Cursos de Verano Muskiz FP 2012

of 20 /20
Antolatzaileak / Organizan: Kolaboratzaileak / Colaboran: Muskiz Ekainak 18 Junio Uztailak 6 Julio 2012 2012 Formación Profesional, Energía, Empleo y Sostenibilidad Lanbide Heziketa, Energia, Enplegua eta Jasangarritasuna Egitaraua Programa

Embed Size (px)

description

Programa de cursos y jornadas de verano Muskiz FP organizadas por el Ayuntamiento de Muskiz, FORLAN y el C F Somorrostro en los que colaboran Petronor, el EVE, Iberdrola y La Caixa

Transcript of Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Page 1: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Antolatzaileak / Organizan:

Kolaboratzaileak / Colaboran:MuskizEkainak 18 JunioUztailak 6 Julio2012

2012

Formación Profesional, Energía,Empleo y Sostenibilidad

Lanbide Heziketa, Energia,Enplegua eta Jasangarritasuna

Egitaraua

Programa

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 1

Page 2: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Muskiz FP 2010. urtean sortu zen “Lanbide Heziketako Kultura”hedatzeko. Bere behineneko helburuak dira gizarteak ikasketa hauezdaukan irudikapena aldatzea, garapen bide berriak zabaltzea, eta, aldiberean, erantzukizun sozial korporatiboaren balore eta politikak bultzatzea.

Proiektu honek hainbat arlotan izan nahi du eragin zuzena: arloakademikoan, enpresa eta lanbide esparruan, eta arlo kultural etasozialean. Bidenabar, ingurumenarekiko konprometitua, berritzailea etasolidarioa. Muskiz FPk balore katea sortu nahi du hurbilen dauden ingurugeografiko, ekonomiko eta sozialean sinergiak eginez. Sinergia honekkultura berri bat hedatu eta ezarri nahi du: berrikuntzaren kultura,jasangarritasunarena, solidaritatearena, aniztasunarekiko errespetuarenaeta tolerantziarena. Eta hau guztia Muskiz herria eremutzat hartuz.

Muskizko Udalak, Forlan Behargintzaren bitartez, eta SomorrostroIrakasguneak abian jarri duten ekimen hau gazteei eta enpresa etamerkataritza sektoreari zuzenduta dago. Halaber, erakunde eta gizarteesparruei, hezkuntza arloari eta Zerbitzu-sektoreari. Hau guztia egin nahida etika eta baloretan oinarrituriko ikuspuntu batetik, profil berritzaile,sozial, solidario eta jasangarria izango duena. 2012ko hirugarren edizioaekainaren 18tik uztailaren 6ra izango da.

MuskizFP

2

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 2

Page 3: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Muskiz FP nació en 2010 para difundir una “Cultura de la FormaciónProfesional” que contribuya al cambio de percepciones en la sociedad,que abra nuevas vías de desarrollo, al tiempo que estimule el impulsode valores y políticas de responsabilidad social corporativa.

Se trata de una iniciativa en el campo académico, cultural, social, so-lidario, innovador, medioambiental, empresarial y del empleo, que pre-tende generar una cadena de valor, con sinergias en los entornos máspróximos, tanto geográficos como económicos y humanos, que contri-buya a la difusión e implantación de una cultura de la innovación, dela sostenibilidad, de la solidaridad, del respeto a lo diferente y de la to-lerancia, y todo ello teniendo al municipio de Muskiz como ámbito dereferencia.

Liderada por el Ayuntamiento de Muskiz, a través de Forlan (SociedadMunicipal de Promoción de Empleo) y el Centro de Formación de Somo-rrostro, esta iniciativa se dirige a los jóvenes, al sector empresarial y co-mercial, así como al ámbito social e institucional, sistema educativo yTercer Sector desde una visión asentada en la ética y los valores, y conun perfil innovador y social, solidario y sostenible. La tercera edición2012, que comienza el 18 de junio, se extenderá hasta el 6 de julio.

MuskizFP

3

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 3

Page 4: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Eusko Jaurlaritzak nazioarteko ingurumen adituen aurrean arlo publikoeta pribatuaren arteko lankidetza defenditu du, ekonomia jasangarriaeta enpleguaren sorrera bultzatuko dituen “industria iraultza garbia”lortze aldera.

