Els programes de_qualificacio_professional_inicial

of 23 /23
PQPI Programes de qualificació professional inicial

Embed Size (px)

Transcript of Els programes de_qualificacio_professional_inicial

1. PQPIProgrames dequalificaciprofessional inicial 2. PQPI: Caracterstiques2 Ensenyaments post-obligatoris Inici dun itinerari formatiu i professional Integrats en el sistema de FP (primer nivell). Formaci acreditada, amb efectes acadmics i reconeixementprofessional. 3. PQPI: Destinataris3 Majors de 16 anys, preferentment menors de 21 anys Sense GESO. Diversitat en el collectiu: Joves amb intenci daccedir al m n laboral a curt termini. Joves que volen cursar un CFGM. Joves que volen compaginar treball i formaci . Joves que, a ms, volen acreditar lESO. Accs voluntari i signatura comproms. 4. PQPI: Primer nivell de Formaci Professional4BATXCFGSUNIVERSITATProva daccsC ConvalidacionsR Reconeixement decrditsCRPPASPPAM Preparaci provesaccs GMPPAS Preparaci provesaccs GSCMNLABORALCertificaciacadmica iprofessionalTtolESO PQPI(C)(A B)CFGMPPAM 5. PQPI: Plantejament5Recurs especfic i possibilitador d xit, per a: transici al m n laboral continu tat formativa, prioritriamentals CFGM opcionalment, obtenci del GESO 6. PQPI: Avaluaci, qualificacions i certificaci6Superaci PQPI (QG superior a 5):1. Reconeixement acadmic per a accs a cicles formatius de grau mitj: Exempci part cientificotecnolgica de la prova daccs i reconeixementQualificaci Global PQPI (coeficient 0,4 sobre qualificaci PQPI) Exempci total de la prova si QG PQPI igual o superior a 82. Reconeixement acadmic per a obtenci GESO: Opci de cursar mduls C (part currculum GESO de FPA) Si QG del PQPI superior a 6,5 no cal cursar el mdul C opcional3. Reconeixement professional: Acreditaci de competncies professionalsAvaluaci PQPIQualificaci global (QG) de l1 al 10CERTIFICACI ACADMICA 7. PQPI: Estructura7MDULS CMDULS A MDULS BMDULSDE FORMACIPROFESSIONALMDULS OBLIGATORISAspectes bsicsdel currculum de lESOMDULS VOLUNTARISMDULSDE FORMACI GENERALMDULSPER A LOBTENCIDEL GESOCompetncies bsiques per a: la transici al mn laboral la continuaci educativaCompetncies professionalsreferides a qualificacionsde nivell 1 per a:inserci laborali formaci professional 8. PQPI: Mduls obligatoris8 Qualificacions de nivell 1 del Catleg de QualificacionsProfessionals Diferents perfils professionals : repertori de PQPI(www.xtec.cat) Inclouen: Formaci professional terica i prctica Prctiques en empresa (FCT): 150-250 h. Projecte Integrat en relaci al perfil professional i alentorn laboral corresponent: 30-60 h. M duls especfics (m duls A) 9. PQPI: Mduls obligatoris9 Referent: compet ncies bsiques necessries per a la vidaquotidiana i per al m n laboral Tutoria de grup, obligat ria Currculum establert, organitzat en m duls i cr dits Flexibilitat daplicaci a cada centre: definici dunitatsformatives M duls de formaci general (m duls B) 10. PQPI: Oferta de programes10Definida anualment pel Departament dEnsenyament enfunci de necessitats de lalumnat i del territori.Integrada per programes diversos:a) Segons perfils professionals desenvolupats (repertori)b) Segons entitats i models dorganitzaci de la formacic) Segons col lectiu dalumnes ats 11. a) PQPI: Oferta segons famlies i perfilsprofessionals11Administraci i gesti- Auxiliar en activitats doficina i en serveis administratius generalsAgrria- Auxiliar en activitats agropecuries- Auxiliar en vivers i jardinsArts grfiques- Auxiliar darts grfiques i serigrafiaComer- Auxiliar en comer i atenci al pblic- Auxiliar de vendes, oficina i atenci al pblicEdificaci i obra civil- Auxiliar de paleta i construcci- Auxiliar de pinturaElectricitat i electrnica- Auxiliar en muntatges dinstallacions electrotcniques en edificisFabricaci mecnica- Auxiliar de fabricaci mecnica i dajust i soldadura- Auxiliar de fusteria metllica i PVC- Auxiliar de mecnica i electricitat- Auxiliar de serralleria i construccions metlliques- Auxiliar de fabricaci mecnica- Auxiliar de fabricaci mecnica i installacions electrotcniques-Fusta, moble i suro- Auxiliar en treballs de fusteria i installaci de moblesHoteleria i turisme- Auxiliar de cuina- Auxiliar dhoteleria: cuina i serveis de restauraci- Auxiliar destabliments hotelers- Auxiliar dhoteleria, cuina i ctering- Auxiliar dhoteleria, cuina i serveis de restaurant i barImatge personal- Auxiliar en imatge personal: perruqueria i esttica- Auxiliar de perruqueriaIndstries alimentries- Auxiliar de la indstria crnica- Auxiliar de pastisseria i flecaInformtica i comunicacionsAuxiliar de muntatge i manteniment de sistemesmicroinformtics-Auxiliar de muntatge i manteniment dequips informticsInstallaci i manteniment- Auxiliar en fontaneria i calefacci i climatitzaci- Auxiliar de manteniment i muntatges