Butlletí 2007

Click here to load reader

 • date post

  06-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Butlletí 2007

 • 2007

  www.cebadalona.org

  C e n t r eE x c u r s i o n i s t ad e B a d a l o n a

 • FFoottoo ppoorrttaaddaa:: Bretxa Peyte (Manel Orbay)

  CCeennttrree EExxccuurrssiioonniissttaa ddee BBaaddaalloonnaa

  C/ Sant Anastasi 14 2on

  Tel. 933 894 397

  www. cebadalona.org

  AAqquueesstt bbuuttlllleett hhaa eessttaatt iimmpprrss eenn ppaappeerr rreecciiccllaatt

  Butllet 2007 .3

  SumariEditorial ............................................................ 5

  SeccionsAlta Muntanya ............................................. 7Bicicleta de muntanya .............................. 14Escalada ................................................... 18Senderisme ............................................... 22Tennis de taula .......................................... 30

  ArticlesPedals de Foc. Una part del Pirineuen BTT ....................................................... 32David Campany

  Expedici al Pamir .................................... 38Pito Costa

  Un fet important per la nostra entitati per Badalona .......................................... 42Jaume Suol

  53 Caminada de Regularitat per laserralada de Marina .................................. 44

  Festa del Badiu ......................................... 47

  Escalada terpia psicolgica ................... 49Jordi Renom

  Khan Tengri ............................................... 50Csar Armengod

  Per:Muntanyes dinsomi, pas decontrastos ................................................. 54Jordi Bel

  Besiberri. Punta Passet ............................ 58Jaume Suol

  Els Eristes ................................................. 62Manel Alfambra

  Llbum del C.E.B. ......................................... 64

  Breus .............................................................. 66

  Adherit a la Federaci dEntitatsExcursionistes de Catalunya i a laFederaci Catalana de Tennis de Taula.Medalla dOr de Repoblaci Forestal.

  Membres de la JuntaPPrreessiiddeenntt:: Josep Montes

  VViicceepprreessiiddeenntt:: Josep Martnez

  AAddmmiinniissttrraacciiSSeeccrreettaarriiaa ii TTrreessoorreerriiaa:: Slvia Ribas

  Teresa Lagunas

  SSeecccciioonnssEEssccaallaaddaa:: Rafel Vicente

  AAllttaa MMuunnttaannyyaa:: Joan Pera

  SS eennddeerriissmmee:: Santi Cebrin

  Jaume Suol

  BBiicciicclleettaa ddee mmuunnttaannyyaa:: Mart Montany

  TTeennnniiss ttaauullaa:: Llus Ferrer

  CCoommuunniiccaacciiBBuuttlllleett:: Quim Carreras

  PPggiinnaa wweebb:: Mart Montany

  Llus Pujol

  SSeerrvveeiissDDooccuummeennttaaccii:: Jaume Suol

  MMaanntteenniimmeenntt:: Lloren Molero

  MMaatteerriiaall ttccnniicc:: Joan Oliveras

  Rafel Vicente

  Canonge Baranera, 2C 08911 Badalona (Barcelona) 934 643 213

 • 4. Butllet 2007 Butllet 2007 .5

  Bona FeinaCom cada any pels volts de lestiu, arriba el moment de passar revista a les activitats realitza-des durant la temporada i com no, la ferragosa tasca de preparar una nova edici del butlle-t. Document per un altre banda, delevada importncia, ja que, s el lloc on any rere any ses-criu la histria de lentitat.

  El temps passa inexorablement per tothom i no ho fa menys per la Junta. Aviat far quatre anysdes que vaig tenir lhonor de ser escollit president del centre i s hora de fer balan de la feinafeta, aix com de plantejar nous reptes de cara al futur ms immediat.

  No seria difcil elaborar una llarga llista de fites aconseguides, ni enumerar les activitats realit-zades: cursets de formaci en escalada, alpinisme, o iniciaci a la muntanya, o b els pro-grames quadrimestrals, les curses de regularitat, actualment dins de la Copa Catalana, lapgina web o la tornada a la festa del Badiu. Ni tampoc parlar del captol de gesti. on ambunes comptes sanejades hem pogut organitzar la secretaria, la gesti de socis, etc.

  No seria just per, apropiar-me duns mrits que sn de tots els que duna manera o altre i diarere dia, han contribut a fer-ho realitat. Crear un bon ambient, un bon rotllo, ha estat potserel gra de sorra ms significatiu aportat al llarg daquest mandat.

  No puc dir que hagi estat fcil, ni que tot han estat flors i violes, per si que les satisfaccionssuperen amb escreix els mals moments viscuts. Serveixin doncs aquestes lnies per llanar unagrament sincer a tots vosaltres per la feina feta, tot afirmant que independentment del resul-tat de la propera assemblea, ha estat un privilegi ser el president del Centre Excursionista deBadalona.

