Finale 2006 - [ ] - elberdin 2016. 9. 26.¢  & & & &? b b b b b 4 3 43 43...

download Finale 2006 - [ ] - elberdin 2016. 9. 26.¢  & & & &? b b b b b 4 3 43 43 43 4 3 I II III Organoa ¥â€œ

of 7

 • date post

  11-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Finale 2006 - [ ] - elberdin 2016. 9. 26.¢  & & & &? b b b b b 4 3 43 43...

 • ww w.

  elb erd

  in. co

  m

 • ww w.

  elb erd

  in. co

  m

  &

  &

  & ?

  #

  #

  #

  #

  c

  c

  c

  c

  42

  42

  42

  42

  I

  II III

  Organoa

  Adagietto q»∞™

  p

  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

  Ó œ œœ˙

  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

  œœ œ œ ˙̇˙˙

  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

  œ œœŒ œ ˙

  &

  &

  & ?

  #

  #

  #

  #

  42

  42

  42

  42

  c

  c

  c

  c

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  I

  II III

  O.

  4 ∑ 4 ∑ 4 œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œœ œœ œœ

  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

  ˙̇˙˙ œœœ œœœ

  p

  p

  p

  œ œ ˙ œ œ E rru ki, e rru

  œ œ ˙ œ œ E rru ki, e rru

  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

  Ó ˙̇̇

  Poco Cresc.

  Poco Cresc.

  œ œ .˙ ki jau na.

  œ œ œœ ˙̇ ki jau na.

  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

  Œ œœœ ˙̇̇

  - - - - -

  - - - - -

  &

  &

  & ?

  #

  #

  #

  #

  I

  II III

  O.

  p

  p

  p

  8

  œ œ ˙ œ œ E rru ki, e rru

  8

  œ œ ˙ œ œ E rru ki, e rru

  8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 Ó ˙̇̇

  œ œ ˙ œ œ œ 3

  ki jau na. E rru ki

  œ œ œ œ Œ ki jau na.

  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

  Œ œœœ œœœ œœœ

  œ œ œ œ œ jau na, jau na

  ˙̇ ˙̇b (b.c.)

  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ

  ˙̇̇ ˙̇̇̇b

  - - - - - - - - -

  - - - - -

  © Josu Elberdin 2006

  Erruki Josu Elberdin

  Julia Iriondo eta Madalen Abesbatzari Asmo hoberenez

 • ww w.

  elb erd

  in. co

  m

  &

  &

  & ?

  #

  #

  #

  #

  ..

  ..

  ..

  ..

  I

  II III

  O.

  11 œ œ œ .˙3 e rru ki,

  11 ..œœ jœœ ˙˙ e rru ki,

  11 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

  11 ...œœœ jœœœ ˙˙̇̇

  p

  p

  p

  Ó Œ œ œ e rru

  œœ œœ œœ œ œ œ œ e rru ki jau na e rru

  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

  Œ œ œœ œœ

  1.

  w ki.

  w ki.

  œ œ ˙ 1.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

  ˙̇̇ ˙̇̇

  - - - -

  - - - - - - - - -

  &

  &

  & ?

  #

  #

  #

  #

  I

  II III

  O.

  F14 2. .˙ œ œ ki. Kris

  14

  .˙ Œ ki.

  œ œ œ 14 2.œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ 14 ˙̇̇ œœœ Œ

  F

  F

  ˙ œ œ œ to kris to˙̇ œœ œœ œœ Kris to, kris to

  ....˙̇˙˙ œœœ ˙̇ œ œ

  œ œ œ .˙ 3

  e rru ki

  œœ œœ œœ ..˙̇3 e rru ki

  www ˙̇ œ œ œw

  ˙ œ œ pe ka ta

  ‰ œ œ œ œ œ œ pe ka ta ri bait

  ˙̇̇ ˙̇̇ ˙̇̇ ˙̇

  F œ œ œ ˙ œ œ

  3

  ri bait naiz Kris

  œœ œœ œ .œ jœœ œœ œœ 3

  naiz Kris to

  œœ œœ œœ œ œ œœ œœœ œœœ3

  Œ œ œ œw

  - - - - - - - -

  - - - - - - - -

  &

  &

  & ?

  #

  #

  #

  #

  I

  II III

  O.

  F

  F

  19 ˙ œ œ œ to kris to

  19 ˙̇ œœ œœ œœ Kris to, kris to

  19 ˙˙˙ œœ œœœ 19 ˙̇̇ œœœ œœœ

  œ œ œ ˙ Œ 3

  e rru ki

  œœ œœ œœ ..œœ jœœ œœ œœ 3

  e rru ki bar ka tu

  www ˙̇ œ œ œw

  P

  P

  P

  jœ œ jœ œ œ œ# œ pe ka tu e gin dut e

  ..œœ# jœœ œœ œœ œœ pe ka ta ri bait

  Ó ‰ œ# œ œ ‰ œ œ# œ œ œœ˙ œ œ

  Ced.w ta.

  ..œœ jœœ œœ œœ œœ naiz, bar ka a rren.

  ˙̇̇̇ ˙˙̇̇̇

  ˙̇̇ ˙̇̇

  - - - - - - -

  - - - - - - - - - - -

  2

  © Josu Elberdin 2006

 • ww w.

  elb erd

  in. co

  m

  &

  &

  & ?

  #

  #

  #

  #

  86ˆ43

  86ˆ43

  86ˆ43

  86ˆ43

  I

  II III

  Organoa

  Allegro rítmico q»¡™º F

  F

  œ jœ œ jœ Ain tza, ain tza,

  œ œ œ œ œ œ ...œœœ ...œœœ

  œ œ œ œ œ œ ain tza A le lu ia.

  œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ

  œb jœ œ jœ Ain tza, ain tza

  œ œ œb œ œ œ ...œœœb ...œœœ

  œb œ œ œ œ œ ain tza A le lu ia.

  œ œ œb œ œ œ œœœb œœœ œœœ

  - - - - - - - - - - - -

  &

  &

  & ?

  #

  #

  #

  #

  ..

  ..

  ..

  ..

  I

  II III

  O.

  F

  F

  F

  5 œ Jœ œ Jœ Ain tza, ain tza

  œ jœ œ jœ Ain tza, ain tza

  5

  œ œ œ œ œ œ ...œœœ ...œœœ

  Œ œ œ œ œ A le lu ia

  œ œ œ œ œ œ ain tza A le lu ia.

  œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ

  œ œ œ œ Jœ ze ru ko Jaun guz

  œb jœ œ jœ Ain tza, ain tza,

  œ œ œb œ œ œ ...œœœb ...œœœ

  œ œ œ œ œ ti ahal du na ri.

  œb œ œ œ œ œ ain tza A le lu ia.

  œ œ œb œ œ œ œœœb œœœ œœœ

  - - - - - - - - - - -

  - - - - - - - - - - - -

  &

  &

  & ?

  #

  #

  #

  #

  ..

  ..

  ..

  ..

  I

  II III

  O.

  9 œ Jœ œ Jœ Ain tza, ain tza

  œ jœ œ jœ Ain tza, ain tza,

  9

  œ œ œ œ œ œ ...œœœ ...œœœ

  Œ œ œ œ œ A le lu ia

  œ œ œ œ œ œ ain tza A le lu ia.

  œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ

  œ œ œ œ jœ ze ru ko Jaun guz

  œb jœ œ jœ Ain tza, ain tza

  œ œ œb œ œ œ ...œœœb ...œœœ

  œ œ œ œ œ ti ahal du na ri.

  œ œ œ œ œ ain tzaIA le lu ia.

  œ œ œ œ œœœœœN œœ œœœ œœœ

  œœœ

  - - - - - - - - - - -

  - - - - - - - - - - - -

  ©Josu Elberdin 2006

  Aintza Josu Elberdin

  Julia Iriondo eta Madalen Abesbatzari Asmo hoberenez

 • ww w.

  elb erd

  in. co

  m

  &

  &

  &

  & ?

  b

  b

  b

  b b

  43

  43

  43

  43 43

  I

  II

  III

  Organoa

  œ œ A le

  œ œ A le

  œ œ A le

  œ œ œ œ

  Andantino Solemne q»ªº .œ jœ œ œ

  lu ia, a le

  .œ jœ œ œ lu ia, a le

  .œ jœ œ œ lu ia, a le

  ...œœœ jœœœ œœ œœ

  .œ jœ œ œ

  F

  F

  F

  F

  œ œ œ œ lu ia, a le

  œ œ œ œ œb lu ia, a le

  œ œ œ œ œb lu ia, a le

  œœœ œœœ œ œb œ œ œ œ œ

  .œ Jœ œ œ lu iaIa le lu

  œ œ œ œ œ œ lu ia a le lu

  œ œ œ œ œ œ lu ia a le lu

  œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ

  ˙ œ œ ia. A le

  ˙ œ œ ia. A le

  ˙ œ œ ia. A le

  œœœ œœœ œœœœ œ ˙̇ œœ

  - - - - - - - - - - - - - -

  - - - - - - - - - - - - - -

  - - - - - - - - - - - - - -

  &

  &

  &

  & ?

  b

  b

  b

  b b

  I

  II

  III

  O.

  5 œ œ œ œ œ lu ia, a le

  5 œ œ œ œ œ lu ia, a le

  5 œ œ œ œ œ lu ia, a le

  5 œœœ œœ œœ œ œ 5 .˙ .œ Jœ œ

  œ œ œ œ lu ia, a le

  œ# œ œ œ lu ia, a le

  œ# œ œ œ lu ia, a le

  œœœ# œœœn œœœ œœœ œœ œœœ ˙̇

  .œ Jœ œ œn lu, a le lu

  .œ jœ œ œ lu, a le lu

  .œ jœ œ œ lu, a le lu

  œ œ œn œ œ œ˙ œœ ˙̇̇ œœœn

  ˙ œ œ ia. A le

  ˙ œ œ ia. A le

  œ œ œ œ œ ia. A le

  œœœ œœœ œ œ˙̇̇ œœœ

  F

  F

  F

  F

  - - - - - - - - - - -

  - - - - - - - - - - -

  - - - - - - - - - - -

  © Josu Elberdin 2006

  Aleluia Josu Elberdin

  Julia Iriondo eta Madalen Abesbatzari Asmo hoberenez

 • ww w.

  elb erd

  in. co

  m

  &

  &

  & ?

  b

  b

  b

  b

  43

  43

  43

  43

  I

  II III

  Organoa

  Allegro Maestosso hk»§º

  f

  ∑ jœ œ œ.˙

  ..˙̇

  .œ jœ œ.˙

  ..˙̇

  f

  f .˙

  San

  .˙ San

  ...˙̇̇

  ..˙̇

  .˙ tu,

  .˙ tu,

  ...˙̇̇

  ..˙̇

  ∑ jœ œ œ.˙

  ...˙̇̇b

  .œ jœ œ.