Ensenyaments de Música

Click here to load reader

 • date post

  04-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  137
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Ensenyaments de Música

1. ENSENYAMENTS DE MSICAEnsenyamentsEnsenyaments no reglats:reglats: comprn diversos per a aquellesgrauspersones que volen t un nivell assolir un nivell dedexigncia elevat enconeixements funci de la finalitat adequats, des de la de facultar per a lainiciaci fins aprctica professional laprofundiment de laprenentatgecondueix a lobtenci musical. dun ttol. 1 2. ESTRUCTURA DELS ENSENYAMENTS DE MSICA ESTUDIS UNIVERSITARIS O ESTUDIS RSO RI PE SU TSEN SUPERIORS AMCENTRES SUPERIORS NYSC SE AC EN DVA+ 18 O TTOL PROFESSIONAL DE MSICABATXILLERATPR LS NA IO Simultanetat S ESCONSERVATORIS DE MSICA OF PRTS ENCENTRES AUTORITZATS DE GRAUAMNY S PROFESSIONAL C CENTRESSEACENESOD12-18 INTEGRATS VAO PRA IC SM DESLE COESESCOLES DE MSICASLE DEINFANTIL PRIMRIATS ENAMNYSEEN 4-12 3. Ensenyaments de les escoles de msica autoritzadesLes escoles de msica poden tenir molts objectius diferents depenent delseu programa educatiu, de lentorn i de les necessitats del seu alumnat.Els estudis que imparteixen no sn reglats i per tant no condueixen alobtenci de ttols amb validesa acadmica oficial.La seva oferta formativa s oberta i flexible, i poden impartir programes dediferents intensitats i per alumnat de totes les edats.A IC SMDELalumnat que estigui cursant ESO o Batxillerat i estudis de msica en unaSLE COescola de msica autoritzada, pot sollicitar el reconeixement dhores deESSLEmatries i/o modalitat segons el cas.DE TSEN AM NY SE EN4-12 4. Programes tipus de les Escoles de msica (no reglat) A C B DCB BPROGRAMA Davanat A PROGRAMA CICS M DEaprofundiment S LE ACOPROGRAMA B ES S LE bsic DEDTS EN PROGRAMA AAMNYSE sensibilitzaciEN 4 5. Ensenyaments Professionals de MsicaEl Grau Professional sestructura en 6 cursos acadmics.Per accedir a aquests ensenyaments sha de superar una prova especficadaccs.La superaci daquests ensenyaments dna dret al ttol professional corresponenten lespecialitat cursada.Aquests ensenyaments simparteixen als Conservatoris de Msica (centrespblics) i als Centres Autoritzats de Grau Professional (centres privats). LS NA IOSESOFPR TSEN El grau professional de msica ens prepara per AM NY S C SE accedir als ensenyaments superiors de msicaAC END 12-18 VAO PR Tenir el ttol de grau professional de msica no s requisit per treballar en el camp de la msica5 6. Oferta formativa Grau ProfessionalESPECIALITATS DE GRAU PROFESSIONAL30a) rea dinstruments de lorquestra:ArpaClarinetc) rea dinstruments de la msica moderna i jazz:FagotGuitarra elctricaFlauta travesseraBaix elctricOboSaxofon d) rea dinstruments de la msica antiga, excepte Orgue:Trompa ClavicmbalTrompeta Flauta de becTromb Instruments de corda polsada del Renaixement i del BarrocTuba Viola de gambaPercussiViol e) rea dinstruments tradicionals:ViolaFlabiol i TamborCURS 2013-14 o 2014-15VioloncelTenoraXeremies (gralla, tarota, dolaina,...)Contrabaix TibleCornamuses (sac de gemecs, gaites,...)b) rea dinstruments polifnics:Instruments de puaAcordiGuitarraf) rea de Cant:PianoCant 6Orgue 7. Crrega lectiva del Grau Professional Instruments de la msica moderna i el jazz,Instruments de Instruments de la msica antiga ilorquestrapolifnicsde la msica tradicionalCant Instrument delespecialitat180 hores180 hores 180 hores 