El Web Negre 018

of 26 /26
Segona època Número 18 11 març 2010 Si van suposadament a favor d’uns, es diu “villarato”. Si van demostradament a favor dels altres, es diu “normalitat” 1 NÉSTOR

Embed Size (px)

description

Revista d'humor i sàtira

Transcript of El Web Negre 018

Page 1: El Web Negre 018

Segona època

Número 18

11 març 2010

Si van suposadament a favor d’uns, es diu“villarato”. Si van demostradament a favordels altres, es diu “normalitat”

1NÉSTOR

Page 2: El Web Negre 018

2

ewnQÜESTIÓ DE BANYES

per JIGG

Per no posar més el dit a la nafraproposem que des d’ara les ILP(Iniciatives Legislatives Popu-

lars) i altres questions les fem com siles fessin uns altres que no som nosal-tres, però serem nosaltres, ja ho ente-neu. Res d'iniciatives catalanes! Faremveure que nosaltres no tenim cap inicia-tiva. Ara, perquè les nostres iniciatives ipensaments no facin cap mena d’enre-nou i els de la cort i altres patges i esbi-rros no posin el crit al cel s’ha de ferveure que les iniciatives les pareixen al-tres. Ens podríem fer dir polonesos,però des que el diccionari Collins ja de-fineix que “polaco” és sinònim de ca-talà, se’ns veuria el llautó i els més lle-

traferits ens denunciarien. Una bonasolució pot ser fer-nos passar per cana-ris. Per què no? Sembla que tot i la se-va excessiva perifèria i que són d’un al-tre continent, tenen patent de cors i lesseves iniciatives estan ben vistes a lesespanyes, i que encara que siguin lesmateixes que les nostres no fan pupa aningú. Aprofitem-ho,no? Sempre po-drem estar en confrontació amb els pe-riquitos, que queda d’allò més natural.

Des d’ara ens direm canaris

KAP

Page 3: El Web Negre 018

3

ewnQÜESTIÓ DE BANYES

NÉSTOR

KAP

SOLER

Page 4: El Web Negre 018

ewnQÜESTIÓ DE BANYES

4

NAPI

KAPQUEL

Page 5: El Web Negre 018

55

Resulta que el Parlamentde Catalunya ha co-mençat a discutit una ILP,que vol dir Iniciativa Le-gislativa Popular, per veu-

re si s’il·legalitza la festa dels toros aCatalunya. No és, per tant, una iniciati-va de cap partit polític amb representa-ció al Parlament. És una iniciativa po-pular, allò que qualsevol ciutadà recullun fotimé de signatures pel carrer iquan les te totes ho porta al Parlamenti el Parlament no te més remei que dis-cutir-ho. Coses de la democràcia, ves,que voleu que us digui.

I han posat el crit al cel. Em referei-xo a “ells”, als espanyols de soca-rel,que cada dia ens demostren que hosón tots (de soca-rel, d’espanyols pot-ser no ho som tots). Ja us podeu imagi-nar, tota la premsa, totes les ràdios itots els canals de televisió que vetllenperquè no ens desviem del “españolis-mo cañí”, han dit i ens han dit de tot, jaho haureu sentit.

I han volgut emprar arguments. Undels arguments és que això de la “fies-ta nacional” dóna molt llocs de treball,que si sastres, que si els que fan las“lentejuelas”, que si els banderillers,que si els picadors, que si els “mozos”(que no mossos) de “estoque”, que siels que venen entrades... i, és clar, ambla crisi i l’atur que hi ha, és una irres-

ponsabilitat plantejar ara prohibir el to-ros. I a més a més, amb la crisi i l’aturque hi ha, els catalans ens preocupemper aquestes collonades en comptesde preocupar-nos d’acabar amb la crisii l’atur, que és el que hauríem de fer,com allò altre de convocar consultes

populars per saber si volem la inde-pendència. Al·lucinen amb nosaltres,vaja! I ho justifiquen amb argumentsculturals, tradicionals, artístics... i pa-triòtics!

