Butlletí nº16 - octubre, novembre i desembre 2005

of 12 /12

Embed Size (px)

description

Butlletí municipal nº16 - octubre, novembre i desembre 2005

Transcript of Butlletí nº16 - octubre, novembre i desembre 2005

 • El passat 4 de novembre el Sr. PasqualMaragall, president honorfic del Centenaridel naixement de Josep Caas, va visitar elmuseu banyerenc juntament amb tota lacomitiva que l'acompanyava. Va rebre unavisita guiada on se li van explicar els tretsfonamentals de la trajectria de l'artista, ival a dir que el President va expressar ungran inters fent contnues preguntes sobrel'obra i vida de J. Caas. En acabar elrecorregut el regidor de cultura, Sr. LuisSurez, li va fer lliurament de la primerareproducci a escala i en bronze de la DonaEncantada, que forma part de la srie de 100produdes amb motiu del centenari.

  Els vuit tallers municipals que s'imparteixenal Centre Cvic Ernest Lluch porten funcionantdes de principis d'octubre i finalitzaran afinals de juny.Destaquem que hi ha tallers que porten msde deu anys de rodatge, com per exemple elde Puntes de Coix, i d'altres de ms recentsper tamb de gran xit com el de pintura.Durant aquest curs 2005/06 algunes inversionshan estat destinades a diferents tallers, tals el cas del taller de costura amb unamquina de cosir nova amb un cost de 360euros, separaci del taller de pintura i dibuixde la resta del local de la primera planta de

  El dia 2 de desembre es va inaugurar al MuseuComarcal de l'Urgell (Trrega) la mostraitinerant Centenari Josep Caas. Va presentarl'acte el Sr. Jaume Espinagosa, director delmuseu, qui don la paraula al President dela Fundaci Josep Caas: Avelino Menndez,que va fer un reps per la trajectria artsticai personal de Caas. Va cloure la presentaciel primer tinent d'alcalde de la ciutat: Sr.Jaume Ramon. Cal destacar la bona acollidaque la gent de la poblaci va donar a lamostra, doncs en un dia on el fred i la plujapodien deslluir la inauguraci, la resposta depblic va ser excellent. Lexposici rest a laciutat fins el 18 de desembre.

  de Banyeres del Peneds per a la construccide 39 habitatges amb protecci oficial al PlaParcial del Subsector B del Sector S-1 Camde l'Arbo.L'esmentat conveni ha estat signat el passat23 de desembre pel secretari d'Habitatge del

  El passat 24 de novembre, a la Junta deGovern Local, es va aprovar el conveni entreel Departament de Medi Ambient i Habitatgede la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament

  La nova llar d'infants dna servei per a 41places. Construda en un solar de 849,79m2,t una superfcie total construda de260,30m2, dels quals 212,60m2 sn tils.Les inversions ascendeixen a 359.985,29 euros(60 milions de les antigues pessetes, quantitatque ja ha estat abonada per lAjuntamentde Banyeres) i es disposa, inicialment, d'unasubvenci d'Ensenyament de 76.785 euros,i s'est tramitant l'ampliaci. LAjuntamentja ha fet efectiu el pagament de la totalitatde la inversi.

  L'empresa constructora ha estat Algeco.

  Es tracta d'un disseny relativament singulari est dotada de climatitzaci. L'accs al'interior de l'escola bressol s'efectua per laporxada d'entrada, des d'on s'accedeix alvestbul i des d'ell es produeix l'accs a lesdiferents aules i estances. Totes les aulestenen accs directe al pati.

  El 4 de novembre el nostre municipi va rebrela visita del Molt Hble. Sr. Pasqual Maragall,

  President de la Generalitat de Catalunya.Els actes comenaven amb la signatura alllibre d'honor de l'Ajuntament a la Sala dePlens. Seguidament es va visitar el MuseuJosep Caas i a continuaci, desprs derecrrer a peu diferents carrers del poble, esva arribar a l'Escola Bressol Marta Mata. Lainauguraci va concloure amb diversosparlaments, entre ells el del Molt Hble. Sr.Pasqual Maragall i de l'Exma. Sra. MartaMata, Presidenta del Consell Escolar de l'Estati filla illustre de Banyeres.

  El passat 16 de desembre va ser inaugurat elnou equipament hotel d'entitats i localsd'activitats empresarials situat al carrer MestreGell cantonada Josep Caas. La inauguraciva anar a crrec de l'alcalde del poble i del'Illm. Sr. Joan Aregio, President de laDiputaci de Tarragona, tamb es va comptaramb la presncia de la Sra. Teresa Felip,directora territorial de cultura de Tarragona.L'Ajuntament de Banyeres del Penedsmitjanant una permuta d'un terrenymunicipal ha construt un edifici de plantabaixa i dos pisos de superfcie total construdade 300,39 m2 i una superfcie total til de248,72m2.La planta baixa est destinada a magatzemmunicipal. La primera planta per adependncies per a entitats socioculturals iesportives i la segona planta disposa de cincdespatxos per a professionals, zona devestbul-escala i distribudor.La situaci del municipi i la manca de localsper a activitats professionals fa que qualsevoljove li sigui molt difcil iniciar-se en les

  L'Ajuntament de Banyeres del Penedssignar amb l'Ajuntament del Vendrell unconveni de collaboraci en relaci apoltiques de foment de l'ocupaci.

  La durada d'aquest conveni est previst quesigui d'un any.L'Ajuntament del Vendrell posa a disposicide l'Ajuntament de Banyeres del Peneds lasegent tipologia de serveis:

  1- Suport assistencial en disseny de projectesocupacionals i de desenvolupament local.

  Al Ple que tingu lloc el passat 1 de desembrees van prendre entre d'altres, els segentsacords:

  PRESA DE POSESSI DEL CRREC DEREGIDOR

  Es va designar com a regidor encarregat del'rea d'Hisenda al Sr. Alcalde, AvelinoMenndez Surez, qui tamb mant lesfuncions de Pol t ica Territor ial dePlanejament, i com a regidor encarregat del'rea del Territori pel que fa a la gesti idisciplina urbanstica, activitats i rea deFestes al Sr. Joan Roig Soria.

  Joan Roig substitueix a Tatiana HidalgoMartnez que present la dimissi per nopoder dedicar- se suf i c ientment al'Ajuntament per raons de treball i estudis.

  PROJECTE DE MODIF ICACIPUNTUAL DE LES NORM ESSUBSIDIRIES DE BANYERES DELPENEDS EN L'MBIT DE LACOOPERATIVA

  Continuant en donar soluci a la crisiplantejada en la gesti econmica de laCooperativa de Banyeres s'ha aprovatinicialment el projecte de modificaci puntualde les normes subsidiries de Banyeres delPeneds a l'mbit de la Cooperativa.

  El celler i rea de dipsits i magatzem de lacarretera de l' Arbo, passen de ser zonad'equipaments a zona residencial amb baixoscomercials.

  APROVACI INICIAL DEL PROJECTE DEMODIFICACI PUNTUAL DE LESNORMES SUBSIDIRIES DE BANYERESDEL PENEDS SECTOR ELS BOSCOS

  Aprovat inicialment el projecte de modificacipuntual de les normes subsidiries deBanyeres del Peneds que afecta al SectorEls Boscos, redactat pels tcnics Estudi GRVarquitectes i formulat per l'Ajuntament.

  APROVACI PROVISIONAL DEL PLAPARCIAL URBANSTIC SECTOR S-7B

  Aprovat provisionalment el pla parcialurbanstic corresponent al Sector S-7B delterme municipal de Banyeres del Peneds(zona industrial en Saifores, entre carreteraTP 2124 i cam de Les Masies de Sant Miquel).

  Al Ple que tingu lloc el 15 de desembre esva prendre entre d'altres, el segent acord:

  IMPOSICI I ORDENACI DECONTRIBUCIONS ESPECIALS A L'OBRAD'URBANITZACI DEL CARRER 3 DE LAZONA DEL SUBSECTOR B DEL SECTORS-1 CAM DE L'ARBO

  S'imposen les contribucions especials com aconseqncia de l'execuci de l'obrad'Urbanitzaci del carrer 3 de la zona Camde l'Arbo, la quantitat que s'han de repartirels beneficiaris ascendeix a 11.295,18 euros,corresponents al 60% del cost de l'obra, laresta lassumeix lajuntament.

  activitats empresarials i professionals. s peraquest motiu que la segona planta s'habilitaper a locals per a joves emprenedors.Es tracta de facilitar i fomentar entre els jovesdel municipi la conscienciaci d'iniciativesempresarials oferint un equipament ambserveis per al seu primer establiment.

  2- Recerca de vies de finanament peldesenvolupament de projectes ocupacionalsi de desenvolupament local.3- Preparaci ntegre dels projectes omemries de les actuacions susceptibles desollicitar una subvenci.4- Preparaci de les accions i recerca decollaboraci externs (experts, consultors, etc.)5- Execuci directe de determinades accions.6- Elaboraci de memries finals d'avaluacii justificaci econmica de les accions.L' Ajuntament de Banyeres assumir lesdespeses d'alguns dels apartats anteriors.

  Enguany l'Ajuntament de Banyeres tamb vaparticipar amb un espai a la Fira de SantaTeresa del Vendrell que es celebrava del 12 al16 d'octubre. En aquesta ocasi l'estand

  El 22 de desembre s'inaugur a la Sala Portaldel Pardo del Vendrell la mateixa exposiciitinerant, on es va poder veure fins el 15 degener. Aquesta exposici clour el seurecorregut a la vila de Sitges, on Caas vapassar part de la seva joventut.

  Segons es va informar al butllet anterior, laFundaci Josep Caas ha signat un convenide donaci amb el Sr. Josep Mir. Es tracta de2 escultures en bronze i 2 dibuixos de Caas,aix com d'una pintura a l'oli del seu pare,Joaquim Mir, on es veu l'escultor banyerencen una sessi de treball.

  D'altra banda, el passat 24 de novembre, elConsell Rector de la Fundaci Josep Caas,va aprovar inicialment el pressupost per al'exercici 2006 que ascendeix a 57.186 euros,els quals provenen dels recursos ordinaris del'Ajuntament de Banyeres del Peneds.

  Divendres 16 de desembre a les 7 de la tardaes celebr l'acte de lliurament dels PremisLiteraris del Primer Concurs de Narrativa Breudel nostre poble.

  Van ser un conjunt de 23 obres presentadesprocedents d'autors de diferents indretsgeogrfics: Lleida, Barcelona, Vilafranca,Calafell, Vilanova, Salou, Reus, El Vendrell,Santa Oliva i tamb Banyeres.El jurat estava compost per Mata Mata, RoserGuasch i Elisa Ferr. Tres dones estretamentlligades a la literatura i dues d'elles tamblligades a Banyeres.

  El veredicte fou:- Primer Premi: La carta d'En Roc de MiquelBov- Segon Premi: Busca debajo del olmo deIsabel Goig- Tercer Premi: Mans d'aigua de JoanFontanals- Menci especial: Ms pur que mai deJordi Toms

  Est previst que per Sant Jordi s'editi un petitrecull amb les obres guanyadores.

  apropava l'estudi fet sobre la cultura ibricai la seva connexi amb el jaciment trobat a lesMasies de Sant Miquel, a part d'oferir diferentinformaci sobre el nostre municipi.

  l'edifici del carrer Montserrat per import de6.861,40 euros i nou banc de fusta per al cursde puntes de coix per import de 331,24 euros.

  Departament de Medi Ambient i Habitatge,Ricard Fernndez Ontiveros, i l'alcalde deBanyeres del Peneds, Avelino Menndez.Els nous habitatges seran de compra venda

  per a famlies joves amb residncia habituali permanent o b amb lloc de treball enaquest municipi. L'Ajuntament de Banyeresdel Peneds i la Generalitat de Catalunyaparticiparan en la definici dels criterisd'adjudicaci.

  L'Ajuntament cedeix el terreny i la DirecciGeneral d'Habitatge, a travs de l'InstitutCatal del Sl, construir aquests habitatgesen dues finques situades al Pla parcialsubsector B, al cam de l'Arbo.

  Els nous habitatges incorporaran els criterisde sostenibilitat i ecoeficincia en els edificisque el Departament de Medi Ambient iHabitatge ha elaborat.

