El Web Negre 043

of 19 /19
Segona època Número 34 10 setembre 2010 1 QUEL

Embed Size (px)

description

Revista d'humor i sàtira

Transcript of El Web Negre 043

 • Segona poca

  Nmero 34

  10 setembre 2010

  1QUEL

 • 2KAP

  PUYAL

  ewnONZE!

 • 3NSTOR

  RICARDO

  ewnONZE!

 • 4KAP

  ewnONZE!

 • 5ewnONZE!

  KAP

  MERITXELL GIL

 • 6per JIGGewnGALERIA DE CARCAMAL

  S

  Avui, que estem de festa grossa, la nostra gale-ria s posa de vint-i-un bot per presentarmsica de fanfrria, sisplau un personatgeque shi escau que ni pintat, que pintat scom el coneixem. Nhi ha que amb la ca-

  ra paguen. En el cas que ens ocupa, i entre altrescaracterstiques prou visibles, com la reduda ca-pacitat intellectual, lalludit presenta, en els seusdiversos retrats fets per pintor de la cort, unaesplndida i mai suficientment ben ponderada fisonomiade carcamal encara que el miris cap per avall, com l-han penjat per cstig els xativins en el seu museu del'Almod que noms se salva si la colloques de ca-ra a la paret, que tampoc passa res i emprenyamenys. B, el cas s que aquest rei espanyol nas-cut a Versailles va sotmetre els catalans amb unaviolncia inusitada, obsessiva i neurtica, dacordamb el carcter que patia que, per dir-ho suau, erainestable: els mateixos publicistes oficials caste-llans parlen dinsidioses i llargues demncies--, i s el menys que poc illustre predeces-sor de tota una dinastia aficionadaa unes prctiques castellanesque malauradament shan re-produt en tots els mbits de lacort durant els anys, les dca-des i els segles que lhan anatsucceint fins arribar al moment ac-

  tual. Dinastia, tot sha dedir, amb un arbre geneal-

  gic abundant de ramifica-cions varies, que no satura en

  simples qestions biolgiques, si-n que empara un enorme estol de

  descendents ideolgics, uns ms bastards que al-tres, per tots molt actius. Total, que cau mala-ment.

  Tot i que la doctrina historiogrfica espanyolalha entronitzat com rei de la modernitat, prncepde lestat modern, la veritat s el que el francs

  anava amb prou camndules abans de laGuerra de Successi: cuit a jurar les consti-

  tucions d'Arag a Saragossa i les deCatalunya a Barcelona (corts de 1701-1702) i acced a diversos precs dels cata-

  lans, com la creaci d'un port franc, l'autorit-zaci de comerciar amb Amrica mitjanantl'enlla de dos vaixells catalans anuals amb

  la flota de Cadis, etc. En compensa-

  Felip V de Borb,anomenat lAnimoso

  NSTOR

  Contina a la pgina segent

 • 7ci, els catalans reuniren un donatiu de dotze milionsde lliures us sona aix de pagar? amb la condicique llurs constitucions fossin respectades. Per derespecte, tururut violes, i la conculcaci constant d'a-questes afavor la inclinaci ja existent del Principat idel Pas Valenci a favor de l'arxiduc Carles, que,amb els seus aliats, havia iniciat la guerra contra FelipV us sona aix dhaver de pagar... sense contrapres-taci? El resultat s prou conegut, el recordemaquests dies tot passejant pel Fossar de les Morereso davant del monument a Casanovas, i uns demanantindependncia, altres el vot i, encara uns altres, tre-ball i ordre.

  Com diu lhistoriador Albareda, per als territoris dela Corona dArag el balan del seu regnat el msdilatat de la monarquia hispnica: la condemna va serde 45 anys i tres dies en dos parts encara va resultarms magre que per a la mateixa Espanya: els PasosCatalans, i els catalans, van experimentar un retrocspoltic sense precedents, amb la prdua de la repre-sentaci poltica, la militaritzaci, la imposici dunacontribuci abusiva sense laprovaci de les Corts i,finalment, laristocratitzaci dels crrecs municipalsen prejudici dels representants gremials. Pel que fa aEspanya, va pagar lalt preu de les concessions terri-torials i de la prdua del control comercial dels domi-nis americans, cosa que va suposar, en definitiva, laconclusi poltica de la decadncia espanyola. Vesper on! I com en el cas de Franco, el seu tarann ven-jatiu va llastar el seu prolongat regnat, que en cap cases pot qualificar de despotisme illustrat.