I és que es veu que torturar un ani-mal és cultura, tradició i un art i aixòagrada a molta gent culturalment i artís-ticament molt sensible. Sí home! El quepassa és que la gent va als toros no aveure com li fan una “faena” al pobretoro, no! Van a veure si el toro enganxaal torero, vet aquí!! I ja em direu què tea veure això amb la cultura i l’art.

Ah! Una dada important. La comuni-tat autonòmica de Canàries fa una pilad’anys que va prohibir les corrides a totl’arxipèlag. I “ells” no van dir ni piu.Només piulen quan s’ho plantejaCatalunya. Estrany, no?

L’ “art” dels toros

ewnEL GAT PENTINO

per MANEL, EL PUYAL

Es veu que torturar unanimal és cultura,

tradició i un art

Page 6: El Web Negre 018

L'Empordà(Sopa freda de cabra)

Nevat entre Blanes i Cadaqués,sense llum per la gran nevada,

cagadets de fred i pots estar segur,que els que manen es toquen la fava.

TV3 ens deia que a la matinada pararia,però cap al migdia estava tot colapsat.Sembla que el Govern no té pressa,on deuen ser els camions de sal?I és que tot blanc i sense fressaés molt més bonic l'Empordà.

Els minuts que passen ben bé semblen anysi aquell fred encara aguantavasense llum i sense calefaccióquina porqueria de previsió.

TV3 ens deia que aquella nevada passaria,però cap al migdia tothom estava emprenyat.

Sembla que el Govern no té pressa,on deuen ser els camions de sal?I és que sense llum ni carreteres

és molt més bonic l'Empordà.

I quan veig que no ho arregleni la cosa va per llarg...

potser que avui no em suicidipotser ho deixi fins demà,

fins demà, fins demà!!

per SENYOR BURXA

DEVIL

QUEL

QUEL

ewnCATALUNYA EN BLANC

6

Page 7: El Web Negre 018

ewnCATALUNYA EN BLANC

7L’AVI

Page 8: El Web Negre 018

ewnCATALUNYA EN BLANC

8PUYAL

JOSÉ ORCAJOJOSÉ ORCAJO

QUEL

Page 9: El Web Negre 018

ewnCATALUNYA EN BLANC

Amic Hereu, germà icompany, escolta!: ElWeb Negre es postulaper ser l’oficina tècnicade la candidatura dels

Jocs d’Hivern del 2022. Capacitatde gestió i iniciativa no ens la podeunegar. A més a més, ens has tingutal teu costat des del principi, recol-zant el teu propòsit sense defa-llença, com has pogut comprovarsetmana rere setmana si has estatal lloro. Potser hem estat els únicsen els que no ha minvat ni una en-gruna l’esperit olímpic hivernal bar-celoní, ni en els pitjors moments.Molts se’n fotien de la teva proposta,però nosaltres, que som de la bro-ma, però que sabem copsar comningú i abans que tothom on hi haun personatge excepcional i unaidea que perdurarà en el temps (allòque en diuen un abans i un des-

prés), fins i tot en els moment mésnegres (és a dir, quan en hem que-dat sense llum per la tempesta deneu) t’hem manifestat el nostre su-port incondicional. I el mantenim.Perquè nosaltres no formem part nidels escèptics ni dels caníbals d’a-quest país, com denuncia amb mésraó que un sant en Leopold Rodés, iestem amb ell quan afirma que lacandidatura és una magnífica idea. Iapa, que no t’hem donat idees per al’èxit de la comtessa! No et quei-xaràs, no!

Però, amic, ha arribat l’hora de laveritat, el moment de posar fil a l’a-gulla, el dia de posar en pràctica allòque hem predicat. I pensem que desdel EWN ho podem fer, que millorque nosaltres no ho farà ningú, so-bretot si ens expliqueu així per so-bre el que heu aprés a Vancouver.Nosaltres, aquesta setmana de

neus i de bens, també hem aprés unmunt de coses molt útils de cara aser la millor oficina tècnica de lacandidatura: per exemple tot, arasabem de primera mà tot el que dei-xa de funcionar a la que neva. Peròaquests petits entrebancs ens espe-ronen encara més! I estem amb tuquan dius que posaràs els Pirineusal mapa de món! Sí senyor!, ambdos collons! Perquè aquets setmanahan quedat tot blancs i no se’ls veia!També diuen que a Vancouver veuconèixer el sistema de transport pú-blic. Collonut! Perquè hem d’enten-dre que allà funcionava tot i la gelor.En fi, parlem-ne.

