ESTATUKO ADMINISTRAZIOA 5 ADMINISTRACIأ“N DEL ESTADO 2019. 9. 30.آ  zegama 1 1 b hz aitxuri...

download ESTATUKO ADMINISTRAZIOA 5 ADMINISTRACIأ“N DEL ESTADO 2019. 9. 30.آ  zegama 1 1 b hz aitxuri herri eskola

of 26

 • date post

  14-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ESTATUKO ADMINISTRAZIOA 5 ADMINISTRACIأ“N DEL ESTADO 2019. 9. 30.آ  zegama 1 1 b hz aitxuri...

 • ESTATISTIKAKO INSTITUTU NAZIONALA

  Hauteskunde Erroldako Bulegoaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkari tza

  2019ko azaroaren 10eko Diputatuen Bil tzar eta Se- naturako Hauteskundeetarako Sekzio, Hauteskunde- Mahai eta Hauteslekuen behin-behineko zerrenda- ren argitalpena.

  Hauteskundeen araubide Orokorraren, ekainaren 19ko, 5/1985 Lege Organikoaren 24.2 artikuluan xedatutakoaren ara - bera, Sekzio, Hauteskunde-Mahai eta Hauteslekuen zerrenda hauteskundeen deialdi ondorengo seigarren egunean izan behar da argitaratua Gi puz koako aLDizkaRi OfiziaLEan.

  aipaturiko 5/1985 Legearen 24.3 artikuluan xedatutakoa- ren arabera, iragarki hau argitaratu eta ondorengo sei egune- tan, hautesleek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte egindako mugaketaren aurka, Probin tzi ako Hauteskunde-Ba - tzor dearen aurrean, bost eguneko epean horien gaineko ebaz- pen irmoa emango duelarik.

  Hautesle-Erroldaren Bulegoak Sekzio, Hauteskunde-Mahai eta Hauteslekuen behin-betiko zerrenda internet bidez zabal- duko du eta Udale txe etan jendaurrean eraku tsi ko da, bozketa- ren aurreko hamar egunen barnean.

  Leintz-Ga tza gako hauteskunde-mahai bakarra ere baliozkoa da, udalerri horretan 2019ko azaroak 17an egingo diren toki- Hauteskunde Par tzi aletarako.

  Oharra: Sekzio bakoi tze an sar tzen diren kale-izendegiko tar- teak Hautesle-Erroldaren Bulegoko Ordezkari tza Probin tzi alean kon tsu lta daitezke.

  Donostia, 2019ko irailaren 24a.—Hautesle-Erroldaren Bule- goko ordezkari probin tzi ala. (6045)

  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

  Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral en Gipuzkoa

  Publicación de la relación provisional de las Seccio- nes, Mesas y Locales Electorales para las Elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado del 10 de noviembre de 2019.

  De conformidad con lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Ge- neral, la relación de las Secciones, Mesas y Locales Electorales debe ser publicada en el BOLEtín OficiaL de Gi puz koa el sexto día posterior a la convocatoria de las elecciones.

  Según lo dispuesto en el artículo 24.3 de la mencionada Ley 5/1985, en los seis días siguientes al de esta publicación, los electores pueden presentar reclamaciones contra la delimita- ción efectuada, ante la Junta Electoral Provincial, que resolverá en firme sobre ellas en un plazo de cinco días.

  La relación definitiva de las Secciones, Mesas y Locales electorales se difundirá en internet por la Oficina del censo Electoral y se expondrá al público en los ayuntamientos, dentro de los diez días anteriores al de la votación.

  La única mesa de Leintz-Gatzaga también es válida para las Elecciones Locales Parciales que se celebrarán el 17 de no- viembre de 2019 en ese municipio.

  Nota: Los tramos del callejero comprendidos en cada sec- ción pueden consultarse en la Delegación Provincial de la Ofi- cina del censo Electoral.

  San Sebastián, a 24 de septiembre de 2019.—El delegado provincial de la Oficina del censo Electoral. (6045)

