Curriculum cicle mitjà

of 17 /17
Currículum d’educació primària Cicle mitjà DECRET 119/2015, de 23 de juny , d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària . Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Embed Size (px)

Transcript of Curriculum cicle mitjà

 • Currculum deducaci primria

  Cicle mitj

  DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenaci dels ensenyaments de l'educaci primria.Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyament

 • Continguts llengua catalana i literatura. Cicle mitjCOMUNICACI ORAL- Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situaci comunicativa de laula i lescola.- Normes que regeixen la interacci oral: torn de paraula, to de veu, respecte per les opinions dels altres.- Reproducci de textos orals memoritzats: canons, poemes, dramatitzacions...- Interacci en els dilegs o debats, aportant i defensant idees prpies i defensant o contradient, si cal, les dels altres amb arguments raonats.- Estratgies per a les produccions de textos orals: planificaci, memoritzaci, assaig- Producci de textos orals de lmbit personal i escolar (exposicions, descripcions, explicacions, justificacions...), utilitzant suports adequats (to de veu, gesticulaci, suports visuals i audiovisuals), de manera ordenada i comprensible.- Adequaci del llenguatge i els elements no verbals a la situaci comunicativa.- s dun llenguatge no discriminatori i que respecti les diferncies de gnere.- Estratgies per a la comprensi de textos orals: identificaci de la tasca comunicativa, comprensi del lxic clau, retenci de la informaci, comprensi del sentit global...- Comprensi de textos orals de diferents contextos: activitats daula, situacions daprenentatge en qualsevol rea, i en la vida quotidiana.- Comprensi i interpretaci de textos orals de diferents mitjans de comunicaci audiovisual i digitals.- Reelaboraci i sntesi dexposicions orals.- Inters, respecte i audici reflexiva davant les intervencions dels altres.COMPRENSI LECTORA- Comprensi global i especfica de textos escrits en diferents formats i de tipologia diversa.- Comprensi de textos escrits en diferents formats vinculats a continguts curriculars.- Estratgies afavoridores del procs de comprensi lectora abans, durant i desprs de la lectura (planificaci, anticipaci, idea principal, identificaci de mots, inferncies, relaci entre fragments, capacitat dautocorrecci a partir del sentit global, identificaci dels signes de tot tipus que formen part del text).- Comprensi i anlisi de textos procedents de documents digitals i de mitjans de comunicaci.- Reelaboraci del text a partir de la comprensi explcita i inferencial i amb relaci als coneixements i objectius de lectura.- Entonaci i fludesa en la lectura expressiva de textos.- Inters i curiositat per llegir contes, llibres de coneixements, notcies dun diari, informacions dInternet...- Utilitzaci de diccionaris bsics en diferents formats per a la comprensi de mots.- Utilitzaci dels recursos de la biblioteca daula i del centre, per a la cerca dinformaci i adquisici de coneixements.- Estratgies per a les cerques dinformaci a Internet (cerca de mots claus, s de cercadors...).- Inters pels textos escrits com a font dinformaci i daprenentatge i com a mitj de comunicaci.- Sentit crtic davant dinformacions procedents de textos diversos: publicitat, informatius, relats de ficci, premsa...EXPRESSI ESCRITA- Estratgies per a la producci de textos escrits: planificar (organitzaci de les idees a partir desquemes), escriure (organitzaci de la informaci en pargrafs) i revisar (utilitzaci deines com ara diccionaris, correctors de textos...).- Producci de textos escrits de tipologia diversa en diferents formats i suports: per narrar, descriure, explicar fets o fenmens...- Coherncia i cohesi en lorganitzaci del text.- Aplicaci dels coneixements sobre el funcionament de la llengua (lxics, morfosintctics i ortogrfics) en la producci de textos escrits.- Utilitzaci de programari informtic per escriure textos, especialment de tractament de textos, dedici grfica i de publicacions.- Utilitzaci deines de consulta i revisi per a la producci de textos escrits.- Normes per a la bona presentaci dels textos escrits.- Convencions prpies de la comunicaci digital.Valoraci dels avenos de cadasc en escriptura i conscincia de les mancances.

  CONEIXEMENT DEL FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA I DEL SEU APRENENTATGE- Diferncies ds de la llengua oral i de la llengua escrita en situacions comunicatives reals o simulades.- Reflexi lingstica sobre la construcci de paraules, frases i textos.- Organitzaci i estructura dun text segons la seva tipologia.- Elements especfics bsics dels textos digitals i audiovisuals.- Normes ortogrfiques treballades a 1r i 2n.- Normes ortogrfiques constants (que no tenen excepcions).- Escriptura de mots amb dificultat ortogrfica ds habitual.- Normes bsiques sobre laccentuaci grfica: reconeixement de les sllabes dun mot, accent greu i agut, paraules agudes, planes i esdrixoles.- Reconeixement del valor social de les normes ortogrfiques en la comunicaci.- Mecanismes de derivaci, composici, famlies de paraules, sentit figurat...- Ordre adequat dels mots i concordana (gnere, nombre, persona i temps) en una frase.- Categories gramaticals: article, nom (classes), pronom, adjectiu, verb (present, passat i futur) i adverbi.- Sinnims, antnims i paraules polismiques: coneixement i s.- Signes de puntuaci (punt final, punt i seguit, coma, interrogant, admiraci, dos punts i gui).- Relaci del significat amb la puntuaci i els connectors.- Reflexi sobre el procs, lorganitzaci i la planificaci del treball, acceptaci de lerror. Autocorrecci i autoavaluaci de tot el procs.Confiana en la prpia capacitat per aprendre llengua i en les situacions daprenentatge compartit.