dinstallacionselctriques i daigua i gas- Auxiliar en muntatges dinstallacions elctriques i daigua i gasTransport i manteniment de vehicles- Auxiliar de reparaci i manteniment de vehicles lleugers- Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles 12. b) PQPI: Oferta segons entitats i modelsdorganitzaci de la formaci12Aquests programes s n organitzats per:1.El Departament dEnsenyament: En instituts pblics (PQPI I PQPI-FIAP) En col laboraci amb administracions locals(PQPI-PTT)2.Centres educatius privats3.Establiments de formaci Administraci local Entitats de formaci 13. c) PQPI: Oferta segons collectiu dalumnes atsgrups dalumnes amb NEE vinculades adiscapacitatsFlexibilitzaci del currculum, durada del programa i formaci degrups Possibilitat de centrar-se en aquelles UC del perfil que puguinassolir. Durada: possibilitat de 2 anys. Grups NEE: entre 6 i 10 joves.13 14. PQPI: Preinscripci i matrcula 2013-2014A) Per accedir als PQPI organitzats pel DepartamentdEnsenyament Procs: Conixer el calendari i els criteris de prioritat Triar el centre Reunir la documentaci Fer la preinscripci Fer lentrevista Consultar els resultats Consultar el centre assignat i fer la matrcula14 15. Calendari:Publicaci de loferta inicial: 3 de maig del 2013.Presentaci de sollicituds: del 6 al 17 de maig de 2013, ambds inclosos.Entrevistes dorientaci i valoraci de ladequaci del programa als interessos,motivaci i aptituds dels alumnes: del 6 de maig al 7 de juny de 2013, segons convocatriaindividual feta pel centre. (En funci dels resultats daquesta entrevista es poden modificarles peticions que consten a la sollicitud).Publicaci de les llistes de sollicituds amb la puntuaci provisional: 7 de juny del2013.Termini per presentar reclamacions: 10, 11 i 12 de juny del 2013.Sorteig pblic per determinar lordenaci de les sollicituds: 10 de juny de 2013 a les11 hores, als serveis centrals del Departament dEnsenyament. El resultat es difon a partirde les 12 hores.Publicaci de les llistes de sollicituds amb la puntuaci definitiva: 14 de juny del2013.Publicaci de loferta final: 3 de juliol del 2013.Publicaci de les llistes dalumnes admesos: 4 de juliol del 2013.Perode de matriculaci: del 2 al 12 de setembre de 2013, ambds inclosos.PQPI: Preinscripci i matrcula PQPI-PTT i PQPI-FIAP2012-201315 16. Criteris de prioritat: Quan el domicili de lalumne o lalumna est dintre de lreadinfluncia del centre (1 o 2): 30 punts o 15 punts Quan lalumne o lalumna no compleix 21 anys (o ms) durantlany 2013: 30 punts Quan lalumne o lalumna no ha fet un PQPI : 20 punts Per cada curs escolaritzat a leducaci secundria: 5 punts Per la qualificaci mitjana dels dos darrers nivells cursats alESO dels que ja es disposa davaluaci final: tants punts comla qualificaci mitjana, calculada amb 2 decimals. Pel resultat de lentrevista: 30, 20, 10 o 0 puntsPQPI: Preinscripci i matrcula 2013-201416 17. Derivaci de lalumnat amb NEE: Orientaci al PQPI i als perfils professionals ms adients acada jove , tenint en compte lespecificitat de cada cas iatenent a: La capacitat de realitzar prctiques en empresa (FCT) Les possibilitats dassoliment dalguna de les unitats decompetncia El risc dalgunes de les realitzacions professionals El grau dautonomia davant les instruccions tcniques. El nivell de competncies bsiques de lecto-escriptura,competncia per entendre i executar ordres de treball...17PQPI: Alumnat amb NEE en grups ordinaris 18. B) Per accedir als Programes autoritzats pelDepartament dEnsenyament per desenvolupatsper altres administracions i entitats cal adrear-seals centres que els imparteixenPQPI: Preinscripci i matrcula2013-201418 19. PQPI: Oferta de cursos19Loferta de cursos es pot trobar a :Estudiar a Catalunya 20. PQPI: Resultats del curs 2011-2012Participaci: 7.113 alumnesAvaluaci: el 81 % ha superat el programaProves daccs: el 51 % dels que han superat elPQPI ha superat tamb les proves daccs a cicleformatiu de grau mitj.20 21. PQPI: Normativa de referncia21 BOE: Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci (LOE): article 30 Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els Programesde Qualificaci Professional Inicial. Llei 12/2009, dEducaci de Catalunya, de 10 de juliol, que regula elsprogrames de qualificaci professional inicial a larticle 60. Document anual per a lorganitzaci I el funcionament dels centreseducatius. 22. PQPI: Inici dun itinerariprofessional22ESO sense acreditarPQPIM dulsobligatoris: A, BMnlaboralCiclesformatius degrau mitj(CFGM)PQPIM dulsvoluntaris: CTtol GESO22Cicles formatiusde grau superior(CFGS)[Prova i curs accs]Certificat deprofessionalitatCertificaciacad mica[Prova accsamb reconeixementPQPI] 23. Informaci: Pgina web:www.gencat.cat/ensenyament Als instituts Tel fon informaci PQPI:900 151 176 Tel fon 012