Cob SCM Num 29 - blogs.iec.· Inauguraci´o d’un zenit`ograf solar 42 Premis 44 Societat Catalana

download Cob SCM Num 29 - blogs.iec.· Inauguraci´o d’un zenit`ograf solar 42 Premis 44 Societat Catalana

of 87

 • date post

  21-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cob SCM Num 29 - blogs.iec.· Inauguraci´o d’un zenit`ograf solar 42 Premis 44 Societat Catalana

 • 29S

  etem

  bre

  201

  0

  SCM / Notcies / 29Edita la Societat Catalana de MatemtiquesFilial de lInstitut dEstudis Catalans

  XIII Trobada de la SCM sobre Joves matemtics catalans a lestranger

  XIII Trobada de la SCM sobre Joves matemtics catalans a lestrangerXIII Trobada de la SCM sobre Joves matemtics catalans a lestranger

  Marta Sanz-Sol presidenta de lEMS

  Nous plans destudi a la UB i a la UPC

  Les xifres de les consultes

  Llibre blanc de la recerca matemtica a Catalunya

  Cob SCM Num 29.pdf 1 01/10/10 12:54

 • Societat Catalana de Matematiques

  President: Carles Perello VallsVicepres.: Josep Llus Sole ClivillesSecretaria: Marianna Bosch CasaboTresorera: M. Teresa Martnez-SearaVocals: Josep Grane Manlleu

  Josep M. Mondelo GonzalezIgnasi Mundet Riera

  Carles Romero ChesaOriol Serra Albo

  Manel Udina AbelloEnric Ventura Capell

  Delegatde lIEC: Joan Girbau i Bado

  Comunicacions:

  Carrer del Carme, 4708001 BarcelonaTel.: 932 701 620Fax: 932 701 180A/e: scm@iec.cat

  Secretaria: Nuria FusterTel.: 933 248 583 de 10 a 17 h

  SCM/NotciesSetembre 2010. Numero 29

  Edita:Societat Catalana de Matematiques(filial de lInstitut dEstudis Catalans)

  Editor en cap:Enric Ventura Capell

  enric.ventura@upc.edu

  Disseny: Teresa Sabater

  Compost en LATEX: Maria Julia

  Foto de portada:

  XIII Trobada de la SCM.

  ISSN: 1696-8247Diposit Legal: B.9480-2003

  Index

  La Junta informa 1Report de la Junta 1La nova revista NouBiaix 2

  Internacional 3Marta Sanz-Sole, elegida presidenta de lEMS 3Sobre lICM 2010 4Adscripcio de la SCM al CIMPA 5

  In memoriam 5Martin Gardner: 19142010 5En la mort de Walter Rudin 8Obituari de Jordi Blasco 9

  Noticiari 10Els estudis de matematiques a la UB 10Nous plans destudi a la UPC 12El Llibre blanc 13FotoMath 2009 16La Matefest/Infofest 2010 de la UB 17Activitats amb lajut de la SCM 18Les universitats informen 21

  Activitats de la SCM 25Tretzena Trobada Matematica 25CSASC 27Lesprint del Cangur 28XLVI Olimpada Matematica Espanyola 317a Jornada dEnsenyament de les Matematiques 33

  Agenda 34

  Contribucions 35Corrigendum de larticle sobre lIEMath 35La integritat atacada 36Les xifres de les consultes sobre la independencia 39Inauguracio dun zenitograf solar 42

  Premis 44Societat Catalana de Matematiques 44Fundacio Ferran Sunyer i Balaguer 52Altres premis i guardons 59

  Parlem de llibres 61Sobre la divulgacio matematica 61Geometria axiomatica 64Stability by linearization of the Einsteins field eq. 66

  Raco biografic 68

  Webs de matematiques 71

  Problemes 73

  Tesis 79

 • La Junta informa

  Report de la Junta

  Lany 2010 va comencar amb forca. Per ordrecronologic, lany ha comencat amb una trobadaconjunta a Praga de societats matematiques depasos petits, la Joint Mathematical Confe-rence CSASC 2010 que, del 22 al 27 de gener, vaagrupar matematics de les societats austraca,txeca, catalana, eslovaca i eslovena. El generi el febrer tambe han estat mesos dexposici-ons. La de Matematiques i vida va viatjarde Manresa a lEscola Industrial de Barcelona;la del Museu de les Matematiques marxava deCentelles i Castelldefels per establir-se a la Ca-sa de Cultura de la Diputacio de Girona, ambuna gran acollida de public. Ens satisfa que elprojecte del Museu es vagi consolidant i puguitransmetre aquesta dimensio experimental deles matematiques tan essencial com poc presenten la cultura.

  Una notcia important de principi dany esque la revista densenyament NouBiaix aviatveura la llum. La gestacio ha estat mes difcildel que preveiem. La SCM arribava amb unaproposta definida, la FEEMCAT, que es unafederacio de quatre entitats, havia de vetllarperque no es perdes lesperit de la revista inicial.La coordinacio ha demanat temps, pero no haminvat lanim dentesa. Esperem que aquesta co-operacio esdevingui quelcom mes que una uniode forces i que la nova revista contribueixi aconsolidar el que havem anomenat la comu-nitat matematica ampliada i que recull a totsels qui, des dinfantil fins a la universitat i mesenlla, contribum a lensenyament i difusio deles matematiques a la nostra societat.