  Decret 118/2015, de 23 de juny, d'ordenaci dels ensenyament de l'educaci primria

 • Continguts llengua catalana i literatura. Cicle mitjEDUCACI LITERRIA

  - Comprensi de textos literaris aplicant estratgies especfiques per aprofundir en el sentit del text.- Audici, lectura, memoritzaci i recitaci de textos, poemes, canons, llegendes, refranys o dites.- Interpretaci del llenguatge literari: derivaci, composici, sentit figurat, interpretaci de locucions, frases fetes o refranys; ritme i rima, si es tracta de poesia o can.- Anlisi i reconeixement dels elements clau dels textos literaris.- Lectura expressiva (pronunciaci, to de veu, entonaci, pauses...) i entenedora de textos literaris.- Escriptura de poemes per comunicar sentiments, emocions, estats dnim records, utilitzant llenguatge potic: adjectius, comparacions, sentits figurats.- Escriptura de contes i textos narratius amb lestructura adequada: inici, nus i desenlla.- Escriptura de jocs lingstics: embarbussaments, calligrames, rodolins...- Producci de textos creatius mitjanant associacions dimatges, i dimatges i sons.- Dramatitzaci de contes i altres textos literaris.- Reconeixement de les dades bsiques dun llibre: autor, adaptador, traductor, illustrador, editorial, collecci...- Reconeixement dels principals agents de producci dun text teatral o audiovisual: director, gui, actors, msica...- Utilitzaci dels recursos de la biblioteca daula o del centre. Consulta del catleg digital.- Comunicaci de les preferncies literries personals i recomanacions de textos literaris.- Gust per la lectura i lescriptura de textos literaris.- Interpretaci del sentit de les illustracions i elements tipogrfics en referncia al text.CRITERIS DAVALUACI LLENGUA CATALANA DE CICLE MITJ:1. Comprendre i extreure informaci rellevant de produccions orals, presentades en qualsevol mitj, distingint entre les idees principals i les secundries.2. Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bsiques.3. Exposar temes de manera ordenada i comprensible a partir dun gui i utilitzant els recursos adequats (to de veu, gesticulaci) i suports audiovisuals sempre que sigui convenient.4. Aplicar estratgies afavoridores del procs de comprensi abans, durant i desprs de la lectura (planificaci, anticipaci, idea principal, inferncies, entre altres).5. Comprendre i extreure informaci rellevant de textos presentats en qualsevol mitj, distingint entre idees principals i secundries.6. Conixer el funcionament duna biblioteca escolar i iniciar-se en ls de les virtuals.7. Llegir de manera autnoma i comprensiva, mostrant inters per tot tipus de textos.8. Parlar de largument o el significat de novelles, contes i poemes llegits mostrant-ne comprensi.9. Escriure textos de diferent tipologia a m i amb ordinador aplicant-hi els coneixements ortogrfics i textuals treballats.10. Revisar el text que sha escrit i millorar-ne la coherncia i la cohesi, el lxic i la puntuaci.11. Valorar els avenos en escriptura i tenir conscincia de les mancances.12. Mostrar seguretat en lortografia de base i coneixement de les normes ortogrfiques que responen a lleis constants.13. Tenir capacitat per observar el funcionament de la llengua: els canvis de significat quan shi fan transformacions, la formaci de les paraules, la relaci entre puntuaci i sentit o el llenguatge literari.14. Mostrar autonomia progressiva en laprenentatge: reflexi en el procs, organitzaci i planificaci del treball, acceptaci de lerror, autocorrecci.15. Participar en lectures conjuntes per aprofundir en el sentit del text, practicar algunes estratgies lectores i aprendre a interpretar el llenguatge literari.16. Escriure poemes i textos narratius fent atenci a lestructura i al llenguatge.17. Conixer i valorar la diversitat lingstica (entre llenges diferents o dintre duna mateixa llengua) i cultural de lentorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llenges i tenir inters per comprendre-les.18. Comparar produccions de diferents llenges per trobar-hi semblances i diferncies.19. Tenir una actitud crtica cap als estereotips lingstics i audiovisuals que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes.

 • Continguts llengua castellana i literatura. Cicle mitjCOMUNICACI ORAL- Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situaci comunicativa de laula.- Normes que regeixen la interacci oral: torn de paraula, to de veu, respecte per les opinions dels altres.- Reproducci de textos orals memoritzats: canons, poemes, dramatitzacions...- Interacci en els dilegs i en converses preparades entorn dun tema, aportant idees prpies i contestant les dels altres.- Estratgies per a les produccions de textos orals: planificaci, memoritzaci, assaig.- Producci de textos orals de lmbit personal i escolar (exposicions, descripcions, explicacions, justificacions...), utilitzant suports adequats (to de veu, gesticulaci, suports visuals i audiovisuals), de manera ordenada i comprensible.- Adequaci del llenguatge i els elements no verbals a la situaci comunicativa.- s dun llenguatge no discriminatori i que respecti les diferncies de gnere.- Estratgies per a la comprensi de textos orals: identificaci de la tasca comunicativa, comprensi del lxic clau, retenci de la informaci, comprensi del sentit global...- Comprensi de textos orals de diferents contextos: activitats daula, situacions daprenentatge i en la vida quotidiana.- Comprensi i interpretaci de textos orals de diferents mitjans de comunicaci audiovisual i digitals.- Reelaboraci i sntesi dexposicions orals senzilles.- Inters, respecte i audici reflexiva davant les intervencions dels altres.COMPRENSI LECTORA- Comprensi global i especfica de textos escrits en diferents formats i de tipologia diversa.- Comprensi de textos escrits en diferents formats vinculats a continguts curriculars.- Estratgies afavoridores del procs de comprensi lectora abans, durant i desprs de la lectura (planificaci, anticipaci, idea principal, identificaci de mots, inferncies, relaci entre fragments, capacitat dautocorrecci a partir del sentit global, identificaci dels signes de tot tipus que formen part del text).- Comprensi i anlisi de textos procedents de documents digitals i de mitjans de comunicaci.- Reelaboraci del text a partir de la comprensi explcita i inferencial i amb relaci als coneixements i objectius de lectura.- Entonaci i fludesa en la lectura expressiva de textos.- Inters i curiositat per llegir contes, llibres de coneixements, notcies dun diari, informacions dInternet...- Utilitzaci de diccionaris bsics en diferents formats per a la comprensi de mots.- Utilitzaci dels recursos de la biblioteca daula i del centre, per a la cerca dinformaci i adquisici de coneixements.- Estratgies per a les cerques dinformaci a Internet (cerca de mots claus, s de cercadors...).- Inters pels textos escrits com a font dinformaci i daprenentatge i com a mitj de comunicaci.- Sentit crtic davant dinformacions procedents de textos diversos: publicitat, informatius, relats de ficci, premsa...EXPRESSI ESCRITA- Estratgies per a la producci de textos escrits: planificar (organitzaci de les idees a partir desquemes), escriure (organitzaci de la informaci en pargrafs) i revisar (utilitzaci deines com ara diccionaris, correctors de textos...).- Producci de textos escrits de tipologia diversa en diferents formats i suports: per narrar, descriure, explicar fets o fenmens...- Coherncia i cohesi en lorganitzaci del text.- Aplicaci dels coneixements sobre el funcionament de la llengua (lxics, morfosintctics i ortogrfics) en la producci de textos escrits.- Utilitzaci de programari informtic per escriure textos, especialment de tractament de textos, dedici grfica i de publicacions.- Utilitzaci deines de consulta i revisi per a la producci de textos escrits.- Normes per a la bona presentaci dels textos escrits.- Convencions prpies de la comunicaci digital.- Valoraci dels avenos de cadasc en escriptura i conscincia de les mancances.CONEIXEMENT DEL FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA I DEL SEU APRENENTATGE- Diferncies ds de la llengua oral i de la llengua escrita en situacions comunicatives reals o simulades.- Reflexi lingstica sobre la construcci de paraules, frases i textos.- Organitzaci i estructura dun text segons la seva tipologia.- Elements especfics bsics dels textos digitals i audiovisuals.- Normes ortogrfiques treballades a 1r i 2n.- Normes ortogrfiques constants (que no tenen excepcions).- Escriptura de mots amb dificultat ortogrfica ds habitual.- Normes bsiques sobre laccentuaci grfica: de les sllabes dun mot, paraules agudes, planes i esdrixoles.- Normes dortografia diferencials respecte del catal (absncia dapstrof i daccent obert, y... ).- Reconeixement del valor social de les normes ortogrfiques i de la necessitat de cenyir-shi en els escrits.- Mecanismes de derivaci, composici, famlies de paraules, sentit figurat- Ordre adequat dels mots i concordana (gnere, nombre, persona i temps) en una frase.- Categories gramaticals: article, nom (classes de noms), pronom, adjectiu, verb (present, passat i futur) i adverbi.- Sinnims, antnims i paraules polismiques: coneixement i s.- Signes de puntuaci (punt final, punt i seguit, coma, interrogant, admiraci, dos punts i gui).- Relaci del significat amb la puntuaci i els connectors.- Reflexi sobre el procs, lorganitzaci i planificaci del treball, acceptaci de lerror. Autocorrecci i autoavaluaci de tot el procs.- Confiana en la prpia capacitat per aprendre llengua i en les situacions daprenentatge compartit.