Els Jocs del 2022 a Barcelona ens il·lusionen! (IV)

Seguim amb tu, company, com sempre!

9

DANI

SAU

S

per JIGG

Page 10: El Web Negre 018

ewnCATALUNYA EN BLANC

NÉSTOR

10

PUYAL

SOLER

Parlant de neu... la volva és allòque hi ha entre les cames de les

senyores frígides???

Page 11: El Web Negre 018

11

per PERE GIL

XAVI

ewnTÀPIES

Cultura que put

La Fundació Tàpies, al bonic edifici modernista deLluís Domènech i Montaner al carrer Aragó, ha estatdos anys tancada. En tots els racons del país, els ca-talans i catalanes estaven desesperats i somicavenper les cantonades: el riu de llàgrimes de desespera-ció del nostre poble sembla que és el causant que ha-gi pujat el nivell del mar, i diversos països d'aquellsque són situats en illes que amb prou feines s'alcenun parell de pams per damunt del nivell del mar, ha-vien demanat reiteradament la obertura d'aquesta ins-titució indispensable per la història de l'Art, per evitarel cataclisme aquàtic que suposa tanta plorera. La no-vetat de la petita reforma, que ha costat 8,3 milionsd'euros, un preu arregladet perquè el manobre eracunyat del conserge de la fundació, no és el nou pa-velló situat sobre l'auditori, ni la restauració de la faça-na (d'on, estranyament no s'han tret uns filferros ro-

vellats que pengen del terrat), si no el mitjó instal·lat alpati interior. Des que Tàpies va projectar el mitjó per alSaló Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya finsa la instal·lació definitiva del mitjó, resulta que la peçad'obra s'ha encongit una mica. Recomanem a Tàpiesque no renti la seva roba bruta amb aigua calenta,que després passa el que passa…

Pere Gil

Cultura que put

Page 12: El Web Negre 018

ewnCOSES DE L’AVI

12Continúa a la pàgina següent

Page 13: El Web Negre 018

L’AVI

Ve de la pàgina anterior

13

ewnCOSES DE L’AVI

Page 14: El Web Negre 018

“Vaig venirdel rotlloErasmus”

EWN: La feina dels cronistes delsconflictes armats ha canviat moltdes de l’època de vostè?

GO: Els corresponsals de guerrad’avui en dia són uns fleumes. Tots benatrinxerats darrere dels exèrcits i vingaa escriure cròniques de pa sucat amboli per a penjar als seus blocs i presu-mir. Jo quan era jove, per fer els meusescrits sobre la guerra civil espanyolavaig venir a Catalunya a lluitar! Portavauna arma i matava fatxes per aquí, fat-xes per allà! I com que a banda de serbrigadista internacional vaig militar alPOUM al final no sabia ni amb qui ana-va... a vegades m’aixecava pel matí icomençava a disparar a l’aire perquèsí, pim! pam! pum!... aquesta! Aquestaés l’essència del periodisme!!!

EWN: Bé, no s’exalti...GeorgeOrwell és un pseudònim, el va prefe-rir a al seu nom real, Eric Blair...

GO: Sí? Cony, ni ho recordavad’això

aquesta setmana entrevistem aGEORGE ORWELL

ewnART I LITERATURA!Sí, també a EWN

KAP 14

per ROGER SERÓ

Continúa a la pàgina següent

Page 15: El Web Negre 018

EWN: Bé... una tema que teníemmoltes ganes de plantejar-li és el fe-nomen facebook, quina opinió li me-reix?

GO: Odio tenir sempre la raó! Emvaig equivocar amb les meves predic-cions catastròfiques? Estem tots con-trolats o no? Ens tenen a tots fitxats i noens en adonem! Ja mai tonarem a serlliures...

