CONSILIUL JUDEJEAN GORJ SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ... · baza de contract, precum si din alte...

of 86 /86
CONSILIUL JUDEJEAN GORJ SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU, JUDEJUL GORJ TEL. 0253/278691; 0374/025803; FAX 0372/252565 CAMERA DE GARDA: 0784/261641; POARTA: 0784/261404 VVcbSitc: www.spitaltv.ro, e-mail: [email protected] 1BAN R009TREZ33621F332100XXXX; CUI: 4351870 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE (( ^ q^ j 1 1 AN GORJ SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „ TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU, JUDEJUL GORJ V/*Ul Jv Comitet Director Functie / Manager, Director medical, Director financiar- Nume §i prenume Ciochina Ion Capitanescu Iulia-Delia contabil Ficea Cornel - Semnaturi: Mrf\ & 6 Martie 2020 - 1

Embed Size (px)

Transcript of CONSILIUL JUDEJEAN GORJ SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ... · baza de contract, precum si din alte...

 • CO NSILIUL JU D E JE A N GORJ SPITALUL DE PNEUM O FTIZIO LO G IE

  “TUDO R V LA D IM IR ESC U ”C O M UNA RUNCU, JU D E JU L GORJ

  TEL. 0253/278691; 0374/025803; FAX 0372/252565 CAMERA DE GARDA: 0784/261641; POARTA: 0784/261404

  VVcbSitc: www.spitaltv.ro, e-mail: [email protected] 1BAN R009TREZ33621F332100XXXX; CUI: 4351870

  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE (( ^ q^ j 1 1

  AN GORJ

  SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „ TUDOR VLADIMIRESCU”

  COMUNA RUNCU, JUDEJUL GORJ

  V/*Ul Jv

  Comitet Director

  Functie / Manager, Director medical, Director financiar-

  Nume §i prenume Ciochina Ion Capitanescu Iulia-Delia contabil Ficea Cornel -

  Semnaturi:

  M r f \& 6

  Martie 2020 -

  1

  http://www.spitaltv.romailto:[email protected]

 • C U P R I N S :

  PARTEAIORGANIZAREA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

  „TUDOR VLADIMIRESCU” .

  CAPITOLUL I: DISPOZITH GENERALE;

  CAPITOLUL II: CONDUCEREA SPITALULUI - Structura §i atributii;

  CAPITOLUL III: STRUCTURA ORGANIZATORICA

  PARTEA a Il-aFUNCTIONAREA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

  „TUDOR VLADIMIRESCU” .

  CAPITOLUL I : ATR1BUTIILE COMPARTIMENTELOR DE MUNCA;

  CAPITOLUL II: DISPOZITII FINALE

  2

 • PARTEAIORGANIZAREA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

  „ TUDOR VLADIMIRESCU ”

  CAPITOLUL .1. DISPOZITH GENERALE

  A rt.l.(l) Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” este unitate sanitara cu paturi, cu personalitate juridica ce asigura asisten^a medicala completa de monospecialitate bolnavilor intemap, cuprinzand §i ambulatoriul de specialitate.

  (2) Unitatea func^ioneaza in baza Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatajii, cu modificarile §i completarile ulterioare, participand la asigurarea starii de sanatate a populatiei.

  (3) Potrivit Ordonanjei de Urgen|a nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribufii §i competente exercitate de Ministerul Sanatafii catre autorita^ile administratiei publice locale, managementul asisten^ei medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, a fost preluat de catre Consiliul Jude^ean Gorj.

  (4) Din punct de vedere al regimului juridic al proprieta^ii, Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, este unitate sanitara publica de interes regional, apar^inand domeniului public al judetului Gorj.

  (5) In baza Hotararii Consiliului Judetean Gorj, spitalul este administratorul terenurilor §i cladirilor in care i§i desfa§oara activitatea.

  (6) Potrivit criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitajilor §i subunita^ilor sanitare, elaborate de Ministerul Sanatapi prin Ordinul nr.834/2011, Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” este clasificat ca unitate sanitara de categoria V - Ordinul nr. 673/24.05.2011, privind clasificarea Spitalului de Pneumoftiziologie „ Tudor Vladimirescu” .Art.2. (1) Spitalul raspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condi^iilor de cazare, igiena, alimenta^ie §i de prevenire a infecjiilor nosocomiale, precum §i pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienjilor.

  (2) Pentru prejudicii cauzate pacien{ilor din culpa medicala, raspunderea este individuals.(3) Problemele de etica §i deontologie medicala sunt de com petent, dupa caz, a Colegiului

  Medicilor din Romania, a Colegiului Farmaci§tilor din Romania, Ordinul Biochimi§tilor, Biologilor §i Chimi§tilor sau a Ordinului Asistenjilor Medicali din Romania.

  Art. 3. (1) Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, pentru indeplinirea obiectului de activitate, asigura:

  a. accesul, fara discriminare, a pacientilor la formele de asistenja medicala: continua si ambulatorie si nu face distinc|ie intre persoane aflate in situa^ii similare pe baza rasei, sexului, varstei, apartenen^ei etnice, originii najionale sau sociale, religiei, oppunilor politice sau antipatiei personale;

  b. dreptul pacientului la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, fmanciare §i materiale de care dispune;

  c. dreptul pacientului de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum §i la modul de a le utiliza §i de a ob^ine o alta opinie medical;

  d. continuitatea asistenfei medicale in toate stadiile de evolu|ie a bolii, prin cooperare permanenta a medicilor din aceea§i unitate sau din alte unitaji sanitare diferite;

  e. utilizarea eficienta a personalului de specialitate $i a mijloacelor tehnice de investigate §i tratament;

  f. dezvoltarea §i perfecponarea continua a asistenfei medicale, corespunzator medicinii modeme;

  3

 • g. participarea la asigurarea starii de sanatate a populajiei;h. desfa§urarea activita|ii de educate medicala continua §i cercetare pentru medici, asisten|i

  medicali §i alt personal, costurile fund suportate de personalul benefieiar.

  (2) In raport cu atribupile ce ii revin in asisten^a medicala, spitalul asigura:

  a. prevenirea §i combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, cronice §i degenerative;

  b. acordarea, fara discriminare, a serviciilor medicale preventive, curative, de recuperare, care cuprind: consultajii, investigapi, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale §i/sau chirurgicale, ingrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare §i masa;

  c. condijiile pentru investigajii medicale, tratament, igiena alimentelor §i de prevenire a infectiilor asociate actului medical (conform ordinelor ministrului sanatapi);

  d. controlul medical §i supravegherea/monitorizarea unor categorii de pacienti;e. acordarea primului ajutor calificat §i asisten|ei medicale de urgen|a, fara nicio discriminare

  indiferent de najionalitate, varsta, sex, rasa, convingeri politice §i religioase, etnie, orientare sexuala, origine sociala ori daca pacientul are sau nu asigurare medicala;

  f. respectarea protocolului de transfer interclinic elaborat prin ordin al ministrului sanata|ii;g . respectarea criteriilor de intemare de urgenja a pacientilor consulta|i/asista(i la camera de

  garda §i criteriile de transfer de urgen^a catre alte spitale - stabilite prin norme de aplicare;h. acordarea primului ajutor oricarei persoane aflate in stare critica, iar, dupa stabilizare,

  asigurarea transportului medicalizat la o alta unitate de profil;i. un plan de ac|iune pentru asisten^a medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste,

  conflicte sociale §i alte situajii critice;j. informarea pacientului sau persoanelor apropiate asupra bolii §i otyinerea acordului

  informat al acestuia/acestora pentru efectuarea tratamentelor;k. prevenirea §i combaterea infectilor asociate actului medical;I. efectuarea consu ltation investigapilor, tratamentelor §i a altor ingrijiri medicale in cazul

  pacientilor spitalizati;m. stabilirea corecta a diagnosticului §i a conduitei terapeutice pentru pacien|ii spitalizaji;n. aprovizionarea §i distribuirea medicamentelor;o. aprovizionarea cu substance §i materiale de cura^enie §i dezinfecpe;p. o alimentape corespunzatoare, atat din punct de vedere calitativ, cat §i cantitativ, respectand

  alocapa de hrana, conform legislapei in vigoare;q. un microclimat corespunzator, astfel incat sa fie prevenita aparitia infectilorasociate actului

  medical;r. realizarea condifiilor necesare pentru aplicarea masurilor de securitate §i sanatate in munca,

  precum §i paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare;s. in perioada de carantina, limitarea accesului vizitatorilor in spital, iar in unele sec^ii sau

  compartimente, conform prevederilor legislajiei, interzicerea vizitei.

  (3) Spitalul pune la dispozitia pacientilor sai:

  a. pachetul de servicii de baza care se suporta din fondul Casei Naponale de Asigurari de Sanatate;

  b. pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;c. pachetul minimal de servicii pentru persoanele neasigurate (urgenje cu potential

  endemoepidemic, imunizari).

  (4) Prin modul de organizare §i funcponare, spitalul, prin personalul sa, are obliga^ia:

  a. definirii manevrelor care implica solu^ii de continuitate, a materialelor utilizate §i a condifiilor de sterilizare pentru fiecare secpe sau compartiment in parte;

  4

 • b. pastrarii confidenpalitapi fa\a de ter^i asupra tuturor informatiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraplor;

  c. acordarii serviciilor medicale in mod nediscriminatoriu asiguraplor;d. respectarii dreptului la libera alegere a fumizorului de servicii medicale in situa|iile de

  trimitere in consulturi interdisciplinare;e. neutilizarii materialelor §i a instrumentelor a caror condipe de sterilizare nu este sigura;f. completarii prescrippilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul pentru

  afecpuni acute, subacute, cronice (inipale);g. respectarii clauzelor contractual cu Casa de Asigurari de Sanatate, respectiv suportarea

  sanc|iunilor in caz de nerespectare a acestor clauze;h. aplicarea planului existent de pregatire profesionala continua a personalului medical;

  (5) Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” asigura servicii medicale §i pacientilor cu probleme sociale sau psihocomportamentale adusi in regim de urgenta cat si persoanelor private de libertate, in conditiile asigurarii unor masuri de siguranta pentru ceilalti pacienti si personalul propriu.