 • Continguts llengua castellana i literatura. Cicle mitjEDUCACI LITERRIA

  - Comprensi de textos literaris aplicant estratgies especfiques per aprofundir en el sentit del text.- Audici, lectura, memoritzaci i recitaci de textos, poemes, canons, llegendes, refranys o dites.- Interpretaci del llenguatge literari: derivaci, composici, sentit figurat, interpretaci de locucions, frases fetes o refranys; ritme i rima, si es tracta de poesia o can.- Anlisi i reconeixement dels elements clau dels textos literaris.- Lectura expressiva (pronunciaci, to de veu, entonaci, pauses...) i entenedora de textos literaris.- Escriptura de poemes per comunicar sentiments, emocions, estats dnim o records, utilitzant llenguatge potic: adjectius, comparacions, sentits figurats.- Escriptura de contes i textos narratius amb lestructura adequada: inici, nus i desenlla.- Escriptura de jocs lingstics: embarbussaments, calligrames, rodolins...- Producci de textos creatius mitjanant associacions dimatges, i dimatges i sons.- Dramatitzaci de contes i altres textos literaris.- Reconeixement de les dades bsiques dun llibre: autor, adaptador, traductor, illustrador, editorial, collecci...- Reconeixement dels principals agents de producci dun text teatral o audiovisual: director, gui, actors, msica...- Utilitzaci dels recursos de la biblioteca daula o del centre. Consulta del catleg digital.- Comunicaci de les preferncies literries personals i recomanacions de textos literaris.- Gust per la lectura i lescriptura de textos literaris.- Interpretaci del sentit de les illustracions i elements tipogrfics en referncia al text.CRITERIS DAVALUACI LLENGUA CASTELLANA DE CICLE MITJ:

  1. Comprendre i extreure informaci rellevant de produccions orals adequades a ledat, provinents de diferents mitjans (explicacions, lectures, missatges audiovisuals), diferenciant entre idees principals i secundries.2. Participar de forma adequada en situacions comunicatives diverses, respectant les normes dinteracci oral.3. Realitzar exposicions orals (coneixements, vivncies, fets, idees), prviament preparades, amb ordre i claredat, i utilitzant adequadament recursos no lingstics, si escau.4. Identificar informacions rellevants de textos escrits diversos, comprendre-les per mitj dexplicacions, reescriptures, resposta a preguntes que impliquin raonament i relaci del que diu el text i els coneixements dels alumnes.5. Tenir inters i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos tradicionals i de la literatura infantil adequats a la seva edat.6. Escriure textos descriptius, expositius, narratius i potics amb coherncia, cohesi i correcci lingstica adequada a ledat, utilitzant estratgies de planificaci i revisi.7. Conixer les paraules dels temes treballats a laula i les seves derivacions, o el seu s amb diferents significats (polismia).8. Mostrar correcci en lortografia bsica i coneixement de les lleis constants en les seves produccions. Revisar el text que sha escrit i millorar-ne la coherncia i la cohesi, el lxic i la puntuaci.9. Parlar de largument o el significat de novelles, contes i poemes llegits mostrant ne comprensi.10. Escriure contes clars i ben estructurats, i poemes.11. Participar en representacions teatrals, aprendre el paper i declamar-lo b.12. Conixer i valorar la diversitat lingstica (entre llenges diferents o dintre duna mateixa llengua) i cultural de lentorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llenges i tenir inters per comprendre-les.13. Comparar produccions de diferents llenges per trobar-hi semblances i diferncies.14. Reflexionar sobre el propi procs daprenentatge, detectant avenos i errades.15. Tenir una actitud crtica cap als estereotips lingstics que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes.

 • Continguts dangls. Cicle mitjCOMUNICACI ORAL- Comprensi dinstruccions simples i encadenades dactuaci a laula.- Comprensi i participaci en situacions dintercanvi social a laula: saludar, acomiadar-se, la data, el temps (atmosfric i lhora), lassistncia i informacions personals.- Comprensi global de textos orals de tipologia diversa, en diferents suports i formats (dileg, relat, descripci).- Reproducci i memoritzaci de textos breus orals com ara canons, poemes, rimes, amb acompanyament delements no verbals.- Formulaci de preguntes i respostes en simulacions i dilegs, en el context de laula i prxims als alumnes.- Identificaci del lxic bsic dun tema especfic amb ajut dillustracions o sense.- Estratgies de comprensi: anticipaci del contingut, formulaci dhiptesis, verificaci, identificaci de paraules clau.- Pronunciaci, entonaci i ritme adequats en les interaccions orals habituals.- Normes que regeixen la comunicaci oral: torn de paraula, to de veu, respecte per les intervencions dels altres...- s de les estructures prpies de la llengua estrangera en les produccions orals ms habituals.- Producci de missatges breus orals que permetin parlar sobre la vida quotidiana al centre o en els entorns ms propers dels alumnes tant en activitats individuals com en grup.- Respecte i esfor datenci, comprensi i valoraci per les intervencions orals dels altres.COMPRENSI LECTORA- Comprensi de textos senzills en suport paper i digital i de temtica variada per copsar el sentit general i extreuren informaci.- Estratgies de lectura apreses en les altres llenges curriculars que ajuden a la comprensi del text i que permeten la deducci del significat de mots i expressions.- Utilitzaci de diccionaris illustrats en format paper i digital per a la comprensi de mots.- Utilitzaci dels recursos de la biblioteca daula i del centre per llegir llibres en diferents suports escrits en llengua estrangera.- Inters per la lectura de textos com a font dinformaci i de plaer.EXPRESSI ESCRITA- Estratgies i recursos de producci escrita apreses de les altres llenges curriculars.- Producci de textos breus relacionats amb situacions de la vida quotidiana, a partir dels models treballats oralment a laula, utilitzant recursos TAC.- Utilitzaci de textos escrits breus dexpressions i frases senzilles conegudes i treballades oralment.- s deines de consulta com ara diccionaris illustrats per a la producci de textos escrits breus.- Aplicaci dels coneixements sobre el funcionament de la llengua estrangera (lxics, morfosintctics i ortogrfics) en la producci de textos escrits breus.- Normes per a la bona presentaci dels textos escrits.CONEIXEMENT DEL FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA I DEL SEU APRENENTATGE- Diferncies ds de la llengua oral i de la llengua escrita en situacions comunicatives reals o simulades.- Associaci de grafia, pronunciaci i significat a partir de models escrits i dexpressions orals. s intutiu de la descodificaci.- Habilitats i estratgies per aprendre nou lxic, expressions i estructures (repetici, memoritzaci, associaci, utilitzaci de suports multimdia) de forma individual per tamb en grup.- Reconeixement i s de lxic, formes i estructures bsiques prpies de la llengua estrangera, prviament utilitzades.- Recursos TAC per al treball de vocabulari bsic i dampliaci i destructures lingstiques de la llengua estrangera.- Recursos que ajuden a laprenentatge de la llengua (memoritzaci, recitaci, associaci de mots) i reflexi sobre el propi aprenentatge, especialment per captar els petits avenos que sassoleixen.- Aplicaci dels coneixements sobre aspectes lingstics coincidents apresos de les altres llenges curriculars.- Valoraci i confiana en la prpia capacitat per aprendre una llengua estrangera com a instrument per a la realitzaci de tasques, com a eina daprenentatge i daccs al coneixement i com a llengua de comunicaci dins i fora de laula.EDUCACI LITERRIA- Comprensi de textos literaris senzills reals o adaptats.- Audici, lectura, memoritzaci i recitaci de textos senzills (poemes, canons, llegendes, refranys o dites).- Reproducci oral de textos literaris breus memoritzats com ara canons, poemes, rimes, amb acompanyament delements no verbals.- Lectura en veu alta, tot fent atenci a la pronunciaci, al to de veu i a lentonaci.- Escriptura de jocs lingstics senzills i textos literaris senzills a partir dun model.- Dramatitzacions, explicaci de contes dialogats i recitacions de poemes o canons.- Respecte per les produccions dels altres.- Utilitzaci dels recursos de la biblioteca daula o del centre per a la cerca de textos literaris en diferents suports.- Inters i curiositat per llegir contes o llibres (en diferents suports) escrits en la llengua estrangera.