EWN: Però vostè se n’ha fet uncompte o no?

GO: Sí, és molt divertit (riu estúpida-ment) m’encanta xafardejar. Em passoel dia jugant al Farmville.

EWN: Ja posats parli’ns del seullibre “Animal Farm”, és una críticaal règim stalinista bé o als totalitaris-mes en general?

GO: Li seré franc, jo el que volia erafer una història d’animalets, com lesque feien triomfar a en Disney a l’èpo-ca... Però ningú em va entendre, supo-so que el públic no estava preparat...

EWN: Tornem a la guerra civil, unconflicte que és el rerefons de mol-tes obres artístiques...

GO: Sí, com el meu llibre “Homageto Catalonia” (disponible a Amazon) ola meva foto del milicià caient...

EWN: No es flipi que aquella fotono és seva, és del fotògraf RobertCapa.

GO: Bé, el que volia dir és que vaigdeixar empremta important

EWN: Ernest Hemingway tambéhi va participar, potser van coincidir i

tot en algun episodi d’aquesta tristaguerra?

GO: Ostres, espero no haver-lo dis-parat...

EWN: Estava al mateix bàndolque vostè...

GO: De debò? Bé també fora pos-sible ja que aquella merda de fusellsque teníem es disparaven sols de tanten tant. Ens els enviaven els sovièticsen plan solidari però teniem moltesbaixes per aquest tema. Ester-nudaves i et disparaves a la cara...L’avantatge del bàndol nacional ésque només ens disparaven a nosal-tres, clar, ells anaven molt més perfeina, així qualsevol.

EWN: Va aprofitar per conèixerCatalunya?

GO: Vaig voltar per alguns pobletscostaners i vaig passar molt de temps aBarcelona també. Jo sóc dels que pen-sa que abans era més maca, sensetants turistes...

EWN: Home senyor Orwell, queestaven en guerra, quins turistes vo-lia que vinguessin?

GO: I en una escapada em vaig fera una catalaneta que estava de bonveure... potser és l’àvia d’algun delslectors d’aquesta revista.

EWN: Batalles les que vulgui, ba-talletes no cal que me lesexpliqui...Va aprendre català durantels seus dos anys de guerra?

GO: No vaig aprendre una merda,vaig venir una mica en plan

Erasmus...Però aquí a l’infern he fet uncurset.

EWN: Que ha llegit darrerament?GO: M’he llegit tota l’obra de

Mishima... que profund! Estic esperanta que mori per demanar-li que em signitots els volum!

EWN: Però senyor Orwell! YukioMishima va morir fa quaranta anys!Es va suïcidar!

GO: (sobtat) Merda, doncs hi ha unjaponès aquí que em pren el pèl... Clar,sóc el més comunista i se’n foten demi...

EWN: Gràcies pel seu temps.GO: I recordi, el gran germà el vigi-

la....EWN: Però és bo o dolent això?GO: Doncs no m’ho havien pregun-

tat mai... és bo, no?

ewnART I LITERATURA

15

Ve de la pàgina anterior

Page 16: El Web Negre 018

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

TREBALLADORA

GARZÓN

16

JOSÉ ORCAJO

JOSÉ ORCAJO

Page 17: El Web Negre 018

17

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

CRISI

CRISI

COMUNICACIÓ

NAPI

BIÉ

ELCHICOTRISTE

Page 18: El Web Negre 018

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

18

INTERNACIONAL

PATRIMONI

PIRATES

NAPI

NAPI

NAPI

Page 19: El Web Negre 018

ewn+TECA PER A L’INTEL·LECTE

19

BURKA

PÍNDOLA

GOD SHAVE THE QUEEN

ELCHICOTRISTE

ELCHICOTRISTE

ELCH

ICO

TRIS

TE

Page 20: El Web Negre 018

Francesc Fontanals i Mateu

20

per JORDI ARTIGASewnEL CALAIX DELS NINOTS

Afinals del passat gener elsmitjans de comunicació ca-talans es vàren fer eco deltancament i trasllat del’Escola d’Art i Disseny co-

neguda vulgarment com la “Llotjad’Avinyó” que forma part de la xarxad’escoles antigament anomenadesd’Arts i Oficis. Es tractava del singularedifici de la placeta de la Verònica quefa cantonada amb el carrer d’Avinyó a

Barcelona. El motiu imprevist d’aquesttancament fou l’enfonsament d’un sos-tre interior per sort en unes hores en lesque no hi havía classes.

