hik alea.pdf · PDF file askaren eta Frantziako Hezkuntza Mi-nisterioaren arteko...

Click here to load reader

 • date post

  30-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of hik alea.pdf · PDF file askaren eta Frantziako Hezkuntza Mi-nisterioaren arteko...

 • hik hasi hh

  E L K A R R I Z K E T A : L O L I A N A U T • N O L A K O I K A S L E A H A L A K O L A N A • B E R R I A K : J A R D U N A L D I A K . . . • T E O R I A K : O V I D E - J E A N D E C R O L Y

  55 500 pezeta / 20 libera • 2001eko OTSAILA euskal heziketarako aldizkaria

  GGAAIIAA

  Talentu aparteko haurrak

 • a

 • 5 editoriala 6 kronika 8 gaia TALENTU APARTEKO HAURRAK Hauentzat ere heziketa berezia Garatu Elkartea, Carmen Maganto...

  22 elkarrizketa LOLI ANAUT 30 esperientzia Nolako ikaslea halako lana Patxi Sanjuán

  33 berriak Nanai haur aldizkaria, Txirulaz KD, “Takolo, Pirritx eta Porrotx” Nikaraguara, pedagogia jardunaldiak...

  38 argitalpenak Gustura idatziz, Tigre birtuala, Irakurriko al didazu ipuin bat?, Potoloa naiz, eta zer? Memoria del camino dal des- tierro...

  39 teoriak Ovide-Jean Decroly Maria Ines Gabari

  Argitaratzailea:XANGORIN Zirkuitu Ibilbidea, 2. Pabilioia. 20160 LASARTE-ORIA GIPUZKOA. Tel: 943/ 37.15.45 Fax: 943/ 36.10.48. Posta Elek- tronikoa: [email protected]; Lege Gordailua: SS-1001/95. ISSN: 1135-4690 Koordinatzailea: Joxe Mari Auzmendi Erredakzio burua: Ainhoa Azpiroz Erre- dakzio batzordea:Itziar Barriola, Mikel Estonba, Arantxa Goiburu, Mari Karmen Irastorza, Kristina Mardaraz, Josi Oiarbide, Fito Rodriguez, Maite Saenz, Xabier Sarasua eta Arantxa Urbe. Aholkulkariak:Imanol Agirre, Abel Ariznabarreta, Bego a Bilbao, Mariam Bilbatua, Xabier Isasi, Irene Lopez-Go i, Izaskun Madaria- ga, Kepa Perez Urraza, Lore Erriondo, Idoia Fernandez, Amaia Vazquez, Lontxo Oihartzabal, Juanjo Ota o eta Pruden Sudupe. Diseinua: TRAM¥Graf!kmaketa- zio, aurreinpresioa:Xangorin Inprimategia:ANtzA S.A.L.Azaleko irudia: Loli Anaut (kor Kotx) .

  Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak Onetsia 2001/I/24. Kopurua: 3.500 ale hik hasiko artikuluez edonon eta edonoiz balia zaitezke. Kasu horietan iturria aipatzea eskertuko genizuke. hik hasik ez ditu bere gain hartzen bertan plazaratutako iritziak ezta bat etorri ere derrigorki haiekin.

  aurkibidea 8

  gaia

  TALENTU APARTEKO HAURRAK

  Zer gertatzen da talentu aparteko haurrekin?

  HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

  DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION55. zenbakia. 2001eko otsaila ❘ hik hasi ❘ ‚‚‚3

  24 elkarrizketa

  LOLI ANAUT Gaur egun irakaskuntzan oso ezaguna den

  Amara Berri proiektuaren sortzailea izan zen.

 • Ha ur ra k, p ai la zo ak e ta p er ts on ai a ez ag un ak p ro ta go ni st a.

  22 euskal jolas

  EEsskkaaiinntt zzaa

  bbeerreezziiaa!! NNoorrbbaannaa

  kkoo hhaarrpp iiddeedduunnee

  nnttzzaatt

  22..550000 pptt aa.. 11..6600

  00 ppttaa..

  IIkkaasstteettxx eeeennttzzaatt,,

  1100 bbiiddee oottiikk ggoorr

  aa

  eesskkaattuuzz ggeerroo,, bbaa

  kkooiittzzaa 22 ..000000 ppttaa

  ..