 • Continguts dangls. Cicle mitjCRITERIS DAVALUACI DANGLS DE CICLE MITJ:

  1. Captar el missatge global i especfic de les produccions i interaccions orals ms habituals que es produeixena laula.2. Emprar oralment la llengua estrangera en situacions prpies daula.3. Produir textos orals seguint un model i atenent a la pronunciaci, ritme, entonaci per explicar fets i conceptes relacionats amb un mateix i el mn que lenvolta o per transmetre informaci daltres rees curriculars.4. Captar el sentit global de missatges escrits sobre temes familiars, coneguts i dinters.5. Extreure informaci de textos escrits lligats a temes coneguts i amb una finalitat comunicativa concreta.6. Escriure frases i textos curts significatius en situacions quotidianes i escolars a partir de models amb una finalitat determinada i amb un format establert, tant en suport paper com digital.7. Reproduir oralment poemes, canons o breus textos dramtics atenent a la pronunciaci, ritme, entonaci.8. Comprendre oralment poemes, canons, llegendes, refranys o dites.9. Comprendre poemes, canons, llegendes, refranys o dites escrits.10. Comparar produccions de diferents llenges per trobar-hi semblances i diferncies.11. Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicaci amb altres persones i cultures, i participar amb inters en les activitats en qu susa la llengua estrangera.12. Usar algunes estratgies per aprendre a aprendre, com demanar aclariments, comunicar amb gestos, utilitzar diccionaris illustrats, i identificar alguns aspectes personals que ajudin a aprendre millor.

 • Continguts comuns plurilingisme i multiculturalitat cicle mitj- Valoraci de la llengua com a instrument de comunicaci, daprenentatge i daproximaci a daltres cultures i obertura a la diversitat de llenges i cultures del mn.- Valoraci de la llengua i cultura catalanes, aix com de les altres llenges i cultures presents a laula.- Valoraci de la necessitat de conixer altres llenges per poder comunicar-se amb ms gent, buscar informaci i conixer altres cultures.- Valoraci de la prpia identitat lingstica.- Actitud crtica davant estereotips lingstics que reflecteixen prejudicis racistes, classistes o sexistes.- s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies.- Coneixement i respecte per la varietat lingstica (llenges diferents o varietat duna mateixa llengua) existent en el context familiar, escolar i social.- Coneixement i valoraci positiva de la diversitat lingstica dEspanya.- Coneixement de la diversitat lingstica en el mn i de lexistncia de diversos alfabets.- Inters i motivaci per conixer el funcionament de distintes llenges i comparar-les per observar semblances i diferncies especialment en el cas de les llenges romniques.- Coneixement dalgunes semblances i diferncies en els costums quotidians i s de les formes bsiques de relaci social als pasos on es parlen les llenges curriculars i presents en el centre.- Percepci de les dificultats de la comunicaci plurilinge i aplicaci destratgies verbals i no verbals per resoldre les situacions.-Participaci en les diferents activitats culturals i lingstiques del centre on sutilitzen diverses llenges.

