ELBIR.qxd (Page 1) - Bir/arxiu20042008/0212080507_elbir19.pdf · PDF [email protected]

Click here to load reader

 • date post

  07-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ELBIR.qxd (Page 1) - Bir/arxiu20042008/0212080507_elbir19.pdf · PDF [email protected]

 • SET

  EMBR

  E BUTLLET DINFORMACI MUNICIPAL DE BIGUES I RIELLS Nm. 19

  SUM A RI44

  66

  55

  1111

  1144

  CCOOMMEENNAA EELL CCUURRSS EESSCCOOLLAARR

  UUNN EESSTTIIUU DDIIFFEERREENNTT PPEERR AALLSS MMSS JJOOVVEESS

  XXIITT DDEELL CCIICCLLEE DDEE PPAATTRRIIMMOONNII II MMSSIICCAA

  EELLSS JJOOVVEESS SSIIMMPPLLIIQQUUEENN

  AAPPRREENNDDRREE EENN UUNNAA EEMMPPRREESSAA SSIIMMUULLAADDAA

  GGRRAANN PPAARRTTIICCIIPPAACCII EENN LLEESS 2255 HHOORREESS DDEE FFUUTTBBOOLL SSAALLAA

  JJOORRDDII BBEERRTTRRAANN:: EENNTTRREE LLAARRTTIISSTTAA II LLAARRTTEESS

  1100

  1155

  ffeessttaa!!ffeessttaa!! Bigues i Riells Bigues i Riells

 • BUTLLET DINFORMACI MUNICIPAL DE BIGUES I RIELLS Nm. 19

  2 EELLSS PPLLEENNSSPRINCIPALS ACORDS DELS DARRERS PLENS MUNICIPALS

  PP LL EE OO RR DD II NN AA RR II 22 66 -- 00 55 -- 22 00 00 55

  Presa de possessi del regidor de Convergncia i Uni Josep Prat i Francs.

  Aprovaci conveni tipus sobre lAssumpci de Funcions dAssistncia en la Gesti

  Econmica Local (ASGEL) amb la Diputaci de Barcelona.

  Adopci de lacord per a gestionar un programa de televisi digital local.

  Aprovaci del pressupost municipal per a lexercici de 2005.

  Aprovaci duna moci per al suport a les bases per a la protecci del Parc Agrcola

  del Valls.

  PP LL EE EE XX TT RR AA OO RR DD II NN AA RR II 11 44 -- 00 77 -- 22 00 00 55

  Aprovaci de la cessi de terrenys per a la segona escola de Bigues i Riells.

  Aprovaci de la proposta de modificaci del Pla de Sanejament 2005-2007.

  Aprovaci definitiva del pressupost municipal per a lexercici de 2005.

  PP LL EE OO RR DD II NN AA RR II 22 88 -- 00 77 -- 22 00 00 55

  Aprovaci de la prrroga de suspensi de llicncies urbanstiques.

  Aprovaci de la creaci del Consell Escolar Municipal i del seu reglament de fun-

  cionament.

  Acceptaci de la subvenci per a lescola bressol del curs escolar 2004-2005, ator-

  gada pel Departament dEducaci de la Generalitat de Catalunya.

  Aprovaci del calendari de festes locals per al 2006.

  TTEELLFFOONNSS DD IINNTTEERRSS

  Dipsit Legal: B-19653-92

  Gabinet de Comunicaci delAJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS

  Av. Prat de la Riba, 16708415 Bigues i Riells

  Telf. 93 865 62 [email protected]