  Han quedat coses al tinter per les que caldr continuar treballant amb empenta. El nou localal carrer de la Costa, proms en massa ocasions per lajuntament, ns una delles. La recer-ca duna frmula per atreure gent ms jove ns una altre. Caldr continuar reflexionant sobreel paper que ha de jugar el centre en la societat i anar adaptant progressivament els serveis iloferta a les noves demandes.

  B, no vull acabar aquesta editorial sense recollir lacte realitzat durant el passat mes de juliolal Museu, on es va celebrar el retorn a Badalona del fons arqueolgic espoliat el 1940 alAgrupaci Excursionista de Badalona, rendint un sincer homenatge a les persones fundado-res de lagrupaci. Acte que va servir per posar de relleu, un cop ms, el paper que inicial-ment lAgrupaci, i posteriorment el Centre Excursionista, ha jugat en la histria de la nostraciutat. Grcies a en Jaume Sunyol ho hem pogut documentar per a la memria de tots.

  Moltes grcies.

  Josep MontesPresident del C.E.B.

  Editorial

 • 6. Butllet 2007

  seccions

  Aix com la passada temporada les condi-cions hivernals per a la prctica de laltamuntanya i de lesqu varen ser excellents,aquest any la neu ha sigut la gran absent.Sembla que el progressiu escalfament delplaneta sigui una de les causes daquestadisminuci progressiva de la innivaci alsPirineus. Noms algunes pistes desqu, acompte dun dispendi energtic gegant, hanestat capaces de mantenir les pistes enfari-nades, dibuixant lnies sobre prats dherbaverda.

  Grcies a les webs i frums dintercanvi din-formaci sobre les condicions de les dife-rents zones, canals i cascades, els ms afa-mats dactivitat han pogut tenir accs aconixer els pocs indrets on poder fer algu-na sortida. Llocs que, per un altre banda,han estat abarrotats de cordades mentre lescondicions shan mantingut. La cara i la creude les noves tecnologies!

  Seguint la lnia dels darrers anys, des de lasecci dalta muntanya hem continuat orga-nitzant activitats de formaci, amb lobjectiu

  principal de millorar la seguretat i la tcnica,alhora dabordar qualsevol activitat de mun-tanya.

  CCuurrss ddee PPrrooggrreessssii ppeerr VViieess FFeerrrraaddeess

  Aquesta acci formativa ha estat la primeraque sha realitzat a Catalunya. Lincrementprogressiu de practicants daquesta modali-tat, ha fet necessari el disseny dun progra-ma i continguts especfics dels coneixe-ments que han dadquirir els practicants da-questa activitat. Aquest curs sha realitzatamb la collaboraci de la FederacidEntitats Excursionistes de Catalunya.Concretament ha estat un curs de promocitutelat per lEscola Catalana dAlta Muntanyai impartit per linstructor Josep Vergara. Aixmateix, el curs ha format part del programaDona i Esport, subvencionat per laGeneralitat, i on les dones van tenir la ins-cripci gratuta.

  El nombre dinscrits va ser de 9 persones, onles Xicotetes dominvem mpliament.

  El curs, desenvolupat entreel 31 doctubre i el 14 denovembre de 2006, consta-va dun apartat teric, realit-zat al local de lentitat i du-nes sortides prctiques. Elmaterial, les tcniques deseguretat i la progressi pervies ferrades, van constituirels temes tractats. Les sorti-des prctiques es van des-envolupar a Montserrat, ambla remuntada del la canalJoc de lOca i la ferradaTeresina. I a Oliana, amblascensi de la ferradadOliana.

  Alta Muntanya

  Butllet 2007 .7

  Curs de progressi per vies ferrades.

 • 8. Butllet 2007 Butllet 2007 .9

  seccionsseccions

  Centre han realitzat aquest estiu del 2007. ElKorzenevskaya (7105m), a la serralada delPamir, al Tajikistan, duta a terme per en PitoCosta i en Quim Aymerich. I el Khan Tengri(7010m), a la serralada del Tien-Shan, alKazakhstan, assolit per la ruta Solomatov dela cara nord, participada per en CsarArmengod, conjuntament amb companysdaltres entitats. Ambds articles estan inclo-sos a les pgines daquest butllet i narrenles vivncies viscudes prop daquestsgegants. En qualsevol cas, des de la direc-ci del centre els hem de felicitar per lactivi-tat realitzada.

