E.A.E.KO ADMINISTRAZIO OROKORRA ... ... Gazteaukeraren buletin digitalak eta Gazteauke raren sare...

Click here to load reader

 • date post

  23-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of E.A.E.KO ADMINISTRAZIO OROKORRA ... ... Gazteaukeraren buletin digitalak eta Gazteauke raren sare...

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Urteko Kontuak Cuentas Anuales del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 2014

  1

  E.A.E.KO ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA C.A.E.

  PROGRAMA PROGRAMA

  3222 GAZTERIA 3222 JUVENTUD

  ARDURADUNA RESPONSABLE

  06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA

  06 EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

  KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL SAILBURUORDETZA

  VICECONSEJERÍA DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

  GAZTERIA ETA KIROL ZUZENDARITZA DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES

  HELBURUA

  OBJETIVO

  1. GAZTE POLITIKA INTEGRALA SUSTATZEA 1. IMPULSAR LA POLÍTICA INTEGRAL DE JUVENTUD

  2. GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIAREN LAGUNTZA, GAZTE POLITIKA INTEGRALARI BEGIRA

  2. APOYO DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD A LA POLÍTICA INTEGRAL DE JUVENTUD

  3. GAZTEENTZAKO PROGRAMA ETA ZERBITZUAK SUSTATZEA ETA GARATZEA

  3. PROMOVER Y DESARROLLAR LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD

  4. GAZTE ELKARTEEN PARTE HARTZEA SUSTATZEA

  4. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL

  BETETZE MAILA

  GRADO DE CUMPLIMIENTO

  1. GAZTE POLITIKA INTEGRALA SUSTATZEA 1. IMPULSAR LA POLÍTICA INTEGRAL DE JUVENTUD

  1.1. Eusko Jaurlaritzako III. Gazte Plana onartu du Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2014-2016 aldikoa.

  1.1. Se ha aprobado en Consejo de Gobierno el III Plan Joven del Gobierno Vasco 2014-2016.

  1.2.Gazteei zuzenduta, gazte-politikekin lotutako sail guztien ekintza positiboen urteroko programazioa eta ebaluazioa onartu ditu Jaurlaritzaren Kontseiluak.

  1.2 Se ha aprobado en Consejo de Gobierno la correspondiente programación y evaluación anual de acciones positivas para jóvenes por parte de todos los departamentos relacionados con las políticas de juventud.

  1.3. Sail arteko koordinazio-lanei ekin zaie, bake- hezkuntzako eta osasun-hezkuntzako mahai sektorialetan parte hartuta. Era berean, gazteen emantzipazioarekin lotutako Eusko Jaurlaritzaren planetan ere parte hartu da.

  1.3. Coordinación interdepartamental a través de la participación en las mesas sectoriales de educación para la paz y de educación para la salud, así como mediante la participación en los planes del Gobierno Vasco relacionados con la emancipación juvenil.

  1.4. Gazte-ekipamenduen sarea indartzeko, toki- erakundeei zuzendutako diru-laguntzen deialdian 23 eskaerari eman zaie erantzuna.

  1.4. En la convocatoria de subvenciones a entidades locales para reforzar la red de equipamientos se han atendido favorablemente 23 solicitudes.

  Betetze-maila egokia da. El grado de cumplimiento se considera adecuado.

  2. GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIAREN LAGUNTZA, GAZTE POLITIKA INTEGRALARI BEGIRA

  2. APOYO DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD A LA POLÍTICA INTEGRAL DE JUVENTUD

  2.1. Behatokiaren ikerketei esker 2014. urtean zehar honako 6 argitalpenak egin dira: “Aurrera Begira 2013:

  2.1. Fruto del trabajo de investigación del Observatorio a lo largo de 2014 se han realizado 6 publicaciones:

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Urteko Kontuak Cuentas Anuales del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 2014

  2

  E.A.E.KO ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA C.A.E.

  Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak”, “Europa Helmuga 2014 Gida”, “Euskadiko Gazteak 2012“, “Gazteen Argazkiak-17”, “Gazte-enpresagintza Euskadin 2013” eta “Etxebizitza-Emantzipazioaren Kostua Euskadin 2007-2013”.

  “Aurrera Begira 2013: Indicadores de expectativas juveniles”, “Guía Destino Europa 2014”, “Juventud Vasca 2012”, Retratos de Juventud 17”, Emprendimiento joven en la CAPV 2013” y “El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2007-2013”.

  Era berean, honako 6 ikerketa hauetan aritu da: “Emantzipazioa, etxebizitza-politikak eta gazteen enplegua krisialdiko Europan. Azterketa ongizate- estatuaren eredutik”, “Gazteen adierazleak 2013. Euskadiko Gazteen Panoramika”, “Gazteen enplegu eta emantzipazioa EAEn, 2011-2013”, “Gazte partehartzea” eta “Aurrera begira 2014: gazteen aurreikuspenen adierazleak”. Ikerketak 2015 urtean zehar zabalduko dira.

  Asimismo, se ha trabajado en otras 6 investigaciones que se difundirán en 2015: “Crisis y emancipación juvenil en Europa: Un análisis desde los modelos de Estado de bienestar”, “Indicadores de Juventud 2013. Panorámica de la juventud de Euskadi”“, “Empleo y emancipación de la juventud de la CAPV 2011-2013”, “Participación joven” y “Aurrera Begira 2014: Indicadores de expectativas juveniles”.