  (6) In cazul unor activitati medicale sau farmaceutice pentru care spitalul nu are speciali§tii angajati pentru astfel de activitati ori manopere medicale, se poate incheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale sau farmaceutice cu un cabinet medical specializat. respectiv furnizor de servicii farmaceutice ori cu o alta unitate medicala publica sau privata acreditata.

  (7) Spitalul poate incheia contracte privind fumizarea de servicii auxiliare, necesare funcponarii spitalului.Art.4. Relap'ile de munca din cadrul unitapi, sunt reglementate de Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu modiflcarile §i completarile ulterioare, precum §i de prevederile Contractului Colectiv de Munca incheiat la nivel de imitate.Art.5. Regulamentul de Organizare §i Funcponare precum si Regulamentul Intern al Spitalului

  de Pneumoftiziologie ..Tudor Vladimirescu” sunt elaborate de catre conducerea spitalului.Art.6. (1) Spitalul de Pneumoftiziologie ,.Tudor Vladimirescu'’ este o institute publica finantata

  integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei fmanciare.Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele incasate pentru serviciile medicale, alte prestatii efectuate pe baza de contract, precum si din alte surse, conform legii.

  (2) Veniturile proprii ale spitalului provin din:a) contractele incheiate cu Casa de asigurari de sanatate Gorj pentru serviciile medicale

  furnizate si pentru asistenta medicala ambulatorie;b) contractele incheiate cu Directia de sanatate publica Gorj din sume alocate de la

  bugetul de stat pentru Programul national de prevenire, supraveghere si control a tuberculozei;c) sume de la bugetul de stat pentru bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale

  si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate si investitii in infrastructura:d) subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul

  sanatatii;e) subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru

  acoperirea cresterilor salariale;f) alte venituri din prestari servicii si alte activitati (coplata, tarife pentru: concurs,

  salinoterapie. cazare vila);g) venituri din concesiuni si inchirieri;h) donatii si sponsorizari;i) venituri din valorificarea unor bunuri disponibile precum si din cele casate

  5

 • Art.7. Sumele primite in completare de catre Spitalul de Pneumoftiziologie ..Tudor Vladimirescu”:

  a) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatapi:b) de la bugetul propriu al judetului.

  vor fi utilizate numai pentru destinapile pentru care au fost alocate;Art.8. Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” poate primi sume de la bugetul de

  stat §i din veniturile proprii ale Ministerului Sanatapi. care se aloca prin transfer in baza contractelor incheiate intre directiile de sanatate publica si autoritatile administratiei publice locale, pentru:

  a) fmalizarea obiectivelor de investipi noi, de investipi in continuare. aflate in derulare la nivelul spitalului;

  b) dotarea cu aparatura medicala in conditiile in care autoritaple administratiei publice locale participa la achizitionarea acestora cu fonduri in cuantum de minimum 10% din valoarea acestora;

  c) reparatii capitale la spitale, in conditiile in care autoritaple administratiei publice locale participa cu fonduri in cuantum de minimum 5% din valoarea acestora;

  d) finantarea obiectivelor de modemizare, transform are §i extindere a construcpilor existente, precum §i expertizarea, proiectarea §i consolidarea cladirilor in condipile in care autoritaple administratiei publice locale participa la achizitionarea acestora cu fonduri in cuantum de minimum 10% din valoarea acestora.

  Art.9. Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” poate realiza venituri suplimentare din :

  a) donatii §i sponsorizari;b) legate;c) asocieri investiponale in domenii medicale sau de cercetare medicala, farmaceutica;d) inchirierea unor spatii medicale, echipamente sau aparatura medicala catre alti fumizori

  de servicii medicale in conditiile legii;e) servicii medicale, hoteliere sau de alta natura, fumizate la cererea unor terti;f) servicii de asistenta medicala la domiciliu, acordate la cererea pacientilor sau. dupa caz,

  in baza unui contract de fumizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;g) editarea $i difuzarea unor publicatii cu caracter medical;h) coplata pentru unele servicii medicale;i) alte surse. conform legii.

  Art. 10. Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu" incheie contracte cu Directia de Sanatate Publica Gorj pentru :

  a) implementarea programelor nationale de sanatate publica;b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care iiji desfa§oara activitatea in cadrul

  cabinetelor medicale cuprinse in structura organizatorica, aprobata in conditiile legii;c) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenti in toata perioada rezidentiatului. anii I -

  VII;A rt.ll. Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de fumizare de servicii medicale. pe baza de documente justificative, in functie de realizarea acestora. cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind conditiile acordarii asisten^ei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.Art.12. Salarizarea personalului de conducere din Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, precum §i a celorlalte categorii de personal, se stabilesc conform legislatiei in vigoare.

  6

 • CAPITOLUL II. CONDUCEREA SPITALULUI

  - Structura §i Atribufii - Art.13. (1) Conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu este asigurata de Manager, persoana fizica , selectata in condipile legii.

  (2) In cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, funcponeaza un Consiliu de Administrate.Art. 14. Conducerea executiva a Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - este asigurata de Managerul spitalului §i Comitetul Director.Art.15. Ocuparea funcfiilor din cadrul Comitetului Director, se face prin concurs, organizat de catre Managerul unitajii, in condipile legii.Art.16. Managerul conduce activitatea Comitetului Director.Art.17. In cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu funcponeaza, conform legii:

  a) Consiliul Etic;b) Consiliul Medical;c) Consiliul de Administrate;d) Alte Comisii, constituite prin dispozifii interne.

  Art.18 (1) Managerul spitalului incheie un contract de management cu reprezentantul autoritatii locale, conform prevederilor legale. Contractul poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen in urma evaluarii anuale efectuate pe baza criteriilor de performan|a stabilite de Ministerul Sanatapi.

  (2) Atributiile managerului prevazute si in contractul de management sunt:

  A) In domeniul strategiei serviciilor medicale:

  a) elaboreaza, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populapei din zona arondata, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, impreuna cu ceilal|i membrii ai Comitetului Director §i pe baza propunerilor Consiliului Medical, plan ce se aproba de Consiliul de administrate al spitalului. Planul de dezvoltare a spitalului se structureaza pe etape anuale, evaluate la sfar§itul fiecarui an fmanciar;

  b) aproba formarea §i utilizarea fondului de dezvoltare a spitalului, pe baza propunerilor Comitetului Director §i a Consiliului Medical, cu respectarea prevederilor legale;

  c) aproba planul anual de servicii medicale, elaborat de Comitetul Director, la propunerea Consiliului Medical;

  d) aproba masurile propuse de Comitetul Director pentru dezvoltarea activitatii spitalului, in concordanja cu nevoile de servicii medicale ale popula^iei;

  e) elaboreaza §i pune la dispozipa Consiliului de administrate rapoarte privind activitatea spitalului §i participa la dezbaterile privind problemele de strategie §i de organizare §i func|ionare a spitalului;

  f) face propuneri, pe baza analizei in cadrul Comitetului Director §i a Consiliului Medical, privind structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului §i a denumirii unitapi in vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatapi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

  g) aplica strategiile §i politica de dezvoltare in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatapi, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru popula^ia deservita;

  7

 • B) In dotneniul managementului economico-financiar:

  a) aproba §i urmare§te realizarea planului anual de achizipi publice;

  b) aproba lista investipilor §i a lucrarilor de reparapi curente §i capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exerci^iu financiar, in condipile legii, la propunerea Consiliului Medical §i a Comitetului Director;

  c) aproba bugetul de venituri §i cheltuilei al spitalului, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

  d) aproba repartizarea bugetului de venituri §i cheltuieli al spitalului, pe secpi, laboratore §i compartimente §i alte structuri din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale §efilor de secpi, laboratoare §i compartimente din structura spitalului;

  e) urmare§te execupa bugetului de venituri §i cheltuieli pe secpi, laboratoare §i compartimente, conform contractului incheiat cu §efii acestor structuri ale spitalului;

  f) raspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secpilor §i compartimentelor, prin intermediul Consiliului Medical;

  g) in cazul existenjei unor datorii la data incheierii contractului de management, acestea vor fi evidenpate separat, stabilindu-se posibilita^ile §i intervalul in care vor fi lichidate in condipile legii;

  h) efectueaza plap, fiind ordonator secundar sau terpar de credite, dupa caz, conform legii;

  i) impreuna cu Consiliul de administrate identified surse pentru cre§terea veniturilor proprii ale spitalului, in limitele legii;

  j) raspunde de asigurarea activitapi de audit Intern, conform legii;

  k) negociaza §i incheie in numele §i pe seama spitalului contracte de fumizare de servicii medicale cu Casa de Asigurari de Sanatate Gorj.

