Destreses comunicatives i avaluació tema 6

of 16 /16
Destreses comunicatives i avaluació Tema 6 (Específic A) 1.- La competència comunicativa 2.- Competència conversacional i competència acadèmica 3.- Diversificació de tractaments 4.-L’avaluació

Embed Size (px)

Transcript of Destreses comunicatives i avaluació tema 6

Page 1: Destreses comunicatives i avaluació tema 6

Destreses comunicatives i avaluació

Tema 6

(Específic A)

1.- La competència comunicativa

2.- Competència conversacional i competència acadèmica

3.- Diversificació de tractaments

4.-L’avaluació

Page 2: Destreses comunicatives i avaluació tema 6

COMPETÈNCIA: Capacitat

d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

Page 3: Destreses comunicatives i avaluació tema 6

1.- Competència comunicativa

Capacitat d'usar correctament una llengua per expressar i entendre missatges, és a dir, per comunicar-se

Page 4: Destreses comunicatives i avaluació tema 6

Subcompetències1. És una competència

fonamental  i transversal.

2. Per tal de mesurar-la s’utilitzen elements clau de la competència textual i pragmàtica

3.  Supera la idea de la llengua com a sistema de signes i té en compte elements socials, culturals i pragmàtics

4. Competència clau per a l'aprenentatge.: Comunicar vol dir saber expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i idees.

Competència gramatical:•domini del codi lingüístic•nivells fonològic, morfosintàctic i lèxic i semàntic

Competència sociolingüística: •regles socioculturals d'ús.•situació dels participants i del propòsit, les normes i convencions de la interacció

Competència discursiva o textual:•combinació de formes gramaticals per aconseguir un text coherent, tant pel que fa a la forma com al significat. 

Competència estratègica o pragmàtica:•estratègies de comunicació verbal i no verbal que es poden utilitzar.•S'ocupa de compensar deficiències i afavorir l'efectivitat de la comunicació

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/dcs1/modul_1/practica_2

Page 5: Destreses comunicatives i avaluació tema 6

CCBàsica

• Habilitats i estratègies per decodificar i produir textos orals i escrits

Destreses/procediments

Page 6: Destreses comunicatives i avaluació tema 6

Dimensions de la CC

Interacció oral

Comprensió oral

Comprensió escrita

Expressió oral

Expressió escrita

Page 7: Destreses comunicatives i avaluació tema 6

2.- Qüestions prèvies Què ha d’aprendre

l’alumne/a per competent en la comunicació?

De quina manera el professorat pot facilitar el procés?

Page 8: Destreses comunicatives i avaluació tema 6

Competència bilingüe (Cumming)

C. Conversacional: C. Acadèmica

C. Conversacio

nal

C. Acadèmica

Competènci

a bilingü

e

Estratègia de comunicació interpersonal.

Manipulació de la llengua “cara a cara”

Llengua del pati

lingüística, cognitiva . Estratègia d’àrees no

lingüístiques i tasques de lectoescriptura

Llengua de la classe

Page 9: Destreses comunicatives i avaluació tema 6

3.- Diversificació de tractaments

L’heterogeneïtat de situacions dels centres demana respostes (programes)diverses.

Desequilibris habituals: En el domini igualitari de

les llengües. En els perfils de les

competències de L1, L2 LE Perfil pluricultural vs perfil

plurilingüe.

Programes

d’Educació Plurilingü

e

Projecte Lingüísti

c del Centre (DPP)

Organització i planificació en Programes

Page 10: Destreses comunicatives i avaluació tema 6

Tractament curricular de les llengües

Planificació d’activitats

Vist en temes anteriors

Activitats

lingüístique

s

recepció

interacció

producció

mediació

Page 11: Destreses comunicatives i avaluació tema 6

4.- Avaluació.

Dimensió 1• Subcompetència 1

• Indicador 1• Indicador 2• .....

• Subcompetència 2• Indicador • Indicador• .....

con

tin

gu

ts

crite

ris

avalu

ació

Cada dimensió es concreta en subcompetències. Una vegada establertes quines cal avaluar cal buscar els indicadors que en manisfesten l’assoliment.

Page 12: Destreses comunicatives i avaluació tema 6

Indicadors i instruments Tècniques: Observació Mesura

contextualització

sap

Sap com

Mostra com ho faria

Fa

Qui, A qui?Què? Per a què?Quan? Com?

Page 13: Destreses comunicatives i avaluació tema 6

Les rúbriques delimita el que és

avaluable i ho concreta en nivells d’eficiència

Obliga a analitzar els components didàctics de les tasques.

Reclama discussió de l’equip educatiu sobre aspectes de l’ avaluació

L’alumnat pot participar de la seua elaboració i per tant de la seua pròpia avaluació

Com

petè

nci

es

o

sub

com

petè

nci

es

Gradació de la qualitat

En cada cel·la: Descripció detallada de la competència que assoleix

Page 15: Destreses comunicatives i avaluació tema 6
Page 16: Destreses comunicatives i avaluació tema 6

A mode de resum: