ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 - ESET NOD32 ·¨·µ¸â€ ...

Click here to load reader

download ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 - ESET NOD32 ·¨·µ¸â€  ’·§·±·¨ ·²·§’¸â€  ·¯·±¸†¸ ’·§¸â€

of 17

 • date post

  13-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 - ESET NOD32 ·¨·µ¸â€ ...

 • ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

  Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011

  راهنمای سریع نرم افزار ضدویروس

 • ها رایانهحامی میلیون

  و هم در سراسر جهان اکنون در ایران

 • دیدات اینترنتی و نامه های انبوهی از ته رایانه شما را در مقـابلهای حفاظتی است که یکی از موثرترین سیستم NOD32ضدویروس بدون کاهش کارایی رایانه شما، حفاظت جامعی را در مقابل ویروس ها و جاسوس افزارها . این محصول ایمن می سازدجعلی، الکترونیک

  نماید. فراهم می

  جدید حتی در ساعات از رایانه شما در مقابل تهدیدات گیرانه حفاظت پیشعهده دار ThreatSenseبا استفاده از فناوری NOD32ضدویروس ویروس ، NOD32ضدویروس این در حالی است که سایر محصوالت حتی متوجه حضور حمله نیز نمی گردند. حمله خواهد بود.بحرانی اولیه

  اشناخته را تشخیص داده و آنها را از فعالیت افزارها، جاسوس افزارها و سایر تهدیدات اینترنتی شناخته شده و نها، بد ها، تروجن ها، کرم .باز می دارد

  رای آن نمی ـایی که حتی متوجه اجـابله با ویروس ها است تا جـرین راه کارهای شناخته شده برای مقـیکی از سریعت NOD32ضدویروس .ه سازدبرآورد ،شماست ایمنی آنچه مورد نیازبه گونه ای طراحی شده تا هر ، سریعش بر سرعت عمل وید. این محصول عالوهش

 • رسانه های قابل حمل بازی حالت کم تقاضا جاسوسی ضد ضدویروس با شناسایی نشانه های

  بدافـزارها، مرتبط با تهدید ها، رمـک ، روس هاـوی

  ی تروجن ها و مخفی سازها ،شده شناخته وشناخته نا از آنها راتری ـبیشداد ـتع

  پاکسازی ، پیش از ظهورشان .می کند

  راه های در مقابلرا انهرای داده ، بارگذارییانه نفوذمخف

  از نقاط ضعف، بهره برداری یرندگان، گ روـگرها، ـهک

  ورـزهای عبـربایندگان رم د در ـت کننده های کلیـو ثب

  امان می دارد.

  به ESETطراحی حساب شده گونـه ای رقـم خورده است که به منظور تضمین حفظ سرعت برنامه ها در شروع

  اضا ـترین تقکمو حین اجرا، .دارداز منابع سیستم را

  تنظیمات خاصی برای حفظ ت در حین ـت و امنیـسرع

  های رایانه ای اجرای بازی ر نظر گرفته شده است.د

  ی محتوا ،به طـور خودکار به راه را ـحافظه های هم

  دم ـنان از عـور اطمیـمنظ آلودگی ، مورد کاوش قرار

  ترسی و ـمسیر دس و داده در صورت را استفاده از آنها

  .می سازد مسدود لزوم

 • نصبقبل از ،بر روی رایانه شما ESET NOD32 Antivirusضدویروس به هنگام بهره برداری از

  محصوالت ضدویروس سایر با مواجه دربخش هایی از این نرم افزار ممکن است اکیداً توصیه می نماید ESETدچار تعارض گردد. لذا مشابه یا نرم افزارهای امنیتی

  که به منظور اجتناب از بروز چنین مشکالت بالقوه ای آنها را قبل از نصب این حذف نمائید. ،برنامه

  سایتیا فایلی که از CD/DVDرا از روی ESET NOD32 Antivirusمی توانید شما www.eset.com/me/download این راهنمای وده اید نصب کنید.ـدریافت نم

  سریع ، روش اول را مورد مالحظه قرار داده است.