  C) In domeniul managementului performan^ei / calitatii serviciilor;

  a) intreprinde masurile necesare §i urmare§te realizarea indicatorilor de performan(a ai managementului spitalului;

  b) nominalizeaza coordonatorii §i raspunde de implementarea §i raportarea indicatorilor programelor §i subprogramelor de sanatate derulate la nivelul spitalului, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sanatapi;

  c) raspunde de crearea condipilor necesare prestarii unui act medical de calitate §i in condipi de maxima siguranta, inclusiv prin aplicarea regulilor de dubla identificare a pacientului de catre personalul medico-sanitar din sp ital,;

  d) urme§te implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, pe baza recomandarilor Consiliului Medical;

  e) urmare§te realizarea activitaplor de control al calitapi serviciilor medicale oferite de spital, coordonata de Directorul Medical cu sprijinul Consiliului Medical;

  f) negociaza §i incheie in numele §i pe seama spitalului protocoale de colaborare §i/sau contracte cu alp fumizori de servicii pentru asigurarea continuitapi §i cre§terii calitapi serviciilor medicale;

  g) raspunde, impreuna cu Consiliul Medical, de asigurarea condipilor adecvate de cazare, igiena, alimentape §i prevenire a infecpilor asociate, in conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sanatapi;

 • h) raspunde de monitorizarea §i raportarea indicatorilor specifici activitapi medicale, financiari, economici, precum §i a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire §i control, in conformitate cu reglementartile legale in vigoare;

  i) analizeaza modul de indeplinire a obligapilor membrilor Comitetului Director, al Consiliului Medical §i Consiliului Etic, dispunand masuri de imbunatapre a activitapi;

  j) urmare§te modul de aplicare a prevederilor legale in vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului §i dispune masuri atunci cand se constata incalcarea acestora;

  D) In domeniul managementului resurselor umane:

  a) aproba regulamentele spitalului precum §i fi§a postului pentru personalul angajat;

  b) infiinteaza, cu aprobarea Comitetului Director, comisii specializate in cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activitap specifice si ale caror organizare §i funcponare se precizeaza in Regulamentul de Organizare §i Funcponare al spitalului;

  c) stabile§te §i aproba numarul de personal pe categorii §i locuri de munca, pe baza propunerilor §efilor de secpi §i servicii, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;

  d) organizeaza concurs pentru ocuparea funcpilor din cadrul Comitetului Director;

  e) aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, nume§te §i elibereaza din funcpe personalul spitalului, in condipile legii;

  f) aproba programul de lucru pe locuri de munca §i categorii de personal, pentru personalul aflat in subordine;

  g) realizeaza evaluarea performan^elor profesionale ale personalului aflat in subordine directa, conform structurii organizatorice §i soluponeaza contestapile in funcpe de nivelul ierarhic la care s-au facut;

  h) aproba planul de formare §i perfec^ionare a personalului, in conformitate cu legislafia in viogoare;

  i) negociaza contractul colectiv de munca la nivel de spital;

  j) incheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu §efii de secpi, laboratoare §i servicii. In cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevazup indicatori de performan^a, al caror nivel se aproba anual de catre managerul spitalului, dupa negocierea cu fiecare §ef de secpe;

  k) urmare§te incheierea asigurarilor de malpraxis de catre personalul medical din subordine;

  1) respecta prevederile legale privind incompatibilitaple §i conflictul de interese;

  m) dispune masurile necesare aplicarii chestionarului de evaluare a satisfactiei salariatului, analizeaza concluziile reiesite din analiza si ia masurile ce se impun;

  E) In domeniul managementului administrativ:

  a. aproba §i urmare§te respectarea Regulamentului de Organizare §i Funcponare §i a Regulamentului Intern, aprobate;

  b. reprezinta spitalul in relatiile cu ter^e persoane fizice sau juridice;

  c. incheie acte juridice in numele §i pe seama spitalului, conform legii;

  d. raspunde de modul de indeplinire a obligapile asumate prin contracte §i dispune masuri de imbunatapre a activitapi spitalului;

  9

 • e. incheie contracte §i asigura condipi corespunzatoare pentru desfa§urarea activitaplor de invafamant postliceal sau cercetare §tiinpfica, in conformitate cu metodologia elaborata de Ministerul Sanatapi;

  f. raspunde de obpnerea Autorizapei Sanitare de Funcponare §i a Certificatului de acreditare, in condipile prevazute de lege;

  g. asigura respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidenpalit&pi datelor pacienplor internal, a informapilor §i documentelor referitoare la activitatea spitalului;

  h. pune la dispozipa organelor §i organismelor competente, la solicitarea acestora, in condipile legii, date privind activitatea spitalului;

  i. prezinta e^aloanelor superioare informari periodice cu privire la patrimoniul dat in administrare, realizarea indicatorilor activitapi medicale, precum §i la execupa bugetului de venituri §i cheltuieli;

  j. raspunde de organizarea arhivei spitalului §i asigurarea securitapi documentelor prevazute de lege, in format scris §i electronic;

  k. aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitap de cercetare medicala, in condipile legii;

  1. raspunde de organizarea unui sistem de inregistrare §i rezolvare a sugestiilor, sesizarilor §i reclamapilor referitoare la activitatea spitalului;

  m. impreuna cu Comitetul Director, elaboreaza planul de acpune pentru situapi speciale §i coordoneaza asisten^a medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale §i alte situapi de criza, stabile§te modalitaple §i posibilitaple de comunicare pentru astfel de situafii, conform dispozipilor legale in vigoare;

  n. dispune organizarea accesului la baza de date a personalului precum §i luarea masurilor ce se impun pentru protejarea sistemului informatic §i a sistemului informaponal;

  o. dispune organizarea restricponarii accesului salariaplor §i a persoanelor din perimetrul spitalului in scopul eliminarii sau diminuarii accidentelor de munca;

  p. nu va transmite altei persoane drepturile §i obligapile care rezulta din contractul de mamagement, cu excep|ia cazurilor de indisponibilitate;

  q. propune spre aprobare Consiliului Judetean un inlocuitor pentru perioadele cand nu este prezent in spital;

  r. conduce activitatea curenta a spitalului, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

  F) Atribufiile managerului spitalului in activitatea de prevenire §i combatere a infectiilorasociate actului medical:

  a. rSspunde de organizarea serviciului de prevenire a infecpilor asociate asistenjei medicale, in conformitate cu prevederile legislajiei in vigoare;

  b. participa la definitivarea propunerilor de activitap §i achizipi cuprinse in planul anual al unitapi pentru supravegherea ?i limitarea infecpilor asociate asisten^ei medicale;

  c. raspunde de asigurarea bugetara §i achizipa de bunuri §i servicii aferente activitap lor cuprinse in planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea §i limitarea infecpilor asociate asistenjei medicale;

  10

 • d. raspunde de infiintarea §i funcponarea registrului de monitorizare a infecpilor asociate asistenfei medicale al unitapi;

  e. raspunde de organizarea activitapi de screening al pacienplor In secpi de terapie intensiva §i in alte secpi cu rise pentru depistarea colonizarilor/infecpilor cu germeni multiplurezistenp, in conformitate cu prevederile programului naponal de supraveghere §i control al infecpilor asociate asistenjei medicale;

  f. raspunde de organizarea anuala a unui studiu de prevalent de moment a infecpilor asociate §i a consumului de antibiotice din spital;

  g. raspunde de afi§area pe site-ul propriu al unitapi a informapilor statistice (rata trimestriala §i anuala de incidenpl, rata de prevalent, inc iden t trimestriala §i anuala defalcata pe tipuri de infecpi §i pe secpi) privind infecpile asociate asistenjei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienjei cura^eniei §i dezinfecpei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezerva;

  h. raspunde de organizarea inregistrarii cazurilor de expunere accidentala la produse biologice in registrele in fi innate pe fiecare secpe/compartiment §i de aplicare a masurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar;

  i. raspunde de aplicarea sancpunilor administrative propuse de §eful compartimentului de prevenire a infecpilor asociate asistenjei medicale al unitapi;

  j. controleaza §i raspunde pentru organizarea compartimentului de prevenire a infecpilor asociate asistenfei medicale al unitapi sau, dupa caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea infecpilor asociate asisten^ei medicale, in directa subordine §i coordonare;

  k. analizeaza §i decide solupi de rezolvare, dupa caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizarilor serviciului specializat, in situapi de rise sau focar de infecpe asociate asistenjei medicale;

  1. verifica §i aproba eviden^a informapilor transmise e§aloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legala, aferente activitapi de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologica, §i masurile de limitare a focarului de infecpe asociata asistenjei medicale din unitate;

  m. solicita, la propunerea §efului compartimentului compartimentului de prevenire a infecpilor asociate asisten^ei medicale sau din proprie inipativa, expertize §i investigapi externe, consiliere profesionala de specialitate §i intervenpe in focare;

  n. angajeaza unitatea pentru contractarea unor servicii §i prestapi de specialitate;

  o. reprezinta unitatea in litigii juridice legate de raspunderea institupei in ceea ce prive§te infecpile asociate asistenjei medicale, inclusiv in cazul acponarii in instan^a a persoanelor fizice, in cazul stabilirii responsabilitapi individuale.

  G) Obligafiile managerului in domeniul incompatibilitdfilor §i al conflictului de interese :a. depune o declarape de interese, precum §i o declarape cu privire la incompatibilitafile

  prevazute de lege §i de prezentul contract, in termen de 15 zile de la numirea in funcpe, la Consiliul Jude{ean Gorj;

  b. actualizeaza declarapa prevazuta la punctul 1, ori de cate ori intervin modificari fa{a de situapa inipala, in termen de maximum 30 de zile de la data aparipei modificarii, precum §i a incetarii funcpilor sau activitaplor;

  c. raspunde de afi§area declarapilor prevazute de lege pe site-ul spitalului;d. depune declarape de avere, in condipile prevazute la punctul 1 §i 2.

  11

 • Art. 19. In conformitate cu Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatapi, cumodificarile §i completarile ulterioare, precum §i ale Ordinului Ministerului Sanatapi nr.921/2006, privind atribupile comitetului director.Comitetul Director funcponeaza in urmatoarea components:

  /. Manager;2. Director medical;3. Director financiar - contabil.

