Decreto da concelleira-delegada de Persoal Santiago de ... · PDF file Así, de...

Click here to load reader

 • date post

  26-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Decreto da concelleira-delegada de Persoal Santiago de ... · PDF file Así, de...

 • Decreto da concelleira-delegada de Persoal Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2011

  • A Xunta de Goberno Local, en sesión que tivo lugar o día 26 de outubro de

  2010, aprobou a oferta de emprego do Concello para o ano 2010, e en sesión de 8 de febreiro de 2011, as bases xerais da convocatoria de prazas, e as específicas de prazas de inspector principal, inspector e oficial da policía local. A oferta publicouse no BOP da Coruña do 30 de novembro de 2010, e as bases xerais, xunto coas específicas citadas, no de 4 de marzo de 2011.

  • Por medio de anuncio publicado no Boletín Oficial do Estado do día 14 de maio

  deste ano ábrese o prazo de presentación de solicitudes para a cobertura de tres prazas de inspector principal, catro de inspector e dúas de oficial, e en anuncio publicado no BOP da Coruña de 24 de xuño de 2011 publícase a relación de admitidos, xunto coa composición dos correspondentes tribunais cualificadores, e as datas de comezo do proceso selectivo, previstas para o 3 de outubro no caso das prazas de inspector principal, 4 de outubro para as de inspector e 5 de outubro nas de oficial.

  • A situación económica actual obriga, nun exercicio de responsabilidade do que

  non se pode desligar ningunha administración pública, a aborda-lo estudo das necesidades de crecemento da plantilla, de promoción interna, ou de redistribución e reasignación de efectivos, para obte-la maior rendabilidade posible do persoal municipal. É por iso que dende o goberno municipal se está a profundizar na análise da composición do cadro de persoal, da relación de postos de traballo e na estructura organizativa, e o feito de proseguir neste momento coa convocatoria iniciada pode ter implicacións que rachen coa decisión que se poida tomar.

  • É por iso que se estima máis oportuno nestes momentos suspende-la execución

  das probas ata que o goberno municipal non efectúe a análise indicada sobre dimensionamento do cadro de persoal e relación de postos, e estructura organizativa municipal.

  Así, de conformidade coas facultades que me confire o artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, en virtude da delegación efectuada pola Xunta de Goberno Local en acordo adoptado o día 15 de xullo de 2011,

 • RESOLVO

  Suspender provisoriamente o proceso selectivo convocado para a cobertura de tres prazas de inspector principal, catro de inspector e dúas de oficial da Policía Local do Concello de Santiago de Compostela, ata que polo goberno municipal se efectúe a análise do cadro de persoal, estructura organizativa e relación de postos de traballo. A presente resolución notificarase ós interesados e publicarase no Boletín Oficial da Provincia.

  A concelleira-delegada de Persoal,

  Amelia González Brandariz

 • BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 115 Sábado 14 de mayo de 2011 Sec. II.B. Pág. 49132

  II. AUTORIDADES Y PERSONAL

  B. Oposiciones y concursos

  ADMINISTRACIÓN LOCAL 8423 Resolución de 25 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Santiago de Compostela

  (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

  En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 44, de 4 de marzo de 2011, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

  Tres plazas de Inspector principal de la policía local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase escala ejecutiva del subgrupo A2 de la policía local y sus auxiliares, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna.

  Cuatro plazas de Inspector de la policía local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase escala ejecutiva del subgrupo A2 de la policía local y sus auxiliares, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna tres de ellas, y de movilidad interadministrativa la cuarta.

  Dos plazas de Oficial de la policía local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase escala básica del subgrupo C1 de la policía local y sus auxiliares, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna.

  El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

  Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña», y/o en el tablón de anuncios de la Corporación.

  Santiago de Compostela, 25 de abril de 2011.–La Concejala-Delegada de Personal, Rosa M. Fernández Somoza.

  cv e:

  B O

  E -A

  -2 01

  1- 84

  23

  http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

 • PERSOAL

  Solicitude de admisión a probas selectivas do Concello de Santiago de Compostela

  EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

  (Deberá cumprimentar o impreso con letras maiúsculas ou caracteres de imprenta) Solicitante DOI Nome e apelidos

  Data de nacemento Localidade de nacemento Provincia País

  Representante DOI Nome e apelidos

  Enderezo a efectos de notificación Rúa Núm. Escaleira Andar Porta

  C.P. Municipio Provincia Teléfono

  Correo electrónico

  Convocatoria Praza á que aspira

  Forma de acceso

  Boletín de publicación Data de publicación

  Título esixido para o ingreso

  Outros títulos oficiais

  Solicita Participar nas probas selectivas, ás que se refire a presente solicitude, facendo constar que todos os datos consignados son certos e que reúne todas e cada unha das condicións esixidas nas bases da convocatoria para concorrer ás probas selectivas, comprometéndose a entregar a documentación requirida nas mesmas.

  Rexistro número:

  Santiago de Compostela, ____ de ______________ de 20__

  Asinado: ________________________________________

  Expediente número:

  Ex em

  pl ar

  p ar

  a a

  Ad m

  in is

  tr ac

  ió n

 • PERSOAL

  Solicitude de admisión a probas selectivas do Concello de Santiago de Compostela

  EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

  (Deberá cumprimentar o impreso con letras maiúsculas ou caracteres de imprenta) Solicitante DOI Nome e apelidos

  Data de nacemento Localidade de nacemento Provincia País

  Representante DOI Nome e apelidos

  Enderezo a efectos de notificación Rúa Núm. Escaleira Andar Porta

  C.P. Municipio Provincia Teléfono

  Correo electrónico

  Convocatoria Praza á que aspira

  Forma de acceso

  Boletín de publicación Data de publicación

  Título esixido para o ingreso

  Outros títulos oficiais

  Solicita Participar nas probas selectivas, ás que se refire a presente solicitude, facendo constar que todos os datos consignados son certos e que reúne todas e cada unha das condicións esixidas nas bases da convocatoria para concorrer ás probas selectivas, comprometéndose a entregar a documentación requirida nas mesmas.

  Rexistro número:

  Santiago de Compostela, ____ de ______________ de 20__

  Asinado: ________________________________________

  Expediente número:

  Ex em

  pl ar

  p ar

  a o/

  a in

  te re

  sa do

  /a

 • BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA 4 de marzo de 2011 •  número 44 •  Página 88

  Tema 44. O atestado policial na Lei de axuizamento criminal. Concepto e estrutura.

  Tema 45. Entrada e rexistro en lugar pechado. Intervención das comunicacións telefónicas. Intervención das comunica- cións postais. Uso da información obtida por estes medios.

  Tema 46. Detención: concepto, clases e supostos. Prazos de detención. Obrigas do funcionario que efectúa unha detención.

  Tema 47. Contido da asistencia letrada ao detido. Dereito do deti