 • Continguts de matemtiques. Cicle mitjNumeraci i clcul-Comprensi dels nombres, de les seves formes de representaci i del sistema de numeraci- Comprensi del valor posicional de les xifres en el sistema de numeraci decimal.- Descripci oral, grfica i escrita sobre la comprensi del sistema de numeraci decimal i del clcul.- s de diferents llenguatges (verbal, grfic, simblic...) per representar el sistema de numeraci decimal.- Contrast de diferents representacions.- Interpretaci de nombres daltres sistemes de numeraci. La numeraci romana.- Reconeixement i s de representacions equivalents dun nombre.- Lectura i escriptura dels nombres fins al mili.- s i contrast de diferents models per comparar i ordenar els nombres fins al mili.- Reconeixement de la fracci com a part duna unitat i duna collecci.- s de diferents models de representaci de les fraccions.- Situaci dels nombres naturals i fraccionaris ms comuns (1/2, 1/3, 1/4) sobre la recta numrica.- Arrodoniment de nombres en context.- Aplicaci dels nombres decimals en contextos reals.- Coneixement i s del sistema monetari: leuro i els cntims.- Interpretaci i s de les unitats de mesura.- s i relaci dels decimals i fraccions com a nombres que aproximen ms la mesura.- Cerca i anlisi de peculiaritats dels nombres (parells, senars, de la taula del...).- Interpretaci dels nombres naturals i de codis numrics en taules i grfics.- Elaboraci de grfics i taules a partir del comptatge i la mesura.- s de propietats numriques per recollir, descriure i interpretar dades.-Comprensi dels significats de les operacions i de les relacions que hi ha entre unes i altres- Diferents significats de la multiplicaci i divisi amb nombres naturals.- Comprensi de la relaci que hi ha entre la multiplicaci i la divisi.- Identificaci i s de les operacions inverses: suma i resta; multiplicaci i divisi.- Exploraci de les propietats de les operacions.-Comprensi de la funcionalitat del clcul i lestimaci- Agilitat mental en la descomposici additiva i factorial dels nombres.- Doble, meitat, triple i ter dun nombre.- Automatitzaci de les taules de multiplicar fins al 10 i construcci de taules amb nombres ms grans.- Representaci geomtrica dels nombres i del producte relacionada amb la descomposici factorial.- s de les relacions entre les operacions per agilitzar el clcul mental. Establiment danalogies entre clculs.- Explicaci i contrast de les estratgies de clcul mental emprades.- Estimaci dels resultats de les operacions amb nombres naturals.- Realitzaci de restes portant-ne, multiplicacions i divisions amb nombres naturals amb algorismes estndard.- Realitzaci de sumes i restes amb fraccions senzilles acompanyades de diferents formes de representaci grfica.- s de models geomtrics per resoldre problemes numrics.- s de les calculadores i altres recursos digitals per desenvolupar el clcul i per explorar els nombres i les operacions.- Selecci adequada del tipus de clcul segons la situaci: clcul mental, clcul escrit i amb calculadora i altres dispositius digitals.- Clcul amb monedes: euros i cntims.Relacions i canvi- Comprensi i anlisi dels patrons, relacions i canvis- Anlisi de les peculiaritats dels nombres i de les operacions.- Seguiment de sries numriques, geomtriques i descoberta del patr.- Creaci de sries numriques i geomtriques. Cerca de regularitats.- Descripci de situacions en qu es produeixen canvis o altrament es mantenen constants.- Interpretaci de lequivalncia en ls de diferents unitats de mesura.- Relaci permetre-longitud i rea-superfcie.- s de models i expressions matemtiques per representar les relacions- Expressi del patr duna srie verbalment o grficament.- Modelitzaci de situacions problema mitjanant objectes, grfics (fletxes), signes matemtics.- Lectura i escriptura de frases utilitzant smbols matemtics (0, =, >,
 • Continguts de matemtiques. Cicle mitjMesuraComprensi de les magnituds mesurables, de les unitats i del procs de mesurar- Magnituds de longitud, massa, capacitat, rea, temps i amplitud dangles.- Comparaci directa dangles i drees.- Comprensi que la mesura obtinguda sempre s una aproximaci.- Mltiples i submltiples de la unitat.- s dels decimals i fraccions com a nombres que permeten aproximar una mesura.- s de les unitats ms comunes del sistema internacional: longitud (km, m, cm, mm); massa (kg, g);capacitat (l, ml).- Equivalncia entre unitats de mesura ms comunes en contextos significatius.- Utilitzaci de la mesura i dels nombres per investigar propietats geomtriques.- s de les unitats de temps (any, mes, setmana, dia, hora, minut) i de les seves relacions. Coneixement del calendari.- Lectura i interpretaci de taules de mesura ds com.Aplicaci de tcniques i instruments adequats per mesurar- Desenvolupament destratgies destimaci en les diferents magnituds, tot utilitzant referents comuns.- Selecci de la unitat ms adequada i de linstrument per realitzar una mesura.- s de regle i cinta mtrica i balances.- Disseny dactivitats de mesura dins dun context significatiu.- Relaci permetre-longitud i rea-superfcie.- Descripci oral i escrita del procs de mesura.- Reconeixement i s de lestructura multiplicativa en el procs de mesurar.- Interpretaci i expressi dintervals de mesures.- s de models geomtrics per resoldre problemes numrics i de mesura.Estadstica i atzarFormulaci de preguntes abordables amb dades i recollida, organitzaci i presentaci de dades rellevants per respondre-les- Formulaci de preguntes basades en fets propers i interessos propis.- Recollida de dades mitjanant observacions, enquestes i experiments amb mostres ms petites de 50.- Interpretaci de la freqncia absoluta.- Lectura, interpretaci i utilitzaci de diverses representacions de dades, en particular grfics (com ara pictogrames i diagrames de barres), amb recursos tradicionals i tecnolgics.- s de la numeraci i de conceptes espacials per recollir, descriure i interpretar dades.- Reconeixement de les diferncies en la representaci de dades qualitatives i quantitatives.- Lectura i interpretaci de dades estadstiques i de grfics extrets de llibres, diaris, Internet i altres mitjans.- Selecci i s de mtodes estadstics per analitzar dades- Descripci de la forma i de les caracterstiques importants dun conjunt de dades.- Anlisi de les caracterstiques duna collecci de dades quantitatives ordenades.- Identificaci i comprensi de la mitjana aritmtica, la moda i la mediana. Aplicaci a la resoluci de problemes.- Treure conclusions i fer prediccions basades en dades- Comparaci entre el que mostren les dades i el que es podria esperar dels resultats.- Identificaci de diversos conjunts de dades com a mostres de poblacions ms grans. Aplicaci a la resoluci de problemes.- Descripci oral duna situaci a partir de lanlisi de les dades.- Comprensi i aplicaci de conceptes bsics datzar- Descripci de successos i discussi del seu grau de probabilitat utilitzant expressions com ara segur, possible, impossible.- Quantificaci de la probabilitat que un succs sigui segur, possible o impossible en casos senzills.- Predicci de la probabilitat de resultats dexperiments senzills i comprovaci daquestes prediccions.- Exploraci de la probabilitat mitjanant experiments i jocs que produeixin pocs resultats.- Resoluci de problemes on intervinguin factors datzar.- Relaci de latzar amb els conceptes numrics.

  Decret 118/2015, de 23 de juny, d'ordenaci dels ensenyament de l'educaci primria

 • CRITERIS DAVALUACI DE MATEMTIQUES DE CICLE MITJ:

  1. Reconixer i utilitzar els conceptes associats a la multiplicaci (mesura, repetici de la unitat) i divisi (partici, agrupament, aproximaci) en situacions de vida quotidiana i en altres rees.2. Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una collecci o una seqncia, descriure-les i continuar la seqncia. Classificar i establir criteris de classificaci.3. Comprendre situacions-problema de lentorn proper. Cercar i utilitzar grfics senzills (fletxes, taules...), xifres i signes adients per representar situacions-problema. Cercar i seleccionar les dades necessries i estimar una resposta. Desenvolupar estratgies de soluci. Expressar el procs de soluci i la resposta.4. Formular preguntes en situacions conegudes i poc conegudes. Comunicar oralment i per escrit, de forma clara, coneixements i processos matemtics duts a terme (clcul, mesura, construccions geomtriques, resoluci de problemes). Reconixer la validesa de diferents processos de soluci duna situaci-problema.5. Interpretar el valor posicional del sistema de numeraci decimal. Interpretar i utilitzar de forma adequada els nombres naturals (fins a sis xifres) i els fraccionaris i decimals com a expressi concreta de laproximaci de la mesura.6. Comprendre i utilitzar el significat de les operacions (suma, resta, multiplicaci i divisi) amb els nombres naturals de forma apropiada a cada context. Desenvolupar agilitat en el clcul exacte i aproximat: clcul mental (descomposici additiva i factorial dels nombres, producte i divisi per la unitat seguida de zeros); s dels algorismes de clcul escrit, i de la calculadora i altres dispositius digitals per calcular i cercar propietats dels nombres i operacions. Seleccionar el clcul adient a cada situaci: mental, escrit, amb mitjans tcnics.7. Interpretar i realitzar representacions espacials (croquis dun itinerari, plnol duna pista...) utilitzant referents concrets de lentorn proper.8. Identificar, reconixer i descriure figures planes (polgons) i cossos geomtrics de lentorn. Classificar les formes i cossos dacord amb caracterstiques geomtriques (costats, angles). Utilitzar les TAC i els instruments de dibuix per representar models geomtrics.9. Seleccionar de forma adequada a cada situaci la unitat i instrument de mesura adient de les magnituds de longitud, massa, capacitat, temps. En contextos quotidians i en altres rees, realitzar lestimaci prvia, efectuar la mesura, comprovar-la i expressar el resultat amb precisi. Utilitzar lequivalncia dunitats duna magnitud.10. Recollir dades sobre fets coneguts tot utilitzant tcniques de recompte senzilles, ordenar-les i expressar-les mitjanant grfics (taules de dades, grfics de barres, pictogrames), usant les TAC si sescau.11. Interpretar la informaci relativa a fets quotidians o present en altres rees expressada en forma grfica.

 • Continguts de coneixement del medi natural. Cicle mitjIniciaci a lactivitat cientfica

  - Inters per lobservaci i la generaci de preguntes cientfiques, aix com per la construcci de respostescoherents amb el coneixement cientfic.- Disseny i realitzaci de treballs experimentals. Anlisi i comunicaci dels resultats.- Neteja, ordre, manteniment i estalvi dels materials i linstrumental.- s de les funcions del maquinari especfic de cincies (sensors, cmera estereomicroscpica).- Utilitzaci de materials i tcniques especfiques del laboratori tenint en compte les normes ds i de seguretat.El mn dels ssers vius

  - Caracteritzaci de la funci de nutrici en els animals i plantes.- Caracteritzaci de la funci de reproducci a partir de lobservaci danimals i plantes.- Caracteritzaci de la funci de relaci a partir de lobservaci danimals i plantes i relacionant aquests amb elsseus hbitats.- Classificaci dels diferents grups danimals i plantes de lentorn proper. s de claus dicotmiques senzilles.- Inters per lobservaci, cura i protecci danimals i plantes de lentorn proper, i prevenci dels possiblesriscos.- Activitats econmiques relacionades amb la cria danimals i el cultiu de plantes.Les persones i la salut

  - Morfologia externa del cos.- Sistemes que participen en la funci de relaci: locomotor i nervis.- Aparells que intervenen en la funci de nutrici de lsser hum (aparells respiratori, digestiu, circulatori i excretor) i relaci entre ells.- Principals malalties relacionades amb la funci de nutrici i de relaci.- Hbits dhigiene, de descans i dexercici fsic que afavoreixen una vida saludable.- Caracteritzaci de lalimentaci variada i equilibrada com a bsica per a una vida saludable.- Identificaci de missatges publicitaris i prctiques que afavoreixen o no el bon desenvolupament personal i lasalut.- Avenos de la cincia en lalimentaci i la salut.- Expressi de sensacions i emocions personals.- Respecte davant de les sensacions i emocions dels altres.- Formulaci de propostes dactivitats creatives per a la gesti dels temps de lleure, individual i collectiu.

  Matria i energia- Mesura, comparaci i ordenaci de propietats dels materials: longitud, massa, capacitat i temperatura.- Conservaci de la massa i volum amb els canvis de forma.- Fonts denergia i cadenes energtiques relacionades amb canvis observats a la vida quotidiana.- s responsable de les fonts denergia.- Plantejament de preguntes, observaci i experimentaci sobre magnetisme.- Experimentaci de la transmissi del so en els diferents medis.- Valoraci del soroll i la contaminaci acstica.- Experimentaci dels canvis destat en laigua i la seva reversibilitat.- Relaci del cicle natural i hum de laigua.- s responsable de laigua.- Reducci, reutilitzaci i reciclatge de residus. Criteris de separaci i selecci.Entorn, tecnologia i societat- Fonts denergia amb qu funcionen algunes mquines.- Funcionament dalguns operadors mecnics: eix, roda, politja, pla inclinat, engranatges i altres.- Utilitzaci doperadors mecnics per a la construcci destructures senzilles com ara elements de robticaeducativa.- Eines, mquines i fonts denergia utilitzades en diferents poques histriques: relaci amb les condicions devida i de treball.

  Decret 118/2015, de 23 de juny, d'ordenaci dels ensenyament de l'educaci primria

 • Continguts de coneixement del medi social. Cicle mitjEl mn que ens envolta- Sistema Sol-Terra-Lluna.- Relacions entre els moviments de rotaci i translaci de la Terra, el dia i la nit i les estacions.- Relaci entre la posici del Sol i les ombres.- Mesura de la temperatura, direcci i velocitat del vent i quantitat de precipitaci.- Registre, representaci grfica i interpretaci de dades meteorolgiques bsiques.- Formes de relleu i accidents geogrfics.- Localitzaci de les formes de relleu i accidents geogrfics ms rellevants de lentorn.- s i elaboraci de plnols i mapes senzills del poble, barri o ciutat.- Aplicaci de tcniques dorientaci.- Relaci de les principals caracterstiques del clima de lentorn amb les varietats climtiques de Catalunya. Comparaci amb altres climes.- Observaci i descripci de diferents tipus de paisatge de lentorn proper i lluny.- Reconeixement dels elements naturals i humanitzats i de limpacte de lactivitat humana en el paisatge.- Identificaci i disseny dactuacions responsables orientades a ls sostenible de lentorn.Persones, cultures i societats- Elements bsics de lestructura econmica i de lorganitzaci social, poltica i administrativa dels municipis iles comarques.- Valoraci de la diversitat social, cultural i de gnere i respecte per les diferncies.- Identificaci de les manifestacions culturals com a elements de cohesi social.- Identificaci i descripci dalguns trets demogrfics i econmics de lentorn a partir de lobservaci directa delentorn proper i de dades i representacions grfiques.- Anlisi i comparaci de dades dentorns rurals i urbans.- Anlisi de missatges publicitaris i valoraci de la seva incidncia en la presa de decisions de la vidaquotidiana.- Desenvolupament dactituds de consum responsable.- Reconeixement de situacions relatives a la mobilitat viria que poden comportar risc.- Mesures que contribueixen a la seguretat personal i digital.- Nocions bsiques per a la cura dun mateix i de les persones de lentorn.Canvis i continutats en el temps- Identificaci dels canvis en les persones al llarg del temps i de les diferents etapes personals.- s de tcniques de registre i representaci de la histria prpia i del passat familiar proper.- s de fonts histriques diverses per obtenir informaci i evidenciar els canvis i continutats al llarg del temps daspectes de la vida quotidiana i de lentorn proper.- s dunitats de mesura temporal i aplicaci de les nocions de canvi i continutat.- Anlisi de levoluci dalgun aspecte de la vida quotidiana al llarg del temps: s dunitats de mesura temporal i aplicaci de les nocions de canvi i continutat.- Anlisi diacrnica i sincrnica de levoluci dalguns aspectes de la vida quotidiana (habitatge, vestit,utillatge...) al llarg del temps i comparant diverses cultures.- Identificaci del paper dels homes i les dones, individualment i collectiva, en la histria.- Descoberta i valoraci del patrimoni comarcal, social i cultural.- Aplicaci de nocions de canvi i continutat en els paisatges.CRITERIS DAVALUACI DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL

  Natural1. Reconixer i explicar, recollint dades i utilitzant aparells de mesura, les relacions entre alguns factors del medi fsic i les formes de vida i activitats humanes, i mostrar una actitud de respecte pel medi.2. Classificar animals i plantes de lentorn proper i reconixer les caracterstiques bsiques dacord amb criteris Cientfics.3. Identificar les parts del cos que permeten el moviment, relacionar-les amb altres rgans i comprendre el funcionament del cos hum des dun sentit global. Relacionar la nutrici amb lobtenci denergia i el creixement.4. Valorar positivament la prctica de determinats hbits associats a la higiene, lalimentaci, lexercici fsic i el descans com a hbits saludables que s recomanable mantenir, tot discernint les activitats que perjudiquen la salut.5. Saber muntar, desmuntar i utilitzar algunes mquines senzilles, analitzant el seu funcionament, posant atenci especial a lenergia que utilitzen. Valorar la importncia de fer un s responsable de les fonts denergia.6. Observar i identificar les propietats dalguns materials i relacionar-los amb els seus usos fent-se preguntes que permetin obtenir informacions rellevants.

  Social1. Reconixer i explicar, recollint dades i utilitzant aparells de mesura, les relacions entre alguns factors del medi fsic i les formes de vida i activitats humanes i mostrar una actitud de respecte pel medi.2. Analitzar i descriure elements naturals i humanitzats del paisatge de lentorn proper i establir comparacions amb altres tipus de paisatges.3. Utilitzar plnols i mapes, aix com mecanismes dorientaci espacial per situar-se en lentorn, localitzar determinats elements i desplaar-se.4. Conixer i valorar el funcionament bsic de les institucions municipals i comarcals i els mecanismes democrtics de participaci, utilitzant-los per participar activament al centre escolar.5. Descriure alguns trets demogrfics i econmics de lentorn, identificar algunes manifestacions culturals, valorar la seva diversitat i riquesa, i localitzar elements del patrimoni comarcal natural i cultural.6. Analitzar les situacions que poden comportar risc a nivell viari i proposar mesures de prevenci.7. Aplicar nocions de canvi i continutat a alguns aspectes de la vida quotidiana de les societats humanes i situar alguns fets histrics rellevants, dacord amb els criteris de successi i duraci temporals. Utilitzar fonts documentals i patrimonials per justificar aquests canvis i continutats.8. Identificar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i algunes de les conseqncies que sen deriven. Analitzar limpacte dalgunes activitats humanes sobre els recursos i en particular sobre laigua.

  Decret 118/2015, de 23 de juny, d'ordenaci dels ensenyament de l'educaci primria

 • OBJECTIUS Leducaci per al desenvolupament personal i la ciutadania en letapa de leducaci primria t com a objectiu el desenvolupament de les capacitats segents: 1. Aprendre a ser i actuar de manera autnoma Identificar, acceptar crticament i construir la prpia identitat, desenvolupant lautoestima en tots els mbits de la personalitat. Reconixer lalteritat des de criteris digualtat i identificar les relacions dinterdependncia amb els altres. Desenvolupar una actitud favorable a la superaci dels prejudicis i contrria a la violncia i als comportaments discriminatoris. Desenvolupar mecanismes dautoregulaci de les prpies emocions i de la prpia conducta, habilitats emocionals i de comunicaci assertiva en les relacions personals i de grup, mostrant actituds emptiques, solidries i constructives. Actuar amb autonomia i responsabilitat en la vida quotidiana i en les relacions de grup, tot elaborant i aplicant valors i normes de convivncia. 2. Aprendre a conviure Reconixer i practicar els valors i normes que afavoreixen la convivncia i la relaci entre les persones, aix com estratgies de resoluci de conflictes des del dileg i la mediaci. Reconixer i sentir la diversitat social, cultural, de gnere i dorientaci afectiva com un fet enriquidor de la convivncia, sabent explicar els propis costums i mostrant respecte pels costums i maneres de viure de cultures diferents a la prpia i facilitar la incorporaci de les nenes i nens nouvinguts en lentorn sociocultural. Conixer i valorar els drets reconeguts a la persona en la Declaraci universal dels drets humans, en la Convenci sobre els Drets de lInfant, en lEstatut dautonomia de Catalunya i en la Constituci espanyola. Prendre conscincia de pertinena a diferents mbits i grups socials i de les formes de contribuir al seu desenvolupament i la seva millora. 3. Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un mn global Conixer els mecanismes de funcionament de les societats democrtiques i el paper de les administracions en la garantia dels serveis pblics. Fomentar iniciatives de participaci democrtica i responsable dins del centre, participant activament en activitats fora del centre, com a eina per aprendre a assumir els deures ciutadans i compromisos socials. Identificar, analitzar i rebutjar les situacions dinjustcia i discriminaci, per ra de gnere, origen o creences, sensibilitzant-se al davant de les necessitats de les persones i grups ms desafavorits. Desenvolupar sentiments dempatia i actituds que garanteixin el respecte i la convivncia entre els diversos grups. Valorar i tenir cura del medi, aix com assumir comportaments de consum responsable que contribueixin a la sostenibilitat. Desenvolupar la capacitat descolta i dexposici argumentada de les prpies opinions i respecte per les dels altres. Valorar crticament els missatges dels mitjans de comunicaci per tal de construir-se una opini prpia. Educaci per al desenvolupament personal i la ciutadania

