Curs 2016-17 presأ¨ncia de la llengua anglesa al currأ­culum organitzant el I English Day de...

download Curs 2016-17 presأ¨ncia de la llengua anglesa al currأ­culum organitzant el I English Day de l’escola

of 124

 • date post

  04-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Curs 2016-17 presأ¨ncia de la llengua anglesa al currأ­culum organitzant el I English Day de...

 • MEMÒRIA ANUAL de CENTRE

  Curs 2016-17

 • 0.- INTRODUCCIÓ 1 A- DADES GENERALS DEL CENTRE CURS 2016-17 2

  A.1.- ALUMNAT 2 Quadre de situació de l'alumnat del curs 16-17 2 Alumnes que han triat l’opció de Religió Catòlica el curs 16-17 2 Atenció a la Diversitat 3 CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) 4 CS (Comissió Social) 4 EE 4 EAP (annex II) 7 SEP (SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT) i reforç 7

  A.3.- ÒRGANS DE GOVERN 9 Claustre de Professors 16-17 9 Consell Escolar 16-17 11 Òrgans unipersonals: Equip Directiu 12

  A.4.- REUNIONS DE PARES I MARES 14 Calendari de reunions de pares / mares de començament de curs 14 Calendari d’avaluacions (dates de les sessions d’avaluació) 16-17 15

  A.5.- HORARI 17 Horari d’atenció a les famílies: 17 Horari dels/les mestres 17

  A.6.- ACTIVITATS DEL CENTRE 18 Festes 16-17 18 Revisions i vacunacions 16-17 21 Sortides 16-17 21 Colònies 16-17 24 Piscina 25 Servei de Menjador 16-17 25 Activitats extraescolars 26 ALTRES ACTIVITATS 26

  B1. FUNCIONAMENT DEL CENTRE INDICADORS. 34 B.2 FITXES DE SEGUIMENT D’ACTIVITAT (Annex III) 37 C) - PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 38 D – AVALUACIÓ DE CENTRE 39 E) – PROJECTES /COMISSIONS DE CENTRE (annex I) 41 F) – MEMÒRIA DEL SE DEL BAIX LLOBREGAT (annex II) 41

 • Escola Sant Cristòfor

  C/ Jacint Verdaguer, 2 - 08859 Begues Tel 93 639 07 48 – correu electrònic: a8014589@xtec.cat

  Memòria Anual de Centre Curs 2016-17

  1

  0.- INTRODUCCIÓ Tal i com s’estableix en el decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, el

  centre ha elaborat la Programació General d’Aula (PGA) i posteriorment elabora la

  Memòria Anual de Centre (MAC).

  En aquesta memòria recollim l'avaluació de l'assoliment dels objectius que s'han

  previst en la Programació General Anual, d'acord amb els criteris, els indicadors i

  els procediments d'avaluació definits en el PEC (Projecte Educatiu de Centre) i

  concretats en el nou PdD (Projecte de Direcció).

  Donat que els objectius perseguits en el PdD inicial es derivaven de la situació del

  centre en aquell moment, es pot veure que les prioritats i les necessitats han anat

  variant i ha calgut una adaptació en funció de les necessitats i la marxa del curs

  escolar.

  A partir de l’anàlisi de tots els objectius proposats en el PGA la nostra prioritat per

  aquest curs ha estat:

  α Millorar la competència matemàtica.

  α Continuar impulsant la Llengua Anglesa.

  α Millorar els resultats en llengua catalana: Lectura ( ILEC-AIL).

  α Millorar la cohesió Social: Promoure l’atenció a la

  Diversitat concretada en el Projecte Emocions (USEE), la CAD i

  CS.

  α Potenciar les relacions Escola-família. Continuar la implantació

  de la Plataforma Clickedu.

  α Continuar impulsant els projectes d’Escola: Biblioteca/Punt Edu i Escola Verda .

  α Realitzar una gestió eficient dels espais de l’escola.

  Volem remarcar que a més hem engegat el Projecte Millora dels Patis de l’Escola,

  hem aplicat la nova Ordre d’Avaluació a primària, s’ha continuat amb el treball de

  l’Escola Inclusiva amb la formació referent al Nou Decret de l’Escola Inclusiva, hem

  integrat al nostre Centre el Programa TEI ( Tutoria entre Iguals) i s’ha potenciat la

  presència de la llengua anglesa al currículum organitzant el I English Day de

  l’escola . Aquest curs també hem realitzat al mateix temps els dos cursos ILEC /AIL

  que resten per acabar el Projecte ILEC. D’aquesta manera l’any vinent podrem

  destinar la nostra formació a altres objectius que veiem més necessaris.

  Aquest document es publicarà a la nostra plataforma digital perquè tota la

  comunitat educativa n’estigui informada i s’imprimirà. L’enquadernació d’aquest

 • document es desarà al despatx de la Cap d’Estudis restant a la disposició de

  qualsevol membre de la comunitat educativa que en vulgui fer la consulta.