  Com ja se sap, darrera un gran home sempre hiha una gran dona, per darrera de Felip dAnjou (s, elV) hi va haver moltes faldilles que van aprofitar la ma-laltia que Felip arrossegava des de ladolescncia, i

  que li produen atacs transitoris de depressi, per re-menar les cireres al seu gust: diuen que la intran-signcia li venia per la seva primera muller, la cosine-ta Maria Llusa Gabriela de Savoia, i per la cambreramajor d'aquesta, Marie-Anne de La Trmoille, prince-sa dels Orsini, que en moltes coses era la que real-mente tallaba el bacall de les Espanyes a les sevesespatlles; quan la cosina va passar a millor vida i nose sabia qui havia quedat ms descansat, Felip es vatornar a casar (calia?), ara amb Isabel de Farnesio,nascuda a Parma, que autoritria i dominant (nanu,que tenies pa a lull?) va fer el que va voler amb ell iamb tot aquell que volgus sortir a la foto o no, i fins itot va pretendre curar la melancolia del reiet amb elscants del castrato Farinelli. Amb tot aix, sentn elmal nom de lanimoso que li deien i que tingus 11fills legtims. Com deia aquell, no s el mateix ttols denoblesa que titoles amb destresa.

  Ve de la pgina anterior

 • 88

  Han passat dos mesos iunes vacances pel mig. Iara ens fem tot un seguitde preguntes. En qu haquedat tot? Quin s l'estat

  de memria dels catalans? Recordemqu va passar el 10 de juliol? I recor-dem quin cas ens han fet els que ma-nen? (Ep, que se'ns han refregatper l'engonal, eh?) Ho hauria deser, per... la mani de l'onze sermassiva de deb? I el dia 12 sor-tir Montilla al balc de laGeneralitat per proclamar l'Estatindependent de Catalunya dins elsi de la Uni Europea? No s queem cregui gens ni mica aquestaltima possibilitat, per ho he es-crit perqu sc conscient que El WebNegre s una publicaci d'humor, i ima-ginar-se aquest paio fent aix s permorir-se de riure. Tanqueu els ulls iimagineu-lo all dalt recitant amb la se-va veueta de poca cosa all d'interpre-tant el sentiment i els anhels del poblebla bla bla... Amb fregit de disc antic, depedra. I tots a baix pixant-se de riure,com en aquella escena de La vida deBryan. Aix s, amb tota la plaa plena

  a vessar amb les estelades onejant benvives. Aquella seria l'ltima manifesta-ci amb estelades. Quina illusi, ja to-caria! Perqu, la veritat, tot i que li tincun enorme respecte, comeno a estarben fart d'haver de lluir estelada. N'esticfins als nassos de l'estelada, fins alsnassos! Jo vull lluir la bandera del meu

  pas, i la bandera del meu pas nomss la de les quatre barres, sense msmandangues. Prometo que l'endemdel dia que assolim la independnciadesar les estelades de casa en un ca-laix (o en un armari, que el lloc precsno el puc ajustar ara per ara) i sortir alcarrer amb la senyera, una senyeranormaleta i correnteta, d'aquella quepots comprar a metres i ms metres ala merceria del costat de casa perqu el

  disseny ho permet. Seria una demos-traci de normalitat. Fins aleshores,per, em (ens) cal demostrar que vull(volem) una Catalunya lliure i indepen-dent, i quina s la millor manera de fer-ho visible que fent onejar l'estelada?Per cert, parlant de ganes de normali-tat, quines ganes tamb que els conse-

  llers de la Generalitat deCatalunya deixin de ser conse-llers de la Generalitat deCatalunya i passin a ser, senzi-llament com ho sn aquests c-rrecs en tot el mn, ministresdel Govern de Catalunya.Ministres, una paraula que sem-bla seriosa i important i que nosona a coseta de nyigui-nyogui,

  a crrec de joguina, que s com sonaaix de conseller. Tan difcil s que pu-guem dir les coses pel seu nom?

  Ah!, i no ho oblideu: gorra, proteccisolar i aigua.

  ewnHOMO EMPRENYATVS

  per EUGENI BRANDAT

  Comeno a estar ben fart d'haver delluir estelada. N'estic fins als nassos

  de l'estelada, fins als nassos!

  Sortirem alcarrer?

 • 9

 • Hem tornat de va-cances (els quehi hagin anat,els altres, tot ique no tornem

  perqu no ens hem mogut,assistim al retorn dels quehan anat i ens fa la impressique nosaltres tamb tornem,i ara ja hi som tots). Doncscom deia ja hem tornat, hantornat les cassoles que etven el diari del Sr. Barbeta,ha tornat la Pilar Rahola ihan tornat les enquestes.