 • editoriala

  55. zenbakia. 2001.eko otsaila ❘ hik hasi ❘ ‚‚‚5

  Eta orain ZABALTZEN. Ohiko es- trategia zital bera: joan, sartu, bazte- rrak nahasi eta gainerakoa, berri-a- gentzien esku. Ofizialki 19 fakturen bila joan ziren eta, bide batez, jada e- rregistroan edozeinen esku zeuden 158 agiri eraman zituzten.

  Errepara diezaiogun gure lana- besei, eskuartean darabilkigun material didaktikoari. Egun, ia nor- maltzat jotzen dugu horiek euska- raz izatea edo euskaraz aurkitu a- hal izatea, bederen. Falta zaizkigu- nean, ZABALTZENera telefono deia eginez konpontzen dugu gehienetan.

  Ez da urte asko euskarazko testu liburuak aurkitzea ia ezinezkoa zela. Eta izanda ere auskalo non eskura zi- tezkeen. ELKARrek 28 urte daramaz- ki lanean. Bere lanari esker, irakasle- ek eta ikasleek erdarazko liburuak

  euskaratzen eta ahal genuen mate- riala sortzen igarotzen genuen den- bora aurreratu dugu beste zeregin batzuetarako. ELKARrek sortutako ZABALTZEN banaketa sareari esker gero eta arruntagoa eta erosoagoa bilakatu da behar duguna euskaraz eskuratzea. Telefono deia egitea be- zain erraza.

  Baina ZABALTZEN banatzaile e- txea baino gehiago da. Askotan aipa- tzen dugu Euskal Hezkuntzaren au- pada garrantzitsua. Eta aurrerapau- so horien artean dago, inoiz aipatzen ez bada ere, ZABALTZENek egin duen lana; euskarazko material di- daktikoa ekoiztea eta banaketa ziur- tatzea da ZABALTZENek euskal ira- kaskuntzari egindako ekarpen na- gusiena.

  Gainera, Euskal Herrian sortuta- ko proiektu anitzek, tartean hik hasi

  Zabaltzen: euskalgintzaren zutabeari eraso

  Euskaldunok eta euskara ikerketape- an jarraitzen dugu. Baita euskara hitze- tik eratortzen den guztia, esaterako: euskal irakaskuntza

  berak, ZABALTZENen eta ELKAR- LANEANen magalean aurkitu dute hasierako une gogorretan babesle- kua, eta hein handi batean itzal horri esker atera dira aurrera.

  Ondorioz, eraso hori, Euskal Hezkuntzaren azpiegituraren oina- rri garrantzitsuenetako bati eginda- ko erasoa da. Euskal Hezkuntza Er- kidegoa osatzen dugun guztioi eraso egin digute!

  Bakoitzak jorra ditzala bere bi- deak, horixe da guk guretzat nahi duguna, eta delitu susmorik badu- te jardun dezatela sortu dituzten le- geak agintzen dieten gisa: instruk- zioak arauzko bideetatik eginez e- ta errugabetasun-presuntzioa e- rrespetatuz. Epaiketaren ebazpe- naren aurretik jasotzen ari gara zi- gorrak. Non dago euskaldunon de- fendatzeko eskubidea?

  otsaila

 • kronika Nafarroako bide seina-

  le elebidunak ez dira ken- duko momentuz

  Nafarroako Gobernuak abian jarri dun euskararen erabilera arautzeko onartu den Foru Dekreturen Ekintza Plana. Bertan hiru eremu zehaztendi- ra: irudi korporatiboa eta instituzio- nala, hiritarrentzako zerbitzuak eta lanpostuetarako sarbidea. Lehenen- go aldaketak bide seinaleetan egingo ditu. Hasieran seinale elebidun guz- tiak berehala kenduko zituela aditze- ra eman bazuen ere, azken adierazpe- nen arabera, aldaketak pixkanaka e- gingo dira. Dagoeneko jarrita dauden seinaleak bere horretan utziko dira, e- ta hemendik aurrera jartzen direnei a- plikatuko zaie dekretu berria. Hau da, eremu mistoan, orain ez bezala, gaz- telania hutsezko bide seinaleak eza- rriko dira.

