CALIFICACIÓN: CUESTIÓN 1=2,5 P

download CALIFICACIÓN: CUESTIÓN 1=2,5 P

of 12

 • date post

  10-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of CALIFICACIÓN: CUESTIÓN 1=2,5 P

 • PAU

  XUO 2015

  Cdigo: 27

  QUMICA

  Cualificacin: O alumno elixir UNHA das das opcins. Cada pregunta cualificarase con 2 puntos.

  OPCIN A

  1. 1.1. O potencial de reducin estndar do Au3+

  /Au 1,3 V. Indique se a 25C o cido clorhdrico reacciona co ouro. Escriba a reaccin que tera lugar. Dato: E

  0(H

  +/H2) = 0,00 V

  1.2. Escriba a frmula do 3-hexeno e analice a posibilidade de que presente isomera xeomtrica. Razoe as respostas.

  2. Indique razoadamente se as seguintes afirmacins son correctas. 2.1. A primeira enerxa de ionizacin do cesio maior ca do bario. 2.2. O potasio ten un raio atmico menor co bromo.

  3. Nun recipiente de 2 L introdcense 0,043 moles de NOCl(g) e 0,010 moles de Cl2(g). Pchase, quntase ata unha temperatura de 30C e dixase que alcance o equilibrio: NOCl(g) Cl2(g) + NO(g). Calcular: 3.1. O valor de Kc sabendo que no equilibrio se atopan 0,031 moles de NOCl(g). 3.2. A presin total e as presins parciais de cada gas no equilibrio. Dato: R=0,082 atmLK

  -1mol

  -1 o R=8,31 JK

  -1mol

  -1

  4. A anilina (C6H5NH2) unha base de carcter dbil cunha Kb= 4,1.10-10

  . Calcule: 4.1. O pH dunha disolucin acuosa 0,10 M de anilina. 4.2. O valor da constante de acidez do cido conxugado da anilina. Dato: Kw=1,0.10

  -14

  5. 5.1. Indique o material a utilizar e o procedemento a seguir para determinar a entalpa de neutralizacin de 100 mL de HCl 2,0 M con 100 mL de NaOH 2,0 M. 5.2. Calcule o valor da entalpa de neutralizacin expresado en kJ/mol se o incremento de temperatura que se produce de 12C. Datos: Calor especfico(mestura) Calor especfico(auga)= 4,18 J/gC; densidades das disolucins do cido e da base=1,0 gmL

  -1. Considere desprezable a capacidade calorfica do calormetro.

  OPCIN B

  1. 1.1. Establecer se unha disolucin acuosa de NH4NO3 ser cida, bsica ou neutra. 1.2. A metilamina en disolucin acuosa comprtase como unha base dbil, de forma similar ao amonaco, escriba a reaccin e indique os pares cido/base conxugados.

  2. 2.1. Razoe como a variacin do raio atmico para os elementos do grupo dos metais alcalinos. 2.2. Escriba a frmula desenvolvida de: dimetilter, propanoato de isopropilo, 2-metil-2-penteno, propanona.

  3. A solubilidade do BaF2 en auga de 1,30 gL-1

  . Calcular: 3.1. O produto de solubilidade do sal. 3.2. A solubilidade do BaF2 nunha disolucin acuosa 1 M de BaCl2, considerando que este sal est totalmente disociado.

  4. Dada a seguinte reaccin: Cu(s) + HNO3(aq) Cu(NO3)2(aq) + NO(g) + H2O(l) 4.1. Escriba e axuste polo mtodo do in-electrn a ecuacin molecular, indicando as semirreaccins correspondentes. 4.2. Calcular o volume de NO medido en condicins normais que se desprender por cada 100 g de cobre que reaccionan se o rendemento do proceso do 80%. Dato: R=0,082 atmLK

  -1mol

  -1 o R=8,31 JK

  -1mol

  -1

  5. facer reaccionar unha disolucin de cloruro de calcio e outra de carbonato de sodio, obtense un precipitado de carbonato de calcio. 5.1. Escriba a reaccin que ten lugar e cmo calculara a porcentaxe de rendemento da reaccin. 5.2. Indique o material e describa o procedemento a seguir no laboratorio para a obtencin e separacin do precipitado.

