(EMAP) PROGRAMACIÓ CURS 2010-2011 · ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS DE PALAMÓS (EMAP) PROGRAMACIÓ...

of 4 /4
Departament d’Ensenyament ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS DE PALAMÓS (EMAP) PROGRAMACIÓ CURS 2010-2011 eureka! GES I am fine, thank you...

Embed Size (px)

Transcript of (EMAP) PROGRAMACIÓ CURS 2010-2011 · ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS DE PALAMÓS (EMAP) PROGRAMACIÓ...

 • Departament d’Ensenyament

  ESCOLAMUNICIPALD’ADULTSDE PALAMÓS(EMAP)PROGRAMACIÓCURS 2010-2011

  eureka!

  G E S

  I amfine,thankyou...

 • eureka!

  G E S

  ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS DE PALAMÓS (EMAP) PROGRAMACIÓ CURS 2010-2011

  Curs d’iniciació a la llengua oral i escrita Curs d’iniciació per aprendre a llegir i a escriure.Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 3 a 4.30 de la tardaTaller 1 de competències bàsiquesCurs d’introducció de conceptes elementals de lectoescriptura,i càlcul bàsic.Dilluns: de 5 a 7 de la tardaDimecres i dijous: de 5 a 6.30 de la tardaDivendres: de 4.30 a 6 de la tardaTaller 2 de competències bàsiquesCurs de perfeccionament dels conceptes adquirits en el taller 1de competències bàsiques. Dilluns i dimarts: de 5 a 6.30 de la tardaDimecres i dijous: de 5 a 6 de la tarda Divendres: de 6 a 8 de la tarda

  Preu matriculació per curs: 15,45 €

  Ensenyaments inicials i bàsicsDe novembre a maig

  1

  Curs de preparació a la prova d’accés als cicles formatiusde grau superior (CFGS)El sistema educatiu permet accedir als cicles formatius de grau superior,mitjançant una prova d’ accés, a totes aquelles persones majors de 19 anys(l’any de fer les proves) i que no tinguin la titulació requerida. També podenfer aquesta prova els majors de 18 anys (l’any de fer les proves) que hagincursat un CFGM d’acord amb el quadre d’afinitats entre cicles (famíliesprofessionals relacionades). Un cop superada, aquesta prova permet al’alumnat accedir a qualsevol institut i a qualsevol CFGS que l’interessi. Expedim una certificació acreditativa d’haver superat el curs de preparació.La nota d’aquest curs d’accés als CFGS que realitzem a l’EMAP puntua en la nota final de l’alumnat. La prova d’accés als CFGS consta de dues parts: una comuna a totsels cicles, i una part específica amb matèries relacionades amb el CFGSque l’alumnat farà. En el nostre centre es fan les classes de la part comunade la prova (matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana i llenguaanglesa) i les següents assignatures específiques (que no són per a totsels alumnes): - Economia i organització d’empreses - Geografia social i econòmicaLa resta d’assignatures específiques es poden cursara distància mitjançant l’IOC (Institut Obert de Catalunya).• Grup matíDies part comuna: dimecres i dijous: de 9 a 1 del migdiadivendres: de 9 a 11 del matí• Grup vespreDies part comuna: dilluns i dimecres: de 6 a 10 de la nitdimarts: de 7 a 9 de la nit • Dies assignatures específiques:- Economia i organització d’empreses: divendres de 7 a 10 de la nit- Geografia social i econòmica: dijous de 7 a 10 de la nit

  Preu matriculació: 45,45€ part comuna / 43,70 € assignatura específica

  Curs de preparació per al’obtenció del graduatd’educació secundària (GES)

  La titulació mínima en l’actual sistema educatiu.L'alumnat s’examinarà per lliure a les convocatòries de les provesespecífiques organitzades pel Departament d’Ensenyamentde la Generalitat de Catalunya. Dilluns i divendres: de 3 a 6 de la tardaDimarts: de 3 a 6.30 de la tardaDimecres i dijous: de 3 a 7 de la tarda

  Preu matriculació: 45,45 €

  2

  Preparació a les provesd’accés als Cicles Formatius(Formació Professional)

