hik alea.pdf · PDF filekak garrantzia hartzea heziketan. Eta orduan, Oteitzaren...

Click here to load reader

 • date post

  18-May-2019
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of hik alea.pdf · PDF filekak garrantzia hartzea heziketan. Eta orduan, Oteitzaren...

hik hasihh

E L K A R R I Z K E T A : J A V I E R M U R I L L O E B A L U A Z I O E R E D U B A T A N I Z T A S U -N A R I E K I T E K O K O N T U K O N T A R IP I R I N I O E T A N U G A Z T U N H I Z T U N A KG A R A G A I T A S U N D I S K U R T S I B O A

783 euro 2003ko MAIATZA euskal heziketarako aldizkaria

GAIAZientzia, teknologia

eta lanbideakEuskal Herriko testu liburuetan

78. zenbakia. 2003ko maiatza hik hasi 3

5 editoriala6 kronika8 gaiaZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA LAN-BIDEAK Euskal Herriko testu libu-ruetan18 elkarrizketaJAVIER MURILLO

24 esperientziaEbaluazio eredu bat aniztasunariekitekoSukarrieta Taldea

28 esperientziaKontu kontari Pirinioetan egitasmo-aren berri Josemari Carrerereneskutik

30 ekarpenaUgaztun hiztunak garaSan Telmo Etxola hezkuntza proiektua

33 berriak38 kultura eta hizkuntza aniztasuna eskolanGaitasun diskurtsiboa: hizkuntzeneta hizkuntza aniztasunaren didakti-kan giltzarriItziar Idiazabal eta Luis Mari Larringan

Argitaratzailea:XANGORINErrekalde hiribidea, 59. Aguila eraikina, 1. solairua. 20018 DONOSTIA GIPUZKOA. Tel: 943/ 37.14.08 Fax: 943/ 37.21.54. Posta Elektronikoa: [email protected]; Lege Gordailua: SS-1001/95. ISSN: 1135-4690 Koordinatzailea: Joxe Mari Auzmendi Erredakzioburua: Ainhoa Azpiroz Erredakzio batzordea: Mikel Estonba, Arantxa Goiburu, Mari Karmen Irastorza, Kristina Mardaraz, Josi Oiarbide, Fito Rodriguez, MaiteSaenz, Xabier Sarasua eta Arantxa Urbe. Aholkulkariak: Imanol Agirre, Abel Ariznabarreta, Bego a Bilbao, Mariam Bilbatua, Felix Basurko, Xabier Isasi, IreneLopez-Go i, Izaskun Madariaga, Kepa Perez Urraza, Lore Erriondo, Idoia Fernandez, Amaia Vazquez, Lontxo Oihartzabal, Juanjo Ota o eta Pruden Sudupe.

Diseinua: TRAMGraf!kMaketazio, aurreinpresioa: Xangorin.Inprimategia: ANtzA S.A.L. Azaleko irudia: Arantzako artisau bat makila eskuz egiten (HikHasi).

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak Onetsia 2003/ IV/9. Kopurua: 3.500 alehik hasiko artikuluez edonon eta edonoiz balia zaitezke. Kasu horietan iturria aipatzea eskertuko genizuke.hik hasik ez ditu bere gain hartzen bertan plazaratutako iritziak ezta bat etorri ere derrigorki haiekin.

aurkibidea8

gaiaLANBIDEAK EUSKAL HERRIKOTESTU LIBURUETAN

Karmele Perez Urraza EHUko Gasteizko IrakasleEskolako irakasleak egin berri duen tesiaren nondik

norako nagusiak azaltzen dizkigu.

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACION,UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

18elkarrizketa

JAVIER MURILLOMadrilgo Unibertsitate Autonomoko irakasle eta

ikertzaileak Kalitate Legea aitzaki hartuta,kontzeptu hori nola ulertzen duen azaltzen du.

78. zenbakia. 2003ko maiatza hik hasi 5

editoriala

Euskararen lekukoak Euskal Herriazeharkatu du. Lekukoa eskutik eskurapasatzen joan da elkartasunaren bero-tasuna eta euskarak sortzen dituenhainbat ilusio, amets eta proiektu trans-mitituz.

