HezkUntzak O Hiztegia - erabili.eus · aditz-aldi absolutu: tiempo verbal absoluto. aditz-aldi...

of 386/386
HEZKUNTZAKO HIZTEGIA Irakasleen laneko tresna euskara - gaztelania gaztelania - euskara AURKIBIDEA Eskerrik beroenak oharrak eta ekarpenak egin dituzten erakunde eta pertsona guztiei eta horien artean bereziki honako hauei: •    Euskara Atala. •    Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroa (EIBZ). •    Itzulpen Bulegoa. •    Ohargileak: Joxe Manuel Aleman, Mikel Ieregi, Ainhoa  Irazustabarrena, Bakartxo Ruiz, Tomas Sukuntza, Maite Urkia  eta Jose Zulaika.  Izenburua: Hezkuntzako hiztegia – Irakasleen laneko tresna ©  Nafarroako Gobernua. Hezkuntza Departamentua Egileak: Javier Tirapu (EIBZ) – Paskual Rekalde (Itzulpen Bulegoa) Maketazioa: ELEA Legezko gordailua: NA-3.454/2011 Sustatzen eta banatzen dute:   Euskara Atala Santo Domingo kalea, 8 31001 IRUÑA Telefonoa: 848 426 613 Faxa: 848 426 052 EIBZ Zubiarte kalea, 13 31620 UHARTE Telefonoa: 948 361 093 Faxa: 948 361 092 [email protected] http://centros.educacion.navarra.es/eibz/web/
 • date post

  09-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  326
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of HezkUntzak O Hiztegia - erabili.eus · aditz-aldi absolutu: tiempo verbal absoluto. aditz-aldi...

H e z k U n t z a k O H i z t e g i a

Irakasleen laneko tresna

euskara - gaztelaniagaztelania - euskara

aUrkibidea

Eskerrik beroenak oharrak eta ekarpenak egin dituzten erakunde eta pertsona guztiei eta horien artean bereziki honako hauei:

EuskaraAtala. EuskararenIrakaskuntzarakoBaliabideZentroa(EIBZ). ItzulpenBulegoa. Ohargileak:JoxeManuelAleman,MikelIeregi,AinhoaIrazustabarrena,BakartxoRuiz,TomasSukuntza,MaiteUrkiaetaJoseZulaika.

Izenburua:HezkuntzakohiztegiaIrakasleenlanekotresna NafarroakoGobernua.HezkuntzaDepartamentua Egileak:JavierTirapu(EIBZ)PaskualRekalde(ItzulpenBulegoa)

Maketazioa:ELEALegezkogordailua:NA-3.454/2011Sustatzenetabanatzendute:

EuskaraAtalaSantoDomingokalea,831001IRUATelefonoa:848426613Faxa:848426052

EIBZZubiartekalea,1331620UHARTETelefonoa:948361093Faxa:948361092

[email protected]://centros.educacion.navarra.es/eibz/web/

Aurkezpena ............................................................................................................. 3

Hiztegia: euskara gaztelania ............................................................................. 4

Hiztegia: gaztelania euskara ............................................................................. 184

Eranskinak:

A) Euskara - gaztelania: ............................................................................ 355

Ortotipografia .................................................................................. 356

Siglak ................................................................................................. 359

Laburdurak ....................................................................................... 362

B) Gaztelania - euskara: ............................................................................ 371

Ortotipografa ................................................................................. 372

Siglas .................................................................................................. 374

Abreviaturas ..................................................................................... 377

Bibliografia .............................................................................................................. 384

AurkIBIdEA

HaSiera

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

AurkEZpEnA

Aurkezten dugun Hezkuntza Hiztegi honek baditu, gutxienez, bi helburu: batetik, gaztelaniaz hezkuntzaren esparruan azken urteotan baliatzen diren hitzak euskaraz nola esan daitezkeen proposatzea; eta, bestetik, euskaraz erabiltzen ditugun hitz horiek erreferente izatea, kontzeptu jakin batzuez mintzatzean zertaz ari garen jakite aldera.

Gure hezkuntza sistemak azken 16 urteetan lau erreforma ezagu-tu ditu: Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Legea (LOGSE), 1990ean; Ikastetxeen Parte-hartzeari, Ebaluazioari eta Go-bernuari buruzko Lege Organikoa (LOPEGCE), 1995ean; Hezkuntza Kalitateari buruzko Legea (LOCE), 2002an; eta Hezkuntzaren Lege Organikoa (LOE), 2006an.

Lege horiek, gainera, beren garapena izan dute, zeinek berea, Na-farroako Foru Erkidegoan, kasuan kasuko foru dekretuen bidez, eta

arau horiek guztiek filosofia eta ideia pedagogikoen kontzeptu eta ter-mino berriak ekarri dituzte beraiekin. Kontzeptu eta termino horiek euskaraz egoki eta zuzen erabiltzeko kontsulta iturria duzu, hain zu-zen ere, orain aurkezten dizugun hiztegia.

Bukatu aurretik, lerro hauetan ezin aipatu gabe utzi Javier Tirapu, Txapas, hiztegi honek argia ikusi aurretik zendu zena; izan ere, gure lankide eta maisu izateaz gain, lan honen oinarrietako bat izan da; harengandik hamaika gauza ikasi genituen, betiere bizitzari buruzko haren filosofia zein berezko umorea lagun, eta betiko gelditu da gure bihotzetan. Eskerrak eman nahi dizkiot, halaber, Paskual Rekalderi, Txapasekin batera egindako lan handiarengatik.

Eduardo Aldasoro LezeaEuskara atalburua

[ 3 ]

HIZtEGIA: EuSkArA - GAZtELAnIA

ziFrak

aUrkibideaa

L

b

M

C

n

d

O

e

P

F

r

g

S

H

t

i

U

J

X

k

Y z

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

AAaukera(zientifiko-teknologikoa):opcin A (cientfi-

co-tecnolgica).Aeredu:modelo A.a priorizko dedukzio: deduccin a priori.abangoardiamugimendu:movimiento vanguardista.abangoardismo:vanguardismo.abelazkuntzako ustiategietako teknikari: tcnico de

explotaciones ganaderas.abeltzaintzakoustiategi:explotacin ganadera.abeltzaintzakoustiategietanteknikari:tcnico en ex-

plotaciones ganaderas.abentura: aventura.abentura(filma,eleberria)(Liter.):accin (pelcula, no-

vela de) (Liter.).abenturazkoeleberri:novela de aventuras / novela de

accin.abenturazkofilm:pelcula de accin.abesbatza: coro.abesbatzen eta ahots-taldeen zuzendaritza: direc-

cin de coros y conjunto coral.abesbatzen zuzendaritza: direccin de coros.abestibilduma:cancionero.abiakari: incoativo, va.abilezia:habilidad.abileziakognitibo:habilidad cognitiva.abilezia logiko-matematiko: habilidad lgico-mate-

mtica.abilezia logiko-matematikoetanhaste: iniciacin en

habilidades lgico-matemticas.abileziapraktiko:habilidad prctica.

abileziasozial:habilidad social.abionikakomantentze-lanetangoimailakoteknikari:

tcnico superior en mantenimiento de avinica.abizen: apellido.abizenak eta izen: apellidos y nombre.ablatibo:ablativo .ablatiboabsolutu:ablativo absoluto.ablatiboagente:ablativo agente.ablatiboegileIk. ablatiboagente.abokatu: abogado, da.absentismoarenetagaixoaldi-bajenindize:ndice de

absentismo y bajas por enfermedad.absolutu:absoluto.abstraktu: abstracto, ta.absurdo: absurdo.absurdoaren antzerki: teatro del absurdo.ad hominemargumentu:argumento ad hominem.ad sensum(komunztadura):concordancia ad sensum1.adagio(Mus.):adagio (Ms.).adar1:lnea.adar2:rama (parte secundaria).adarespezializatu:rama especializada.adberbializazio:adverbializacin.adberbio: adverbio.adberbio-:adverbial.

1. Sehacesegnelsentidodelafrase,nosegnlasreglasgramati-cales. / Esaldiaren zentzuaren araberakoa, ez gramatika arauenaraberakoa.

adberbio deiktiko: adverbio dectico.adberbioerakusle:adverbio demostrativo.adberbioerlatibo:adverbio relativo.adberbioerlatiboneutro:adverbio relativo neutro.adberbioerreferentzial:adverbio referencial.adberbioesaldi:frase adverbial.adberbiofokal:adverbio focal .adberbiolokuzio:locucin adverbial.adberbiomodalizatzaile:adverbio modalizador.adberbiopronominal:adverbio pronominal.adberbiosintagma:sintagma adverbial.adberbiozko: adverbial.adberbiozkoadjektibo:adjetivo adverbial.adberbiozkoesaldiIk. adberbioesaldi.adbertsatibo Ik. aurkaritzako.adibide: ejemplo.adibideak: ejemplificacin.adibidez: por ejemplo.adiera: acepcin.adiera (Hizkl.): sentido (Ling.).adieradenotatzaile:sentido denotativo.adiera konnotatibo: sentido connotativo.adiera zuzen: sentido recto.adierazgailusintaktiko:indicador sintctico.adierazgarri1:expresivo.adierazgarri2:indicio.adierazgarri3:representativo, va.adierazi: dar a entender / hacer saber.

A aukera (zientifiko-teknologikoa) adierazi

[ 5 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

adierazi(Hizkl.):significado (Ling.).adierazi(vsadierazle):significado (vs significante).adierazle(vsadierazi):significante (vs significado).adierazle1:indicador.adierazle2:significante.adierazledemografiko:indicador demogrfico.adierazleekonomiko:indicador econmico.adierazleetenkor:significante discontinuo.adierazlelogistiko:indicador logstico.adierazpen-:enunciativo, va.adierazpen1(ideia,legea...):enunciado (idea, ley...).adierazpen2:enunciacin (exponer una idea).adierazpen3:enunciacin (explicacin, exposicin).adierazpen4:expresin.adierazpen askatasun: libertad de expresin.adierazpenbaliokide:expresin equivalente.adierazpendinamikorakotalde:equipo de expresin

dinmica.adierazpen esakune: enunciado asertivo.adierazpen estrategia: estrategia de expresin.adierazpen gaitasun: capacidad de expresin.adierazpen grafiko: expresin grfica.adierazpengrafiko-plastikorakoteknikak:tcnicas de

expresin grfico-plsticas.adierazpen grafikorako eta komunikaziorako tek-

nikak: tcnicas de expresin grfica y de comunica-cin.

adierazpen grafikorako eta plastikorako teknikak:tcnicas de expresin grfica y plstica.

adierazpen grafikorako teknikak: tcnicas de expre-sin grfica.

adierazpen idatzi: expresin escrita (accin).adierazpenjarduera:actividad de expresin.adierazpenmaila:nivel de expresin.

adierazpenmatematiko:expresin matemtica.adierazpenmatematikoIk. matematikakoadierazpi-de.

adierazpen perpaus: oracin declarativa / oracin enunciativa.

adierazpen teknika: tcnica de expresin.adierazpen-askatasunerakoeskubide:derecho a la li-

bertad de expresin.adierazpenerako estrategia Ik. adierazpenestrategia.adierazpenerakojardueraIk. adierazpenjarduera.adierazpenezko: enunciativo, va.adierazpen-perpausnegatibo:oracin declarativa ne-

gativa.adierazpen-perpauspositibo:oracin declarativa po-

sitiva.adierazpide(Mat.):representacin (Mat.).adierazteko gaitasun: capacidad de expresar.adimenaztura:hbito intelectual.adimengaitasun:capacidad intelectual.adimengarapen:desarrollo intelectual.adimenirudi:imagen mental.adimenjarrera:actitud mental.adimentest:test de inteligencia.adimentestuinguru:contexto mental.adimenurriko:deficiente mental.adimen-azturaketalan-teknikak:hbitos intelectuales

y tcnicas de trabajo.adimenezkoirudiIk. adimenirudi.adimenezkojarreraIk. adimenjarrera.adimenezkolexiko:lxico mental.adimen-gaitasunhandi:alta capacidad intelectual.adimen-gaitasunhandikoikasle:alumno de alta capa-

cidad intelectual.

adimen-gaitasunhandikoikasleak:alumnado con al-tas capacidades intelectuales.