Bernabe Unda Industria Sailburuak eta Pilar Unzalu Ingurumen Sail-buruak Eusko Jaurlaritzak, beste enpresa batzuekin batera, bultzatudituen ekimenak azaldu zituzten. Esate baterako, ibilgailu elektrikoarilotutako proiektua (HIRIKO) gauzatzeko, Massachusettsko MIT entzu-tetsuan garatutako teknologia erabili da.

The Climate Group, 2004an sortua, mozkinik gabeko erakundea da.Bere baitan munduko 50 konpainia handienetako biltzen ditu, baitatokian tokiko gobernuak ere. 2011ko azarotik Patxi López lehendaka-ria kopresidenteetako bat dugu.

Energiaren Nazioarteko Agentziaren azken txostenak dio hiru urteanmundu zabalean instalatu den itsas energiaren potentzia ia bikoiztudela. Mutrikuko planta, Gipuzkoan, itsasoak berez duen potentzial izu-garriaren adibidea da. Argindarra sortzeko olatuen eragina komertzialkiustiatzen duen Europako estreinako planta dugu, eta gainera turbina-anitzeko planta bakarra munduan.

Biscay Marine Energi Platform –BIMEP itsas zabalean olatuen energiasortzeko aukerak ikertu, saioak egin eta komertzializatzeko azpiegiturada. Errealitate horrek etorkizuneko energia honen garapenean Euskadiburu-buruan jartzen du.

Hauek eta beste zenbait informazio esanguratsuk argi uzten dute zeinizan behar den Muskiz FP Uda ikastaroen noranzkoa: Lanbide Hezi-keta, Energia eta Jasangarritasuna. Gainera, edizio honetan inoiz bainofuntsezkoagoa den Enpleguaren faktorea ere kontuan hartu nahi izanda. Jarraian, 2012ko edizioaren egitaraua irakur daiteke.

Uda Ikastaroak2012

4

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 4

Page 5: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

El Gobierno Vasco ha defendido ante expertos internacionales en medioambiente su apuesta por la colaboración público-privada para lograr una"revolución industrial limpia" que impulse la economía sostenible y la ge-neración de empleo.

Los consejeros de Industria, Bernabé Unda, y de Medio Ambiente, Pilar Un-zalu, expusieron las iniciativas impulsadas desde el Gobierno Vasco, en co-laboración con varias empresas, para desarrollar proyectos como elrelacionado con el vehículo eléctrico (HIRIKO), una iniciativa vasca con tec-nología desarrollada en el prestigioso MIT de Massachusetts.

The Climate Group es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 2004,que reúne a medio centenar de las compañías más grandes del mundo asícomo a gobiernos locales y regionales y uno de sus copresidentes es,desde noviembre de 2011, el lehendakari, Patxi López.

Según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, ensólo tres años casi se ha duplicado la potencia de energía marina insta-lada en el mundo. La planta de Mutriku, en Gipuzkoa, es un ejemplo delenorme potencial que esconde el gran azul. Es la primera planta europeaa nivel comercial que aprovecha la energía de las olas para generar ener-gía eléctrica y es además la única en el mundo multiturbina

Biscay Marine Energy Platform – BIMEP, es una infraestructura para la in-vestigación, demostración y explotación de las posibilidades de la genera-ción de la energía de las olas en mar abierto. Una realidad que sitúa aEuskadi en primera línea de desarrollo de esta fuente de energía de futuro.

Estas y otras informaciones relevantes aconsejan insistir en los conceptosde Formación Profesional, Energía y Sostenibilidad en la orientación de losCursos de Verano Muskiz FP. Además, en esta ocasión también se ha con-siderado conveniente incorporar el factor Empleo, fundamental en estosmomentos. A continuación se detalla el Programa de la edición 2012.