  A- DADES GENERALS DEL CENTRE CURS 2016-17

  A.1.- ALUMNAT

  Quadre de situació de l'alumnat del curs 16-17

  Etapa Cicle Curs Nens Nenes Alumnes

  Curs

  Total cicle

  Total escola

  EI EI P3 A 12 12 24

  EI EI P3 B 13 12 24/25

  EI EI P4A 12 14 26

  EI EI P4 B 13 13 26

  EI EI P5A 14 12 26

  EI EI P5 B 11 15 25/26 153

  PRI CI 1r A 13 8 21

  PRI CI 1r B 13 9 22

  PRI CI 2n A 12 11 22/23

  PRI CI 2n B 13 8 21

  PRI CI 2n C 10 11 22/21 108

  PRI CM 3r A 15 10 25

  PRI CM 3r B 12 13 25

  PRI CM 4t A 8 21 26/29

  PRI CM 4t B 9 19 27/28 103/107

  PRI CS 5èA 10 15 25

  PRI CS 5è B 8 17 25

  PRI CS 6è A 10 15 26

  PRI CS 6è B 10 16 26 102 464/470

  Alumnes que han triat l’opció de Religió Catòlica el curs 16-17

  Cicle Curs Alumnes Total cicle Total escola EI P3 6 EI P4 14 EI P5 3 24 CI 1r 10 CI 2n 8 18 CM 3r 17 CM 4t 15 32 CS 5è 18 CS 6è 14 32 106

  Alumnes amb necessitats educatives especials 16-17

 • Escola Sant Cristòfor

  C/ Jacint Verdaguer, 2 - 08859 Begues Tel 93 639 07 48 – correu electrònic: a8014589@xtec.cat

  Memòria Anual de Centre Curs 2016-17

  3

  CURS

  PI

  DICTAMEN

  USEE

  DICTAMEN NEE/Altes Capacitats

  NEE

  SOCIALS

  NOUVINGUTS

  ALUMNES

  COMPARTIDA

  P3A

  P3B

  P4A 1

  P4B

  P5A 1/1 1 1

  P5B 1

  1rA 3 1 1/1 1

  1rB 1 1 1

  2nA 2 1 1 0/1

  2nB 1/2 1/2 1

  2nC 1 1

  3rA 1 1

  3rB 1

  4tA 1 1 1/2

  4tB

  5èA 2

  5èB 1 1 1

  6èA 1 1 1 1

  6èB 1 1 1

  Atenció a la Diversitat

  És el tercer curs que comptem amb una USEE ( Unitat de suport a l’Educació

  Especial). Per tant seguim tenint una mestra d’Educació Especial més i una

  educadora , que en el nostre cas han estat dues ja que la titular gaudeix de

  reducció de jornada per cura d’un fill.

  A més tenint en compte les característiques i el volum d’alumnes de NEE a més

  dels atesos pel personal de la USEE (educadora i mestra d’EE) el Departament

  d’Ensenyament ens ha concedit també per aquest curs 18 hores de vetlladora.

  Assenyalar que aquest curs no hem tingut la col·laboració voluntària d’una mestra

  jubilada que l’any passat donava suport a les activitats del Projecte Emocions. S’ha

  trobat a faltar ja que sempre falten recursos humans per arribar atendre aquests

  alumnes.

 • El Projecte Emocions recull el treball que es fa a la USEE.

  CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat)

   VALORACIÓ :

  La valoració general és positiva. Degut al nombre de casos amb necessitats

  educatives especials, seguim fent dues CADS per trimestre, una per tractar de

  P3 a 3r i l’altra de 4t a 6è. D’aquesta manera hem pogut parlar amb més

  atenció tant dels alumnes com dels grups.

  ⇒ Propostes de millora

  - Seguir amb 2 reunions trimestrals una per tractar de P3 a 2n i l’altra de 3r a 6è.

  - Seguir amb la graella per cada cicle per tal de recollir i sintetitzar la recollida

  d’informació dels alumnes amb NEE. Aquestes graelles les fan a l’inici de curs

  les mestres d’EE i cada trimestre s’actualitzen juntament amb la tutora per

  comentar en la CAD.

  - Trobar espais per coordinar amb els tutors/es – EE.

  CS (Comissió Social)

   VALORACIÓ :

  La valoració d’aquesta comissió també és positiva. S’han realitzat les reunions

  programades per tal de tractar els alumnes que ho han necessitat i les qüestions

  econòmiques. Es considera que hi ha una bona organització.

  La incorporació a la Comissió Social de la infermera pediàtrica del CAP , es segueix

  veien molt positiva. Seria bo poder mantenir i assegurar la seva presència a les

  reunions. Aquest curs no ha pogut assistir a totes.

  ⇒ Propostes de millora -Continuar en la mateixa dinàmica.

  -Establir el calendari de reunions el més aviat possible.

  -Impulsar el treball en xarxa amb les Institucions.

  EE

   VALORACIÓ :

 • Escola Sant Cristòfor

  C/ Jacint Verdaguer, 2 - 08859 Begues Tel 93 639 07 48 – correu electrònic: a8014589@xtec.cat

  Memòria Anual de Centre Curs 2016-17

  5

  La tasca duta a terme per les mestres d’educació Especial es valora positivament.

  El seu treball és molt important tant com pels alumnes que ho necessiten com

  per donar suport als tutors/es i les famílies. Es valora efectiu el fet de poder

  compartir la docència dins de l’aula sempre i quan sigui possible ja que permet

  arribar a més alumnes i també conèixer als alumnes d’una manera més amplia.

  Donat que se’ns va concedir la USEE i donades les caracter