adimen-urritasunenazterketaetatratamendu:estu-dio y tratamiento de deficiencias psquicas.

adin goiztiar: edad temprana.adin nagusitasun: mayora de edad.adingabeakhartu,babestuetazaintzekozentro:cen-

tro de acogida, proteccin y tutela de menores.adingabetasun: minora de edad.aditu: experto, ta.aditu: especialista.aditz-:verbal (de verbo).aditz1:verbo.aditz abiakari: verbo incoativo .aditzabsolutu:verbo absoluto .aditzadjektibo:adjetivo verbal.aditzarazle:factitivo, verbo.aditz aspektu: aspecto verbal.aditz atributibo: verbo atributivo .aditz bihurkari: verbo reflexivo.aditz defektibo: verbo defectivo.aditzdeklaratzaile:verbo declarativo.aditz desinente: verbo desinente.aditzdinamiko:verbo dinmico.aditz ditrantsitibo: verbo ditransitivo.aditz ekintza: accin verbal.aditzelipsi:elipsis verbal.aditzelkarkari:verbo recproco.aditzerazle:verbo factitivo.aditzerlatibo:verbo relativo.aditzerregimen:rgimen verbal.aditzerregular:verbo regular.aditz erro: raz verbal / radical verbal.

adierazi (Hizkl.) aditz erro

[ 6 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

aditz estatiko: verbo esttico .aditzestilo:estilo verbal.aditzflexio:flexin verbal.aditzflexiodun:verbo flexionado.aditzformaIk. adizki.aditzinpertsonal:verbo impersonal.aditz iragangaitz: verbo intransitivo.aditz iragankor: verbo transitivo.aditz iraunkor: verbo permanente.aditzirregular:verbo irregular.aditz iteratibo: verbo iterativo .aditz izen: sustantivo verbal.aditz jokatu:verbo conjugado / verbo en forma per-

sonal.aditzjokatugabe:verbo en forma no personal.aditzjoko1:conjugacin.aditzjoko2Ik. aditzflexio.aditzkausatzaile:verbo causativo.aditzkopulatibo:verbo copulativo.aditzlagundu:verbo auxiliado.aditzlaguntzaile:verbo auxiliar.aditzlokuzio:locucin verbal.aditzmodu:modo verbal.aditz ondoko: postverbal.aditz oso: verbo pleno.aditz perifrasi: perfrasis verbal.aditz predikatibo: verbo predicativo .aditz predikatu: predicado verbal.aditz predikazio: predicacin verbal.aditzpronominal:verbo pronominal.aditzpuntual:verbo puntual.aditzsasikopulatibo:verbo pseudocopulativo.aditzsintagma:sintagma verbal.

aditztematiko:verbo temtico.aditz-aldi:tiempo verbal.aditz-aldiabsolutu:tiempo verbal absoluto.aditz-aldibakun:tiempo verbal simple.aditz-aldibukatu:tiempo verbal pretrito.aditz-aldiburutu:tiempo verbal de perfecto.aditz-aldierlatibo:tiempo verbal relativo.aditz-aldiestilistiko:tiempo verbal de uso estilstico.aditz-aldiez-burutu:tiempo verbal de imperfecto.aditz-aldikonposatu:tiempo verbal compuesto.aditz-aldien egokitasun: adecuacin de los tiempos

verbales.aditzaren ekintza Ik. aditzekintza.aditzarenelipsiIk. aditzelipsi.aditzarenformaez-pertsonal: forma no personal del

verbo.aditzaren forma inpertsonal: forma impersonal del

verbo.aditzarenformapertsonal:forma personal del verbo.aditzarenmodifikatzaile:modificador verbal.aditzaren osagarri: complemento verbal / complemen-

to del verbo.aditzaren osagarri agente: complento verbal agente.aditzarenosagarrizirkunstantzial:complemento ver-

bal circunstancial.aditz-aspektuburutu:aspecto verbal perfectivo.aditz-aspektuerrepikari:aspecto verbal iterativo.aditz-aspektuez-burutu:aspecto verbal imperfectivo.aditz-aspektuintentsibo:aspecto verbal intensivo.aditz-aspektupuntual:aspecto verbal puntual.aditzetik eratorririko Ik. aditzondoko.aditzezkoesaldi:frase verbal.aditzezko Ik. aditz-.aditz-formaburutu:forma verbal de perfecto.

aditz-formaburutugabe:forma verbal de imperfecto.aditz-formakonposatu:forma verbal compuesta.aditz-jokodefektibo:conjugacin defectiva.aditz-jokoerregular:conjugacin regular.aditz-jokoirregular:conjugacin irregular.aditzondoko hitz: palabra postverbal.aditz-perifrasiegresibo:perfrasis verbal egresiva.adizki: forma verbal.adizlagun:adverbio.adjektibazio:adjetivacin.adjektibo:adjetivo.adjektibo-:adjetival.adjektiboapokopatu:adjetivo apocopado.adjektiboatributibo:adjetivo atributivo.adjektibodeskribatzaile:adjetivo descriptivo.adjektibodeterminatzaile:adjetivo determinativo.adjektiboepiteto:adjetivo epteto.adjektiboerakusle:adjetivo demostrativo.adjektiboerlatibo:adjetivo relativo.adjektiboerreferentzial:adjetivo referencial.adjektiboesaldi:frase adjetival.adjektiboez-murrizgarri:adjetivo explicativo.adjektibogaldetzaileIk. galderazkoadjektibo.adjektibointzidental:adjetivo incidental.adjektibokalifikatzaile:adjetivo calificativo.adjektibolokuzio:locucin adjetiva / locucin adjeti-

val.adjektibomugagabe:adjetivo indefinido.adjektibomugatu:adjetivo determinado.adjektibomurriztaile:adjetivo restrictivo.adjektiboposesiboIk. edutezkoadjektibo.adjektibopredikatzaileIk. predikazioadjektibo.adjektibosailkatzaile:adjetivo clasificador.

aditz estatiko adjektibo sailkatzaile

[ 7 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

adjektibosintagma:sintagma adjetival / sintagma ad-jetivo.

adjektibosubstantibatu:adjetivo sustantivado.adjektibozehaztaile:adjetivo especificativo.adjektibozenbatzaile:adjetivo numeral.adjektibozenbatzaileIk. zenbakizkoadjektibo.adjektiboarengradupositibo:grado positivo del ad-

jetivo.adjektiboarenmailaketa:gradacin del adjetivo.adjektibozko:adjetival.adjektibozkoadberbio:adverbio adjetival.adjektibozkoesaldiIk. adjektiboesaldi.adjektibozkolokuzioIk. adjektibolokuzio.adjudikatu:adjudicar.adjudikazio:adjudicacin.adjunktu:adjunto.adlatibo bukatuzko (mendiraino): adlativo terminal

(hasta el monte).adlatibodestinatibo:adlativo destinativo.adlatibosoil(mendira):adlativo (al monte).adlatiboaren gainean eraiki (mendirako): adlativo

(para el monte).administratzaile(iz.):administrador, ra (sust.).administrazio:administracin.administrazioaraubide:rgimen administrativo.administrazioautonomiadunIk. administrazioauto-nomo.

administrazioautonomo:administracin autnoma.administraziobaimen:permiso administrativo.administraziobide:va administrativa.administrazioegoera:situacin administrativa.administrazioespediente:expediente administrativo.administrazio-etakudeaketa-prozesuak:procesos de

administracin y gestin.

administrazio-etamerkataritza-adar:rama adminis-trativa y comercial.

administraziokidego:cuerpo administrativo.administraziokontratu:contrato administrativo.administraziokudeaketa:gestin administrativa.administraziooroitidazki:memoria administrativa.administraziopubliko:administracin pblica.administraziopublikokoprestakuntzakogoimailako

teknikari: tcnico superior de formacin de la admi-nistracin pblica.

administraziozentral:administracin central.administraziozibil:administracin civil.administrazioaetafinantzak:administracin y finan-

zas.administrazioaetakudeaketa:administracin y ges-

tin.administrazioa eta zerbitzuak:administracin y ser-

vicios.administrazioanetafinantzetangoimailakoteknika-

ri: tcnico superior en administracin y finanzas.administrazioanetafinantzetanteknikari:tcnico en

administracin y finanzas.administrazioko dokumentazio: documentacin ad-

ministrativa.administrazioko eta kudeaketako batxilergo:bachi-

ller de administracin y gestin / bachillerato de ad-ministracin y gestin.

administraziokoetamerkataritzakopraktikak:prcti-cas administrativas y comerciales.

administraziokoetamerkataritzako teknologia: tec-nologa administrativa y comercial.

administraziokoetazerbitzuetakolangileengastuak:gastos de personal de administracin y servicios.

administrazioko eta zerbitzuetako pertsonal (AZP):personal de administracin y servicios (PAS).

administraziokokidego:cuerpo de la administracin.

administraziokolangileak:personal administrativo.administraziokolangileriaIk. administraziokolangi-leak.

administraziokozerbitzuorokor:servicio administra-tivo general.

administrazio-kudeaketako prozesuak: procesos de gestin administrativa.

administrazio-kudeaketan teknikari: tcnico en ges-tin administrativa.

administrazio-kudeatzaile:gestor administrativo.adnominal:adnominal.adostasun indize: ndice de conformidad.adostugabe: no conforme.adstratu: adstrato.aerolineakogarraiorakopilotu(hegazkina-helikopte-roa):piloto de transporte de lnea area (avin-heli-cptero).

aerolineetakopilotu:piloto de lneas areas.aerotriangelatze:aerotriangulacin.afasia: afasia.afektibitate: afectividad.afektu-:afectivo, va.afekturako gaitasun: capacidad afectiva.afektuzko: afectivo, va.afektuzko azentu: acento afectivo.afektuzko garapen: desarrollo afectivo.aferesi: afresis.afixazioIk. hizkiztapen.aforismo:aforismo.afrikari: africado, da.agente(Hizkl.):agente (Ling.).agente Ik. eragile.agerpen kultural eta artistiko Ik. kultura- eta arte-agerpen.

adjektibo sintagma agerpen kultural eta artistiko

[ 8 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

agerpenkulturalIk. kulturaagerpen.agerraldi:escena (parte)2.agertoki: escena (lugar).agertokian sartu: entrar en escena.agertokitikatera(Antz.):hacer mutis (salir) (Liter.).agertu gabe: no compareciente / no presentado.agindu: orden (mandato).agindu aditz: verbo de mandato.aginduzko(Hizkl.):prescriptivo, va (Ling.).aginduzko1:prescriptivo.aginduzko2:imperativo, va.aginduzko arau: norma preceptiva.aginduzkocurriculum:curriculum prescriptivo.aginduzkogeroaldi:futuro de mandato.aginduzkogramatika:gramtica prescriptiva.aginduzkoorainaldi:presente de mandato.aginduzkoperpaus-modalitate:modalidad oracional

imperativa .aginpide: autoridad (atributo).agintari: autoridad (persona).agintaritza: autoridad (entidad).agintaritzaakademiko:autoridad acadmica.agintaritza eskudun: autoridad competente.aginte1:mandato.aginte2Ik. aginpide.aginte aitorpen: declaracin de autoridad.aginte organo: rgano de gobierno.aginte perpaus: oracin imperativa.aginte-organokolegiatu:rgano colegiado de gobier-

no.agintera: modo imperativo.

