El Web Negre 048

of 28 /28
Segona època Número 48 20 octubre 2010 1 DEVIL Tenim un show, el sap tothom: Farsa, farsa, faaaaaaarsa!

Embed Size (px)

description

Revista d'humor i sàtira

Transcript of El Web Negre 048

Page 1: El Web Negre 048

Segona època

Número 48

20 octubre 2010

1DEVIL

Tenim un show,el sap tothom:Farsa, farsa,faaaaaaarsa!

Page 2: El Web Negre 048

ewnTENIM UN SHOW, EL SAP TOTHOM

2

Page 3: El Web Negre 048

3

ewnTENIM UN SHOW, EL SAP TOTHOM

Page 4: El Web Negre 048

ewnTENIM UN SHOW, EL SAP TOTHOM

4

Page 5: El Web Negre 048

ewnTENIM UN SHOW, EL SAP TOTHOM

5

Page 6: El Web Negre 048

6

ewnTENIM UN SHOW, EL SAP TOTHOM

Page 7: El Web Negre 048

ewnTENIM UN SHOW, EL SAP TOTHOM

7

Page 8: El Web Negre 048

8

ewnEL ZETAPETA

Resulta ser

Resulta ser que el president del governespanyol, el senyor José LuisRodríguez, ja sap que li seran apro-vats els pressupostos de l’any que ve.Resulta que això és primordial per a

seguir governant, tan si ho fa bé, com si ho famalament, tant se val això, si saps que t’aprova-ran els pressupostos, ja estàs salvat i tens unany més de governar tranquil.

El senyor Rodriguez no té el que es pot diruna majoria molt majoritària al Congrés. Té, mésaviat, una majoria per anar fent, però no es potdespistar, sinó no podrà fer. Fins ara s’ho anavaarreglant amb els de CiU, amb els del PNB i elsde Coalisión Canària, que li deien a tot que sí i liaplaudien tot, però un dia el senyor Duran li vadir al senyor Rodríguez que no comptés amb elsde CiU per aprovar-li més pressupostos, que jan’estaven tips, que si ell no es portava bé ambCatalunya, Catalunya no es portaria bé amb ell ia l’hora de votar els pressupostos, encara queestiguessin molt i molt bé, votarien en contra,Apa!

Resulta ser que el senyor Rodríguez tambétenia enfadats els del PNB, que a les eleccionsbasques va fer una entesa amb els del PP per-què els del PNB no governessin tot i haver guan-yat. Només quedaven els de Coalision Canària,

però ells sols no feien prou pes per aprovar resde res.

Els de CiU es fregaven les mans; “què faràara? No tindrà més remei que baixar del burro ivenir arrossegant-se a nosaltres”, deien. I no.Resulta ser que els del PNB han agafat al sen-yor Rodríguez pels dallonses i li han dit: “ens ne-cessites, oi? Doncs afluixa tot el que ens falta aEuskadi per acostar-nos a tenir una cosa sem-blant a la sobirania i que, ni tu ni els teus prede-cessors, heu volgut afluixar mai, i t’aprovarem elspressupostos dels pebrots” I dit i fet!

I per què ho han fet? Que potser governenells a Euskadi? No! I per tant no se’n beneficienpas, sinó que se’n beneficien els del partit delsenyor Rodríguez i els del PP, que són els quegovernen ara mateix Euskadi. És a dir que hanfet un gest pel seu país, desinteressadament?No siguem babaus. I és clar que pensen tornar agovernar, per això s’han preparat un bon peix alcove, encara que de moment el gaudeixi un al-tre.

Aquests bascos són diferents, no ho negueu.Aquesta gent treballen per una idea concretad’Euskadi, no sé si a curt o a llarg termini, però hitreballen i s’ho munten com si fos una partidad’escacs, a poc a poc i anar fent... Aquí no. Aquínomés ens mirem el melic, ens barallem i fem elpallasso. I així ens va.

MANEL, EL PUYAL

Page 9: El Web Negre 048

ewnCOSES DE LA GENE

9

Page 10: El Web Negre 048

10

ewnCOSES DE LA GENE

Page 11: El Web Negre 048

11

ewnCOSES DE LA GENE

Page 12: El Web Negre 048

12

per LA MAGINA DELS OUSewnCREMA DE LLAVIS

Loteria

Ara que les vacances quedenlluny i els botons de les batesescolars ja han rebut els pri-mers repunts, arriba el mo-ment més important de debò

de l’any; preocupar-se per adquirir dècimsde la loteria de Nadal. És clar que sí, ja hovaig apuntar en l’anterior article, a veure sitoca la grossa i enviem una pila de gent afer punyetes!