 • El passat 4 de novembre el Sr. PasqualMaragall, president honorfic del Centenaridel naixement de Josep Caas, va visitar elmuseu banyerenc juntament amb tota lacomitiva que l'acompanyava. Va rebre unavisita guiada on se li van explicar els tretsfonamentals de la trajectria de l'artista, ival a dir que el President va expressar ungran inters fent contnues preguntes sobrel'obra i vida de J. Caas. En acabar elrecorregut el regidor de cultura, Sr. LuisSurez, li va fer lliurament de la primerareproducci a escala i en bronze de la DonaEncantada, que forma part de la srie de 100produdes amb motiu del centenari.

  Els vuit tallers municipals que s'imparteixenal Centre Cvic Ernest Lluch porten funcionantdes de principis d'octubre i finalitzaran afinals de juny.Destaquem que hi ha tallers que porten msde deu anys de rodatge, com per exemple elde Puntes de Coix, i d'altres de ms recentsper tamb de gran xit com el de pintura.Durant aquest curs 2005/06 algunes inversionshan estat destinades a diferents tallers, tals el cas del taller de costura amb unamquina de cosir nova amb un cost de 360euros, separaci del taller de pintura i dibuixde la resta del local de la primera planta de

  El dia 2 de desembre es va inaugurar al MuseuComarcal de l'Urgell (Trrega) la mostraitinerant Centenari Josep Caas. Va presentarl'acte el Sr. Jaume Espinagosa, director delmuseu, qui don la paraula al President dela Fundaci Josep Caas: Avelino Menndez,que va fer un reps per la trajectria artsticai personal de Caas. Va cloure la presentaciel primer tinent d'alcalde de la ciutat: Sr.Jaume Ramon. Cal destacar la bona acollidaque la gent de la poblaci va donar a lamostra, doncs en un dia on el fred i la plujapodien deslluir la inauguraci, la resposta depblic va ser excellent. Lexposici rest a laciutat fins el 18 de desembre.

  de Banyeres del Peneds per a la construccide 39 habitatges amb protecci oficial al PlaParcial del Subsector B del Sector S-1 Camde l'Arbo.L'esmentat conveni ha estat signat el passat23 de desembre pel secretari d'Habitatge del

  El passat 24 de novembre, a la Junta deGovern Local, es va aprovar el conveni entreel Departament de Medi Ambient i Habitatgede la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament

  La nova llar d'infants dna servei per a 41places. Construda en un solar de 849,79m2,t una superfcie total construda de260,30m2, dels quals 212,60m2 sn tils.Les inversions ascendeixen a 359.985,29 euros(60 milions de les antigues pessetes, quantitatque ja ha estat abonada per lAjuntamentde Banyeres) i es disposa, inicialment, d'unasubvenci d'Ensenyament de 76.785 euros,i s'est tramitant l'ampliaci. LAjuntamentja ha fet efectiu el pagament de la totalitatde la inversi.

  L'empresa constructora ha estat Algeco.

  Es tracta d'un disseny relativament singulari est dotada de climatitzaci. L'accs al'interior de l'escola bressol s'efectua per laporxada d'entrada, des d'on s'accedeix alvestbul i des d'ell es produeix l'accs a lesdiferents aules i estances. Totes les aulestenen accs directe al pati.

  El 4 de novembre el nostre municipi va rebrela visita del Molt Hble. Sr. Pasqual Maragall,

  President de la Generalitat de Catalunya.Els actes comenaven amb la signatura alllibre d'honor de l'Ajuntament a la Sala dePlens. Seguidament es va visitar el MuseuJosep Caas i a continuaci, desprs derecrrer a peu diferents carrers del poble, esva arribar a l'Escola Bressol Marta Mata. Lainauguraci va concloure amb diversosparlaments, entre ells el del Molt Hble. Sr.Pasqual Maragall i de l'Exma. Sra. MartaMata, Presidenta del Consell Escolar de l'Estati filla illustre de Banyeres.

  El passat 16 de desembre va ser inaugurat elnou equipament hotel d'entitats i localsd'activitats empresarials situat al carrer MestreGell cantonada Josep Caas. La inauguraciva anar a crrec de l'alcalde del poble i del'Illm. Sr. Joan Aregio, President de laDiputaci de Tarragona, tamb es va comptaramb la presncia de la Sra. Teresa Felip,directora territorial de cultura de Tarragona.L'Ajuntament de Banyeres del Penedsmitjanant una permuta d'un terrenymunicipal ha construt un edifici de plantabaixa i dos pisos de superfcie total construdade 300,39 m2 i una superfcie total til de248,72m2.La planta baixa est destinada a magatzemmunicipal. La primera planta per adependncies per a entitats socioculturals iesportives i la segona planta disposa de cincdespatxos per a professionals, zona devestbul-escala i distribudor.La situaci del municipi i la manca de localsper a activitats professionals fa que qualsevoljove li sigui molt difcil iniciar-se en les

  L'Ajuntament de Banyeres del Penedssignar amb l'Ajuntament del Vendrell unconveni de collaboraci en relaci apoltiques de foment de l'ocupaci.

  La durada d'aquest conveni est previst quesigui d'un any.L'Ajuntament del Vendrell posa a disposicide l'Ajuntament de Banyeres del Peneds lasegent tipologia de serveis:

  1- Suport assistencial en disseny de projectesocupacionals i de desenvolupament local.

  Al Ple que tingu lloc el passat 1 de desembrees van prendre entre d'altres, els segentsacords:

  PRESA DE POSESSI DEL CRREC DEREGIDOR

  Es va designar com a regidor encarregat del'rea d'Hisenda al Sr. Alcalde, AvelinoMenndez Surez, qui tamb mant lesfuncions de Pol t ica Territor ial dePlanejament, i com a regidor encarregat del'rea del Territori pel que fa a la gesti idisciplina urbanstica, activitats i rea deFestes al Sr. Joan Roig Soria.

  Joan Roig substitueix a Tatiana HidalgoMartnez que present la dimissi per nopoder dedicar- se suf i c ientment al'Ajuntament per raons de treball i estudis.

  PROJECTE DE MODIF ICACIPUNTUAL DE LES NORM ESSUBSIDIRIES DE BANYERES DELPENEDS EN L'MBIT DE LACOOPERATIVA

  Continuant en donar soluci a la crisiplantejada en la gesti econmica de laCooperativa de Banyeres s'ha aprovatinicialment el projecte de modificaci puntualde les normes subsidiries de Banyeres delPeneds a l'mbit de la Cooperativa.

  El celler i rea de dipsits i magatzem de lacarretera de l' Arbo, passen de ser zonad'equipaments a zona residencial amb baixoscomercials.

  APROVACI INICIAL DEL PROJECTE DEMODIFICACI PUNTUAL DE LESNORMES SUBSIDIRIES DE BANYERESDEL PENEDS SECTOR ELS BOSCOS

  Aprovat inicialment el projecte de modificacipuntual de les normes subsidiries deBanyeres del Peneds que afecta al SectorEls Boscos, redactat pels tcnics Estudi GRVarquitectes i formulat per l'Ajuntament.

  APROVACI PROVISIONAL DEL PLAPARCIAL URBANSTIC SECTOR S-7B

  Aprovat provisionalment el pla parcialurbanstic corresponent al Sector S-7B delterme municipal de Banyeres del Peneds(zona industrial en Saifores, entre carreteraTP 2124 i cam de Les Masies de Sant Miquel).

  Al Ple que tingu lloc el 15 de desembre esva prendre entre d'altres, el segent acord:

  IMPOSICI I ORDENACI DECONTRIBUCIONS ESPECIALS A L'OBRAD'URBANITZACI DEL CARRER 3 DE LAZONA DEL SUBSECTOR B DEL SECTORS-1 CAM DE L'ARBO

  S'imposen les contribucions especials com aconseqncia de l'execuci de l'obrad'Urbanitzaci del carrer 3 de la zona Camde l'Arbo, la quantitat que s'han de repartirels beneficiaris ascendeix a 11.295,18 euros,corresponents al 60% del cost de l'obra, laresta lassumeix lajuntament.

  activitats empresarials i professionals. s peraquest motiu que la segona planta s'habilitaper a locals per a joves emprenedors.Es tracta de facilitar i fomentar entre els jovesdel municipi la conscienciaci d'iniciativesempresarials oferint un equipament ambserveis per al seu primer establiment.

  2- Recerca de vies de finanament peldesenvolupament de projectes ocupacionalsi de desenvolupament local.3- Preparaci ntegre dels projectes omemries de les actuacions susceptibles desollicitar una subvenci.4- Preparaci de les accions i recerca decollaboraci externs (experts, consultors, etc.)5- Execuci directe de determinades accions.6- Elaboraci de memries finals d'avaluacii justificaci econmica de les accions.L' Ajuntament de Banyeres assumir lesdespeses d'alguns dels apartats anteriors.

  Enguany l'Ajuntament de Banyeres tamb vaparticipar amb un espai a la Fira de SantaTeresa del Vendrell que es celebrava del 12 al16 d'octubre. En aquesta ocasi l'estand

  El 22 de desembre s'inaugur a la Sala Portaldel Pardo del Vendrell la mateixa exposiciitinerant, on es va poder veure fins el 15 degener. Aquesta exposici clour el seurecorregut a la vila de Sitges, on Caas vapassar part de la seva joventut.

  Segons es va informar al butllet anterior, laFundaci Josep Caas ha signat un convenide donaci amb el Sr. Josep Mir. Es tracta de2 escultures en bronze i 2 dibuixos de Caas,aix com d'una pintura a l'oli del seu pare,Joaquim Mir, on es veu l'escultor banyerencen una sessi de treball.

  D'altra banda, el passat 24 de novembre, elConsell Rector de la Fundaci Josep Caas,va aprovar inicialment el pressupost per al'exercici 2006 que ascendeix a 57.186 euros,els quals provenen dels recursos ordinaris del'Ajuntament de Banyeres del Peneds.

  Divendres 16 de desembre a les 7 de la tardaes celebr l'acte de lliurament dels PremisLiteraris del Primer Concurs de Narrativa Breudel nostre poble.

  Van ser un conjunt de 23 obres presentadesprocedents d'autors de diferents indretsgeogrfics: Lleida, Barcelona, Vilafranca,Calafell, Vilanova, Salou, Reus, El Vendrell,Santa Oliva i tamb Banyeres.El jurat estava compost per Mata Mata, RoserGuasch i Elisa Ferr. Tres dones estretamentlligades a la literatura i dues d'elles tamblligades a Banyeres.

  El veredicte fou:- Primer Premi: La carta d'En Roc de MiquelBov- Segon Premi: Busca debajo del olmo deIsabel Goig- Tercer Premi: Mans d'aigua de JoanFontanals- Menci especial: Ms pur que mai deJordi Toms

  Est previst que per Sant Jordi s'editi un petitrecull amb les obres guanyadores.

  apropava l'estudi fet sobre la cultura ibricai la seva connexi amb el jaciment trobat a lesMasies de Sant Miquel, a part d'oferir diferentinformaci sobre el nostre municipi.

  l'edifici del carrer Montserrat per import de6.861,40 euros i nou banc de fusta per al cursde puntes de coix per import de 331,24 euros.

  Departament de Medi Ambient i Habitatge,Ricard Fernndez Ontiveros, i l'alcalde deBanyeres del Peneds, Avelino Menndez.Els nous habitatges seran de compra venda

  per a famlies joves amb residncia habituali permanent o b amb lloc de treball enaquest municipi. L'Ajuntament de Banyeresdel Peneds i la Generalitat de Catalunyaparticiparan en la definici dels criterisd'adjudicaci.

  L'Ajuntament cedeix el terreny i la DirecciGeneral d'Habitatge, a travs de l'InstitutCatal del Sl, construir aquests habitatgesen dues finques situades al Pla parcialsubsector B, al cam de l'Arbo.

  Els nous habitatges incorporaran els criterisde sostenibilitat i ecoeficincia en els edificisque el Departament de Medi Ambient iHabitatge ha elaborat.

 • El passat 4 de novembre el Sr. PasqualMaragall, president honorfic del Centenaridel naixement de Josep Caas, va visitar elmuseu banyerenc juntament amb tota lacomitiva que l'acompanyava. Va rebre unavisita guiada on se li van explicar els tretsfonamentals de la trajectria de l'artista, ival a dir que el President va expressar ungran inters fent contnues preguntes sobrel'obra i vida de J. Caas. En acabar elrecorregut el regidor de cultura, Sr. LuisSurez, li va fer lliurament de la primerareproducci a escala i en bronze de la DonaEncantada, que forma part de la srie de 100produdes amb motiu del centenari.