2. Primeracto, terceraescena. /Lehenekitaldia,hirugarrenagerral-dia.

agintera(Hizkl.):imperativo (Ling.).aginterazkoaditz-modu:modo verbal imperativo.agintzeko gaitasun: capacidad de mando.agiri(Hizkl.):documento (Ling.).agiri1:documento.agiri2:manifiesto.agiribatformalizatu:formalizar un documento.agiri bidez egiaztatu: acreditar documentalmente.agiribidezetafedeemanezegiaztatu:acreditar docu-

mental y fehacientemente.agirifede-emaile:documento fechaciente.agiri Ik. ziurtagiri.agiriak: documentacin.agiritegi: archivo (lugar).agortu: agotar.agramatikal:agramatical.agregatu: agregado, da.agrokimika:agroqumica.agurrei erantzun: responder a saludos.ahaleginarenbalio:valor del esfuerzo.ahaleginarenebaluazio:evaluacin del desempeo.ahaleginezkoburutugabe:imperfecto de conato.ahaleginezkolehenaldiburutugabe:pretrito imper-

fecto de conato.ahalera: modo potencial / conjugacin potencial /

tiempo verbal potencial.ahalerakonposatu:potencial compuesto.ahalerazkoaditz-modu:modo verbal potencial.ahalezkoperpaus:oracin potencial.ahalmen(boterea):capacidad (poder).ahalmen1:facultad (cualidad).ahalmen2:capacidad (facultad).ahalmendidaktiko:potencialidad didctica.

ahalmenurriko:discapacitado, da / disminuido, da.ahalmenurrikopertsona:persona discapacitada / per-

sona disminuida.ahapaldi:estrofa.ahapaldisafiko:estrofa sfica.aho batez onartu: aprobar por unanimidad.ahoetahortzenhigieneangoimailakoteknikari:tc-

nico superior en higiene bucodental.aho-hortzetakohigiene:higiene bucodental.aho-korapilo:trabalenguas.aholkulari:asesor, ra.aholkularitza:asesoramiento / asesora.aholkularitzaetalaguntza:asesoramiento y apoyo.aho-sabai:paladar.ahoskera: pronunciacin.ahoskune: lugar de articulacin.ahostun: sonoro, ra.ahostuntasun: sonoridad.ahots: voz (fontica).ahotsapal:voz baja.ahots bide: canal vocal.ahots gora irakurri: leer en voz alta.ahots gorako irakurketa: lectura en voz alta.ahots hezkuntza: educacin vocal.ahots organo: rgano vocal.ahots tinbre: timbre de voz.ahots-kordak:cuerdas vocales.ahoz adierazi: verbalizar.ahozko: oral.ahozkoabilezia:habilidad verbal.ahozkoadierazpen(ekintza):expresin oral (accin).ahozkoartikulazio-modu:modo de articulacin oral.ahozkoazalpen:exposicin oral.

agerpen kultural ahozko azalpen

[ 9 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

ahozkoazalpenbaterakogidoi:guin para una expo-sicin oral.

ahozko azterketa: examen oral.ahozko bitartekotza: mediacin oral.ahozkoekoizpenerakojarduera:actividad de produc-

cin oral.ahozko gaitasun: capacidad de comprensin verbal.ahozko hizkuntza: lengua oral / lenguaje oral.ahozkointerakzioarenplanifikazio:planificacin de la

interaccin oral.ahozkojariotasun:fluidez verbal.ahozkokomunikazio:comunicacin verbal.ahozkokomunikaziorakobide:instrumento de comu-

nicacin oral.ahozkoliteratura:literatura oral.ahozkomodalitate:modalidad oral.ahozko poesia: poesa oral.ahozko proba: prueba oral.ahozko soinu: sonido oral.ahozko testuinguru: contexto oral.ahozko tradizio: tradicin oral.ahozkotradiziokomusika:msica de tradicin oral.ahozkotransmisio:transmisin oral.ahozkoa ez den komunikazio Ik. komunikazio ez-ahozko.

ahozkoaulertze:comprensin oral.ahozkoaulertzekogaitasun:capacidad de compren-

sin verbal.ahozkoa ulertzeko jarduera: actividad de compren-

sin oral.ahozkoa ulertzeko proba: prueba de comprensin

oral.ahozkoaren interakzio: interaccin oral.ahozkoaren ulermen: comprensin oral / compren-

sin verbal.

ahozkoaren ulermenerako jarduera: actividad de comprensin oral.

ahozkotasun: oralidad.ahul:dbil.ahulgune:punto dbil.ahuntz erdara Ik. zapoerdara.ainguraketa puntu: punto de anclaje.aipamen1Ik. aipu1.aipamen1Ik. berrilabur.aipamen2Ik. aipu2(Liter.).aipatu: hacer referencia.aipu1:cita (mencin).aipu2(Liter.):cita (Liter.).aireegokitu,berokuntza,gaseta fluidoensistemeninstalazioak:instalaciones de sistemas de acondicio-namiento de aire, calefaccin, gases y fludos en ge-neral.

airezabalekojarduera:actividad al aire libre.airezabalekoteatro:teatro al aire libre.aireespazioko ekipo eta materialetako ingeniaritza

tekniko: ingeniera tcnica en equipos y materiales aeroespaciales.

airemotorretako ingeniaritzatekniko: ingeniera tc-nica en aeromotores.

airemotorretan ingeniari tekniko: ingeniero tcnico en aeromotores.

airenabigazioan ingeniari tekniko: ingeniero tcnico en aeronavegacin.

airenabigazioko ingeniaritza tekniko: ingeniera tc-nica en aeronavegacin.

aireontzietan ingeniari tekniko: ingeniero tcnico en aeronaves.

aireontzietan ingeniaritza tekniko: ingeniera tcnica en aeronaves.

aireportuetako ingeniaritza tekniko: ingeniera tcni-ca en aeropuertos.

aireportuetan ingeniari tekniko: ingeniero tcnico en aeropuertos.

aireportukokontrolatzaile:controlador areo.airezkodefentsanetamaterialetaningeniaritekniko:

ingeniero tcnico en materia y defensa area.aisia: ocio.aisialdi:tiempo libre.aisialdieskola:escuela de tiempo libre.aisialdietaastialdi:ocio y tiempo libre.aisialdikoelkarte:asociacin de tiempo libre.aisialdikojarduera:actividad de tiempo libre.aisialdikomonitore:monitor de tiempo libre.aisialdikozentro:centro de ocio.aisialdirakohezkuntza:educacin para el ocio.aisialdirakojarduera:actividad recreativa.aisialdirakolaguntzaile:auxiliar de tiempo libre.aitatasun: paternidad.aitortu gabeko ikastetxe pribatu: centro privado no

reconocido.aitortutako gaikuntza: habilitacin reconocida.aitortutakoikastetxe:centro reconocido.aitortutakoikastetxeez-ofizial:centro no oficial reco-

nocido.aitzinsolas:prlogo / exordio.akademia:academia.akademiko(adj.):acadmico, ca (adj.).akademiko(adj.)(Liter.): acadmico, ca (adj.) (Liter.).akademiko(kargua):acadmico, ca (cargo).akats1:falta (defecto, error).akats2:vicio / error / error (por precipitacin).akats fonetiko: error fontico.akats indize: ndice de defectos.

ahozko azalpen baterako gidoi akats indize

[ 10 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

akatslexikal:error lexical.akatsmorfologiko:error morfolgico.akats ortografiko: error ortogrfico.akatspragmatiko:error pragmtico.akats sintaktiko: error sintctico.akatssoziokultural:error sociocultural.akatssoziolinguistiko:error sociolingstico.akats tasa: tasa de defectos.akatsen indize Ik. akatsindize.akitaniera: aquitano (lengua).akonpainamendu:acompaamiento.akordeoi: acorden.akreditazio(agiria):acreditacin (documento).akronimia:acronimia.akronimo:acrnimo .akrostiko: acrstico, ca.akta: acta.aktaliburu:libro de actas.aktaofizial:acta oficial.akta osagarri: acta complementaria.aktak betetze: cumplimentacin de las actas.aktibo: activo.aktibogarbienerrendimendu:rendimiento de los ac-

tivos netos.aktore: actor, actriz.aktoremultzo(Liter.):reparto (Liter.).aktore nagusi: actor principal / actriz principal / pro-

tagonista.aktoretalde(Liter.):reparto (Liter.).aktore tragiko: actor trgico / actriz trgica.aktualizatzaile:actualizador.akuikultura:acuicultura.

akuikultura-haztegietangoimailakoteknikari:tcni-co superior en produccin acucola.

akuikultura-haztegietan teknikari: tcnico en opera-ciones de cultivo acucola.

akuikulturako establezimendu: establecimiento de acuicultura.

akusatibo: acusativo.akusatiboabsolutu:acusativo absoluto.akustika: acstica.akustikakoelementuak:elementos de acstica.akustiko: acstico, ca.akzidentegramatikal:accidente gramatical.akzioaren prezio: precio de la accin.akziodun: accionista.albaitarinen:con carcter de urgencia.albaitaritza:veterinaria.albaitaritzalizentziadun:licenciado en veterinaria.albeolar:alveolar.albiste:noticia.albisteartikulu:crnica periodstica (de sucesos).albistekronika:crnica periodstica (de sucesos).alboko1:lateral.alboko2:adjunto, ta.albokoartikulazio-modu:modo de articulacin late-

ral.albokoproposizio:proposicin yuxtapuesta.albokosoinu:sonido lateral.albokotasun:contigidad.alborakuntza1:yuxtaposicin.alborakuntza2:paratxis.aldaera:variante (variedad, forma diferente).aldaeradiafasiko:variante diafsica.aldaeradialektalIk. dialektoaldaera.aldaeradiastratiko:variante diastrtica.

aldaeradiatopiko:variante diatpica.aldaeraestilistiko:variante estilstica.aldaeralinguistikoIk. hizkuntzaaldaera.aldaeraortografikoIk. ortografiaaldaera.aldaerasintaktiko:variante sintctica.aldaezin:invariable.aldagai1:variable (sust.).aldagai2:variable.aldagaiez-nahitaezko:variable no obligatoria.aldagaiez-nahitaezko:variable no obligatoria.aldagaikualitatibo:variable cualitativa.aldagaikuantitatibo:variable cuantitativa.aldagela1:vestuario.aldaketa1:variacin.aldaketa2:cambio / modificacin .aldaketadiakroniko:variacin diacrnica .aldaketadialektal:variacin dialectal .aldaketadiastratiko:variacin diastrtica .aldaketadiatopiko:variacin diatpica .aldaketaespazial:variacin espacial.aldaketafonetiko:cambio fontico.aldaketafonologiko:cambio fonolgico.aldaketageografiko:variacin geogrfica.aldaketahistoriko:variacin histrica.aldaketakuantitatibo:cambio cuantitativo.aldaketalinguistiko:cambio lingstico.aldaketamorfologiko:cambio morfolgico.aldaketasemantiko:cambio semntico.aldaketasozial:variacin social.aldaketakezarri:implantar cambios.aldaketarenkudeaketa:gestin del cambio.aldaketen ezarpena kudeatu: gestionar la implanta-

cin de cambios.

akats lexikal aldaketen ezarpena kudeatu

[ 11 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

aldaki:copia.aldakor1:variable (voluble, inconstante).aldakor2:variable (adj.).aldatutakoprozesu:proceso modificado.aldebaterauzte:exclusin.aldeenbalioespen:valoracin de las diferencias.aldekoebaluazio:evaluacin positiva.aldeko ebaluazioa duen ikasle: alumno con evalua-

cin positiva.aldekojoera:tendencia positiva.aldekotxosten:informe favorable.alderaketa:comparacin.alderdi1:aspecto.alderdi2:cuestin.alderdiebaluatuIk. ebaluatutakoalderdi.alderdinuklear:aspecto nuclear.alderdisoziokulturalaketakulturenartekokontzien-tzia(H2):aspectos socioculturales y conciencia inter-cultural (L2).

alderdienartekolotura:relacin entre partes.aldezaurrekobaimen:autorizacin previa.aldez aurreko borondatezko erretiro: jubilacin vo-

luntaria anticipada.aldezaurrekoerretiro:jubilacin anticipada.aldezaurrekoIk. aurretiko.aldezaurretikoikasketak:estudios previos.aldi1:fase.aldi2:periodo.aldi3(Hizkl.):periodo (Ling.).aldibaterako:con carcter transitorio.aldibaterakobaimen:autorizacin transitoria.aldi baterako hezkuntza-premia berezi: necesidad

educativa especial temporal.aldibaterakoizaera:carcter transitorio.

aldibaterakolangileak:personal eventual.aldibaterakolan-kontratu:contrato laboral temporal.aldiberekoitzulpen:traduccin simultnea.aldianaldikoinkesta:encuesta peridica.aldianaldikoneurketeilotutakoikusmolde:enfoque

sujeto a mediciones regulares.aldibakar:unilateral.aldibakarreko:unilateral.aldiberekohautemate:percepcin simultnea.aldiberekotasun:simultaneidad.aldizkakolangilefinko:trabajador fijo discontinuo.aldizkakoosagarri:complemento peridico.aldizkakotasun:periodicidad.aldizkari2:gaceta (publicacin peridica)3.aldizkari1:revista.ale:copia (ejemplar) / unidad (ejemplar).alegia-bilduma:bestiario.alegiazko:virtual.alegiazkogeroaldi:futuro hipottico.alegiazkokausa:causa hipottica.alegoria:alegora.aleman(hizkuntza):alemn (lengua).alemanfilologia:filologa alemana.alemanfilologianlizentziadun:licenciado en filologa

alemana.alemangarai:alto alemn.alexandrino:alejandrino (verso).alexandrotarIk. alexandrino.alfabetatze:alfabetizacin.alfabetikoki:por orden alfabtico / alfabticamente.alfabeto:alfabeto / abecedario .