180 horesAssignaturescomunesLlenguatge musical 240 hores240 hores 240 hores 240 hores Harmonia moderna o clssica 120 hores120 hores 120 hores 120 hores LS NA IOSESOF Idiomes aplicats al cant240 horesPR TSEN AM Msica de cambra NY S C SE Orquestra/ Conjunt/Cor 420 hores300 hores 360 hores 180 horesACAssignatures END 12-18 VAdespecialitatO PR Acompanyament 60 hores Interpretaci i escena90 horesAssignatures optatives210 hores210 hores 210 hores 240 horesHORES TOTALS1170 h 1110 h1110 h1290 h7 8. Accs al Grau ProfessionalPreinscripci al conservatori o centre professional:Coincideix amb la preinscripci general als centresProva de primer curs:Es fa a tots els centres el mateix diaT dos apartats: llenguatge musical i instrumentLes orientacions les publica cada curs el Departamentdensenyament:http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/artistics/musica/grau_professionalProva a altres cursos:Cada centre publica el calendariT dos apartats: llenguatge musical o harmonia i instrumentLes orientacions les publica cada centre:Enlla a tots els conservatoris i centres professionals demsica:http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/artistics/music 8a/grau_professional 9. Centres integrats de Msica Aquests centres integren els ensenyaments de primria, secundria Ibatxillerat, amb els ensenyaments de Msica Lobjectiu s facilitar a lalumnat la possibilitat de cursar simultniament elsensenyaments de msica o dansa i els de rgim general. Sn centres pluriterritorials. Estan oberts a tot lalumnat de Catalunya, senseque suposi cap diferncia per accedir al centre la proximitat de domicili. Per ser-hi adms cal superar una prova daptitud per als ensenyamentsartstics.Institut-Escola Oriol Martorell (Barcelona)- 1r a 6 de primria amb ensenyaments de msica i dansa- ESO i Batxillerat amb grau professional de msicaEscolania de Montserrat- 4t a 6 de primria amb ensenyaments de msica- 1r I 2n dESO i grau professional de msica 9 10. ESTUDIS UNIVERSITARIS O ESTUDIS CENTRES DENSENYAMENTS MUSICALS A CATALUNYA RSO RI PE SUTS EN SUPERIORSAMNYSCSE ACEN DVA+ 18 OPRBATXILLERAT LS NA IO CONSERVATORIS DE MSICA S ES Escolania de OF CENTRES PROFESSIONALS DE MSICA Montserrat PRTS ENCENTRES: 20 Conservatoris: 17Centres autoritzats: 3ALUMNES: 52AMNY S C CENTRESSEInstitut-EscolaACALUMNES: 3.042Conservatoris: 2.828 Centres autoritzats: 214ENESOOriol MartorellD12-18INTEGRATS VAO PRA ICALUMNES: 354 SM DESLE COES ESCOLES DE MSICASLE DEINFANTIL PRIMRIATSCENTRES AUTORITZATS: 233EM Pblica: 165 EM Privada: 68 ENAMNYSEALUMNES: 53.299 EM Pblica: 40.065 EM Privada: 13.234EN 4-12 11. CENTRES DENSENYAMENTS MUSICALS A CATALUNYAInterpretaci Direcci Composici Musicologia Pedagogia SonologiaRS ORIPESU CENTRES SUPERIORS DE TS Producci i gestiEN AM MSICA NY SE ENPROVA DACCS + BATXILLERAT + 18LSNAIOCONSERVATORIS DE MSICA S ES OFCENTRES PROFESSIONALS DE MSICA PRTS ENAMNY CENTRESSEEN12-18 INTEGRATSA IC SMDESLE COESESCOLES DE MSICASLEDE TSEN AM NY SE EN4-12 12. Escoles de Msica autoritzadeshttp://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/artistics/musica/escoles Escola de Msica titularitat pblica Escola de Msica privada autoritzada 13. Centres de Grau Professional de Msicahttp://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/artistics/musica/grau _professionalConservatoris Professionals (pblics)Centres Professionals autoritzats (privats)Centres Integrats (1 pblic