Inoiz baino jende gehiagok hartudu parte. Une hunkigarri ugari bizi izanda. Eta gogoan izan ditu euskararen al-de lanean aritzeagatik guregandikurrun dauden guztiak.

Izan ere, Egunkariako auziarekinzerikusia duten hiru kidek atxilotuta ja-rraitzen dute. Hirurak Euskal Herriko e-gituraketan zutabe diren hiru erakun-detako ordezkariak dira: EgunkariakoIaki Uria, Udalbiltzako Xabier Alegriaeta Ikastolen Elkarteko Xabier Oleaga.

Egunkaria indarkeriarekin lotunahi izan dutenek gerra basatia bultza-tu dute Iraken. Horrela izanik, nork us-te du indarkeria beraientzat arazoa de-nik? Nork uste du indarkeriak kezka eti-koa sortzen dienik ?

Hezkuntzan gabiltzanok garrantziaematen diogu koherentziari, esaten de-naren eta egiten denaren arteko kohe-rentziari. Eta askotan, koherentzia ho-rren faltan aurkitzen gara.

Gure ikasgeletan, guztiok errespe-tatuak izateko eskubidea dugula lan-tzen dugu. Iritzi guztiak baliagarriak etaerrespetagarriak direla esaten dugu.Ikasgeletatik at, aldiz, komunikabide-ak ixten dira: Egin egunkaria, Egin irra-tia, Ardi Beltza, Egunkaria...

Gure gizartean inor ez dagoela so-beran lantzen dugu. Integrazioa ga-rrantzitsua dela diogu. Eta botereakhainbat alderdi politiko eta erakundelegez kanpo uzten ditu.

Elkartasuna, aniztasuna eta giza es-kubideen errespetua bezalako balioaklantzen ditugu gure ikastetxeetan; elka-rrizketa eta adostasuna gatazkak kon-pontzeko egokiak direla lantzen denbitartean, botereak, bakearen izeneangerra prestatzen du.

Korrika bi urtetik behin datorkigu,Oteitza, berriz, betirako joan al zaigu?

Estetikaren hezi-ketak garrantziahartzen badu,Oteitza errefe-rente garrantzi-tsua izango da,seguraski.

Korrikak Iruera jende ugari ingu-ratuko zuela eta, Alde Zaharrera sartzeadebekatu nahi izan zuen alkateak. Jendekopurua bada arazoa, San Ferminakdebekatu beharko lituzke, ezta?

Eskola barrukoaren eta kanpokoa-ren arteko kontraesanak ikusirik, hezi-tzaileon lanak ez duela ezertarako baliopentsa genezake. Eraikitzen joateko,ez al da ona ikasleek dauden kontrae-sanak ezagutzea, eztabaidatzea eta eu-ren ondorioak ateratzea?

Oteitzak ere, kontraesanak izan zi-tuen bere ingurukoekin , eta batez ere,boterekoekin. Dena den, une bakoi-tzean pentsatzen zuena agertzen jakinizan zuen.

Oteitza joan da bere obra guri utziz.Eta bere obraren atalik garrantzitsuena,seguraski, bere pentsamendua izan da.

Urteak joan ahala, baliteke esteti-kak garrantzia hartzea heziketan. Etaorduan, Oteitzaren pentsamentua kla-be izatea. Hala bedi!

maiatza

6 hik hasi 78. zenbakia. 2003ko maiatza

kronikaE u s k a r a z k o i r a k a s k u n t z a r e n e z a

Euskal eskola naziona-laren eguna Azpeitian

Martxoaren 30ean, igandea, EuskalEskola Nazionalaren II. eguna ospatuzen giro ezin hobean eta ezohikoan,nolabait esateko, Egunkariaren itxiera-rekiko desadostasuna hasiera-hasiera-tik garbi aldarrikatu baitzen.

Antolatzaileek hezkuntza sistemanazional propioaren eraikuntzarakoikastolek duten garrantzia eta ikastetxehorien herri izaera azpimarratu zituzten.Kontuan hartu gaur egun Euskal He-rrian ez dagoela lurralde guztia har-tzen duen administrazio propiorik.