 • PAU

  SETEMBRO 2015

  Cdigo: 27

  QUMICA

  Cualificacin: O alumno elixir UNHA das das opcins. Cada pregunta cualificarase con 2 puntos.

  OPCIN 1 1. Utilizando os valores dos potenciais de reducin estndar seguintes: E(Fe

  2+Fe)= -0,44 V;

  E(Cd2+

  Cd)= -0,40 V; E(Cu2+

  Cu) = +0,34 V, xustifique cal ou cales das seguintes reaccins se producirn de xeito espontneo: 1.1. Fe

  2+(aq) + Cu(s) Fe(s) + Cu

  2+(aq)

  1.2. Cu2+

  (aq) + Cd(s) Cu(s) + Cd2+

  (aq)

  2. Para a seguinte reaccin en equilibrio: 2BaO2(s) 2BaO(s) + O2(g) H>0 2.1. Escriba a expresin para as constantes de equilibrio Kc e Kp, as como a relacin entre ambas. 2.2. Razoe como afecta ao equilibrio un aumento de presin a temperatura constante.

  1. 3. 3.1. A partir dos datos da tabla, calcule a entalpa estndar de combustin do metano.

  2. Enlace 3. Entalpa de enlace en condicins estndar (kJmol

  -1)

  4. Enlace 5. Entalpa de enlace en condicins estndar (kJmol

  -1)

  6. C-H 7. 413 8. O=O 9. 498

  10. O-H 11. 482 12. C=O 13. 715

  3.2. Calcular o volume de dixido de carbono medido a 25C e 1 atm (101,3 kPa) que se xerar na combustin completa de 100 g de metano. R = 0,082 atm L K

  -1 mol

  -1 R = 8,31 J K

  -1 mol

  -1

  4. Unha disolucin acuosa contn 0,1 moles por litro de cido actico (cido etanoico). 4.1. Escriba a reaccin de disociacin e calcule a concentracin molar de cada unha das especies existentes na disolucin unha vez alcanzado o equilibrio. 4.2. Calcule o pH da disolucin e o grado de ionizacin do cido. Dato: Ka(C2H4O2) =1,8.10

  -5

  5. Disponse no laboratorio dun frasco con 100 mL dunha disolucin de cido ntrico 10,0 M que se preparou a partir dunha disolucin de cido ntrico do 65% de riqueza e 1,39 gmL

  -1 de densidade.

  5.1. Que volume tiveron que tomar deste ltimo para preparar a disolucin do frasco? 5.2. Indique o material e detalle o procedemento para preparar 250 mL dunha disolucin de cido ntrico 2,0 M, a partir da disolucin de cido ntrico 10,0 M.

  OPCIN 2 14. 1. Considere as especies qumicas CS2, SiCl4 y NCl3 e responda razoadamente as seguintes

  cuestins: 1.1. Xeometra molecular de cada unha das especies qumicas. 1.2. Explique se as molculas CS2 e NCl3 teen ou non momento dipolar.

  2. 2.1. Formule os seguintes compostos: hidruro de litio, dietilamina, metilbutanona, permanganato de potasio 2.2. Nomee os seguintes compostos:

  CH3-CH2-CH2-CHO CH2=CH-CH(CH3)-CH3 C6H5OH K2CO3 3. O produto de solubilidade, a 25C, do MgF2 de 8,0.10

  -8.

  3.1. Cantos gramos de MgF2 poden disolverse en 250 mL de auga?. 3.2. Cantos gramos de MgF2 se disolvern en 250 mL dunha disolucin 0,1 M dun sal totalmente disociado como o Mg(NO3)2?.