3. Gacetaliteraria./Aldizkariliterarioa.

alfabetofonetiko:alfabeto fontico.alfabeto-arauz:por orden alfabtico / alfabticamente.alfabetoaren hurrenkeran sailkatuak: clasificados en

orden alfabtico .alfabetoz:por orden alfabtico / alfabticamente.alfabetozkoidazkera-sistema:sistema de escritura al-

fabtica.alferrekohizketa:dilogo de besugos.aliterazio:aliteracin.alofono:alfono.alokuzio:alocucin.alomorfo:alomorfo.alta-data:fecha de alta.altakodata:fecha de alta.altzari modularrak egiteko laguntzaile: ayudante de

fabricacin de muebles modulares.altzari modularrak fabrikatzeko langile: operario de

fabricacin de muebles modulares.altzarimodularrakinstalatzekoetafabrikatzekolan-gile:operario de instalacin y fabricacin de muebles modulares.

altzariak:mobiliario.altzariakbernizatu, lakatuetaakabatzekosistemak:

sistemas de barnizado, lacado y acabado de muebles.altzariakfabrikatzekoprozesu:proceso de fabricacin

de muebles.altzariendiseinueta fabrikazio:diseo y fabricacin

de muebles.altzarigintza(Irakg.):mobiliario (Asign.).aluminiozkoarotz-lanetako laguntzaile:ayudante de

carpintera de aluminio.aluminiozkoarotz-lanetako langile:operario de car-

pintera de aluminio.ama-:materno, na.amaeskola:escuela maternal.

aldaki ama eskola

[ 12 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

amahizkuntza:lengua materna / lengua madre.amaiera:fin / final.amaierabokalIk. amaierakobokal.amaieraIk. askaera.amaierakobokal:vocal final.amaierakoebaluazio:evaluacin final.amaierakoebaluaziokokoaderno:cuaderno de eva-

luacin final.amaierako erreklamaziorako prozedura: procedi-

miento de reclamacin final.amaierakogaitasun:capacidad terminal.amaierakokalifikazio:calificacin final.amaierakokontsonante:consonante final.amaierakolan:obra final.amaierakolan(Irakg.):obra final (Asign.).amaierakoobraIk. amaierakolan.amaierakooroitidazki:memoria final.amaierakoproba:prueba final.amaierakoprobaarrunt:prueba final ordinaria.amaierakoprobaberezi:prueba final extraordinaria.amaierakoproiektu:proyecto final.amaierakotxosten:informe final.amaikideizanIk. hoskideizan.amaipuntu:punto final.amaitu1:terminar / finalizar.amalgama:amalgama.amatasunbaja:baja maternal.Amerikakoespainiera:espaol de Amrica.amerikanismo:americanismo.amodiozkotriangelu:tringulo amoroso.anafora: anfora.anafora asoziatibo: anfora asociativa.anagrama:anagrama.

anai-arrebak ikastetxean izate: existencia de herma-nos en el centro.

anakoluto:anacoluto.anakronismo:anacronismo.analfabeto:analfabeto, ta.analfabetofuntzional:analfabeto funcional.analisi:anlisis.analisi(Irakg.):anlisis (Asign.).analisididaktiko:anlisis didctico.analisietakontrol:anlisis y control.analisigramatikal:anlisis gramatical.analisikliniko:anlisis clnico.analisiklinikoespezializatu:anlisis clnico especiali-

zado.analisikonparatibo:anlisis comparativo.analisikontzeptualIk. kontzeptuanalisi.analisilinguistikoIk. hizkuntzaanalisi.analisimorfologiko:anlisis morfolgico.analisiobjektibo:anlisis objetivo.analisisoziologiko:anlisis sociolgico.analisianetakontroleangoimailakoteknikari:tcni-

co superior en anlisis y control.analisianetakontroleanteknikari:tcnico en anlisis

y control.analogia:analoga.anatomiapatologiko:anatoma patolgica.anatomiapatologikoaetazitologia:anatoma patol-

gica y citologa.anatomiapatologikoanetazitologiangoimailakote-

knikari: tcnico superior en anatoma patolgica y ci-tologa.

anbiguo: ambiguo, gua.anbiguotasun: ambigedad.anbiguotasunerreferentzial:ambigedad referencial.

anbiguotasunesplizitu:ambigedad explcita.anbiguotasunestruktural Ik. egiturazko anbiguota-sun.

anbiguotasun foniko: ambigedad fnica.anbiguotasunfonologiko:ambigedad fonolgica.anbiguotasungramatikalIk. gramatikazkoanbiguo-tasun.

anbiguotasuninplizitu:ambigedad implcita.anbiguotasunmorfologiko:ambigedad morfolgica.anbiguotasun sintaktiko: ambigedad sintctica.anbiguotasun sintetiko: ambigedad sinttica.anbiguotasun transformazional: ambigedad trans-

formacional.andaluz(dialektoa):andaluz (dialecto).andaluziera:dialecto andaluz.andaluzismo:andalucismo.anfibologia:anfibologa.anglizismo:anglicismo.animaliahizkuntza:lenguaje animal.animalientzakoelikagaiakproteinasintetikoekin fa-

brikatze: fabricacin de alimentos para animales con las protenas sintticas.

animatzaile:animador, ra.animazio:animacin.aniztasun1:diversidad.aniztasun2:variedad (diversidad).aniztasun3:diversificacin.aniztasunari erantzute: atencin a la diversidad.aniztasunari erantzute Ik. aniztasunari erantzuteko prozesu.

aniztasunari erantzuteko programa: programa de atencin a la diversidad.

aniztasunari erantzuteko prozesu: proceso de aten-cin a la diversidad.

ama hizkuntza aniztasunari erantzuteko prozesu

[ 13 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

aniztasunarierantzutekourtekoplan:plan anual de atencin a la diversidad.

ankerkeria antzerki Ik. ankerkeriarenantzerki.ankerkeriaren antzerki: teatro de la crueldad.anonimo(idazkia):annimo (escrito).anotatu: resear (anotar).antagonista: antagonista.anteposizio: anteposicin.antigoalekoaketaerrestaurazioa:anticuariado y res-

tauracin.antolaketa1:organizacin.antolaketa2:organizacin (accin).antolaketa3(diskurtsoarena):disposicin (del discur-

so retrico).antolaketaarlo:rea de organizacin.antolaketaautonomia:autonoma organizativa.antolaketaegitura:estructura organizativa.antolaketaetafuntzionamendu:organizacin y fun-

cionamiento.antolaketametodologia:medologa organizativa.antolaketaneurri:medida organizativa.antolaketako eta curriculumeko neurriak: medidas

organizativas y curriculares.antolaketakoikuspuntu:punto de vista organizativo.antolaketa-prozesuakdiseinatu:disear los procesos

de la organizacin.antolaketarako eta funtzionamendurako arauak:

normas de organizacin y funcionamiento.antolaketarako eta funtzionamendurako araudi(AFA):reglamento de organizacin y funcionamien-to (ROF).

antolaketarako eta funtzionamendurako jarraibi-deak: instrucciones de organizacin y funciona-miento.

antolaketarakometodologia berriztatzaile:metodo-loga organizativa innovadora.

antolaketarenberezkobetebeharrak:requisitos pro-pios de la organizacin.

antolakundeIk. erakunde1.antolamendu:ordenacin/organizacin (forma, modo).antolamendubatzorde:comisin organizadora.antolatzaile:organizador.antologia1:antologa.antologia2:florilegio.antonimia:antonimia.antonimo:antnimo.antonimoerreziproko:antnimo recproco.antropologiasozial:antropologa social.antropologiasozialetakultural:antropologa social y

cultural.antroponimia:antroponimia.antroponimo:antropnimo.antsietatearen nahaste: trastorno de ansiedad.antzekotasun-desberdintasun:semejanza-diferencia.antzekotasun-desberdintasunerlazio:relacin de se-

mejanza-diferencia.antzeratze Ik. imitazio.antzerki(Liter.):teatro (actividad)4 (Liter.).antzerki1:teatro.antzerki2:teatro (arte).antzerki bihurtu: teatralizar.antzerki egonkor: teatro estable.antzerkiemanaldi:teatro (representacin).antzerki hezkuntza: dramtica.antzerkiibiltari:teatro ambulante.

4. Sededicaalteatro./Antzerkianaritzenda.

antzerkilan(Antz.):pieza (Teat.).antzerkilan(ak):teatro (conjunto de obras)5.antzerki pobre: teatro pobre.antzerkitalde:compaa de teatro.antzerkiak Ik. antzerkilan(ak).antzerkigile:autor, ra teatral / dramaturgo.antzezlan(Antz.):pieza (Teat.).antzezlanak:teatro (conjunto de obras).antzezlari:actor, actriz.antzezlaritzaIk. antzerki2.antzezle:actor, actriz.antzezlenagusi:protagonista.antzezpen: representacin (actuacin).antzezte(Liter.):interpretacin (de un papel) (Liter.).antzeztoki: escenario.antzeztoki Ik. agertoki.antzeztu: poner en escena.antzinako: primitivo, va.antzinako hispaniera: hispnico antiguo.antzinako hitz: palabra primitiva.antzinakomusikarenlangela:taller de msica antigua.antzinatasun: antigedad.antzinatasunalanpostuan:antigedad en la plaza.antzoki: teatro (lugar).apaltasunezkoplural:plural de modestia.apelatiboIk. deitzaile.apelaziohitz:palabra apelativa.apiko-albeolare:pico-alveolar.aplikazioesparru:mbito de aplicacin.

5. ElteatrodeLopedeVega./LopedeVegarenantzerkia.

aniztasunari erantzuteko urteko plan aplikazio esparru

[ 14 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

aplikazioinformatikoakIk. informatikaaplikazioak.aplikazioak: nominak, gizarte-segurantza, biltegia,kontabilitate-planorokorraekipo informatikoba-teragarrietan: aplicaciones a nmina, seguridad so-cial, almacn, plan general contable en equipos infor-mticos compatibles.

apodosi: apdosis.apokope: apcope.apokrifo: apcrifo.aposizio: aposicin.aposizioazaltzaile:aposicin explicativa .aposizioez-murriztaile:aposicin no restrictiva.aposiziomurriztaile:aposicin restrictiva.aposiziozehaztaile:aposicin especificativa.apostrofe: apstrofo.aprobetxamendu:aprovechamiento.aprobetxamenduarenebaluazio:evaluacin del apro-

vechamiento.apud(-enlanetan):apud (en las obras de ...).Arabakoeuskara:dialecto alavs.arabiarfilologia:filologa rabe.arabiarfilologianlizentziadun:licenciado en filologa

rabe.arabiera: rabe (lengua).arabismo:arabismo.aragoiera: dialecto aragons.aragoiera garai: dialecto aragons pirenico.aranera: arans (lengua).arartegabeko osagai: constituyente inmediato.aratuste: carnestolendas.arau: norma / regla.arau(Admin.):base (Admin.).arau(AR)(Kalit.):norma (NM) (Calid.).arau(Liter.):norma (Liter.).

araualdetikobetebeharrak:requisitos reglamentarios.arau ortografiko Ik. ortografiaarau.arauaren araberako ebaluazio: evaluacin con refe-

rencia a la norma.arauaren betebehar: requisito de la norma.arauaren betebeharrak: requisitos de la norma.araubide: rgimen.araubidearruntekoikastetxe:centro educativo de r-

gimen ordinario.araubide berezi: rgimen especial / rgimen singular.araubide bereziko ikasketak: enseanzas de rgimen

especial.araubideekonomiko:rgimen econmico.araubidejuridiko:rgimen jurdico.araubide orokor: rgimen general.araubide orokorreko ikasketak: enseanzas de rgi-

men general.araubideorokorrekozenbait ikasketaematendirenikastetxe pribatu: centro privado con varias ense-anzas de rgimen general.