  El mes de mar vrem visitar la ferrada deCentelles, complementant les prctiques delcurs. A les sortides de la secci, quan acon-seguim ser ms de vuit, fem una festa. Enaquest cas nerem 12, els que atrets pelfams pont de mico, ens hi vrem atrevir.

  El descens de les Faixes Tancades, ambunes espectaculars vistes del delta delEbre, mentre es concatenen una desena derpels, o b una escapada de cap de setma-na a Andorra per descobrir les ferrades deSant Juli o Canillo, han estat altres activitatsrealitzades.

  Al final daquests pargrafs sadjunta un llis-tat daltres activitats realitzades durant latemporada per membres de la secci.Aquest reprodueix les ressenyes publicadesa la pgina web del centre, on es pot trobarinformaci prctica i concreta de cada unadelles. A la pgina webwww.rocsandpics.net tamb podeu trobarexperincies dalguns dels nostres com-panys.

  Com ja hem esmentat en altres ocasions,lactivitat prpiament alpina es desenvolupaen cordades de 2, 3 o 4 persones a tot esti-rar. Aix mateix comporta una formaci,experincia i nivell de comproms, que sovintfa molt difcil -i a la vegada molt arriscat-,el

  fet de programar sortides collectives da-questa disciplina. s per aix que, a ligualque en lescalada, les activitats de la seccishan de presentar com un sumatori dactivi-tats individuals.

  Mereix el nostre comentari la sortida realitza-da el passat mes de juny al Midi dOssau, ondesprs dun grapat dhores i un descensentretingut (amb caiguda de pedres i dificul-tats en la recuperaci de cordes inclosa), esva assolir el cim duna de les puntes da-questa bonica muntanya.

  O b lexploraci de la paret nord delPedraforca, amb les Vies Estasen i Omedes,que ens van permetre descobrir la grandio-sitat daquesta paret. Infranquejable a primercop dull, hi vrem haver de marxar corrents,degut a una tempesta prop del final de lamateixa via Omedes. Hi haurem de tornarper acabar-la!

  La nord del Perdut, una altre clssica, o b lacresta Peiraforca al Roc Colom, a la vall deCampcards, feta per dos cordades al llargde la temporada.

  JJoorrnnaaddeess ddIInniicciiaaccii aa llEEssccaallaaddaa eenn GGllaa

  La temporada passada, alguns dels habi-tuals de la secci ja vrem detectar la neces-sitat daprendre a mourens amb certa facili-tat en el gel. Als corredors de neu, s habi-tual trobar ressalts de gel per superar, i tot ique tothom fa el que pot, s necessari tenirels recursos suficients per fer-ho amb lamxima seguretat.

  Diuen que a vegades mengem ms amb lavista que amb lestmac. B doncs, tot i lespssimes condicions de neu daquesta tem-porada, ens vrem embrancar en lorganit-zaci dunes jornades diniciaci a lescala-da en gla.

  El curs va constar duna sessi terica, rea-litzada al Centre, i un cap de setmana deprctica. El soci i amic Csar Armengod(alpinista i instructor de lECAM, EscolaCatalana dAlta Muntanya) va ser el director

  del curs. Pito, Fede, Maria, Ferran, Nria iPep vam ser els cursetistes. Material espe-cfic descalada en gla, s de piolets tc-nics, grampons, cargols de gel, posici, pro-gressi, etc., van ser alguns dels continguts.La manca de neu ens va portar a la Coma delOrri, on en un ressalt duns 15 metres, vampassar el dia posant en prctica els coneixe-ments adquirits. Malauradament, el maltemps i la nevada, que no havia caigutdurant tota la temporada, ens va impedirgaudir de les prctiques adequadament.

  Lactivitat alpina dels habituals de la secciha estat extensa i variada. No cal repetir quela manca de neu ha condicionat el tipusdactivitat desenvolupada, tot i que ningsha quedat a casa per aquesta ra.

  Sn destacables les dues expedicions acims de ms de 7000 metres, que socis del

  Cresta Peiraforca-Roc Colom

  Curs de progressi per vies ferrades.

 • 10. Butllet 2007 Butllet 2007 .11

  seccionsseccions

  Robiera i Caon de Aisclo. Abril 07.

  Punta de las Olas. Gener 07.

  Cilindro de Marbor. Gener 07.

  Via Estasen (Pedraforca). Novembre 06.

  Pic Alt del Griu ( 2.876). Octubre 06.

  CCuurrsseess ddee MMuunnttaannyyaa

  Seguidament farem un recull de les cursesms destacades, on membres de lentitathan participat durant aquesta temporada.Du ni do quines cames!

  17/9/06 Cursa de muntanya TAGA 2040(R.Molina, Marc V., Mart.M.). Copa CatalanaCurses muntanya FEEC 2006. 23kms.

  01/10/06 Mitja Marat Sant Lloren delMunt (R.Molina, Mart.M.). 22kms. CopaCatalana Curses muntanya FEEC 2007.

  12/11/06 Cursa de muntanya de Tivissa(Mart.M.). 23kms.

  03/12/06 Cursa de Muntanya Castell deBurriac (Marc F., Mart M.). 22kms. CopaFEEC 2007.

  25/3/07 Cursa de Muntanya EL Puigneuls(Ricard, Marc V., Mart M.). 18kms. CopaFEEC 2007.

  20/5/07 Cursa de muntanya de Berga(Mart M.). 24kms.

  04/6/07 Cuita el Sol (Marc F., Mart M.).4kms. Copa FEEC 2007.

  29/7/07 Triatl de muntanya de Malgrat(Pedro G., Mart M.). 500m, 14kms, 5kms.

  19/8/07 Carrera pedestre de Javierrelatre(Mart M.). 7,2kms. Copa Alto Gllego.

  08/9/06 Burriac Atac (R.Molina, Mart.M.).Copa Open FEEC 2007. 15kms.

  En Jordi Patau ha participat aquest any a lesestades de Joves Alpinistes, que la federa-ci organitza anualment als Alps. Gran opor-tunitat per introduir-se al mn alp i agafarexperincia tot culminant diversos quatremils.

  Continuem destacant lactivitat solitria denPep Giralt que, any rere any, amb el seu pro-jecte dassolir tots els 2900s del Pirineus,ens fa descobrir a travs de les seves res-senyes a la web, indrets fabulosos on per-drens.

  Tamb mereix menci la frentica activitatdels nostres socis de Rocs&Pics: en Dario,en Juanma, na Guiller, nAnabel o b enJoan. Tots ells amb ms o menys intensitat,no paren dencadenar cims dels Pirineus. Aaquest ritme la llista de 3000s aviat quedarexhaurida.

  Tamb s destacable la visita a lasDolomites per part den Ferran i na Maria, onhan aconseguit diverses escalades i hanresseguit les sempre magnfiques vies ferra-des.

  No voldrem deixar en loblit laccident quees va produir a la Cresta den Ferran, el 19de maig de 2007, on en el transcurs dunaactivitat on participaven diversos socis delentitat, en Kiko, un company de les terresde Lleida, hi va perdre la vida.

  A continuaci, sacompanya un llistat dalgu-nes ascensions que destaquem aquestatemporada:

  Eristes Nord, Central i Sud. Setembre 07.

  Pic dEscobes (2.781). Juliol del 07.

  Midi dOssau. Juny 07.

  Cresta Peiraforca-Roc Colom. Juny 07.

  Pic Balatous i Gran Facha. Juny 07.

  Via Omedes (Pedraforca). Juny 07.

  Roca Colom (Circ de Concros). Maig 07.

  Cara Nord del Mont Perdut. Maig 07.

  Ordesa.

  Ascenci amb raquetes al Puigpedrs.

 • 12. Butllet 2007 Butllet 2007 .13

  seccionsseccions

  tida, que repetim any rere any per les matei-xes dades, ens serveix per observar aquestfet. No sabem si s ben b un efecte de la-nomenat canvi climtic, que ara est tan demoda, per que els muntanyencs ja fa anysque lobservem i en parlem. Per a nosaltres,tot aix no s nou. En tot cas, a veure si lanyvinent podem fer lactivitat que ltimamentestvem acostumats.

  Algunes de les ascensions i travesses quedestaquem aquesta temporada sn les quees detallen a continuaci:

  Coll de Noucreus-Noufonts (mar del 2007).

  Tuc dera Pincela i travessa Boca Sud-BocaNord amb ascensi al Tuc de Mulleres (mardel 2007).

  Volta als Besiberris amb ascensi alBesiberri Sud i Tumeneja Nord (maig del2007).

  Aneto i Maladeta (maig del 2007).

  EEssqquu ddee MMuunnttaannyyaa

  Aquest ha estat el pitjor any per fer esqu demuntanya, des que em dedico a fer aquestaactivitat. Un autntic desastre! La poca inni-vaci a les serralada dels Pirineus i fins i totals Alps, ens han deixat amb les ganes de feruna de les activitats de muntanya que consi-dero ms gratificants. Quan va arribar elnovembre espervem les primeres nevadesque no van arribar. Per Nadal, ja acostumatsdaltres anys a les condicions insuficients peresquiar, uns pedalejvem i els altres escala-ven a lespera daquestes nevades que no esvan produir fins avanada la temporada i encomptagotes. Noms a la zona dels Pirineusms atlntics van gaudir de nevades impor-tants fins a cotes baixes i van poder esquiaren cims on, normalment, no s freqentesquiar-hi. Massa lluny per a nosaltres! I ms

