El Web Negre, n. 41

of 16 /16
Segona època Número 41 1 KAP comença la campanya! S’acaben les vacances...

Embed Size (px)

description

Revista d'humor i sàtira

Transcript of El Web Negre, n. 41

Page 1: El Web Negre, n. 41

Segona època Número 41

1KAP

comença lacampanya!S’acaben lesvacances...

Page 2: El Web Negre, n. 41

2

ewnLA VEU DE L’EXPERIÈNCIAL’AVI

Page 3: El Web Negre, n. 41

ewnA L’ESTIU TOTA CUCA VIU!

ELCHICOTRISTE

3PUYAL

Page 4: El Web Negre, n. 41

4

ewnA L’ESTIU TOTA CUCA VIU!

PUYAL

PUYAL

NAPI

L’AVI

Page 5: El Web Negre, n. 41

5

ewnA L’ESTIU TOTA CUCA VIU!

NAPI

QUEL

L’AVI

Page 6: El Web Negre, n. 41

6

ewnA L’ESTIU TOTA CUCA VIU!

NÉSTOR

KAP

Page 7: El Web Negre, n. 41

7

ewnA L’ESTIU TOTA CUCA VIU!

NÉSTOR

Fa molta calor!

L’AVI

QUEL

Page 8: El Web Negre, n. 41

8QUEL

ewnA L’ESTIU TOTA CUCA VIU!

NAPILA CAVERNA MEDIÀTICA ESPANYOLA

Page 9: El Web Negre, n. 41

9

El senyor Mas, el de Convergència,el de Convergència i Unió, aquellque també va anar a la manifesta-

ció del 10 de juliol, aquell que és més ca-talanista que cap catalanista que es faci ies desfaci, aquell que dóna lliçons de ca-talanitat però que ningú no li poden do-nar a ell, aquell que és a punt de fer elcim, aquell que va guanyar dues vega-des però no governa perquè el cony deltripartit va sumar més, aquell que a esto-nes és independentista, a estones és au-tonomista i a estones no és res, ja fa diesi mesos que fa campanya electoral,abans i tot del dia de la manifestació a laque hi va anar com el primer, i va recla-mar anar sota el lema de “Nosaltres deci-dim” perquè ell vol decidir, què us pen-seu?.

Doncs ara ja sabem què és el que voldecidir. Ho ha dit ben clar en aquesta

campanya electoral que porta fent desde no se sap quan i que el portarà a fer elcim. Ha dit que el que vol decidir és tenirel Concert Econòmic. Apa! Ja ho ha ditben clar. Qui es pensava que volia deci-dir ser sobirà i independentista, doncs

no. Qui es pensava que potser faria pin-ya amb les altres formacions que volendecidir-ho tot, tot i tot, doncs no. Aixòmés endavant, que s’ha d’anar pas a pasi el pas que toca ara és el ConcertEconòmic que és el que tenen els bas-cos i navarresos i són tan feliços que hoporten escrit a la cara.

Ara prepareu-vos, dos o tres lectors quetinc, que la maquinària propagandísticadels convergents, encapçalada pel gene-ral Patton, àlies en Madí, ens bombarde-jarà des de tot arreu, sobretot des de eldiari del senyor Barbeta, que la nostrasalvació serà el Concert Econòmic.Després, el diluvi.

I m’han dit que fins i tot preparen fer undiari que es dirà ARA CONCERT, des delque ens donaran la tabarra

Anem al concert!ewn LA VEU DEL SENY... DEL SENYOR PUYAL

per MANEL, el PUYAL

Apa! Ja ho ha dit ben clar.Qui es pensava que volia

decidir ser sobirà iindependentista, doncs no.Qui es pensava que potserfaria pinya amb les altres

formacions que volendecidir-ho tot, tot i tot,

doncs no.XAVIER SALVADOR

Page 10: El Web Negre, n. 41

10KAP

ELCHICOTRISTE

ewnCOSES QUE PASSENRACISME

Page 11: El Web Negre, n. 41

11

ewnCOSES QUE PASSEN

BRITONÉSTOR

Els americans abandonen l’Irak

Page 12: El Web Negre, n. 41

mens retrat de Franco –a l’estil Mao- a lallavors plaça de Calvo Sotelo, avui deFrancesc Macià.

Però, per sort entre la cal hi havia tambéarena. Pel març es publicà un dels llibresen català de més èxit “Els altres cata-lans” de Francesc Candel. El 27 d’octu-bre es transmeté per primera vegada aTVE –la única– una obra en català “Laferida lluminosa” el lacrimògen drama deJosep Mª de Sagarra. El 29 d’aquell ma-teix mes s’inaugurà a la llavors anome-nada Avinguda Infanta Carlota, el monu-ment a José Antonio el fundador de laFalange , que anys després sortosaments’ha fet desaparèixer del mapa barcelo-ní.

12

El número 1 del diari TELE-EXPRÉS aparegué a Barcelona el14 de setembre de 1964, per a mi

té un record especial doncs va ser el pri-mer que vaig comprar amb diner de lameva butxaca: 2 pessetes, doncs a ca-sa, el meu pare sempre havia compratun diari o altre, en especial “El CorreoCatalán” que potser era el menys avorritd’entre aquellagrisa i tediosapremsa delfranquisme.

Aquell diari eraesperat ambespectaciódoncs era el primer que sorgia com unainiciativa privada des de 1939, s’ha derecordar que part de la premsa d’aquellaèpoca era subvencionada i deficitària iformava part de la Cadena de Prensa delMovimiento.

