baitanoinarrituta. Aldiz, kanpo eraginen ondorioz desagertzen dira, ekosis-temaren oreka modu itzulezinean galdu ondoren. Antzera gertatzenda hizkuntzekin. Beraz, kontuan hartu behar da hizkuntzak ez direlasistema bizidunak, baizik eta sistema bizidunen parte bat [Steffensen2007:13]8.

2.2 Hizkuntza-ekologiaren aztergaiak maila desberdinetan,eta azterketarako ideia nagusiak hizkuntzaren ekologiak baditu gutxienez bi adiera, hainbat ikerlerenustez kontraesanean daudenak, baina beste askorentzat osagarriak di-renak. Bi esparru horiek honakoak dira:

hizkuntza-ekologiaren bitartez

1) eremu zehatz batean ukipen-egoeran dauden hizkuntza desber-dinen arteko harreman ekologikoak aztertzen dira, eta 2) hizkuntza bakoitzak bere ingurunearekin duen harreman ekolo-gikoez aritzen da [pennycook 2004: 217].

Bi adiera horien inguruan bibliografia ugari aurki daiteke. Iturrigehienek elkar osatze bat badutela aitortu arren, aditu bakoitzak horie-tako bat edo beste indartu edo indartzen ari da. gure aldetik, bi hurbil-keta-moduak noizbehinka kontraesanetan sar badaitezke ere, osagarriakdirela uste dugu. eta horrela landuko ditugu, biak hala biak, hizkun-tza-aniztasuna hizkuntza desberdinen arteko harreman modura, etahizkuntza ekosistema modura, hizkuntza eta bere ingurunearen arteansortzen den harremanen azterketa eta erantzun modura.

ekologiaren ereduari jarraituz hizkuntza-ekologiaren aztergaiakikertzeko eta azaltzeko ideia nagusiak honakoak direla esango genuke:

1) (eko)sistem(ar)en izaera orekatua. 2) Sistemaren aldagai guztien identifikazioa eta euren arteko harre-mana. 3) gertatzen diren desoreken arrazoiak, ardurak eta erantzukizu-nak.4) oreka berriak eraikitzeko proposamenak.

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Ekologiarenereduarijarraituz

hizkuntza‐ekologiaren aztergaiak

ikertzeko etaazaltzeko ideia

nagusiakhonakoak direlaesango genuke:

1)(Eko)sistem(ar)enizaera orekatua.

2)Sistemaren

aldagai guztienidentifikazioa eta

euren artekoharremana.

3)Gertatzen diren

desorekenarrazoiak,

ardurak etaerantzukizunak.

4)Oreka berriak

eraikitzekoproposamenak.

Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak – Belen Uranga

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 37

Page 14: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

Beste modu batean formulatuta Maria-Jose Azurmendik hizkun-tza-ekologiaren paradigma honako ezaugarriek definitzen du: 1) gizaeskubideak errespetatzen dituen ikuspegia; 2) Berdintasuna komuni-kazioetan; 3) eleaniztasuna; 4) hizkuntzak eta kulturak mantentzea; 5)Subiranotasun nazionalari babesa; 6) Atzerriko hizkuntzak ikastekosustapena [Azurmendi 2010: 146].

ekosistemaren ikuspegitik hizkuntza bere testuinguruaren baitanaztertu behar da. zein da hizkuntza eta komunitatearen arteko lotura?zer balio du hizkuntzak giza taldearen identitatearen eraikuntza etapraktikan? zer lotura du adierazpide kulturalekin? Antolaketa soziala-rekin? edota esparru geografikoarekin (lurrarekin)?

eta beste aldean, hizkuntza desberdinak kontaktuan jartzen dire-nean, batez ere kontaktua intentsitate handikoa denean, zer elementukegiten du hizkuntza horiek bizi daitezen, eta ez bat bestearen mesedetanalboratzea? zerk baldintzatzen du kontaktuko egoera horretan iraunkorizatea? zer-nolako hobia du hizkuntza batek soziokulturalki funtzionahikorik izanik, bere iraunkortasuna ziurtatzeko eta ondorengo be-launaldiengana iragateko? (Bastardas 2005:20). helburua ekosistemarenoinarrizko oreka mantentzeko neurriak hartu beharraz ohartzea da,hizkuntza baten iraunkortasuna ez baitago soilik hizkuntza horren bai-tan, baizik eta ekosistema soziokulturalaren baitan.

era berean, hizkuntza-ekologiak honako gaiak aztertuko ditu:

1) Aniztasuna, banaketa, hedapena eta ukipen-egoerak 2) homogeneizatze-joera (aniztasuna galtzeko arriskua, hizkuntzakdesagertzeko arriskua)

Baina deskribatzeaz gain hizkuntza-ekologiak erantzuteko para-digma berri bat eskaini nahi du, nahiz eta oraindik lan handia izaneredu gardenak izateko, bakoitza bere fasetan planteatzeko eta inter-bentziorako lehentasunak eta estrategia zehatzak eta ebaluazio-moduakeskuratzeko (Bastardas 2005: 25).

zein dira, horrenbestez, hizkuntza-ekologiak hizkuntzen bana-keta, ugaritasuna eta ingurune komunarekiko harremanak aztertzekoparadigman nagusitzen diren ideiak? Funtsean aipatu behar ditugu-nak sistemaren izaera orekatuan, oreka galtzearen arrazoiak, ondo-rioak, arriskuak eta erantzukizunak, eta, batez ere, oreka berriak sor-tzeko proposamenak. Nolanahi ere, errealitatea modu dinamikoangaratzen doa, gehiago du prozesutik egituratik baino [Bastardas2003:123].