  Art.20. (1) Comitetul director are, in principal, urmatoarele atribupi in asigurareafunctionalitatii spitalului:

  a. elaboreaza planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;

  b. elaboreaza, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de fumizare de servicii medicale al spitalului;

  c. propune managerului, in vederea aprobarii, numarul de personal, pe categorii §i locuri de munca, in funcpe de reglementarile in vigoare §i organizarea concursurilor pentru posturile vacante, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;

  d. analizeaza §i aproba propunerile de redistribuire a personalului sanitar sau auxiliar pe sectiile §i compartimentele cu deficit, in funcpe de prioritatile identificate, cu respectarea competenfelor necesare la noul loc de munca, cu acordul salariatului §i consultarea reprezentantului sindicatului reprezentativ din unitate;

  e. elaboreaza regulamentul de organizare §i funcponare, regulamentul intern §i organigrama spitalului, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;

  f. propune spre aprobare managerului §i urmare§te implementarea de masuri organizatorice privind imbunataprea calitapi actului medical, a condipilor de spitalizare (hoteliere), igiena §i alimentape, precum §i de masuri de prevenire a infecpilor asociate, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatapi;

  g. elaboreaza proiectul bugetului de venituri §i cheltuieli al spitalului, pe baza centralizarii de catre compartimentul economico-fmanciar a propunerilor fundamentate ale conducatorilor secpilor §i compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune aprobarii managerului;

  h. urmare§te realizarea indicatorilor privind execupa bugetului de venituri §i cheltuieli pe secpi §i compartimente, asigurand sprijin §efilor de secpi §i compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat;

  i. analizeaza propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care o supune spre aprobare managerului;

  j. asigura monitorizarea §i raportarea indicatorilor specifici activitapi medicale, financiari, economici, precum §i a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire §i control, pe care le prezinta managerului, conform metodologiei stabilite;

  k. analizeaza, la propunerea Consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea §i imbunataprea activitapi spitalului, in concordanpi cu nevoile de servicii medicale ale populapei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurile §i protocoalele de practica medicale;

  1. elaboreaza planul de acpune, inclusiv cu evacuarea cladirilor §i pacienplor §i relocarea acestora, in caz de nevoie, pentru situapi speciale §i asisten{a medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale §i alte situapi de criza; stabile§te modul de gestionare a substantelor explozive §i de evacuare a medicamentelor, materialelor sanitare §i a tehnicii medicale conform regulilor prestabilite pentru astfel de situapi;

  m. la propunerea Consiliului medical, intocme§te, fundamenteaza §i prezinta spre aprobare managerului planul anual de achizipi publice, lista investipilor §i a lucrarilor de reparapi curente §i capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercipu financiar, in condipile legii, §i raspunde de realizarea acestora;

  12

 • n. analizeaza, semestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de indeplinire a obligapilor asumate prin contracte §i propune managerului masuri de imbunatapre a activitapi spitalului;

  o. intocme§te informari lunare, trimestriale §i anuale cu privire la execupa bugetului de venituri §i cheltuieli, pe care le analizeaza cu Consiliului medical §i le prezinta Ministerului Sanatapi;

  p. negociaza, prin manager, directorul medical §i directorul fmanciar-contabil, contractele de fumizare de servicii medicale cu Casa de Asigurari de Sanatate;

  q. se intrune§te lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majoritapi membrilor sai ori a managerului spitalului, §i ia decizii in prezen^a a cel pupn doua treimi din numarul membrilor sai, cu majoritatea absoluta a membrilor prezenp;

  r. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului §i a denumirii spitalului;

  s. negociaza cu §eful de secpe/laborator/serviciu §i propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanta ai managementului secpei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevazup ca anexa la contractul de administrare al secpei/laboratorului/serviciului;

  t. raspunde in fa{a managerului pentru indeplinirea atribupilor care ii revin; u. stabile§te §i propune managerului spre aprobare, regulile privind comunicarea cu presa scrisa

  §i mijloacele mass-media, limitele §i competenfele diferitelor categorii de functii in acest sens, accesul mijloacelor media in spital §i la pacient sau informatiile acestuia, regulile de comunicare cu institutiile sanitare si administrative cu care interfereaza in indeplinirea obiectivelor sale generale, inclusiv cu asociatiile de pacienti care isi exprima dorinta de a fi in contact cu spitalul;

  v. adopta masuri pentru asigurarea sigurantei fizice a salariatilor, pacientilor §i apartinatorilor impotriva persoanelor neautorizate;

  w. elaboreaza, pe baza Planului strategic de dezvoltare, planuri anuale de activitati, monitorizeaza implementarea masurilor si realizeaza evaluari si analize pertinente privind gradul de realizare a obiectivelor propuse, in concordant cu evaluarile privind tipul §i cantitatea serviciilor necesare, corelate cu infrastructura medicala, posibilitatile tehnice si resurse umane la dispozipe;

  x. analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare §i elaboreaza raportul anual de activitate al spitalului;

  y. organizeaza depozitul pentru calamitati, mentinerea aprovizionarii constante a acestuia, rularea produselor perisabile sau neperisabile din acesta, conform regulilor prestabilite in acest sens;

  z. analizeaza §i aproba, in urgenta, atat in situatii de normalitate cat si in situatii exceptionale, aprovizionarea continua a spitalului cu materiale §i medicamente, pentm a se evita atingerea valorii de alerta a stocurilor, la propunerea responsabilului de domeniu;

  aa. organizeaza sistemul de primire, inregistrare, distribuire si solutionare a documentelor primite sau transmise de catre spital partenerilor institutional);

  (2) In domeniul prevenirii infecpilor asociate actulului medical, comitetul director are urmatoarele atributii:a) organizeaza Comisia de prevenire a infecpilor asociate asisten^ei medicale §i stabile^te

  regulile de funcponare ale acestuia;b) se asigura de organizarea §i funcponarea compartimentului de prevenire a infecpilor asociate

  asisten^ei medicale §i/sau realizarea contractelor de fumizare de prestari servicii specifice;c) aproba planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea §i limitarea infecpilor

  asociate asisten^ei medicale;d) asigura condipile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru

  supravegherea, prevenirea §i limitarea infecpilor asociate asistenjei medicale;e) efectueaza analiza anuala a indeplinirii obiectivelor planului de activitate;

  13

 • f) verifica §i aproba alocarea bugetului aferent derularii activitaplor din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea §i limitarea infecpilor asociate asistentei medicale;

  g) se asigura de imbunataprea continua a condipilor de desfa§urare a activitaplor de prevenire a infecpilor asociate asistentei medicale §i a dotarii tehnico-materiale necesare evitarii sau diminuarii riscurilor;

  h) se asigura de derularea legala a achizipilor §i aprovizionarea tehnico-materiala, prevazute in planul de activitate sau impuse de situapa epidemiologica din unitate, in vederea diminuarii ori evitarii situapilor de rise sau limitarii infecpilor asociate asistentei medicale;

  i) delibereaza §i decide, la propunerea Colegiului Medicilor din Romania, in urma sesizarii pacienplor sau in urma autosesizarii in privinja responsabilitapi instituponale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situatii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sanatate a asistaplor prin infecpi asociate asistentei medicale;

  j) asigura dotarea necesara organizarii §i funcponarii sistemului informational pentru inregistrarea, stocarea, prelucrarea §i transmiterea informatiilor privind infecpile asociate asistentei medicale in registrul de monitorizare a infecpilor asociate asistentei medicale al unitapi;

  k) asigura conditiile de ingrijire la pacienpi cu infecpi/colonizari cu germeni multiplurezistenp.Art.21. Atribupile specifice ale directorului fmanciar - contabil, ca membru al comitetuluidirector, sunt:

  a. asigura §i raspunde de buna organizare §i desfa§urare a activitapi fmanciare a spitalului, in conformitate cu prevederile cadrului legislativ in vigoare;

  b. organizeaza contabilitatea in cadrul spitalului, in conformitate cu dispozipile legale, §i asigura efectuarea corecta §i la timp a inregistrarilor fmanciar-contabile;

  c. asigura intocmirea la timp §i in conformitate cu dispozipile legale a balantelor de verificare §i a bilanpirilor anuale §i trimestriale;

  d. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor fmanciari aprobap in bugetul de venituri §i cheltuieli;

  e. asigura executarea bugetului de venituri §i cheltuieli al spitalului, urmarind realizarea indicatorilor fmanciari aprobap §i respectarea disciplinei contractuale §i fmanciare;

  f. participa la negocierea contractului de fumizare de servicii medicale cu Casa de Asigurari de Sanatate;

  g. angajeaza spitalul prin semnatura alaturi de manager in toate operapunile patrimoniale, avand obligapa, in conditiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispozipilor legale;

  h. analizeaza din punct de vedere financiar planul de acpune pentru situatii speciale prevazute de lege, precum §i pentru situatii de criza;

  i. participa la organizarea sistemului informational al spitalului, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor financiar-contabile;

  j. evalueaza, prin bilanpil contabil, eficienta indicatorilor specifici;k. asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozipile legale, a obligapilor spitalului catre

  bugetul statului §i terp;1. asigura plata integrala §i la timp a drepturilor bane§ti cuvenite personalului incadrat in spital;m. asigura intocmirea, circuitul §i pastrarea documentelor justificative care stau la baza

  inregistrarilor in contabilitate;n. organizeaza evidenta tuturor creantelor §i obligapilor cu caracter patrimonial care revin

  spitalului din contracte, protocoale §i alte acte asemanatoare §i urmare§te realizarea la timp a acestora;

  14

 • 0. urmare§te §i monitorizeaza in permanenta toate consumurile inregistrate pentru toate gestiunile §i organizeaza evidenta deconturilor pe pacient (exemplarul 3);

  p. ia masuri pentru prevenirea pagubelor §i urmare§te recuperarea lor;q. asigura aplicarea dispozipilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale §i ia masuri

  pentru pnerea la zi §i corecta a evidenjelor gestiunii; r. raspunde de indeplinirea atribupilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la

  exercitarea controlului financiar preventiv §i la asigurarea integritapi patrimoniului; s. indepline§te formele de scadere din ev iden t a bunurilor de orice fel, in cazurile §i conditiile

  prevazute de dispozipile legale; t. impreuna cu compartimentele achizipi publice §i administrativ intocme§te §i prezinta analize

  privind optimizarea masurilor de buna gospodarire a resurselor materiale §i bane§ti, de prevenire a formarii de stocuri peste necesar, in scopul administrarii cu eficienta maxima a patrimoniului unitapi §i a sumelor incasate in baza contractului de fumizare de servicii medicale;

  u. organizeaza §i ia masuri de realizare a perfecponarii pregatirii profesionale a salariaplor din subordine;

  v. organizeaza la termenele stabilite §i cu respectarea dispozipilor legale inventarierea mijloacelor materiale in unitate;

  w. participa la elaborarea Regulamentului de organizare si funcponare §i a Regulementului intern ale spitalului.

  (2) Atribupile specifice ale directorului fmanciar - contabil pentru prevenirea infectiilor asociate actului medical, sunt:

  a) raspunde de planificarea bugetara in conformitate cu planul de activitate aprobat;b) raspunde de asigurarea intocmai §i la timp a necesarului de materiale §i consumabile necesare

  implementarii procedurilor §i protocoalelor de limitare a infectiilor asociate asistentei medicale.