  Els vuit tallers municipals que s'imparteixenal Centre Cvic Ernest Lluch porten funcionantdes de principis d'octubre i finalitzaran afinals de juny.Destaquem que hi ha tallers que porten msde deu anys de rodatge, com per exemple elde Puntes de Coix, i d'altres de ms recentsper tamb de gran xit com el de pintura.Durant aquest curs 2005/06 algunes inversionshan estat destinades a diferents tallers, tals el cas del taller de costura amb unamquina de cosir nova amb un cost de 360euros, separaci del taller de pintura i dibuixde la resta del local de la primera planta de

  El dia 2 de desembre es va inaugurar al MuseuComarcal de l'Urgell (Trrega) la mostraitinerant Centenari Josep Caas. Va presentarl'acte el Sr. Jaume Espinagosa, director delmuseu, qui don la paraula al President dela Fundaci Josep Caas: Avelino Menndez,que va fer un reps per la trajectria artsticai personal de Caas. Va cloure la presentaciel primer tinent d'alcalde de la ciutat: Sr.Jaume Ramon. Cal destacar la bona acollidaque la gent de la poblaci va donar a lamostra, doncs en un dia on el fred i la plujapodien deslluir la inauguraci, la resposta depblic va ser excellent. Lexposici rest a laciutat fins el 18 de desembre.

  de Banyeres del Peneds per a la construccide 39 habitatges amb protecci oficial al PlaParcial del Subsector B del Sector S-1 Camde l'Arbo.L'esmentat conveni ha estat signat el passat23 de desembre pel secretari d'Habitatge del

  El passat 24 de novembre, a la Junta deGovern Local, es va aprovar el conveni entreel Departament de Medi Ambient i Habitatgede la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament

  La nova llar d'infants dna servei per a 41places. Construda en un solar de 849,79m2,t una superfcie total construda de260,30m2, dels quals 212,60m2 sn tils.Les inversions ascendeixen a 359.985,29 euros(60 milions de les antigues pessetes, quantitatque ja ha estat abonada per lAjuntamentde Banyeres) i es disposa, inicialment, d'unasubvenci d'Ensenyament de 76.785 euros,i s'est tramitant l'ampliaci. LAjuntamentja ha fet efectiu el pagament de la totalitatde la inversi.

  L'empresa constructora ha estat Algeco.

  Es tracta d'un disseny relativament singulari est dotada de climatitzaci. L'accs al'interior de l'escola bressol s'efectua per laporxada d'entrada, des d'on s'accedeix alvestbul i des d'ell es produeix l'accs a lesdiferents aules i estances. Totes les aulestenen accs directe al pati.

  El 4 de novembre el nostre municipi va rebrela visita del Molt Hble. Sr. Pasqual Maragall,

  President de la Generalitat de Catalunya.Els actes comenaven amb la signatura alllibre d'honor de l'Ajuntament a la Sala dePlens. Seguidament es va visitar el MuseuJosep Caas i a continuaci, desprs derecrrer a peu diferents carrers del poble, esva arribar a l'Escola Bressol Marta Mata. Lainauguraci va concloure amb diversosparlaments, entre ells el del Molt Hble. Sr.Pasqual Maragall i de l'Exma. Sra. MartaMata, Presidenta del Consell Escolar de l'Estati filla illustre de Banyeres.

  El passat 16 de desembre va ser inaugurat elnou equipament hotel d'entitats i localsd'activitats empresarials situat al carrer MestreGell cantonada Josep Caas. La inauguraciva anar a crrec de l'alcalde del poble i del'Illm. Sr. Joan Aregio, President de laDiputaci de Tarragona, tamb es va comptaramb la presncia de la Sra. Teresa Felip,directora territorial de cultura de Tarragona.L'Ajuntament de Banyeres del Penedsmitjanant una permuta d'un terrenymunicipal ha construt un edifici de plantabaixa i dos pisos de superfcie total construdade 300,39 m2 i una superfcie total til de248,72m2.La planta baixa est destinada a magatzemmunicipal. La primera planta per adependncies per a entitats socioculturals iesportives i la segona planta disposa de cincdespatxos per a professionals, zona devestbul-escala i distribudor.La situaci del municipi i la manca de localsper a activitats professionals fa que qualsevoljove li sigui molt difcil iniciar-se en les

  L'Ajuntament de Banyeres del Penedssignar amb l'Ajuntament del Vendrell unconveni de collaboraci en relaci apoltiques de foment de l'ocupaci.

  La durada d'aquest conveni est previst quesigui d'un any.L'Ajuntament del Vendrell posa a disposicide l'Ajuntament de Banyeres del Peneds lasegent tipologia de serveis:

  1- Suport assistencial en disseny de projectesocupacionals i de desenvolupament local.

  Al Ple que tingu lloc el passat 1 de desembrees van prendre entre d'altres, els segentsacords:

  PRESA DE POSESSI DEL CRREC DEREGIDOR

  Es va designar com a regidor encarregat del'rea d'Hisenda al Sr. Alcalde, AvelinoMenndez Surez, qui tamb mant lesfuncions de Pol t ica Territor ial dePlanejament, i com a regidor encarregat del'rea del Territori pel que fa a la gesti idisciplina urbanstica, activitats i rea deFestes al Sr. Joan Roig Soria.

  Joan Roig substitueix a Tatiana HidalgoMartnez que present la dimissi per nopoder dedicar- se suf i c ientment al'Ajuntament per raons de treball i estudis.

  PROJECTE DE MODIF ICACIPUNTUAL DE LES NORM ESSUBSIDIRIES DE BANYERES DELPENEDS EN L'MBIT DE LACOOPERATIVA

  Continuant en donar soluci a la crisiplantejada en la gesti econmica de laCooperativa de Banyeres s'ha aprovatinicialment el projecte de modificaci puntualde les normes subsidiries de Banyeres delPeneds a l'mbit de la Cooperativa.

  El celler i rea de dipsits i magatzem de lacarretera de l' Arbo, passen de ser zonad'equipaments a zona residencial amb baixoscomercials.

  APROVACI INICIAL DEL PROJECTE DEMODIFICACI PUNTUAL DE LESNORMES SUBSIDIRIES DE BANYERESDEL PENEDS SECTOR ELS BOSCOS

  Aprovat inicialment el projecte de modificacipuntual de les normes subsidiries deBanyeres del Peneds que afecta al SectorEls Boscos, redactat pels tcnics Estudi GRVarquitectes i formulat per l'Ajuntament.

  APROVACI PROVISIONAL DEL PLAPARCIAL URBANSTIC SECTOR S-7B

  Aprovat provisionalment el pla parcialurbanstic corresponent al Sector S-7B delterme municipal de Banyeres del Peneds(zona industrial en Saifores, entre carreteraTP 2124 i cam de Les Masies de Sant Miquel).

  Al Ple que tingu lloc el 15 de desembre esva prendre entre d'altres, el segent acord:

  IMPOSICI I ORDENACI DECONTRIBUCIONS ESPECIALS A L'OBRAD'URBANITZACI DEL CARRER 3 DE LAZONA DEL SUBSECTOR B DEL SECTORS-1 CAM DE L'ARBO

  S'imposen les contribucions especials com aconseqncia de l'execuci de l'obrad'Urbanitzaci del carrer 3 de la zona Camde l'Arbo, la quantitat que s'han de repartirels beneficiaris ascendeix a 11.295,18 euros,corresponents al 60% del cost de l'obra, laresta lassumeix lajuntament.

  activitats empresarials i professionals. s peraquest motiu que la segona planta s'habilitaper a locals per a joves emprenedors.Es tracta de facilitar i fomentar entre els jovesdel municipi la conscienciaci d'iniciativesempresarials oferint un equipament ambserveis per al seu primer establiment.

  2- Recerca de vies de finanament peldesenvolupament de projectes ocupacionalsi de desenvolupament local.3- Preparaci ntegre dels projectes omemries de les actuacions susceptibles desollicitar una subvenci.4- Preparaci de les accions i recerca decollaboraci externs (experts, consultors, etc.)5- Execuci directe de determinades accions.6- Elaboraci de memries finals d'avaluacii justificaci econmica de les accions.L' Ajuntament de Banyeres assumir lesdespeses d'alguns dels apartats anteriors.

  Enguany l'Ajuntament de Banyeres tamb vaparticipar amb un espai a la Fira de SantaTeresa del Vendrell que es celebrava del 12 al16 d'octubre. En aquesta ocasi l'estand

  El 22 de desembre s'inaugur a la Sala Portaldel Pardo del Vendrell la mateixa exposiciitinerant, on es va poder veure fins el 15 degener. Aquesta exposici clour el seurecorregut a la vila de Sitges, on Caas vapassar part de la seva joventut.

  Segons es va informar al butllet anterior, laFundaci Josep Caas ha signat un convenide donaci amb el Sr. Josep Mir. Es tracta de2 escultures en bronze i 2 dibuixos de Caas,aix com d'una pintura a l'oli del seu pare,Joaquim Mir, on es veu l'escultor banyerencen una sessi de treball.

  D'altra banda, el passat 24 de novembre, elConsell Rector de la Fundaci Josep Caas,va aprovar inicialment el pressupost per al'exercici 2006 que ascendeix a 57.186 euros,els quals provenen dels recursos ordinaris del'Ajuntament de Banyeres del Peneds.

  Divendres 16 de desembre a les 7 de la tardaes celebr l'acte de lliurament dels PremisLiteraris del Primer Concurs de Narrativa Breudel nostre poble.

  Van ser un conjunt de 23 obres presentadesprocedents d'autors de diferents indretsgeogrfics: Lleida, Barcelona, Vilafranca,Calafell, Vilanova, Salou, Reus, El Vendrell,Santa Oliva i tamb Banyeres.El jurat estava compost per Mata Mata, RoserGuasch i Elisa Ferr. Tres dones estretamentlligades a la literatura i dues d'elles tamblligades a Banyeres.

  El veredicte fou:- Primer Premi: La carta d'En Roc de MiquelBov- Segon Premi: Busca debajo del olmo deIsabel Goig- Tercer Premi: Mans d'aigua de JoanFontanals- Menci especial: Ms pur que mai deJordi Toms

  Est previst que per Sant Jordi s'editi un petitrecull amb les obres guanyadores.

  apropava l'estudi fet sobre la cultura ibricai la seva connexi amb el jaciment trobat a lesMasies de Sant Miquel, a part d'oferir diferentinformaci sobre el nostre municipi.

  l'edifici del carrer Montserrat per import de6.861,40 euros i nou banc de fusta per al cursde puntes de coix per import de 331,24 euros.

  Departament de Medi Ambient i Habitatge,Ricard Fernndez Ontiveros, i l'alcalde deBanyeres del Peneds, Avelino Menndez.Els nous habitatges seran de compra venda

  per a famlies joves amb residncia habituali permanent o b amb lloc de treball enaquest municipi. L'Ajuntament de Banyeresdel Peneds i la Generalitat de Catalunyaparticiparan en la definici dels criterisd'adjudicaci.

  L'Ajuntament cedeix el terreny i la DirecciGeneral d'Habitatge, a travs de l'InstitutCatal del Sl, construir aquests habitatgesen dues finques situades al Pla parcialsubsector B, al cam de l'Arbo.

  Els nous habitatges incorporaran els criterisde sostenibilitat i ecoeficincia en els edificisque el Departament de Medi Ambient iHabitatge ha elaborat.

 • El passat 4 de novembre el Sr. PasqualMaragall, president honorfic del Centenaridel naixement de Josep Caas, va visitar elmuseu banyerenc juntament amb tota lacomitiva que l'acompanyava. Va rebre unavisita guiada on se li van explicar els tretsfonamentals de la trajectria de l'artista, ival a dir que el President va expressar ungran inters fent contnues preguntes sobrel'obra i vida de J. Caas. En acabar elrecorregut el regidor de cultura, Sr. LuisSurez, li va fer lliurament de la primerareproducci a escala i en bronze de la DonaEncantada, que forma part de la srie de 100produdes amb motiu del centenari.