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Deskribatzeazgain hizkuntza-ekologiakerantzutekoparadigma berribat eskaini nahidu, nahiz etaoraindik lanhandia izaneredu gardenakizateko, bakoitzabere fasetanplanteatzeko etainterbentziorakolehentasunak etaestrategiazehatzak etaebaluazio-moduakeskuratzeko.

Belen Uranga – Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 38

Page 15: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

Aipatutako gaien azterketa (hizkuntza-aniztasuna, banaketa, heda-pena, ukipen-egoerak eta aniztasuna desagertzeko arriskua) deskriba-tzearekin abiatzen da. Baina azterketa-maila desberdinak egitea beha-rrezkoa da, honela:

• Mundu-mailako hizkuntzen aniztasuna eta banaketa aztertuz. • hizkuntza-komunitatearen maila kontuan hartzen duen begiratuz. • Norbanakoaren hizkuntza esperientziaren kontzientzia kontuanhartuz.

2.2.1 Mundu-mailako azterketa Munduko hizkuntza-aniztasunaz hitz egiterakoan, aniztasunaren bila-kaeraren inguruko hipotesiak aztertzen dira, aniztasun biologiko, kul-turala eta hizkuntzari dagokionaren arteko harremanen definizioarenbila. Adibidez, aniztasunaren genesiaren arrazoiak antzekoak izan dai-tezkeela aniztasun biologikoaren kasuan eta hizkuntzarenean azken ur-teetan indartzen ari den hipotesia da, hau da, isolamendu genetikoak,bizitzarako espezializazioak, eta propietate autopoietikoa izenekoen (au-toorganizatzailea) ondorioz sortu dira bi kasuetan [Bastardas 2003:126].gainera, geografikoki hizkuntza-aniztasuna eta bioaniztasuna lotzendituen hainbat teoria ere garatu dira. horren inguruan, esate baterako,daniel Nettle eta Suzanne romaine egiten ari dira hainbat lan9.

hizkuntza-aniztasunaren deskribapena egiterakoan, azpimarratzekoideia da gaur egun hitz egiten diren hizkuntza guztiak gizateriaren historiasoziolinguistikoaren emaitza direla. hau da, prozesu dinamikoak direla,gizakiaren esku hartze zuzena izan dutela, eta ekologiaren kasuan bezala,hainbat eta hainbat kasutan modu okerrean zuzendurikoak izan direla.prozesu horietan beraz, hizkuntzaren aldakortasunaz gain esparru eko-nomiko, politiko eta sozialeko aldagaiek parte hartzen dute. eta ikuspegidinamiko eta sistemiko horretatik aztertu beharra azpimarratzen da.

hizkuntza-aniztasunaren deskripzioa ez dugu dokumentu honetanegingo, izan ere, gai horren inguruko informazioa biltzen duen biblio-grafia oso zabala da. Akaso, aipatu genitzake Stephen würm, Juan Car-los Moreno Cabrera, david Crystal, Bernard Comrie, Calude hagègemoduko adituak hizkuntza-aniztasunaren inguruko erreferentzi mo-dura. Interneten ere, ugariak dira azken urteotan hizkuntza-aniztasu-naren berri emateko helburuarekin zabaldu diren leihoak: uNeSCo,uLaval, ethnologue, Amarauna, Linguamon e.a.

Aipatu bezala, aniztasuna galtzeko joeraren berri ere hizkuntza-ekologiak ematen du. Joera horren neurria, jatorria, arrazoiak eta joera

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Hizkuntza-aniztasunarendeskribapenaegiterakoan,

azpimarratzekoideia da gaur

egun hitz egitendiren hizkuntza

guztiakgizateriaren

historiasoziolinguistikoa

ren emaitzadirela. Hau da,

prozesudinamikoak

direla, gizakiarenesku hartzezuzena izandutela, eta

ekologiarenkasuan bezala,

hainbat etahainbat kasutanmodu okerreanzuzendurikoak

izan direla.Prozesu horietan

beraz,hizkuntzaren

aldakortasunazgain esparruekonomiko,politiko eta

sozialekoaldagaiek parte

hartzen dute.

Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak – Belen Uranga

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 39

Page 16: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

horiek ez direla berez sorturikoak baizik eta -aniztasuna biologikoarenkasuaren antzera- gizakiak eragindakoak hein handi batean azaleratzendu. hizkuntza galtzearen inguruko lehenetariko lan inportantea kraus-ek argitaratu zuen 1992. urtean. Artikulu horren bitartez alarma gorriguztiak piztu zituen transmititzen ez diren munduko hizkuntzen ko-purua oso-oso altua zela demostratu zuelako [kraus 1992]. hizkuntza-galeraren inguruan ere lan ugari argitaratu dira azken urteetan. gureinguruan argitaraturiko Munduko Hizkuntzen txostena [Martì eta al.:2005]aipa daiteke hizkuntza galeraren arrazoiak ematen saiatu zelako munduzabaleko ikerketa batean oinarrituta, edo berrikiago Joxe Manuel odrio-zolaren Estatu etnozidaren kontra [odriozola 2011]. Baina hizkuntzen ga-leraren inguruan david Crystal eta Mattias Brenzinger bezalako hiz-kuntzalariak ezin dira aipatu gabe utzi. Modu berean, uNeSCorenMunduko arriskupeko hizkuntzen munduko mapak informazio oso zehatzaematen du gai horren inguruan.

Modu zehatz batean egingo ez badugu aipatuko ditugu mundu-mailan aldi berean gertatzen ari diren hiru gertaera/joera mundukohizkuntza-aniztasuna kinka larrian jartzen ari direnak. horiek dira 1)estatuetako hizkuntza ofizialek euren esparru geografikoen baitan ber-tako hizkuntzen ordezkatze masiboa, 2) ingelesaren mundu mailakolingua franca-ren hedatze ia masiboa eta –momentuz- eztabaidaezina,eta 3) ezagutzen den inoizko hizkuntza-aniztasun handiena duen mi-grazio-mugimendu zabalena.