Cursos de Verano2012

5

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 5

Page 6: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Hasierako jardunaldia

EnergiaEraginkortasunaeta Iraunkortasuna

ekainak27

09:00 Harrera eta akreditazioa.Saioaren buruak: Xabier Garmendia, Eusko JaurlaritzakoIndustria eta Energiako Sailburuordea, Borja Liaño, MuskizkoAlkatea, Víctor Pérez de Guezuraga, Petronorreko ZuzendariOrokorra, eta Juan Manuel Seco, Muskizko LHko UdaIkastaroen Zuzendaria

09:30 Energia eraginkortasuna eta mugikortasuna eta EnergiaBerriak 3E2020 estrategia markoanXabier Garmendia, Eusko Jaurlaritzako Industria eta EnergiakoSailburuordea

10:00 Itsas energiaren ekoizpena: Euskadi BIMEP Proiektua Javier Marqués, EVE

10:30 Energia eraginkortasuna eta CO2-ren murrizketa, Urko Urbizu,Petronorreko Energia Kudeaketaren eta CO2-ren murrizketaren burua

11:00 Atsedenaldia eta kafea

11:30 Auto elektrikoaren oraina eta geroa. Jon Asín, INGETEAM

12:00 Berriz kargatzeko logistika eta azpiegitura. Enrique Monasterio, IBIL

12:30 HIRIKO, Euskal auto elektrikoa: iraunkortasuna edo gizaberrikuntza? Carlos Fernández, DENOKINN eta MITdelakoaren bitartekotasuna

13:30 Jardunaldiaren amaiera

Saio-moderatzailea: Juan J. Alonso, Euskal Herriko EnergiaClusterreko Zuzendaria

Lekua: Mehatzari Aretoa • Plaza Meatzari, 1. Muskiz.

6

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 6

Page 7: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Jornada inaugural

Eficiencia ySostenibilidadEnergética

27junio

09:00 Sesión Inaugural.Presiden la sesión: Xabier Garmendia, Viceconsejero deIndustria y Energía del Gobierno Vasco, Borja Liaño, Alcaldede Muskiz, Víctor Pérez de Guezuraga, Director General dePetronor y Juan Manuel Seco, Director de los Cursos deVerano Muskiz FP.

09:30 Eficiencia Energética y Movilidad y Nuevas Energías en el marcode la estrategia 3E2020.Xabier Garmendia, Viceconsejero de Industria y Energía delGobierno Vasco.

10:00 Generación Energía Marina: Proyecto BIMEP Euskadi Javier

Marqués, EVE.

10:30 Eficiencia energética y reducción de CO2, Urko Urbizu, Jefe deGestión Energética y Reducción de CO2 de Petronor.

11:00 Descanso y café.

11:30 Presente y futuro del vehículo eléctrico. Jon Asín, INGETEAM.

12:00 Logística e infraestructura de recarga eléctrica. Enrique

Monasterio, IBIL.

12:30 HIRIKO, coche eléctrico vasco: ¿Sostenibilidad o InnovaciónSocial? Carlos Fernández, DENOKINN e intervención del MIT.

13:30 Clausura de la jornada.

Modera la sesión: Juan J. Alonso, Director del Cluster deEnergía del País Vasco.

Lugar: Mehatzari Aretoa • Plaza Meatzari, 1. Muskiz.

7

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 7

Page 8: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Ikastaroa“Sare azkarrenhornikuntza jartzekoteknikak – Smart grids.”

Iraupena: 15 ordu • 3 egun • 5 ordu eguneko • 9:00etatik 14:00etara.

Tokia: Somorrostro Irakasgunea • San Juan, 10. Muskiz.

Energiaren arloan “sare azkarrak” jartzeko proiektuen sarrerakteknikarien formakuntzarako ikastaroak egitera behartzen du, batez eretransformazio- zentroetako instalazioan, konfigurazioan eta mantentze-lanetan. Sare azkarrek instalazio elektrikoen ohiko teknologiak etatelekomunikazio eta telegestio diziplinak batzen dituzte. Horretarako,ezinbestekoa da sare hauek kudeatu eta instalatuko duen langileriarenprestakuntza hobetzea, sare elektrikoaren kudeaketa eraginkorralortzearren.

ekainak18/20

Egitaraua:

Ekainak 18: Beharrezkoak diren taldeen instalazioaTransformazio-zentroetan sare azkarramartxan jartzeko. (Ormazabal Taldea)

Ekainak Transformazio- zentroetan sarearen gain begi-19 eta 20 ratzea eta automatizazioa. Telegestioa ba -

naketa sareetan: PRIME teknologia.Ko mu nikazio teknologiak Smartgrid-entzat(ZIV)

Hizlariak: Ormazabal eta ZIV.