  Els vuit tallers municipals que s'imparteixenal Centre Cvic Ernest Lluch porten funcionantdes de principis d'octubre i finalitzaran afinals de juny.Destaquem que hi ha tallers que porten msde deu anys de rodatge, com per exemple elde Puntes de Coix, i d'altres de ms recentsper tamb de gran xit com el de pintura.Durant aquest curs 2005/06 algunes inversionshan estat destinades a diferents tallers, tals el cas del taller de costura amb unamquina de cosir nova amb un cost de 360euros, separaci del taller de pintura i dibuixde la resta del local de la primera planta de

  El dia 2 de desembre es va inaugurar al MuseuComarcal de l'Urgell (Trrega) la mostraitinerant Centenari Josep Caas. Va presentarl'acte el Sr. Jaume Espinagosa, director delmuseu, qui don la paraula al President dela Fundaci Josep Caas: Avelino Menndez,que va fer un reps per la trajectria artsticai personal de Caas. Va cloure la presentaciel primer tinent d'alcalde de la ciutat: Sr.Jaume Ramon. Cal destacar la bona acollidaque la gent de la poblaci va donar a lamostra, doncs en un dia on el fred i la plujapodien deslluir la inauguraci, la resposta depblic va ser excellent. Lexposici rest a laciutat fins el 18 de desembre.

  de Banyeres del Peneds per a la construccide 39 habitatges amb protecci oficial al PlaParcial del Subsector B del Sector S-1 Camde l'Arbo.L'esmentat conveni ha estat signat el passat23 de desembre pel secretari d'Habitatge del

  El passat 24 de novembre, a la Junta deGovern Local, es va aprovar el conveni entreel Departament de Medi Ambient i Habitatgede la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament

  La nova llar d'infants dna servei per a 41places. Construda en un solar de 849,79m2,t una superfcie total construda de260,30m2, dels quals 212,60m2 sn tils.Les inversions ascendeixen a 359.985,29 euros(60 milions de les antigues pessetes, quantitatque ja ha estat abonada per lAjuntamentde Banyeres) i es disposa, inicialment, d'unasubvenci d'Ensenyament de 76.785 euros,i s'est tramitant l'ampliaci. LAjuntamentja ha fet efectiu el pagament de la totalitatde la inversi.

  L'empresa constructora ha estat Algeco.

  Es tracta d'un disseny relativament singulari est dotada de climatitzaci. L'accs al'interior de l'escola bressol s'efectua per laporxada d'entrada, des d'on s'accedeix alvestbul i des d'ell es produeix l'accs a lesdiferents aules i estances. Totes les aulestenen accs directe al pati.

  El 4 de novembre el nostre municipi va rebrela visita del Molt Hble. Sr. Pasqual Maragall,

  President de la Generalitat de Catalunya.Els actes comenaven amb la signatura alllibre d'honor de l'Ajuntament a la Sala dePlens. Seguidament es va visitar el MuseuJosep Caas i a continuaci, desprs derecrrer a peu diferents carrers del poble, esva arribar a l'Escola Bressol Marta Mata. Lainauguraci va concloure amb diversosparlaments, entre ells el del Molt Hble. Sr.Pasqual Maragall i de l'Exma. Sra. MartaMata, Presidenta del Consell Escolar de l'Estati filla illustre de Banyeres.

  El passat 16 de desembre va ser inaugurat elnou equipament hotel d'entitats i localsd'activitats empresarials situat al carrer MestreGell cantonada Josep Caas. La inauguraciva anar a crrec de l'alcalde del poble i del'Illm. Sr. Joan Aregio, President de laDiputaci de Tarragona, tamb es va comptaramb la presncia de la Sra. Teresa Felip,directora territorial de cultura de Tarragona.L'Ajuntament de Banyeres del Penedsmitjanant una permuta d'un terrenymunicipal ha construt un edifici de plantabaixa i dos pisos de superfcie total construdade 300,39 m2 i una superfcie total til de248,72m2.La planta baixa est destinada a magatzemmunicipal. La primera planta per adependncies per a entitats socioculturals iesportives i la segona planta disposa de cincdespatxos per a professionals, zona devestbul-escala i distribudor.La situaci del municipi i la manca de localsper a activitats professionals fa que qualsevoljove li sigui molt difcil iniciar-se en les

  L'Ajuntament de Banyeres del Penedssignar amb l'Ajuntament del Vendrell unconveni de collaboraci en relaci apoltiques de foment de l'ocupaci.

  La durada d'aquest conveni est previst quesigui d'un any.L'Ajuntament del Vendrell posa a disposicide l'Ajuntament de Banyeres del Peneds lasegent tipologia de serveis:

  1- Suport assistencial en disseny de projectesocupacionals i de desenvolupament local.

  Al Ple que tingu lloc el passat 1 de desembrees van prendre entre d'altres, els segentsacords:

  PRESA DE POSESSI DEL CRREC DEREGIDOR

  Es va designar com a regidor encarregat del'rea d'Hisenda al Sr. Alcalde, AvelinoMenndez Surez, qui tamb mant lesfuncions de Pol t ica Territor ial dePlanejament, i com a regidor encarregat del'rea del Territori pel que fa a la gesti idisciplina urbanstica, activitats i rea deFestes al Sr. Joan Roig Soria.

  Joan Roig substitueix a Tatiana HidalgoMartnez que present la dimissi per nopoder dedicar- se suf i c ientment al'Ajuntament per raons de treball i estudis.

  PROJECTE DE MODIF ICACIPUNTUAL DE LES NORM ESSUBSIDIRIES DE BANYERES DELPENEDS EN L'MBIT DE LACOOPERATIVA

  Continuant en donar soluci a la crisiplantejada en la gesti econmica de laCooperativa de Banyeres s'ha aprovatinicialment el projecte de modificaci puntualde les normes subsidiries de Banyeres delPeneds a l'mbit de la Cooperativa.

  El celler i rea de dipsits i magatzem de lacarretera de l' Arbo, passen de ser zonad'equipaments a zona residencial amb baixoscomercials.

  APROVACI INICIAL DEL PROJECTE DEMODIFICACI PUNTUAL DE LESNORMES SUBSIDIRIES DE BANYERESDEL PENEDS SECTOR ELS BOSCOS

  Aprovat inicialment el projecte de modificacipuntual de les normes subsidiries deBanyeres del Peneds que afecta al SectorEls Boscos, redactat pels tcnics Estudi GRVarquitectes i formulat per l'Ajuntament.

  APROVACI PROVISIONAL DEL PLAPARCIAL URBANSTIC SECTOR S-7B

  Aprovat provisionalment el pla parcialurbanstic corresponent al Sector S-7B delterme municipal de Banyeres del Peneds(zona industrial en Saifores, entre carreteraTP 2124 i cam de Les Masies de Sant Miquel).

  Al Ple que tingu lloc el 15 de desembre esva prendre entre d'altres, el segent acord:

  IMPOSICI I ORDENACI DECONTRIBUCIONS ESPECIALS A L'OBRAD'URBANITZACI DEL CARRER 3 DE LAZONA DEL SUBSECTOR B DEL SECTORS-1 CAM DE L'ARBO

  S'imposen les contribucions especials com aconseqncia de l'execuci de l'obrad'Urbanitzaci del carrer 3 de la zona Camde l'Arbo, la quantitat que s'han de repartirels beneficiaris ascendeix a 11.295,18 euros,corresponents al 60% del cost de l'obra, laresta lassumeix lajuntament.

  activitats empresarials i professionals. s peraquest motiu que la segona planta s'habilitaper a locals per a joves emprenedors.Es tracta de facilitar i fomentar entre els jovesdel municipi la conscienciaci d'iniciativesempresarials oferint un equipament ambserveis per al seu primer establiment.

  2- Recerca de vies de finanament peldesenvolupament de projectes ocupacionalsi de desenvolupament local.3- Preparaci ntegre dels projectes omemries de les actuacions susceptibles desollicitar una subvenci.4- Preparaci de les accions i recerca decollaboraci externs (experts, consultors, etc.)5- Execuci directe de determinades accions.6- Elaboraci de memries finals d'avaluacii justificaci econmica de les accions.L' Ajuntament de Banyeres assumir lesdespeses d'alguns dels apartats anteriors.

  Enguany l'Ajuntament de Banyeres tamb vaparticipar amb un espai a la Fira de SantaTeresa del Vendrell que es celebrava del 12 al16 d'octubre. En aquesta ocasi l'estand

  El 22 de desembre s'inaugur a la Sala Portaldel Pardo del Vendrell la mateixa exposiciitinerant, on es va poder veure fins el 15 degener. Aquesta exposici clour el seurecorregut a la vila de Sitges, on Caas vapassar part de la seva joventut.

  Segons es va informar al butllet anterior, laFundaci Josep Caas ha signat un convenide donaci amb el Sr. Josep Mir. Es tracta de2 escultures en bronze i 2 dibuixos de Caas,aix com d'una pintura a l'oli del seu pare,Joaquim Mir, on es veu l'escultor banyerencen una sessi de treball.

  D'altra banda, el passat 24 de novembre, elConsell Rector de la Fundaci Josep Caas,va aprovar inicialment el pressupost per al'exercici 2006 que ascendeix a 57.186 euros,els quals provenen dels recursos ordinaris del'Ajuntament de Banyeres del Peneds.

  Divendres 16 de desembre a les 7 de la tardaes celebr l'acte de lliurament dels PremisLiteraris del Primer Concurs de Narrativa Breudel nostre poble.

  Van ser un conjunt de 23 obres presentadesprocedents d'autors de diferents indretsgeogrfics: Lleida, Barcelona, Vilafranca,Calafell, Vilanova, Salou, Reus, El Vendrell,Santa Oliva i tamb Banyeres.El jurat estava compost per Mata Mata, RoserGuasch i Elisa Ferr. Tres dones estretamentlligades a la literatura i dues d'elles tamblligades a Banyeres.

  El veredicte fou:- Primer Premi: La carta d'En Roc de MiquelBov- Segon Premi: Busca debajo del olmo deIsabel Goig- Tercer Premi: Mans d'aigua de JoanFontanals- Menci especial: Ms pur que mai deJordi Toms

  Est previst que per Sant Jordi s'editi un petitrecull amb les obres guanyadores.

  apropava l'estudi fet sobre la cultura ibricai la seva connexi amb el jaciment trobat a lesMasies de Sant Miquel, a part d'oferir diferentinformaci sobre el nostre municipi.

  l'edifici del carrer Montserrat per import de6.861,40 euros i nou banc de fusta per al cursde puntes de coix per import de 331,24 euros.

  Departament de Medi Ambient i Habitatge,Ricard Fernndez Ontiveros, i l'alcalde deBanyeres del Peneds, Avelino Menndez.Els nous habitatges seran de compra venda

  per a famlies joves amb residncia habituali permanent o b amb lloc de treball enaquest municipi. L'Ajuntament de Banyeresdel Peneds i la Generalitat de Catalunyaparticiparan en la definici dels criterisd'adjudicaci.

  L'Ajuntament cedeix el terreny i la DirecciGeneral d'Habitatge, a travs de l'InstitutCatal del Sl, construir aquests habitatgesen dues finques situades al Pla parcialsubsector B, al cam de l'Arbo.

  Els nous habitatges incorporaran els criterisde sostenibilitat i ecoeficincia en els edificisque el Departament de Medi Ambient iHabitatge ha elaborat.

 • El passat 4 de novembre el Sr. PasqualMaragall, president honorfic del Centenaridel naixement de Josep Caas, va visitar elmuseu banyerenc juntament amb tota lacomitiva que l'acompanyava. Va rebre unavisita guiada on se li van explicar els tretsfonamentals de la trajectria de l'artista, ival a dir que el President va expressar ungran inters fent contnues preguntes sobrel'obra i vida de J. Caas. En acabar elrecorregut el regidor de cultura, Sr. LuisSurez, li va fer lliurament de la primerareproducci a escala i en bronze de la DonaEncantada, que forma part de la srie de 100produdes amb motiu del centenari.