araudi1:normativa.araudi2:reglamento.arauemaile:normativo, va.arau-hauste:infraccin.arautegi: normativa.arautu gabeko: no reglado.arautu gabeko irakaskuntza: enseanza no reglada.arautu gabeko kurtso: curso no reglado.araututako irakaskuntza: enseanza reglada.araututako kurtso: curso reglado.arauzko bide: cauce reglamentario.arauzko epe: plazo reglamentario.arazle:causativo (factitivo).

arazobereziakdituztengazte-taldeeilaguntze:aten-cin de grupos juveniles con problemticas especia-les.

arazo Ik. alderdi2.arazolegaletafiskal:cuestion legal y fiscal.arbitrario: arbitrario, ria.arbitrariotasun: arbitrariedad.arbitrariotasunabsolutu:arbitrariedad absoluta.arbitrariotasunerlatibo:arbitrariedad relativa.arbolakontzeptualIk. kontzeptuarbola.arbuio: rechazo (desprecio).arbuio indize: ndice de rechazos.arbuioen indize Ik. arbuioindize.ardoetabestelakoedarietanteknikari:tcnico en ela-

boracin de vinos y otras bebidas.ardoak eta beste edari batzuk prestatzeko teknikari:

tcnico en elaboracin de vinos y otras bebidas.ardura hartu: hacerse cargo.arduradun: encargado, da / responsable.ardurak bereganatze: asuncin de responsabilidades.arduraldi:horas de dedicacin.arduratu Ik. ardurahartu.areto1:aula / sala.areto2:saln.aretobalioaniztun:sala polivalente.areto nagusi: aula magna.argazkigintza: fotografa.argazkigintza artistiko: fotografa artstica.argazkigintza artistikoaren arloko arte plastikoetan

teknikari: tcnico en artes plsticas y diseo en foto-grafa artstica.

argazkigintza eta berregintzako prozesuak: fotografa y procesos de reproduccin.

aplikazio informatikoak argazkigintza eta berregintzako prozesuak

[ 15 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

argazkigintzaren teoria eta praktika: teora y prctica de la fotografa.

argazkilaritza:fotografa.argietagarbilortutakohelburu:objetivo claramente

alcanzado.argietagarbinahikoaezdenerrendimendu:rendi-

miento claramente insuficiente.argibide: apostilla.argibidebulego:oficina de informacin.argibide-etabeka-unitate:unidad de informacin y

becas.argibideak: informacin.ArgienMende:Siglo de las Luces6.ArgienMende:Ilustracin.argitaletxe(erakundea):editorial (institucin).argitaletxe(Hizkl.):editorial (Ling.).argitalpen1:publicacin (obra).argitalpen2:edicin.argitalpenberrikusiIk. berrikusitakoargiltalpen.argitalpenegun:fecha de publicacin.argitalpenemendatu:edicin aumentada.argitalpengehituIk. argitalpenemendatu.argitalpenkritiko:edicin crtica.argitalpenkritikoIk. ediziokritiko.argitalpenmugatu:edicin limitada.argitalpenohardun:edicin anotada.argitalpenpaleografiko:edicin paleogrfica.argitalpenpirata:edicin pirata.argitalpenzenbakitu:edicin numerada.argitalpenzerbitzu:servicio de publicaciones.argitalpenzuzendu:edicin corregida.

6. TambinconocidocomoLa Ilustracin. / Ilustrazioa bezalaereeza-gutua.

argitalpenaren diseinuan eta produkzioan goimai-lakoteknikari:tcnico superior en diseo y produc-cin editorial.

argitalpenendiseinuetaprodukzio:diseo y produc-cin editorial.

argitaraeman:hacer pblico.argitaraldi(ekintza)(Liter.):edicin (accin) (Liter.).argitasunaetabatasunahelburuetan:claridad y uni-

dad en los objetivos.argot: argot.argudiatze Ik. argumentazio.argudio(arrazoitzea):argumento (razonamiento)7.argudio(Ebal.):argumento (Eval.).argudioaren hari: hilo argumental.argudioei kontra egiteko lokailu: conector contraar-

gumentativo.argudioen egitura: estructura argumental.argudiozkometododeduktibo:mtodo deductivo de

argumentacin.argudiozkooperatzaile:operador argumentativo.argudiozko testu: texto argumentativo.argumentazio:argumentacin.argumentazioanalogiko:argumentacin analgica.argumentaziodeduktibo:argumentacin deductiva.argumentazioinduktibo:argumentacin inductiva.argumentaziologiko:argumentacin lgica.argumentu:trama.argumentu(Hizkl.):argumento (Ling.).argumentu (lan, eleberri batena, etab.): argumento

(de obra, novela...).argumentulineal:trama lineal.ariketa praktiko: ejercicio prctico.

7. Lostpicosargumentos.../...ohikoargudioak.

ariketa teoriko: ejercicio terico.ariketateoriko-praktiko:ejercicio terico-prctico.arkaiko(Hizkl.):arcico (Ling.).arkaiko(Liter.):arcaico, ca (Liter.).arkaismo:arcasmo.arkitektotitulu:ttulo de arquitecto.arkitektura teknikoko unibertsitate-eskola: escuela

universitaria de arquitectura tcnica.arkitekturanlizentziadun:licenciado en arquitectura.arlo1:rea (campo).arlo2Ik. adar2.arlobatekohizkuntza:lengua sectorial.arloebaluatuIk. ebaluatutakoarlo.arlo eta irakasgaien kalifikazio-zerrenda: listado de

calificaciones de las reas y materias.arloez-instrumental:rea no instrumental.arlofuntzional:rea funcional.arlogarrantzitsu:rea relevante.arloIk. esparru1.arloaketagaiak:reas y materias.arloarenamaierakooroitidazki:memoria final de rea.arloarenaraberakogaindituenindize:ndice de apro-

bados por rea o asignatura.arloaren ebaluazio global Ik. arloaren ebaluazioorokor.

arloarenebaluazioorokor:evaluacin global del rea.arloaren oinarrizko hiztegi: vocabulario bsico del

rea.arloarenoinarrizkohiztegialantzenhaste:incorpora-

cin del vocabulario bsico del rea.arloarenprogramaziodidaktiko:programacin didc-

tica del rea.arlokobatzar:conferencia sectorial.arlokohelburuorokor:objetivo general de rea.

argazkigintzaren teoria eta praktika arloko helburu orokor

[ 16 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

arlokoikuskarikoordinatzaile:inspector coordinador de rea.

arlokokoordinatzaile:coordinador de rea.arlokoprogramazio:programacin de rea.arnasbehera azentu: acento espiratorio.arotz-lanaketaaltzariakegineta instalatze: fabrica-

cin e instalacin de carpintera y mueble.arotz-lanaketaaltzariakneurriraeginetainstalatze:

fabricacin a medida e instalacin de carpintera y mueble.

arotz-lanak eta altzariak neurrira egiten eta insta-latzendituenteknikari:tcnico en fabricacin a me-dida e instalacin de carpintera y mueble.

arotz-lanak eta altzariak neurrira egiten eta insta-latzen dituen teknikari: tcnico medio en fabrica-cin a medida e instalacin de carpintera y mueble.

arrain-haztegi:piscifactora.arrakasta indize: ndice de xito.arrakastazko faktore kritiko: factor crtico de xito.arrakasten indize Ik. arrakastaindize.arrantzan eta itsas garraioan teknikari: tcnico en pes-

ca y transporte martimo.arratsaldekoordutegi:horario de tarde.arrazoi: causa.arrazoi(arrazoitzea):argumento (razonamiento)8.arrazoi bidezko ezaguera: conocimiento racional.arrazoibidezkoezaguerarenlogika: lgica del cono-

cimiento racional.arrazoibide: discurso (expresin del pensamiento).arrazoibiderako gaitasun: capacidad de razonamiento.arrazoitzeko gaitasun Ik. arrazoibiderakogaitasun.arreta: atencin.arreta berezi: atencin especial.

8. Lostpicosargumentos.../...ohikoargudioak.

arreta gabeziagatiko edota jokabide asaldatzailea-gatiko nahaste: trastorno por dficit de atencin y/o comportamiento perturbador.

arreta gabeziagatiko eta hiperaktibotasunagatiko nahaste: trastorno por dficit de atencin e hiperac-tividad.

arreta zerbitzu: servicio de atencin.arrisku: riesgo.arriskuei aurrea hartze: prevencin de riesgos.arriskuei aurrea hartze eta larrialdien tratamendu:

prevencin de riesgos y tratamiento de emergencias.arriskuei aurrea hartzeko eta larrialdiak tratatzeko

prozesu: proceso de prevencin de riesgos y trata-miento de emergencias.

arriskuen azterketa: anlisis de riesgos.arriskuen kudeaketa: gestin de riesgos.arrunkeria: vulgarismo.arrunt: vulgar (comn) / coloquial.arte-:artstico, ca.arte agerpen: manifestacin artstica.arteaplikatuetalanbideartistikoenikastetxe:centro

de artes aplicadas y oficios artsticos.arteaplikatuetalanbideartistikoetakoikasketak:en-

seanzas de artes aplicadas y oficios artsticos.arteaplikatuak:artes aplicadas.arteaplikatuaketalanbideartistikoak:artes aplicadas

y oficios artsticos.arteaplikatuenetalanbideartistikoeneskola:escuela

de artes aplicadas y oficios artsticos.arteaplikatuetakogoimailakoteknikari:tcnico su-

perior de artes aplicadas.arteaplikatuetakogradudunarentitulu:ttulo de gra-

duado en artes aplicadas.arte aplikatuetako teknikari: tcnico de artes aplica-

das.

artebatxilergo:bachillerato artstico / bachillerato de artes.

artebitxigintza:joyera de arte.artedramatiko:arte dramtico.artedramatikokogoimailakoeskola:escuela superior

de arte dramtico.artedramatikokogoimailakotitulu:ttulo superior de

arte dramtico.artedramatikoko ikasketak:enseanzas de arte dra-

mtico.artedramatikokoirakaskuntza:enseanza de arte dra-

mtico.arte dramatikoko lizentziatura: licenciatura en arte

dramtico.arte ederrak: bellas artes.arteederrenfakultate:facultad de bellas artes.arteederretanlizentziadun:licenciado en bellas artes.arteeskola:escuela de arte.arte eszeniko: arte escnico.arte-etakultura-jarduerenarduradun:encargado de

actividades artstico-culturales.arte-etakultura-ondare:patrimonio artstico y cultu-

ral.arte-etalanbide-eskola:escuela de artes y oficios.arte-etamusika-hezkuntza:educacin artstica y mu-

sical.arte eta saiakera: arte y ensayo.arte ezaguera: conocimiento artstico.arte grafikoak: artes grficas.arte grafikoen adar: rama artes grficas.arte grafikoen industrietako ekoizpen: produccin en

industrias de artes grficas.arte grafikoen industrietako ekoizpenean goi mai-lakoteknikari:tcnico superior en produccin en in-dustrias de artes grficas.

arloko ikuskari koordinatzaile arte grafikoen industrietako ekoizpenean goi mailako teknikari

[ 17 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

artegrafikoetakoaurreinprimaketa:preimpresin en artes grficas.

artegrafikoetakoaurreinprimaketanteknikari:tcni-co en preimpresin en artes grficas.

artegrafikoetakoinprimaketa:impresin en artes gr-ficas.

artegrafikoetako inprimaketanteknikari: tcnico en impresin de artes grficas.

arte hezkuntza: educacin artstica .artehezkuntza:musika:educacin artstica: msica.artehezkuntza:plastika,dramatizazioa:educacin ar-

tstica: plstica, dramatizacin.arte hizkuntza: lenguaje artstico.arte ikasketak: enseanzas artsticas.arteikasketak:musikakoerdimaila:enseanzas arts-

ticas: grado medio de msica.arte irakaskuntza: enseanza artstica.artelantegiak:talleres artsticos.arteliberalak:artes liberales.arteliberalenbatxilergo:bachiller en artes liberales.arteliberaleninstitutu:instituto de artes liberales.arteliberaletakomaster:mster en artes liberales.artemodalitate:modalidad de artes.arte nagusi: arte mayor9.arte ondare: patrimonio artstico.arteplastikoak:artes plsticas.arteplastikoaketadiseinua:artes plsticas y diseo.arteplastikoetakodidaktika-departamentu:departa-

mento didctico de artes plsticas.arteplastikoetakoetadiseinukoerdimailakohezike-ta-ziklo:ciclo formativo de artes plsticas y diseo de grado medio.