8

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 8

Page 9: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Curso“Técnicas para la instalaciónde equipamientos para redesinteligentes – Smart grids”

Duración: 15 horas • 3 días • 5h/dia • 9:00-14:00

Lugar: Centro de Formación de Somorostro • San Juan, 10. Muskiz.

La irrupción en el panorama energético de importantes proyectos deinstalación de “redes inteligentes” hace necesario poner en marchaactividades de formación de técnicos especialistas en este área,especialmente en la instalación, configuración y mantenimiento de lascentros de transformación. Las redes inteligentes combinan tecnologíastradicionales de instalaciones eléctricas con nuevas disciplinas detelecomunicaciones y telegestión, lo que hace necesario un plus decapacitación del personal de las empresas instaladoras y gestoras deestas nuevas las redes destinadas a revolucionar el concepto de lagestión eficaz de la red eléctrica.

18/20junio

Programa:

18 junio: Instalación de equipos necesarios para lapuesta en marcha de una red inteligente enlos Centros de Transformación. (GrupoOrmazábal).

19 y 20 junio: Supervisión y automatización de red encentros de transformación Telegestión enredes de distribución: tecnología PRIMETecnologías de comunicaciones para laSmartgrid. (ZIV).

Ponentes: Ormazabal y ZIV.

9

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 9

Page 10: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

10

Ikastaroa“Auto elektrikoarenmantentze-lanak”

ekainak21/22

Iraupena: 10 ordu • 2 egun • ekainak 21: 9:00-14:00 / 15,30-18:00 • ekainak 22: 9:00-13:00 / 15:00-18:00

Lekua: Renault Autonervión • Barakaldo-Trapagaran Errepidea, 9,2Km-a

Autoaren munduarekin harremanetan dauden pertsonei zuzendutakoikastaroa. Honetan Renault-ek bere ibilgailu elektrikoetan erabilitakoteknologiaren ikuspegi orokorra eskaintzen du, eta formazio haupraktikoagoa den beste saio batekin osatzen da.

ekainak 21 Sarrera: - Elektrikoak gidatu.

Kangoo ZE: - Sistema eta funtzio teknikoak- Karga- Arkitektura elektrikoa- Bateria- Talde motopropulsorea- Hozte-sistema- Erosotasun termikoa- Balaztatzea

Fluence ZE: - Sistema eta funtzio teknikoak-Bateria-Erosotasun termikoa

Twizy ZE: - Trakzio katea- Arkitektura elektrikoa- Motorea

ekainak 22 Saio praktikoa - Segurtasun arauak eta EPI´s.Box-ean: - Ibilgailu elektrikoaren berariazko

lanpostua- Habilitazio elektrikoa- Mantentze-lanak- Segurtasun doitzea- GAMA probak

Hizlaria: Autonervión S.A.-Renault Dacia kontzesionarioa.

AUTONERVION, S.A.

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 10

Page 11: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Curso“Mantenimiento del vehículo eléctrico”

Duración: 14,5 horas • 2 días • 21 junio: 9:00-14:00 / 15,30-18:00 • 22 junio: 9:00-13:00 / 15:00-18:00

Lugar: Renault Autonervión • Ctra. Barakaldo-Trapagaran, Km. 9,2.

Curso dirigido a personas relacionadas con el mundo del automóvil,que pretende dar una visión general de la tecnología empleada porRenault en sus vehículos eléctricos, y que pretende completar esaformación con otra de carácter más práctico.

21/22junio

21 junio Introducción: - Conducir eléctricos.

Kangoo ZE: - Sistemas y funciones técnicas.- Carga.- Arquitectura eléctrica.- Batería.- Grupo motopropulsor.- Refrigeración.- Confort térmico.- Frenado.

Fluence ZE: - Sistemas y funciones técnicas.- Batería.- Confort térmico.

Twizy ZE: - Cadena de tracción.- Arquitectura eléctrica.- Motor.

22 junio Módulo práctico - Normas de seguridad y EPI’s.en Box: - Puesto de trabajo específico del vehículo

eléctrico.- Habilitación eléctrica.- Mantenimiento.- Puesta en Seguridad.- Pruebas GAMA.

Ponente: Autonervión S.A.-Concesionario Renault Dacia.

11

AUTONERVION, S.A.