  Foru Dekretuak eta neurri horrek

  erabateko gaitsezpena jaso dute Nafa- rroako gizarteko sektore sozial, politi- ko eta kulturaletatik. Eremu Euskal- duneko 18 herritako alkateek eta Ma- lerrekako Mankomunitateak “eraba- teko desadostasuna” erakutsi dute, e- ta euskararen normalizaziorako atze- rapauso nabarmena dela azaldu dute. Oinarriak taldeak “euskararen kon- trako gurutzadan azken urratsalarria” izan dela adierazi du, eta “Gobernua- ren konfrontaziorako estrategia honi gizartearen ahotsa zentzuzkoa kon- trajarri behar zaiola”. Oinarriak plan- taformak iaz aurkezturiko proposa- mena baliagarria dela aldarrikatu du eta euskararen ofizialtasuna dela kon- ponbidea. Kontseiluak, bere aldetik, egoera honen aurrean neurriak hartu- ko dituela jakitera eman du. Horrela, txosten bat idatzi eta bidaliko du Euro- pako Parlamentura eta UNESCOra Sanz Nafarroan egiten ari denaren be- rri izan dezaten.

  EAren ustez UPNren jarrera eta jo- kaera euskararen aurkako “eritasun obsesiboan” oinarritzen da. IUren e- sanetan “UPNk euskararen normal- kuntzaren aurrean duen fustrazioa- ren seinale da”. ELA, LAB, EILAS, CGT, ESK eta EHNEk Gobernuak hartutako neurriak jurdikikoki aztertuko dituz- te. Ez da ahaztu behar dekretu honen eragina ez dena administraziora mu- gatzen, gizarte osoara baizik.

  E u s k a l i r a k a s k u n t z a n e m a n d a k o a u r r e r a

  Udalbiltzak euskal hezkuntza sistema propioaren aldeko ekimenak jarri ditu abian.

  Espainiako Gobernuak abenduan onartutako

  hezkuntza erreformaren haritik, Madrildik eta Paristik egiten diren erasoak salatu dituzte.

  Horren aurrean eta horri erantzun asmoz, batetik Euskal Herriko udaletxeetan mozio bat

  aurkeztuko dute, eta bestetik euskal curriculuma lantzen

  hasiko dira. Mozioan hezkuntza sistema propio bat edukitzeko dugun eskubidea aldarrikatzen

  da, eta ezin direla Madrildik edo Paristik datozen dekretuak onartu. Beraz, mozioa onartzen duten udalek euskal hezkuntza

  propioaren aldeko urratsak emateko konpromisoa hartuko

  dute. Euskal curriculuma lantzeari dagokionez, Euskal Herriko ikastetxeetan ematen den curriculuma eta erabiltzen

  diren materialak aztertuko ditu Udalbiltzaren Aldeko

  Hautetsien Irakaskuntza taldeak. Ondoren azterketa bat

  egingo dute eta hezkuntzako hainbat eragilerekin bateratu.

  6 ❘ hik hasi ❘ 55. zenbakia. 2001eko otsaila

 • p a u s o a k t i n k o d e f e n d a t z e n j a r r a i t z e n d u g u

  Seaska eta Hezkuntza Ministeritzaren arteko negoziazioak ez dira bukatu

  Oraindik ere luze iraungo dute Se- askaren eta Frantziako Hezkuntza Mi- nisterioaren arteko negoziaketek. Az- ken bileren ostean, gauzak gehiago az- tertzea hitzartu zuten.

  Negoziazio hauetan Seaskaren eta euskal irakaskuntzaren geroa eztabai- datzen ari dira, betiere ikastolak publi- ko bihurtze aldera. Besteak beste pun- tu hauek dira eztabaidagai: ikastegien kudeaketa, Seaskaren lekua, irakasle e- lebidunen trebakuntza, frantsesaren lekua, metodo pedagogikoa eta erai- kuntzak. Estatuaren proposamenaren arabera, ikastolak Hezkuntza Ministeri-

  Ikastolen Elkartearen Eleanitz Proiektua Europako hamar herrialdeetan erabiltzen dute, eta bertako 17 aditu hona etorri dira atzerriko hizkuntzen didaktikari buruzko mintegian parte hartzera. Eleanitz programa duela hamar urte sortu zuen Ikastolen Elkarteak. Gaur egun Euskal Herriko 58 ikastoletako 15.000 ikasle daude proiektu horren barru