Gida 2017-18 euskaraz - Kurutziaga Ikastola · 2017-12-05 · HAUR LITERATURA ARETOA: Abenduan HH...

of 40/40
KURUTZ IAGA IKASTOLAKO G IDA 2017-18 Ikasturteko gida
 • date post

  25-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  12
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Gida 2017-18 euskaraz - Kurutziaga Ikastola · 2017-12-05 · HAUR LITERATURA ARETOA: Abenduan HH...

 • KURUTZIAGA IKASTOLAKO GIDA2017-18

  Ikasturteko gida

 • Aurk ibideaAntolaketa orokorra 3

  Egutegiak eta ordutegiak 12

  Ekintza osagarriak 15

  Ebaluazioak, informeak eta batzarrak 18

  Irteerak 23

  Zerbitzuak 28

  Kuotak 31

  Elkarbizitzarako araudia 34

  DBLO 41

  Article Title

 • WWW.KURUTZIAGAIKASTOLA.EUS

  Telefonoa: 94 620 08 22

  Faxa: 94 620 18 42

  KOMUNIKAZIOA

  Luzapenak

  0 eta 1 urte 203

  2 urte 204

  Haur Hezkuntza 404

  Lehen Hezkuntza 201

  DBH 1. zikloa 403

  DBH 2. zikloa 502

  Orientazio departamentua 501

  GOIALDE ? Kirolak 106

 • Jon Elor r iet a Lehendakar ia

  Iker Perez de Arenaza Lehendakar i-ordea

  Alex Or t uzar Idazkar ia

  Joseba Ur ret abizkaia Diruzaina

  Alait z At xur ra Bokala

  Nerea Azkorbebeit ia Bokala

  Eloy Et xegibel Bokala

  Berezi Bilbao Bokala

  Mat xalen Oregi Bokala

  Urko Rodr iguez Zuzendar i-gerent ea

  ARTEZKARITZA

 • Zuzendar it zako k ideak

  Urko Rodr iguez, Got zone Duñabeit ia, Gaizka Ur iar t e, Oihana Zubero, Dorkait z Basar t e

  Tit u lar raren hiru k ide

  Joseba Balerdi, Mait e Jaio, Eloy Et xegibel

  Gurasoen lau ordezkar i

  Eli Lar r inaga, Lar rait z Eguren, Isabel de Blas et a Zur iñe Bar rut ia

  Ikasleen ordezkar i bi

  Leire Vargas, bigar rena izendat zeke.

  Zerbit zuet ako langile bat

  Mait e Ur r iolabeit ia

  Irakasleen lau ordezkar i

  Am aia Uranga, Izaskun Beranoagir re, Ait ziber Gor r it xat egi, Txot xe Ur rut ia

  ESKOLA KONTSEILUA

 • ZUZENDARITZA

  Urko Rodr iguez Zuzendari gerentea - [email protected]

  Got zone Duñabeit ia Orientatzailea - [email protected]

  Gaizka Ur iar t e Haur Hezkuntzako zuzendaria - [email protected]

  Oihana Zubero Lehen Hezkuntzako zuzendaria - [email protected]

  Dorkait z Basar t e Bigarren Hezkuntzako zuzendaria - [email protected]

  Mait e Ur r iolabeit ia Administrari burua - [email protected]

  Irant zu Agir re Idazkaria - [email protected]

  Am aia Legar ra Administraria - [email protected]

  IDAZKARITZA

 • ORIENTAZIOA

  Gotzone Duñabeitia [email protected]

  Txotxe Urrutia [email protected]

  Esti Txarterina [email protected]

  Oihana Etxeberria [email protected]

  Maider Iturbe [email protected]

  Leire Sagastagoia [email protected]

  Miren Erdoiza [email protected]