i 1 privat) 14. Simultanetat destudis ESO / MSICA ESCOLA AUTORITZADA (reconeixement) CONSERVATORI O CENTREPROFESSIONAL (convalidaci) SITUACI A - Cursant entre 3 i 4SITUACI B - Cursant 4 hores o mshoresReducci mxima (convalidaci o reconeixement): 4 hores matries optatives de 1r a 4 hores matries optatives de 1r a 4 hores matries optatives de 1r a 3r i una3r i una matria optativa especfica 3r i una matria optativa especficamatria optativa especfica de 4t(*)de 4t (*)de 4t(*) msica (matria comuna de 1r a 3r) msica (matria comuna de 1r a 3r)(*) Aquesta matria especfica de 4t dESO ha de ser la matria de msica o, en el cas que litinerari escollit per lalumne/a no la inclogui,podr correspondre a una altra matria optativa especfica.Sollicitud de reducci de matries de lESO (EMU1)Presentar al centre de secundria Certificat on sacredita el curs que fa lalumne delconservatori o centre professional (CMU1) o de lescola demsica (CMU2)La direcci del centre resol la sollicitud (EMU2) Es notifica per escrit als interessatsAls documents davaluaci de lESO es fa constar ladaptaci curricular com a pla individualitzat (PI)fent constar la resoluci del centreLes matries convalidades o reconegudes no tenen qualificaci ni computen als efectes de clcul denota mitjana 14 15. Simultanetat destudis BATXILLERAT / MSICA ESCOLA AUTORITZADA (reconeixement) CONSERVATORI O CENTREPROFESSIONAL (convalidaci)SITUACI A - Cursant entre 3 i 5SITUACI B - Cursant 5 hores o ms horesReducci mxima (convalidaci o reconeixement): 4 hores franja doptativitat per curs 4 hores franja doptativitat per curs 4 hores franja doptativitat per curs 4 hores duna matria de modalitat 4 hores duna matria de modalitat dun delsdun dels dos cursosdos cursosRequisits:-haver superat la prova daccs als ensenyaments de grau professional de msica,-cursar estudis que incloguin, com a mnim, llenguatge musical o harmonia, instrument iprctica instrumental en grup Sollicitud de reducci de matries del batxillerat (BMU1 o BMU3)Presentar al centre de secundria Certificat on sacredita el curs que fa lalumne del conservatorio centre professional (CMU1) o de lescola de msica (CMU3)La direcci del centre resol la sollicitud (BMU2 o BMU4)Es notifica per escrit als interessatsAls documents davaluaci de lESO es fa constar ladaptaci curricular com a pla individualitzat (PI) fentconstar la resoluci del centreLes matries convalidades o reconegudes no tenen qualificaci ni computen als efectes de clcul de notamitjana 15 16. Simultanetat destudisBatxillerat de la modalitat darts (via artsConservatori o Centre+escniques, msica i professional de msica dansa)ConvalidarGRAU PROFESSIONAL DE MSICA BATXILLERAT ARTS ESCNIQUES2n curs dharmoniaAnlisi musical IAssignatura de contingut anleg Anlisi musical II2 cursos educaci corporal o anleg Anatomia aplicada2 cursos dinterpretaci i escena Arts escniques2 cursos assignatura de contingut anlegCultura audiovisual2 cursos dhistria de la msica o anleg Histria de la msica i de la dansa3r curs de linstrument de lespecialitat Llenguatge i prctica musical16 17. Simultanetat destudis Batxillerat sense Conservatori o Centre +modalitatprofessional de msicaAlumnes que cursen 5 o 6Alumnes que cursen altresdensenyaments cursos densenyamentsprofessionals de msicaprofessionals de msicaQualsevol centre de batxillerat Qualsevol centre de batxilleratNo requereix autoritzaci Demanar autoritzaci a laespecfica Dir