  Abans els diaris et rega-laven colleccionables ambuna certa pretensi cultural,de llibres, diccionaris...Arano, ara et fan comprar (queja no regalen res) ganivetsde cuina, cassoles, pellcu-les infumables per un euro iestris de bellesa per estarguapa i ves que un dia no etfacin comprar viagres i apa-rells per allargassar els pe-nis (no els donem idees, queens les copiaran sense dir-nos res). Vaja aix, que jahem tornat de vacances.

  La nostra admirada Pilarde Rahola no va escriureuna lnia en tot el mes da-gost. Ens va donar vacan-ces, la noia, i nosaltres que liho agram. Per en tornar elprimer que ha fet s escriuresobre Israel, que es veu queho enyorava. I ho diu, quems dun trobaria a faltar unarticle della sobre Israel iper tant ho fa. Un altre dia esbaralla amb la Judit Mascper aix de les oenegs, quemenys fotografies amb ne-grets i ms solidaritat de lavertadera, que a la caravanaaquesta del pessebre socia-lista hi ha trobat a faltar laTelma (la germana de la do-na del Felip de Borb) queper aix cobra de lAjunta-ment de Barcelona, diu. Unaltre dia li toca al Corbachoper el deixa b. A qui es ca-rrega s a lanomenat sectorcatalanista del PSC que diuque no existeix, que es fumvirtual, que en Castells nopinta res i que al PSC nomshi ha el sector Baix Llobre-

  gat. Ai, Pilar que tampoc t-han volgut al PSC! (DenMas, ni piu, cap dia, de mo-ment)

  La Vanguardia ens va re-galar amb una altra enques-ta de les seves (o delBarbeta). Ara ens diu queno. Que no som tan inde-pendentistes com ens haviadit setmanes enrere, Abansho rem un 47% i un 36% hiestava en contra. Ara nomssom independentistes un40% i hi estan en contra un45%. Ja ho veieu, en quatredies la gent deixa de ser in-dependentista i en canvi elsespanyolistes creixen i crei-xen cosa de no dir. Esperemque aquests resultats no va-gin pujant amb la mateixaproporci fins el 28 de no-vembre, o ja em veig laSnches Camacho de presi-denta de la Generalitat.Senyor, quin malson!! (ilAlbert Ribera de conselleren cap)

  Sant Tornemper MANEL, EL PUYAL

  LAVI

  10

  ewn+TECA PER A LINTELLECTE

 • 11SOLER

  QUEL

  ewn+TECA PER A LINTELLECTE

 • PUYAL

  PUYAL

  SOLER

  12

  ewn+TECA PER A LINTELLECTE

 • 13

  ewn+TECA PER A LINTELLECTE

  LAVI

  QUEL

  LAVI

 • 14

  VALNCIA: Controlats els focs a la zonad'Ontinyent, Barxeta i Rafelguaraf. Amb elscapellans expellits per quinze personesdient "Rafelguaraf" durant deu minuts haestat suficient per apagar les flames.

  CULTURA: S'inaugura la 28aSetmana del Llibre en Catal. Percelebrar l'xit, en la 29a ensplantegem que hi hagi ja dosllibres en catal.

  CLIMA: Augmenta el temor entre la poblacipel canvi climtic. "Si hi ha un cataclismeclimtic, desprs, continuar havent-hifutbol?" es demana la majoria.

  SALUT: Un ter de la poblaci no es netejales dents desprs de cada pat. I la meitat nitan sols fa cada pat.

  JUSTCIA: Millet declara davant el jutge ipodria entrar a la pres. Per de moment, novol.

  CONSELL DE MINISTRES:Corbacho assegura que se sentmolt satisfet per la seva tasca alcapdavant del ministeri de treball,pel que la xifra de satisfets aEspanya ja s'eleva a un.

  REFORMA LABORAL: El govern aprovadiverses mesures que facilitenl'acomiadament. A partir d'ara no sernecessari ni tan sols que l'empresari diguiadu amb la m.

  ELECCIONS: Montilla tambdescarta que els votants a lesproperes eleccions catalanestamb hagin de tenir el nivell Cde catal. POLTICA

  Les eleccions autonmiquescatalanes sern el proper 28 denovembre. Aix vol dir que laprecampanya electoral per a leseleccions del 2014 comenarel 30 de novembre.

  ewn+TECA PER A LINTELLECTE

 • 15

  Aigua amb gas

  La vida amb bombolles s ms divertida, isi vols un refresc sense calories, sensesucre, sense res, has dapostar per lai-gua amb gas. Reconec que en sc un ad-dicte i que em puc liquidar una ampolla

  de litre i mig, amb una mica de suc de llimona natu-ral, durant un dinar.