  Art.22. (1) Atribupile specifice ale directorului medical, ca membru al comitetului director, sunt:

  a. coordoneaza §i raspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale §i bugetul de venituri §i cheltuieli;

  b. monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacpei pacientilor, §i elaboreaza, impreuna cu §efii de secpi/laboratoare/servicii, propuneri de imbunatapre a activitapi medicale, bugetul de venituri §i cheltuieli;

  c. aproba protocoalele terapeutice promovate de compartimentele medicale §i monitorizeaza procesul de implementare a acestora §i a bunelor practici medicale la nivelul intregului spital;

  d. raspunde de coordonarea §i corelarea activitaplor medicale desfa§urate la nivelul secpilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pacientilor intemap; dispune masuri de asigurare a continuitafii investigatiilor necesare in situapa indisponibilitapi posibilitaplor tehnice proprii sau a absentei acestora;

  e. coordoneaza implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului;f. intocme§te planul de formare §i perfecponare a personalului medical, la propunerea §efilor de

  secpi/laboratoare/servici i;g. avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala,

  documentare, analize sau invalamant, in conditiile stabilite la nivelul spitalului;h. asigura respectarea normelor de etica profesionala §i deontologie medicala la nivelul

  spitalului, colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania;1. raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului §i de acreditarea activitaplor

  medicale desfa§urate in spital, in conformitate cu legislapa in vigoare;15

 • j. analizeaza §i ia decizii in situapa existen^ei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morp subite etc.);

  k. participa, alaturi de manager, la organizarea asisten^ei medicale in caz de dezastre, epidemii §i in alte situapi speciale;

  1. stabile§te coordonatele principale privind consumul de medicamente §i materiale sanitare la nivelul spitalului, in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei §i a rezistenjei la medicamente;

  m. supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare referitoare la documentapa medicala a pacienplor tratap, asigurarea gestionarii corecte a datelor personale ale pacientului si salariatului, pastrarea confidenpalitapi datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

  n. intreprinde masurile necesare §i urmare§te realizarea indicatorilor de performan|a ai managementului spitalului al caror nivel este stabilit anual;

  o. indepline§te toate sarcinile ce ii revin conform legislapei in vigoare privind aprobarea normelor de supraveghere §i control al infecpilor asociate actului medical in unitaple sanitare;

  p. duce la indeplinire sarcinile ce ii revin conform hotararilor luate in §edin{ele Comitetului director sau pe cele trasate de manager;

  q. sprijina managerul in demersul de cre§tere a veniturilor proprii ale spitalului, inclusiv din donapi, fonduri ale comunitapi locale §i din orice sursa legala;

  r. coordoneaza, indruma §i raspunde de activitatea secpilor/compartimentelor cu paturi, a laboratoarelor paraclinice, serviciului de anatomie patologica, farmaciei §i a altor structuri funcponale;

  s. propune managerului spre aprobare, limitele de competenta ale medicilor din spital §i criteriile de evaluare periodica a acestora;

  t. participa la elaborarea Regulamentului de organizare si funcponare §i a Regulementului intern ale spitalului;

  u. preia, exercita §i indepline§te toate prerogative^ §i sarcinile funcpei de manager al spitalului in intervalele de timp in care managerul lipse§te din activitate.

  (2) Atribupile directorului medical ca presedinte al consiliului medical sunt:

  a) coordoneaza §i raspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare a spitalului, planul anual de servicii medicale, planul anual de achizipi publice cu privire la achizipa de aparatura §i echipamente medicale, medicamente §i materiale sanitare, bugetul de venituri §i cheltuieli;

  b) monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacpei pacienplor §i prin analizarea evenimentelor adverse, nedorite sau santinela §i elaboreaza §i aplica, impreuna cu §efii de secpi, propuneri de imbunatapre a activitaplor medicale;

  c) coordoneaza activitaple de elaborare §i actualizare a protocoalelor terapeutice promovate de medicii secpilor pe specialitap §i monitorizeaza procesul de implementare a protocoalelor §i ghidurilor de practica medicala la nivelul intregului spital;

  d) raspunde de coordonarea §i corelarea activitaplor medicale desfa§urate la nivelul secpilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienpi intemap, aproba / dispune utilizarea paturilor unei secpi care sunt libere de catre o secpe suprasolicitata, cu respectarea unor condipi minimale de compatibilitate a patologiilor;

  e) coordoneaza implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului;

  16

 • f) coordoneaza intocmirea propunerilor pentru planul de formare §i perfecponare a personalului medical, la propunerea §efilor de secpi, laboratoare §i servicii;

  g) avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitap de cercetare medicala, in condipile legii;

  h) asigura respectarea normelor de etica profesionala §i deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania;

  i) raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului §i de acreditarea activitaplor medicale desfa§urate in spital, in conformitate cu legislapa in vigoare;

  j) analizeaza §i ia decizii in situapa existen^ei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morp subite etc.);

  k) participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii §i in alte situapi speciale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

  1) propune adoptarea de masuri organizatorice pentru acordarea, de catre spital, a asistentei medicale in situapi de urgenta cu rise vital imediat, inclusiv cu aducerea personalului suplimentar la serviciu;

  m) stabile§te coordonatele principale privind consumul de medicamente §i materiale sanitare la nivelul spitalului, in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei §i a rezisten^ei la medicamente;

  n) supervizeaza respectarea prevederilor legislapei in vigoare referitoare la gestionarea documentapei medicale a pacienplor tratap, asigurarea confidenpalitapi datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

  o) raspunde de utilizarea in activitatea curenta, pentru toate componentele activitaplor medicale de prevenpe, diagnostic, tratament §i recuperare a procedurilor §i tehnicilor prevazute in protocoalele unitapi;

  p) coordoneaza activitatea de informatica in scopul inregistrarii corecte a datelor in documentele medicale, gestionarii §i utilizarii eficiente a acestor date;

  q) ia masurile necesare, potrivit dispozipilor legale §i contractului colectiv de munca aplicabil, pentru asigurarea condipilor corespunzatoare de munca, prevenirea accidentelor §i imbolnavirilor profesionale.

  (3) Atribupile specifice ale directorului medical in legatura cu organizarea §i asigurareaactivitaplor de ingrijiri de sanatate:

  a) monitorizeaza calitatea serviciilor de ingrijire acordate, organizarea acestora pe baza planului de ingrijire, urmarind implementarea §i dezvoltarea acestuia in scopul cresterii calitapi §i eficientei activitaplor desfa§urate de asistentul medical la patul pacientului in condipi de siguranta, inclusiv prin utilizarea nivelului mediu de dependents al pacienplor §i organizarea activitaplor de ingrijire tinand cont de acest factor §i numarul de personal de ingrijire la dispozipe;

  b) controleaza, prin sondaj, indeplinirea atribupilor prevazute in fi§a postului de catre asistenpi medicali §efi, asistenpi medicali §i personalul auxiliar;

  c) organizeaza intalniri de lucru cu asistenpi medicali §efi de secpe §i compartimente;

  17

 • d) monitorizeaza procesul de implementare a ghidurilor §i protocoalelor de practica elaborate de Ordinul Asistenplor Medicali §i Moa§elor din Romania, aprobate de Ministerul Sanatapi §i adaptate la specificul activitaplor de catre conducerea spitalului;

  e) stabile§te pentru personalul din subordine, la propunerea asistenplor medicali §efi de secpe, necesarul §i conpnutul programelor de perfecponare organizate in cadrul unitapi;

  f) analizeaza cererile §i avizeaza participarea personalului din subordine la programele de educape medicala continua organizate in afara institupei;

  g) colaboreaza cu Ordinul Asistenplor Medicali §i Moa§elor din Romania, cu institupile de invatamant §i cu alte institupi acreditate la realizarea programelor de perfecponare pentru asistenpi medicali;

  h) controleaza modul de desfa§urare a pregatirii practice a viitorilor asistenp medicali;

  i) controleaza modul cum se asigura bolnavilor intemap un regim raponal de odihna, de servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor §i pastrarea legaturii acestora cu familia;

  j) participa la activitaple organizapilor profesionale §i/sau sindicale ale asistenplor medicali §i moa§elor, la solicitarea acestora;

  k) analizeaza §i participa la soluponarea sancpunilor propuse pentru personalul din subordine;

  1) ia masuri pentru buna funcponare a serviciului social, dietetica §i a biroului de intemari;

  m) asigura masurile necesare pentru cunoa§terea de catre intregul personal din subordine a regulilor de etica profesionala;

  n) organizeaza colectarea diferenpata la sursa a deseurilor in toate sectoarele §i compartimentele spitalului §i transportul acestora la locul central de depozitare (trasee, timpi, tipologia recipienplor, etc.);

  o) ia masuri pentru cunoa§terea §i respectarea comportamentului igienic §i ale regulilor de tehnica aseptica de catre personalul din subordine;

  p) organizeaza §i verifica sistemul de recepponare, pastrare §i predare in siguranta a bunurilor de valoare ale pacientului sau aparpnatorului intemat;

  q) aproba programul lunar de lucru al asistenplor medicali, personalului auxiliar §i programarea concediilor de odihna;

  r) ia masuri pentru respectarea de catre vizitatori a normelor de igiena (portul echipamentului obligatoriu, de protecpe, evitarea aglomerarii in saloane);

  s) asigura masurile necesare pentru cunoa§terea de catre personalul din subordine a reglementarilor legale privind normele generale de sanatate §i securitate in munca, regulamentul de organizare §i funcponare al spitalului, regulamentul de ordine interioara, normele privind prevenirea §i combaterea infecpilor asociate §i a normelor privind gestionarea de§eurilor provenite din activitaple medicale;

  t) asigura masurile necesare pentru cunoa§terea de catre asistenpi medicali a legislapei privind exercitarea profesiei de asistent medical.