El primer director de “Tele-Exprés” fouAvel.lí Artís Gener “Sempronio”, escrip-tor, autor teatral i cronista de la ciutat,

que pocs anys després crearia un delsprimers setmanaris en català des de laguerra, “Tele-Estel”. Tenia la redacció alcarrer d’Aragó, 390-394 cantonada ambRoger de Flor, on encara avui podemveure els frisos amb el nom del diari quefeu l’escultor Subirachs.

L’aspecte gràfic fou una novetat, poc

abans s’havia creat l’associació de gra-fistes al FAD i el disseny gràfic –que qua-si ningú sabia el que era- començava adesenvolupar-se a Catalunya. El seu ta-many, que ara ens sembla desmesurat,era el de gran foli. La seva originalcapçalera utilitzant un blau clar cridà l’a-tenció, així com la varietat de tipografia ales portades i interior, així com l’a-bundància de fotografies, de regular qua-

litat donades les tècniques d’aquell mo-ment, fa quasi mig segle.

Pel que fa als dibuixants, en Cesc amb elseu dibuix diari en tingué l’exclusivapràcticament en els primers temps.Encara que durant el primer mes es pu-blicà una historieta “Rusiñol y sus anéc-dotas” escrita pel veterà Josep Mª Lladó imagníficament il.lustrada per PereClapera (dibuixos dels que parlaré enuna altra ocasió), així com les caricaturesi dibuixos de José Antonio Marqués comla que dedicà a “Sempronio”.

1964, L’ANY DELS “25 AÑOS DE PAZ”

Aquell any el règim franquista celebràuna intensa campanya titulada dels “25Años de Paz” (de los cementerios, afegíalgú) que crec que dirigí aquell de “la ca-lle es mía” o sigui en Fragasauri, en laque hi hagué des de sèries de segells decorreus, publicitat a tort i a dret, un im-

Recordant el TELE/EXPRÉS

ewnEL CALAIX DELS NINOTSper JORDI ARTIGAS

Page 13: El Web Negre, n. 41

com les estretors econòmiques de la po-blació, el mal funcionament del telèfon,les infernals carreteres…etc.

Per acabar voldria descriure la pàgina deportada d’aquell primer dia, no hi podia faltarde cap manera una gran foto del “Caudillo” a

13

I finalment el 20 de novembre es fundàclandestinament la 1ª Comissió Obrera ala parròquia de Sant Medir, quan encarahi havíen capellans progressistes.

LES PÍLDORES D’EN CESC

El nostre dibuixant CESC –FRANCESCVILA RUFAS- , recentment desaparegut,tingué l’honor d’inaugurar amb els seusacudits diaris les planes d’un diari queaportava aires nous.

Les seves “píldores” agredolces posàvensordina a l’estruendosa música triomfa-lista del franquisme de l’època dels“Planes de desarrollo” i els “25 Años…”,els temes que tractà Cesc tocàven depeus a terra, aterràven en la realitat queno era tant bonica com el règim volia ferveure, i per aixó el dibuixant era mirat decua d’ull per las “fuerzas vivas” i la cen-sura s’acarnissà més d’un cop amb elsseus dibuixos.

En els dos dibuixos que he triat, el primerdel 14 setembre 1964, un home ensopites troba endormiscat en un banc, men-tre un lector el desperta i li sembla dir, ep,desperti’s!, ha sortit un nou diari. A l’altredel dia 16 d’octubre es dona un cop d’ulla l’especulació immobiliària, en altresacudits successius Cesc tractarà temes

la dreta, amb un autògraf on l’antic generalcolpista escrigué “Telex Press” en lloc del seunom correcte. A l’esquerra ial costat de la foto en grans caràcters tipogrà-fics deia : “Fracasado el golpe deEstado…”, ep! no sigueu malpensats!, esreferia al llavors Vietnam del Sud…

ewnEL CALAIX DELS NINOTS

Page 14: El Web Negre, n. 41

14

“…BUCLE SAMARANCH,UNCLE SAM A RANCH…” (Diseño Pretanatorio para elRetrato Quimérico del Marquésde Samaranch, Señor de losAnillos y las PolíticasConcéntricas )

QUIM

ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

Page 15: El Web Negre, n. 41

15

BRITO

BRITO

ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

Page 16: El Web Negre, n. 41

A El Web Negre se’ns acaben les vacances

Haurà de tornar a engegar l’ordinador:Néstor Macià

Haurà de tornar a esmolar el llàpis:Puyal

Haurà de tornar a fer anar el telèfon mòbil:Josep Ignasi Gras

Haurà de tornar arribar tard a tot arreu:Kap

Haurà de treure’s el barret de palla:L'Avi

Haurà de comprar una nova capsad’aquarel.les:Soler

Haurà de tornar a sucar tinta al tinter:Ermengol

Haurà de tornar a esnifar retoladors:Napi

Haurà de tornar a obrir el diccionari:Quim

Haurà de tornar a llevar-se d’hora:Xavi

Haurà de carregar la bateria de laBlackberry®:Dani Saus

Haurà de tornar-se a posar de mala llet:Eugeni Brandat

Haurà de tornar a la Casa de l’Ardiaca:Jordi Artigas

Haurà de tornar a obrir els retoladors:Brito

Haurà de tornar a fer anar l’escànner:Quel

Haurà de tornar anar al camp de l’Espanyol:Sergi Fidalgo

16

ewnTRACA FINAL

PUYA

L