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 11

Page 12: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Egitaraua: - Zer da negozio eredua?- Sormen-teknikak negozio ideiak sortzeko.- Ball Game: ideien hibridazio azkarrerako

teknika.- Photo narrative: kontzeptuen garapena

irudiak oinarritzat hartuz.- Negozioen eredu azkarra:diseinurako

metodologia eta bestelako negozioengarapena.

- Adibide arrakastatsua: egiazko jarduerabaten aurkezpena.

Hizlaria: INNOVALAB- Kultura berritzailearen susta -penerako elkartea.

Ikastaroa“Negozioen diseinua eta ereduajasangarritasunaren arloan”

Iraupena: 20 ordu • 4 egun • 5 ordu eguneko • 9:00etatik 14:00etara

Tokia: Somorrostro Irakasgunea • San Juan, 10. Muskiz.

Ikasleei, langabeei, ikasten amaitu berriei, langileei eta pertsonalehiatsuei zuzenduta dago.

Ikastaro hau egiteko, Muskizko ikasleek eta langabeek lehentasuna

izango dute.

Ikastaro honek ekiten ikastea ahalbideratzen du, negozioengarapenerako sistematika erabiliz, ideiaren sormenetik honenmerkaturatzera arte. Ikasturtean ikasleak jasangarritasunari lotutadagoen hainbat negozio-ideia landuko du, benetako proiektua zeinsormen-tekniken bidez burututako itxurazkoa izan daitekeena.

Saioetan, ikasleak, beren negozio-ideiei egokituko zaizkien hainbattresna aurkeztuko dira, bideragarritasuna aztertzeko eta merkatuanizango dituzten aukera arrakastatsuak areagotzeko.

ekainak26/29

12

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 12

Page 13: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Curso“Diseño y prototipado denegocios en el área de la sostenibilidad”

Duración: 20h • 4 días • 5h/dia • 9:00-14:00

Lugar: Centro de Formación de Somorostro • San Juan, 10. Muskiz.

Dirigido a estudiantes, desempleados, recién titulados, profesionales ypersonas inquietas con espíritu emprendedor.

Para este curso, tendrán preferencia de inscripción los desempleados

y estudiantes de Muskiz.

Este curso permite aprender a emprender, utilizando una sistemáticapara el desarrollo de nuevos negocios, desde la concepción de la ideahasta el lanzamiento al mercado de la misma. Durante el curso cadaalumno trabajará sobre una idea de negocio relacionada con lasostenibilidad, esta idea puede ser un proyecto real de la persona o unaidea ficticia surgida en el propio curso a través de las técnicas decreatividad que se emplearán con dicho fin.

Durante las sesiones se presentarán distintas herramientas que losalumnos aplicarán a sus ideas de negocio con el objetivo de analizar suviabilidad y reformular el concepto inicial para maximizar sus opcionesde éxito en el mercado.

26/29junio

Programa: - ¿Qué es un modelo de negocio?- Técnicas de creatividad para la generación

de ideas de negocio:- Ball Game: técnica para la hibridación

rápida de ideas.- Photo narrative: desarrollo de conceptos a

partir de imágenes.- Prototipado rápido de negocios:

metodología para el diseño y desarrollo denuevos negocios.

- Caso de éxito: presentación de unaexperiencia real.

Ponente: INNOVALAB - Asociación para la promociónde la cultura innovadora.

13

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 13

Page 14: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Dassault Systemes-ek egiaztatutako diploma.

Egitaraua: - Sarrera- Oinarrizko kontzeptuak- Elementu elektrikoen definizioa- Euskarri elektrikoen definizioa- Instalazio elektrikoen modelizazioa- Mazoaren eraketa eta bere segmentuak- Mazo baten aldaketak eta bere ruta- Babesak- Mazoaren analisiak eta azterketak

Hizlariak: CADTECH – CT Formazioa

Iraupena: 22 ordu • 4 egun • 5,5 ordu eguneko • 8:30-14:00

Lekua: Somorrostro Irakasgunea • San Juan, 10. Muskiz.

Diseinuan Catia V5 erabili ohi duten profesionalei eta lan-tresnahonetan rutado elektriko zatian espezializazio bat nahi duteneizuzendutako ikastaroa.