  (4) Atribupile specifice ale directorului medical, pentru prevenirea infecpilor asociate actuluimedical, sunt:

  a) se asigura §i raspunde de aplicarea in activitatea curenta a procedurilor §i protocoalelor de prevenire §i limitare a infecpilor asociate asisten^ei medicale, a standardelor de sterilizare §i

  18

 • sterilitate, asepsie §i antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimenta^ia §i condi^iile de igiena oferite pe perioada ingrijirilor acordate;

  b) raspunde de raportarea la timp a infecjiilor asociate asisten^ei medicale §i implementarea masurilor de limitare a acestora;

  c) raspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor in spital;d) implementeaza activitatea de screening al pacienjilor in secjia de terapie intensiva §i alte

  secjii cu rise pentru depistarea colonizarilor/infecpilor cu germeni multiplurezistenti in conformitate cu prevederile programului national de supraveghere §i control al infecpilor asociate asistenfei medicale;

  e) controleaza §i raspunde pentru derularea activita{ilor proprii ale compartimentului de prevenire a infecjiilor asociate asistenjei medicale;

  f) controleaza respectarea procedurilor §i protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea §i limitarea infec{iilor asociate asisten^ei medicale de la nivelul sec{iilor §i serviciilor din unitate, in colaborare cu medicii §efi de secpe §i compartimente;

  g) organizeaza §i controleaza evaluarea imunizarii personalului impotriva HBV §i efectuarea vaccinarilor recomandate personalului din unitatea medicala respectiva (gripal, HBV, altele);

  h) organizeaza prelucrarea procedurilor §i protocoalelor de prevenire a infec^iilor asociate asisten^ei medicale elaborate de serviciul de prevenire a infecjiilor asociate asisten^ei medicale cu asistentele §efe de secpe §i raspunde de aplicarea acestora;

  i) raspunde de implementarea §i respectarea precaujiunilor standard §i specifice la nivelul unitap i sanitare;

  j) verifica §i urmare§te ca personalul medical si sanitar din subordine sa aiba un comportament igienic §i sa respecte regulile de tehnica aseptica la locul de munca;

  k) controleaza respectarea circuitelor funcponale din spital si compartimente;1) coordoneaza verificarea cura^eniei din sec{ii §i compartimente, a respectarii normelor de

  igiena §i controleaza respectarea masurilor de asepsie §i antisepsie; m) propune directorului economic/fmanciar-contabil planificarea aprovizionarii cu materiale

  necesare prevenirii infecpilor asociate asisten^ei medicale, elaborata de sec^iile §i compartimentele spitalului, cu aprobarea §efului compartimentului de prevenire a infec{iilor asociate asisten^ei medicale;

  n) supravegheaza §i controleaza activitatea blocului alimentar in aprovizionarea, depozitarea, prepararea §i distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activitajii la bucataria dietetica, biberonerie etc.;

  o) supravegheaza §i controleaza calitatea prestafiilor efectuate la spalatorie; p) constata §i raporteaza managerului spitalului deficien t de igiena (alimentare cu apa, instalapi

  sanitare, incalzire) §i ia masuri pentru remedierea acestora; q) monitorizeaza efectuarea corespunzatoare a operapunilor de cura{enie §i dezinfec^ie in secjii

  §i compartimente;r) coordoneaza §i verifica aplicarea masurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infec^ios §i a

  masurilor pentru supravegherea contacplor, in conformitate cu ghidul de izolare elaborat de §eful compartimentului de prevenire a infec^iilor asociate Ingrijirilor medicale;

  s) instruie§te personalul din subordine privind autodeclararea imbolnavirilor §i urmare§te realizarea acestei proceduri;

  t) semnaleaza medicului §ef de sec^ie sau compartiment cazurile de boli transmisibile pe care le observa in randul personalului;

  u) instruie§te asistentele-§efe asupra masurilor de prevenire a infecpilor asociate asistenjei medicale care trebuie implementate §i respectate de vizitatori §i personalul spitalului;

  v) monitorizeaza respectarea circuitului lenjeriei §i al de$eurilor infec|ioase §i neinfecpoase, depozitarea lor la nivelul depozitului central §i respectarea modului de eliminare a acestora;

  19

 • w) coordoneaza instruirea asistentelor-§efe privind portul echipamentului de protecpe §i comportamentul igienic, precum §i asupra respectarii normelor de tehnica aseptica §i propune masuri disciplinare in cazurile de abateri;

  x) organizeaza §i coordoneaza procesul de elaborare a procedurilor §i protocoalelor de prevenire §i limitare a infecpilor asociate asistenjei medicale pe secjii §i compartimente, in func^ie de manevrele §i procedurile medicale identiflcate cu rise pentru pacient, §i se asigura de implementarea acestora;

  y) monitorizeaza intocmirea §i completarea registrului de monitorizare a infecpilor asociate asistenjei medicale pe secpi §i compartimente §i pe spital;

  z) controleaza §i raspunde de intocmirea §i completarea registrului de expunere accidentals la produse biologice pe sec^ii §i compartimente §i aplicarea corecta a masurilor;

  aa) monitorizeaza activitatile de igienizare a {inutelor de spital pentru intreg personalul implicat in ingrijirea pacien|ilor, in mod gratuit §i obligatoriu.

  Art.23. (1) La nivelul Spitalului de Pneumofitiziologie Tudor Vladimirescu, func|ioneaza Consiliul de Administratie, numit prin Hotararea Consiliului Jude|ean Gorj, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie §i de organizare §i func^ionare a spitalului §i de a face recomandari Managerului spitalului, in urma dezbaterilor.(2) Consiliul de Administrate este format din:

  a) 2 reprezentant ai Direcjiei de Sanatate Publica Gorj;b) 2 reprezentant num it de Consiliul Judejean Gorj, din care unul sa fie economist;c) un reprezentant numit de Pre§edintele Consiliului Jude^ean Gorj;d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat;f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asisten^ilor Medicali Generali§ti, Moa§elor §i Asisten^ilor Medicali din Romania, cu statut de invitat.

  (3) Managerul participa la §edin{ele consiliului de administrate fara drept de vot.Art.24. (1) Atributiile principale ale Consiliului de Administratie, sunt urmatoarele:

  a) avizeaza bugetul de venituri §i cheltuieli al spitalului, precum §i situa|iile financiare trimestriale §i anuale;

  b) organizeaza concurs pentru ocuparea funcpei de manager in baza regulamentului aprobat prin Ordin al Ministrului Sanata^ii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al primarului unita^ii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucure§ti sau al pre§edintelui consiliului judejean, dupa caz;

  c) aproba masurile pentru dezvoltarea activita^ii spitalului in concordan^a cu nevoile de servicii medicale ale popula^iei;

  d) avizeaza programul anual al achizi^iilor publice intocmit in conditiile legii;e) analizeaza modul de indeplinire a o b lig a to r de catre membrii comitetului director §i

  activitatea managerului §i dispune masuri pentru imbunatatirea activita^ii;f) propune revocarea din func^ie a managerului §i a celorlalt membri ai comitetului

  director in cazul in care constata existent a situa^iilor prevazute la art. 180 alin. (1) §i la art. 1833 alin. (1) din legea nr. 95/2006 cu modificarile §i completarile ulterioare.

  (2) Consiliul de administrate se intrune§te lunar sau ori de catre ori este nevoie, la solicitarea m a jo r ity membrilor sai, a pre§edintelui de §edin|a sau a managerului, §i ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezent-

  (3) Consiliul de administrate se intrune§te in §edin|a ordinara, cel p u tn o data la 3 luni, precum §i ori de cate ori va fi nevoie, in §edin{e extraordinare.

  (4) Deciziile Consiliului se iau in prezenfa a cel pu{in doua treimi din numarul membrilor sai, cu majoritatea absoluta a membrilor prezent-

  20

 • Art. 25. (1) In cadrul spitalului funcponeaza Consiliul Medical format din medicii §efi desecpe, laboratoare, compartimente, farmacii, condus de directorul medical in calitate depre?edinte.(2) Componenfa Consiliului Medical este stabilita prin dispozifia Managerului.(3) Atribupile Consiliul Medical sunt:

  a. evalueaza necesarul de servicii medicale al populapei deservite de spital §i face propuneri pentru elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, planul anual de fumizare de servicii medicale al spitalului, planul anual de achizipi publice cu privire la achizipa de aparatura §i echipamente medicale, medicamente si materiale sanitare;

  b. imbunataprea standardelor clinice §i a modelelor de practica in acordarea serviciilor medicale specifice, inclusiv prin analizarea abaterilor de la protocoalele de diagnostic §i tratament §i abordarea multidisciplinara a actului medical, in scopul cresterii sigurantei actului medical §i a gradului de satisfacpe a pacienplor;

  c. stabileste modul de colaborare a medicilor curanp cu medicii din serviciile paraclinice precum §i regulile de organizare §i desfasurare a consulturilor interdisciplinare pentru pacienpi cu situapi medicale complexe, cu implicarea medicilor §i speciali§tilor atat din spital cat §i din afara lui;

  d. monitorizarea §i evaluarea activitapi medicale desfasurate in spital in scopul cresterii performantelor profesionale §i utilizarii eficiente a resurselor alocate;

  e. elaborarea proiectului planului de achizitii al spitalului in limita bugetului estimat;

  f. luarea masurilor §i monitorizarea rezultatelor acestora pentru intarirea disciplinei economico- financiare la nivelul compartimentelor medicale clinice si paraclinice ale spitalului;

  g. participa la elaborarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului Intern ale spitalului;

  h. desfasoara activitatea de evaluare §i monitorizare a calitapi §i eficientei activitaplor medicale desfasurate in spital, activitate ce se desfasoara impreuna cu nucleul de calitate;

  i. stabile§te reguli privind activitatea clinica, profesionala, protocoalele terapeutice (inclusiv protocoale pentru terapia durerii) si raspunde de aplicarea §i respectarea acestora;

  j. inainteaza managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru imbunataprea activitaplor medicale desfasurate in spital;

  k. evalueaza necesarul liniilor de garda §i face propuneri managerului cu privire la structura §i numarul acestora la nivelul spitalului, dupa caz;

  1. inainteaza managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare §i perfecponare continua a personalului medico-sanitar;

  m. asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului colaborand in acest sens cu Colegiul Medicilor din Romania;

  n. stabileste responsabilitaple pe categorii de personal pentru fisele posturilor personalului medical, sanitar §i auxiliar angajat;

  o. analizeaza §i ia decizii in situapa existentei unor cazuri medicale deosebite (de ex: cazuri complexe care necesita o abordare multidisciplinara, de durata, morp subite etc.);

  p. participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii §i alte situapi speciale;

