EMAITZEN LABURPENA BAROMETROA 2020 EMAITZEN LABURPENA /// Barometroa 2020. Jatorri atzerritarraduten

download EMAITZEN LABURPENA BAROMETROA 2020 EMAITZEN LABURPENA /// Barometroa 2020. Jatorri atzerritarraduten

of 40

 • date post

  27-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EMAITZEN LABURPENA BAROMETROA 2020 EMAITZEN LABURPENA /// Barometroa 2020. Jatorri atzerritarraduten

 • BAROMETROA Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak 2020

  EMAITZEN LABURPENA

 • EMAITZEN LABURPENA /// Barometroa 2020. Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

  • Landa-azterketaren data: 2020ko iraila.

  • Egindako inkestak: 600 (Konfiantza-maila = % 95, Z = 1,96 eta errorea = % +/- 4).

  • Etxez etxeko inkesta pertsonala 18 urtetik gorakoei.

  • “Esleipen proportzional” bidez estratifikatutako laginketa, habitat-tamainaren, adinaren eta sexuaren araberako kuotekin.

  • Etxeen hautaketa: ausazko ibilbideen sistema.

  • 39 laginketa-puntu 25 udalerritan (4 Araban, 9 Gipuzkoan eta 12 Bizkaian).

  Fitxa teknikoa

 • Jatorri atzerritarra duten pertsonen etorrera a. Jatorri atzerritarreko pertsonen presentzia arazotzat hautematea b. Jatorri atzerritarreko pertsonen bolumena nola hautematen den

  3

  1

 • EMAITZEN LABURPENA /// Barometroa 2020. Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

  15,0

  7,2

  12,9 15,4

  10,7 11,6 7,2 12,1 12,4 12,3 12,6

  7,7 9,1 7,5

  13,5 10,3

  12,0

  20,2

  14,9 17,5

  11,7

  14,8 15,3 14,8 13,6

  8,2

  11,4 10,2

  6,4 4,9 4,2

  8,2 5,6 6,2 5,3

  7,5 7,3 8,5

  5,2 4,5 3,9 2,8

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

  Arazoa Euskadin. Bat-batekoa Arazoa Euskadin. Iradokia Arazo pertsonala Bilakaera: Immigrazioa Euskadiko arazotzat hautematea (bat-bateko erantzuna, erantzun iradokia eta arazo pertsonala, %), 2007-2020

  Azken urtean, zertxobait murriztu da immigrazioa arazo gisa hautematea, bai bat-bateko erantzunetan (-1,6 puntu), bai iradokita (-1,2 puntu) bai arazo pertsonal gisa (-1,1 puntu). Horrez gain, badirudi 2008-2014 urteetako krisiaren amaieraz geroztik dagoen joerak adieraz dezakeela EAEko gizartean immigrazioa ez dela arazo esanguratsutzat hautematen.

  Inkestatuen generoa kontuan izanda, emaitzek ez dute alderik erakusten estatistikoki, eta, beraz, esan dezakegu ez dagoela desberdintasunik gizonen eta emakumeen artean immigrazioa arazotzat hautematerakoan: bi kasuetan, arazotzat hartzen dutenen kopurua txikia da.

  4

  1

  g1, g2, g25

  1,7

  1,8

  0,2

  7,5

  10,2

  2,8

  Arazoa Euskadin. Bat-batekoa

  Arazoa Euskadin. Iradokia

  Arazo pertsonala

  Lehenengo erantzuna Aipamenak guztira

  5,9 8,99,1

  11,2

  2,1 3,5

  Gizonak Emakumeak

  Arazoa Euskadin. Bat-batekoa

  Arazoa Euskadin. Iradokia

  Arazo pertsonala

 • EMAITZEN LABURPENA /// Barometroa 2020. Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

  17,9 16,8 17,2 16,9 17,3 15,9 16,5 15,0 17,9 16,8

  20,3

  17,0 17,1

  20,4 17,6

  23,3

  5,7 6,6 7,3 7,7 8,0 8,4 8,4 8,3 8,4

  8,6 9,0 9,4 10,1 10,9

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gizonak Emak.