  ETAPAKO KUDEAKETA TALDEAK

  HAUR HEZKUNTZA Gaizka Uriarte, Jaione Urionabarrenetxea, Andoni Lupiañez

  LEHEN HEZKUNTZA Oihana Zubero, Ibon Ortueta, Jon Urretabizkaia, Urtzi Basabe

  DBH Dorkaitz Basarte, Amets Ajuriagogeaskoa, Goiuri Iturriza

 • 3 URTE Garazi Ur t iaga gur t [email protected] ziagaikast ola.eus

  3 URTE Koik il le Agir re kagir [email protected] ziagaikast ola.eus

  3 URTE Olat z Lizundia [email protected] ziagaikast ola.eus

  4 URTE Am aia Uranga [email protected] ziagaikast ola.eus

  4 URTE Irat xe Orm aet xea iorm aet [email protected] ziagaikast ola.eus

  4 URTE Yolanda Urzelai [email protected] ziagaikast ola.eus

  5 URTE Andoni Lupiañez [email protected] ziagaikast ola.eus

  5 URTE Izaskun Beranoagir re

  iberanoagir [email protected] ziagaikast ola.eus

  5 URTE Ixone Urk iza iurk [email protected] ziagaikast ola.eus

  LAGUNTZAILEA Haizea Lazkano [email protected] ziagaikast ola.eus

  LAGUNTZAILEA Ipar Abasolo [email protected] ziagaikast ola.eus

  HAUR HEZKUNTZAKO TUTOREAK

  0 URTE Uxur i Gallast egi ugallast [email protected] ziagaikast ola.eus

  1 URTE Rebeca de la Calle [email protected] ziagaikast ola.eus

  1 URTE Jaione Ur ionabar renet xea

  jur ionabar renet [email protected] ziagaikast ola.eus

  1 URTE Mait e Muxika m m [email protected] ziagaikast ola.eus

  1 URTE Ane Orm aet xea [email protected] ziagaikast ola.eus

  2 URTE Eva Coro [email protected] ziagaikast ola.eus

  2 URTE Nadia Dek li ndek [email protected] ziagaikast ola.eus

  2 URTE Oihane Ir iondo oir [email protected] ziagaikast ola.eus

  2 URTE Kr ist ina Calvo [email protected] ziagaikast ola.eus

  LAGUNTZAILEA Mar t a Est eras m est [email protected] ziagaikast ola.eus

  LAGUNTZAILEA Ane Egileor [email protected] ziagaikast ola.eus

  HAUR HEZKUNTZAKO TUTOREAK 2.ZIKLOA

 • LEHEN HEZKUNTZAKO TUTOREAK

  1. MAILA Leire Ar r iet a lar r iet [email protected] ziagaikast ola.eus

  1. MAILA Ait ziber Gor r it xat egi agor r it xat [email protected] ziagaikast ola.eus

  1. MAILA Josune Ur ibelar rea jur ibelar [email protected] ziagaikast ola.eus

  2. MAILA It ziar Garcia [email protected] ziagaikast ola.eus

  2. MAILA Ibon Or t uet a ior t uet [email protected] ziagaikast ola.eus

  2. MAILA Edurne Est ankona eest [email protected] ziagaikast ola.eus

  3. MAILA Mar isa Pagonabar raga m pagonabar [email protected] ziagaikast ola.eus

  3. MAILA Iñigo Undabar rena iundabar [email protected] ziagaikast ola.eus

  3. MAILA Izaro Mar t inez im ar t [email protected] ziagaikast ola.eus

  4. MAILA Jon Ur ret abizkaia jur ret [email protected] ziagaikast ola.eus

  4. MAILA Am aia Gorost iza agorost [email protected] ziagaikast ola.eus

  4. MAILA Arazeli Alberdi [email protected] ziagaikast ola.eus

  5. MAILA Ur t zi Basabe [email protected] ziagaikast ola.eus

  5. MAILA Maider Ret egi m ret [email protected] ziagaikast ola.eus

  5. MAILA Ander Zenit agoia azenit [email protected] ziagaikast ola.eus

  6. MAILA Koldo Anderez [email protected] ziagaikast ola.eus

  6. MAILA Leire Gom ez de Segura lgom [email protected] ziagaikast ola.eus

  6. MAILA Idoia Mar in im ar [email protected] ziagaikast ola.eus

 • DBH TUTOREAK DBH1 Am et s Ajur iagojeaskoa aajur [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH1 Mirar i Arak ist ain m arak ist [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH1 Maialen Pernudo m [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH2 Mikel Eguren m [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH2 Ines Olaskoaga [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH2 Er ika Lagom a elagom [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH3 Eider Got xi egot [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH3 Ainhoa Munit xa am unit [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH3 Goiur i It ur r iza git ur r [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH4 Irat xe Lasa i [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH4 Mar ia Leiva m [email protected] ziagaikast ola.eus