Mundu-mailako hiru fenomeno horien azterketa modu sistemati-koan eta diziplina-artekoa eskatuko luke, baina hemen proposamenekologikoaren nondik norako batzuen bueltan soilik arituko gara. esatebaterako, begi-bisatakoa da mendeetan zehar garatu den estatu bat/hiz-kuntza ideia erabat erasotzailea dela munduko hizkuntza ia guztientzat.Munduko estatu bakoitzak hizkuntza bakarra izango balu ofiziala ere(194 estatu daude munduan gaur egun) munduko hizkuntzen %3ra ereez zen helduko estatus hori izango lukeen hizkunza-kopurua eta jakinada hori ez dela horrela; adibidez, ingelesa 70etik gora estatutan da hiz-kuntza ofiziala edo koofiziala; frantsesa, 30etan; gaztelania 20tan; ara-biera 20tan eta portugesa 6 estatutan [Martí et al.: 146]. hizkuntza na-gusiak mundu mailako hedatzearekin batera sorturiko egoeradesorekatuek, tokian tokiko hizkuntzak alboratzea eta, sarri, desager-tze-arriskuan jartzea dakar, eta honela gertatzen da, besteak beste:

Bi joera nagusitzen dira: alde batetik, populazioek euren hizkuntzak hitz egiteari

uztea eta estatuko edo munduko kode nagusiak bereganatzea helburu duena,

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Hirugertaera/joeramundukohizkuntza-aniztasuna kinkalarrian jartzenari direnak.Horiek dira 1) estatuetakohizkuntzaofizialek eurenesparrugeografikoenbaitan bertakohizkuntzenordezkatzemasiboa, 2) ingelesarenmundu mailakolingua franca‐renhedatze iamasiboa eta –momentuz‐eztabaidaezina,eta 3) ezagutzenden inoizkohizkuntza-aniztasunhandiena duenmigrazio‐mugimendu zabalena.

Belen Uranga – Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 40

Page 17: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

euren garapen ekonomiko eta kulturalean aurrera egiteko asmoarekin eta

bestalde, borroka hizkuntza-aniztasunaren aldekoa da eta talde-identitateen

gordetzearen aldekoa, izan ere, hori baita tradiziozko sistemaren galerak

dakarren organizazioaren galerak eta pobrezia saihesteko bidea, batez ere

talde bakoitzak garatu duen ezagutza eta kultura propioa galtzen denean

[Bastardas 2005:16].

egoera honen aurrean balizko erantzunak asko dira. Ikuspegi eko-logiko batetik aipatu nahi nituzke honakoak, Munduko hizkuntzen txos-tenak aipaturikoak:

• kultura- eta hizkuntza-aniztasuna mantendu beharreko ondareadela hedatu beharko litzateke nazioarteko erakundeen eta, oro har,iritzi publikoaren artean. era berean, altxor hori ahalik eta moduaktiboenean babestu. • galtzeko arriskuan dauden hizkuntzek ere –beste edozein hiz-kuntzak bezala- gizartearentzat aberastasun eta interes handia dutelaaldarrikatu,defendatu eta arrazoitu beharko litzateke jendaurrean,eta ohartarazi zeinen faltsu eta arriskutsua den hizkuntzen hierar-kiak ezartzea. • gutxien hedatutako hizkuntzak, ingurukoak batez ere, mantendueta sustatu egin behar direla zabaldu beharko litzateke, oso hedapenhandiko hizkuntzen hiztunen artean bereziki; eta zeregin horretandaukaten egitekoaz jabearazi beharko lirateke hiztunak. • gizartearen ondare izendatu beharko lirateke hizkuntza guztiak[Martí eta al. 2005: 143].

Ikuspegi horretatik, hizkuntza-ekologiak ideologia dominatzaileaketa hedatzaileen berezko horien aurreko prebentzioa erakutsiko luke.garrantzia du hizkuntzak hierarkizatzeko arrazoirik ez dagoela azaltzea,eta hizkuntza guztien eta kultura guztien berdintasuna aldarrikatzeaezinbesteko lana dela. hizkuntza-iraunkortasunak giza espeziearen hiz-kuntza- antolakuntzaren aldaketa ekarri behar du, helburu nagusi ba-tekin elebitasuna edo eleaniztasunaren hedatzeak ez duela taldearenhizkuntza baztertu beharrik [Bastardas 2005:17].

Mundu-mailako aipaturiko bigarren joeraren inguruan ere hitz biesatea komeni da. gai honen inguruan oso lan bikaina egin du davidCrystal-ek bere Hizkuntzen Iraultza liburuan. eta beraz, ideia pare batbesterik ez ditugu hona ekarriko. Alde batetik, esan daiteke ia erabatonartuta dagoela gaur egungo –eta ziur asko etorkizun hurbilean ere-

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Hizkuntza‐ekologiakideologia

dominatzaileaketa hedatzaileenberezko horien

aurrekoprebentzioa

erakutsiko luke.Garrantzia du

hizkuntzakhierarkizatzeko

arrazoirik ezdagoela azaltzea,

eta hizkuntzaguztien eta

kultura guztienberdintasunaaldarrikatzea

ezinbesteko lanadela.

Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak – Belen Uranga

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 41

Page 18: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

behar beharrezkoa dela hizkuntza franca edo nazioarteko hizkuntzamodura ingelesaren erabilera. Nolanahi ere, funtzio hori emanez gero,argi geratu beharko litzateke ikuspegi ekologiko batetik, hizkuntza ze-hatz horren hedatzeak ez lukeela ezinbestean ekarri behar bere jatorrizkokulturaren hedatu beharra (izan estatu Batuak, Ingalaterra edo beste).Beraz, onuragarri izango litzateke gutxienez mendebalde osoan heda-tzen ari den ingelesaren irakaste goiztiarraren baitan ideia hau zabaltzea.