  encara pels que no ens agrada massa ferllargues quilometrades el cap de setmana.Tot i aix, les poques excursions que hem fethan estat en molt bones condicions. Fins elmes de mar no ens calcem els esquisos i hofem amb una neu excepcional: el dissabtefem el Tuc dera Pincela i el diumenge una tra-vessa cinc estrelles, la que enllaa la BocaSud del Tnel de Viella amb la Boca Nord, totascendint al Tuc de Mulleres. El descens, perla vall del riu Nere, amb una neu espectacu-lar! La millor sortida de la temporada. Duessortides ms de primavera conclouen laminsa activitat daquesta temporada. Dos iti-neraris que repetim ltimament degut a laseva varietat i elegncia. La primera, al refu-gi de la Restanca, on fem la volta al masssdels Besiberris. La segona, per variar, lAnetoi el corresponent descens per Aigualluts i laMaladeta: una autntica festa collectiva!Cada any trobem menys neu a final de tem-porada, que acostuma a ser a mitjans delmes de maig. La referncia de la neu que tro-bem al Pla dAigualluts en aquesta ltima sor-

  Pep MontesPito Costa

  Fotografies: Ascens i descensdel Tuc de Mulleres.

 • 14. Butllet 2007

  seccions

  on passem la nit en una mena de refugialberg portat per una catalana. Lendemtornem a Alquezar on shavien quedat elscotxes i cap a casa. Els dies passen volant

  El 28 d'octubre anem amb el Paco, la Neus,i el nostre nano muntat al carro adaptat per aBtt, a fer la Via verda del Ferro, que surt deRipoll i ens porta fins al Carregador deToralles. Uns 7km. Un cop aqu, com la sorti-da ens queda curta, decidim enfilar directa-ment cap a Ogassa, on arribarem fentalguns pendents forts per una pista bastantbona. Al final ens sortiran uns 20kms.

  Al desembre '06 tenem previst anar a laSerra de Montsant (per segona vegada),per finalment les previsions meteorolgi-ques no ens van permetre sortir, i vam feruna volta per la Serra de Marina.

  Pel gener, amb poc fred i sense rastre deneu als Pirineus, fem una volta per la nostraestimada Serra de Marina. Aquest cop ensarribem al Castell de Burriac, que ja feiatemps que no hi anvem. s una ruta quesempre ens emociona per la singularitat delCastell, per dura per la distncia i els tren-

  cacames que es succeeixen. Al final, segonsper la banda que s'hi pugi, tocar arrossegarla Btt un bon tros a peu. La tornada, la vamfer mig per muntanya, mig per carretera.

  El maig, just abans de les nostres festes, ensarribem de Badalona fins a Collserola, totpassant per Torre Bar, amb una ronda perla part alta d'aquesta Serra. Ens surten uns45kms tornant pel Bess. La sortida la vamfer pujant pel riu i desprs dembolicar-nosuna mica pel polgon Borjas i Canyes i elbarri Can Sanjoan de Montcada, vam acon-seguir travessar pel nou pont per a bicis,cotxes i vianants de Montcada, que ens per-met travessar per sobre del nus d'autoviesque surten de BCN. D'aqu ja ens vam enfi-lar per les carreteres abruptes de Torre Bar,cap al Parc de Collserola. En aquest punt, elms alt de la part est de la serra, el Pep ensva deixar per motius professionals. Nosaltresvam seguir fins a coronar la carretera queporta al Parc del Tibidabo. Des d'aqu vamanar descendint per la part del darrera(nord). Ara si, gaudint de la part ms obagade la Serra amb corriols i pistes, entre les-ps i humit bosc de la zona de Sant Cugat.La part final la vam repetir baixant per Torre

  El que tenim en com la majoria dels ciclis-tes que ens trobem els dijous al local, s lainquietud per anar ms enll de pedalar. Iper aix, tots ens hem format i hem practicaten tot all relacionat amb el manteniment i lamecnica de la bicicleta. Aprofitant aquestesperit, hem fet el segon curset de mecni-ca bsica de la bicicleta per a no iniciats.Amb aquest, ja s el segon curs que impar-tim per professors del mateix centre. A ellsels hi volem agrair la seva collaboraci. Elprimer curs fou organitzat conjuntament ambl'Ajuntament de Badalona, dins del progra-ma de la Setmana per la mobilitat sosteniblei segura. En aquest curs varen participar sisalumnes. En el segon hi van assistir cincpersones. Ambds es van dur a terme a lesinstallacions del Centre Cvic de Dalt La Vila.A laula vam fer les classes teriques ambuna bicicleta que ens va servir per illustrartot all que sanava explicant. Tamb es vanensenyar les eines bsiques per a fer unbon us i manteniment de la bicicleta (claumltiple, extractor bieles, tronxa-cadenes,

