Comitè de Farmàcia · PDF file Lf: (Limes floculationis) son unitats de mesura...

Click here to load reader

 • date post

  16-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Comitè de Farmàcia · PDF file Lf: (Limes floculationis) son unitats de mesura...

 • Definició

  Consorci Sanitari de Barcelona

  IMAS

  Institut Municipal d’Assistència Sanitària

  Membres del Comitè de Farmàcia de l’IMAS

  President

  Dra. Esther Salas Cap de Servei de Farmàcia de l’IMAS.

  Secretari

  Dr. Alfonso del Villar Cap del Servei de Farmàcia de l’hospital del Mar.

  Vocals

  Dr. Francisco Álvarez Metge Adjunt de la Unitat de Cures Intensives.

  Sra. Margarita Bastida Cap d’Àrea Unitats Mèdiques.

  Dr. Jordi Bruguera Director Mèdic IMAS.

  Dr. Magí Ferrer Unitat de Farmacologia de l’IMIM.

  Dr. Leonardo Mellibovsky Metge Adjunt del Servei de Medicina Interna-Malalties Infeccioses.

  Dr. Jose Manuel Ramón Metge Adjunt del Servei de Cirurgia General de l’IMAS.

  Protocol de vacunació tètanus-diftèria (Td)

  És una vacuna inactivada preparada amb toxoides tetànic i diftèric adsorbits sobre partícules d´hidròxid d´alumini.

  La vacuna Td per a adults presenta una dosi d´anatoxina diftèrica inferior a la utilitzada per a nens (DT) com es pot veure en la taula següent:

  Definició

  Comitè de FarmàciaComitè de FarmàciaMaig de 2003

  Vacuna DT Per a nens de 2 mesos fins a 6 anys

  Anatoxina diftèrica 25 Lf

  Anatoxina tetànica 10 Lf

  Hidròxid d´alumini 1,25 mg (Al)

  Tiomersal 0,01 %

  Vacuna Td Per a nens > 7 anys i adults

  Anatoxina diftèrica 2 Lf

  Anatoxina tetànica 10 Lf

  Hidròxid d´alumini 1,25 mg (Al)

  Tiomersal 0,025 mg

  Manual de Vacunacions. Quaderns de Salut Pública nº 14. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya.

  Conservació Cal conservar-la entre +2ºC i +8ºC. No es pot congelar.

  Conservació

  Reaccions adverses Després de la injecció es pot presentar adoloriment i inflor de la zona. Menys freqüents són les reaccions febrils i induracions.

  Reaccions adverses

  Vies d’administració • Intramuscular zona del deltoides.

  • Si s´ha d´administrar conjuntament amb un altre vacuna o Ig, fer-ho SEMPRE amb xeringues diferents i zones anatòmiques diferents. Administrar les Ig per via IM en regió glútia.

  Vies d’administració

  Contraindicacions i precaucions • Hipersensibilitat als components de la vacuna.

  • Si és necessària en cas d´embaràs, cal administrar-la, sempre que sigui possible, passat el primer trimestre de gestació.

  Contraindicacions i precaucions

  Indicacions de la Td 1- Immunització activa sistemàtica envers la diftèria i el tètanus en nens a partir de set anys

  i adults. 2- Profilaxi postexposició del tètanus en cas de ferides.

  Indicacions de la Td

  - Servei de prevenció de riscos laborals - Servei de medicina interna (malalties infeccioses) - Servei de farmàcia

  Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS)

  Servei de Prevenció de Riscos Laborals

  Servei de Medicina Interna (malalties infeccioses)

  Servei de Farmàcia

  Pg. Marítim 25-29 08003 Barcelona

  Tel. 93 248 30 00 Fax 93 248 32 54

  mail: [email protected]

  www.imasbcn.com

  Redactat per:

  TAULA I

 • Abans de tot cal portar a terme un correcte interrogatori als adults, a fi i efecte de no administrar les vacunes de manera indiscriminada. Els nens procedents d´ambients normalitzats solen estar correctament vacunats de la diftèria i el tètanus ja que en el seu calendari de vacunacions estan incloses ambdues (DT). – veure vacunació de base infantil, annex II –

  1r. CAS. Persones mai vacunades (DT o Td o T) o amb antecedents de vacunació incerts (sense dades): ES FA LA VACUNACIÓ COMPLETA (PRIMOVACUNACIÓ), seguint la següent pauta:

  Solament en els casos inclosos en aquest apartat i solament si es tracta de ferida bruta i/o contaminada i/o amb aspecte anfractuós, es donarà una dosi de 500 UI d’IgT (gammaglobulina antitetànica) com a profilàxi passiva, al mateix temps que la primera dosi de Td.

  L´administració, al mateix temps, de vacuna i immunoglobulina cal fer-la en llocs anatòmics diferents (deltoides i gluti) i amb una xeringa diferent per a cada substància.

  2n. CAS. Persones amb vacunació antitetànica prèvia completa als que calgui administar una dosi de record, prescriure solament una dosi de Td si la ferida és contaminada i fa més de 5 anys de la darrera dosi de vacuna (veure taula següent):

  Comitè de FarmàciaComitè de Farmàcia Maig de 2003 Què cal fer davant d’una ferida pel que fa al tètanus?