  Els vuit tallers municipals que s'imparteixenal Centre Cvic Ernest Lluch porten funcionantdes de principis d'octubre i finalitzaran afinals de juny.Destaquem que hi ha tallers que porten msde deu anys de rodatge, com per exemple elde Puntes de Coix, i d'altres de ms recentsper tamb de gran xit com el de pintura.Durant aquest curs 2005/06 algunes inversionshan estat destinades a diferents tallers, tals el cas del taller de costura amb unamquina de cosir nova amb un cost de 360euros, separaci del taller de pintura i dibuixde la resta del local de la primera planta de

  El dia 2 de desembre es va inaugurar al MuseuComarcal de l'Urgell (Trrega) la mostraitinerant Centenari Josep Caas. Va presentarl'acte el Sr. Jaume Espinagosa, director delmuseu, qui don la paraula al President dela Fundaci Josep Caas: Avelino Menndez,que va fer un reps per la trajectria artsticai personal de Caas. Va cloure la presentaciel primer tinent d'alcalde de la ciutat: Sr.Jaume Ramon. Cal destacar la bona acollidaque la gent de la poblaci va donar a lamostra, doncs en un dia on el fred i la plujapodien deslluir la inauguraci, la resposta depblic va ser excellent. Lexposici rest a laciutat fins el 18 de desembre.

  de Banyeres del Peneds per a la construccide 39 habitatges amb protecci oficial al PlaParcial del Subsector B del Sector S-1 Camde l'Arbo.L'esmentat conveni ha estat signat el passat23 de desembre pel secretari d'Habitatge del

  El passat 24 de novembre, a la Junta deGovern Local, es va aprovar el conveni entreel Departament de Medi Ambient i Habitatgede la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament

  La nova llar d'infants dna servei per a 41places. Construda en un solar de 849,79m2,t una superfcie total construda de260,30m2, dels quals 212,60m2 sn tils.Les inversions ascendeixen a 359.985,29 euros(60 milions de les antigues pessetes, quantitatque ja ha estat abonada per lAjuntamentde Banyeres) i es disposa, inicialment, d'unasubvenci d'Ensenyament de 76.785 euros,i s'est tramitant l'ampliaci. LAjuntamentja ha fet efectiu el pagament de la totalitatde la inversi.

  L'empresa constructora ha estat Algeco.

  Es tracta d'un disseny relativament singulari est dotada de climatitzaci. L'accs al'interior de l'escola bressol s'efectua per laporxada d'entrada, des d'on s'accedeix alvestbul i des d'ell es produeix l'accs a lesdiferents aules i estances. Totes les aulestenen accs directe al pati.

  El 4 de novembre el nostre municipi va rebrela visita del Molt Hble. Sr. Pasqual Maragall,

  President de la Generalitat de Catalunya.Els actes comenaven amb la signatura alllibre d'honor de l'Ajuntament a la Sala dePlens. Seguidament es va visitar el MuseuJosep Caas i a continuaci, desprs derecrrer a peu diferents carrers del poble, esva arribar a l'Escola Bressol Marta Mata. Lainauguraci va concloure amb diversosparlaments, entre ells el del Molt Hble. Sr.Pasqual Maragall i de l'Exma. Sra. MartaMata, Presidenta del Consell Escolar de l'Estati filla illustre de Banyeres.

  El passat 16 de desembre va ser inaugurat elnou equipament hotel d'entitats i localsd'activitats empresarials situat al carrer MestreGell cantonada Josep Caas. La inauguraciva anar a crrec de l'alcalde del poble i del'Illm. Sr. Joan Aregio, President de laDiputaci de Tarragona, tamb es va comptaramb la presncia de la Sra. Teresa Felip,directora territorial de cultura de Tarragona.L'Ajuntament de Banyeres del Penedsmitjanant una permuta d'un terrenymunicipal ha construt un edifici de plantabaixa i dos pisos de superfcie total construdade 300,39 m2 i una superfcie total til de248,72m2.La planta baixa est destinada a magatzemmunicipal. La primera planta per adependncies per a entitats socioculturals iesportives i la segona planta disposa de cincdespatxos per a professionals, zona devestbul-escala i distribudor.La situaci del municipi i la manca de localsper a activitats professionals fa que qualsevoljove li sigui molt difcil iniciar-se en les

  L'Ajuntament de Banyeres del Penedssignar amb l'Ajuntament del Vendrell unconveni de collaboraci en relaci apoltiques de foment de l'ocupaci.

  La durada d'aquest conveni est previst quesigui d'un any.L'Ajuntament del Vendrell posa a disposicide l'Ajuntament de Banyeres del Peneds lasegent tipologia de serveis:

  1- Suport assistencial en disseny de projectesocupacionals i de desenvolupament local.

  Al Ple que tingu lloc el passat 1 de desembrees van prendre entre d'altres, els segentsacords:

  PRESA DE POSESSI DEL CRREC DEREGIDOR

  Es va designar com a regidor encarregat del'rea d'Hisenda al Sr. Alcalde, AvelinoMenndez Surez, qui tamb mant lesfuncions de Pol t ica Territor ial dePlanejament, i com a regidor encarregat del'rea del Territori pel que fa a la gesti idisciplina urbanstica, activitats i rea deFestes al Sr. Joan Roig Soria.

  Joan Roig substitueix a Tatiana HidalgoMartnez que present la dimissi per nopoder dedicar- se suf i c ientment al'Ajuntament per raons de treball i estudis.

  PROJECTE DE MODIF ICACIPUNTUAL DE LES NORM ESSUBSIDIRIES DE BANYERES DELPENEDS EN L'MBIT DE LACOOPERATIVA

  Continuant en donar soluci a la crisiplantejada en la gesti econmica de laCooperativa de Banyeres s'ha aprovatinicialment el projecte de modificaci puntualde les normes subsidiries de Banyeres delPeneds a l'mbit de la Cooperativa.

  El celler i rea de dipsits i magatzem de lacarretera de l' Arbo, passen de ser zonad'equipaments a zona residencial amb baixoscomercials.

  APROVACI INICIAL DEL PROJECTE DEMODIFICACI PUNTUAL DE LESNORMES SUBSIDIRIES DE BANYERESDEL PENEDS SECTOR ELS BOSCOS

  Aprovat inicialment el projecte de modificacipuntual de les normes subsidiries deBanyeres del Peneds que afecta al SectorEls Boscos, redactat pels tcnics Estudi GRVarquitectes i formulat per l'Ajuntament.

  APROVACI PROVISIONAL DEL PLAPARCIAL URBANSTIC SECTOR S-7B

  Aprovat provisionalment el pla parcialurbanstic corresponent al Sector S-7B delterme municipal de Banyeres del Peneds(zona industrial en Saifores, entre carreteraTP 2124 i cam de Les Masies de Sant Miquel).

  Al Ple que tingu lloc el 15 de desembre esva prendre entre d'altres, el segent acord:

  IMPOSICI I ORDENACI DECONTRIBUCIONS ESPECIALS A L'OBRAD'URBANITZACI DEL CARRER 3 DE LAZONA DEL SUBSECTOR B DEL SECTORS-1 CAM DE L'ARBO

  S'imposen les contribucions especials com aconseqncia de l'execuci de l'obrad'Urbanitzaci del carrer 3 de la zona Camde l'Arbo, la quantitat que s'han de repartirels beneficiaris ascendeix a 11.295,18 euros,corresponents al 60% del cost de l'obra, laresta lassumeix lajuntament.

  activitats empresarials i professionals. s peraquest motiu que la segona planta s'habilitaper a locals per a joves emprenedors.Es tracta de facilitar i fomentar entre els jovesdel municipi la conscienciaci d'iniciativesempresarials oferint un equipament ambserveis per al seu primer establiment.

  2- Recerca de vies de finanament peldesenvolupament de projectes ocupacionalsi de desenvolupament local.3- Preparaci ntegre dels projectes omemries de les actuacions susceptibles desollicitar una subvenci.4- Preparaci de les accions i recerca decollaboraci externs (experts, consultors, etc.)5- Execuci directe de determinades accions.6- Elaboraci de memries finals d'avaluacii justificaci econmica de les accions.L' Ajuntament de Banyeres assumir lesdespeses d'alguns dels apartats anteriors.

  Enguany l'Ajuntament de Banyeres tamb vaparticipar amb un espai a la Fira de SantaTeresa del Vendrell que es celebrava del 12 al16 d'octubre. En aquesta ocasi l'estand

  El 22 de desembre s'inaugur a la Sala Portaldel Pardo del Vendrell la mateixa exposiciitinerant, on es va poder veure fins el 15 degener. Aquesta exposici clour el seurecorregut a la vila de Sitges, on Caas vapassar part de la seva joventut.

  Segons es va informar al butllet anterior, laFundaci Josep Caas ha signat un convenide donaci amb el Sr. Josep Mir. Es tracta de2 escultures en bronze i 2 dibuixos de Caas,aix com d'una pintura a l'oli del seu pare,Joaquim Mir, on es veu l'escultor banyerencen una sessi de treball.

  D'altra banda, el passat 24 de novembre, elConsell Rector de la Fundaci Josep Caas,va aprovar inicialment el pressupost per al'exercici 2006 que ascendeix a 57.186 euros,els quals provenen dels recursos ordinaris del'Ajuntament de Banyeres del Peneds.

  Divendres 16 de desembre a les 7 de la tardaes celebr l'acte de lliurament dels PremisLiteraris del Primer Concurs de Narrativa Breudel nostre poble.

  Van ser un conjunt de 23 obres presentadesprocedents d'autors de diferents indretsgeogrfics: Lleida, Barcelona, Vilafranca,Calafell, Vilanova, Salou, Reus, El Vendrell,Santa Oliva i tamb Banyeres.El jurat estava compost per Mata Mata, RoserGuasch i Elisa Ferr. Tres dones estretamentlligades a la literatura i dues d'elles tamblligades a Banyeres.

  El veredicte fou:- Primer Premi: La carta d'En Roc de MiquelBov- Segon Premi: Busca debajo del olmo deIsabel Goig- Tercer Premi: Mans d'aigua de JoanFontanals- Menci especial: Ms pur que mai deJordi Toms

  Est previst que per Sant Jordi s'editi un petitrecull amb les obres guanyadores.

  apropava l'estudi fet sobre la cultura ibricai la seva connexi amb el jaciment trobat a lesMasies de Sant Miquel, a part d'oferir diferentinformaci sobre el nostre municipi.

  l'edifici del carrer Montserrat per import de6.861,40 euros i nou banc de fusta per al cursde puntes de coix per import de 331,24 euros.

  Departament de Medi Ambient i Habitatge,Ricard Fernndez Ontiveros, i l'alcalde deBanyeres del Peneds, Avelino Menndez.Els nous habitatges seran de compra venda

  per a famlies joves amb residncia habituali permanent o b amb lloc de treball enaquest municipi. L'Ajuntament de Banyeresdel Peneds i la Generalitat de Catalunyaparticiparan en la definici dels criterisd'adjudicaci.

  L'Ajuntament cedeix el terreny i la DirecciGeneral d'Habitatge, a travs de l'InstitutCatal del Sl, construir aquests habitatgesen dues finques situades al Pla parcialsubsector B, al cam de l'Arbo.

  Els nous habitatges incorporaran els criterisde sostenibilitat i ecoeficincia en els edificisque el Departament de Medi Ambient iHabitatge ha elaborat.

 • El passat 4 de novembre el Sr. PasqualMaragall, president honorfic del Centenaridel naixement de Josep Caas, va visitar elmuseu banyerenc juntament amb tota lacomitiva que l'acompanyava. Va rebre unavisita guiada on se li van explicar els tretsfonamentals de la trajectria de l'artista, ival a dir que el President va expressar ungran inters fent contnues preguntes sobrel'obra i vida de J. Caas. En acabar elrecorregut el regidor de cultura, Sr. LuisSurez, li va fer lliurament de la primerareproducci a escala i en bronze de la DonaEncantada, que forma part de la srie de 100produdes amb motiu del centenari.