  DBH4 Garbi Gor rot xat egi ggor rot xat [email protected] ziagaikast ola.eus

  Ingelera Ainhoa Am enabar aam [email protected] ziagaikast ola.eus

  Ingelera Laiene Zabala [email protected] ziagaikast ola.eus

  Ingelera Arant za Agir re aagir [email protected] ziagaikast ola.eus

  Ingelera Sara Pelaz [email protected] ziagaikast ola.eus

  GH Mait e Ar r izabalaga m ar r [email protected] ziagaikast ola.eus

  GH Nekane Zubizar ret a nzubizar ret [email protected] ziagaikast ola.eus

  GH Zur ine Orue-Mazaga zur [email protected] ziagaikast ola.eus

  Musika Am aia Jaio [email protected] ziagaikast ola.eus

  Ar t eak Idoia Sopelana [email protected] ziagaikast ola.eus

  Ar t eak Xabat Olar iaga xolar [email protected] ziagaikast ola.eus

  Zient ziak Dorkait z Basar t e dbasar t [email protected] ziagaikast ola.eus

  Zient ziak Iñak i Elor r iaga ielor r [email protected] ziagaikast ola.eus

  Gazt elera Irune Ogiza [email protected] ziagaikast ola.eus

  HiPi Karm ele Ar rut i kar rut [email protected] ziagaikast ola.eus

  Hizkunt zak Aint zane Unzil la aunzil [email protected] ziagaikast ola.eus

  Hizkunt zak Int z Ir iar t e i ir iar t [email protected] ziagaikast ola.eus

  Hizkunt zak Gorka Eskudero [email protected] ziagikast ola.eus

  TUTORE EZ DIREN IRAKASLEAK

 • Mikel At ut xa Arant za Alt zer reka Miren Arzuaga

  Raul Marquez Ana Et xebar r ia Mait ane Mendez

  It ziar Arego Inm a Ret es

  Mar ia Donat o Belen Aiarzaguena

  Belen Pineiro Mar i Jose Ar r inda

  Elene Jainaga Ines Ocaranza

  Ana Lasa Mer t xe Plaza

  Pil i Elguet a Am aia Sanz

  Garbiñe Ereñaga Nerea Alk iza

  Mar i Carm en Marco Begoña Ar regi

  MANTENUA

  Eneko Alberdi MANTENU-ARDURADUNA [email protected]

  Gont zal Mer ino MANTENU-ARDURADUNA [email protected]

  JANTOKIA GARBITASUNA

  Mait e Elget a Isabel Vil lar

  Begoña Miguel Irat xe Gazt elur rut i

  Pil i Elget a Luisa Rom ero

  Mar i Mar García Ana Car rera

  Noni Flores

  KIROLA/ ik t

  Unai Zam alloa KIROLETAKO ARD. [email protected]

  Unai Mendez IKT TEKNIKARIA [email protected]

 • HH 0-2 URTE 2017-2018

 • HH 3-5 URTE et a LH 2017-2018

 • DBH 2017-2018

 • IKASTOLAKO EKINTZA OSAGARRIAK Ekintza Data

  SAN FAUSTO JAIALDIA

  EUSKARAREN EGUNA

  SANTO TOMAS AZOKA

  OLENTZEROREN JAIA

  EGUEN ZURI

  INAUTERI EGUNA

  UDABERRI FESTA

  ANTZERKIA DBH 2

  URRIA (2017)

  ABENDUAK 01 (2017)

  ABENDUAK 21 (2017)

  ABENDUAK 22 (2017)

  OTSAILAK 08 (2017)

  OTSAILAK 09 (2018)

  MAIATZA (2018)

  MAIATZAK 18 (2018)

 • IGERITOKIA: LH 2. mailakoak, 25 saio egingo dira guztira. TRINKETEA: Abadiñoko trinketera, 5.eta 6. mailakoak, 5 saio. BELODROMOA: Berrizko belodromora, 6.mailakoak. 4 saio. ATLETISMO PISTA: Landakoko atletismo pistara 5 saio LH 3.ziklokoak BERTSOLARITZA: Ikastolan, 6. mailakoak. BERTSO ESKOLA: DBH 1. mailatik gorakoentzat. Ostiraletan: Jolastorduetan. BIDE HEZIKETA (ZEHAZTEKE). ANTZERKIA INGELESEZ: LH 3. maila (1. hiruhilekoan). LH 4. maila (2. hiruhilekoan).

