currأ­culum i orientacions educaciأ³ infantil segon cicle ... educaciأ³ infantil currأ­culum...

download currأ­culum i orientacions educaciأ³ infantil segon cicle ... educaciأ³ infantil currأ­culum i orientacions

of 149

 • date post

  23-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of currأ­culum i orientacions educaciأ³ infantil segon cicle ... educaciأ³ infantil currأ­culum...

 • currículum i orientacions educació infantil

  segon cicle

 • currículum i orientacions educació infantil segon cicle

 • © Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

  Edició: Servei de Comunicació i Publicacions Elaboració: Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Infantil i Primària 1a edició: juny de 2016

  Aquest document ha estat elaborat per un grup de treball format per professionals vinculats a l’educació infantil; cadascun des del seu àmbit ha deixat palesa la seva expertesa: la Roser Vilà i la Teresa Bardera de l’ICE Josep Pallach de la Universitat de Girona, la Núria Martín i la Manuela Rubio de l’Àrea d’Educació Infantil de la Inspecció d’Educació, la Margarida Falgàs de la Universitat de Girona, la Montserrat Torra del CESIRE, la Montserrat Pedreira de la Facultat de Ciències Socials de Manresa (UVic-UCC), en Carles Parellada de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona; l’Àngels Geis i la Reina Capdevila de la Universitat Blanquerna-URL; la M. Rosa Terradellas de la Universitat de Girona; en Josep Maria Cornadó de la Universitat Rovira i Virgili, i els mestres Carme Cols i Pitu Fernández.

  URL: www.gencat.cat/ensenyament

  Aquest llibre està publicat amb una llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada 4.0.

  No es permet l’ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.

  La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca

 • “Nosaltres, els adults, ens hem de fer i ens han de preocupar dues preguntes. La primera, que tots ens hem

  fet alguna vegada, és la pregunta de quin món deixarem als nostres infants. Sabem que tenim molt a fer perquè

  aquest món sigui habitable. La segona pregunta indiscutiblement important i essencial és quins infants

  deixem al món. Deixarem al món uns infants capaços de pensar i de reflexionar? O deixarem uns infants manipulats

  per una societat de consum que en farà el que voldrà?”

  Philippe Meirieu

  Transcripció de la conferència de Philippe Meirieu a l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat 2011 sobre els drets de l’infant.

 • educació infantil currículum i orientacions4

  Índex Presentació 6

  Introducció 7

  L’escola com a espai de benestar i d’aprenentatge 9 Quan s’aprèn? Tot el temps és educatiu 10

  L’escola acollidora 10 Tenir cura de la quotidianitat 13 El potencial educatiu del joc 14

  Què s’hi aprèn? A obrir finestres al món 16 A comunicar-nos 18 A tenir curiositat, a descobrir, a experimentar 30 A entendre el món que ens envolta 35 A progressar en el moviment i el domini del cos 38 A anar creixent en autonomia i autoestima 40 A créixer en els afectes i en les relacions 44 A ser creatius 45

  Com s’aprèn? Un aprenentatge valuós 47 Aprenem fent, pensant i comunicant 48 Quan plantegem tasques amb sentit 49 Donant valor a les preguntes 50 Afavorint l’autoregulació 54

  On s’aprèn? Els escenaris d’aprenentatge 55 L’organització del temps, de l’espai i dels materials 56 Els espais exteriors com a contextos d’aprenentatge i desenvolupament 63 Les sortides: l’entorn educa? 66 El menjador: lloc i moment de comunicació 67

  Qui aprèn? Un dret per a tothom 71 Abordar l’aprenentatge en el marc de l’escola inclusiva 72 Ser inclusiu, una actitud 73 Quan les necessitats són més específiques: el pla individualitzat 74

  L’avaluació i les evidències de l’aprenentatge 75 L’avaluació 75

  Per a què avaluar 75 Característiques de l’avaluació 76 Què avaluar 78

  Els processos dels infants 78 La pròpia pràctica 78

  Com avaluar 79 El cicle avaluatiu 80

  Les evidències de l’aprenentatge 85 Documents formals de l’avaluació 87 Els informes 88

 • educació infantil currículum i orientacions 5

  L’equip i el projecte 91 Fer escola 91 Un projecte per a cada centre 92 Competències personals i professionals dels docents 95 Deixar constància de les intencions educatives 97

  Aspectes a reflexionar a l’inici del procés de programar 99 Aspectes per orientar la reflexió durant i després de la programació de la situació d’aprenentatge 100

  La família i l’escola 102 El context actual de la relació entre la família i l’escola 102 Compromisos compartits 103 Estratègies per afavorir les relacions amb les famílies 104 Actituds a considerar 105

  A tall de resum 107

  Bibliografia i bibliografia web 108

  Glossari 114

  Annexos 116

 • educació infantil currículum i orientacions66

  Presentació

  Les orientacions per al desplegament del currículum del segon cicle d’educació infantil tenen per objectiu compartir reflexions, donar exemples i pautes sobre fer de mestre al parvulari i, alhora, mos- trar la millor manera d’oferir oportunitats per al desenvolupament i l’aprenentatge que necessiten els nostres infants.

