cert. filecert.manresa.cat

Click here to load reader

 • date post

  30-Jan-2018
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of cert. filecert.manresa.cat

 • Al Sal de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 19 d'abril del 2004. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la sessi nmero 5 del Ple de la Corporaci, amb carcter ordinari, en primera convocatria. ASSISTENTS

  Alcalde-president

  Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera Tinents d'alcalde Primer: Sr. Josep Camprub i Duocastella Segon: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana Tercera: Sra. Maria ngels Mas i Pint Quarta: Sra. Nria Sensat i Borrs Cinqu: Sr. Jos Lus Irujo i Fatuarte Sisena: Sra. Aida Guillaumet i Cornet Set: Sr. Ignasi Perramon i Carri Regidors i Regidores Sra. Montserrat Mestres i Angla Sra. Anna Torres i Garca Sr. Alain Jord i Pempelonne Sra. Rosa Argelaguet i Isanta Sra. Montserrat Selga i Brunet Sr. Josep Llus Gozalbo i Fuertes Sr. Xavier Rubio i Cano Sr. Josep Vives i Portell Sra. Imma Torra i Bitlloch Sr. Miguel Angel Martnez i Conde Sr. Josep Becerra i Finestras Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat Sr. Gregori Garca i Llad Sr. Alexis Serra i Rovira Sr. Josep Maria Sala i Rovira Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta Sra. Carina Rius i Daz Secretari general accidental Sr. Llus Granero i Vilarasau Interventor Sr. Josep Trulls i Flotats

 • 2

  El president obre la sessi a les 20 hores i 5 minuts, i, un cop comprovat el qurum dassistncia necessari per a la seva vlida constituci, es passa tot seguit a tractar els assumptes compresos a lordre del dia que sespecifica a continuaci. 1. APROVACI DE L'ACTA DE LA SESSI ANTERIOR Se sotmet a la consideraci dels membres de la Corporaci laprovaci de l'acta de la sessi ordinria del 15 de mar del 2004, que s'ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatria, i lalcalde pregunta si hi ha alguna observaci a formular respecte el seu contingut. En no formular-sen cap, l'acta esmentada queda aprovada per unanimitat dels 25 membres presents. 2. QESTIONS PRVIES 2.1 CONTROL I FISCALITZACI PEL PLE DELS RGANS DE GOVERN DE LA

  CORPORACI I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NMERO 10, 11, 12, 13 I 14, CORRESPONENTS ALS DIES 8, 15, 22 I 29 DE MAR I 5 D'ABRIL DEL 2004, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DAQUESTES SESSIONS SHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

  Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les seves sessions nmero 10, 11, 12, 13 i 14, corresponents als dies 8, 15, 22 i 29 de mar i 5 d'abril del 2004, respectivament, pel repartiment que de les actes daquestes sessions sha efectuat als portaveus dels partits poltics, en els termes de lart. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 dabril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 2.2 CONTROL I FISCALITZACI PEL PLE, DELS RGANS DE GOVERN DE LA

  CORPORACI I, EN CONCRET, DE LES RESOLUCIONS DE LALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS I DELEGADES, MITJANANT DONACI DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/85, DE 2 DABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

  Es posen a disposici dels regidors i regidores les resolucions dictades per lalcalde-president i els regidors i regidores delegats, des de lanterior donaci de compte, en els termes de lart. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 dabril, i dels articles 42 i 104 del RD 2.568/86, de 28 de novembre. a) SERVEIS JURDICS I D'ASSESSORAMENT a.1) PERSONACI EN PROCESSOS JUDICIALS 2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCI DE L'ALCALDE, NM. 1776, DE 10 DE

  MAR DE 2004, SOBRE PERSONACI D'AQUESTA ADMINISTRACI EN EL RECURS CONTENCIS ADMINISTRATIU NM. 61/2004, INTERPOSAT PER CATLLARI, S.L. I ALTRES, CONTRA RESOLUCI DE L'ALCALDE PRESIDENT QUE APROV DEFINITIVAMENT EL CANVI DEL SISTEMA D'ACTUACI URBANSTICA DE L'MBIT DEL PLA PARCIAL "TOSSAL

 • 3

  DELS CIGALONS 2", DE COMPENSACI A REPARCEL.LACI PER LA MODALITAT DE COOPERACI.