9. Cf.versodeartemayor.

arteplastikoetakoetadiseinukoerdimailako lanbi-de-ikasketak:enseanzas profesionales de artes pls-ticas y diseo de grado medio.

arteplastikoetakoetadiseinukogoimailakohezike-ta-ziklo:ciclo formativo de artes plsticas y diseo de grado superior.

arteplastikoetakoetadiseinukogoimailakoikaske-tak: estudios superiores de artes plsticas y diseo.

arteplastikoetakoetadiseinukogoimailakolanbide-ikasketak: enseanzas profesionales de artes plsticas y diseo de grado superior.

arteplastikoetakoetadiseinukogoimailakoteknika-ri: tcnico superior de artes plsticas y diseo.

arte plastikoetako eta diseinuko ikasketak 1: ense-anzas de artes plsticas y diseo.

arteplastikoetakoetadiseinukoikasketak2:estudios de artes plsticas y diseo.

arte plastikoetako eta diseinuko irakasleen kidego:cuerpo de profesores de artes plsticas y diseo.

arteplastikoetakoetadiseinukokatedradunenkide-go: cuerpo de catedrticos de artes plsticas y diseo.

arte plastikoetako eta diseinuko lanbide-ikasketak:enseanzas profesionales de artes plsticas y diseo.

arte plastikoetako eta diseinuko lantegiko maisu-maistrenkidego:cuerpo de maestros de taller de ar-tes plsticas y diseo.

arteplastikoetakoetadiseinukoteknikari:tcnico de artes plsticas y diseo.

arteplastikoetakogoimailakoeskola:escuela supe-rior de artes plsticas.

arte prestakuntza: formacin artstica.artetxiki:arte menor10.artezaharberritze(Irakg.):restauracin (Asign.).arteaetaartisau-produktuak:artes y artesanas.

10. Cf.versodeartemenor.

arte-adierazpenekogela:aula de expresin artstica.arteagatiko arte: arte por el arte.arteak: artes.artearen historia: historia del arte.artearenhistorianlizentziadun:licenciado en historia

del arte.artearen teoria eta historia: teora e historia del arte.arte-batxilergo esperimental: bachillerato artstico

experimental.arteen aukera: opcin artes.arte-hezkuntzaarlo:rea de educacin artstica.arte-hizkuntzakjakite:conocimiento de lenguajes ar-

tsticos.arte-ikasketaprofesionalak:enseanzas artsticas pro-

fesionales.arte-ikasketa profesionalen curriculum: curriculum

de las enseanzas artsticas profesionales.arte-ikasketengoimailakoikastetxe:centro superior

de enseanzas artsticas.arte-ikasketetakoirakasle:profesor de enseanzas ar-

tsticas.arte-ikasketetakoirakasleak:profesorado de ensean-

zas artsticas.artelan:obra de arte.arterako sen: sentido artstico.arterako zentzu Ik. arterakosen.artifizial:artificial.artikulatu:articulado, da.artikulazio:articulacin.artikulazio-:articulatorio.artikulaziobikoitz:doble articulacin.artikulaziofonetika:fontica articulatoria.artikulazioleku:lugar de articulacin.artikulaziomodu:modo de articulacin.

arte grafikoetako aurreinprimaketa artikulazio modu

[ 18 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

artikulazionahaste:trastorno articulatorio.artikulaziopuntu:punto de articulacin.artikulazio-modudardarkari:modo de articulacin vi-

brante.artikulazio-modufrikari:modo de articulacin fricati-

vo.artikulazio-moduherskari:modo de articulacin oclu-

sivo.artikulazio-modusudurkari:modo de articulacin na-

sal.artikulazio-moduurkari:modo de articulacin lqui-

do.artikulazio-puntubelare:punto de articulacin velar.artikulazio-puntuezpainbikari:punto de articulacin

bilabial.artikulazio-puntuezpain-horzkari:punto de articula-

cin labiodental.artikulazio-puntuhobikari:punto de articulacin al-

veolar.artikulazio-puntuhorzkari:punto de articulacin den-

tal.artikulazio-puntusabaikari:punto de articulacin pa-

latal.artikulazio-puntuzentral:punto de articulacin cen-

tral.artikulaziozko:articulatorio.artikulu(Hizkl.):artculo (Ling.).artikulu(Kazet.):artculo (Period.).artikulumugagabe:artculo indefinido / artculo in-

determinado.artikulumugatu:artculo definido / artculo determi-

nado.artikulunagusiIk. editorial1.artikuluneutro:artculo neutro.artikulupartitibo:artculo partitivo.

artikulu-saiakera:artculo-ensayo.artisautza ikasketak: estudios artesanales.artisautza ikastegi: centro de estudios artesanales.artistiko: artstico, ca.artizki: infijo / interfijo.artxibatze(ekintza):archivo (accin).artxibo1:archivo (lugar).artxibo2(Inform.)Ik. fitxategi.artxifonema:archifonema.artxilexema:archilexema.artzaineleberri:novela pastoril.artzainliteratura:literatura pastoril.artzain-komedia:comedia pastoril.aseberazio: aseveracin.aseberazio-:aseverativo, va.aseberazio perpaus: oracin aseverativa.aseberaziozko: aseverativo, va.aseguru-etafinantza-zientzietanlizentziadun:licen-

ciado en ciencias actuariales y financieras.aseguruaren zientziak: ciencias del seguro.aseguruen ikuskari tekniko: inspector tcnico de se-

guros.asertibo: asertivo, va.asertzio: asercin.asertzio esakune Ik. adierazpenesakune.asertzio perpaus: oracin asertiva.asimilazio:asimilacin.asindeton: asndeton.askaera: desenlace (de una obra).askatasun giro: clima de libertad.aske: libre.aske(Hizkl.):libre (Ling.).askotariko estrategia: estrategia diversificada.

askotariko urritasun: plurideficiencia.asmatutakoen batez besteko ehuneko: porcentaje

medio de aciertos.asmatze:acierto.asonante: asonante (rima).asonantzia: asonancia.asoziatibo: asociativo, va.asoziazioeremu:campo asociativo.aspektu-:aspectual.aspektu(Hizkl.):aspecto (Ling.).aspektuez-iraupenezko:aspecto no durativo.aspektugramatikalIk. gramatikaaspektu.aspektu intentsibo: aspecto intensivo.aspektulexiko:aspecto lxico.aspektu perifrasi: perfrasis aspectual.aspektupuntual:aspecto puntual.aspektupuntualIk. puntukari.aspektu-perifrasibukakor:perfrasis aspectual termi-

nativa.aspektu-perifrasi burutu:perfrasis aspectual perfec-

tiva.aspektu-perifrasiegresibo:perfrasis aspectual egresi-

va.aspektu-perifrasierrepikakor:perfrasis aspectual ite-

rativa.aspektu-perifrasierrepikakor:perfrasis aspectual rei-

terativa.aspektu-perifrasiingresibo:perfrasis aspectual ingre-

siva.aspektu-perifrasiinkoatibo:perfrasis aspectual incoa-

tiva.aspektu-perifrasi iraunkor:perfrasis aspectual dura-

tiva.aspektu-perifrasiprogresibo:perfrasis aspectual pro-

gresiva.

artikulazio nahaste aspektu-perifrasi progresibo

[ 19 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

aspektuzko: aspectual.aspirazio: aspiracin.astean zenbat ordu Ik. astekoordutegi.astekari: revista semanal.astekoirakas-jarduera:actividad lectiva semanal.astekoirakas-ordutegi:horario lectivo semanal.astekoirakurketa-saio:sesin de lectura semanal.asteko konputuko ordu osagarri: hora complementa-

ria de cmputo semanal.asteko ordutegi: horario semanal.asteko saio: sesin semanal.astekozaintza-plan:plan de guardias semanal.astialdi:tiempo libre.astialdikoelkarte:asociacin de tiempo libre.astialdikojarduera:actividad de tiempo libre.astialdikozuzendari:director de tiempo libre.astialdirakolaguntzaile:auxiliar de tiempo libre.astrakanada: astracanada.astronomiamekaniko:astronoma mecnica.asturiar-leondar(dialektoa):dialecto astur-leons.asturiera: dialecto asturiano / bable.astur-leonera:astur-leons.atal:seccin.atal(Admin.):unidad (Admin.).atalbakarrekoperpaus:oracin unimembre.atalase:umbral.atalasemaila:nivel umbral.atalasemaila(B1):nivel umbral (B1).atalburu:jefe de seccin.atalekoburuIk. atalburu.atariko: prlogo / exordio.atariko proba: prueba umbral / prueba inicial.ataza: tarea.

atazarenbaldintza:condicin de la tarea.atazarenmurriztapen:restriccin de la tarea.atazarenzailtasun:dificultad de la tarea.atazari egokitze: adecuacin a la tarea.atazen ikaskuntza: aprendizaje de tareas.atezain: conserje.atono: tono, na.atributu: atributo.atributugramatikalIk. gramatikaatributu.atribuzio: atribucin .atribuzio-:atributivo, va.atribuzio(Hizkl.):atribucin (Ling.).atribuzio perpaus: oracin atributiva.atribuziozko: atributivo, va.atsotitz: aforismo / adagio.atsotitz(Hizkl.):proverbio / refrn (Ling.).atsotitz(Liter.):proverbio / refrn (Liter.).atsotitzbilduma:refranero.atsotitzen azterketa Ik. paremiologia.atxiki(adj.):adscrito, ta.atxikipen:adscripcin.atxikitakoeskola:escuela adscrita.atxikitakoikastetxe:centro adscrito.atxikitzeIk. atxikipen.atzebokal:vocal posterior.atzealdean:entre bambalinas.atzeko: trasero, ra.atzekoartikulazio-puntu:punto de articulacin trase-

ro.atzekobokal:vocal trasera.atzekobokalIk. atzebokal.atzeko kokapen: posicin trasera.atzeko kontsonante: consonante trasera.

atzekolokalizazio:localizacin anterior / localizacin trasera.

atzeko soinu: sonido posterior / sonido trasero.atze-kontsonante:consonante posterior.atzera begiratze: retrospeccin.atzeraelikatu:retroalimentar.atzerapen: retraso.atzerrianprestatzekoegonaldienprograma:progra-

ma de estancias de formacin transnacionales.atzerriko bigarren hizkuntza: segunda lengua extran-

jera.atzerrikobigarrenhizkuntzaI:segunda lengua extran-

jera I.atzerriko bigarren hizkuntza II: segunda lengua ex-

tranjera II.atzerriko bigarren hizkuntza irakasgai: materia de se-

gunda lengua extranjera.atzerriko hezkuntza-sistema: sistema educativo ex-

tranjero.atzerriko hizkuntza: lengua extranjera / idioma extran-

jero.atzerriko hizkuntza bat ikasten haste: iniciacin a una

lengua extranjera.atzerriko hizkuntza batean edo batean baino gehia-gotankomunikatzekogaikuntza:capacitacin para la comunicacin en una o ms lenguas extranjeras.

atzerrikohizkuntzabateralehenaldizhurbiltze:pri-mera aproximacin a la lengua extranjera.

atzerrikohizkuntzaI:lengua extranjera I / idioma ex-tranjero I.

atzerrikohizkuntzaII:lengua extranjera II / idioma ex-tranjero II.

atzerriko hizkuntza irakasgai: materia de lengua ex-tranjera.

atzerriko hizkuntzak jakite: dominio de lenguas ex-tranjeras.

aspektuzko atzerriko hizkuntzak jakite

[ 20 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

atzerriko hizkuntzako diplomatura: diplomatura en lengua extranjera.

atzerriko hizkuntzako espezialitate: especialidad en lengua extranjera.