Ikastaroaren helburua, erabiltzaileari, HARNESS, Catia V5en Rutadoelektrikoak biltzen dituen modulu desberdinen ikuspegi orokorraeskaintzea da, hala nola lan-tresna honen etekinezko erabilerarenmetodologia eskaintzea.

Ikastaroa“Diseinu grafikoa CATIA V5-ekin.Electrical Harness”

ekainak26/29

14

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 14

Page 15: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Curso“Diseño eléctrico con CATIAV5. Electrical Harness”

Duración: 22 horas • 4 días • 5,5 h/día • 8:30-14:00

Lugar: Centro de Formación de Somorostro • San Juan, 10. Muskiz.

Dirigido a profesionales que manejan habitualmente CATIA V5 endiseño y quieren una especialización en la parte de rutado eléctrico deesta herramienta.

El objetivo del curso es dar al usuario una visión completa de losdiferentes módulos que engloban el Rutado eléctrico, HARNESS, deCATIA V5, así como la metodología necesaria para realizar un usoproductivo de la herramienta.

Diploma acreditado por Dassault Systemes.

26/29junio

Programa: - Introducción.- Conceptos básicos.- Definición de elementos eléctricos.- Definición de soportes eléctricos.- Modelización de instalaciones eléctricas.- Creación del mazo y sus segmentos.- Modificaciones sobre un mazo y su ruta- Protecciones.- Análisis y chequeos del mazo.

Ponentes: CADTECH – CT Formación.

15

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 15

Page 16: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Iraupena: 25 ordu • 5 egun • 5 ordu eguneko • 9.00-14.00

Lekua: Somorrostro Irakasgunea • San Juan, 10. Muskiz.

"Ekodiseinua produktuen diseinuaren etapa guztietan ingurugiro

irizpideak batzen dituen ikuspegia da, bizitza osoan zehar ahalik eta

ingurumen inpaktu txikiena sortzeko".

Euskal Herrian egoitza duen Basque Ecodesign Center erakundeak,sektore pribatuko enpresen eta Eusko Jaurlaritzaren lankidetzazsortua denak, ekodiseinu proiektu berriztatzaileak burutzea duhelburu.

Espainian eta Europako Hegoaldean horrelako ezaugarriak dituenerakunde bakarra da. Basque Ecodesign Center zortzi bazkidek sortudute : CIE Automotive, Euskaltel, Fagor, Gamesa, Iberdrola, Ihobe,Ormazabal eta Vicinay Cadenas.

Euskal Herriko Unibertsitatearen Bilboko Ingeniaritza Goi EskolaTeknikoarekin batera lan egiten du eta ekodiseinu arloan nazioartekoerakunde garrantzitsuenetarikoa den Suediako Bizitza –Zizkloarenazterketarako Zentroarekin (The Life Cycle Center – CPM) du aliantzaestrategikoa.

Egitaraua: - Zer da ekodiseinua?- Zergatik behar da eta nola aplikatzen da

ekodiseinua?- Diseinu iraunkorrerako prozesuaren

faseak.- Bizitza Zikloa eta Karbono aztarna.- Ingurumen- etiketak.- ErP 2009/125/CE ekodiseinu araudia.- UNE 150.301:2003 ekodiseinu araua.

Hizlariak: IK ingeniería + IHOBE, Basque Ecodesign Center.

Ikastaroa“ECODISEÑO – Diseinu iraunkorra”

uztailak2/6

16

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 16

Page 17: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Curso“ECODISEÑO – Diseño sostenible”

Duración: 25 horas • 5 días • 5 horas/día • 9:00-14:00

Lugar: Centro de Formación de Somorostro • San Juan, 10. Muskiz.

"El ecodiseño es el enfoque que integra criterios ambientales en

todas las etapas del diseño de productos para lograr que generen el

mínimo impacto ambiental a lo largo de toda su vida".

El Basque Ecodesign Center es una entidad con sede en el PaísVasco, constituida en un marco de colaboración entre empresas delsector privado y el Gobierno Vasco, cuyo objetivo es el diseño y laejecución de proyectos innovadores de ecodiseño.

Esta entidad es la única de estas características en España y en elsur de Europa. El Basque Ecodesign Center está formado por ochosocios fundadores: CIE Automotive, Euskaltel, Fagor, Gamesa,Iberdrola, Ihobe, Ormazabal y Vicinay Cadenas.