Azkenik aipatu dezagun migrazio mugimendu orokortuen ingurukohausnarketa bat. hizkuntza-aniztasun handiarekin gertatzen ari direnmugimendu horiek aniztasun berriak sortzen ari dira heldu-toki guz-tietan. Aniztasun berri horren kudeaketa ekologikoak planteatzeaerronka handia da harrera-gizarte guztientzat. Baina mailaz mailakoarduradunek gogoan izan beharko lukete, gutxienez, hizkuntza eta kul-tura guztiek eskubidea dutela hainbat funtzio betetzeko. Sortzen ari di-ren kultura-arteko gizarte berriek berdintasunean eta pluraltasunarekikoerrespetuan oinarritu behar lukete [uranga et al.:2008:5].

Beraz, ezinbesteko eginbeharra da hizkuntza-aniztasunaren gorde-tzearen ideia zabaltzea, espezie eta naturaren kasuan egiten den mo-duan. zergatik gizakiek utzi behar diote euren hizkuntzetan hitz egitearihizkuntza hedatuagoen mesedetan? zergatik ez esleitu lehentasunezkofuntzio batzuk ahal den neurrian egoera ahulago batean dauden hiz-kuntzen kasuetan?

Bastardas-ek dioen moduan hizkuntza “handietako” hiztunek be-reziki izan behar dute etika soziolinguistiko bat egoera kaxkarragoandauden hizkuntzekiko errespetuzkoa, bai mundu-mailan zein ingurunehurbilean ere.

Fishman-ek ere hizkuntza guztien mantentzearen aldeko jarreranhonela argudiatzen du hizkuntza guztien indartu beharra:

Gaur egungo globalizazio prozesuaren baitan, hizkuntza txiki askok ezin

eutsiko diote osasunari, beren baliabideetara mugatzen badira. Hala ere,

horien kulturek Wallamrt edo Coca-cola baino askoz ere dohain humanoagoak

dituzte. Beraz, gure mundua hizkuntza txikientzat ere mundu segurua izan

dadin lortu behar dugu, haiei lagunduz eta haiek gordez, gure hobe beharrez

(eta haien hobe beharrez). Segurtasuna hizkuntza erraldoiei soilik ematen

bazaie, ez dago orekazko jokorik, batzuk irabazle eta besteak galtzaile izango

dira. Guztiek galtzen dute joko horretan, kultura murrizketa jasan duen giza in-

gurunean arriskuan egon baitaitezke beste bizimodu batzuk ere. Horregatik

galtzen dugu guztiok “beste herri batzuen hizkuntzak” galtzen direnean. Lin-

guizidioa desagerrarazi egin behar dugu munduko bazter orotatik, gu guztion

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

ezinbestekoeginbeharra dahizkuntza‐aniztasunarengordetzearenideia zabaltzea,espezie etanaturarenkasuan egitenden moduan.Zergatik gizakiekutzi behar dioteeurenhizkuntzetan hitzegitearihizkuntzahedatuagoenmesedetan?Zergatik ezesleitulehentasunezkofuntzio batzukahal denneurrian egoeraahulago bateandaudenhizkuntzenkasuetan?

Belen Uranga – Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 42

Page 19: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

suizidio modu bat baita. Gure bizitzen benetako edertasunaren eta edertasun

potentzialaren parte bat, horixe da munduko edozein bazterretan hizkuntza

bat galtzen denean galtzen duguna [Fishman 2005: 387-338].

garapen iraunkorrak gizartearen hobetzea eta garapena ukatzenez duen bezala hizkuntza iraunkortasunak ez du eleaniztasuna ukatzen,gizakien ulertzea errazteko bidean. Alabaina, hizkuntza-talde guztiengarapena ere aldarrikatzen du. Iraunkortasun orokorrean gure inguruneekosistemikoa zaintzeko ahalegina egiten dugun modu bertsuan, ba-liabide naturalak zainduz eta garatuz, hizkuntzaren gaian ere, hizkuntzaeta kultura arloko baliabideak zaindu eta garatu nahi ditugu, izan ere,horiek ematen digute identitatearen parte handi bat. hau ez da bitxikeriaantropologikoa gorde nahi bat, aldiz, gizakiaren eta giza talde guztienduintasun-kontu bat [Bastardas 2005:19].

2.2.2 Maila ertaineko azterketa kasu honetan hizkuntza-komunitatearen ekosistema dugu aztergai.Nolanahi ere arestian aipatu diren bi hurbilketa-moduak ere kontuanhartu behar dira: 1) hizkuntza baten baitako aldagaiak, eta baita 2) uki-penean dauden gainerako hizkuntzekiko ezartzen diren harremaneningurua ere.

Beraz, hizkuntza zehatz baten biziraupenerako ezinbestekoak direnaldagaien inguruko ikerketa, deskribapena eta erantzuteko moduaz arigara. eta aldagai horien arteko harremanez.

demagun euskararen ekosistema hartzen dugula aztergai. Aztertubehar dena euskarak bere lurraldean izan duen bilakaera geografikoarenbaitan zer-nolako bidea egin duen, eta zein diren ekosistemari eustekobaliabide nahikoak. horregatik aztertuko dira besteak beste honako da-tuak: euskararen hedadura /datak eta prozesuak / kontaktuan zeudenhizkuntzak/ babes instituzionala eta soziala/ kultura-arloko adieraz-penak eta horien pisuan gizartea, eta abar. garrantzia berezia izangodu hizkuntzarekiko hiztunek erakusten dituzten jarrerak aztertzea. Izanere hortik abiatuz uler daitezke, eta behar izanez gero, norabidez aldatupraktika egokiak. helburua, lehen aipatzen zen moduan hizkuntza-ukipeneko egoeran (gutxienez elebitasun orokortuaren egoeran) jato-rrizko hizkuntza erabiltze eta transmititzeari ez uztea da, besteak beste.