  حداقل سیستم مورد نیاز برای انواع مختلف نسخه های ویندوز ، حداقل منابع سخت افزاری مورد نیاز به

  زیر است : شرح Windows 8.x, 7, Vista, Home Server:

   1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor

   512 MB (1 GB for Vista x64) RAM of system memory

   320 MB available space

   Super VGA (800 × 600)

  Windows XP:

   400 MHz 32-bit (x86)/ 64-bit (x64) processor

   128 MB RAM of system memory

   320 MB available disk space

   Super VGA (800 × 600)

  به نصباقدام به منظور پیگیری مراحل نصب به طریق زیر عمل نمائید :

  نصب می نمائید، آن را درون دیسک خوان قرار CD/DVDاگر از روی .1 ردید ـر نگـور خودکار ظاهـبه ط autorunدهید. در صورتی که منوی

  بر روی گرداننده سی دی دوبار کلیک کنید تا به طور دستی باز شود. هستند. Installبیتی در شاخه 46و 23برنامه های اجرایی

  به طور در حین نصب برنامه در صورتی که رایانه به اینترنت متصل باشد، می رارـبررسی ق وردـزار را مـنسخه نرم اف دی خودـروزآمیت ـخودکار وضع

  اگر نسخه جدیدتری موجود باشد، از شما در مورد دریافت آن، قبل از ادامه دهد. فرآیند نصب سئوال می شود

 • نامه بهره برداری به نمایش در می آید. آن را مطالعه نموده و در ت در ادامه، موافق ( را بزنید. )قبول دارم I accept صورت قبول شرایط بهره برداری، کلید

  رنت به پیش می برید، ب را از طریق فایل دریافتی از اینتـشما مراحل نص اگر .2 که خود برنامه Live installerتا برنامه کلیک کنیددوبار مذبور بر روی فایل

  ESET NOD32های مورد نیاز برای نصب کوچکی می باشد، سایر فایل Antivirus دریافت نماید. از اینترنتبه طور خودکار را

  : برقراری ارتباط اینترنتی در این مرحله الزامی می باشد.توجه

  بپیوندید ESET Live Gridبه برنامه بپیوندید، ESETدر صورتی که به برنامه همکاری جهانی مبارزه با تهدیدات

  رسیده و توانمندی وی در ESETاجازه میدهید تا نمونه تهدیدات بیشتری به به طور فزاینده ای بهبود یابد. ESETارائه راه کارهای امنیتی به تمامی کاربران

  ESET ،در صورت قبول شرایط و توصیه می نماید که با قدردانی از حمایت شما

  نگه دارید، در غیر اینصورت آن را غیر فعال این ویژگی را فعالصالح دید، .دنبال نمائید Nextبا زدن کلید نموده و سپس ادامه کار را

 • شناسایی برنامه های ناخواسته جهت از آنجائیکه برخی برنامه های کاربردی ناخواسته دارای مضامین قانونی

  بهره برداری هستند و ممکن است هیچگونه مخاطره ای را متوجه بهره بردار گزینه جهت ممانعت از فعالیت اینگونه برنامه ها با نسازند، فعال نمودن این

  رضایت کاربر صورت می پذیرد.

  تکمیل عملیات نصب که کلیه پارامترهای مورد نیاز، تعیین و پیکره بندی گردید، مرحله هنگامی

  آغاز می گردد. میزان پیشرفت مراحل نصب Installپایانی نصب با فشردن کلید ل نصب، ـبه نمایش در می آید. بعد از تکمیل مراح به وسیله میله نشانگر

  ـار می نماید. طبق روال روع به کـور خودکار شـبه ط NOD32دویروس ـض ، بازنشانی سیستم عامل مورد نیاز نیست و کار حفاظت از رایانه، در مقابل عادی

  بد افزارها، بالفاصله پس از نصب آغاز می گردد.

 • فعال سازی محصول Productره مربوط به فعال سازی با عنوان محض اینکه نصب تکمیل گردید پنجبه

  Activation Type د.ظاهر می گرد

   گزینهActivate using Username and Password و قبل انتخاب کنید را را از طریق مراجعه به اینترنت فعال فعال سازی محصول کلید از ادامه کار،

  داخل جکت با پوشش امنیتی قابل خراش بر روی کلید فعال سازی .نمائید ل فعامراحل مربوط به دستورالعمل طبق بسته بندی شما قرار گرفته است.

  ال سازی ـبرای به پایان رساندن موفق عملیات فع آن را پیروی کنید.سازی در فرم درخواستی به اینترنت متصل بوده و شما می بایست

  http://www.eset.com/me/activate به درستی