  1

  Udalerria Municipio

  B a

  rr u

  ti a

  D is

  tr it

  o

  S a

  ila

  S e

  c c ió

  n

  A zp

  is a

  ila

  S u

  b se

  c c ió

  n

  M a

  h a

  ia

  M e

  s a

  L e

  tr a

  k

  L e

  tr a

  s

  Hauteslekua Local Electoral

  Hauteslekuaren Helbidea Dirección del Local Electoral

  ABALTZISKETA 1 1 U AZ KULTUR ETXEA ABALTZISKETA HIRIGUNEA NUM: 16

  ADUNA 1 1 U AZ CASA CONSISTORIAL HERRIKO PLAZA NUM: 1

  AIZARNAZABAL 1 1 U AZ BASAKAITZ HERRI IKASTETXEA ATARI SORO PLAZA NUM: 2

  ALBIZTUR 1 1 U AZ ESCUELAS ERDIGUNEA S/N

  ALEGIA 1 1 A AH UDALETXEKO ARETO NAGUSIA SAN JUAN KALEA NUM: 63

  ALEGIA 1 1 B IZ UDALETXEKO ARETO NAGUSIA SAN JUAN KALEA NUM: 63

  ALKIZA 1 1 U AZ DON JUANENA ETXEA ALKIZA PLAZA NUM: 8

  ALTZO 1 1 U AZ AYUNTAMIENTO ALTZO-MUINO NUM: 73

  AMEZKETA 1 1 U AZ SALA POLIVALENTE (CASA DE CULTURA) BARTOLOME DEUNAREN KALEA NUM: 37

  ANDOAIN 1 1 A AI COLEGIO ONDARRETA LH (SALA DE AUDIO) KALE NAGUSIA 4 B

  ANDOAIN 1 1 B JZ COLEGIO ONDARRETA LH (SALA DE AUDIO) KALE NAGUSIA 4 B

  ANDOAIN 1 2 A AK IKASTOLA AITA LARRAMENDI SORABILLA AUZOA NUM: 231

  www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

  EK \C

  V G

  AO -I-

  20 19

  -0 60

  45

  186 Lunes, a 30 de septiembre de 20192019ko irailaren 30a, astelehena

  ESTATUKO ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO5

 • 2

  Udalerria Municipio

  B a

  rr u

  ti a

  D is

  tr it

  o

  S a

  ila

  S e

  c c ió

  n

  A zp

  is a

  ila

  S u

  b se

  c c ió

  n

  M a

  h a

  ia

  M e

  s a

  L e

  tr a

  k

  L e

  tr a

  s

  Hauteslekua Local Electoral

  Hauteslekuaren Helbidea Dirección del Local Electoral

  ANDOAIN 1 2 B LZ IKASTOLA AITA LARRAMENDI SORABILLA AUZOA NUM: 231

  ANDOAIN 1 3 A AK IKASTOLA AITA LARRAMENDI SORABILLA AUZOA NUM: 231

  ANDOAIN 1 3 B LZ IKASTOLA AITA LARRAMENDI SORABILLA AUZOA NUM: 231

  ANDOAIN 1 4 U AZ COLEGIO ONDARRETA LH (SALA DE AUDIO) KALE NAGUSIA 4 B

  ANDOAIN 1 5 A AI COLEGIO DE EDUCACION PRIMARIA ONDARRETA / ONDARRETA HAUR HEZKUNTZAKO IKASTETXEA

  RIKARDO ARREGI KALEA S/N

  ANDOAIN 1 5 B JZ COLEGIO DE EDUCACION PRIMARIA ONDARRETA / ONDARRETA HAUR HEZKUNTZAKO IKASTETXEA

  RIKARDO ARREGI KALEA S/N

  ANDOAIN 1 6 A AI COLEGIO DE EDUCACION PRIMARIA ONDARRETA / ONDARRETA HAUR HEZKUNTZAKO IKASTETXEA

  RIKARDO ARREGI KALEA S/N

  ANDOAIN 1 6 B JZ COLEGIO DE EDUCACION PRIMARIA ONDARRETA / ONDARRETA HAUR HEZKUNTZAKO IKASTETXEA

  RIKARDO ARREGI KALEA S/N

  ANDOAIN 1 7 A AI COLEGIO LA SALLE LA SALLE ETORBIDEA NUM: 5

  ANDOAIN 1 7 B JZ COLEGIO LA SALLE LA SALLE ETORBIDEA NUM: 5

  ANDOAIN 1 8 A AH COLEGIO LA SALLE LA SALLE ETORBIDEA NUM: 5

  ANDOAIN 1 8 B IZ COLEGIO LA SALLE LA SALLE ETORBIDEA NUM: 5

  ANDOAIN 1 9 A AI IKASTOLA AITA LARRAMENDI SORABILLA AUZOA NUM: 231

  ANDOAIN 1 9 B JZ IKASTOLA AITA LARRAMENDI SORABILLA AUZOA NUM: 231