  Curs de preparació a la prova d’accés als cicles formatiusde grau mitjà (CFGM)El sistema educatiu permet accedir als CFGM, mitjançant una prova d’accésals majors de 17 anys (l’any de fer les proves) que no tenen la titulaciórequerida. Un cop superada, aquesta prova permet a l’alumnat accedira qualsevol institut i a qualsevol CFGM que l’interessi.Expedim una certificació acreditativa d’haver superat el curs de preparació.La nota d’aquest curs d’accés als CFGM puntua en la nota final de l’alumnat.• Grup matíDilluns i divendres: de 9 a 12.30 del matíDimarts i dimecres: de 9 a 12 del matí• Grup vespreDilluns: de 6.30 a 9 del vespreDimarts: de 6.30 a 8.30 del vespre Dimecres: de 7 a 9 del vespreDijous: de 6.30 a 10 del vespreDivendres: de 6.30 a 9.30 del vespre

  Preu matriculació: 45,45 €

  3

 • ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS DE PALAMÓS (EMAP) PROGRAMACIÓ CURS 2010-2011

  Les universitats catalanes realitzen cada any una prova per a les personesmajors de 25 anys que volen accedir a la universitat. Aquesta prova,que se sol realitzar a final del mes d’abril o principis de maig, constade dues parts: una prova comuna igual per a tots els candidats, i una altrad'específica en la qual els candidats s’han d’examinar de les dues matèriesque han triat. L’Escola Municipal de Formació d’Adults de Palamós ofereixun curs per a totes aquelles persones que vulguin preparar la prova generald’accés a la universitat.Dies part general: dimarts i dijous de 6 a 10 de la nit

  Preu matriculació: 45,45 € part comuna

  Curs de preparacióper a la prova d’accésa la Universitat per a majorsde 25 anys /45 anys (Part general)

  4 Cursos d’anglèsDe novembre a maig

  Anglès de nivell inicial Curs d’iniciació a les estructures orals i escrites elementalsde l’idioma anglès.Dilluns i divendres de 9 a 10.30 del matíAnglès de nivell funcional ICurs on es reforcen els coneixements orals i escrits adquiritsen el nivell inicial.Dilluns i dimecres de 3 a 4.30 de la tarda

  Preu per curs: 2 pagaments octubre, 93,78 € /febrer, 93,77 €

  5 Cursos d’informàticaDe novembre a maig

  Curs d’iniciació a la informàticaCurs inicial adreçat a persones que es vulguin familiaritzar ambla informàtica a nivell d’usuari i amb l’entorn de Windows.A escollir: Dimecres: de 7 a 9 del vespre Dijous: de 3 a 5 de la tardaCurs d’informàtica 1r nivell Curs d’aprofundiment del coneixement bàsic d’informàticaa nivell d’usuari i amb l’entorn de Windows.A escollir: Dimarts: de 7a 9 de la tarda Divendres: de 3 a 5 de la tarda

  Preu per curs: 2 pagaments octubre, 93,78 € / febrer, 93,77€

  Cursos d’informàtica per a jubilats GRATUïTS Cursos adreçats a persones jubilades que es vulguin familiaritzaramb la informàtica a nivell d’usuari i amb l’entorn de Windows.Contingut del curs: Windows, Paint, Word, Internet,correu electrònic, càmera digitalA escollir:Dilluns: de 3 a 5 de la tarda Dimarts: de 3 a 5 de la tarda o de 5 a 7 de la tardaDimecres: de 3 a 5 de la tarda Divendres: de 5 a 7 de la tarda

  6

  Horari i calendari de matriculació

  De 9 h a 12 h, en els dies establerts.Cursos de proves d’accés i prova lliure de GES23 agost: Curs de preparació a la prova per a obtenir el GES.24 agost: Curs de preparació a les proves d’accésals cicles formatius de grau superior (grup matí).25 agost: Curs de preparació a les proves d’accésals cicles formatius de grau superior (grup vespre).26 agost: Curs de preparació a les proves d’accésals cicles formatius de grau mitjà (grup matí).27 agost: Curs de preparació a les proves d’accésals cicles formatius de grau mitjà (grup vespre).30 agost: Curs de preparació per a l’ accésa la universitat per a majors de 25 anys / 45 anys (Part general)Resta de cursos20 de setembre: Iniciació a la llengua oral i escrita21 de setembre: Taller I i Taller II de competències bàsiques4 octubre: antics alumnes d’anglès i informàtica inicial que promocionen.18 d’octubre: curs d’anglès inicial.19 d’octubre: curs d’anglès 1r nivell.20 d’octubre: curs d’informàtica inicial. 21 d’octubre: curs d’informàtica 1r nivell.26 d’octubre: cursos d’informàtica per a jubilats.