Colabora con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao dela Universidad del País Vasco y ha establecido una alianza estratégicacon el Centro de Análisis de Ciclo de Vida de Suecia (The Life CycleCenter-CPM), una de las instituciones internacionales más relevantesde ecodiseño.

2/6julio

Programa: - ¿Qué es el ecodiseño?- ¿Por qué es necesario y cómo se aplica el

ecodiseño?- Fases de un proceso de diseño sostenible.- Ciclo de vida y huella de carbono.- Etiquetado ambiental.- Directiva de Ecodiseño ErP 2009/125/CE.- Norma UNE 150.301:2003 de

Ecodiseño.

Ponentes: IK ingeniería + IHOBE, Basque Ecodesign Center.

17

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 17

Page 18: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Egitaraua: - Sarrera: Higiezinen sektorearen egungoegoera, hobekuntza eremua.

- Aurrealdeen birgaikuntza.- Estalkien birgaikuntza.- Aurrealdeetako hutsuneen birgaikuntza.- Instalazio termikoen hobekuntza.- Energia berriztagarriak.- Energia-eraginkortasunaren hobekuntza

argiztapen arloan.- Egin litezkeen aurrezkien kalkulua. Eredu

praktikoa.

Hizlaria: RENER.

Iraupena: 20 ordu • 5 egun • 4 ordu eguneko • 9.00-13.00

Lekua: Somorrostro Irakasgunea • San Juan, 10. Muskiz.

Energia- eraginkortasuna kontuan hartuz, birgaikuntzan egindaitezkeen jarduerak jakitea du helburu.

Ikasleek birgaikuntzarako, hala etxaurre eta estalkietarako nolahutsunetarako, irtenbideak aztertuko dituzte. Etxebizitza eraikin bateninstalazio termikoak hobetzeko kasu praktiko bat. Birgaikuntzan erabildaitezkeen berriztagarri nagusiei buruzko oinarrizko kontzeptuak.Argiztapenean energia- eraginkortasuna hobetzeko metodologiak, baitabirgaikuntzarako hartutako neurrien aurrezki- kalkulua ere.

Eraikuntza eta lan zibila arloko Lanbide Heziketako irakasleei etabirziklatu beharra duten sektore bereko profesionaleei zuzenduta dago.

Ikastaroa“Eraikinen energia-birgaikuntza”

uztailak2/6

18

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 18

Page 19: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Curso“Rehabilitación energéticade edificios”

Duración: 20 horas • 5 días • 4 horas/día • 9:00-13:00

Lugar: Centro de Formación de Somorostro • San Juan, 10. Muskiz.

El objetivo es conocer actuaciones que se pueden realizar enrehabilitación teniendo en cuenta aspectos de eficiencia energética.

Los alumnos analizarán soluciones de rehabilitación de envolvente,tanto para fachadas y cubiertas como huecos. Caso práctico demejora de las instalaciones térmicas en un edificio de viviendascomunitario. Conceptos básicos sobre las principales renovables quese pueden instalar en rehabilitación. Metodologías de mejora deeficiencia energética en iluminación, así como cálculo de ahorros delas medidas planteadas para rehabilitación.

Está dirigido a profesorado FP de la familia de edificación y obra civily otros profesionales del sector con necesidades de reciclaje.

2/6julio

Programa: - Introducción: Situación actual del parqueinmobiliario, ámbito de mejoras.

- Rehabilitación de fachadas.- Rehabilitación de cubiertas.- Rehabilitación de huecos de fachadas.- Mejora de las instalaciones térmicas.- Energías renovables.- Mejora de la eficiencia energética en

iluminación.- Cálculos de los posibles ahorros. Ejemplo

práctico.

Ponente: RENER.

19

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 19

Page 20: Cursos de Verano Muskiz FP 2012

Kolaboratzaileak / Colaboran:

Antolatzaileak / Organizan:

Informazioa eta izen-emateak

Información e inscripciones

94 404 94 11www.muskizfp.com

Bizkaiko Foru Aldundiaren lehentasunezkoekimena Kulturaren Hedapenean.Actividad prioritaria de la Diputación Foral de Bizkaia en el ámbito de la Difusión Cultural.

CV Muskiz 2012 ProgramaA5_Layout 1 06/06/12 09:41 Página 20