  LH MAILETAN: Ikuskizun, aurkezpen eta erakusketa ezberdinak ikasturtean zehar. HAUR LITERATURA ARETOA: Abenduan HH eta LH. Liburu eta disko azoka inguruan.

  JUUL kanpaina: Irakur zaletasuna bultzatzeko kanpaina MINTZODROMOA (zehazteke): DBH-4 DROGAMENPEKOTASUN PROGRAMA (urria): DBH-1-2-3-4. mailak

  SEXU HEZIKETA (urtarrila): DBH-1-2-3-4. mailak ELIKATZE KONTZIENTZIA (zehazteke): DBH SARE SOZIALEN ARRISKUA (zehazteke): DBH EUSKARA KOMUNIKABIDEETAN-IRRATI DIDAKTIKOA: DBH-4 KIROL MINORITARIOAK (zehazteke): DBH ISTRIPUAK STOP (zehazteke) : DBH TXIRRIDULARITZA SAIOA (zehazteke): DBH

  TINKO: Euskara Zine Aretoetara: LH-n, ikasturtean zahar.

  IKASTOLAKO EKINTZA OSAGARRIAK

 • EBALUAZIOAK et a INFORMEAK

  HAUR HEZKUNTZA

  0 ? 1 URTEKOAK:

  Ikasturte hasieran elkarrizketa.

  Ikasturte amaieran ahozko informazioa banan-banako elkarrizketan.

  Egunean-egunean informazioa jasoko duzue.

  2 URTEKOAK:

  Gabon inguruan 1. informea, ahoz.

  Ikasturte amaieran 2. informea, ahoz.

  3, 4 et a 5 URTEKOAK:

  Gabonak aurretik 1. informea, ahoz.

  Maiatza-ekaina inguruan 2. informea, ahoz. Ikasturte amaieran 3. informea, idatziz.

 • LEHEN HEZKUNTZA

  Etapa honetan irakasle taldeak 3 ebaluazio saio burutuko ditu ikasturtean. Informeak hiruhileko bakoitzaren amaieran emango dira eta e-m ail bidez bidaliko dira.

  1. Informea: Abenduan

  2. Informea: Martxoan

  3. Informea: Ekainean

  Familiek informeari buruzko azalpenen bat behar baduzue, irakaslearekin egoteko aukera izango duzue, eguna eta ordua aldez aurretik adostuta.

  EBALUAZIOAK et a INFORMEAK

 • DBH

  Etapa honetan irakasle taldeak 3 ebaluazio saio burutuko ditu ikasturtean. Informeak hiruhileko bakoitzaren amaieran emango dira eta e-m ail bidez bidaliko dira.

  1. Informea: Abenduan

  2. Informea: Martxoan

  3. Informea: Ekainean

  Familiek informeari buruzko azalpenen bat behar baduzue, irakaslearekin egoteko aukera izango duzue, eguna eta ordua aldez aurretik adostuta.

  EBALUAZIOAK et a INFORMEAK

 • GELAKO BATZARRAK

  Urtero legez, batzar pedagogikoak egingo ditugu familiekin ikasturte hasieran.

  Batzar hauek, LHn eta DBHn irailean eta urrian zehar egingo dira. Aurten HHn azaroan. Batzarrotan zuen seme alaben irakasleek ikasturte berriari buruzko informazioa emango dute.

  FAMILIEKIN BATZARRAK

 • BANAN BANAKO BATZARRAK

  Irakasleren batek zuen seme/alabei buruz hitz egin nahi izango balu, aldez aurretik adieraziko dizue eguna eta ordua telefonoz deituta edo ohar baten bidez. Etortzerik ez bazenute, berari jakinarazi hitzordua aldatzeko. Seme/alaba bakoitzeko gutxienez bi aldiz deituko dizuegu ikasturtean zehar.

  Gurasoren bat ek ur t ean zehar sem e/alabaren t ut orearek in hit z egit eko behar ra badu, ikaslearen ur t ekar ian ohar ra idat zi dezake, t elefonoz deit u edot a e-m ail bat idat zi diezaioke berarek in hit zordua zehazt eko.