  etc..). En el pati interior del Centre Cvic esvan fer unes prctiques utilitzant les bicicle-tes dels propis alumnes. En concret, es vanetejar una de les bicicletes, es van ajustarels canvis de marxa d'una altra i es van revi-sar l eix i rodaments de la roda posterior.Tenim la intenci de fer noves edicions da-quest curs; per tant si esteu interessats, oteniu coneguts que n'estiguin, ens ho feusaber per tenir-ho en compte alhora de fer laprogramaci quatriemestral del CEB..

  I ara revisem una mica la temporada

  El pont del Pilar ens dna quatre dies perendavant, els quals aprofitem per marxarcap a la serra de Guara , un lloc que ja feiamolt de temps que sens havia posat entrecella i cella. Passem dos dies al campingdAlquezar, des don fem un parell de sorti-des per camins poc transitats, on les vistessobre el Monte Perdido i el Cilindro jaemblanquinada ens acompanyen. Desprs,tot ciclant, anem cap el poble de Rodellar,

  Bicicleta de muntanya

  seccions

  Butllet 2007 .15

  Sortida per la serralada de Marina Rura del Ferro

 • 16. Butllet 2007 Butllet 2007 .17

  seccions

  Caldr que plogui aquesta tardor!. D'aqubaixem pel coll dels Cirerers i la urbanitzaciCan Corbera fins al golf de Vallromanes, tra-vessem la carretera de Font de Cera i enfi-lem per Vallromanes cap al capdamunt de laSerra Litoral de nou. Decidim arribar-nos finsa l'Ermita de Sant Mateu i passem per la fontdel mateix nom, que tamb est seca. Uncop dalt del pla de lErmita baixem per lacarretera d'Alella i pel cam del mig fins aBadalona.

  Com a complement al resum, us volemdonar a conixer algunes de les pginesweb que nosaltres consultem per a obtenirinformaci, tant de mecnica com de rutesque, segur, us interessaran:

  RRuutteess

  http://www.feec.org/central.php a l'apartatd'enllaos.http://www.rutasbike.com/http://www.amigosdelciclismo.com/http://www.belmontebtt.com/ --> amb GPSper a novellshttp://www.bttmontseny.cjb.net/

  Palau Robert: http://www10.gencat.net/pro-bert/AppJava/cerca.jsphttp://www.viasverdes.com/http://www.pedalades.com/

  A la pgina web de "Amics de la bici", hi tro-bareu tamb fora informaci i enllaos atota mena de pagines relacionades amb laBicicleta (associacions, mecnica, normati-ves, rutes...).http://www.amicsdelabici.org/

  MMeeccnniiccaa

  http://www.bikezona.com/manual/mecani-ca01.asp?seccion=MAhttp://www.bikeweb.org/escuela/mecanica.pdf

  Bar i, un cop a Santa Coloma ens vam divi-dir. La Nria directe cap a casa i els altrespel riu.

  Pel juny, el diumenge 17 abans de la cocade Sant Joan, anem a la Vall de l'Avenc, alMontseny on fem uns 35kms amb parada aCollformic. Arribem amb cotxe a Aiguafreda,al barri de l'Avenc. Tot creuant la riera perun pont que hi ha en un berenador a l'inici dela vall, resseguim la pista que, suaument,remunta la riera del Pujol. Hem de creuaralguna cadena. Quan la pista comena aguanyar alada ms seriosament, veiem elprimer rtol que adverteix: "Brau perills".Seguim remuntant la pista i passem perdavant del mas El Pujol. No hem de perdre lapista (compte amb una crulla poc evident,hem de seguir cap a l'esquerra). La pistafinalitza en una altra de ms ample, ambgrava. Recorrem el darrer quilmetre, deforta pujada. Accedim a un petit coll que,posteriorment, ens porta fins a Collformic.Reposem forces i comencem a recrrer elPla de la Calma. Passat el Collet del Terrshem de girar a la dreta i comenar a baixarper un cam argils. A voltes, la pista es perd

  i hem d'anar a buscar les masies que, debaixada, es van veient. Acabem en una pistaampla, plena de grava (atenci amb les apu-rades de frenada). La volta finalitza a lamateixa vall de l'Aven. Circuit fora reco-manable.

