FAMILIEI LAGUNTZEKO POLITIKAK EUROPAR BATASUNEAN ETA Txosten honen helburua da testuinguruan jartzea

download FAMILIEI LAGUNTZEKO POLITIKAK EUROPAR BATASUNEAN ETA Txosten honen helburua da testuinguruan jartzea

of 74

 • date post

  12-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FAMILIEI LAGUNTZEKO POLITIKAK EUROPAR BATASUNEAN ETA Txosten honen helburua da testuinguruan jartzea

 • FAMILIEI LAGUNTZEKO POLITIKAK EUROPAR BATASUNEAN ETA EAE-N

  2012ko ekaina

  Centro de Documentación y Estudios SiiS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa FUNDACIÓN EGUÍA-CAREAGA FUNDAZIOA

 • Familiei laguntzeko politikak Europar Batasunean eta EAEn 2012ko ekaina

  SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa 2

  AURKIBIDEA

  1. Sarrera: helburuak eta metodologia .......................................................................................................... 3 2. Familiei laguntzeko politiken garrantzi berria ......................................................................................... 7 2.1. Gizarte arloan inbertitzen duen estatua: gizarte-politikak zehazteko paradigma berri bat? ............................................................................................................................................................ 7 2.2. Familietan inbertitzeko beharra.................................................................................................10 2.3. Haurrei laguntzeko politiken kostu-eraginkortasun erlazioa ..............................................13 3. EAEn familiei laguntzeko erabiltzen diren politikak, ikuspegi alderatu batetik ..............................21 3.1. Sarrera .............................................................................................................................................21 3.2. Familiei laguntzeko politiken gizarte-gastua .........................................................................23 3.3. Seme-alabak dituzten familientzako prestazio ekonomikoak.............................................29 3.4. Familia eta lana bateragarri egiteko neurriak .........................................................................33 3.5. Beste laguntza batzuk ..................................................................................................................38 4. Ondorioak eta gomendioak .....................................................................................................................42 4.1. Ondorioak.......................................................................................................................................42 4.2. Gomendioak...................................................................................................................................51

  Bibliografia........................................................................................................................................................53

 • Familiei laguntzeko politikak Europar Batasunean eta EAEn 2012ko ekaina

  SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa 3

  1. SARRERA: HELBURUAK ETA METODOLOGIA

  Txosten honen helburua da testuinguruan jartzea Euskal Autonomia Erkidegoan familiei

  laguntzeko erabiltzen diren politikak, Europako beste herrialde batzuetan eta Espainiako beste

  autonomia-erkidego batzuetan erabiltzen direnekin alderatuta. Alde horretatik, txostenak ahalik

  eta zehatzen azaltzen ditu zenbait herrialdetan eta autonomia-erkidegotan ematen diren

  prestazioak eta zerbitzuak –zenbait arrazoigatik paradigmatikotzat edo eredugarritzat jotzen

  diren herrialdeak eta autonomia-erkidegoak aukeratu dira–, eta gaur egun EAEn erabiltzen

  direnekin alderatzen ditu. Hartara, zehaztuko dugu zer neurritan hurbiltzen diren EAEn seme-

  alabak dituzten familiei laguntzeko erabiltzen diren politikak herrialde eta autonomia-erkidego

  horietako ereduetara.

  Txosten honetan, laburpen bat egiten saiatu gara. Hau da, gure asmoa ez da izan aztertutako

  herrialdeetan ematen diren prestazioak eta zerbitzuak zehatz-mehatz azaltzea, baizik eta

  herrialde bakoitzeko ereduaren funtsezko elementuak deskribatzea, EAEn familiei laguntzeko

  erabiltzen diren politikak testuinguru zabalago baten barruan ikusi ahal izateko. Horrez gain,

  erreferentzia egin diogu, modu teorikoagoan, seme-alabak dituzten familiei laguntzeko politikek

  ongizate-estatuaren formulazio berritzaileenetan hartu duten garrantziari, eta aztertu dugu

  gizarte-babeserako zer gastu erabiltzen den, aztertutako herrialde bakoitzean, familiei

  laguntzeko politiketarako.

  Txostenak honako egitura hau dauka:

 • Familiei laguntzeko politikak Europar Batasunean eta EAEn 2012ko ekaina

  SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa 4

  - Lehenengo zatian, sarreran, txostenaren helburuak eta metodologia adierazi dira.

  - Bigarren zatian, ongizate-estatuaren barruan familiei laguntzeko politikek garrantzi

  handiagoa izan behar dutela defendatzen dutenen argudio teorikoak adierazi dira; hau

  da, gizarte-inbertsioaren estatua defendatzen dutenen argudioak. Alde horretatik, azaldu

  da zer argudio erabiltzen dituzten uste dutenek familiei laguntzeko politiketan egiten

  den gastua inbertsiotzat hartu behar dela, gizarte-politiken beste alor batzuek baino

  eraginkortasun handiagoa lortzen duelako eta itzulkin-tasa handiak dituelako. Aurrerago

  aipatuko dugun moduan, egile horien arabera, familiei laguntzeko politikak indartzea da

  ongizate-estatuaren hurbilketa berriaren ardatz nagusietako bat; izan ere, hurbilketa

  berri horrek askoz gehiago hartzen ditu kontuan eraginkortasuna, inbertsio produktiboa

  eta aukera-berdintasuna.