  El marc es el mes de les proves Cangur, mul-titudinaries com cada any, coordinades amb lesIlles Balears i el Pas Valencia. Un exit de con-vocatoria que suposa tambe una immensitat defeina per a la comissio i per a la Nuria Fus-ter. A tots els volem agrair des daqu lenormededicacio. Lentrega de premis es va fer a laUniversitat Ramon Llull amb la presencia delconseller dEducacio. Just despres del Cangur, esva celebrar la XLVI Olimpada Matematica Es-panyola a Valladolid, amb un gran exit per partde la representacio catalana: nou representants,seleccionats en la fase catalana, han guanyat me-

  dalles! I no oblidem els Problemes a lesprint,que sorganitzen cada any a labril, una modali-tat tambe competitiva pero de treball en equip,que enguany ha comptat amb la participaciode cinquanta-set equips de cinquanta-tres cen-tres. De moltes daquestes activitats en trobareudiversos escrits en aquesta SCM/Notcies.

  Un fet insolit, a labril, va ser lerupcio delvolca Eyjafjalla a Islandia. Els problemes detransit aeri van obligar a cancel.lar la trobadade presidents de les societats matematiques eu-ropees, prevista per als dies 17 i 18 a Bucarest.

  Labril de Sant Jordi es tambe la data den-trega del Premi Evariste Galois per a estudiantsque presenten treballs de recerca. Lesforc dedifusio que es va fer a la tardor ha donat fruiti hem rebut mes obres que mai. Esperem quela tendencia continu i que el premi esdevinguiuna referencia per als treballs de final de masterde les noves titulacions de Bolonya.

  A final de maig concloa la data dentrega detreballs per optar al primer Premi Albert Dou,que la SCM atorga a un escrit que contribueixi adonar visibilitat, difondre i promocionar les ma-tematiques a la societat. La junta se sent moltsatisfeta de la resposta que ha tingut aquestaprimera convocatoria i ja sha designat el tribu-nal que haura de resoldrel.

  Tambe amb el mes de maig acaba la sisenapromocio 20082010 del projecte ESTALMATdedicat a lestmul del talent matematic, ambentrega de premis i acte de comiat inclosos. Aljuny es feu la seleccio de la vuitena promocio(20102012), mentre la setena (20092011) se-gueix el seu curs.

  Durant la primavera te lloc la Trobada, en-guany la tretzena, ha estat dedicada als joves ma-tematics catalans que desenvolupen la seva recer-ca fora de Catalunya. Quatre daquests investiga-dors i investigadores ens explicaren les lnies derecerca en les quals treballen. Teniu mes informa-cio a larticle que parla de la Trobada en aquestamateixa revista. Un mes de juny atrafegat, quesha iniciat amb el congres Joint SIAM/RSME-SCM-SEMA Meeting sobre sistemes dinamics iEDP, a lorganitzacio del qual hem contributjuntament amb la Real Sociedad Matematica

  1

 • Espanola (RSME) i la Sociedad Espanola deMatematica Aplicada (SEMA). A principi dejuny, la SCM tambe ha participat a la segonaConferencia Klein, celebrada a Cantabria, dinsdun projecte impulsat per la Unio MatematicaInternacional (IMU) a traves de la Internatio-nal Commission on Mathematical Instruction(ICMI) per desenvolupar materials que ajudina transmetre lamplitud i vitalitat de la recercamatematica i connectar-la amb el currculum desecundaria. Durant els mateixos dies, la Societatha signat a Nica un acord per formar part delCentre International de Mathematiques Pureset Appliquees (CIMPA) adscrit a la UNESCO idedicat a promocionar la matematica als pasosmenys desenvolupats mitjancant cursos i beques.Fins ara nomes sen responsabilitzava Franca,pero a partir de la signatura dun conveni que esva elaborar el mes de juny tambe hi contribuiraeconomicament lEstat espanyol per mitja delComite Espanol de Matematicas (CEMAT), delqual la SCM forma part. El Ministeri de Cienciai Innovacio tambe contribuira economicament aaquesta tasca.

  Lestiu segueix amb un dels esdevenimentsmes importants per a la comunitat matematica:el Congres Internacional de Matematics que, desde Madrid el 2006, marxa a Hyderabad el 2010,a lIndia. La SCM hi prepara un estand junta-ment amb les societats matematiques dEspanya.Es important aprofitar locasio per fer difusiode la recerca que es fa a Catalunya.

  Al setembre tindra lloc la Primera trobadamatematica catalano-sueca. Seguint el modelde la Trobada catalano-txeca, treballarem ambels nostres col.legues suecs durant tres dies a Bar-celona al voltant de sis grups de treball: analisicomplexa i harmonica, didactica, matematicadiscreta, sistemes dinamics, geometria i EDP.

  A la tardor ens esperen encara dues activi-tats mes. Una novetat: la Trobada de recer-ca, que sorganitza al voltant de quatre temes(analisi i EDP, algebra, geometria i topologia,probabilitat i estadstica) i que te com a princi-pal objectiu compartir els avencos dels diferentsgrups de recerca catalans a partir de les presen-tacions que faran investigadors representants decada grup.

  Finalment, aquest cop una mica endarreri-da, a loctubre tambe ens espera la 7a Jornadadensenyament, que sha consolidat com a tro-bada regular de la SCM, la Societat Balear deMatematiques Xeix i la FEEMCAT. El tema queens reunira aquest any sera lus dels ordinadorsper ensenyar i aprendre matematiques.

  No voldrem, pero, deixar desmentar el tre-ball, en cert sentit mes perenne, que no ha apare-gut en el fil daquesta cronologia i que te relacioamb la gran tasca dedicio i comunicacio que re-alitza la Societat. Volem esmentar al respecte larenovacio de leditor en cap del Butllet, agraintal mateix temps a Oriol Serra lesplendida feinaduta a terme i a Julia Cuf per haver acceptatel seu relleu. Tot allo que faciliti la comunicacioi difusio de treballs en la nostra comunitat esuna responsabilitat central per a la