El dibuix que il·lustra el text d’aques-ta setmana és degut a FrancescFontanals i Mateu (Mataró, 1900 –Barcelona, 1968), dibuixant, pintor, es-cenògraf i decorador que precisamenthavia estudiat a Llotja quan aquesta

encara deuria estar a la Llotja de Mar,on per cert també estudià Picasso. Eldibuix, que recull una part de l’edifici,fou publicat al setmanari “Destino” el 5de novembre de 1966 amb un text quees titulava “ La Escuela de Bellas Artesen la inopia”.

Fontanals, de qui tornaré a parlar enaquestes pàgines d’El Web Negre, tin-gué una llarga carrera en totes les cita-

FRANCESC FONTANALS

Continúa a la pàgina següent

Page 21: El Web Negre 018

21

ewnEL CALAIX DELS NINOTS

des especialitats artístiques a les quees dedicà, però la que li donà més po-pularitat fou precisament la de l’humorgràfic, terreny en el que començà a lapremsa de l’avantguerra. Fou amic del’ús de pseudònims: signà com a“Soka” a “ La Rambla ”, com a “Oka” a“El Bé Negre” (gloriós antecedent d’a-quest web) en els anys 30, i com a “Jip”

al setmanari “Destino” entre 1953 i1968, any de la seva mort.

TORNANT A L’EDIFICI……Diré que s’acabà la seva cons-

trucció en el 1883 sent projectat pelmestre d’obres Tiberi Sabaté en un es-til eclèctic amb un frontó clàssic, granbalconada i dues gran escultures a lafaçana. La de l’esquerra representauna matrona que significa la indústria,que esculpí Joan Roig i Soler, i la de ladreta el comerç en la imatge del déuMercuri l’anomenat “missatger delsdéus”, de la que és autor RossendNobas, més conegut per ser tambél’autor de l’escultura de Rafael deCasanova.

Això es deu a que fou construït perallotjar el Casino Mercantil que desprésesdevingué el Borsí . Posteriorment i apartir de 1940 fou la seu de la Llotja oEscola de Belles Arts que havia estat ala Llotja de Mar fins que es va traslladara l’edifici de la facultat de Belles Arts aPedralbes. Finalment esdevinguél’Escola d’Arts i Oficis, en els darrerstemps Escola d’Art i Disseny. L’edifici,en la part de totes les façanes, fou res-taurat fa pocs anys, però en canvi no esva restaurar a fons tot el laberíntic es-pai interior. Per tant sembla com si a laGeneralitat , que és propietària de l’edi-fici, ja li anava bé que s’ensorrés el sos-tre per així tenir l’excusa de desallotjar

a l’escola, almenys això és el que handeclarat els responsables i alumnes del’escola.

I sembla que tot ja ha estat pastatabans doncs desseguida s’ha sabutque possiblement l’edifici, un cop res-taurat, serà ocupat pel CoNCA –Consell Nacional de la Cultura i lesArts, o sigui allò de “quítate tú para po-nerme yo”.

UNS RECORDSAquest edifici suposa una especial

significació per a un servidor, deixeu-me fer-vos en cinc cèntims. El palauetde la Llotja d’Avinyó és una veritable“llaminadura” d’art i arquitectura, i cridal’atenció a tothom que hi passa pel seudavant, tant és així que els turistes en-traven a dins pensant que era un mu-seu i l’escola hagué de posar un rètolindicant que no es podia visitar.