  Una que no us recomano, perqu pel seu preusembla que Paris Hilton es dediqus a subministraramb els seus pets el gas de lampolla, s la Perrier.Est molt sobrevalorada, per molt maco que siguiel recipient. s bastant millor la nostrada VichyCatalan, que no et dna sorpreses, patrocina lex-cellent programa del Ferran Monegal, i que t unbon sabor, i el punt just de bombolles. s una opci

  segura, encara que s una mica cara. De fet tro-bars litrones de birra ms barates. Si alg mha-gus dit als vint anys que pagaria ms per laiguaamb gas que per la cervesa hauria dit que s unborratxo, un penjat i un seguidor dels informatiusdel Salvador Alsius!

  Si us agrada amb ms presncia de gas, heudapostar per la Fontdor, la de la cutreampolla ver-da de plstic. Al Carrefour podeu trobar una que seli assembla molt en sabor i en fora de les bombo-lles, i ms barata. La Caldes de Malavella tamb es

  prou bona, i t un preu mitj. I la que s sorprenentper la seva presncia (ampolla de vidre), pel seugas i pel seu sabor s la que pots trobar de marcablanca a El Corte Ingls o a qualsevol Opencor.

  Si el teu nivell econmic s de crisi profunda, lateva opci s la Fuente Primavera. A qualsevolMercadona la trobars a preu de derribo. s dignai el gas t fora si s per consum immediat. A lamitja hora ja est desbravada, per per un dinarfunciona.

  per SERGI FIDALGOewnGASTRONOMIA IMPOSSI

  BLE

 • ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

  16GIULIO LAURENZIQ#

  "RETRATO QUIMRICO DE HCTORQUIROGA" para la eliminacin de Espaa enel MundoBasket:" Se acabaron los partidosde infarto. Quimrico eplogo para el tiempomuerto. La Roja se pierde en el Quirfano, yQuiroga en el recuerdo...ah, aquellos,sus

  partidos de infarto en las canastas colgan-tes de Babilonia.... Para el

  gran locutor Hctor Quiroga,ste,suQuimrico homenaje...

 • 17

  ewnEL WEB NEGRE DE BABEL

  BRITO

  PEDRO MOLINA

 • 18

  ewnHI HA QUI CREU QUE ELS MAILS QUE ENVIEM S

  N EDITORIALS

  l Web Negre es divideix!

  Aquesta setmana El Web Negre (www.elwebne-gre.com) es divideix, del verb dividir, que no voldir dir div, per entendrens. Ara (i no ens feudir quan durar lara) Web anir per un cant, iNegre per un altre, en direcci contrria per

  convenut que persegueix el mateix que Web, mentre queEl, qui sap perqu, diu quatre fstics del que desitgen elsaltres per li far el joc, momentniament, a un quart, queno sap quin paper t a lauca, per que, per si de cas, esdeixa estimar menystenint el prosme com a si mateix. En fi,Web ha fet intents desesperats de no arribar a aquest ex-trem i anar junts, per all de no noms ser un i poder, com amnim, fer petar la xerradeta la seva companya, que trami-ta els papers del divorci, lha denunciat per cretinisme men-tal: sembla que Web no entn que no es pot estar tota la vi-da parlant sol i a sobre donant-se la ra, per Negre shamostrat inflexible: vol que, si de cas, El Web Negre passi adir-se El Negre Web. El, pel seu cant, i per guanyar tempsperqu sap que la seva proposta no t possibilitats de reei-xir, proposa que sanomeni Negre El Web o, sin, Web ElNegre, on El seria una mena de frontissa para-xocs entreNegre i Web, o Web i Negre, que ve a ser el mateix perque segons com pot ferir susceptibilitats tampoc tantes,perqu en el fons i en la forma sn Quatre Gags.

  El cas confirma el que molts psiquiatres, psiclegs, fisio-terapeutes, fitosanitaris i fills de tot tipus denuncien fatemps: les vacances no sn bones per a tothom, i, si shande fer inexcusablement, s totalment desaconsellat fer-lesamb la parella habitual (que no sha de confondre amb qual-sevol altre tipus de parella), no noms perqu mai de la vi-da es gaudeixen tant com un ha imaginat illusriament, si-

  n perqu la teva estimada parella habitual pot fer queaquest temps doci passat en com es transformi en algunacosa contraproduent, arribant en alguns casos lamentablesa constituir un complet i manifest infern. Daqu al fracs ab-solut de la parella o dels trios, hi ha un pas, estret i molt f-cil de superar, no com el danar tots a una que sembla ma-terialment impossible dassolir.