  BANAN BANAKO BATZARRAK

 • MAILA LEKUA GAIA SASOIA

  2 URTEKOAK Atxondo Udaberria Udaberrian

  3 URTEKOAK Mañaria Urte amaierako irteera Ekainean

  4 URTEKOAK Markinako ur parkera Urte amaierako irteera Ekainean

  5 URTEKOAK Olentzeroren etxera Gabonak NEguan

  5 URTEKOAK Mendatara irteera Baserria Udaberrian

  5 URTEKOAK Hondartzara Urte amaierako irteera Ekainean

  LH 1.MAILA Santimamiñe Lehen gizakia 2. hiruhilekoan

  LH 1.MAILA Abadiñoko Galtzadara Grezia - Erroma 2. hiruhilekoan

  LH 1.MAILA Hontza Museoa Natura eta animaliak 3. hiruhilekoan

  IRTEERAK

 • MAILA LEKUA GAIA SASOIA

  LH 2.MAILA Durangoko Alde Zaharra Erdi Aroa 1. hiruhilekoan

  LH 2.MAILA Bermeoko Arrantzale museoa Itsasoa eta Euskal nabigatzaileak 1. hiruhilekoan

  LH 2.MAILA Astronomia gela Unibertsoa 2. hiruhilekoan

  LH 2.MAILA EITB Komunikabideak 3. hiruhilekoan

  LH 2.MAILA Medira txangoa Natura 3. hiruhilekoan

  LH 3.MAILA Durango Zerbitzuak eta Herria 1. hiruhilekoan

  LH 3.MAILA Baratze baserri eskola Inguruak eta Harremanak Martxoak 22-23

  LH 3.MAILA Donostia: Haizearen orrazia/Peine de los vientos

  Airea 2. hiruhilekoan

  LH 3.MAILA Urdaibaiko Padura Ekosistemak 3. hiruhilekoan

  IRTEERAK

 • MAILA LEKUA GAIA SASOIA

  LH 4.MAILA Urkiola Gure eskualdea 1. hiruhilekoan

  LH 4.MAILA Merioaren Ibilbidea Gure eskualdea 1. hiruhilekoan

  LH 4.MAILA Arritxulo Ingurua eta Harremanak 3. hiruhilekoan

  LH 4 MAILA GR Ikasturte amaierako irteera 3. hiruhilekoan

  LH 5.MAILA Donostiako Eureka zientzia museoa

  Unibertsoa 1. hiruhilekoan

  LH 5.MAILA Arantzako aterpetxera (3 egun) Ikasturteko egonaldia 3. hiruhilekoan

  LH 6.MAILA Arrikrutz Eragile geologikoak 1. hiruhilekoan

  LH 6.MAILA ZUHATZAko aterpetxera kasturteko egonaldia Ekaina

  IRTEERAK

 • MAILA/CURSO LEKUA/LUGAR GAIA/TEMA SASOIA/EPOCA

  DBH 1.MAILA 3 eguneko egonaldia Harremanak sendotu Martxoan

  DBH 1.MAILA Arrauna Gorputz Hezkuntza 2. hiruhilekoan

  DBH 1.MAILA Bilbora egiturak ikustera Teknologia 2. hiruhilekoan

  DBH 1.MAILA Rugby jardunaldia Gorputz Hezkuntza 3. hiruhilekoan

  DBH 2.MAILA Flysch eta energia berriztagarriak Natur Zientziak 3. hiruhilekoan

  DBH 2.MAILA 3 eguneko egonaldia Harremanak sendotu Martxoan

  DBH 2.MAILA Rugby jardunaldia Gorputz Hezkuntza 3. hiruhilekoan

  DBH 2.MAILA Surfa Gorputz Hezkuntza 1. hiruhilekoan edo 3. hirulhilekoan

  DBH 3.MAILA Tortilla eguna Harremanak sendotu 1. hiruhilekoan

  DBH 3.MAILA BTEK-era bisita Zientziak eta teknologia Abenduan

  DBH 3.MAILA 3 eguneko egonaldia Harremanak sendotu Martxoan

  DBH 3.MAILA Electra (Antzerki klasikoa) GAztelera Martxoan

  IRTEERAK

 • MAILA LEKUA GAIA SASOIA

  DBH 4.MAILA Tortilla eguna Harremanak sendotu 1. hiruhilekoan

  DBH 4.MAILA Eski jardunaldia Gorputz Hezkuntza 2. hiruhilekoan

