EL GREUGE COMPARATIU ECONÒMIC DE LES PERSONES AMB ... · PDF file tarifacions a aplicar...

Click here to load reader

 • date post

  08-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EL GREUGE COMPARATIU ECONÒMIC DE LES PERSONES AMB ... · PDF file tarifacions a aplicar...

 • 1

  EL GREUGE COMPARATIU

  ECONÒMIC DE LES

  PERSONES AMB

  DISCAPACITAT DE LA

  CIUTAT DE BARCELONA

  2017

  Maig de 2019

  Jordi Puig i Gabau (ESCI-UPF)

  Marta Segura Bonet (ESCI-UPF)

  Amb la col·laboració de:

  Mª Luisa de la Puente Martorell (Parc Sanitari Sant Joan de Déu)

  Silvia Ángel Buil (Parc Sanitari Sant Joan de Déu)ÍNDEX

 • 2

  0. INTRODUCCIÓ 5

  0.1. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA SITUACIÓ DE PARTIDA 6

  1. OBJECTIUS DE L’ESTUDI 9

  2. ANÀLISI TEÒRICA 11

  3. REFERENTS INTERNACIONALS 17

  4. CONTEXT 22

  4.1. CONTEXT GENERAL DE LA DISCAPACITAT 22

  4.2. LA DISCAPACITAT EN XIFRES A LA CIUTAT DE BARCELONA L’ANY 2017 23

  5. METODOLOGIA SEGUIDA EN L’ELABORACIÓ DE L’INFORME 50

  5.1. DETERMINACIÓ DELS DIFERENTS ELEMENTS METODOLÒGICS 51

  5.2. DEFINICIÓ DELS DIFERENTS PERFILS 52

  5.2.1. Persones amb discapacitat de 6 a 64 anys 53

  5.2.2. Persones amb discapacitat de 65 anys o més 56

  6. ANÀLISI DE COSTOS 57

  6.1. DETERMINACIÓ DE LES DISTINTES TIPOLOGIES DE COSTOS PER AL GRUP D’EDAT DE 6 A

  64 ANYS 57

  6.2. COSTOS D’ATENCIÓ PERSONAL 60

  6.2.1. Costos d’atenció per a les activitats de la vida diària (AVD) 61

  6.2.2. Costos d’atenció especialitzada 68

  6.3. COSTOS ADDICIONALS VINCULATS A LA DISCAPACITAT 74

  6.3.1. Habitatge 74

  6.3.2. Béns i serveis 79

  6.3.3. Desplaçaments 98

  6.3.4. Suport formatiu i de manteniment de la qualitat de vida 108

  6.4. COSTOS D’OPORTUNITAT DELS INDIVIDUS 112

  6.5. COSTOS D’OPORTUNITAT DE LES FAMÍLIES I DE L’ENTORN DE SUPORT 130

  6.6. RESUM FINAL DELS COSTOS PER AL GRUP D’EDAT DE 6 A 64 ANYS 144

  6.7. ELS COSTOS DE LA PLURIDISCAPACITAT 150

  6.8. ELS COSTOS PER AL GRUP D’EDAT DE MAJORS DE 65 ANYS O MÉS 153

  6.8.1. Determinació dels costos d’atenció personal per al col·lectiu de 65 anys o més 154

  6.8.2. Determinació dels costos addicionals (habitatge, béns i serveis, desplaçaments i

  suport formatiu i de manteniment) per al col·lectiu de 65 anys o més 158

  6.8.3. Determinació dels costos d’oportunitat per als individus de 65 anys o més 163

 • 3

  6.8.4. Determinació dels costos d’oportunitat de les famílies i de l’entorn de suport per

  al col·lectiu de 65 anys o més 166

  6.8.5. Resum final dels costos per al col·lectiu de 65 anys o més 171

  7. ANÀLISI D’INGRESSOS I DE BONIFICACIONS 176

  7.1. DETERMINACIÓ DE LES DISTINTES TIPOLOGIES DE BONIFICACIONS I D’INGRESSOS PER

  AL GRUP D’EDATS DE 6 A 64 ANYS 177

  7.1.1. Pensions no contributives 177

  7.1.2. Renda garantida de ciutadania 180

  7.2. AJUTS A LA DEPENDÈNCIA 180

  7.3. PROGRAMA D’AJUTS D’ATENCIÓ SOCIAL (PUA) 188

  7.4. DEDUCCIONS 196

  7.4.1. Rendes exemptes 196

  7.4.2. Mínims 197

  7.4.3. Reduccions de la base imposable 199

  7.4.4. Guanys i pèrdues patrimonials 201

  7.4.5. Deduccions 201

  7.4.6. Impacte mitjà 202

  7.5. ALTRES TIPOLOGIES D’AJUTS I INGRESSOS 203

  7.5.1. Subvenció de pròtesis i ortesis 205

  7.5.2. Reducció de l’IVA per la compra d’un vehicle 205

  7.5.3. Exempció de l’impost de matriculació 206

  7.5.4. Reducció de preus al transport públic 207

  7.5.5. Exempció i bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 209

  7.5.6. Exempció de la taxa per censar un gos pigall 210

  7.5.7. Exempció i reduccions al copagament farmacèutic 211

  7.5.8. Subvenció de productes farmacèutics exclosos de la Seguretat Social 212

  7.5.9. Prestacions de la FUNDACIÓ ONCE 212

  7.5.10. Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges a la ciutat de

  Barcelona 213

  7.5.11. Permís de conducció i adaptació de vehicle 214

  7.5.12. Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda 214

  7.5.13. Reserves públiques d’aparcament 214

  7.5.14. Reserves individuals d’aparcament 215

  7.5.15. Assegurances front situacions de discapacitat sobrevingudes 215

  7.5.16. Conjunt de prestacions rebudes sota l’epígraf d’altres ajuts 220

 • 4

  7.6. AGRUPACIÓ DE PRESTACIONS PER AL GRUP D’EDAT DE 6 A 64 ANYS 221

  7.7. DETERMINACIÓ DE LES PRESTACIONS PERCEBUDES PELS INDIVIDUS DE 65 I MÉS ANYS

  224

  7.7.1. Ajuts vinculats a la llei de dependència (65 anys i més) 224