De fet, tal i com pronostiquen les en-questes electorals, a hores d’ara encara re-sultarà més fàcil apostar per la combinaciód’un número guanyador del sorteig deNadal que encertar si el conseller Nadal re-validarà com a diputat socialista alParlament. Bé, ja es veurà si finalment aprimers de desembre el polític gironí entraper nota de tall com si, a finals del mes,servidora arreplego quelcom de la pedrera.

Per cert, una de les coses que emsorprèn per part d’algunes de les personesamb qui coincideixo comprant dècims enles administracions de loteria són aquellesi aquells que s’apropen a la finestreta ambla dèria de cercar un número prefixat.

Sovint les apostes van relacionades ambfets de l’anyada de torn que, segons su-persticiosos, els ha de donar sort.

Enguany, entre el reguitzell de propos-tes, trobarem qui s’interessarà per númeroscom el 15510, del tot ideal pel Rivera per-què rememori l’actuació d’en Jimmy Jumpa l’Eurovisió; o ara el 29610 adequat pelPuigcercós i que fa referència a la sentèn-cia del Tribunal Constitucional sobre l’esta-tut; o bé el 22710 per la Camacho i el reco-neixement per part del TribunalInternacional de Justícia de l’estat deKosovo; o també l’Herrera amb el 29910vinculat amb la atonyinada als okupes deldia de la Vaga General; o el 71110 adreçatal president Montilla desitjant una benedic-ció miraculosa del Papa a la SagradaFamília o bé el 28110 tot somiant en Mastrobar diners a Palau, de la Generalitat, na-turalment!

Bé, en el menor dels èxits i en el supò-sit que la grossa acabi amb 0, els tornaranels diners a tots.

Page 13: El Web Negre 048

13

ewnMINA TV

Page 14: El Web Negre 048

14

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

Page 15: El Web Negre 048

ewnPSC

15

Page 16: El Web Negre 048

ewnPPSOE

16XAVI

Page 17: El Web Negre 048

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

17

ÜBER ALLES

Page 18: El Web Negre 048

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

PREVENCIÓ

MARESME 18

Page 19: El Web Negre 048

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

VAJA VAGA!

PRIVACITATA INTERNET

PASSIONS

19

Page 20: El Web Negre 048

ewnELWEB NEGRE DE BABEL

20"Y LA CHILENA DESCRIBIÓ UNAPARÁBOLA..." © QUIMÉRICAS-Q#-Lápiz grafito/papel reciclado- *(a los mi-neros chilenos Octubre 2010-)

Page 21: El Web Negre 048

ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

Page 22: El Web Negre 048

22

per JORDI ARTIGASewnEL CALAIX DELS NINOTS

El passat 1 d'octubre em vaigacostar a l'Espai MemorialDemocràtic de Via Laietana aBarcelona on es projectava eldocumental “El Papus: anato-

mia d'un atemptat” realitzat per DavidFernández de Castro, fill d'un periodistaque formava part de la redacció d'El Papusaquell fatídic 20 de setembre de 1977, tresmesos després de les primeres eleccionsdemocràtiques, en que esclatà una bombade l'ultradreta feixista amb el resultat d'unmort, diversos ferits i la destrucció de la re-dacció i part de l'edifici on s'estava la redac-ció d'El Papus a la Plaça Castella de lanostra ciutat.

A la sala del Memorial no hi cabia ni unaagulla, prova de que aquell episodi de latransició política encara atreu gran interés,però el públic sobretot era el de l'antiga re-dacció de la revista, així com gent del móndel periodisme i alguns humoristes gràfics.

Entre alguns dels que apareixen a la pel·lí-cula i estaven a la sala, recordo als dibui-xants Óscar i Jordi Amorós “Ja”; CarlosNavarro, editor d'El Papus; Antonio Franco,ex-director d'El Periódico; Alberto Royuela,“venerable vellet” (dit en to sarcàstic) feixis-ta, com l'anomenà algú, i el fill del políticJordi Solé Tura, també documentalista, tansols com a espectador.

“El Papus: anatomia d'un atemptat” ésuna producció dels estudis Cromosoma, enla que han col·laborat TVE, TV3 i també elMemorial Democràtic, l'acte del Memorialha estat una preestrena abans de que siguiprogramat en alguna cadena de televisió.