  DBH 4.MAILA Ikas bidaia Harremanak sendotu Martxoan

  DBH 4.MAILA Rugby Jardunaldia Gorputz Hezkuntza 3. hiruhilekoan

  DBH 4.MAILA Arte Ederretako museoa Arte 1. hiruhilekoan

  DBH 4.MAILA Berreginen museoa Arte Otsaila

  DBH 4.MAILA EITB-ra bisita teknikoa Ikus entzun Azaroan

  DBH 4.MAILA Electra (Antzerki klasikoa) Arte / Kurltura klasikoa Martxoan

  OHARRA: ir t eera et a bidaia hauet at ik bat zuk kanpot ik dauzkagun eskaint zek in lot ut a daude; beraz, eskaerak egin et a gero ger t at u dait eke ez onar t zea, edo aldaket aren bat egot ea.

  IRTEERAK

 • JANTOKIA

  Hauek dira jant ok iko t xandak:

  · 1. txanda: 11:50ean ? 0, 1, 2 eta 3 urtekoak.

  · 2. txanda: 12:00etan 4 eta 5 urtekoak

  · 3. txanda: 12:30etan LHko 1, 2, 3. eta 4. mailakoak.

  · 4. txanda: 13:10ean: LHko 5. eta 6. mailakoak.

  · 5. txanda: 13:25 - 13:45: DBHko ikasleak.

  Bazkal ostean, txikiak (0,1,2 eta 3 urtekoak, 4koak aukeran) lotara joango dira eta 6. mailara arteko ikasleak (6. mailakoak barne) ikastolan egongo dira. DBHko 3. eta 4. mailakoek, gurasoek kontrakorik esan ezik, kalera irteteko baimena izango dute. Gurasoren bat ados ez balego, Zuzendaritzara edo tutoreari deitzea baino ez du.

  Nahi izanez gero, gurasoak etor daitezke ume txikien bila bazkaldu eta gero, baina beti aldez aurretik irakasleari jakinarazita.

  OHARRA: Jantokian geratzen ez direnak, 14:15ak arte ezin dira ikastolan sartu.

 • UME ZAINTZA ZERBITZUA

  Zerbitzu hau 3 eta 9 urte bitartekoentzako umeei zuzenduta dago (HH3-tik LH4-ra) ikasturte osoan eskainiko da eta aparteko kuotak izango ditu.

  ORDUTEGIA: Goizez: 07:45 - 09:00

  Arratsaldez 16:30-17:30

  Izena emateko edo edozein zalantza argitzeko idazkaritzara etorri.

  GOGORATU: Zerbitzu hau erabiltzen ez dutenak ezin dira sartu geletan 8:55 (edota 8:40 5 eta 6 mailakoak) baino lehen.

 • AUTOBUSAREN ORDUTEGIA

  Arrat saldez

  Geldialdiak

  16:35 Ikastola

  16:40 Izurtza

  16:45 Mañaria

  16:55 Larrasoloeta

  16:58 Olleria

  17:04 Matiena (Jata)

  17:08 Berriz ? Abeletxe

  17:12 Berriz ? Iturritza, 21

  17:18 Elorrio ? Pio X

  17:22 Atxondo ? Apata

  17:27 Abadiño ? Muntzaratz

  17:29 Abadiño ? Zelaieta

  Goizez

  Geldialdiak

  7:48 Berriz ? Abeletxe

  7:51 Berriz ? Iturritza, 21

  7:59 Elorrio ? Pio X

  8:03 Atxondo? Apata

  8:08 Abadiño ? Muntzaratz

  8:10 Abadiño ? Zelaieta

  8:16 Jata ? Matiena

  8:23 Olleria 8:26 Larrasoloeta

  8:30 Izurtza

  8:32 Mañaria

  8:40 Ikastola

  OHARRA: Ordutegi hauek ez dira guztiz zehatzak, beti trafikoaren menpe gaudelako, komeni da ordua baino zertxobait lehenago inguratzea.

 • EKARPENAK et a KUOTAK

  2017-2018 BAZKIDE BERRIEN DERRIGORREZKO EKARPENA

  ORDAINKETA BAKARRA 200 ?

  0 et a 1 URTEKOen GELA Ekarpena

  Egokitzapena 148,00 ?