  - Txostenaren hirugarren zatian, zehatz-mehatz aztertu dira EAEn familiei laguntzeko

  erabiltzen diren politikak, eta, horretarako, zenbait konparazio egin dira:

  � Lehenik eta behin, gastua alderatu da, abiapuntutzat hartuta EUSTATen Gizarte

  Babesaren Kontuan EAEri buruz adierazitako estatistikak eta EUROSTATek

  Europar Batasuneko herrialdeei buruz adierazitakoak. Haur Hezkuntzan edo Lehen

  Hezkuntzaren aurrekoan egiten den gastuari buruzko informazioa ere agertzen da

  kapitulu horretan, EUSTATen Hezkuntzaren Kontutik eta EUROSTATek

  Europako hezkuntza-gastuei buruz egindako estatistiketatik abiatuta.

  � Bigarrenik, aztertutako herrialdeetan ematen diren zerbitzuen eta prestazioen

  edukia deskribatu da, politika horien norainokoa eta intentsitatea Euskadiko

  politikenekin alderatu ahal izateko.

  - Txostenaren azkeneko zatian, konparazio horretatik lortutako oinarrizko emaitzak

  laburbildu dira, eta, lortutako ondorioen arabera, gomendio orokor batzuk egin dira.

  - Amaieran, eranskin bat dago, eta zehatz-mehatz jasotzen ditu azterketa honetan familiei

  laguntzeko politiken gastuari buruz lortutako datu nagusiak.

  Txostena egiteko, honako metodologia hau erabili da:

 • Familiei laguntzeko politikak Europar Batasunean eta EAEn 2012ko ekaina

  SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa 5

  - Bigarren kapituluan jasotako hausnarketa teorikoa egiteko, gaiari buruz idatzitako lan

  zientifikoak berrikusi dira. Dokumentuak bilatzeko eta aztertzeko, SIIS Dokumentazio

  eta Ikerketa Zentroko Gizarte Politika eta Gizarte Zerbitzuei buruzko Datu Base

  Bibliografikora jo da.

  - Datu ekonomikoak aztertzeko, EUSTATen Gizarte Babesaren Kontuko estatistikak hartu dira nagusiki kontuan EAErako, eta EUROSTATen ESSPROS estatistikak, Europar Batasunerako. Bi estatistikek metodologia bera erabiltzen dute, eta, beraz, haietan lortutako datuak konparagarriak dira. Honako hauek ere erabili dira: gizarte- gastu publikoari buruzko ELGAren datu-basea; Nafarroako Gobernuak eta Kataluniako Generalitatek gizarte-babesaren gastuari buruz argitaratutako estatistikak; eta, aurrez aipatu dugun moduan, Haur Hezkuntzan edo Lehen Hezkuntzaren aurrekoan egiten den gastuari buruzko informazioa, EUSTATen Hezkuntzaren Kontutik eta EUROSTATek Europako hezkuntza-gastuei buruz egindako estatistiketatik abiatuta.

  - Familiei laguntzeko prestazioak deskribatzeko, Gizarte Babesari buruzko Informazioa Elkarri Jakinarazteko Europar Batasunaren Sistema (MISSOC) erabili da nagusiki, informazio zehatza ematen baitu Europar Batasunean eta Islandian, Liechtensteinen, Norvegian eta Suitzan gizarte-babeserako erabiltzen diren politikei buruz. Europako Kontseiluak familia-politikei buruz ematen duen informazioa eta zenbait dokumentu monografiko ere erabili dira, eta aztertutako laguntzak kudeatzen dituzten erakundeen web orrietara jo da.

  EAE zer herrialderekin eta autonomia-erkidegorekin alderatuko den aukeratzeko, honako

  irizpide hauek erabili dira:

  - Europako herrialdeen kasuan, herrialde bat aukeratu da, ongizate-eredu hauetako

  bakoitzarekin lotuta: Italia, herrialde mediterraneo gisa; Alemania, Europaren

  erdialdeko herrialde gisa; eta Suedia, herrialde eskandinaviar gisa. Horiez gain, familiei

  laguntzeko politikak oso garatuta dituzten bi herrialde gehitu dira: Frantzia eta

  Norvegia. Ez dira gehitu, Europako gizarte-politiken esparruan pisu gutxi izateagatik,

  eredu anglosaxoiaren ordezkaritzat har daitezkeen herrialdeak (batez ere, Erresuma

  Batua).

  - Autonomia-erkidegoen kasuan, EAEtik hurbil dagoen eta haren antzeko finantziazio-

  esparrua duen autonomia-erkidego baten informazioa eman nahi izan dugu (Nafarroako

  Foru Erkidegoa), bai eta biztanle ugari dituzten eta, EAEren moduan, Estatuko batez

  bestekoaren gainetik dagoen garapen ekonomikoa duten bi autonomia-erkidegorena ere

  (Katalunia eta Madril). Kataluniaren eta Nafarroaren kasuan, kontuan hartu dugu,

  gainera, ESSPROS metodologiaren bidez lortutako datu estatistikoak dituztela gi