  Casa ParroquialRiells del Fai: 93 865 90 45

  Centre Geritric(Granollers): 93 842 50 32

  Funerria i tanatori(Granollers): 93 861 82 30

  Hisenda (Granollers): 93 870 76 00

  Parrquia Sant Pere: 93 865 87 80

  Estabanell i Pahisa: 93 860 91 09

  FECSA-ENDESA(avaries): 902 50 77 50

  Repsol Butano: 93 870 07 97

  Servei Municipald'Aiges: 93 865 77 43

  Ajuntament 93 865 62 25de Bigues i Riells: 93 865 61 99

  Consell Comarcal del Valls(Granollers): 93 879 14 44

  CEIP El Tur: 93 865 61 04

  Escola BressolLa Puput: 93 865 88 00

  Escola de msica: 93 865 68 55

  IES Bigues i Riells: 93 865 68 90

  Camp Municipalde Futbol: 93 865 74 58

  Casal d'AvisBon Caliu: 93 865 73 72

  [email protected]: 93 865 87 75

  Pista poliesportiva: 93 865 83 83

  Punt d'InformaciJuvenil: 93 865 64 45

  Policia Local: 93 865 76 48

  Protecci Civil: 670 31 16 50

  Policia Nacional: 091

  Urgncies mdiques: 061

  Emergncies: 112

  Mossos d'Esquadra: 088

  Bombers: 080

  AmbulatoriBigues i Riells: 93 865 90 36

  Demandahores mdiques: 902 11 14 44

  Creu Roja(Granollers): 93 879 30 32

  Farmcia A. Barbany: 93 865 83 42

  Farmcia Lozano: 93 865 80 27

  Hospital (Granollers): 93 842 50 00

  ALT

  RE

  SA

  VA

  RIE

  SC

  . O

  FIC

  IALS

  ES

  CO

  LE

  SS

  ER

  VE

  IS M

  UN

  ICIP

  ALS

  UR

  G

  NC

  IES

  SA

  NIT

  AT

 • 3

  BUTLLET DINFORMACI MUNICIPAL DE BIGUES I RIELLS Nm. 19

  El dia 11 de setembre celebrarem la Diada Nacional de Catalunya, en un any

  en qu el pas es juga fer un pas ms cap a la recuperaci de les llibertats nacionals

  arrabassades per les tropes de Felip V el 1714, mitjanant el nou Estatut, que tots

  els partits amb representaci al Parlament estan negociant encara en aquest final

  destiu.

  A Bigues i Riells ens trobem tamb en un moment cabdal per a la definici

  del nostre futur urbanstic amb el nou POUM. La confecci del POUM mai s una feina

  fcil per b que lobjectiu de lequip de govern sempre ha estat, s i ser buscar un

  model que pugui solucionar les necessitats i mancances que pateix per motius diver-

  sos el nostre municipi.

  Un municipi que els avis i vies dels nostres pobles han vist millor que ning

  com es transformava. A ells, que han bastit el present que avui gaudim; que van

  haver de suportar la violncia i el patiment que va generar la Guerra Civil, o que van

  haver de patir la repressi i lescassetat duna llarga Postguerra i els llargs quaran-

  ta anys de rgim franquista, que va conduir el nostre pas a un endarreriment de vint

  anys respecte a les democrcies europees...

  A elles i ells, que no tingueren les oportunitats que avui existeixen, en oci,

  educaci, serveis, condicions de treball i un llarg etctera, cada any els dediquem un

  homenatge. Aquest any lhomenatge enllaar amb la I Setmana de la Gent Gran, que

  se celebrar del 12 al 16 de setembre i que es basar en una srie de xerrades i acti-

  vitats dinmiques que es desenvoluparan al Casal dAvis i vies El Bon Caliu. Aquestes

  activitats tenen lobjectiu daportar elements per millorar la qualitat de vida dels

  nostres avis i vies.

  El setembre s tamb el mes en qu comena el nou curs escolar, que aquest

  any sinicia amb lobertura de la nova escola que porta el nom, provisional, de CEIP

  Bigues i Riells, al camp dEl Colomer. Des daquest espai vull desitjar al nou equip

  que enceta aquest nou projecte educatiu molta sort i un bon inici de curs a lEscola

  Bressol La Puput, al CEIP El Tur i a lIES Bigues i Riells.