Bide horretan, esanahi berezia izan dezake, nola ez, hizkuntza be-raren aberastasunaren eta aniztasunaren kontzientzia ere zabaltzea hiz-tunengan. horrela bada, hizkuntza-aldaera desberdinen eta estanda-rraren arteko funtzio eta garrantzia azpimarratu nahi da. eta horretarako

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Demaguneuskararenekosistema

hartzen dugulaaztergai. Aztertu

behar denaeuskarak bere

lurraldean izanduen bilakaerageografikoaren

baitan zer‐nolakobidea egin duen,

eta zein direnekosistemari

eusteko baliabidenahikoak.

Horregatikaztertuko dirabesteak beste

honako datuak:Euskararen

hedadura /dataketa prozesuak/

kontaktuanzeuden

hizkuntzak/babes

instituzionala etasoziala/

kultura‐arlokoadierazpenak eta

horien pisuangizartea, eta

abar.

Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak – Belen Uranga

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 43

Page 20: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

garrantzia hartzen ari da eremu sozial desberdinetako hizkerak (arran-tzaleak, meategiko langileak, hiriko profesionalak, musikariak, baserri-tarrak), euskalki desberdinen arteko hizkerak (aldera geografikoak),belaunaldi desberdinen arteko hizketaldiak (gazteak helduak, umeak…) aztertu eta batez ere agerian jarri eta baloratzea.

Jakina, euskararen ekosistema hizkuntza indartsuagoekin kontaktuoso zuzenean dago, eta bien arteko harremanetan irizpide ekologikoakabian jartzea ere garrantzizkoa izango da.

esate baterako, har dezagun elebitasun egoera masiboa gertatzendela lurralde batean gurean gertatu den bezala. kasu horretan, hiztunekbadute bi hizkuntza horien inguruko balorazio zehatz bat. Baloraziohorrek eta hizkuntza bakoitzari atxikitako funtzioen banaketek eragingodute neurri handi batean hizkuntza horien etorkizuna. Adibideari ja-rraituz eta modu sinplean azalduz, esan dezagun hizkuntza horietakobatek balorazio handiagoa badu eta gainera esparru publiko guztietanerabiltzeko funtzioa bereganatzen badu ziur asko etorkizunean irautekoaukera handiagoa izango duela. Jakina da taldearen irudi baikor batek(izan maila ekonomiko, kulturala edo besteren bat tarteko) errazagoeutsiko diola hizkuntzari alderantzizko kasuetan baino. kontrako ka-suetan, garrantzia berezia du talde bezala garatzeko autokontrolik ezizatea, kasu horietan gizarteek errazago uzten baitute alde batera eurenhizkuntza (Bastardas 2005:33).

horregatik, bada modu argi bat hori babesteko: Nola lortu hizkun-tza-aniztasun jasangarria? Ideia nagusia da elebidun edo eleanitz direnhiztunek hizkuntza txikiaren funtzio oinarrizkoak ez saihestea edo galtzeaeguneroko bizitzan, hau da, tokian tokiko hizkuntza “txikiak“ bete ditza-keen funtzioak ez ditzala hizkuntza globalago batek hartu. horretarako,kasu bakoitzean interbentzio desberdinak irudikatu beharko dira eta hordago lan handiena, baina kontua da filosofia hori aintzat hartu behar dela,eta lortu behar dela norberaren hizkuntza ez alboratu behar izatea.

Carme Junyent-ek dioenez:

Hizkuntza baten funtzioak murrizten direnean (zein hizkuntzatan mintzo naizen

familiarekin, adiskideekin, lankideekin edo ikaskideekin, zuzendari jaunarekin

edo etxeko neskamearekin edo ezezagunekin, eskolazainarekin, dendariarekin,

medikuarekin edo epailearekin…), orduan etsairik kaltegarrienarekin borrokatzen

ari gara: etsai ikusezina. […] Hizkuntza baten estatusa ahultzen hasten denean

eta batez ere bere hiztunen mailak behera egiten duenean (norbere hizkuntzan

mintzatzea baserritar, probintziano, txobinista, “atzerakoi” eta abar deitzeko

arrazoi izaten denean) lehenbailehen kontrapisu baten bila hasi beharko dugu

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Nola lortuhizkuntza-aniztasunjasangarria?Ideia nagusia daelebidun edoeleanitz direnhiztunekhizkuntzatxikiaren funtziooinarrizkoak ezsaihestea edogaltzeaegunerokobizitzan, hau da,tokian tokikohizkuntza“txikiak“ beteditzakeenfuntzioak ezditzala hizkuntzaglobalago batekhartu.