  ANDOAIN 1 10 A AH COLEGIO LA SALLE LA SALLE ETORBIDEA NUM: 5

  ANDOAIN 1 10 B IZ COLEGIO LA SALLE LA SALLE ETORBIDEA NUM: 5

  ANDOAIN 1 11 A AK COLEGIO DE EDUCACION PRIMARIA ONDARRETA / ONDARRETA HAUR HEZKUNTZAKO IKASTETXEA

  RIKARDO ARREGI KALEA S/N

  ANDOAIN 1 11 B LZ COLEGIO DE EDUCACION PRIMARIA ONDARRETA / ONDARRETA HAUR HEZKUNTZAKO IKASTETXEA

  RIKARDO ARREGI KALEA S/N

  ANOETA 1 1 A AI ANOETAKO HERRI IKASTOLA ERGOIEN BAILARA NUM: 5

  ANOETA 1 1 B JZ ANOETAKO HERRI IKASTOLA ERGOIEN BAILARA NUM: 5

  ANTZUOLA 1 1 A AI OLARAN ETXEA HERRIKO PLAZA NUM: 3

  ANTZUOLA 1 1 B JZ OLARAN ETXEA HERRIKO PLAZA NUM: 3

  ARAMA 1 1 U AZ ARAMAKO UDALETXEA IRIARTE NUM: 2

  ARETXABALETA 1 1 A AH KURTZEBARRI ESKOLA SANTAKURTZ KALEA NUM: 19

  ARETXABALETA 1 1 B IZ KURTZEBARRI ESKOLA SANTAKURTZ KALEA NUM: 19

  ARETXABALETA 1 2 A AH KURTZEBARRI ESKOLA SANTAKURTZ KALEA NUM: 19

  ARETXABALETA 1 2 B IZ KURTZEBARRI ESKOLA SANTAKURTZ KALEA NUM: 19

  ARETXABALETA 1 3 A AH KURTZEBARRI ESKOLA SANTAKURTZ KALEA NUM: 19

  ARETXABALETA 1 3 B IZ KURTZEBARRI ESKOLA SANTAKURTZ KALEA NUM: 19

  ARETXABALETA 1 4 A AI KURTZEBARRI ESKOLA SANTAKURTZ KALEA NUM: 19

  ARETXABALETA 1 4 B JZ KURTZEBARRI ESKOLA SANTAKURTZ KALEA NUM: 19

  ASTEASU 1 1 A AK PELLO-ERROTA IKASTETXEA ELIZMENDI S/N

  ASTEASU 1 1 B LZ PELLO-ERROTA IKASTETXEA ELIZMENDI S/N

  ATAUN 1 1 1 A AF JOXEMIEL BARANDIARAN ESKOLA ASTIGARRAGA AUZOA NUM: 3

  ATAUN 1 1 1 B GZ JOXEMIEL BARANDIARAN ESKOLA ASTIGARRAGA AUZOA NUM: 3

  ATAUN 1 1 2 C AZ SAN GREGORIO ELKARGUNEA SAN GREGORIO AUZOA NUM: 12

  AIA 1 1 U AZ LARDIZABAL ESKOLA SARTALDE KALEA NUM: 1

  AIA 1 2 U AZ LARDIZABAL ESKOLA SARTALDE KALEA NUM: 1

  AZKOITIA 1 1 A AH EDIF. MERCADO/SALA EXPOSIC. TORRE ZURI KALE NAGUSIA NUM: 60

  AZKOITIA 1 1 B IZ EDIF. MERCADO/SALA EXPOSIC. TORRE ZURI KALE NAGUSIA NUM: 60

  www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

  EK \C

  V G

  AO -I-

  20 19

  -0 60

  45

  Número zenbakia 186186 Lunes, a 30 de septiembre de 20192019ko irailaren 30a, astelehena

  Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Boletín Oficial de Gipuzkoa

 • 3

  Udalerria Municipio

  B a

  rr u

  ti a

  D is

  tr it

  o

  S a

  ila

  S e

  c c ió

  n

  A zp

  is a

  ila

  S u

  b se

  c c ió

  n

  M a

  h a

  ia

  M e

  s a

  L e

  tr a

  k

  L e

  tr a

  s

  Hauteslekua Local Electoral

  Hauteslekuaren Helbidea Dirección del Local Electoral

  AZKOITIA 1 2 U AZ EDIF. MERCADO/SALA EXPOSIC. TORRE ZURI KALE NAGUSIA NUM: 60

  AZKOITIA 2 1 U AZ COLEGIO IKASTOLA XABIER MUNIBE ESTRADA AUZOA S/N

  AZKOITIA 2 2 A AH COLEGIO IKASTOLA XABIER MUNIBE ESTRADA AUZOA S/N

  AZKOITIA 2 2 B IZ COLEGIO IKASTOLA XABIER MUNIBE ESTRADA AUZOA S/N

  AZKOITIA 3 1 A AH ELKARGUNE ZUBIAURRE INSTITUTUA-ARETO NAGUSIA AITA MADINABEITIA PLAZA S/N