 • CONTINGUTS Identitat i autonomia Identificaci dels trets didentitat i dels interessos personals i dels altres. Expressi de les emocions prpies i autoregulaci de la conducta, desenvolupant lautoestima. Desenvolupament de les capacitats emocionals i cognitives de presa de decisions, valorant la dignitat, la llibertat i la responsabilitat, aix com el desenvolupament de lautonomia personal. Identificaci dels propis prejudicis i rebuig de comportaments i actituds discriminatries (sexistes, de preponderncia de la fora fsica i altres condicions personals i socials) en els diferents mbits relacionals escolars i extraescolars. Reconeixement de les diferncies de gnere com un element enriquidor de les relacions interpersonals. Valoraci de la igualtat de drets dhomes i dones en les famlies i en qualsevol mbit personal, laboral i social. Interpretaci crtica de la realitat que ens presenten els mitjans de comunicaci, incls el llenguatge publicitari, per desenvolupar la capacitat delecci responsable. Identificaci dactituds i estratgies personals i collectives de consum responsable i cura del medi. Aplicaci de conductes responsables en ls de les TIC (autonomia, autocontrol i seguretat). Interpretaci correcta de les normes de mobilitat viria, com a vianants i com a usuaris de vehicles amb o sense motor. Convivncia i valors cvics Valoraci de les normes de convivncia que han de regular les relacions socials a les famlies i a lescola i de la transformaci de la seva bona prctica en hbits cvics aplicables a daltres mbits relacionals. Valoraci i aplicaci del dileg i la mediaci com a instruments per resoldre els problemes de convivncia i els conflictes dinteressos en les relacions interpersonals. Desenvolupament de la capacitat dexpressi dopinions i judicis de forma assertiva. Identificaci i desenvolupament de sentiments favorables als valors cvics de la societat democrtica (respecte, tolerncia, participaci, solidaritat, convivncia, comproms, justcia, igualtat, llibertat) i aplicaci en situacions de convivncia dins lentorn immediat (famlia, venatge, amistats), entre iguals i en les relacions intergeneracionals. Identificaci dels drets i deures individuals i collectius recollits en les declaracions universals, lEstatut dautonomia de Catalunya i la Constituci espanyola. Responsabilitat en lexercici dels drets i deures que ens corresponen com a membres dun grup i acceptaci de compromisos i assumpci de responsabilitats en activitats de lentorn. Valoraci de les administracions (local, autonmica, estatal i europea) com a garantia dels serveis pblics i de la importncia de la participaci ciutadana en el funcionament de les institucions. Identificaci de drets i deures que regulen ls dels bns comuns i dels serveis pblics, aplicant conductes de responsabilitat i preservaci en el seu s. Valoraci de la participaci com un dret i un deure. Identificaci i s dels mecanismes de participaci en el funcionament de laula i de lescola, valorant les estratgies implicades de treball en grup. Prctica de normes cviques i assumpci de rols per mitj del joc i la simulaci.

 • Pertinena i ciutadania Presa de conscincia dels diferents grups socials als quals pertany lalumnat. Identificaci de les aportacions que com a ciutadans es poden fer a cada un dels nostres grups de pertinena. Reconeixement de costums, tradicions i estils de vida propis i daltres companys i companyes. Valoraci de les celebracions i manifestacions culturals com a signes didentitat i formes de cohesi social. Reconeixement de la diversitat social, cultural, de gnere i dopcions religioses i laiques que es manifesten a lentorn i manifestaci dactituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents als propis. Reconeixement dels valors comuns en les diferents manifestacions de la diversitat i dels valors de les dones que han estat tradicionalment marginats per la societat. Identificaci i rebuig de les causes que provoquen situacions de marginaci, discriminaci i injusticia social en lentorn local i en el mn, incidint especialment en les referides a lexplotaci de la infncia. Manifestaci dactituds de cooperaci i solidaritat davant els problemes i les necessitats dels altres.Desenvolupament de lhbit dobservar i interpretar crticament la representaci de la realitat a travs dels mitjans de comunicaci. Defensa i cura de lentorn, valorant les repercussions que t globalment la gesti local dels recursos i identificant les bones prctiques alternatives i estratgies de consum responsable. Valoraci de la capacitat per adaptar-se a una realitat en constant evoluci, per mitj dactituds flexibles i obertes. Valoraci de la disponibilitat per trobar solucions als problemes i intentar millorar la realitat.

 • CRITERIS DAVALUACI Mostrar un adequat nivell de coneixement personal, dautoestima i de gesti emocional en les activitats quotidianes, aix com motivaci per a la millora personal i en la relaci amb els altres. Reconixer, acceptar i respectar les caracterstiques prpies i les dels companys i companyes i el dret a la prpia identitat, valorant les diferncies. Practicar hbits de salut i seguretat personal. Argumentar i defensar les prpies opinions desenvolupant habilitats de comunicaci assertiva. Escoltar i respectar les opinions dels altres, actuar amb autonomia valorant i responsabilitzant-se de les conseqncies de les prpies accions. Entendre, acceptar i practicar les normes de convivncia i els hbits cvics en les seves relacions personals entre iguals o amb adults. Participar amb responsabilitat en la presa de decisions del grup, utilitzant el dileg i la mediaci per arribar a acords, i ser-ne conseqent, amb lassumpci de les prpies obligacions. Assumir i practicar hbits cvics i actes adreats al benestar dels altres. Reconixer els drets humans fonamentals recollits en les declaracions universals, lEstatut dautonomia de Catalunya i la Constituci espanyola, i els principis de convivncia que shi recullen, per identificar els deures ms importants que sen deriven i les situacions en qu es vulneren aquests drets.Identificar els serveis pblics prestats per diferents mbits administratius als quals pertany com a ciutad/ana i conixer algunes de les seves competncies i responsabilitats socials i el paper que compleixen aquests serveis pblics en la vida de la ciutadania, conjuntament amb la importncia de la participaci i implicaci ciutadanes en el seu manteniment. Descriure els mecanismes bsics del funcionament democrtic, aplicats als rgans de govern de diferents institucions (municipals, autonmiques, estatals, europees), tot identificant els valors cvics de la societat democrtica i establint un parallelisme amb els mecanismes de participaci a laula i a lescola. Identificar les relacions que es donen entre les prpies vides i els propis actes i les vides de persones daltres parts del mn, tenint en compte la representaci que en fan els mitjans de comunicaci, entenent les relacions entre pobles des de la igualtat, el respecte i la cooperaci. Identificar els mecanismes de participaci en accions collectives ms enll del marc escolar i adaptar-se al treball en equip en la recerca dalternatives. Identificar i rebutjar les causes que provoquen situacions de marginaci, discriminaci, injustcia social i violaci dels drets humans. Mostrar empatia i valorar i respectar la diversitat social, cultural i de gnere, identificant situacions de desigualtat doportunitats. Identificar les bones prctiques amb relaci al medi i de consum responsable, assumint el comproms personal per transformar les actituds i estils de vida propis en pro de la sostenibilitat. Identificar algunes iniciatives de participaci ciutadana que promouen aquestes prctiques i mostrar-se sensible pels problemes mediambientals.

  Decret 118/2015, de 23 de juny, d'ordenaci dels ensenyament de l'educaci primria

  Decret 118/2015, de 23 de juny, d'ordenaci dels ensenyament de l'educaci primria

  Decret 118/2015, de 23 de juny, d'ordenaci dels ensenyament de l'educaci primria

  Decret 118/2015, de 23 de juny, d'ordenaci dels ensenyament de l'educaci primria

  Decret 118/2015, de 23 de juny, d'ordenaci dels ensenyament de l'educaci primria