atzerrikohizkuntzarahurbiltze:aproximacin a la len-gua extranjera.

atzerrikohizkuntzarenarlo:rea de lengua extranjera.atzerriko hizkuntzen ikaskuntza: aprendizaje de idio-

mas extranjeros.atzerriko hizkuntzen ikaskuntza hobetu: mejorar el

aprendizaje de idiomas extranjeros.atzerriko hizkuntzen ikaskuntza indartzeko progra-ma:programa de refuerzo del aprendizaje de las len-guas extranjeras.

atzerriko hizkuntzen irakaskuntza eraginkor: ense-anza eficaz de lenguas extranjeras.

atzerriko hizkuntzetako prestakuntza: formacin en lenguas extranjeras.

atzerrikohizkuntzetan komunikatu: comunicarse en lenguas extranjeras.

atzerrikoikasle:alumno extranjero.atzerrikolehenhizkuntza:primera lengua extranjera.atzerrikolehenhizkuntzairakasgai:materia de prime-

ra lengua extranjera.atzerriko unibertsitate: universidad extranjera.atzerritarrak gaztelanian murgiltzeko programa(AGMP):programa de inmersin lingstica de espa-ol para extranjeros (PILE).

atzizki: sufijo.atzizki handigarri: sufijo aumentativo.atzizkitxikigarri:sufijo diminutivo.atzizkitze: sufijacin.auditatu: auditar.auditatubeharrekoarlo:rea a auditar.auditore: auditor, ra.

auditoria: auditora.auditoriaespezializatu:auditora especializada.auditoriatxosten:informe de auditora.auditorienemaitzak:resultados de auditoras.aukera: alternativa.aukeraahalmenIk. aukeramen.aukeraaldaketa:cambio de opcin.aukeraanitzekogaldera:pregunta de eleccin mlti-

ple.aukera anitzeko galdera itxi: pregunta cerrada, de

eleccin mltiple.aukera anitzeko proba: prueba de eleccin mltiple.aukera askeko kreditu: crdito de libre eleccin.aukera berdintasun: igualdad de oportunidades.aukera berdintasuneko irizpide: criterio de igualdad

de oportunidades.aukeraberdintasunerakopolitika:poltica de igualdad

de oportunidades.aukeraguztietarakoirakasgaikomun:asignatura co-

mn a todas las opciones.aukeralibrekoirakasgai:materia de libre eleccin.aukerametodologiko:opcin metodolgica.aukerazientifiko-tekniko:opcin cientfico-tcnica.aukera:elektrizitate-elektronika:opcin: electricidad-

electrnica.aukera:mekanika:opcin: mecnica.aukera-berdintasun eraginkor: igualdad efectiva de

oportunidades.aukeraketa: designacin.aukeraketa aske: libre designacin.aukerako: optativo, va / opcional.aukerako(Hizkl.):optativo, va (Ling.).aukerako esakune: enunciado optativo.

aukerako irakasgai: asignatura optativa / materia op-cional / materia optativa.

aukerako kreditu: crdito optativo.aukerako perpaus: oracin optativa.aukerakoa:alemana:optativa alemn.aukerakoa: frantsesa: optativa francs.aukerakoa:ingelesa:optativa ingls.aukerakoak: optativas.aukerakotasun: optatividad.aukeramen:opcionalidad.aukeratu: designar.aukeratze Ik. aukeraketa.aukerazko esakune: enunciado de posibilidad.aukerazkomoduzkoperifrasi:perfrasis modal de po-

sibilidad.aukerazkoperpaus-modalitate:modalidad oracional

de posibilidad.aukeren berdintasun Ik. aukeraberdintasun.aurkako Ik. antagonista.aurkakotasun: oposicin (lingstica).aurkakotasunfonologiko:oposicin fonolgica.aurkakotasungramatikal:oposicin gramatical.aurkaritzako: adversativo.aurkaritzakojuntadura:coordinacin adversativa.aurkaritzakojuntaduraabsolutu:coordinacin adver-

sativa absoluta .aurkaritzako juntaduraerlatibo:coordinacin adver-

sativa relativa .aurkaritzako juntadura oso: coordinacin adversati-

va total.aurkaritzako juntadurapartzial:coordinacin adver-

sativa parcial.aurkezpen: presentacin.aurkezpenaldi:fase de presentacin.

atzerriko hizkuntzako diplomatura aurkezpen aldi

[ 21 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

aurkibide: gua.aurkikuntza bidezko ikaskuntza: aprendizaje por des-

cubrimiento.aurkikuntzabiologiko:descubrimiento biolgico.aurkitze bidezko ikaskuntza Ik. aurkikuntza bidezko ikaskuntza.

aurpegikolarruazalarentratamenduaketagarbiketa:tratamientos y limpieza del cutis.

aurrea hartze: prevencin.aurreahartzekoplan:plan de prevencin.aurreidazketa: preescritura.aurreinskribatu: preinscrito, ta.aurreinskripzio: preinscripcin.aurreirakurketa: prelectura.aurrekari: antecedente .aurreko: anterior / delantero, ra.aurrekobokal:vocal anterior.aurreko kokapen: posicin anterior / posicin delan-

tera.aurrekolehenaldi:pretrito anterior.aurrekolokalizazio:localizacin delantera.aurreko soinu: sonido anterior / sonido delantero.aurrekontu zerbitzu: servicio de presupuestos.aurrekontua prestatze: elaboracin del presupuesto.aurrekontuak betetze: cumplimiento de los presu-

puestos.aurrekontukodiru-kopuru:asignacin presupuestaria.aurrekontzeptu: concepto previo / preconcepto.aurreranzkoasimilazio:asimilacin progresiva.aurrerapen egokia: progresa adecuadamente (califica-

cin).aurrerapenildo:lnea de progreso.aurreratze: progresin.aurresuposizio: presuposicin.

aurretikezarritakoplan:plan preestablecido.aurretik izandako irakaskuntza-esperientzia: expe-

riencia docente previa.aurretiko: previo.aurretiko ezaguera: conocimiento previo.aurretiko ezaguerak: conocimientos previos.aurretiko hautaketa: preseleccin.aurretiko ideia: idea previa.aurretikoizen-emate:preinscripcin.aurretiko kontzeptu Ik. aurrekontzeptu.aurretikoplangintza:planificacin previa.aurrez ikusitako jarduera-plan: plan de actividades

previstas.aurrizki: prefijo.aurrizkisistema:prefijacin.ausazko laginketa geruzatu: muestreo estratificado

aleatorio.ausazko ustekabeko: imprevisto aleatorio.auto: auto.auto fede: auto de fe.autosakramental:auto sacramental.autobiografia: autobiografa.autobiografiko: autobiogrfico, ca.autodafe: auto de fe.autodiziplina:autodisciplina.autoebaluazio:autoevaluacin.autoebaluazioeskala:escala de autoevaluacin.autoebaluaziokoadro:cuadro de autoevaluacin.autoebaluaziotxosten:informe de autoevaluacin.autoebaluazio-txostenaprestatze:elaboracin del in-

forme de autoevaluacin.autoedizio: autoedicin.autoeraginkortasun: autoeficacia.autoestimu:autoestima.

autoikaskuntza: autoaprendizaje.autokontrol:autocontrol.automataprogramagarri:autmata programable.automata programagarriaren bidez kontrolatutako

zirkuituak: circuitos controlados por autmata pro-gramable.

automatak:autmatas.automatak eta manipulatzaile elektromekanikoak:

autmatas y manipuladores electromecnicos.automatika:automtica.automatismo:automatismo.automatismo elektriko-elektronikoak: automatismos

elctrico-electrnicos.automatismohidraulikoetapneumatiko:automatis-

mo hidrulico y neumtico.automatismo pneumatiko eta oliohidrauliko: auto-

matismo neumtico y oleohidrulico.automatismo programagarri: automatismo progra-

mable.automobilarenmekanikaetaelektrizitate:mecnica y

electricidad del automovil.automozio:automocin.automozioadar:rama automocin.automozioangoimailakoteknikari:tcnico superior

en automocin.automozioanteknikari:tcnico en automocin.autonomia:autonoma.autonomiaerkidego:comunidad autnoma.autonomiaerkidegokohizkuntza:lengua de la comu-

nidad autnoma.autonomiaetanorberarenekimen:autonoma e ini-

ciativa personal.autonomiapedagogiko:autonoma pedaggica.autoprestakuntzarakojarduera:actividad autoforma-

tiva.

aurkibide autoprestakuntzarako jarduera

[ 22 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

autu: tema (de conversacin).auzokide: adyacente.axioma:axioma.azaleko:superficial.azalekoanalisi:anlisis superficial.azalekoegitura:estructura superficial.azalekoirakurketa:lectura superficial.azaleko tratamenduetan eta tratamendu termikoe-

tan teknikari: tcnico en tratamientos superficiales y trmicos.

azalpen(Liter.):descripcin.azalpen1:comentario (explicacin) / explicacin (ex-

posicin) / exposicin.azalpen2:enunciacin (explicacin, exposicin).azalpen3:retrato (descripcin).azalpendenbora:tiempo de exposicin.azalpentestu:texto expositivo.azalpenerakoestrategiadidaktiko:estrategia didcti-

ca expositiva.azalpenezko:expositivo, va.azalpenezkoantolagailu:expositivo.azalpenezkotestu:texto explicativo.azalpen-testuidatzi:texto escrito de tipo expositivo.azaltzekodenbora:tiempo de exposicin.azaltzekodenboraIk. azalpendenbora.azentu: acento.azentu adierazkor: acento expresivo.azentu aske: acento libre.azentu bigarrendar Ik. azentusekundario.azentu diakritiko: acento diacrtico.azentudinamiko:acento dinmico.azentu enfatiko: acento enftico.azentu erretoriko: acento retrico.

azentu finko: acento fijo.azentu fonetiko: acento fontico.azentu foniko: acento fnico.azentu grafiko: acento grfico.azentu idatzi: acento ortogrfico.azentukamuts:acento grave.azentukontrastatzaile:acento contrastivo.azentukromatiko:acento cromtico.azentumarka:tilde (acento)11.azentumelodiko:acento meldico.azentumetriko:acento mtrico.azentumusikal:acento musical.azentu nagusi: acento principal.azentu ortografiko: acento ortogrfico.azentuprimario:acento primario.azentu prosodiko: acento prosdico.azentu sekundario: acento secundario.azentusilabiko:acento silbico.azentutalde:grupo acentual.azentutradizional:acento tradicional.azentuzirkunflexu:acento circunflejo.azentu zorrotz: acento agudo.azentuazio: acentuacin.azentuaziomarka:signo de acentuacin.azentugabe Ik. atono.azken(letra,bokala...):final (letra, vocal...).azkenebaluazioIk. amaierakoebaluazio.azken egun: fecha lmite.azkenekitaldi:acto final.azken hitz: eplogo .azkensolas:eplogo.