Belen Uranga – Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 44

Page 21: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

presio horri aurre egiteko, ez badugu nahi komunitate hori bete-betean eta

itsu-itsu joan dadin hizkuntza menperatzaielak eskaintzen dion mundu zorion-

tsurantz [Junyent 1996: 47-48].

ekar dezagun hona momentu batean euskararekiko lotu ohi direnhainbat eta hainbat aurreiritzien pisua, egungo gizarte modernoarenbaitan bere lekua hartu ezinik dabilen kasuetan. gazteengan, esate ba-terako, euskarak balio erakargarriak transmititzeko zailtasunak eta per-tzibitzen duten modernitatearen kontrako irudia aldatzeko bideak as-matu beharra ezinbestekoa izango da.

ukaezina da hizkuntzaren iraunkortasunaren gaia estatuen ardu-rengan eta administrazio publikoen ardurapeko gaiak direla, eta haienardura handia da hizkuntza-jasangarritasunaren aldeko apustua egitea,hizkuntza-aniztasunaren aldeko praktikak abian jartzea. Batez ere, hiz-kuntza hedatuetako hiztunak bereziki sentsibleak izan beharko luketehizkuntza-arloan, jakin baitakigu gaur egun hizkuntza zehatz bat iraundezan garai bateko egoeratan baino ahalegin handiagoa eskatzen duela,eta hizkuntzak bizirik irautea nahi bada, aldeko praktikak jarri behardirela abian [Bastardas 2005:43].

hizkuntza baten ekosisteman mugimendu migratzaileek hizkun-tza-aniztasuna denbora-tarte oso txikian asko handitu dezakete, batezere kopuruak ere tamaina handikoak badira. Sisteman desoreka sor de-zaketela esan daiteke, baina hor ere, ekologia printzipioak gailendu be-harko lirateke. kasuan kasuko azterketa eta praxia proposatu beharkolitzateke baina adibide moduan euskararekin batera lurralde txiki ho-netan bizi diren gutxienez 100 hizkuntza berriek ere bere lekua izatekoaukera izan beharko lukete. euskara arretaz tratatuko duten politikaketa prozesuak eskatuko ditu horrek, egoera konplexuari erantzutekoproposamenak. planteamenduak erakunde publikoetatik hasi eta nor-banakoarenganainoko hedadura izan beharko du.

2.2.3 Maila mikroko azterketa Aztergai dugun esparru honetan, gizakiaren hizkuntza-esperientziazari gara. Bi hurbilketa-moduak kontuan hatzen baditugu aztertukodugu hizkuntza bakoitzaren baitan ageri diren aniztasun-adierazpideak.Alde batetik, (norbanakoaren lehen hizkuntza dei dakiokeena) norbe-raren hizkuntzak/ek zer harreman du(t)en identitatearekin, nolako per-tzepzioak, balorazioak, kulturarekiko harremanak, komunitatearekikoloturak eta hizkuntza-moduen hautuan eragiten duten gainerako alda-gaiak aztertuko dira. eta horietan, komunitateko hizkuntzaren barne

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Hizkuntzahedatuetako

hiztunak berezikisentsibleak izanbeharko lukete

hizkuntza‐arloan,jakin baitakigu

gaur egunhizkuntza zehatzbat iraun dezan

garai batekoegoeratan baino

ahaleginhandiagoa

eskatzen duela,eta hizkuntzakbizirik irautea

nahi bada,aldeko praktikakjarri behar direla

abian.

Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak – Belen Uranga

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 45

Page 22: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

aniztasunaren inguruko aldagaiak ere bai: estandarraren erabilera, al-dagai sozial zein geografikoen funtzioa, jarrera eta erabilera eta abar

ekartzen badugu bigarren hurbilketa-modua, agerian geratukozaigu norbanakoak duen hizkuntza errepertorio osoko sistema. Ba alda lehen hizkuntzarik? zein hizkuntza gehiago hitz egiten dira? zerfuntzio betetzen dute? zer-nolako irudia proiektatzen dute horietakobakoitzak? zein balorazio hizkuntza bakoitzarekiko?

Ideia horiek guztiak, azkar batean aipatu baditugu ere, kontuanizan behar dugu, egungo gizarte modernoetan -gurea kasu-, pertsonakgero eta eleanitzagoak garela. eta hori ezinbestean gertatzen ari da.Baina ikuspegi ekologiko batetik oso garrantzizkoa da gertatzen aridiren aldaketa horien gaineko kontzientzia izatea. hasieran esan bezala,azterketa linealak ez dira jada gertakizunak azaltzeko baliagarri, esannahi baita, adibidez, ez dela berez, modu naturalean ingelesa hedatunazio arteko hizkuntza komun bezala. eta gertaeraren tamaina kontuanhartuta ondorioen kontzientzia hartzea komeniko litzateke.

gurean bezalako pertsona eleanitzek errealitatearen berri kritikoaizan beharko lukete, jarrera aktiboa izatea ezinbestekoa baita hizkuntzaaniztasuna gordetzeko. gainera hizkuntza ahulagoak biziraun dezatenezinbestekoa da neurri zuzentzaileak praktikan jartzea, gauzak berehorretan utziz gero galera erraz etor daitekeelako. eta hori norberarenerantzukizuna ere bada. Izan ere, geure hizkuntza hitz egiteari gukutziz gero munduko biztanleriak ez liguke barkatuko.

azKen oHarra

y

dokumentu honen sarreran aipatzen genuen ekologia terminoa hiz-kuntzaren arloan erabiltzearen arrazoiak azaltzen saiatuko ginela; …Terminoaz gain kontzeptua bere osotasunean erabiltzeko sakoneko arra-zoiak egon badaudela azaleratzen saiatuko ginela.

hizkuntza-ekologiaren gaiaren inguruko sarrera izanik, kontzep-tualizazio horri oinarria ezarri diogulakoan gaude. ekologiaren teoria-markoa etengabe garatzen ari da adabegi desberdinetan banatzen direnadar berriak ematen dituelarik; adar berriak baina enbor bakar bati hel-duta. eta hori du bere ezaugarri, erabat dinamikoa eta parte-hartzaileaizatea, alegia. Adar horien guztien aplikazioan dago, nolanahi ere,gakoa. Izan ere, ez dago koherentzia osoa izango duen marko teorikorik-esparru guztietako- eta praktika-ereduak bilduko duen sistema osorik,oraingoz. eta hor kontraesanak sor daitezke. Baina lehenago aipatuizan dugun modura, kontraesan horiek ez digute oztopo egiten propo-

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Gurean bezalakopertsonaeleanitzekerrealitatearenberri kritikoaizan beharkolukete, jarreraaktiboa izateaezinbestekoabaita hizkuntzaaniztasunagordetzeko.Gainerahizkuntzaahulagoakbiziraun dezatenezinbestekoa daneurrizuzentzaileakpraktikanjartzea, gauzakbere horretanutziz gero galeraerraz etordaitekeelako.