  5 Ordu arte 160,00 ?

  8 Ordu arte 208,00 ?

  2 URTEKOEN GELA Ekarpena Mat er iala

  Egokitzapena 75,45 ? 16,55 ?

  Eskola ordutegian 83,50 ? 16,55 ? (10 kuota)

  Ordutegitik kanpo 106,65 ? 16,55 ? (10 kuota)

 • EKARPENAK et a KUOTAK 2017-2018 IKASTOLA KUOTAK Ekarpena Mat er iala

  Haur Hezk. (3-6 urte) 60,65 ? 16,55 ? (12 kuota)

  Lehen Hezkuntza 60,65 ? 16,55 ? (12 kuota)

  DBH 60,65 ? 7,50 ? (12 kuota)

  ZERBITZUAK Kuot a

  Jantokia (Egunero) 89,47 ? (10 kuota)

  Jantokia (Astean 3 egun) 57,12 ? (10 kuota)

  Egun solteak jantokian 5,81 ?

  Askaria 14,99 ? (10 kuota)

  Autobusa 35,00 ? (10 kuota)

  Kirol kuota 18,00 ? (10 kuota)

  Goizeko zaintza (7:45-9:00) 38,00 ?

  Arratsaldeko zaintza (16:30-17:30) Askariaz 52,99 ?

 • Jant ok ia :

  · Uztaila aparte kobratuko zaie jantokia erabiltzen dutenei.

  · Astean 5 egunetan geratzen direnei, hilabetean 5 egun edo gehiagotan huts eginez gero, egun horien itzulketa egingo zaie hurrengo hilabetean.

  · Astean 3 egunetan geratzen direnei, hilabetean 3 egun edo gehiagotan huts eginez gero, egun horien itzulketa egingo zaie hurrengo hilabetean.

  Ohar ra: Ekarpen eta kuota hauek 2017ko ekaineko Batzar Nagusian onartu ziren.

  Ir t eerak : Aurretiaz esango da irteera baten kostua zenbatekoa izango den.

  EKARPENAK et a KUOTAK 2017-2018

 • ELKARBIZITZARAKO ARAUAK

  Ikast olan gure ar t eko elkarbizit za er razt eko ezagut u et a zaindu behar reko arauak ikaslearen ur t ekar ian daude jasot a (LH et a DBH).

 • ¡IKASTOLAKO ASEGURUA

  OSASUN LAGUNTZAREN FUNTZIONAMENDU ARAUAK

  Ikasle guztiek istripu aseguru poliza daukate Ikasbabesa enpresarekin.

  Aseguruak Ikastolan, etxetik ikastolarako bidean, txangoetan eta ikastolaren jardueretan dauden eskolaz kanpoko ekintzetan gertatutako istripuak babesten ditu.

  Ikastolako ordutegian istripuren bat gertatzen bada gurasoei jakinaraziko zaie, hauek ikastolara etorri beharko dira eta gero, Zornotzako Gane osasun zentrora bideratuko dira. Ikastolako ordutegitik kanpo Ikastolan bertan edo eskolaz kanpoko ekintzen praktikan izandako istripuagatik gurasoek medikuarengana joateko premia ikusiko balute behean zehaztutako itunpeko klinika batera joatea komeni da. Edozein zalantza izanez gero deitu Ikastolako telefonora: 94 620 08 22.

  It unpeko osasun zent ruak :

  Gane Osansun Zent roa

  Gane, 3

  48340 Amorebieta-Etxano

  Telf: 94 673 04 04

  o Astelehenetik ostiralera: 8:00etatik 20:00etara Beste ordutegiren batean edo larria bada: Quirón Bizkaia Leioa-Unbe errepidea 33 bis 48950 Erandio Telef: 902 445 595

 • EZ-ETORTZEAK

  JOLASLEKUAREN ZAINTZA 16:30et at ik AURRERA

  EZ ETORTZEAK

  Ikaslea klasera ez badator, ?EZ ETORTZEAK? izeneko fitxa beteta eta gurasoak sinatuta aurkeztu beharko du ikastolan, irakaslea jakinaren gainean izateko.

  Horretarako ikaslearen urtekaria erabiliko da abisua emateko.