  100 pertsonatik zenbatek dute jatorri atzerritarra Jatorri atzerritarrekoak

  Euskadin erroldatutako atzerriko biztanleen ustezko kopurua eta kopuru erreala (%), 2007-2020

  2020ko Barometroaren emaitzek erakusten digute euskal gizartean gaindimentsionatuta dagoela EAEn bizi diren atzerritar biztanleen bolumenari buruzko pertzepzioa. Gizarteko pertzepzioa bi aldiz handiagoa izan ohi da EAEn erroldatuta eta estatistika ofizialetan erregistratuta dauden atzerritar jatorriko pertsonen zifra baino.

  2019 eta 2020 artean, Euskadin erroldatutako atzerritarrak 0,8 puntu hazi dira; aldiz, Euskadin bizi diren etorkinen kopuruaren pertzepzioa % 20,4ra iritsi da.

  Generoari erreparatuz, emakumeek atzerritar jatorriko pertsonen kopurua handiagoa dela hautematen dute (% 23,3) gizonek baino (% 17,6).

  5

  1

  g4

 • EMAITZEN LABURPENA /// Barometroa 2020. Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

  10,0

  28,4

  54,5

  7,25,0

  18,2

  67,5

  9,3 3,9

  15,2

  73,9

  7,0 3,2

  18,8

  70,0

  8,0

  Behera egingo du Berdintsua izango da Gora egingo du Ed/Ee

  2017 2018 2019 2020

  Hurrengo bost urteetako egoerari begira, immigrazioak EAEn, zure ustez..? (%)

  Euskal biztanleen erdiak baino gehiagok uste du datozen bost urteetan Euskadin hazi egingo dela immigrazioa (% 70,0). Dena den, ehuneko hori pixka bat jaitsi da aurreko urtetik (-3,9 puntu). Bestalde, igo egin da berdin mantenduko dela uste duten pertsonen ehunekoa (+3,6 puntu), eta jaitsi egin da murriztu egingo dela uste dutenen ehunekoa (-0,7 puntu). Oro har, horrek adierazten digu euskal gizartea ohituta dagoela gero eta etorkin gehiago egotearekin, bai eta onartzen ari dela ere fenomeno hori egiturazkoa dela.

  6

  1

  g21

 • EMAITZEN LABURPENA /// Barometroa 2020. Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

  1,0

  2,8

  3,5

  7,7

  16,2

  27,8

  31,5

  0,2

  1,2

  1,5

  10,7

  14,0

  24,2

  60,3

  66,7

  67,3

  Ozeania

  AEB eta Kanada

  Europar Batasuna (EB 24)

  Gainerako Ekialdeko Europa

  Asia

  Gainerako EB (Bulgaria, Errumania eta Kroazia)

  Latinoamerika

  Saharaz Hegoaldeko Afrika

  Magreb

  Lehen aukera Aukerak, guztira

  Demagun, etorkizunean ere etorkinek EAEra etortzen jarraitzen dutela. Zure ustez, nongoa izango da etorkin multzo handiena? Eta bigarren etorkin multzo handiena? Eta hirugarrena? (%)

  Euskadira etorkinak iristen jarraituz gero, beren ustez zer jatorritakoak izango diren galdetuta, gehienek nagusiki magrebtarrak izango direla adierazi dute (% 67,3), Saharaz hegoaldekoak gero (% 66,7) eta latinoamerikarrak azkenik (% 60,3).

  Pertzepzio hori ez dator bat datu objektiboek erakusten duten errealitatearekin; izan ere, EAEra datozen atzerritar jatorriko biztanle gehienak latinoamerikarrak dira: hiru pertsonatik bi, gutxi gorabehera.