Fou durant els anys 1993 a 2005que gràcies a l’interés i generositat delseu director Lluís Casado, que aquelllocal esdevingué la seu de l’ASIFA-Catalunya, l’associació dels professio-nals del cinema d’animació. En aquellaèpoca vaig programar les sessionsmensuals de cinema, entre les que re-cordo especialment les d’assistènciesmultitudinàries com les dedicades al ci-neasta Vicenç Bassols que treballà alsgrans estudis dels EUA com Disney i

Hanna & Barbera i als germansGrangel tant lligats també a les super-produccions nordamericanes d’anima-ció.

La sumptuositat decadent d’aquellvell edifici conserva encara en el seu in-terior mostres del seu antic esplendorque ha fet que en el seu interior s’haginrodat escenes per a pel·lícules i filmspublicitaris. La seva gran escalinata demarbre blanc amb una escultura queporta un llum, els sostres treballats ambmotllures de fusta, la saleta modernis-ta, els grans armaris, de caoba?, de lasala de professors…

I diuen que l’edifici guarda també un“misteri”: un passadís secret, ara sem-bla que enrunat, que datava de l’èpocadel Casino, quan es podíen guanyargrans fortunes i no era prudent sortircarregat de molts diners en un carrerllavors tant perillós. Per tant si l’existèn-cia del passadís és veritable, aquestconduiria fins a la plaça de Sant Jaume.

Sigui com sigui, tant si l’Escola tornaal lloc ocupat com si no, aquesta, pro-fessors i alumnes mereixen aviat unslocals dignes, cèntrics i… que no s’en-sorrin.

Ve de la pàgina anterior

Page 22: El Web Negre 018

ewnEN PILOTES

El Madrid les veuquadrades quan jugacontra els equips que

acaben en “on”:Alcorcón, Lyon...

Des d’aquí proposemque el Barça perdi la “a”

del seu nom:Futbol Club Barcelon

22

Page 23: El Web Negre 018

23

Whisky for you (2)

Què uneix José Maria Aznar, José LuisRodríguez Zapatero, Cayo Lara, MaoTse Tung i José Montilla? Que ningú hatingut la sort de provar el magníficwhisky Inver House, un scotch quiero y

no puedo que te’l poden colar com a importació en ladisco John Long Silver en una festa de samarretesmullades. Amb Coca-Cola, gel i una mica d’imagina-ció, pot colar...

El Jameson no necessita presentació: un irlandèsque qualsevol amant del bon whisky el pot apreciar abon preu. Sobre tot si et fots un viatge a Andorra ambl’excusa de veure els “paisatges naturals” i carreguesel cotxe de tabac d’oferta del Punt de Trobada, un

autèntic brandy francès Napoleon made in Encamp-La Massana Distillery Corporarion i d’un parell d’am-polles d’aquest magnific licor.

El Cardhu està sobrevalorat, però si et cau en unabarra lliure d’un bateig, boda o comunió, ataca l’am-polla sense compassió. Si has de pagar tu, millor op-tar per un JB de quinze anys o un Ballantine’s de dot-ze. Sortiràs guanyant, t’jo juro per Snoopy i pel jutgeGarzón.

El Glen Grant és un malta que mai falla. És el pri-mer single malt que vaig tastar a un pub que ni recor-do on era – la Guinness va fer bé la seva feina -, isempre m’ha fascinat la seva simplicitat. Sol et trans-portarà a un món on no hi ha polítics sense escrúpols,jefes amb mala llet i patates braves congelades ambsalsa de pot. Un paradís a la terra...

per SERGI FIDALGOewnGASTRONOMIA IMPOSSIBLE

Page 24: El Web Negre 018

24

ewnCRÒNICA CINEMATOGRÀFICA

Pena d’Òscars, la veritat,vam quedar una mica de-cebuts i malhumorats. Varesultar una comèdia cas-posa, una cosa sense suc

ni bruc (els ja grans hem gaudit d’edi-cions realment espectaculars i esplèn-dides, però enguany no va poder ser,es veu). I el promès glamour? Tambél’han perdut de vista a Hollywood?Home, si en fixem en la majoria delsguions que escriuen actualment peraquelles terres assolellades, potser síque ja no saben què és. O potser ésque amb tant de sol han pescat una in-solació.

