Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

of 17 /17
ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI Reunió de pares – 1r curs de cicle mitjà Dimarts, 24 de setembre 1 Benvinguts! Curs 2013 -14

Embed Size (px)

Transcript of Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

Page 1: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI

Reunió de pares – 1r curs decicle mitjà

Dimar ts, 24 de setembre

1

Benvingut

s!

C

urs 2013-

14

Page 2: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

TEMES A TRACTAR

- Informació de direcció

- Presentació dels mestres

- Procés ensenyament – aprenentatge

- Aspectes a destacar de les àrees

- Avaluació

- Cal recordar...

2

Page 3: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

INFORMACIÓ DIRECCIÓ

- Informació general

- Menjador escolar

- SEP - Substitucions - Biblioteca escolar

- Delegats/delegades de classe

Page 4: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

PRESENTACIÓ MESTRES

Tutors: 3r A - Cristina Morales

3r B - M. Carme Sala

3r C - Cosme Garrell

Altres mestres que hi intervenen:

Anglès: Cristina Morales

Religió : Sandra Bonet

Educació Física: Xavier Blasco

Música : Anna Garcia

Ed. Especial / Suport : Maria Busquets - Pi l i Armengol

Aula de Ciències : Pepita Guerra

Biblioteca : Ton Ayl lón

4

Page 5: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

PROCÉS D’ENSENYAMENT - APRENENTATGE

• A partir del propi JO (individu)

• Créixer com a persones competents

• Treballar les intel · l igències múltiples

• Que els permetin desenvolupar-se en la societat que els ha tocat viure

5

Ensenyament integrat:

Page 6: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

HORITZÓ DE L’ENSENYAMENT QUE VOLEM

6

Inclusiu

Equitatiu

Integral Competencial

Pares Alumnes

Es fa possible amb la sintonia dels tres agents bàsics en el procés d’ensenyament aprenentatge de la comunitat educativa.

Mestres

Pares Alumnes

Mestres

EXCEL·LIR FRACASSAR

Page 7: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

MARC LEGAL: Competències bàsiques

COMUNICATIVES 1. Comunicativa lingüística i audiovisual2. Artística i cultural

PERSONALS 6. Autonomia i iniciativa personal.

CONVIURE I HABITAR EL MÓN 7. Coneixement i interacció amb el món físic 8. Social i ciutadana

METODOLÒGIQUES 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Matemàtica 5. Aprendre a aprendre

Page 8: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

EL PROCÉS D’APRENENTATGE ANIRÀ MILLOR SI...

8

Treballem els hàbits i les tècniques d’estudi.

Page 9: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

A) HÀBITS:

9

- Responsabilitat- Autonomia- Treball- Col·laboració- Puntualitat

Page 10: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

B) TÈCNIQUES D’ESTUDI:

10

1. Aprofita el temps a classe i pregunta allò que no entenguis. Anota els deures. Cal una bona actitud a la classe.

2. El teu lloc d’estudi ha d’estar ordenat i ha de tenir bona llum.

3. Procura estudiar sense música ni jocs a prop teu.

4. Has de dedicar una franja horària cada dia. Segueix el teu horari personal.

5. Planifica el temps de cada dia: primer estudia, després juga.

6. Per a estudiar bé fa falta una bona tècnica. Aquest any les treballarem.

Page 11: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

CATALÀ:

- Els continguts de l’àrea es treballen de manera global per a assolir una millor comprensió i expressió oral i escrita.

- Lectura expressiva a l’inici de la jornada

- Portafolis de lectura

- Biblioteca de centre

11

ASPECTES A DESTACAR DE LES ÀREES

Page 12: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

MATEMÀTIQUES:Prioritzarem que els alumnes assoleixin les estratègies necessàries per a un

millor:

- càlcul mental

- resolució de problemes

- raonament matemàtic

per tal que el puguin aplicar a la vida diària.

12

Page 13: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

CONEIXEMENT DEL MEDI:

- Fomentar l’aprenentatge entre iguals, l’autonomia i l’esperit crític.

- Construir a partir dels seus propis coneixements.

- Fomentar l’hàbit i les tècniques d’estudi.

- Petits projectes.

13

Page 14: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

AVALUACIÓ

Correcció oral, tots junts.

L’autocorrecció com a objectiu.

Presentació dels treballs.

Constància + esforç + qualitat = Bons Resultats.

14

Page 15: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

CAL RECORDAR...

• Ajudar a que siguin responsables amb l’agenda i l’estudi.

• Proporcionar el material que se’ls demana (fotos, capses, llibres…)

• Reposició material.

• Entrevistes pares : normalment dijous 12,30 a 13,30h (excepte el 1r de mes)

15

Page 16: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

COMPROMÍS I DECISIÓ

Dóna tu el primer pas, no és necessari

que vegis l ’escala completa,

Sols dóna tu el primer pas. (Martin Luther King )

16

Hem de tenir clar que caminarem entre la boira, obstacles i . . .

Page 17: Cicle Mitjà Escola Mare de Déu del Remei Reunió 3r 13 14

Gràcies per la vostra assistència

17

Precs i preguntes?