  Els vuit tallers municipals que s'imparteixenal Centre Cvic Ernest Lluch porten funcionantdes de principis d'octubre i finalitzaran afinals de juny.Destaquem que hi ha tallers que porten msde deu anys de rodatge, com per exemple elde Puntes de Coix, i d'altres de ms recentsper tamb de gran xit com el de pintura.Durant aquest curs 2005/06 algunes inversionshan estat destinades a diferents tallers, tals el cas del taller de costura amb unamquina de cosir nova amb un cost de 360euros, separaci del taller de pintura i dibuixde la resta del local de la primera planta de

  El dia 2 de desembre es va inaugurar al MuseuComarcal de l'Urgell (Trrega) la mostraitinerant Centenari Josep Caas. Va presentarl'acte el Sr. Jaume Espinagosa, director delmuseu, qui don la paraula al President dela Fundaci Josep Caas: Avelino Menndez,que va fer un reps per la trajectria artsticai personal de Caas. Va cloure la presentaciel primer tinent d'alcalde de la ciutat: Sr.Jaume Ramon. Cal destacar la bona acollidaque la gent de la poblaci va donar a lamostra, doncs en un dia on el fred i la plujapodien deslluir la inauguraci, la resposta depblic va ser excellent. Lexposici rest a laciutat fins el 18 de desembre.

  de Banyeres del Peneds per a la construccide 39 habitatges amb protecci oficial al PlaParcial del Subsector B del Sector S-1 Camde l'Arbo.L'esmentat conveni ha estat signat el passat23 de desembre pel secretari d'Habitatge del

  El passat 24 de novembre, a la Junta deGovern Local, es va aprovar el conveni entreel Departament de Medi Ambient i Habitatgede la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament

  La nova llar d'infants dna servei per a 41places. Construda en un solar de 849,79m2,t una superfcie total construda de260,30m2, dels quals 212,60m2 sn tils.Les inversions ascendeixen a 359.985,29 euros(60 milions de les antigues pessetes, quantitatque ja ha estat abonada per lAjuntamentde Banyeres) i es disposa, inicialment, d'unasubvenci d'Ensenyament de 76.785 euros,i s'est tramitant l'ampliaci. LAjuntamentja ha fet efectiu el pagament de la totalitatde la inversi.

  L'empresa constructora ha estat Algeco.

  Es tracta d'un disseny relativament singulari est dotada de climatitzaci. L'accs al'interior de l'escola bressol s'efectua per laporxada d'entrada, des d'on s'accedeix alvestbul i des d'ell es produeix l'accs a lesdiferents aules i estances. Totes les aulestenen accs directe al pati.

  El 4 de novembre el nostre municipi va rebrela visita del Molt Hble. Sr. Pasqual Maragall,

  President de la Generalitat de Catalunya.Els actes comenaven amb la signatura alllibre d'honor de l'Ajuntament a la Sala dePlens. Seguidament es va visitar el MuseuJosep Caas i a continuaci, desprs derecrrer a peu diferents carrers del poble, esva arribar a l'Escola Bressol Marta Mata. Lainauguraci va concloure amb diversosparlaments, entre ells el del Molt Hble. Sr.Pasqual Maragall i de l'Exma. Sra. MartaMata, Presidenta del Consell Escolar de l'Estati filla illustre de Banyeres.

  El passat 16 de desembre va ser inaugurat elnou equipament hotel d'entitats i localsd'activitats empresarials situat al carrer MestreGell cantonada Josep Caas. La inauguraciva anar a crrec de l'alcalde del poble i del'Illm. Sr. Joan Aregio, President de laDiputaci de Tarragona, tamb es va comptaramb la presncia de la Sra. Teresa Felip,directora territorial de cultura de Tarragona.L'Ajuntament de Banyeres del Penedsmitjanant una permuta d'un terrenymunicipal ha construt un edifici de plantabaixa i dos pisos de superfcie total construdade 300,39 m2 i una superfcie total til de248,72m2.La planta baixa est destinada a magatzemmunicipal. La primera planta per adependncies per a entitats socioculturals iesportives i la segona planta disposa de cincdespatxos per a professionals, zona devestbul-escala i distribudor.La situaci del municipi i la manca de localsper a activitats professionals fa que qualsevoljove li sigui molt difcil iniciar-se en les

  L'Ajuntament de Banyeres del Penedssignar amb l'Ajuntament del Vendrell unconveni de collaboraci en relaci apoltiques de foment de l'ocupaci.

  La durada d'aquest conveni est previst quesigui d'un any.L'Ajuntament del Vendrell posa a disposicide l'Ajuntament de Banyeres del Peneds lasegent tipologia de serveis:

  1- Suport assistencial en disseny de projectesocupacionals i de desenvolupament local.

  Al Ple que tingu lloc el passat 1 de desembrees van prendre entre d'altres, els segentsacords:

  PRESA DE POSESSI DEL CRREC DEREGIDOR

  Es va designar com a regidor encarregat del'rea d'Hisenda al Sr. Alcalde, AvelinoMenndez Surez, qui tamb mant lesfuncions de Pol t ica Territor ial dePlanejament, i com a regidor encarregat del'rea del Territori pel que fa a la gesti idisciplina urbanstica, activitats i rea deFestes al Sr. Joan Roig Soria.

  Joan Roig substitueix a Tatiana HidalgoMartnez que present la dimissi per nopoder dedicar- se suf i c ientment al'Ajuntament per raons de treball i estudis.

  PROJECTE DE MODIF ICACIPUNTUAL DE LES NORM ESSUBSIDIRIES DE BANYERES DELPENEDS EN L'MBIT DE LACOOPERATIVA

  Continuant en donar soluci a la crisiplantejada en la gesti econmica de laCooperativa de Banyeres s'ha aprovatinicialment el projecte de modificaci puntualde les normes subsidiries de Banyeres delPeneds a l'mbit de la Cooperativa.

  El celler i rea de dipsits i magatzem de lacarretera de l' Arbo, passen de ser zonad'equipaments a zona residencial amb baixoscomercials.

  APROVACI INICIAL DEL PROJECTE DEMODIFICACI PUNTUAL DE LESNORMES SUBSIDIRIES DE BANYERESDEL PENEDS SECTOR ELS BOSCOS

  Aprovat inicialment el projecte de modificacipuntual de les normes subsidiries deBanyeres del Peneds que afecta al SectorEls Boscos, redactat pels tcnics Estudi GRVarquitectes i formulat per l'Ajuntament.

  APROVACI PROVISIONAL DEL PLAPARCIAL URBANSTIC SECTOR S-7B

  Aprovat provisionalment el pla parcialurbanstic corresponent al Sector S-7B delterme municipal de Banyeres del Peneds(zona industrial en Saifores, entre carreteraTP 2124 i cam de Les Masies de Sant Miquel).

  Al Ple que tingu lloc el 15 de desembre esva prendre entre d'altres, el segent acord:

  IMPOSICI I ORDENACI DECONTRIBUCIONS ESPECIALS A L'OBRAD'URBANITZACI DEL CARRER 3 DE LAZONA DEL SUBSECTOR B DEL SECTORS-1 CAM DE L'ARBO

  S'imposen les contribucions especials com aconseqncia de l'execuci de l'obrad'Urbanitzaci del carrer 3 de la zona Camde l'Arbo, la quantitat que s'han de repartirels beneficiaris ascendeix a 11.295,18 euros,corresponents al 60% del cost de l'obra, laresta lassumeix lajuntament.

  activitats empresarials i professionals. s peraquest motiu que la segona planta s'habilitaper a locals per a joves emprenedors.Es tracta de facilitar i fomentar entre els jovesdel municipi la conscienciaci d'iniciativ esempresarials oferint un equipame nt ambserveis per al seu primer establiment.

  2- Recerca de vies de finanament peldesenvolupament de projectes ocupacionalsi de desenvolupament local.3- Preparaci ntegre dels projectes omemries de les actuacions susceptibles desollicitar una subvenci.4- Preparaci de les accions i recerca decollaboraci externs (experts, consultors, etc.)5- Execuci directe de determinades accions.6- Elaboraci de memries finals d'avaluacii justificaci econmica de les accions.L' Ajunta ment de Banyeres assumir lesdespeses d'alguns dels apartats anteriors.

  Enguany l'Ajuntament de Banyeres tamb vaparticipar amb un espai a la Fira de SantaTeresa del Vendrell que es celebrava del 12 al16 d'octubre. En aquesta ocasi l'estand

  El 22 de desembre s'inaugur a la Sala Portaldel Pardo del Vendrell la mateixa exposiciitinerant, on es va poder veure fins el 15 degener. Aquesta exposici clour el seurecorregut a la vila de Sitges, on Caas vapassar part de la seva joventut.

  Segons es va informar al butllet anterior, laFundaci Josep Caas ha signat un convenide donaci amb el Sr. Josep Mir. Es tracta de2 escultures en bronze i 2 dibuixos de Caas,aix com d'una pintura a l'oli del seu pare,Joaquim Mir, on es veu l'escultor banyerencen una sessi de treball.

  D'altra banda, el passat 24 de novembre, elConsell Rector de la Fundaci Josep Caas,va aprovar inicialment el pressupost per al'exercici 2006 que ascendeix a 57.186 euros,els quals provenen dels recursos ordinaris del'Ajuntament de Banyeres del Peneds.

  Divendres 16 de desembre a les 7 de la tardaes celebr l'acte de lliurament dels PremisLiteraris del Primer Concurs de Narrativa Breudel nostre poble.

  Van ser un conjunt de 23 obres presentadesprocedents d'autors de diferents indretsgeogrfics: Lleida, Barcelona, Vilafranca,Calafell, Vilanova, Salou, Reus, El Vendrell,Santa Oliva i tamb Banyeres.El jurat estava compost per Mata Mata, RoserGuasch i Elisa Ferr. Tres dones estretamentlligades a la literatura i dues d'elles tamblligades a Banyeres.

  El veredicte fou:- Primer Premi: La carta d'En Roc de MiquelBov- Segon Premi: Busca debajo del olmo deIsabel Goig- Tercer Premi: Mans d'aigua de JoanFontanals- Menci especial: Ms pur que mai deJordi Toms

  Est previst que per Sant Jordi s'editi un petitrecull amb les obres guanyadores.

  apropava l'estudi fet sobre la cultura ibricai la seva connexi amb el jaciment trobat a lesMasies de Sant Miquel, a part d'oferir diferentinformaci sobre el nostre municipi.

  l'edifici del carrer Montserrat per import de6.861,40 euros i nou banc de fusta per al cursde puntes de coix per import de 331,24 euros.

  Departament de Medi Ambient i Habitatge,Ricard Fernndez Ontiveros, i l'alcalde deBanyeres del Peneds, Avelino Menndez.Els nous habitatges seran de compra venda

  per a famlies joves amb residncia habituali permanent o b amb lloc de treball enaquest municipi. L'Ajuntament de Banyeresdel Peneds i la Generalitat de Catalunyaparticiparan en la definici dels criterisd'adjudicaci.

  L'Ajuntament cedeix el terreny i la DirecciGeneral d'Habitatge, a travs de l'InstitutCatal del Sl, construir aquests habitatgesen dues finques situades al Pla parcialsubsector B, al cam de l'Arbo.

  Els nous habitatges incorporaran els criterisde sostenibilitat i ecoeficincia en els edificisque el Departament de Medi Ambient iHabitatge ha elaborat.

 • El passat 4 de novembre el Sr. PasqualMaragall, president honorfic del Centenaridel naixement de Josep Caas, va visitar elmuseu banyerenc juntament amb tota lacomitiva que l'acompanyava. Va rebre unavisita guiada on se li van explicar els tretsfonamentals de la trajectria de l'artista, ival a dir que el President va expressar ungran inters fent contnues preguntes sobrel'obra i vida de J. Caas. En acabar elrecorregut el regidor de cultura, Sr. LuisSurez, li va fer lliurament de la primerareproducci a escala i en bronze de la DonaEncantada, que forma part de la srie de 100produdes amb motiu del centenari.

  Els vuit tallers municipals que s'imparteixenal Centre Cvic Ernest Lluch porten funcionantdes de principis d'octubre i finalitzaran afinals de juny.Destaquem que hi ha tallers que porten msde deu anys de rodatge, com per exemple elde Puntes de Coix, i d'altres de ms recentsper tamb de gran xit com el de pintura.Durant aquest curs 2005/06 algunes inversionshan estat destinades a diferents tallers, tals el cas del taller de costura amb unamquina de cosir nova amb un cost de 360euros, separaci del taller de pintura i dibuixde la resta del local de la primera planta de

  El dia 2 de desembre es va inaugurar al MuseuComarcal de l'Urgell (Trrega) la mostraitinerant Centenari Josep Caas. Va presentarl'acte el Sr. Jaume Espinagosa, director delmuseu, qui don la paraula al President dela Fundaci Josep Caas: Avelino Menndez,que va fer un reps per la trajectria artsticai personal de Caas. Va cloure la presentaciel primer tinent d'alcalde de la ciutat: Sr.Jaume Ramon. Cal destacar la bona acollidaque la gent de la poblaci va donar a lamostra, doncs en un dia on el fred i la plujapodien deslluir la inauguraci, la resposta depblic va ser excellent. Lexposici rest a laciutat fins el 18 de desembre.

  de Banyeres del Peneds per a la construccide 39 habitatges amb protecci oficial al PlaParcial del Subsector B del Sector S-1 Camde l'Arbo.L'esmentat conveni ha estat signat el passat23 de desembre pel secretari d'Habitatge del

  El passat 24 de novembre, a la Junta deGovern Local, es va aprovar el conveni entreel Departament de Medi Ambient i Habitatgede la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament

  La nova llar d'infants dna servei per a 41places. Construda en un solar de 849,79m2,t una superfcie total construda de260,30m2, dels quals 212,60m2 sn tils.Les inversions ascendeixen a 359.985,29 euros(60 milions de les antigues pessetes, quantitatque ja ha estat abonada per lAjuntamentde Banyeres) i es disposa, inicialment, d'unasubvenci d'Ensenyament de 76.785 euros,i s'est tramitant l'ampliaci. LAjuntamentja ha fet efectiu el pagament de la totalitatde la inversi.