  Josep Maria Pastall i CaadellAlcalde de Bigues i Riells

  EEDDIITTOORRIIAALL

 • Linici del curs escolar a Bigues i Riells ve mar-cat per la represa dels treballs dampliaci i millora delscentres pblics. Entre aquests destaca linici de la queja s la nova escola, amb el nom provisional de CEIPBigues i Riells tot esperant que sigui ratificat un copestigui format el Consell Escolar del nou centre.

  Al llarg del seu primer curs, la nova escola obreles seves portes a 54 alumnes distributs en dues lniesde P-3 amb 17 i 18 nens i nenes per lnia i una nicalnia de P-4, en la qual es troben matriculats els 19alumnes restants. Lemplaament en qu es troba situatel CEIP, el camp del Colomer, s excepcional, ja nonoms per les seves vistes privilegiades dels Cingles deBert, sin tamb pel passat propi de lindret. I s queel nom del Colomer sassocia a aquest espai des delsegle XVI, quan ja hi existia un mas anomenat aix.

  El Tur sampliaPer la seva banda, al CEIP El Tur ja han comen-

  at les obres que quedaven pendents per fer-ne efecti-va lampliaci. En concret, els primers treballs duts aterme shan centrat en el moviment de terres per crear-hi els nous patis i en completar lexcavaci.

  Desprs de successives excavacions a CanBadell, es va concloure que el jaciment que shi trobadeixa al descobert les restes dun centre productor dematerials cermics dpoca ibrica que es poden datarentre la darreria del segle IV i linici del segle III fins amitjan segle II aC. Amb la construcci de ledifici actualdel CEIP El Tur es va tirar endavant una nova excavaci aquesta, durgncia, descobrint-se dos forns de caldpoca moderna i material cermic de construcci delperode rom.

  Lampliaci despais tamb afecta lIES Bigues iRiells, ja que lobertura del segon cicle dESO, amb dueslnies de tercer dESO, ha provocat que ledifici origina-ri del CEIP El Tur hagi quedat petit. En tot cas, elsalumnes podran seguir amb normalitat el curs als mdulsprefabricats que shan installat tot esperant que, desde la Generalitat, sinici la construcci de linstitutdefinitiu a lAvinguda Castell de Montbui.

  Els alumnes de linstitut disposarandaules, tot i que seran provisionals

  BUTLLET DINFORMACI MUNICIPAL DE BIGUES I RIELLS Nm. 19

  4EELL CCUURRSS SSIINNIICCIIAA AAMMBB NNOOVVEETTAATTSSAALLSS CCEENNTTRREESS EEDDUUCCAATTIIUUSS

  Entra en funcionament la segona escola mentre samplia el CEIP El Tur

 • UUNN EESSTTIIUU DDIIFFEERREENNTT AALL CCAASSAALL BBIIRRCada cop s major el nombre de nens i joves que hi participa

  5

  BUTLLET DINFORMACI MUNICIPAL DE BIGUES I RIELLS Nm. 19

  SSEETT AANNYYSS CCOOLLLLAABBOORRAANNTT AAMMBB EELL PPOOBBLLEESSAAHHAARRAAUU

  Enguany la vila tornava a rebre un grup de nens dels camps de refugiats

  Per set any, aquest estiu Bigues i Riells ha tor-nat a acollir un grup de nens sis en total dels campsde refugiats saharaus. Aquesta iniciativa, que es desen-volupa grcies a la collaboraci amb lAssociaciCatalana dAmics del Poble Saharau i al treball delAssociaci BiR Solidari, permet que diverses famliesdel municipi acullin un daquests infants.

  LAjuntament subvenciona el viatge dels nensdes dAlgria a Barcelona, el desplaament fins al muni-cipi i la participaci en el Casal BiR.

  Larribada dels infantsUna vegada ms, larribada a Bigues i Riells del

  grup de nens saharaus sacompanyava duna festa debenvinguda amb la collaboraci de lAssociaci BiRSolidari i de lAgrupamen