  21

 • q. abordeaza din perspectiva multidisciplinara respectarea bunelor practici in prescrierea si utilizarea, pe baza de protocol, a medicamentelor §i antibioticelor §i consumul de medicamente la nivelul spitalului (prin implicarea, pe langa medicul curant, a speciali§tilor din laboratorul de analize medicale sau a celor din serviciul de prevenire a infectiilor asociate) in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirea polipragmaziei §i a rezistentei la medicamente;

  r. supervizeaza respectarea normelor in vigoare referitoare la completarea documentatiei medicale a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitatii datelor medicale, transmiterea datelor despre starea pacientului catre terti (persoane juridice), in conditiile legii, stabilirea regulilor pe care se bazeza transmiterea informatiilor despre pacient conform acordului acestuia sau eliberarea acestora catre pacient, apartinator sau imputernicit, constituirea arhivei medicale a spitalului;

  s. avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala in conditiile legii;

  t. avizeaza, la propunerea §efilor de secfie, conditiile de depozitare, prescriere, eliberare §i administrare a medicamentelor stupefiante, psihotrope, a medicatiei cu rise inalt sau cu caracteristici asemanatoare precum si modalitatile de respingere a medicamentelor incompatibile;

  u. stabileste si verifica respectarea regulilor privind accesul la pacientul in stare terminals, reglementeaza modul de comunicare in caz de degradare a starii medicale sau de deces al pacientului, inclusiv situapile de izolare §i identificare a pacientului decedat;

  v. reprezinta spitalul in relatiile cu organizatii profesionale din tara §i faciliteaza accesul personalului medical la informatii medicale de ultima ora;

  w. analizeaza si solutioneaza sugestiile, sesizarile §i reclamatiile pacientilor tratati in spital referitoare la activitatea medicala a spitalului;

  x. stabile§te regulile de gestionare pe sectie a solutiilor concentrate de electroliti, cu accent pe depozitarea in siguranta, utilizarea imediata, eliminarea de§eurilor, etichetarea specifica §i identificarea produsului administrat;

  y. stabile§te regulile privind incetarea fumizarii asistentei medicale a pacientului, cu respectarea cadrului etic §i legal;

  z. stabileste regulile obligatorii pentru tot personalul medical superior referitor la inregistrarea audio / foto / video a pacientilor in scop medical, didactic sau de cercetare;

  aa. intocme§te rapoarte scrise catre comitetul director cu privire la activitatea desfasurata si formuleaza propuneri pentru eficientizarea activitatilor medicale.

  Art.26. (1) Conform Legii 95/2006 §i a prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei §i a atributiilor Consiliului etic care funcponeaza in cadrul spitalelor publice , la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, funcponeaza Consiliul Etic.(2) Consiliul Etic este format din 7 membri, cu urmatoarea reprezentare:a) 4 reprezentanp ale§i ai corpului medical al spitalului;

  b) 2 reprezentanp ale§i ai asistenplor medicali din spital;

  c) un reprezentant ales al asociatiilor de pacienti.

  (3) Consilierul juridic va asigura suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al spitalului.

  22

 • (4) Secretarial Consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin decizia managerului sa sprijine activitatea Consiliului etic. Secretarul §i consilierul juridic au obligatia participarii la toate §edintele Consiliului etic, fara a avea drept de vot.

  (5) Consiliul etic are urmatoarele atributii:

  a. promoveaza valorile etice in randul personalului medico-sanitar, auxiliar §i administrativ al spitalului;

  b. identified §i analizeaza vulnerabilitatile etice §i riscurile aparute, propune managerului adoptarea §i implementarea masurilor de preventie a actelor de coruptie la nivelul spitalului;

  c. formuleaza §i inainteaza managerului propuneri pentru luarea deciziilor in scopul de a diminua riscurilor de incidente de etica;

  d. analizeaza §i avizeaza regulamentul de ordine interioara al unitapi sanitare §i poate face propuneri pentru imbunataprea acestuia;

  e. formuleaza punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al spitalului;f. analizeaza din punct de vedere etic situapile de dubiu care pot aparea in exercitarea profesiei

  medicale. In situapa in care un cadru medico-sanitar reclama o situape de dubiu etic ce vizeaza propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, daca solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;

  g. prime§te, din partea managerului spitalului, sesizarile facute in vederea soluponarii.h. analizeaza cazurile de incalcare a principiilor morale sau deontologice in relapa pacient -

  cadru medical / sanitar §i personal auxiliar din cadrul spitalului, prevazute in legislapa in vigoare;

  i. verifica daca personalul medical, sanitar §i auxiliar, prin conduita sa, incalca drepturile pacienplor prevazute in legislapa specifica, pe baza sesizarilor primite;

  j. analizeaza sesizarile personalului unitapi sanitare in legatura cu diferitele tipuri de abuzuri savar§ite de catre pacienp sau superiori ierarhici. In masura in care constata incalcari ale drepturilor personalului, propune masuri concrete pentru apararea bunei reputapi a personalului;

  k. analizeaza sesizarile ce privesc nerespectarea demnitapi umane §i propune masuri concrete de soluponare;

  1. emite avize referitoare la incidentele de etica semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;

  m. emite hotarari cu caracter general ce vizeaza unitatea sanitara respectiva; n. asigura informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului

  Sanatapi §i a petentului privind conpnutul avizului etic. Managerul poarta raspunderea punerii in aplicare a solupilor propuse;

  o. aproba conpnutul comunicarilor adresate petenplor, ca raspuns la sesizarile acestora; p . inainteaza catre organele abilitate sesizarile ce privesc plaple informale ale pacienplor catre

  personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiponare a acordarii serviciilor medicale de obpnere a unor foloase, in cazul in care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribupilor de serviciu;

  q. sesizeaza organele abilitate ale statului ori de cate ori considera ca aspectele dintr-o speta pot face obiectul unei infracpuni, daca acestea nu au fost sesizate de reprezentanpi spitalului sau de catre petent;

  r. aproba conpnutul rapoartelor bianuale §i anuale intocmite de secretarul consiliului de etica; s. redacteaza Anuarul etic, care cuprinde modul de soluponare a spetelor reprezentative din

  cursul anului precedent. Anuarul etic este pus la dispozipa angajaplor, constituind in timp un manual de bune practici la nivelul unitapi sanitare respective;

  23

 • t. analizeaza rezultatele aplicarii chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de evaluare a satisfactiei pacientului / apartinatorului.

  (6) Atribu^iile pre§edintelui consiliului etic

  a. convoaca consiliul etic, prin intermediul secretarului, lunar cat §i ori de cate ori apar noi sesizari ce necesita analiza de urgenta sau la solicitarea a cel putin patru dintre membrii acestuia;

  b. prezideaza §edintele consiliului etic, cu drept de vot. In cazul in care in urma votului membrilor consiliului de etica se inregistreaza o situatie de paritate, votul pre§edintelui este decisiv;

  c. avizeaza, prin semnatura, documentele emise de catre consiliul etic §i rapoartele periodice;d. informeaza managerul spitalului in cazul vacantarii unui loc in cadrul consiliului etic, in

  vederea completarii co m p o n en t acestuia.

  (7) Atribu^iile secretarului consiliului etic sunt urmatoarele:

  a. define elementele de identificare - antetul §i §tampila consiliului etic - in vederea avizarii §i transmiterii documentelor;

  b. asigura redactarea documentelor, inregistrarea §i evidenfa corespondentei, a sesizarilor, hotararilor §i avizelor de etica;

  c. introduce sesizarile colectate in sistemul informatic securizat, in termen de o zi lucratoare de la inregistrarea acestora, §i asigura informarea, dupa caz, a membrilor consiliului etic §i a managerului spitalului, prin mijloace electronice, cu privire la acestea. Informarea adresata managerului se face doar in cazul sesizarilor primite prin intermediul sistemului informatic;

  d. asigura realizarea §i gestionarea bazei de date privind sesizarile referitoare la nerespectarea drepturilor pacienplor de catre cadrele medicale / sanitare §i pe cele referitoare la abuzurile pacienfilor fafa de salariati;

  e. informeaza pre§edintele cu privire la sesizarile primite in vederea convocarii consiliului etic;f. convoaca membrii consiliului etic ori de cate ori e necesar, la solicitarea pre§edintelui, cu cel

  putin o zi inaintea intrunirilor;g. asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal, pentru o corecta §i imparpala

  solufionare a spefelor supuse atenfiei consiliului etic;h. intocme§te procesele-verbale ale §edin{elor consiliului etic;i. asigura postarea pe site-ul unitafii sanitare a informapilor privind activitatea consiliului etic;j. formuleaza §i/sau colecteaza propunerile de imbunatapre a activita^ii consiliului §i le supune

  aprobarii consiliului etic; k. intocme§te raportul semestrial al activita^ii desfa§urate in primele 7 zile ale lunii urmatoare

  semestrului raportat §i ll supune avizarii pre§edintelui §i ulterior aprobarii managerului;1. intocme§te raportul anual al activita|ii desfa§urate §i Anuarul etic in primele 15 zile ale anului

  urmator celui raportat §i il supune avizarii pre§edintelui §i ulterior aprobarii managerului; m. intocmeste rapoarte scrise catre comitetul director cu privire la activitatea desfa$urata si

  formuleaza propuneri pentru eficientizare.

  (8) Consiliul etic poate solicita documente §i informatii in legatura cu cauza supusa analizei §i poate invita la §edintele sale persoane care pot sa contribuie la solutionarea spetei prezentate.