  La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, desenvolupa l’organització de l’ensenyament i el desplega- ment curricular en totes les etapes i modalitats educatives, i també inclou la de l’educació infantil. Catalunya va ser una de les primeres comunitats autònomes que va universalitzar l’accés a l’educació, a partir dels tres anys d’edat; fins i tot si es compara amb altres països europeus, una bona part d’aquests no ofereixen una educació generalitzada per a aquestes edats. Avui, amb aquest document, fem un pas més en la qualitat i el rigor que defineixen les nostres escoles.

  El segon cicle de l’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, ha de prevenir i compensar els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural. Ha de desvetllar en l’infant el seu interès per aprendre, l’hàbit de qüestionar-se i fer-se preguntes sobre el món que l’envolta; l’habilitat de cercar i trobar respostes als reptes que se li plantegen, ha d’incidir en la seva capacitat per relacionar-se, comunicar-se i aprendre de forma conjunta.

  També parlem de les emocions que sorgeixen durant el procés d’aprenentatge; l’emoció i la cogni- ció funcionen constantment dins el cervell, la motivació positiva envers una tasca influeix significati- vament en l’aprenentatge dels infants i és molt important que els mestres coneguem què és el que els infants són capaços d’aconseguir i seguir el seu progrés de prop tenint en compte les diferències individuals de cadascú.

  El contingut d’aquest document es nodreix de la feina que fan els docents a les aules i a les escoles de Catalunya, i s’ha creat amb els coneixements que van de la teoria, passant per la pràctica d’aula i la reflexió. Cada mestre i els equips educatius han de pensar i repensar conjuntament el sentit de les seves actuacions, la coherència de les propostes que ofereixen als infants i l’adequació de les meto- dologies emprades.

  El treball dut a terme per tots aquests professionals ha de contribuir a continuar avançant en la mi- llora de la qualitat del sistema educatiu del nostre país, en l’actualització professional de tots els mes- tres i, en definitiva, en la millora de l’èxit educatiu dels nostres alumnes.

  Direcció General d’Educació Infantil i Primària

 • educació infantil currículum i orientacions 7

  In tr

  od uc

  ci ó

  Introducció

  Les presents orientacions donen resposta a la normativa vigent en educació infantil: Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, així com a les orientacions sobre l’educació infantil que prosperen en l’àmbit europeu i als darrers coneixements derivats de la recerca educativa i neuro- científica.

  Quines són les fites de l’educació infantil? Què necessiten els infants per aprendre i desenvolupar-se? Com podem treballar perquè s’assoleixin les expectatives d’aprenentatge i la resposta als interessos i necessitats de tots els infants? L’objectiu d’aquest document, que parla de com fer de mestre a l’edu- cació infantil, és donar resposta a aquestes entre altres preguntes i reflexions.

  La tasca de mestre en aquesta etapa educativa requereix especialment reflexió sobre la pràctica per oferir a cada infant les millors oportunitats de desenvolupament integral. Cada mestre i els equips educatius han de pensar i repensar conjuntament el sentit de les seves actuacions, la coherència de les propostes que ofereixen als infants i l’adequació de les metodologies emprades.

  Educar va molt més enllà de fer possible que els infants aprenguin o adquireixin coneixements. Im- plica proposar reptes cognitius, crear un ambient ric i facilitador de relacions humanes, donar opor- tunitats per reforçar la pròpia confiança i l’autoestima, assegurar el camí cap a l’autèntica autonomia i ajudar que els infants es puguin anar fent una idea adequada del món en què viuen i viuran.

  Els mestres han de ser conscients de tot allò que fan a l’escola. Aquest document pretén facilitar la reflexió dels equips educatius sobre la seva pràctica i ofereix unes orientacions per repensar les pro- postes que es presenten als infants, emprant models organitzatius propis, reflexionant de manera compartida amb altres mirades