  L'empresa constructora ha estat Algeco.

  Es tracta d'un disseny relativament singulari est dotada de climatitzaci. L'accs al'interior de l'escola bressol s'efectua per laporxada d'entrada, des d'on s'accedeix alvestbul i des d'ell es produeix l'accs a lesdiferents aules i estances. Totes les aulestenen accs directe al pati.

  El 4 de novembre el nostre municipi va rebrela visita del Molt Hble. Sr. Pasqual Maragall,

  President de la Generalitat de Catalunya.Els actes comenaven amb la signatura alllibre d'honor de l'Ajuntament a la Sala dePlens. Seguidament es va visitar el MuseuJosep Caas i a continuaci, desprs derecrrer a peu diferents carrers del poble, esva arribar a l'Escola Bressol Marta Mata. Lainauguraci va concloure amb diversosparlaments, entre ells el del Molt Hble. Sr.Pasqual Maragall i de l'Exma. Sra. MartaMata, Presidenta del Consell Escolar de l'Estati filla illustre de Banyeres.

  El passat 16 de desembre va ser inaugurat elnou equipament hotel d'entitats i localsd'activitats empresarials situat al carrer MestreGell cantonada Josep Caas. La inauguraciva anar a crrec de l'alcalde del poble i del'Illm. Sr. Joan Aregio, President de laDiputaci de Tarragona, tamb es va comptaramb la presncia de la Sra. Teresa Felip,directora territorial de cultura de Tarragona.L'Ajuntament de Banyeres del Penedsmitjanant una permuta d'un terrenymunicipal ha construt un edifici de plantabaixa i dos pisos de superfcie total construdade 300,39 m2 i una superfcie total til de248,72m2.La planta baixa est destinada a magatzemmunicipal. La primera planta per adependncies per a entitats socioculturals iesportives i la segona planta disposa de cincdespatxos per a professionals, zona devestbul-escala i distribudor.La situaci del municipi i la manca de localsper a activitats professionals fa que qualsevoljove li sigui molt difcil iniciar-se en les

  L'Ajuntament de Banyeres del Penedssignar amb l'Ajuntament del Vendrell unconveni de collaboraci en relaci apoltiques de foment de l'ocupaci.

  La durada d'aquest conveni est previst quesigui d'un any.L'Ajuntament del Vendrell posa a disposicide l'Ajuntament de Banyeres del Peneds lasegent tipologia de serveis:

  1- Suport assistencial en disseny de projectesocupacionals i de desenvolupament local.

  Al Ple que tingu lloc el passat 1 de desembrees van prendre entre d'altres, els segentsacords:

  PRESA DE POSESSI DEL CRREC DEREGIDOR

  Es va designar com a regidor encarregat del'rea d'Hisenda al Sr. Alcalde, AvelinoMenndez Surez, qui tamb mant lesfuncions de Pol t ica Territor ial dePlanejament, i com a regidor encarregat del'rea del Territori pel que fa a la gesti idisciplina urbanstica, activitats i rea deFestes al Sr. Joan Roig Soria.

  Joan Roig substitueix a Tatiana HidalgoMartnez que present la dimissi per nopoder dedicar- se suf i c ientment al'Ajuntament per raons de treball i estudis.

  PROJECTE DE MODIF ICACIPUNTUAL DE LES NORM ESSUBSIDIRIES DE BANYERES DELPENEDS EN L'MBIT DE LACOOPERATIVA

  Continuant en donar soluci a la crisiplantejada en la gesti econmica de laCooperativa de Banyeres s'ha aprovatinicialment el projecte de modificaci puntualde les normes subsidiries de Banyeres delPeneds a l'mbit de la Cooperativa.

  El celler i rea de dipsits i magatzem de lacarretera de l' Arbo, passen de ser zonad'equipaments a zona residencial amb baixoscomercials.

  APROVACI INICIAL DEL PROJECTE DEMODIFICACI PUNTUAL DE LESNORMES SUBSIDIRIES DE BANYERESDEL PENEDS SECTOR ELS BOSCOS

  Aprovat inicialment el projecte de modificacipuntual de les normes subsidiries deBanyeres del Peneds que afecta al SectorEls Boscos, redactat pels tcnics Estudi GRVarquitectes i formulat per l'Ajuntament.

  APROVACI PROVISIONAL DEL PLAPARCIAL URBANSTIC SECTOR S-7B

  Aprovat provisionalment el pla parcialurbanstic corresponent al Sector S-7B delterme municipal de Banyeres del Peneds(zona industrial en Saifores, entre carreteraTP 2124 i cam de Les Masies de Sant Miquel).

  Al Ple que tingu lloc el 15 de desembre esva prendre entre d'altres, el segent acord:

  IMPOSICI I ORDENACI DECONTRIBUCIONS ESPECIALS A L'OBRAD'URBANITZACI DEL CARRER 3 DE LAZONA DEL SUBSECTOR B DEL SECTORS-1 CAM DE L'ARBO

  S'imposen les contribucions especials com aconseqncia de l'execuci de l'obrad'Urbanitzaci del carrer 3 de la zona Camde l'Arbo, la quantitat que s'han de repartirels beneficiaris ascendeix a 11.295,18 euros,corresponents al 60% del cost de l'obra, laresta lassumeix lajuntament.

  activitats empresarials i professionals. s peraquest motiu que la segona planta s'habilitaper a locals per a joves emprenedors.Es tracta de facilitar i fomentar entre els jovesdel municipi la conscienciaci d'iniciativ esempresarials oferint un equipame nt ambserveis per al seu primer establiment.

  2- Recerca de vies de finanament peldesenvolupament de projectes ocupacionalsi de desenvolupament local.3- Preparaci ntegre dels projectes omemries de les actuacions susceptibles desollicitar una subvenci.4- Preparaci de les accions i recerca decollaboraci externs (experts, consultors, etc.)5- Execuci directe de determinades accions.6- Elaboraci de memries finals d'avaluacii justificaci econmica de les accions.L' Ajunta ment de Banyeres assumir lesdespeses d'alguns dels apartats anteriors.

  Enguany l'Ajuntament de Banyeres tamb vaparticipar amb un espai a la Fira de SantaTeresa del Vendrell que es celebrava del 12 al16 d'octubre. En aquesta ocasi l'estand

  El 22 de desembre s'inaugur a la Sala Portaldel Pardo del Vendrell la mateixa exposiciitinerant, on es va poder veure fins el 15 degener. Aquesta exposici clour el seurecorregut a la vila de Sitges, on Caas vapassar part de la seva joventut.

  Segons es va informar al butllet anterior, laFundaci Josep Caas ha signat un convenide donaci amb el Sr. Josep Mir. Es tracta de2 escultures en bronze i 2 dibuixos de Caas,aix com d'una pintura a l'oli del seu pare,Joaquim Mir, on es veu l'escultor banyerencen una sessi de treball.

  D'altra banda, el passat 24 de novembre, elConsell Rector de la Fundaci Josep Caas,va aprovar inicialment el pressupost per al'exercici 2006 que ascendeix a 57.186 euros,els quals provenen dels recursos ordinaris del'Ajuntament de Banyeres del Peneds.

  Divendres 16 de desembre a les 7 de la tardaes celebr l'acte de lliurament dels PremisLiteraris del Primer Concurs de Narrativa Breudel nostre poble.

  Van ser un conjunt de 23 obres presentadesprocedents d'autors de diferents indretsgeogrfics: Lleida, Barcelona, Vilafranca,Calafell, Vilanova, Salou, Reus, El Vendrell,Santa Oliva i tamb Banyeres.El jurat estava compost per Mata Mata, RoserGuasch i Elisa Ferr. Tres dones estretamentlligades a la literatura i dues d'elles tamblligades a Banyeres.

  El veredicte fou:- Primer Premi: La carta d'En Roc de MiquelBov- Segon Premi: Busca debajo del olmo deIsabel Goig- Tercer Premi: Mans d'aigua de JoanFontanals- Menci especial: Ms pur que mai deJordi Toms

  Est previst que per Sant Jordi s'editi un petitrecull amb les obres guanyadores.

  apropava l'estudi fet sobre la cultura ibricai la seva connexi amb el jaciment trobat a lesMasies de Sant Miquel, a part d'oferir diferentinformaci sobre el nostre municipi.

  l'edifici del carrer Montserrat per import de6.861,40 euros i nou banc de fusta per al cursde puntes de coix per import de 331,24 euros.

  Departament de Medi Ambient i Habitatge,Ricard Fernndez Ontiveros, i l'alcalde deBanyeres del Peneds, Avelino Menndez.Els nous habitatges seran de compra venda

  per a famlies joves amb residncia habituali permanent o b amb lloc de treball enaquest municipi. L'Ajuntament de Banyeresdel Peneds i la Generalitat de Catalunyaparticiparan en la definici dels criterisd'adjudicaci.

  L'Ajuntament cedeix el terreny i la DirecciGeneral d'Habitatge, a travs de l'InstitutCatal del Sl, construir aquests habitatgesen dues finques situades al Pla parcialsubsector B, al cam de l'Arbo.

  Els nous habitatges incorporaran els criterisde sostenibilitat i ecoeficincia en els edificisque el Departament de Medi Ambient iHabitatge ha elaborat.

 • El passat 4 de novembre el Sr. PasqualMaragall, president honorfic del Centenaridel naixement de Josep Caas, va visitar elmuseu banyerenc juntament amb tota lacomitiva que l'acompanyava. Va rebre unavisita guiada on se li van explicar els tretsfonamentals de la trajectria de l'artista, ival a dir que el President va expressar ungran inters fent contnues preguntes sobrel'obra i vida de J. Caas. En acabar elrecorregut el regidor de cultura, Sr. LuisSurez, li va fer lliurament de la primerareproducci a escala i en bronze de la DonaEncantada, que forma part de la srie de 100produdes amb motiu del centenari.

  Els vuit tallers municipals que s'imparteixenal Centre Cvic Ernest Lluch porten funcionantdes de principis d'octubre i finalitzaran afinals de juny.Destaquem que hi ha tallers que porten msde deu anys de rodatge, com per exemple elde Puntes de Coix, i d'altres de ms recentsper tamb de gran xit com el de pintura.Durant aquest curs 2005/06 algunes inversionshan estat destinades a diferents tallers, tals el cas del taller de costura amb unamquina de cosir nova amb un cost de 360euros, separaci del taller de pintura i dibuixde la resta del local de la primera planta de

  El dia 2 de desembre es va inaugurar al MuseuComarcal de l'Urgell (Trrega) la mostraitinerant Centenari Josep Caas. Va presentarl'acte el Sr. Jaume Espinagosa, director delmuseu, qui don la paraula al President dela Fundaci Josep Caas: Avelino Menndez,que va fer un reps per la trajectria artsticai personal de Caas. Va cloure la presentaciel primer tinent d'alcalde de la ciutat: Sr.Jaume Ramon. Cal destacar la bona acollidaque la gent de la poblaci va donar a lamostra, doncs en un dia on el fred i la plujapodien deslluir la inauguraci, la resposta depblic va ser excellent. Lexposici rest a laciutat fins el 18 de desembre.

  de Banyeres del Peneds per a la construccide 39 habitatges amb protecci oficial al PlaParcial del Subsector B del Sector S-1 Camde l'Arbo.L'esmentat conveni ha estat signat el passat23 de desembre pel secretari d'Habitatge del

  El passat 24 de novembre, a la Junta deGovern Local, es va aprovar el conveni entreel Departament de Medi Ambient i Habitatgede la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament

  La nova llar d'infants dna servei per a 41places. Construda en un solar de 849,79m2,t una superfcie total construda de260,30m2, dels quals 212,60m2 sn tils.Les inversions ascendeixen a 359.985,29 euros(60 milions de les antigues pessetes, quantitatque ja ha estat abonada per lAjuntamentde Banyeres) i es disposa, inicialment, d'unasubvenci d'Ensenyament de 76.785 euros,i s'est tramitant l'ampliaci. LAjuntamentja ha fet efectiu el pagament de la totalitatde la inversi.