Ikastolako gurasoen paper aktiboaaipatu gabe ez zen geratu, eta gertuta-sun horrekin loturik, eguna baino le-hen ere antolatu ziren zenbait ekitaldi:martxoaren 20an Nafarroaren historia-ri buruzko hitzaldia egin zen eta Pan-txoa eta Peioren kontzertuak Izarraitzfrontoira gerturatutakoen barrenak go-xatu zituen.

Festari dagokionez, herriko plazan

hainbat ikastetxetako ordezkariei ha-rrera egin zitzaien: Hazparne, Tutera,Altsasu, La Puebla de Labarka , Leioa etaUrola bailarako ikastetxeetakoei, hainzuzen ere.

Ondoren, ezohiko protagonistaEgunkariaren erasoaren salaketa izanzen. Elias Mendinueta Ikasberri Ikasto-lako kide eta festaren antolatzaileakzionez, egun berezia dugu hau, eus-karak eta Euskal Herriak eraso larriakjaso berri dituelako , eta festa honetanbehar luketen batzuk espetxeratuakdaudelako... Ikasberri Ikastola, Egun-kariaren filosofiarekin bat dator .

Haurren parte-hartzea, berriz, pla-zarainoko danborradarekin etorri zen,bakoitzak txapelean itsasteko banazuelarik eta zuzendariek egunkari ba-narekin gidatzen zituztelarik haienerritmoak. Ekitaldi berezia Xabier Ole-agaren alaba Iratik eginiko hitzaldiaizan zen, jasotako elkartasunarengatikeskerrak eman zituelarik.

Horrela, atxilotuen familiakoei etaAzpeitiko Egunkariako langileei ereomenaldia egin zieten. Xabier Alegria,Inma Gomila, Joseba Jaka eta XabierOleagarentzat txalo zaparrada ozenaentzun ahal izan zen. Oro har, egunosoa helburu nagusi batekin ospatuzen, Mirari Bereziartua Ikasberriko le-hendakariak azpimarratu zuenez:etorkizuna euskaraz bizi nahi dugu.

1967-68 urte bitartean EAEkoikastoletan irakasle lanetan

aritutakoen artean 1,8 milioieuro banatuko dituztela jakitera

eraman du Eusko Jaurlaritzak.Irakasle horietako batek,

Kontxita Beitiak, aipatu du ezdela bide erraza izan hori

lortzearena. Orain dela 10 urtehasi omen

zen beste andereo batzuekinbatera eskakizun lanetan, eta

erantzunak luze jo du.Diru laguntza hori urte horietan

lanean aritu zirela egiaztatzendutenen artean banatuko da bi

zatitan. Hezkuntza Sailakoraindik berririk eman ez badu

ere, irakasle askoren deiakjasotzea espero da, 100dik

gora, hain zuzen ere. Izan ere,1965-66 ikasturtetik aurrera

ikastolak asko ugaritu ziren etahazkunde honekin batera

irakasle lanetan aritutakoak ereugari izan ziren. Ordaina merezia

izango dute bai hainbeste lanegin ondoren, nahiz eta 40 urtez

itxaron behar izan duten etapazientzia handiko ibilbidea egin

behar izan duten horretarako.

78. zenbakia. 2003ko maiatza hik hasi 7

a u g a r r i e n d e f e n t s a n a b a r m e n a d a

Hizkuntzalaritzak ez dio hizkuntzari ezer-tarako balio, hiztunak behar duen hizkun-tzari lotzen zaion kultura da hizkuntzaribenetan mesede egiten dionaJorge OTEITZA

Euskal Herriko Histo-riatik Nafarroa bereiz-tea eskatu du UPNk

Euskal Herriko Historiari buruz hitzegiten duten liburu eta webguneetatikNafarroaren erreferentzia guztiak ken-tzeko eskatu du Nafarroako Gober-nuak. EAEko historia eta Nafarroareniragana ezberdinak direla eta aberra-zio historiko baten aurrean gaudelasalatu du. Euskal abertzaletasunari Na-farroaren gainetik eta honen interes etahistoriaren aurka joatea leporatu dio.

Jose Antonio Urbiola, NafarroakoEAJko lehendakariak ez du itxaron sa-laketari erantzuna emateko: gehiagoirakurri eta gutxiago manipulatzekoeskatu die esaten ari dinerak zentzurikez duela azpimarratuz. Nafarroarenerrealitate historikoa euskalduna izandela beti azaldu du, eta beste probin-