  Art.27. (1) La nivelul spitalului, s-a constituit Comitetul de securitate si sanatate in muncacu scopul de a asigura implicarea salariafilor la elaborarea §i aplicarea deciziilor in domeniul protecfiei muncii, avand componen^a stabilita prin decizia conducerii unitajii.(2) Atribu|iile Comitetului de securitate §i sanatate in munca, sunt:

  a. aproba programul anual de protecpc a muncii;b. urmare§te modul in care se aplica reglementarile legislative privind protecfia muncii;

  24

 • c. analizeaza factorii de rise de accidentare §i imbolnavire profesionala la locurile de munca evidentiind periodic activitatile generatoare de posibile accidente de munca;

  d. promoveaza initiative proprii sau ale celorlalp angajap vizand prevenirea accidentelor de munca §i a imbolnavirilor profesionale, precum §i pentru imbunataprea condipilor de munca;

  e. efectueaza cercetari in cazul producerii unor accidente de munca sau al aparipei de imbolnaviri profesionale;

  f. efectueaza inspectii la locurile de munca in scopul prevenirii accidentelor de munca §i imbolnavirilor profesionale;

  g. sesizeaza Inspectoratul Teritorial de Munca atunci cand constata incalcarea normelor legale de protecpa muncii sau cand intre managerul spitalului §i ceilalp membrii ai comitetului exista divergence privind modul in care se asigura securitatea §i sanatatea lucrarilor;

  h. realizeaza cadrul de participare a salariaplor la luarea unor hotarari care vizeaza schimbari ale activitapi cu implicapi in domeniul protectiei muncii;

  i. intocmeste rapoarte scrise catre comitetul director cu privire la activitatea desfasurata si formuleaza propuneri pentru eficientizare.

  (3) la nivelul fiecarui angajator, se constituie un Comitet de securitate §i sanatate in munca, cu scopul de a asigura implicarea salariaplor la elaborarea §i aplicarea deciziilor in domeniul protecpei muncii;(4) Comitetul de securitate §i sanatate in munca coordoneaza masurile de securitate §i sanatate in munca §i in cazul activitaplor care se desfa§oara temporar, cu o durata mai mare de 3 luni.

  Art.28. (1) Comisia de analiza Diagnostic Related Group - DRG, din Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu funcfioneaza in conformitate cu Legea 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatapi, cu modificarile §i completarile ulterioare, ale Ordinului M.S. nr. 921/2006 privind stabilirea atribupilor Comitetului Director in cadrul unitapi, ale Ordinului CNAS nr. 649/2009 pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua §i a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea, ale Contractului cadru privind condipile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.(2) Atribupile Comisiei de DRG:

  a) analiza corectitudinii codificarii in sistem DRG;b) colaborare cu persoanele /firma/firmele implicate in auditarea pentru sistemul DRG;c) implementarea masurilor §i corecturilor sugerate de auditorul DRG;d) prelucrarea §i sistematizarea problemelor ivite la nivel de secpi §i compartimente §i

  transmiterea lor spre rezolvare auditorului DRG;e) instruirea permanenta a personalului medical implicat in codificarea in sistem DRG;f) corectarea §i completarea datelor necompletate din foile de observape pentru obpnerea unui

  procentaj maxim pentru cazul respectiv in sistem DRG;g) implementarea, sistematizarea, prelucrarea §i evaluarea masurilor pentru cre§terea numarului

  cazurilor care beneficiaza de spitalizare de zi, in conformitate cu Ordinul CNAS nr. 649/2009, Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua §i a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea, Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;

  h) imbunataprea calitapi codificarii in sistem DRG la nivel de secpi;i) urmarirea concordantei intre indicele de concordant a diagnosticului la intemare cu

  diagnosticul la extemare;j) verifica modul de stabilire pentru fiecare boala in parte §i pentru fiecare manopera, prin

  sondaj.

  25

 • (3) Comisia DRG se intrune§te ori de cate ori este nevoie, in funcjie de specificul cazurilor, dar nu mai putin de o data pe trimestru.

  (4) Propunerile consemnate in procesele verbale ale §edin{elor Comisiei DRG, sunt inaintate spre analiza Consiliului Medical.Art. 29 (1) Avand in vedere necesitatea optimizarii medicamentelor precum §i folosirea judicioasa a fondurilor bane§ti destinate medicamentelor, la nivelul spitalului functioneaza Comisia Medicamentului (Comisia privind supravegherea controlului legalitajii consumului de medicamente).(2) C om ponent Comisiei Medicamentului, este aprobata prin decizie a managerului.(3) Atributiile Comisiei Medicamentului sunt stabilite prin decizie de catre manager, respectiv:

  a. stabilirea politicii de antibioterapie a spitalului;b. masurarea §i urmarirea consumului de antibiotice;c. urmarirea fenotipurilor de rezistenja antibacteriana;d. stabilirea protocoalelor de profilaxie §i terapie antibiotica, inclusiv pentru situatiile cu infec|ii

  ale copiilor cu varste foarte mici;e. organizarea activitatii de audit privind consumul de antibiotice;f. stabilirea unei liste de medicamente de baza, obligatorii, care sa fie in perm anent accesibile

  in farmacia spitalului;g. stabilirea unei liste de medicamente care se achizitioneaza doar in mod facultativ, la cazuri

  bine selectionate §i documentate medical;h. analizarea referatelor de necesitate trimise conducerii spitalului in vederea aprobarii §i

  avizarea lor de catre medicii specialist! corespunzatori profilului de acjiune al medicamentului solicitat;

  i. verificarea continua a stocului de medicamente de baza, pentru a preveni disfunctiile in asistenja medicala;

  j. verificarea ritmica a cheltuielilor pentru medicamente §i analiza lor cu raportarea lunara a situatiei financiare;

  k. elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicala bazate pe bibliografie nationals §i intemationala §i pe conditiile locale;

  1. solicitarea unor rapoarte periodice de la §efii de secjie privind administrarea de medicamente in funcpe de incidenta diferitelor afectiuni;

  m. poate dispune intreruperea administrarii de medicamente cu regim special in cazul cand un anumit tratament se considera inutil;

  n. intocmeste rapoarte scrise catre comitetul director cu privire la activitatea desfa§urata si formuleaza propuneri pentru eficientizare.

  Art.30. Comisia de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale din Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu functioneaza in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatapi, cu modificarile §i completarile ulterioare, ale Ordinului M.S. nr. 921/2006 privind stabilirea atribupilor Comitetului Director din cadrul spitalului public si prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire §i limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare

  a. monitorizeaza conditiile de implementare a prevederilor Planului anual de activitate pentru supravegherea infectiilor asociate;

  b. urmare§te asigurarea condipilor de igiena, privind cazarea si alimentatia pacientilor;c. urmare§te organizarea si functionarea sistemului informational pentru inregistrarea, stocarea,

  prelucrarea §i transmiterea informatiilor privind infectiile asociate;

  26

 • d. urmSre§te respectarea normativelor cuprinse in Planul anual de activitate pentru supravegherea infecpilor asociate de la nivelul secjiilor §i serviciilor, in colaborare cu medicii §efi de secfii §i medicul coordonator al activitafii specifice;

  e. urmSre§te asigurarea aplicSrii procedurilor de izolare specials a pacientilor la nivel de secfie;f. evalueazS §i monitorizeaza respectarea comportamentului igienic al personalului din spital, a

  respectSrii regulilor de tehnica asepticS de catre ace§tia;g. monitorizeaza respectarea circuitelor func{ionale, in funcfie de specific;h. monitorizeaza aplicarea mSsurillor de asepsie §i antisepsie;i. urmSre§te frecven^a infecfiilor asociate actului medical din secjii §i evalueaza factorii de rise; j. intocmeste rapoarte scrise catre comitetul director cu privire la activitatea desfasurata si

  formuleaza propuneri pentru eficientizare; k. asigura supravegherea consumului de antibiotice in spital §i propune masuri de sistematizare

  a acestor consumuri.

  Art. 31. Comisia de farmacovigilenta §i prescriere a medicamentului are, in principal, urmStoarele atribu^ii:

  a. verifica §i avizeaza modul de prescriere a medicamentelor la nivelul spitalului;b. analizeaza consumul de medicamente, stabile§te necesarul pentru luna urmStoare si propune

  masuri care sa asigure tratamentul corespunzStor al pacienplor cu incadrarea in cheltuielile bugetare aprobate cu aceasta destinatie;

  c. verifica corespondenta baremului aparatului de urgenta cu cel aprobat de conducerea spitalului si conform legislatiei in vigoare;

  d. analizeaza toate cazurile de reactii adverse si va urmari intocmirea fiselor de reactii adverse si va propune metode mai bune de diagnostic a reactiilor adverse pentru medicamentele nou apSrute pe piata, procedeaza la implementarea acestora in terapie;

  e. identifica factorii de rise la prescrierea anumitor medicamente;f. evalueaza avantajele administrarii unor medicamente pentru pacientii intemati;g. monitorizeaza bunele practici in utilizarea antibioticelor, dispune elaborarea si avizeaza

  protocoalele specifice in acest sens;h. intocmeste rapoarte scrise catre comitetul director cu privire la activitatea desfasurata si

  formuleaza propuneri pentru eficientizare.

  Art. 32. Comisia de cercetare disciplinary are o components stabilitS prin decizia managerului pentru fiecare situatie in parte ?i are, in principal, urmatoarele atribu^ii:

  a. analizeazS abaterile disciplinare sSvar§ite de cStre salariatii spitalului;b. analizeazS incSlcarea normelor legale in vigoare, a prevederilor codului muncii, a

  regulamentului intern, a contractului individual de muncS, a ordinelor §i dispozifiilor legale ale §efilor ierarhici;

  c. stabile§te imprejurarile in care fapta a fost sSvarsitS;d. analizeazS gradul de vinovStie a salariatului precum §i consecintele abaterii disciplinare;e. verifica existenta eventualelor sanctiuni disciplinare anterioare ale salariatului;f. efectueazS cercetarea disciplinarS prealabilS;g. propune sanctiunea ce urmeazS a fi aprobatS de cStre managerul spitalului (inlocuitorul legal

  al acestuia).h. intocmeste rapoarte scrise cStre comitetul director cu privire la activitatea desla§uratS si

  formuleaza propuneri pentru eficientizare.

  Art. 33. Comisia de organizare §i desfa§urare a concursurilor/examenelor pentru angajare / promovare are urmStoarele atribupi principale:

  a. selecteaza dosarele de concurs/examen ale candidafilor, ocazie cu care verifies originalitatea diplomelor de atestare a competentelor declarate de candidati;

  27

 • b. stab