  Per les vacances, com sempre, fem unapausa en les nostres sortides oficials, icadasc, campi qui pugui. Uns cap aIslndia, altres cap al sud de Frana, algunstravessen tota la serralada litoral de Torderaa Santa Coloma, i els ms valents la traves-sa integral dels Pirineus. La qual trobareuexplicada en la nostra pgina web, dins lasecci de Btt.

  Tot i aix les vacances s'acaben com cadaany i comencem de nou una temporada, la07-08, amb ganes i forces renovades. La pri-mera matinal s per la Serra de Marina fins aVallromanes, fent el recorregut a linrevs delsentit habitual. Aquest cop pugem pel dip-sit, i anem cap al coll de la Conreria, prenemla pista en direcci a la font de la Teula i des-prs d'uns trams forts amunt i avall, arribema la font d'en Gurri, que est totalment seca.

  Nria GmezMart Montany

  En direcci a Igmir (Marroc) Pista propera a Espot

 • seccionsseccions

  reix el Centre.

  El proper curs descalada es realitzar en elsmesos de setembre i octubre i shan triatllocs nous a les zones del Maresme,Montserrat i Tarragona, que ben segur feranmes atractives i divertides les activitats da-quest curs.

  Una altra activitat que ha portat a terme lasecci descalada del Centre s un cursdescalada en roca de nivell III o descaladaen artificial, realitzat la primavera denguanyi coordinat per en Joan Pera com a instruc-tor. Ha sigut un curs de dificultat sostingudaja que shan emprat claus, empotradors,ploms, friends, ganxos i estreps, amb objec-tius com pujar per parets extraplomadespossant tot el material disponible i sobretot,el correcte muntatge de reunions amb segu-retat.

  Aquest curs va servir tamb per que en JoanPera acabs les prctiques com a instructorde lE.C.A.M. Els participants varen ser:

  Ferrn Llans, Mara Hernndez, JordiPatau, Pep Montes, David Meya, MireiaJurado i Salvador Jurado. Les zones deprctiques varen ser La Trona de Bert(Centelles), Montserrat i Vilanova de Mei.

  EEssccaallaaddaa aall cciimm ddee llaa MMmmiiaa

  El dia 21 dAbril denguany, la secci desca-lada del Centre va organitzar una escaladaal cim de la Mmia, pedra mtica deMontserrat, a la que varen participar 14escaladors entre veternans, molt veterants iamics. Lactivitat va ser coordinada per enJoan Pera, incls el brindis. La via normal vaser ascendida per en Rafel Vicente, FerrnLlans, Jose M Belmonte, Mara Hernndez,Joan Pera, Nuria Gmez, Pep Montes, JoanOliveras, Francisco Jurado, Esther Sanz,Manel Alfambra i Joan Talarn, i en FrancescSuol i en Jordi Puig van pujar per la vaPirenica.

  Enguany , cal destacar la important activitat que ha fet elgrup descalada. Shan obert cuatre vies noves a Malanyeu,amb els noms de Francesc Suol, oberta en sol-litari desdabaix per lamo i senyor de la zona de Malanyeu i queporta , naturalment, el seu nom. La via de E-piri-mountains,oberta des dabaix per en Francesc Suol i en RafelVicente (el nom de la via correspon al que t la tenda deBadalona, que ens va cedir gratutament el material perobrir-la) i la via de la Montse Curto, oberta des dabaix, pri-mer per en Francesc Suol i posterior collaboraci denRafel Vicente, dedicada a la Montse, la dona denFrancesc. Per ltim, la primera via Badalona a Malanyeu,oberta des dabaix per en Francesc Suol i en Rafel Vicenteen homenatge a la nostra entitat.

  Malanyeu val un cap de setmana per gaudir de tranquilitati bon menjar. I a qui li agradi escalar ara t moltes alterna-tives grcies al CEB. De ben segur que totes les piades quesescriguin a dalt de les vies en els pots de galetes que empossat, reflectiran lagrament de les persones que estimenla natura i que gaudeixen de laventura que ofereix lesca-lada en un paratje paradissiac com es Malanyeu.

  Per aix no acaba aqu. Enguany tenim al Centre cuatremonitors ms descalada: en David Meya, en Pep Montes,la Mara Hernndez i en Ferrn Llans, i que juntamentamb en Rafel Vicente, monitor de lany passat, i en JoanPera, instructor, el Centre disposa de cinc monitors i un ins-tructor en escalada, per portar a terme la formaci de futursescaladors, que cada any participen en els cursos que ofe-

  Butllet 2007 .19

  Escalada

  Foto: Lo Fornal de Vulc. Enclusa dAgulles Montserrat)

  Escalada a la Mmia (Montserrat)