  Garbitasun arazoak ditugu jolaslekuan eta frontoian dauden komunetan: horiek egunero ondo garbitu arren, eguna bukatzerakoan, itxura eskasaz bukatzen dute. Esaerak dioen modura ?garbiena ez da gehien garbitzen duena, gutxien zikintzen duena baizik?. Hortaz, garbi jokatu dezagun!

  Ikast olako guneak garbi eduk i behar dit ugu 16:30et at ik aur rera. Guraso, zuen erant zuk izuna da! Mesedez, erabil i f ront oiko kom unak. Mesedez, ezin da 16:30t at ik aur rera kar rajoet an egon.

 • URTEBETETZE OSPAKIZUNAKUrtebetetzea gelan ospatu nahi duenak honako hau ekarri beharko du:

  1 ? HAUR HEZKUNTZAN: Esnegainaz egindako neurri ertaineko bizkotxo arrunta.

  2 ? LEHEN HEZKUNTZAN:

  1. eta 2. maila: (Hiruretatik bat aukeratu)

  Bizkotxoa (zatituta).

  Ogitarteko txiki bat etxean prestatuta.

  Fruta ale bat bakoitzeko.

  2. mailatik 6. mailara: (Hiruretatik bat aukeratu)

  Bizkotxoa (zatituta)

  Ogitarteko txiki bat etxean prestatuta.

  Fruitu lehorrak paketetxoetan jarrita bakoitzari banatzeko.

  3 ? DBH.:

  Bizkotxoa edo antzeko zerbait.

  Ikasleren batek gozokiak ekarriko balitu, ez ditugu gelan banatuko.

 • ELKARBIZITZA OSASUNTSURAKO ARAUAK

  Zuen sem e-alaben osasuna zaint zeko et a guzt iok egok i elkar bizit zeko Ikast olak ondoko neur r iak har t uko dit u:

  Haurra Ikastolan ondoezik dagoela ikusten badugu, etxera deituko dugu bere bila etor zaitezten.

  Haurrari Ikastolan dagoenean botikaren bat eman behar badiogu, gurasoen edo legezko arduradunaren sinadura beharko dugu (ikusi gida honen azken orrian dagoen agiria), eta baita medikuaren errezeta ere.

  Haurrek ondoko sintomak dituztenean: sukarra, gonbitoak, beherakoak..., ez ekarri ikastolara, mesedez. Horrela haurraren osasuna eta beste ikaskide guztiena zaindu eta bermatuko dugu. Hau dena behar den moduan bideratzeko galdetegi bat bidaliko dizuegu kurtso hasieran.

 • MUGIKORREN ERABILERA

  Ikasleek nahiz hezkuntza-komunitateko gainerako kideek haien ondra, intimitatea eta irudi propioa babesteko eskubidea dute. Horrenbestez, KURUTZIAGA IKASTOLAKO aginte-organoek, tutoreek eta irakasle guztiek babestuko dute ikasleen nahiz hezkuntza-komunitateko kideen eskubide hori.

  Ikastolara ez dugu telefono edo antzeko gailurik ekarriko. Ikusten ditugun guztiak kendu egingo ditugu eta ikastolako araudia jarraituko da. Kasu bereziren bat bada, edo erabilera pedagogikoaren kasuetan, irakaslearen baimena izan beharko da gailua erabiltzeko.

 • ELKARBIZITZA OSASUNTSUA

  Ikaslearen izen abizenak

  Ikaslearen legezko tutoreak

  Telefonoa

  Botikaren izena

  Eman beharreko dosia eta ordua

  Botika hartzeari utzi beharreko eguna

  Aipatzeko beste daturik

  TUTOREAREN SINADURA

 • DATUEN BABESERAKO LEGE ORGANIKOA

  Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, jakinarazten dizuegu zuen datu pertsonalak BAZKIDEAK izeneko fitxategian sartuta daudela eta horren helburuak bazkideen kudeaketa egitea eta erakundearen informazioa banatzea direla. Datu horiek Ikastolak ikuskaritza-enpresekin dituen harremanetan erabili ahal izango ditu, beti ere goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Ikastolak Datuak Babesteko Agentzian aitortu du aipatutako fitxategia eta horrekin batera datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu. Fitxategi horien erantzulea KURUTZIAGA IKASTOLA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatu Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezue; horretarako Galtzareta, 13, 48200 Durango helbidera eskaera bat bidali behar duzu NA edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.