Belen Uranga – Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 46

Page 23: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

samen eta praxi-modu berriak abian jartzeko orduan. hizkuntza-ekologiaren esparruan ere antzera gertatzen da. Marko

teorikoa adar desberdinetan garatzen ari da etengabe, eta adar horiekmaila desberdinetako proposamenak egiten dituzte. Sarrera-dokumentuhonetan adar horien inguruko iruzkin batzuk soilik eman ahal izan di-tugu, eta ondoren etorriko da horietako bakoitzaren garapena egitea.Baina Bastardas-ek dioen modura, lan asko dago oraindik praktika gi-datuko duen esparruz esparruko proposamena planteatzeko. Baina ho-rretan ari gara, izan ere, enborra sendo ikusten dugu, eta bere izerdiakadarrei indartzen lagunduko die.

esaten genuen, era berean, hizkuntza-ekologiak ekologiaren kontzep-tualizaio osoa berraztertzeko aukera eskaintzen duela. zergatik dugu hori?hizkuntza-ekologiaren marko orokorraren azterketak irismen zabalekobegirada garatzea eskatzen duelako nahita nahiez: ez dago norbanakoarenhizkuntza-praktika ekologikorik planteatzerik ez badugu komunitatearenikuspegiaren baitan kokatzen, eta komunitate horrek (komunitateak)munduan du(t)en lekua birplanteatzen ez badugu. hizkuntza-praktikaekologikoak garatzeko gonbidapena planteamendu orokor horren baitandago txertatuta erabat, edo bestela ez da izango. zergatik? hizkuntzagertaera soziala delako, baina pertsonaren alderdirik intimoena ere ma-mitzen duelako. Beraz, pertsonaren intimitatean eragiteko motibazioakoso indartsuak izan beharko dira derrigor: norberaren lekua munduan etamunduaren lekua norberarengan zein den planteatzen ari gara.

orain artean esandakoak, ikusten denez, ahalegin berezia eskatzenduelakoan gaude. eta ahalegin horretan kokatzen dugu ekologia kon-tzeptua gizartean birplanteatzen laguntzea. Iruditzen zaigu terminohorren inguruan desio ez ziren irudiak eta jarrerak ere garatu direla(esango genuke merkatuak eta zurikeri ekonomikoak lagunduta). ho-riek, jakina, ez dituzte jarrera kontzienteak, arduratsuak eta koherenteakestaltzen. Baina ziur gaude, praktika ekologiko pertsonalek ingurunehurbiletik harago kokatuta, ondorio hobea emango dutela, eta horretanhizkuntza-ekologiak lagun dezake.

hurrengo erronka beraz, hizkuntza-ekologiaren adar desberdinetakoedukietan sakontzea izango da, eta hizkuntza-praktika ekologikoen in-guruko proposamenaren lanketari heltzea.

dokumentutxo honi amaiera emateko ezin gara ondorengo aipuaegin gabe:

Hizkuntza aniztasunak, kultur aniztasunak bezala, izugarri aberasten du gizateria,

eta guztion artean zaindu beharko genuke. Goitik behera aldatu behar da pen-

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Hurrengoerronka beraz,

hizkuntza-ekologiaren adar

desberdinetakoedukietan

sakontzea izangoda, eta

hizkuntza‐praktikaekologikoen

ingurukoproposamenarenlanketari heltzea.

Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak – Belen Uranga

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 47

Page 24: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

tsaera. Bestea benetan ulertu nahi badugu, arreta jarri beharko dugu haren

hizkuntza eta kultura ulertzeko, Hori lortzeko egin beharrezko ahalegina, baina,

elkarrenganako errespetuan soilik oinarritu daiteke. Bestearen kultura eta

hizkuntza gurea baino gutxiago direla pentsatzen badugu, hau da, pentsaera

arrazista badugu, ez dugu inoiz egingo bestea –gu baino gutxiago ez dena-

ulertzen saiatzeko behar adinako esfortzua [Martí et al 2005:142]. l

aiPaMen BiBliograFiKoaK

Aiestaran, Ignacio 2010: “erantzukizuna eta iraunkortasun-zientzia”.Jakin 177-178: 65-792). donostia.

Azurmendi, Maria-Jose 2010: “hizkuntza ekologia eta jasangaritasuna,globalizazioan: euskarari begira. Bat Aldizkaria 75: 145-164.

Bang 2007: “dialectical ecology”. Vork Steffensen 2007:”Language, eco-logy and Society: An introduction to dialectical Linguistics”, in Jør-gen Christian Bang, Jørgen døør Language, ecology and Society. Con-tinuum. London.

Bastardas Albert 1996: ecologia de les llengües. Medi, contactes i dinà-mica sociolingüística.

— 2003: “ecodinámica sociolinüística: Comparaciones y analogías entrela diversidad lingüística y la diversidad biológica”. revista de Llen-gua i dret, 39; 119-148.

— 2005: Cap a una sostenibiloitat lingüística. Angle editorial. Barcelona. Calvet, Louis-Jean 1999: “pour une écologie des langues du monde”.

plon. paris. Coyos, Jean-Baptiste 2010: “hizkuntza-ukipena”. Sozolinguistika es-

kuliburua. eusko Jaurlaritza, gasteiz.Crystal, david 2007: hizkuntzaren iraultza. erein-uNeSCo etxea. do-

nostia. [The Language revolution 2004]. Fishman, Joshua A. 2005: “zer galtzen dugu gure hizkuntza galtzean?”

in Martí, F. et al. 2005 Hizkuntzen mundua: Munduko hizkuntzen Txos-tena. ehu Argitalpen zebitzua – uNeSCo etxea. Bilbo.