  L'empresa constructora ha estat Algeco.

  Es tracta d'un disseny relativament singulari est dotada de climatitzaci. L'accs al'interior de l'escola bressol s'efectua per laporxada d'entrada, des d'on s'accedeix alvestbul i des d'ell es produeix l'accs a lesdiferents aules i estances. Totes les aulestenen accs directe al pati.

  El 4 de novembre el nostre municipi va rebrela visita del Molt Hble. Sr. Pasqual Maragall,

  President de la Generalitat de Catalunya.Els actes comenaven amb la signatura alllibre d'honor de l'Ajuntament a la Sala dePlens. Seguidament es va visitar el MuseuJosep Caas i a continuaci, desprs derecrrer a peu diferents carrers del poble, esva arribar a l'Escola Bressol Marta Mata. Lainauguraci va concloure amb diversosparlaments, entre ells el del Molt Hble. Sr.Pasqual Maragall i de l'Exma. Sra. MartaMata, Presidenta del Consell Escolar de l'Estati filla illustre de Banyeres.

  El passat 16 de desembre va ser inaugurat elnou equipament hotel d'entitats i localsd'activitats empresarials situat al carrer MestreGell cantonada Josep Caas. La inauguraciva anar a crrec de l'alcalde del poble i del'Illm. Sr. Joan Aregio, President de laDiputaci de Tarragona, tamb es va comptaramb la presncia de la Sra. Teresa Felip,directora territorial de cultura de Tarragona.L'Ajuntament de Banyeres del Penedsmitjanant una permuta d'un terrenymunicipal ha construt un edifici de plantabaixa i dos pisos de superfcie total construdade 300,39 m2 i una superfcie total til de248,72m2.La planta baixa est destinada a magatzemmunicipal. La primera planta per adependncies per a entitats socioculturals iesportives i la segona planta disposa de cincdespatxos per a professionals, zona devestbul-escala i distribudor.La situaci del municipi i la manca de localsper a activitats professionals fa que qualsevoljove li sigui molt difcil iniciar-se en les

  L'Ajuntament de Banyeres del Penedssignar amb l'Ajuntament del Vendrell unconveni de collaboraci en relaci apoltiques de foment de l'ocupaci.

  La durada d'aquest conveni est previst quesigui d'un any.L'Ajuntament del Vendrell posa a disposicide l'Ajuntament de Banyeres del Peneds lasegent tipologia de serveis:

  1- Suport assistencial en disseny de projectesocupacionals i de desenvolupament local.

  Al Ple que tingu lloc el passat 1 de desembrees van prendre entre d'altres, els segentsacords:

  PRESA DE POSESSI DEL CRREC DEREGIDOR

  Es va designar com a regidor encarregat del'rea d'Hisenda al Sr. Alcalde, AvelinoMenndez Surez, qui tamb mant lesfuncions de Pol t ica Territor ial dePlanejament, i com a regidor encarregat del'rea del Territori pel que fa a la gesti idisciplina urbanstica, activitats i rea deFestes al Sr. Joan Roig Soria.

  Joan Roig substitueix a Tatiana HidalgoMartnez que present la dimissi per nopoder dedicar- se suf i c ientment al'Ajuntament per raons de treball i estudis.

  PROJECTE DE MODIF ICACIPUNTUAL DE LES NORM ESSUBSIDIRIES DE BANYERES DELPENEDS EN L'MBIT DE LACOOPERATIVA

  Continuant en donar soluci a la crisiplantejada en la gesti econmica de laCooperativa de Banyeres s'ha aprovatinicialment el projecte de modificaci puntualde les normes subsidiries de Banyeres delPeneds a l'mbit de la Cooperativa.

  El celler i rea de dipsits i magatzem de lacarretera de l' Arbo, passen de ser zonad'equipaments a zona residencial amb baixoscomercials.

  APROVACI INICIAL DEL PROJECTE DEMODIFICACI PUNTUAL DE LESNORMES SUBSIDIRIES DE BANYERESDEL PENEDS SECTOR ELS BOSCOS

  Aprovat inicialment el projecte de modificacipuntual de les normes subsidiries deBanyeres del Peneds que afecta al SectorEls Boscos, redactat pels tcnics Estudi GRVarquitectes i formulat per l'Ajuntament.

  APROVACI PROVISIONAL DEL PLAPARCIAL URBANSTIC SECTOR S-7B

  Aprovat provisionalment el pla parcialurbanstic corresponent al Sector S-7B delterme municipal de Banyeres del Peneds(zona industrial en Saifores, entre carreteraTP 2124 i cam de Les Masies de Sant Miquel).

  Al Ple que tingu lloc el 15 de desembre esva prendre entre d'altres, el segent acord:

  IMPOSICI I ORDENACI DECONTRIBUCIONS ESPECIALS A L'OBRAD'URBANITZACI DEL CARRER 3 DE LAZONA DEL SUBSECTOR B DEL SECTORS-1 CAM DE L'ARBO

  S'imposen les contribucions especials com aconseqncia de l'execuci de l'obrad'Urbanitzaci del carrer 3 de la zona Camde l'Arbo, la quantitat que s'han de repartirels beneficiaris ascendeix a 11.295,18 euros,corresponents al 60% del cost de l'obra, laresta lassumeix lajuntament.

  activitats empresarials i professionals. s peraquest motiu que la segona planta s'habilitaper a locals per a joves emprenedors.Es tracta de facilitar i fomentar entre els jovesdel municipi la conscienciaci d'iniciativ esempresarials oferint un equipame nt ambserveis per al seu primer establiment.

  2- Recerca de vies de finanament peldesenvolupament de projectes ocupacionalsi de desenvolupament local.3- Preparaci ntegre dels projectes omemries de les actuacions susceptibles desollicitar una subvenci.4- Preparaci de les accions i recerca decollaboraci externs (experts, consultors, etc.)5- Execuci directe de determinades accions.6- Elaboraci de memries finals d'avaluacii justificaci econmica de les accions.L' Ajunta ment de Banyeres assumir lesdespeses d'alguns dels apartats anteriors.

  Enguany l'Ajuntament de Banyeres tamb vaparticipar amb un espai a la Fira de SantaTeresa del Vendrell que es celebrava del 12 al16 d'octubre. En aquesta ocasi l'estand

  El 22 de desembre s'inaugur a la Sala Portaldel Pardo del Vendrell la mateixa exposiciitinerant, on es va poder veure fins el 15 degener. Aquesta exposici clour el seurecorregut a la vila de Sitges, on Caas vapassar part de la seva joventut.

  Segons es va informar al butllet anterior, laFundaci Josep Caas ha signat un convenide donaci amb el Sr. Josep Mir. Es tracta de2 escultures en bronze i 2 dibuixos de Caas,aix com d'una pintura a l'oli del seu pare,Joaquim Mir, on es veu l'escultor banyerencen una sessi de treball.

  D'altra banda, el passat 24 de novembre, elConsell Rector de la Fundaci Josep Caas,va aprovar inicialment el pressupost per al'exercici 2006 que ascendeix a 57.186 euros,els quals provenen dels recursos ordinaris del'Ajuntament de Banyeres del Peneds.

  Divendres 16 de desembre a les 7 de la tardaes celebr l'acte de lliurament dels PremisLiteraris del Primer Concurs de Narrativa Breudel nostre poble.

  Van ser un conjunt de 23 obres presentadesprocedents d'autors de diferents indretsgeogrfics: Lleida, Barcelona, Vilafranca,Calafell, Vilanova, Salou, Reus, El Vendrell,Santa Oliva i tamb Banyeres.El jurat estava compost per Mata Mata, RoserGuasch i Elisa Ferr. Tres dones estretamentlligades a la literatura i dues d'elles tamblligades a Banyeres.

  El veredicte fou:- Primer Premi: La carta d'En Roc de MiquelBov- Segon Premi: Busca debajo del olmo deIsabel Goig- Tercer Premi: Mans d'aigua de JoanFontanals- Menci especial: Ms pur que mai deJordi Toms

  Est previst que per Sant Jordi s'editi un petitrecull amb les obres guanyadores.

  apropava l'estudi fet sobre la cultura ibricai la seva connexi amb el jaciment trobat a lesMasies de Sant Miquel, a part d'oferir diferentinformaci sobre el nostre municipi.

  l'edifici del carrer Montserrat per import de6.861,40 euros i nou banc de fusta per al cursde puntes de coix per import de 331,24 euros.

  Departament de Medi Ambient i Habitatge,Ricard Fernndez Ontiveros, i l'alcalde deBanyeres del Peneds, Avelino Menndez.Els nous habitatges seran de compra venda

  per a famlies joves amb residncia habituali permanent o b amb lloc de treball enaquest municipi. L'Ajuntament de Banyeresdel Peneds i la Generalitat de Catalunyaparticiparan en la definici dels criterisd'adjudicaci.

  L'Ajuntament cedeix el terreny i la DirecciGeneral d'Habitatge, a travs de l'InstitutCatal del Sl, construir aquests habitatgesen dues finques situades al Pla parcialsubsector B, al cam de l'Arbo.

  Els nous habitatges incorporaran els criterisde sostenibilitat i ecoeficincia en els edificisque el Departament de Medi Ambient iHabitatge ha elaborat.

 • El passat 4 de novembre el Sr. PasqualMaragall, president honorfic del Centenaridel naixement de Josep Caas, va visitar elmuseu banyerenc juntament amb tota lacomitiva que l'acompanyava. Va rebre unavisita guiada on se li van explicar els tretsfonamentals de la trajectria de l'artista, ival a dir que el President va expressar ungran inters fent contnues preguntes sobrel'obra i vida de J. Caas. En acabar elrecorregut el regidor de cultura, Sr. LuisSurez, li va fer lliurame nt de la primerareproducci a escala i en bronze de la DonaEncantada, que forma part de la srie de 100produdes amb motiu del centenari.

  Els vuit tallers municipals que s'imparteixenal Centre Cvic Ernest Lluch porten funcionantdes de principis d'octubre i finalitzaran afinals de juny.Destaquem que hi ha tallers que porten msde deu anys de rodatge, com per exemple elde Puntes de Coix, i d'altres de ms recentsper tamb de gran xit com el de pintura.Durant aquest curs 2005/06 algunes inversionshan estat destinades a diferents tallers, tals el cas del taller de costura amb unamquina de cosir nova amb un cost de 360euros, separaci del taller de pintura i dibuixde la resta del local de la primera planta de

  El dia 2 de desembre es va inaugurar al MuseuComarcal de l'Urge ll (Trrega) la mostraitinerant Centenari Josep Caas. Va presentarl'acte el Sr. Jaume Espinagosa, director delmuseu, qui don la paraula al President dela Fundaci Josep Caas: Avelino Menndez,que va fer un reps per la trajectria artsticai personal de Caas. Va cloure la presentaciel primer tinent d'alcalde de la ciutat: Sr.Jaume Ramon. Cal destacar la bona acollidaque la gent de la poblaci va donar a lamostra, doncs en un dia on el fred i la plujapodien deslluir la inauguraci, la resposta depblic va ser excellent. Lexposici rest a laciutat fins el 18 de desembre.

  de Banyeres del Peneds per a la construccide 39 habitatges amb protecci oficial al PlaParcial del Subsector B del Sector S-1 Camde l'Arbo.L'esmentat conveni ha estat signat el passat23 de desembre pel secretari d'Habitatge del

  El passat 24 de novembre, a la Junta deGovern Local, es va aprovar el conveni entreel Departament de Medi Ambient i Habitatgede la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament

  La nova llar d'infants dna servei per a 41places. Construda en un solar de 849,79m2,t una superfcie total construda de260,30m2, dels quals 212,60m2 sn tils.Les inversions ascendeixen a 359.985,29 euros(60 milions de les antigues pessetes, quantitatque ja ha estat abonada per lAjuntamentde Banyeres) i es d