  4. O cloro gasoso obtense pola oxidacin do HCl con HNO3 producndose ademais NO2 e H2O. 4.1. Axuste a reaccin molecular polo mtodo do in-electrn. 4.2. Calcule o volume de cloro obtido, a 25C e 1 atm (101,3 kPa), cando reaccionan 500 mL dunha disolucin acuosa 2 M de HCl con HNO3 en exceso, se o rendemento da reaccin do 80 %. Datos: R=0,082 atmLK

  -1mol

  -1 R=8,31 JK

  -1mol

  -1

  15. 5. Desxase calcular no laboratorio a entalpa de disolucin do NaOH(s) e para iso dislvense 4,0 g de NaOH en 500 mL de agua nun calormetro que ten un equivalente en auga de 15 g, producndose un aumento da temperatura de 2,0 C. 5.1. Explique detalladamente o material e procedemento empregados. 5.2. Cal a entalpa molar de disolucin do NaOH?. Datos: Calor especfico(auga) Calor especfico(disolucin)= 4,18 J/gC e densidade do auga= 1 gmL

  -1

 • CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIN DO EXAME DE QUMICA - As respostas deben axustarse ao enunciado da pregunta.

  - Terase en conta a claridade da exposicin dos conceptos e procesos, os pasos seguidos, as hipteses, a orde

  lxica e a utilizacin adecuada da linguaxe qumica.

  - Os erros graves de concepto levarn a anular o apartado correspondente.

  - Os pargrafos/apartados que esixen a solucin dun apartado anterior cualificaranse independentemente do

  resultado do devandito apartado.

  - Cando a resposta deba ser razoada ou xustificada, non facelo supoer unha puntuacin de cero no

  apartado correspondente. Un resultado errneo pero cun razoamento correcto valorarase.

  - Unha formulacin incorrecta ou a igualacin incorrecta dunha ecuacin qumica puntuar como mximo o

  25% da nota do apartado.

  - Nun problema numrico a resposta correcta, sen razoamento ou xustificacin, pode ser valorada cun 0 se o

  corrector/a non capaz de ver de onde sau o devandito resultado.

  - Os erros nas unidades ou non poelas descontar un 25% da nota do apartado.

  - Un erro no clculo considerarase leve e descontarase o 25% da nota do apartado, ags que os resultados

  carezan de lxica e o alumnado non faga unha discusin acerca da falsidade do devandito resultado.

  CONVOCATORIA DE XUO

  OPCIN A

  1. 1.1. O potencial de reducin estndar do Au3+/Au 1,3 V. Indique se a 25C o cido clorhdrico reacciona co ouro. Escriba a reaccin que tera lugar. Dato: E0(H+/H2) = 0,00 V 1.2. Escriba a frmula do 3-hexeno e analice a posibilidade de que presente isomera xeomtrica. Razoe as respostas.

  1.1. O cido clorhdrico non reacciona co ouro.

  Oxidacin 2 x (Au (s) Au3+

  (ac)+ 3e-); E

  0= -1,3 V nodo

  Reduccin 3 x (2H+

  (ac) +

  2 e

  - H2 (g)); E

  0= 0,00 V Ctodo

  Reaccin global: 2Au(s) + 6H+

  (ac) 2Au

  3+(ac) + 3H2(g) E= -1,3 V

  Ao ser o potencial de reducin estndar do E0(Au

  3+/Au) positivo, significa que o H2 mis

  reductor co ouro. As pois, a reaccin anterior non se producira espontneamente cara dereita.

  Tendo en conta a relacin entre a variacin de enerxa libre de Gibbs e o potencial da reaccin:

  G0=-n F E

  0. Dado que o E

  0 < 0 G

  0>0; a reaccin non espontnea, e polo tanto o cido

  non reacciona co ouro.

  A reaccin que podera ter lugar no sentido inverso.

  1.2. O 3-hexeno un composto orgnico cun dobre enlace e con substituntes distintos en cada carbono e por isto presenta isomera xeomtrica. Os dous ismeros posibles son o cis e o trans que se diferencia na disposicin no espacio do seus tomos tal e como se indica a continuacin.

  CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3

  3-hexeno cis-3-hexeno

  trans-3-hexeno

  1 punto por apartado. Total 2 puntos. 2. Indique razoadamente se as seguintes afirmacins son correctas.