Menció a part van ser els vestits d’e-lles. Més encaminats a ressaltar defec-tes en comptes d’amagar-los, que és elque se suposa que ha de fer un bonmodista o el prêt-à-porter de casta. Aveure si no: a qui se li acut cosir aquellsmotius florals (o eren directament collitsde l’hort?) a les mamelles de laTheron? Qui va ser el malapersona(per dir-ho suau) que va decidir esbom-

bar a tort i a dret que el cul de laJennifer Lopez era la mare de tots elsculs a les pantalles 16/9? La SigourneyWeawer va lluir de bon grat allò que en-senyava sense vergonya o era una pro-mesa feta a ves a saber quina divinitatper tornar a pescar un alien? I què me’ndieu de l’escala de cargol afarbalanadaque va lluir la Vera Farmilla? Sempreque assistim –creieu-nos, voldríem im-pertèrrits (però no es pot, escolti, no espot!: se’ns rebel·la el gust!)– a aquestespectacles de la catifa vermella pen-sem en les pobres mares de les noiesque ho han d’estar patint d’allò més.

Perquè ja no podem dir allò de “miraque els hi ha posat la mare!” pensantque la pobre senyora s’ha begut l’ente-niment i té el gust al cul. No; ara hohem d’adjudicar als prínceps de l’agullade cosir. Per això, potser, l’explicacióde tant desori vestimentari la tenim enla revenja de molts d’aquests advoca-dors de la benaurada Santa Llúcia (queels guardi la vista!): emprenyats encomprovar com les artistes els fan el

salt vilment, acudint als tallers de cos-tura de la competència, quan ells, unany o altre han vist alabats els seusmagnífics i lluents esforços esmerçatsen cobrir les cobejades carns de tantastarlette i alguna que altra estrella, van iels hi entaforen el primer que troben.De fet tot és un problema de banyes.

La venjança dels modistesper JOSEP IGNASI GRAS

Page 25: El Web Negre 018

25Q#

GIULIO LAURENZI GIULIO LAURENZI

ewnEL WEB NEGRE DE BABELUn año más el directo de los Oscars se presentaante el abismo de la audiencia ultranocturna co-mo un ejercicio de funambulismo catódico paramantener el tostón en ascua, cual roscón dePascua de una industria de reyes y paganos, deaquelarres de vanidad y habas a precio de trufa enel que todo está, de antemano, atado y bien atado.No lo duden. Volverá a salirles el haba.

Page 26: El Web Negre 018

26

ewnTRACA FINAL

ROGER FILLOL

Els de El Web Negre també estem en contra delmaltractament dels animals:

Està contra les curses de braus si els braus van a peu:Néstor Macià

Està contra l'assetjament sexual a les vaques:Puyal

Està contra les lluites de galls i els ulls de poll:Josep Ignasi Gras

Estima tant els animals que sempre fa el burro:Kap

Estima els animals i les animales:L'Avi

Creu que a la protectora d'animals unten els gossos ambcrema solar:Soler

Sap que el millor amic de l'home és el pernil:Napi

Les seves mascotes viuen millor que ell:Quim

No menja porc perquè li recorda els polítics del seu poble:Dani Saus

No són vegetarians perquè els fa pena veure sofrir unenciam:Jordi Artigas, Roger Seró

És el nostre periquito preferit:Sergio Fidalgo

És un peix que es porta l'oli:Elchicotriste

Fa volar coloms:Quel

Passa la nit del lloro:Xavi

Lliga els gossos amb llangonisses:Orcajo

Busquen els tres peus al gat:Roger Fillol, Devil, Jordi Arasa

Tenen el cap ple de pardals:Eugeni Brandat, Pere Gil i Juli Vert

Són com cabres boges:Ermengol, Bié

No diuen ni ase ni béstia:Giulio Laurenzi, Carlos Brito, Pedro Molina

El Web Negre no coincideix necessàriament amb lesopinions dels seus autors. De fet, la majoria devegades no tenim ni opinió.