  7.7.2. Indemnitzacions vinculades a situacions de discapacitat sobrevinguda per accident (65

  anys o més) 226

  7.7.3. Prestacions totals percebudes en el grup d’edat de 65 anys i més 228

  8. CÀLCUL DEL GREUGE ECONÒMIC DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 231

  8.1. DETERMINACIÓ DEL GREUGE ECONÒMIC COMPARATIU ASSOCIAT AL GRUP D’EDAT DE 6

  A 64 ANYS 231

  8.2. DETERMINACIÓ DEL GREUGE ECONÒMIC COMPARATIU ASSOCIAT AL GRUP D’EDAT DE

  65 ANYS O MÉS 233

  9. APLICACIÓ PRÀCTICA EN L’ÀMBIT DE LA TARIFACIÓ SOCIAL 236

  10. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS FINALS 247

  11. BIBLIOGRAFIA 250

  ANNEX 1 255

 • 5

  0. INTRODUCCIÓ

  En aquest informe es pren com a referència l’estudi de 2006 “El greuge comparatiu

  econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona. El sobreesforç

  econòmic que origina la discapacitat.”

  L’objectiu fonamental és procedir a la seva actualització a dades de l’any 2017, tot i

  incorporant els canvis, les innovacions i les millores que poden contribuir a aproximar

  de manera més acurada el sobrecost econòmic que, per a les persones amb

  discapacitat i les seves famílies, comporta la situació de discapacitat.

  És a dir, es realitzarà una rèplica actualitzada i ampliada de l’informe desenvolupat

  durant l’any 2006: una anàlisi basada en el càlcul del greuge econòmic comparatiu de

  les persones amb discapacitat en funció de la despesa mitjana i de les bonificacions

  mitjanes a que s’encaren els distints perfils de discapacitat prèviament definits. Aquest

  tipus d’anàlisi permet avaluar de manera aproximada els greuges econòmics que

  pateixen els diferents perfils de persones amb discapacitat i les seves famílies, tot i

  presentant diversos càlculs que ofereixen valors mitjans aproximats.

  Un important element diferencial del present informe és l’ampliació de la població

  objecte d’anàlisi. En aquest sentit, no sols es centrarà en els grups d’edat de 6 a 64

  anys, sinó que –també- s’avaluaran els greuges econòmics comparatius a què

  s’enfronten les persones amb discapacitat quan tenen 65 anys o més.

  Com a element addicional d’aquest estudi i pel que fa a l’avaluació dels greuges

  econòmics del grup d’edats compreses entre els 6 i els 64 anys, es validaran part dels

  elements establerts en l’anàlisi dels costos i de les bonificacions, no sols recorrent a la

  realització d’entrevistes a professionals, experts i entitats representatives del sector,

  sinó que també es recorrerà a enquestes de diversa tipologia (Encuesta de Condiciones

  de Vida, Enquesta de Salut de Catalunya) per tal de validar la bondat de l’ajust de

  determinades hipòtesis (les que pretenen ajustar el greuge econòmic comparatiu mitjà

  de les distintes categories en què s’han classificat prèviament les persones amb

  discapacitat).

 • 6

  Tota la informació analitzada (sempre que ha estat possible a la vista de la

  disponibilitat temporal de les dades requerides), així com les conclusions aportades i

  els càlculs realitzats, fan referència a l’any 2017.

  0.1. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA SITUACIÓ DE PARTIDA

  Els principals elements que es desenvoluparan en el present informe són els que es

  relacionen tot seguit:

  ● L’actualització de les dades objecte d’estudi, incorporant les modificacions

  legislatives dutes a terme i el seu impacte en el procés de determinació del

  greuge econòmic a què s’enfronten les persones amb discapacitat. En aquest

  sentit, resulta cabdal tenir en consideració els efectes derivats de la La Llei

  39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomía Personal i Atenció a

  les persones en situació de dependència (LAPAD)

  ● Dotar d’una dimensió més pràctica l’estudi, tot i seguint criteris fiables i

  rigorosos en el procés de càlcul del greuge econòmic comparatiu de la

  discapacitat.

  ● Dur a terme una recerca de caire qualitatiu, que complementi l’anàlisi

  quantitativa, tot involucrant a les entitats representants del sector.

  ● Ampliar el rang d’edats contemplat a l’estudi primigeni, considerant les

  persones de 65 anys o més. Per al grup d’edats de 6 a 64 anys i per als de 65

  anys o més (tot i proposant l’aplicació d’escales de correcció concretes per al

  càlcul dels greuges econòmics vinculats a la situació de discapacitat) s’utilitzarà

  el mateix sistema de classificació en perfils descrit a l‘informe de 2006.

  ● Aportar una mirada de gènere en el pr