11. Nohaspuestotildeabalcon./Ezdiozubalcon-itiletikjarri.

azkenxedapen:disposicin final.azpi: sub-.azpiatal:subseccin.azpibatzorde: subcomisin.azpiegitura: infraestructura.azpieuskalki:subdialecto (euskera).azpikategoriagramatikal:subcategora gramatical.azpikontratatutako zerbitzu: servicio subcontratado.azpimultzo:subconjunto.azpiprozesu(AP):subproceso (SB).azpiprozesukojarduera:actividad del subproceso.azpirizpide: subcriterio.azpititulu:subttulo.aztergai: tema de anlisis.azterketa1:examen.azterketa2:anlisis.azterketa batzorde: comisin de exmenes.azterketa bere kasa egin: examinarse por libre.azterketa eta hobekuntza: anlisis y mejora.azterketaglobalIk. azterketaorokor.azterketa idatzi: examen escrito.azterketa ireki Ik. azterketalibre.azterketalibre:examen libre.azterketamedikoIk. osasunazterketa.azterketa orokor: anlisis global.azterlan:estudio (investigacin).aztertzaile:examinador, ra.aztura: hbito.aztura intelektualak eta lan-teknikak eskuratze: ad-

quisicin de hbitos intelectuales y tcnicas de tra-bajo.

aztura,balioetajarrerenebaluazio:evaluacin de h-bitos, valores y actitudes.

autu aztura, balio eta jarreren ebaluazio

[ 23 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

BBaukera(biosanitarioa):opcin b (biosanitaria).Beredu:modelo B.babes: proteccin / preservacin / tutela.babes ekipo: equipo de proteccin.babesle:mecenas.babespekoikastetxe:centro tutelado.babespekoikerketa-zentro:centro tutelado de inves-

tigacin.babeste Ik. babes.bable:bable / dialecto asturiano.baiezko: afirmativo.baiezko adberbio: adverbio de afirmacion.baiezko perpaus: oracin afirmativa.baiezkoan: en caso afirmativo.baieztapen: afirmacin / confirmacion.baimen:autorizacin / permiso.baimenadministratiboIk. administraziobaimen.baimenberezi:autorizacin excepcional.baimeneskaera:solicitud de autorizacin / solicitud

de permisos.baimenez-ordaindu:permiso no retribuido.baimenIk. lizentzia.baimeniragankor:autorizacin transitoria.baimenordaindu:permiso retribuido.baimenzehatz:autorizacin expresa.baimenarenegun:fecha de autorizacin.baimendutakoberrikuspen:revisin autorizada.baimendutako hezkuntza-eskaintza:oferta educati-

va autorizada.

baja:baja.bajaberrestekoparteIk. bajaluzatzekoparte.bajaeginIk. bajahartu.bajaeman:dar de baja.bajaeskatu:solicitar la baja.bajaez-justifikatu:baja no justificada.bajafrogatuIk. justifikatutakobaja.bajahartu:tomar o causar la baja.bajaluzatzekoparte:parte de confirmacin de baja.bajaparte:parte de baja.baja-egunIk. bajakoegun.bajakoegun:fecha de baja.bajakoparteIk. bajaparte.bajakopartemediko:parte mdico de baja.bajanegon:estar de baja.bakarkakolan:trabajo individual.bakarrizketa: monlogo.bakerako prestakuntza: formacin para la paz.bakterioenjardunarenbitartezenergiaekoizte:pro-

duccin de energa mediante la utilizacin de la ac-tividad de las bacterias.

bakun: simple.balada:balada.balantzekoosagaiak:elementos del balance.baldintza:requisito.baldintza-:condicional.baldintzaperpausIk. baldintzazkoperpaus:oracin

(adverbial) condicional.baldintzazko:condicional.

baldintzazkoaditz-modu:modo verbal condicional.baldintzazkojuntagailu:conjuncin condicional.baldintzazkomenderagailu:conjuncin subordinada

condicional.baldintzazkomodu:modo condicional.balentzia:valencia.baliabide(Hizkl.):instrumento (Ling.).baliabide(Kalit.):recurso (Calid.).baliabide1:recurso (medio).baliabide2:medio (mtodo).baliabide3:recurso.baliabide4:mecanismo.baliabide5:instrumento.baliabideanitzekogela:aula multimedia.baliabidebeharrak:necesidades de recursos.baliabidedidaktiko:recurso didctico.baliabide didaktikoetarako zentro: centro de recur-

sos didcticos.baliabideegitura:estructura de recursos.baliabideekonomiko:recurso econmico.baliabideekonomikoetafinantzarioakkudeatu:ges-

tionar los recursos econmicos y financieros.baliabideekonomikoetafinantzarioenarriskuakku-

deatu: gestionar los riesgos de los recursos econ-micos y financieros.

baliabide ekonomikoak eta finantzarioak: recursos econmicos y financieros.

baliabideekonomikoenetafinantzarioenkudeake-ta: gestin de los recursos econmicos y financieros.

baliabideestilistiko:recurso estilstico.

B aukera (biosanitarioa) baliabide estilistiko

[ 24 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

baliabideetaeraikinenkudeaketa:gestin de recur-sos y edificios.

baliabidematerial:recurso material.baliabidematerial etadidaktiko: recurso material y

didctico.baliabide materialak: medios materiales / recursos

materiales.baliabidenaturalenkudeaketa:gestin de los recur-

sos naturales.baliabideorokor:recurso global.baliabide orokor ez-berriztagarri: recurso global no

renovable.baliabideosagarri:recurso complementario.baliabidetipografiko:recurso tipogrfico.baliabidezentro:centro de recursos.baliabideak eta eraikinak kudeatzekomakroproze-

su: macroproceso de gestin de recursos y edificios.baliabideenaberastasun:riqueza de recursos.baliabideenantolaketa:organizacin de los recursos.baliabideenegituraIk. baliabideegitura.baliabideen eskuragarritasun: disponibilidad de re-

cursos.baliabideenhornikuntza:provisin de recursos.baliabideenkudeaketa:gestin de los recursos.baliabideen kudeaketa ekonomiko: gestin econ-

mica de los recursos.baliabideenzuzendaritza:direccin de recursos.balidazio:validacin.balio1:valor / valora (valer, vala) / valor (virtud, cua-

lidad).balio2:validez.balioakademiko:validez acadmica.balio akademiko edo profesionaleko titulu: ttulo

con validez acadmica o profesional.

balioakademikorikgabekoikasketak:enseanzas sin validez acadmica.

balioakademikorikgabekokurtso:curso sin validez acadmica.

balioanitzeko:usos mltiples / polivalente.balioanitzekoareto:sala polivalente.balioanitzekogela:aula polivalente.balioanitzekoheziketa:formacin polivalente.balioanitzekoprestakuntza:formacin polivalente.balioanitzekoziklo:ciclo polivalente.baliobereizgarri:valor distintivo.baliobereizle:valor pertinente.baliodemokratiko:valor democrtico.balioerantsi:valor aadido.balioeskala:escala de valores.balioetakapitalintelektual:valor y capital intelectual.balioetiko:valor tico.baliofonologiko:valor fonolgico.baliofuntzional:valor funcional.baliohezkuntza:educacin en valores.baliohierarkia:jerarqua de valores.balioiritzi:juicio de valor.baliokulturalIk. kulturabalio.baliolinguistikoIk. hizkuntzabalio.balioofizial:validez oficial.balioteoriko:valor terico.balioa eransten dioten jarduerak: actividades que

aportan valor.balioakerrespetatu:respetar valores.balioakeskuratze:adquisicin de valores.balioaniztun:polivalente.balioespen:valoracin.balioespenglobalIk. balioespenorokor.

balioespenIk. kalibrazio.balioespenobjektibo:valoracin objetiva.balioespenorokor:valoracin global.balioespenpsikopedagogiko:valoracin psicopeda-

ggica.balioetanhezi:educar en valores.baliogabe:nulo.baliogabetu:anular.baliogabetze:anulacin.balio-galera:depreciacin.baliokide:equivalente.baliokidetasun:equivalencia.baliokidetutakotitulu:ttulo equivalente.baliorikgabekoegun:fecha inhbil.baliozkotasun:validez.baliozkotze:validacin / convalidacin.baliozkotzearaubide:rgimen de convalidaciones.ballet:ballet.balletklasiko:ballet clsico.balorazioIk. balioespen.balorazioobjektiboIk. balioespenobjektibo.bana-banako:individualizado, da.bana-banakoaholkularitza:asesoramiento individua-

lizado.bana-banakocurriculum-egokitzapen(BCE):adapta-

cin curricular individualizada (ACI).bana-banako diru-laguntza: asignacin individuali-

zada.bana-banakoeskolatze-txosten:informe de escolari-

zacin individualizado.bana-banakoirakaskuntza:enseanza individualiza-

da.bana-banako laguntza 1: atencin individualizada /

atencin personalizada / ayuda individualizada.

baliabide eta eraikinen kudeaketa bana-banako laguntza 1

[ 25 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

bana-banakolaguntza2:ayuda individualizada.bana-banako tutoretza: actividad de tutora indivi-

dualizada / tutora individualizada.banaka: individualmente.banakako(izlag.):individual (adj.).banakako gaitasun: capacidad individual.banakakogarapen-programa(BGP):programa de de-

sarrollo individual (PDI).banakako izen arrunt: nombre comn individual.banakako konnotazio: connotacin individual.banakakotutoretza(*banakakotutoritza):tutora in-

dividual.banakako tutoretzarako asteko saio: sesin semanal

de tutora individual.banakari: distributivo.banakatu: desglosar.banakatze: desglose.banaketa1:distribucin / reparto.banaketa2:desdoble.banaketa osagarri: distribucin complementaria.banako(iz.):individual (sust.).banakoarenelebitasun:bilingsmo individual.banakoaren esparru: mbito individual.banakoaren irakurketa-plan:plan de lectura indivi-

dual.banakoaren irakurketa-planaren jarraipen: segui-

miento del plan de lectura individual.banakoaren jokatzeko modu: forma de comporta-

miento individual.banatutakoeskolatze:escolarizacin compartida.banatutako ordutegi: horario compartido.banatze: desdoblamiento.banbalina:bambalina.banda: banda.

banketxeetakokudeaketa:gestin en entidades ban-carias.

baratzeetafruitu-arbolenustiapen:explotacin hor-tofrutcola.

baratzegintzakolangile:operario de cultivos hortco-las.

baratzezaintza, fruitugintza eta lorezaintza: horto-fruticultura y jardinera.

baratzezaintza,hazitokiak:horticultura, semilleros.baratzezaintza, izoztuen baratzezaintza, etasaiakuntzaketatratamenduak:horticultura, horti-cultura de congelados y ensayos y tratamientos.

barazki eta fruitu-hazkuntza eta lorezaintza Ik. ba-ratzezaintza,fruitugintzaetalorezaintza.

barazki-,haragi-etaarrain-kontserbagintza:conser-vera vegetal, crnica y de pescado.

barazki-, haragi- eta arrain-kontserbagintzan tek-nikari: tcnico en conservera vegetal, crnica y de pescado.

barazki-fruitugintzakoetalorezaintzakoingeniaritzatekniko: ingeniera tcnica en hortofruticultura y jardinera.

barazki-fruitugintzakoingeniaritzatekniko:ingenie-ra tcnica en hortofruticultura.

barazki-fruitugintzanetalorezaintzaningeniaritek-niko: ingeniero tcnico en hortofruticultura y jardi-nera.

barazki-kontserbagintza eta instalazioen man-tentze: conservera vegetal y mantenimiento de ins-talaciones.

barbarismo:barbarismo.barbarismoIk. erdarakada.bariazio(Mus.):variacin (Ms.).bariazioak: variaciones.bariazioak,oin-puntak:variaciones-puntas.barneadierazle:indicador interno.

barne araubide: rgimen interior.barne araudi: reglamento de rgimen interior.barne arautegi: reglamento de rgimen interior.barne auditoria: auditora interna.barne bakarrizketa: monlogo interior.barnebokalIk. barnekobokal.barneebaluazio:evaluacin interna.barne eztabaida: debate interno.barne gatazka: conflicto interno.barne koherentzia: coherencia interna.barne kohesio: cohesin interna.barnekomunikazio:comunicacin interna.barne ohar: nota interna.barne sustapen: promocin interna.barne-auditoriakoplan:plan de auditora interna.barne-auditoriakoprograma:programa de auditora

interna.barne-auditorienprograma:programa de auditoras

internas.barne-ebaluaziokoeredu:modelo de evaluacin in-

terna.barne-ebaluaziokoplan:plan de evaluacin interna.barne-ebaluaziokoproba:prueba de evaluacin in-

terna.barneen diseinu: diseo de interiores.barnekobokal:vocal interna.barnekoez-adostasun:no conformidad interna.barnekoikasle:alumno interno.barneko kontsonante: consonante interior.barneratze prozesu: proceso de interiorizacin.barregarri: jocoso, sa.barrutikomunIk. partekatutakobarruti.baserri-:rural.baserrieskola:granja escuela.

bana-banako laguntza 2 baserri eskola

[ 26 ]

AURKEZPENA

HIZTEGIA:EUSKARA/GAZTELANIA

HIZTEGIA:GAZTELANIA/EUSKARA

ERANSKINAK:

A)EUSKERA/GAZTELANIA

B)GAZTELANIA/EUSKERA

AURKIBIDEA

ORTOTIPOGRAFIA

SIGLAK

LABURDURAK

ORTOTIPOGRAFA

SIGLAS

ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

baserri hizketa: habla rural.baserri ingurune: medio rural.basogintza: silvicultura.bat-batekoitzulpen:traducc