· PDF file EAEko Bigarren Errepide Planaren berrikuspenar Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazio...

Click here to load reader

 • date post

  18-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of · PDF file EAEko Bigarren Errepide Planaren berrikuspenar Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazio...

 • 2010ko iraila

  Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Bigarren Plan Orokorraren Berrikuspenaren Aurrerakina

  Ingurumen eraginaren baterako ebaluazioaren azterketa

 • EAE-KO BIGARREN ERREPIDEEN PLAN OROKORRAREN BERRIKUSPENA: INGURUMEN-INPAKTUAREN EBALUAZIO BATERATUAREN AZTERKETA

 • EAEko Bigarren Errepide Planaren berrikuspenar Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazio Bateratuaren azterketa

  AURKIBIDEA

  EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERREPIDEEN BIGARREN PLAN OROKORRAREN BERRIKUSKETA

  Orrialdea

  1. PLANAREN DESKRIBAPENA .................................................................................................................... 1 1.1. SARRERA ....................................................................................................................................... 1 1.2. PLANAREN DIAGNOSTIKOA ETA HELBURUAK ................................................................................... 1

  1.2.1 Planaren esku hartze eremua eta irismena ................................................................................ 1 1.2.2 Planaren diagnostiko funtzionala eta ingurumen-diagnostikoa ..................................................... 1 1.2.3 Plana egitean izandako Parte-hartze publikoaren maila ............................................................... 1 1.2.4 Detektatutako informazio-hutsuneak ......................................................................................... 4 1.2.5 Planaren helburuak eta ingurumen-helburuak ............................................................................ 5 1.2.6 Planaren ebaluazioa sozio-ekonomikoa ...................................................................................... 5

  1.3. ESKU HARTZEKO ESTRATEGIA ETA PROPOSAMEN ZEHATZAK ........................................................... 6 1.4. PLANAREN PROPOSAMENAK ETA INGURUMEN-PROPOSAMENAK ........................................................ 6

  1.4.1 Planak errepide-sarean aurreikusten dituen lan nagusiak ............................................................ 6 A-124. Hiri-saihesbideak: Laguardiako saihesbidea (planoetan, V32). ....................................................... 12 1.4.2 Planak aurreikusten dituen ingurumen-ekintzak, eskualde-egituren arabera ................................ 12

  2. BESTE PLAN BATZUEN NORABIDEAK ETA GIDALERROAK ....................................................................... 18 2.1 LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK (LAG) ....................................................................... 18 2.2 LURRALDEAREN ARLOKO PLANAK (LAP) ........................................................................................ 19

  2.2.1 Ibai eta Erreken Ertzak antolatzeko LAP. Atlantikoko eta Mediterraneoko isurialdeak ................... 19 2.2.2 Energia eolikoaren LAP .......................................................................................................... 22 2.2.3 Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana ................................................ 22 2.2.4 Kultura Ondarearen Lurraldearen Arloko Plana ......................................................................... 22 2.2.5 Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana ................................................................................... 23 2.2.6 Nekazaritza eta basogintzari eta natur inguruneari buruzko Lurraldearen Arloko Plana. ................ 23

  2.3 LURRALDE PLAN PARTZIALAK (LPP) .............................................................................................. 23 2.4 BESTE PLAN ETA PROGRAMA BATZUK ........................................................................................... 24

  2.4.1 Natura 2000 Sarea ................................................................................................................ 24 2.4.2 Hezeguneak .......................................................................................................................... 25 2.4.3 EAEko Naturgune Babestuen Sarea ......................................................................................... 26 2.4.4 Babes berezia eta interes naturalistikoa duten guneak .............................................................. 26 2.4.5 Interes geologikoa duten puntuak, areak eta ibilbideak ............................................................. 27

  2.4.6 Animalientzat eta landareentzat interesa duten guneak edo eremuak ........................................ 27 2.4.7 Udalerri mailako babesak ....................................................................................................... 27

  3. PLANARI DAGOZKION INGURUNEEN INGURUMEN-DIAGNOSTIKOA ......................................................... 27 3.1. DIAGNOSTIKOAREN PLANTEAMENDUA .......................................................................................... 27 3.2 PLANAREN XEDE DEN SAREAREN UNEKO EGOERAREN INGURUMEN-DIAGNOSTIKOA ........................ 28

  3.2.1 Errepide-sarearen diagnostikoaren plangintza .......................................................................... 28 3.2.2 Planaren xede den sarearen diagnostikoa, eskualde-egituren arabera ........................................ 28

  3.3 ERREPIDE-SAREKO INGURUMEN-JARDUEREN PROPOSAMENA ......................................................... 59 3.3.1 Ingurune hidrikoan integratzea ............................................................................................... 59 3.3.2 Konektibitate ekologikoa hobetzea .......................................................................................... 60 3.3.3 Paisaian integratzea .............................................................................................................. 62 3.3.4 Zarata murrizteko programa ................................................................................................... 64 3.3.5 Bidearen bizigarritasuna hobetzea eta modalitateak sustatzea ................................................... 65

  4. PLANAREN ALTERNATIBEN AZTERKETA ................................................................................................ 68 4.1 SARRERA ..................................................................................................................................... 68 4.2.- PLANAREN JARDUNEN INGURUMEN PLANTEAMENDUA. ..................................................................... 68

  4.2.1.- Planaren sorkuntza, proposamen alternatiboak eta jardunen definizioa .......................................... 68 4.2.2.- Ingurumen-irizpideak planaren jardunen hautespen, definizio eta baldintzapenean. ........................ 70

  4.3 ALTERNATIBAK LEHENESTEA ETA HAUTATZEA .............................................................................. 70 5. PLANEKO JARDUEREN INGURUMEN-EBALUAZIOA .................................................................................. 71

  5.1 EBALUAZIOAREN PLANTEAMENDUA .............................................................................................. 71 5.1.1 Sarrera ................................................................................................................................. 71 5.1.2 Jardueraren kaltegarritasuna .................................................................................................. 72 5.1.3 Ingurumen-kalitatea .............................................................................................................. 72 5.1.4 Inpaktua prebenitzeko neurriak .............................................................................................. 72 5.1.5 Aukeren gaineko eztabaida .................................................................................................... 72 5.1.6 Ingurumen-ebaluazio bateratua .............................................................................................. 73

  5.2. INGURUMEN-EBALUAZIOA, EREMU FUNTZIONALKA ........................................................................ 73 5.2.1 Eibarko eremu funtzionala ..................................................................................................... 73 5.2.3 Donostiako eremu funtzionala ................................................................................................ 85 5.2.4 Tolosako eremu funtzionala ................................................................................................... 96 5.2.5 Beasain-Zumarragako eremu funtzionala ................................................................................. 99 5.2.6 Arrasate-Bergarako eremu funtzionala .................................................................................. 104 5.2.7 Gernika-Markina eremu funtzionala. ...................................................................................... 107 5.2.8 Balmaseda-Zallako eremu funtzionala ................................................................................... 116

 • EAEko Bigarren Errepide Planaren berrikuspenar Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazio Bateratuaren azterketa

  5.2.9 Mungiako eremu funtzionalarena. ......................................................................................... 118 5.2.10 Bilboko metropoliko eremu funtzionala .................................................................................. 121 5.2.11 Durangoko eremu funtzionala ............................................................................................... 139 5.2.12 Igorreko eremu funtzionala .................................................................................................. 150 5.2.13 Laudioko eremu funtzionala ................................................................................................. 154 5.2.14 Erdialdeko Arabako er