  Pautes vacunals en adults amb TdPautes vacunals en adults amb vacuna Td

  No contaminada - neta - no anfractuosa

  * És possible, excepcionalment, posar la vacuna T però es recomana la combinada: Td

  Temps que fa de la darrera dosi de Td o T

  Menys de 5 anys Més de 5 anys

  No donar res 1 dosi de Td*

  No donar res No donar res

  Tipus de ferida

  1a. dosi Td dia 0

  2a. dosi Td 1 fins a 2 mesos després de la 1a.

  3a. dosi Td 6 fins a 12 mesos després de la 2a.

  3r. CAS. Persones parcialment vacunades: COMPLETAR el cicle inicial de 3 dosis, malgrat les dosis administrades previament fossin de vacuna amb anatoxina tetànica exclusivament (T). • Si el pacient recorda solament 1 dosi anterior, posar una dosi de Td en el moment més una dosi

  de 500UI de Igt en lloc anatòmic diferent. Als 1-2 mesos es posarà l’altre dosi de Td (que farien 3 en total).

  • Si el pacient recorda diverses dosis, posar una dosi de record si acompleix les condicions de temps establertes a la taula. – veure apartat 3 –

  • A partir de la darrera dosi de vacuna s’ha de re-vacunar sistemàticament cada 10 anys amb una sola dosi de Td. Si abans dels 10 anys es produeix una ferida, aplicar l´apartat 2n.

  • Durant l´embaràs es recomana, si es pot, administar-la després del primer trimestre. S´ha de valorar el risc/benefici en cada cas.

  • La dosi serà de 0,5 ml intramuscular en el deltoides.

  • La vacunació sistemàtica, de base, des de la infància per al tètanus i diftèria inclou, així mateix, la protecció enfront la tos-ferina (Pertussis), seguint la pauta que s’expressa a l’Annex II.

  Encara que faci molt temps de la última dosi de la vacuna rebuda no s’iniciarà MAI una nova pauta de vacunació de base (les 3 dosis). És a dir, s’administrarà tan sols una dosi de record, si cal, tal i com indica la Taula III.

  Abans de tot cal portar a terme un correcte

  interrogatori als adults pel seu estat de

  vacunació, a fi i efecte de no administrar les

  vacunes de manera indiscriminada.

  Contaminada - bruta - anfractuosa

  TAULA II

  Cal facilitar-li la cartilla vacunal.

  TAULA III

 • Vacunes existents al mercatVacunes del tètanus-diftèria i tètanus sola existents al mercat i el seu contingut en làtex

  Comitè de FarmàciaComitè de FarmàciaMaig de 2003 Què cal fer davant d’una ferida pel que fa al tètanus?

  1. Els pacients adults que solament rebin 1 dosi de record de Td no cal que rebin més dosis pensant en protegir-los de la diftèria.

  • Perquè el risc de diftèria és molt baix, a diferència del risc de tètanus.

  • Perquè afegir més dosis de Td pel damunt de les estrictament necessàries té més riscos d´efectes indesitjables per sobrevacunació tetànica.

  2. En el mercat espanyol existeix, encara, la vacuna antitetànica amb toxoide tetànic com a component únic (T). Els comitès d´experts de diferents països, inclosos els de la Generalitat de Catalunya, però, han adoptat el criteri de vacunació sempre amb vacuna Td. Només en casos molt concrets, la vacuna T (que segueix sent efectiva), podria substituir a les altres (p.ex. manca de suministre de Td y/o DT).

  3. Per als individus amb vacunació infantil de base completa que es trobin en el període entre els 11 anys (5 anys després de la darrera dosi de base de DT) i els 16 anys (dosi de record prevista en la vacunació sistemàtica), si es produeix una ferida contaminada, bruta o anfractuosa, es pot administrar una dosi de Td de record.

  Com a conseqüència, la propera dosi sistemàtica de record, que caldria donar-la als 16 anys d´edat, s´administrarà quan es compleixen 10 anys de la darrera dosi.

  AclarimentsAclariments

  En el cas de pacients amb antecedents D’AL·LÈRGIA AL LÀTEX (cal interrogar en aquest sentit), es recomanable utilitzar concretament la vacuna antitetànica sola (ampolles) (o Anatoxal DITE Berna, ampolles), ja que altres preparats, sobre tot en xeringues pre- carregades, solen tenir làtex en algún dels components de la xeringa. (veure les taules següents)

  AtencióAtenció

  Abreviatures

  IgT: gammaglobulina antitetànica.

  T: vacuna (toxoide/anatoxina) tetànica.

  DT: vacuna Diftèria – Tètanus (Infantil) = (toxoide/anatoxina diftèrica dosi alta) + (toxoide/anatoxina tetànica dosi normal).

  Td: vacuna Diftèria – Tètanus (> 7 anys i adults) = (toxoide/anatoxina diftèrica dosi normal) + (toxoide/anatoxina tetànica dosi normal).

  DTPw: vacuna Diftèria – Tètanus – Tos ferina (Pertussis) amb cèl.lules senceres de Bordetella pertussis.

  DTPa: vacuna Diftèria – Tètanus – Tos ferina (Pertussis) acel·lular, amb compo- nents antigènics específics de Bordetella pertussis.

  Lf: (Limes floculationis) son unitats de mesura de toxoide equivalents a unitats de floculació.