LA "MODÈLICA" TRANSICIÓ POLÍTICA

El documental és portat pel fil conductordel pare del realitzador, el periodistaFernández de Castro, testimoni dels fetsviscuts en aquella complicada transició po-lítica dels anys 70 del segle XX en que ladictadura franquista va morir matant:atemptats, assassinats, incendis a llibre-ries, multes i segrestaments de publica-cions..., etc., posant en qüestió tot allò ques'ha dit sobre la “modèlica” transició que va

Continua a la pàgina següent

“El Papus:anatomiad'unatemptat”

Page 23: El Web Negre 048

permetre amb l'amnistia (l'equivalent hispàde la “ley de punto final” argentina) l'allibe-rament, sí, dels comdemnats i empresonatsa les presons franquistes, però que tambéva permetre un xec en blanc i un “oblit defi-nitiu” a tots els crims i atrocitats franquistesque han quedat impunes. I “de aquellospolvos... estos barros” i ara estem on es-tem, amb un neofranquisme i una ultradretamés frescos que mai.

El director ha sabut combinar bé una sè-rie d'elements clàssics del gènere docu-mental: fotos, documents –com per exem-ple algunes de les nombroses multes iprocessos d'El Papus–, dibuixos de la re-vista, alguns d'ells animats expressamentper al film, així com seqüències del llarg“Historias de amor y masacre” de JordiAmorós. Tot això amanit amb entrevistesd'amdós bàndols: els treballadors d'ElPapus i els que organitzaren o estiguereninvolucrats en aquell atemptat com AlbertoRoyuela i altres.

Entre els dibuixants entrevistats –entreels que vaig trobar moltes absències– hihavia l'Óscar i en Jordi Amorós “Ja” que pot“presumir” d'haver tingut vuitanta proces-sos i multes –tots perduts– per “blasfèmia”,“atac a la religió”, etc., tot un rècord. En re-alitat el “Régimen” volia liquidar d'una o al-tra manera aquella pedra molesta a la sa-bata que era El Papus i al final hoaconseguí. En un moment es relata l'anèc-

Nota de redacció:

A les quatre pàgines se-güents trobareu una his-torieta que Carlos Gimé-nez va dibuixar arran del’atemptat a El Papus. Esva publicar a la mateixarevista i, temps més tarden el tercer àlbum de lamagnífica col·lecció “Es-paña, una...“, “España,grande...“, i “España, li-bre!”, d’Ediciones de laTorre.

Actualment els tres llibreses poden trobar reunitsen un sol volum (“Españauna, grande, libre!”) editatper Glenat.

El format original és verti-cal i, per adaptar-lo a lesnostres mesures, hem di-vidit cadascuna de lespàgines en dues parts,amb l’esperança de nohaver desvirtuat la feinade l’autor.

Ve de la pàgina anterior

dota, sembla que certa, de que fou CarmenPolo de Franco, àlias “la Collares” la que di-gué al seu marit que aquella revista “grolle-ra” i “subversiva” era intolerable que conti-nués apareixent...

En definitiva el director David Fernán-dez de Castro i el seu equip han aconseguitfer un documental que no deixarà indiferentningú i que, a més de refrescar la memòria,posa en qüestió la manera com es va feraquella transició que va voler amagar i feroblidar moltes coses incòmodes per a mésde quatre polítics actuals... No en va es vaqueixar de que arxius com el del GovernCivil de Barcelona i el de la Policia (PolicíaArmada franquista i Policía Nacional enl'actualitat) han sigut inaccessibles per a feraquest documental...

No us perdeu doncs, l'estrena del docu-mental, no sé si als cinemes però segurque a la petita pantalla, val la pena.

ewnEL CALAIX DELS NINOTS

23

Page 24: El Web Negre 048

ewnEL CALAIX DELS NINOTS

Continua a la pàgina següent

Page 25: El Web Negre 048

ewnEL CALAIX DELS NINOTS

Continua a la pàgina següent

Ve de la pàgina anterior

Page 26: El Web Negre 048

ewnEL CALAIX DELS NINOTS

Continua a la pàgina següent

Ve de la pàgina anterior

Page 27: El Web Negre 048

ewnEL CALAIX DELS NINOTSVe de la pàgina anterior

Extret de: CARLOS GIMÉNEZ, “España, libre!”. Ediciones de la Torre. Col·lecció Papel Vivo. 3a edició. Madrid 1980

Page 28: El Web Negre 048

Aquesta colla ha estat contractada pelRosell per fer la versió il·lusrada de ladue dikigence:

Néstor Macià

Kap

Manel Puyal

Josep Ignasi Gras

L’Avi

Soler

Quel

Dani Saus

Elchicotriste

Bié

Sergi Fidalgo

Jordi Artigas

Brito

Giulio Laurenzi

Pedro Molina

Quim Paneque

La Magina dels Ous

Roger Fillol

Devil

Xavier Salvador

Willy

Tres

Per què us penseu que no l’ensenyen?.

El Web Negre no coincideixnecessàriament amb les opinionsdels seus autors. De fet, la majoriade vegades no en tenim, d’això.Quina angúnia, oi?

ewnTRACA FINAL

28