  El secretari dna compte de la resoluci esmentada, la part dispositiva del qual s la segent: "1r. APROVAR LA PERSONACI d'aquesta Administraci en la primera instncia i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentncia favorable als interessos municipals, en el recurs contencis-administratiu nmero 61/2004 interposat per CATLLARI, S.L. i altres, contra la resoluci de lAlcalde-President de data 04-11-03, la qual desestimava les allegacions formulades per lactor i aprovava definitivament el canvi del sistema dactuaci urbanstica de lmbit del Pla Parcial Tossal dels Cigalons 2, de compensaci a reparcel.laci per la modalitat de cooperaci, davant la Secci Tercera de la Sala del Contencis-Administratiu del Tribunal Superior de Justcia de Catalunya, en qualitat de part demandada. 2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resoluci impugnada a la Secci Tercera de la Sala del Contencis-Administratiu del Tribunal Superior de Justcia de Catalunya, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaant-los perqu puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contencis-administratiu esmentat a lacord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurdics Municipals, senyora JUDIT CAMPRUB i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurdica en el re-curs contencis-administratiu de referncia. 4t. DONAR COMPTE daquesta resoluci al Ple de la Corporaci." 2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCI DE L'ALCALDE, NM. 2205, DE 24

  DE MAR DE 2004, SOBRE PERSONACI D'AQUESTA ADMINISTRACI EN EL RECURS CONTENCIS ADMINISTRATIU NM. 1343/2003, INTERPOSAT PEL SENYOR JESS QUEROL COMBALL I ALTRES CONTRA RESOLUCI DE L'ALCALDE PRESIDENT QUE APROV DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL.LACI DEL POLGON 2 DEL PLA PARCIAL ELS TRULLOLS 2 DE MANRESA.

  El secretari dna compte de la resoluci esmentada, la part dispositiva del qual s la segent: "1r. APROVAR LA PERSONACI d'aquesta Administraci en la primera instncia i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentncia favorable als interessos municipals, en el recurs contencis-administratiu nmero 1343/2003 interposat pel Sr. JESUS QUEROL COMBALLE i altres, contra la resoluci de lAlcalde-President de data 17-03-03, per la qual saprov definitivament el projecte de reparcel.laci del polgon 2 del pla parcial Els Trullols 2 de Manresa, davant la Secci Tercera de la Sala del Contencis-Administratiu del Tribunal Superior de Justcia de Catalunya, en qualitat de part demandada. 2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resoluci impugnada a la Secci Tercera de la Sala del Contencis-Administratiu del Tribunal Superior de Justcia de Catalunya, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaant-los

 • 4

  perqu puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contencis-administratiu esmentat a lacord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurdics Municipals, senyora JUDIT CAMPRUB i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurdica en el recurs contencis-administratiu de referncia. 4t. DONAR COMPTE daquesta resoluci al Ple de la Corporaci." 2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCI DE L'ALCALDE, NM. 2057, DE 19

  DE MAR DE 2004, SOBRE PERSONACI D'AQUESTA ADMINISTRACI EN EL RECURS CONTENCIS ADMINISTRATIU NM. 11/2004-D INTERPOSAT PER MERC TORRAS GAL I ALTRES, CONTRA RESOLUCI QUE DESESTIMA LA PETICI DE REVISI PER CAUSA DE NUL.LITAT D'UNA LLICNCIA D'OBRES ATORGADA A PROMOCIONES COR DE CATALUNYA, SA.

  El secretari dna compte de la resoluci esmentada, la part dispositiva del qual s la segent: "1r.- APROVAR LA PERSONACI daquesta Administraci en la primera instncia i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentncia favorable als interessos municipals, en el recurs contencis administratiu nmero 11/2004-D, interposat per MERC TORRAS GAL, JOS RAMN PALLARS PRADOS, M. LUISA MARTNEZ COMELLAS, IGNASI RIERA MART I MARTA HERRERO FORNELLS, contra la resoluci de la tinent dalcalde regidora durbanisme de 5-11-03 que desestima la petici de revisi per causa de nullitat de la llicncia dobres atorgada a Promociones Cor de Catalunya, SA per a la construcci dun edifici plurifamiliar en la parcel.la E4 del subsector I del pla parcial de les Bases de Manresa, contra la llicncia dobres OMA 2/2000 i contra la llicncia dactivitat per a la instal.laci de prquing privat en ledifici plurifamiliar (exp. ACC 2000/65), en qualitat de part demandada. 2n.- TRAMETRE lexpedient administratiu corresponent a la resoluci impugnada al Jutjat Contencis Administratiu nmero 6 de Barcelona, tal i com preveu larticle 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaant-los perqu puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de larticle 49.1 de la Llei 29/1998. 3r.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals representant daquest Ajuntament en el recurs contencis administratiu esmentat a lacord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurdics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FGOLS, directora de la defensa jurdica en el recurs contencis administratiu de referncia. 4t.- DONAR COMPTE daquesta resoluci al Ple de la Corporaci." 2.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCI DE L'ALCALDE, NM. 2431, DE 2

  D'ABRIL DE 2004, SOBRE PERSONACI D'AQUESTA ADMINISTRACI EN EL RECURS CONTENCIS ADMINISTRATIU NM. 45/2003, INTERPOSAT PER A