Funtowicz, Silvio, roger Sornad 2010: “Adaketa eta konpromisoa” Jakin177-178: 51-62). donostia.

haugen 1972: The Ecology of Languages. Stanford university press. Cali-fornia. Itzulpena nirea.

Junyent, Carme 1996: “hizkuntzen bizitza eta heriotza”. BAT Aldizkaria19, 39-48.

krauss, M. 1992: “The world’s Languages in Crisis” in Language 68 (19: 4-10). Martel, Angéline 2002. “Écologie des langues et idéologies de la solida-

rité. À la recherche des conditions de d´veloppement des commu-

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Belen Uranga – Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 48

Page 25: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

nautés linguistiques minoritaires”. Coloque Internationalsur l’éco-logie des langues Annette boudrieau (et al.). L’hamrttan. paris.

Martí, Felix, paul ortega, Itziar Idiazabal, Andoni BArreña, patxi Juaristi,Carme Junyent, Belen uranga eta estibaliz Amorrortu 2005: Hizkun-tzen mundua: Munduko hizkuntzei buruzko txostena. unesco etxea. Bilbo.

odriozola, Joxe Manuel 2011: Estatu etnozidaren kontra. elkar. donostia.onaindia, Miren 2010: “garapen iraunkorra gar: ekologiaren iraunkor-

tasuna”. Jakin 177-178: 33-50. donostia. pennycook 2004: 217, Sune Vork Steffensen-ek aipatua. Vork Steffensen

2007:”Language, ecology and society: An introduction to dialecticalLinguistics”, in Jørgen Christian Bang, Jørgen døør Language, eco-logy and Society. Continuum. London.

Sarasua, Jon 1997: Txepetxekin solasean. Biziaren hizkuntzaz. gara argita-letxea. Bilbo.

Steffensen, Vork Sune 2007:”Language, ecology and society: An intro-duction to dialectical Linguistics”, in Jørgen Christian Bang, Jørgendøør Language, ecology and Society. Continuum. London.

Skutnabb-kangas, Tove 2010: Linguistic Genocide in Education or World-wide diversity and Human Rights?

uNeSCo 2010: Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro. edicionesuNeSCo. paris.

uranga, Belen, Xabier Aierdi, Itziar Idiazabal, estibaliz Amorrortu, An-doni Barreña, Ane ortega 2008: Hizkuntzak eta immigrazioa – Lenguase inmigración. Ikuspegi - uNeSCo etxea. Bilbo.

urteaga, eguzki 2010: “garapen iraunkorraren bilakaera historiko etasortutako eztabaidak” Jakin 177-178: 19-32)..donostia.

Xamar 2001: Orekan: Herri eta Hizkuntzen ekologiaz. pamiela.Iruñea. zarraga, Arkaitz, Jean-Baptiste Coyos, Jone M. hernandez, Lionel Joly,

Imanol Larrea, Loren Martínez, Belen uranga eta paul Blbao 2010:Sozolinguistika Eskuliburua. eusko Jaurlaritza, gasteiz.

oHarraK1. Aipatu gabe ezin utzi bere garrantziagatik rioko Adierazpena (1992) kyotoko protokoloa(1997) edo Nazio Batuen erakundeak proposaturiko Milurtekoko garapen helburuak(2000).

2. eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Saileko web gunetik jasotako definizioa.http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-5832/eu/contenidos/informacion/desa_sostenible/eu_935/dsostenible_e.html. Azken irakurketa 2011/01/31.

3. gaia hipotesia hipotesi ekologiko bat da, non biosfera eta Lurraren osagai fisikoek (at-mosfera, hidrosfera eta litosfera) bateratuak agertzen diren, sistema elkarreragile konplexuaeratuz. horrela, Lurra egoera klimatiko eta biogeokimikoa homeostasian mantenduz. In-ternet http://eu.wikipedia.org/wiki/gaia_hipotesia. Azken ikustea 2011-01-28.

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak – Belen Uranga

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 49

Page 26: hizkuntza-ekologia. ekologia biologia eta hizkuntza ... Uranga_0.pdfThe Limits of Growth 1972. urtean erromako klubak argitaraturiko txos-tenak (Meadows txostena deiturikoa) ekologiaren

4. Itzulpena gurea.

5. hainbat eskola-lerrok bereizketa modu honetan egiten dute: hizkuntzen ekologia hiz-kuntzak ekosistema modura aztertzen dituen arloa eta ekolinguistika hizkuntzak beraknaturarekin duen harremanaren azterketa. Sarrera honetan ez dugu, hautuz, halako be-reizketarik egin.

6. halliday 2001:199 Steffensen-ek aipatua.

7. Frantsesez niche (Calvet-et erabilitako terminoa) Coyos-ek zoko terminoarekin zabalduduena.

8. espezie eta hizkuntzaren arteko paralelismoen inguruko ideia oso interesgarriak Bas-tardas: 2003 artikuluan aurki daitezke.

9. oso liburu interesgarria da esparru honetan honako hau: Nettle, daniel, Suzanne ro-maine 2000. Vanishing Voices. The Extinction of the World’s Languages. New York: oxforduniversity press.

BAT Soziolinguitika Aldizkaria 81, 2011 (4) | 25-50 | Andoain (gipuzkoa)ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Belen Uranga – Hizkuntza-ekologia. Ekologia biologia eta hizkuntza-ekologiaren arteko joan-etorriak

bat81 (164 orr)_Maquetación 1 08/02/12 16:28 Página 50