  Es podran matricular fora d’aquestes dates sempreque quedin places vacants i durant la primera avaluació.

  Requisits de matriculació

  • 1 fotografia carnet,original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor.• Cal tenir 18 anys complerts en el moment de fer la matriculació.Excepcions: l’EMAP admetrà alumnes menors de 18 anys al cursde preparació per a les proves d'accés als cicles formatiui al curs de preparació a la prova lliure de GES.

  Procés de matriculació

  Atès que hi ha un nombre reduït de places, el criteri generalde selecció és:• Inscriure els alumnes per ordre d’arribada, amb preferènciade les persones empadronades a Palamós.• Els alumnes han de fer efectiu l’ import de la matriculació i retornar elsimpresos, el mateix dia de la matriculació o com a màxim, si està justificat,l’endemà en hores d’oficina. Si no completa la matriculació en aquest períodeperd la plaça i ha de tornar a començar el procés de matriculació.• Si, a més a més, l’alumne/a és menor d’edat, no completarà el procésde matriculació si no ve acompanyat el dia de matriculació del pare mare,tutor o tutora legal.

  Calendari escolar

  En les activitats programades en el curs 2010-2011 seran festius els següentsdies i períodes coincidents amb el calendari escolar del municipi, sensperjudici dels canvis que es puguin produir pel calendari laboraldel Departament de Treball i dels dies de festa local i patronal, si fossindins el període escolar.• 11 d’octubre de 2010• 7 de desembre de 2010• Del 23 de desembre de 2010 al 6 de gener de 2011 (ambdós inclosos)• Del 28 de febrer al 4 de març de 2011• Del 18 al 25 d’abril de 2011 (ambdós inclosos)Els alumnes de cursos anteriors no tenen prioritat sobre els nous alumnesa l’hora d’inscriure’s en el mateix programa o en cap altre, excepte l’alumnatd’informàtica inicial i el de llengua anglesa que són cursos amb continuïtat.Una persona pot realitzar com a màxim dues matriculacions alhora per almateix curs, sempre que es porti una autorització signada i el documentidentificatiu per matricular a una altra persona. El cost de la matrícula delscursos de preparació a cicles formatius, de la prova lliure de GES o d’accésa la universitat, no inclou la inscripció a aquesta prova, que s’haurà de ferquan s’obri el període corresponent que determini la Generalitat.

  Es podran aplicar els descomptes següents no acumulables:

  • Un 50 % els alumnes que acreditin una disminució a partir del 33 %.• Un 50 % els alumnes que acreditin estar en situació d’atur.• Un 50 % els alumnes majors de 60 anys.• Un 25 % els alumnes amb carnet de família nombrosa(sempre que no estiguin vivint fora del nucli familiar).PER PODER GAUDIR DE DESCOMPTE S’HAURÀ D’ACREDITAR AMB LA DOCUMENTACIÓ PERTINENT.

  En el cas dels cursos que siguin de 2 pagaments, l’últim d’aquests es pagaràentre l’1 i el 15 de febrer; en cas contrari es donaria de baixa del curs.En els períodes de matriculació ordinaris tenen prioritat els usuaris residentsa Palamós, sempre que ho acreditin amb el DNI, NIE, certificatd’empadronament o autoritzin l’EMAP a verificar les dades.

  NORMES GENERALS

  Howareyou?

  I amfine,thankyou...

  Departament d’Ensenyament

 • D’APRENENTATGE DE PALAMÓS

  C. Salvador Albert i Pey, 3 - 17230 PalamósTels. 972 31 87 02 - 972 60 08 [email protected]

  INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

  Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Palamós

  ESCOLAMUNICIPALD’ADULTSDE PALAMÓS(EMAP)PROGRAMACIÓCURS 2010-2011

  Departament d’Ensenyament

  ©2

  01

  0 L

  LU

  ÍS P

  AR

  ER

  AS

  DIS

  SE

  NY

  GR

  ÀF

  ICHowareyou?

  I amfine,thankyou...

  eureka!

  G E S