ESKAERA ORRIA/HOJA DE SOLICITUD · ESKAERA ORRIA/HOJA DE SOLICITUD " AKORDIO BATERAKO PROPOSAMENAK...

Click here to load reader

 • date post

  16-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ESKAERA ORRIA/HOJA DE SOLICITUD · ESKAERA ORRIA/HOJA DE SOLICITUD " AKORDIO BATERAKO PROPOSAMENAK...

 • HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

  ESKAERA ORRIA/HOJA DE SOLICITUD

  "AKORDIO BATERAKO PROPOSAMENAK" DOKUMENTUA (IRAKASLE FUNTZIONARIOEN MAHAI SEKTORIALA)

  DOCUMENTO “PROPUESTA PARA UN ACUERDO” (MESA SECTORIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE)

  Dokumentuaren 11. puntua: ordu lektiboen murrizketa adinagatik Punto 11 del documento: reducción de jornada por razones de edad

  BALDINTZAK:

  Haur eta Lehen Hezkuntza: karrerakofuntzionarioa izatea, irakaslea, eta 59 urtebeteta izatea abuztuaren 31n, egun horibarne. (Astean bi ordu lektiboen murrizketa)

  Gainontzeko karrerako irakaslefuntzionarioak, abuztuaren 31n, egun horibarne, 60 urte beteta izan, eta borondatezkojubilazioa hartzeko aukerarik ez dutenak.(Ordu lektiboen heren bateko murrizketa)

  Ez izatea zerbitzu eginkizuna onartutaberariazko deialdiaren bidez 2018-2019ikasturterako.

  Ordu lektiboen murrizketarik ez izateabestelako jardueretan aritzeko (proiektuak,AKA, jantokia, zuzendaritza-karguak…), eztaosasunagatik ere, 2018-2019 ikasturtean.

  REQUISITOS:

  Educación Infantil y Primaria: ser personalfuncionario de carrera docente, y tener 59años cumplidos a fecha 31 de agosto,incluido este día. (Reducción de dos horaslectivas semanales)

  Resto de personal docente funcionario decarrera que a fecha 31 de agosto, incluidoeste día, tenga 60 años cumplidos y no tengaposibilidad de jubilación voluntaria.(Reducción de un tercio de las horas lectivas)

  No tener concedida una comisión de serviciospor convocatoria específica para el curso2018-2019.

  No tener reducción de horas lectivas pordedicación a otras actividades (proyectos,EGA, comedor, cargos directivos…), ni porrazones de salud, en el curso 2018-2019.

  Funtzionarioaren datuak /Datos de el/la funcionario/a (Karrerako funtzionarioak soilik / únicamente para funcionarios de carrera)

  Izen-Abizenak/Nombre y Apellidos: _____________________________________________________

  Jaiotze data/Fecha nacimiento:___________ NAN/DNI:__________ Telefonoa/Teléfono:___________

  Kidegoa/Cuerpo: _____________________________

  Lantokia/Centro de destino: __________________________________

  Eskatzen duen murrizketa / Reducción solicitada:

  >60: ordu lektiboen 1/3 - 1/3 horas lectivas

  >59: 2 ordu lektibo - 2 horas lectivas (Haur eta Lehen Hezkuntzako irakasleentzat soilik / solamente para personal docente de Infantil y Primaria):

  Eskatzailearen aitorpena / Declaración de la persona solicitante:

  Izenpetzen duenak deklaratzen du deialdi honetan ezarritako baldintzak betetzen dituela, eta murrizketa-ordu horiek zuzendaritzaren esku eta ikastetxearen zerbitzuan jartzeko konpromisoa hartzen duela, besteak beste, kudeaketa-lanetarako eta ikasleen arreta zuzenerako ez diren beste jarduera batzuetarako.

  La persona firmante declara que cumple los requisitos establecidos en esta convocatoria, y se compromete a dedicar esas horas de reducción para el servicio del centro, según el criterio de la dirección, para realizar, entre otros, trabajos de gestión y otras funciones que no supongan atención directa al alumnado.

 • Ikastetxeko zuzendariaren aitorpena / Declaración del Director o la Directora del centro:

  ____________________________________________________________________________k,

  ________________________________________________ ikastetxeko zuzendariak, ziurtatzen

  dut eskatzaileak ez duela izango lanaldi murrizketarik beste jardueretarako (proiektuak,

  EGA/AKA, jantoki orduak, eta abar) 2018-2019 ikasturtean.

  ______________________________________________________, Director/Directora del centro

  ________________________________________________, certifico que la persona solicitante

  no tendrá otra reducción de jornada por dedicación a otras actividades (proyectos, EGA/AKA,

  comedor, etc.) durante el curso 2018-2019.

  Zuzendariaren sinadura / Firma del Director /la Directora

  Datu Pertsonalak Babesteko 1999ko abenduaren 13ko Lege Organikoan (B.O.E. 298. zk. 1999-ko abenduaren 14-koa) xedatutakoa betetzeko, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak, eskaera orri honen bidez jasotako datu pertsonalak automatizatu dira eta Sailaren Datu Baseetan gordeko direla, berri ematen du. Erabiltzaileek, datuetara sartu, horiek zuzendu, ezabatu eta baliogabetzeko eskubidea une oro izango dute, aipatutako legeak esaten duen bezala eta Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko Legean ezarritako baldintzak jarraituz (34/2002 Legea, uztailaren 11koa)

  De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (B.O.E. nº 298, de 14 de diciembre de 1999), el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco le informa de que los datos personales obtenidos a través de esta instancia serán objeto de tratamiento automatizado e incorporación en las Bases de Datos titularidad de dicho departamento. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales recogidos podrán ejercerse en todo momento en los términos previstos en la referida Ley y demás normas que la desarrollan, así como en lo dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (Ley 34/2002 de 11 de julio).

  Data / Fecha ___________________________

  Eskatzailearen sinadura / Firma de la persona solicitante

  __________________KO LURRALDE ORDEZKARITZA

  DELEGACIÓN TERRITORIAL DE __________________

  Nombre: Nacimiento: DNI: Telefono: Cuerpo: CentroA: Fecha-firma: Lurralde: Territorio: Group1: OffGroup2: OffCentro2: Director2: Centro1: Director1: Grupo3: Off