  GEBren adierazle estatistikoen sisteman, Behatokiaren webgunetik kontsulta daitekeena, 106 estatistika- adierazle biltzen dira, 8 arlotan banatuak. 116 bider eguneratu dira bertako datuak. Aplikazio honek informazio estatistikoa nahieran eskaintzen die sektoreko profesionalei, beti eguneratuta dagoen EAEko gazteriaren egoerari buruzko diagnostikoa izan dezaten.

  El Banco de datos estadísticos on-line del OVJ, accesible en la Web del Observatorio y que cuenta con 106 indicadores estadísticos sobre la juventud ordenados en 8 áreas temáticas, ha sido actualizado en 116 ocasiones. Esta aplicación proporciona información estadística a la carta a los profesionales del sector de manera que cuentan con un diagnóstico siempre al día de la situación de la juventud de la CAPV.

  Tresna hau eta bere datuak hedatze aldera, 42 azterketa estatistiko zabaldu dira webgunearen bitartez. Analisiek askotariko gaiak lantzen dituzte: hezkuntza, enplegua, etxebizitza eta emantzipazioa, osasuna, euskara, aisia, kultura, balioak, iritzi politikoak, parte- hartzea eta boluntario-lana.

  Para la difusión de esta herramienta y de los datos que contiene en la web, se han realizado 42 informes breves basados en análisis estadísticos. Los análisis abarcan un amplio abanico de temas: educación, empleo, vivienda y emancipación, salud, euskera, ocio, cultura, valores, opiniones políticas, participación y voluntariado.

  2.2. Gazteriaren arloko teknikari eta agenteen prestakuntzarako 10 ikastaro egin dira. Partaideak, guztira, 233 izan dira. 10 ikastaroen batez besteko balorazioa 8,4koa izan da, 0tik 10era doan eskalan. Ikastaroetan aztertu diren gaiak: sexualitate aniztasuna, -ciberbullying prebentziorako tresnak, drogen kontsumoa, nortasun digitala, berdintasuna eta kirol- jarduera, mugikortasunerako posibilitateak eta Erasmus+ europar programa berria.

  2.2. Para la formación de agentes y técnicos/as de juventud, se han realizado 10 cursos de formación en los que han tomado parte 233 agentes de juventud. La valoración media de los diez cursos ha sido de 8,4 en una escala de 0 a 10. Se han abordado las siguientes temáticas: diversidad sexual, identidad digital, prevención del ciberbullying, consumo de drogas, igualdad y deporte, y recursos para la movilidad juvenil y el nuevo programa europeo Erasmus+.

  2.3 Dokumentazio Zentroak gazteei buruzko dokumentazioa biltzeko lanetan dihardu. Katalogoan 100 bat ale berri sartu dira. Zentroak, guztira, 4.000 monografia ditu erregistraturik eta aldizkako 64 argitalpen (paperezkoak nahiz digitalak).

  2.3 El Centro de Documentación, siguiendo su labor de recogida de documentación sobre la juventud, ha incorporado a su catálogo alrededor de 100 nuevos títulos. El centro cuenta con 4.000 títulos de monografías registrados y 64 títulos de publicaciones seriadas (impresas y digitales).

  Era berean, 2014an liburu eskuratu berrien 8 buletin gauzatu eta zabaldu ziren, aldizkarien aurkibideen 11 buletin, aldizkarietako artikulu nabarmenen laburpenen 11 argitaraldi eta gazteen arloko gai interesgarriei buruzko 6 irakurketa-gida.

  Durante 2014 se realizaron y difundieron, además, 8 Boletines de novedades bibliográficas, 11 Boletines de sumarios de revistas, 11 entregas de “Resúmenes de artículos de revistas destacados” y 6 Guías de lectura.

  Behatokiak bere lanaren berri eman du 6 buletin digitalen bidez, Gazte.doc-en bidez, alegia, 1.500 profesionalek jasotzen dutena, eta twitter eta facebooken bidez.

  El Observatorio ha difundido su trabajo a través de la publicación de 6 boletines digitales, Gazte.doc, que reciben 1.500 profesionales, y de las redes sociales twitter y Facebook.

  Betetze-maila, benetan, hobezina da. El grado de cumplimiento es, realmente, óptimo.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Urteko Kontuak Cuentas Anuales del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 2014

  3

  E.A.E.KO ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA C.A.E.

  3. GAZTEENTZAKO PROGRAMA ETA ZERBITZUAK SUSTATZEA ETA GARATZEA

  3. PROMOVER Y DESARROLLAR LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD

  3.1. Gazteaukera atari gazteak eguneraketa eta etengabeko hobekuntza lanetan jarraitzen du.

  3.1. El portal joven Gazteaukera sigue con las tareas de actualización y mejora continua.

  Gazteaukeraren buletin digitalak eta Gazteaukeraren sare sozialak (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr y Tuenti) tresna lagungarriak dira trafikoa bideratzeko Atariko edukietara eta gazteak fidelizatzeko.

  El boletín digital de Gazteaukera y las redes sociales de Gazteaukera (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr y Tuenti) son importante fuente de tráfico hacia el portal y fidelizan el p