  Oso gutxik uste dute Ozeaniakoak (% 0,2), Estatu Batuetakoak eta Kanadakoak (% 1,2) eta Europar Batasunekoak (% 1,5) etorriko direnik.

  7

  1

  g22

 • Gizarte hartzailean hautemandako ondorioak a. Ekonomian b. Ongizatean

  8

  2

 • EMAITZEN LABURPENA /// Barometroa 2020. Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

  22,2

  21,9

  11,3

  7,0

  62,8

  68,4

  3,7

  2,8

  Atzerriko etorkinen presentziak Euskadin langabezia handiagoa izatea dakar

  Jendea bizitzera eta lan egitera etortzen denez, oro har, soldaten zenbatekoak behera egiten du

  65,4

  64,0

  13,3

  11,8

  18,3

  23,0

  3,0

  1,2

  Ekonomiak hobera egiten du, bertakoek nahi ez dituzten lanpostuak betetzen dituztelako

  Etorkinak behar ditugu gure ekonomiaren sektore batzuetan lan egiteko

  Ondorio positiboak (%)

  2020an, euskal biztanlearen gehiengoak atzerritar jatorriko pertsonen iritsierak dakartzan onura ekonomikoez eta lan- funtzionalitateaz jabetzen jarraitzen du.

  Bestalde, jaitsi egin da ondorio kaltegarritzat hartzen duten biztanleen ehunekoa, batez ere immigrazioak langabezian duen eraginari buruzko atalean (-13,6 puntu).

  Horrenbestez, euskal gizarteak ez ditu etorkinak arazo ekonomikoen "erantzule" egiten (langabeziaren, enplegua murriztearen edo soldatak jaistearen erantzule, kasurako). Alderantziz, gero eta gehiago balioesten du etorkinen ekarpen positiboa gure ekonomian.

  9

  2

  g6a, g6c, g6e, g19j

  A) EKONOMIAN

  Ondorio negatiboak (%)

  Ados Ez ados, ez kontra Kontra Ed/Ee

 • EMAITZEN LABURPENA /// Barometroa 2020. Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

  Ondorio positiboak (%)

  Biztanleria immigrantea iristeak ekonomian izan ditzakeen ondorio positiboen bilakaera negatiboa izan zen 2004. eta 2014. urteen artean. Hala ere, urte horretatik aurrera, euskal biztanleria immigrazioaren eta hark ekonomian dituen ondorioen ikuspegi positiboagoa izaten hasi zen, eta onartu zuen ekonomiak hobera egiten duela immigrazioari esker, bertako biztanleriak nahi ez dituen lanpostuak betetzen baitira, baita immigranteak behar ditugula ere gure ekonomiako sektore batzuetan lan egiteko.

  Immigranteak etortzearen ondorio negatiboei (hala nola, langabezia igotzea edo soldatak jaistea) eta haien bilakaerari dagokienez, esan daiteke gero eta gutxiago direla binomio negatibo hori onartzen dutenak, bereziki 2013-14tik aurrera.

  10

  2

  A) EKONOMIAN

  Ondorio negatiboak (%)

  g6c, g6e g6a, g19j

  60,8 55,1 54,0 56,4 54,9 48,6 48,0 32,7 38,2 35,8

  22,2

  40,0 44,0 41,4 47,9 44,1 47,5 41,3 38,0 40,7 31,2 35,2 26,2 26,5 23,8 21,9

  20 04

  20 07

  20 08

  20 09

  20 10

  20 11

  20 12

  20 13

  20 14

  20 15

  20 16

  20 17

  20 18

  20 19

  20 20

  Euskadin langabezia handiagoa izatea dakar Soldaten zenbatekoak behera egiten du

  63,0 57,0 55,7

  48,1

  47,1

  39,8

  40,6 36,6 32,8 44,9 48,3 45,9 49,2

  60,0

  65,480,0 72,0 64,9 55,9

  44,9

  43,2

  36,6 35,4 30,4 42,2 44,7 41,4

  50,5