  En fi, amics, tot i aix teniu al vostre abast un nou nme-ro de la revista, malgrat que hem hagut de vncer aquellsentiment corprenedor que ens assaltava quan repassvemalgunes de les pgines ms sublims de les parides setma-nals i que ens impedien qualsevol intent de reflexi crtica.Malgrat tot hem procurat oferir una visi sinttica i exhausti-va del que ha succet, una breu part de la histria, intentantdefinir tots els termes. Fins la setmana que ve webnegread-dictes, que, plantats a l11 de setembre, us oferirem ms hu-mor i stira de tots colors, i vdeos, i canons, i ximpleriesvries. El Web Negre, una oportunitat excellent per pren-dre un primer contacte, descobrir o b aprofundir en totesaquelles petites histries que conformen lentramat contra-puntstic de la histria nostra.

  La resposta

  Realment, aquesta noticia em preocupa. Totesles noticies em preocupen. Parlau de divisi idel debat entre El, Web i Negre. Si aplicam elque sha fet en el mn fins ara, el debat realnoms serie entre El i Web. Negre shauria de

  conformar, com de costum, i ms si es t en compte que,ben segur, es un estranger sense papers, que ha vengutdalgun extic pas afric noms per deixar sense feina alos trabajadores espaoles.

  El debat queda entre El i Web. No hi ha problema, jaque noms es tracta de fer veure a les dues parts en litigique havent fet fora de tot poder a Negre, el problema estresolt, i que no hi ha altra frmula millor per a la inde-pendncia dambdues parts que la uni, o coalici, una ve-gada rebutjada possibilitat de veu i vot de Negre, precisa-ment pel fet de ser Negre i voler llevar el treball als honratstreballadors blancs, venguin don venguin i millor si s ambla bossa plena deuros (o dlars, si no queda ms remei).

  Segons la meva deducci, es podria proposar lalter-nana, s a dir: Elweb i Weble, una setmana per om.

  I Negre? com queda Negre?, alg podria preguntar.Amb el cul a laire, com correspon, seria la resposta

  real.Ha desidido regresar a frica, que s de donde biene y

  que nunca tendria que haber abandonado, con la intensinde quitar el trabajo a los espaoles, como todo el mundo sa-be, seria la resposta crua.

  Ha decidit no intervenir en el conflicte i per aix shasucidat, seria la resposta poltica.

  Espero haver pogut ajudar a desbaratar el cisma, per bde la humanitat

  Una abraada,K.K.K

  Segurament el text us soni. Tot just el vau llegir la setmana passada, quan vam enviar el correuanunciant que El Web Negre havia sortit. Al nostre insigne columnista JIGG se li van escapar secrets deredacci (que si ens dividim i que tat i tal). Va haver lectors que ho van confondre amb un editorial i unaltre ens va enviar una carta mirant de posar una mica de pau. I, com que tots us mereixeu llegir la car-ta, aqu ho teniu tot.

  per JIGG

  per PEP ROIG

 • Al damunt dels nostres cants: Nstor Maci

  aixequem una Senyera:Puyal

  que els far ms triomfants:Josep Ignasi Gras

  Au, companys, enarborem-la:Kap

  en senyal de germandat!:L'Avi

  Au, germans, al vent desfem-la: Soler

  en senyal de llibertat:Ermengol

  Que volei! Contemplem-la: Napi

  en sa dola majestat!Quel

  Oh bandera catalana!:Elchicotriste

  nostre cor t's ben fidel: Quim

  volars com au galana:Dani Saus

  pel damunt del nostre anhel: Xavier Salvador

  per mirar-te sobirana: Jordi Artigas

  alarem els ulls al cel:Pere Gil

  I et durem arreu enlaire: Eugeni Brandat

  et durem, i tu ens durs: Devil

  voleiant al grat de l'aire:Brito

  el cam assanyalars:Pedro Molina

  Dna veu al teu cantaire:Roger Fillol

  llum als ulls i fora al bra:Meritxell Gil

  El Web Negre no coincideix necessriamentamb les opinions dels seus autors.De fet, la majoria de vegades no en tenim, daix.Quina angnia, oi?

  ewnTRACA FINAL

  19NSTOIR