 • 20. Butllet 2007 Butllet 2007 .21

  seccionsseccions

  CCuurrss ddeessccaallaaddaa

  Com cada any sha realitzat el curs descala-da en roca en el que han participat 14 curse-tistes: Albert Caabate, Rebeca Turmo,Beln Rufin, Anabel Barbero, Ana IsabelHernndez, Esther Sanz, Eva Muoz, SaraSobrn, Francisco Jurado, Santi Jurado,Oscar Madrona, Meritxell Puig, Jordi Bel,Slvia Ribas, monitors i col-laboradors: Joan

  Oliveras, Joan Alujas, Joan Boter, Joan Pera,Francesc Suol, Ferrn Llans, MaraHernndez, Jordi Puig, Pep Montes, JoeJones, David Meya, Xavi Acosta, MarcRocaspana i Rafel Vicente. Les zones visita-des varen ser Cllecs, Montserrat i Vilanovade Mei.

  Rafel VicenteJoan Pera

  Curs descalada

  Curs descalada

  Via Llibertat provisional (Montserrat)

  Via Llibertat provisional (Montserrat)

 • Butllet 2007 .23

  seccionsseccions

  ric que du a terme la nostra entitat. Ens vandemanar la nostra collaboraci per tal dor-ganitzar un seguit de caminades per la serrade Marina. Lxit daquesta activitat ensencoratja a continuar en les successives edi-cions.

  Recorregut per senders

  Per segon any consecutiu, un grup de socisde la nostra entitat han acomplert amb 50dies de marxa, els 1.179 quilmetres delrecorregut a peu del Cam de Sant Jaume deGalcia, sortint des de la nostra ciutat.

  Actualment aquests socis, que tot sha de direstan jubilats, pensen realitzar el GR 92 ialtres PR.

  Altres socis realitzen innombrables sortidescurtes per la Serralada de Marina i tamb laclssica Badalona-Montserrat.

  Com cada any, es va realitzar la 53Caminada de Regularitat amb una elevadaparticipaci. Aquest any, per primera vega-da ha estat inclosa al calendari oficial demarxes de la FEEC.

  Excursions de dificultat mitjana

  Lautodenominat grup XX (xino-xano), fidel ala seva tradici, segueix organitzant ascen-sions i travesses pels Pirineus Central iOriental i altres massissos del nostre pas.Aquest grup t la particularitat, dintentarintegrar als seus equips, a tantes personescom ho desitgin i tinguin un mnim de condi-cions fsiques necessries, en lesperanaque els nouvinguts, prenguin la torxa delrelleu..

  Una bona part de la seva activitat, la dedi-quen a ms daltres excursions, al programadels 41 Sostres Comarcals de Catalunya,que poc a poc es va assolint.

  AAccttiivviittaattss ddeellss vveetteerraannss

  Aquest grup organitza mensualment uns sor-tida de senderisme a les serralades delnostre entorn. Sn excursions de curt tiratgeque ens permeten continuar gaudint delgoig de caminar i dels bons moments que tcompartir una afici.

  Igualment, una colla daquests disposatsveterans ha format el grup de reforestaci,

  Degut a que moltes excursions no constenals nostres arxius, fer un escrit cronolgic iprecs del que ha dut a terme la Secci deSenderisme durant la ltima temporada foraun treball difcil per manca de dades, injustamb alguns socis que realitzen la tasca deforma annima i lluny de la disciplina explci-ta de la nostra societat. Per com que enshan demanat, si ms no, un comentari super-ficial dall que en tenim constncia, ens hiposem.

  Un cop ms, a lintentar descriure lactivitatrealitzada pels membres daquest calaix desastre denominat Secci de Senderisme,ens trobem amb la dificultat que els seuslmits dactuaci no estan clarament definits.Com en comentaris anteriors ja vam intentardefinir-los una mica, i no volem pecar dedogmtics. Que cadasc se situi com creguioport en aquesta secci.

  Excursions de contingut cultural

  Sha procurat mantenir les essncies de les-perit excursionista i una prova daix, sn lesmagnfiques excursions que realitza el grupels Climents, on els ms veterans de casanostra, adaptant les excursions a les sevescapacitats fsiques, han sabut omplir-les decompanyia i contingut cultural, tant en laseva vessant histrica, com de coneixementdel medi natural. Al final daquesta seccisadjunta un resum de lactivitat ms signifi-cativa dels Climents, altrament ditsVeterents.

  Excursions per a programes oficials aliensals de la nostra entitat

  La Generalitat Palau Robert, i lAjuntamentde Badalona reconeixent la tasca de difusivers el coneixement del medi natural i hist-

  Senderisme

  22. Butllet 2007

  Sortida per la Costa Brava

  Sortida dels veterans a Pedret

 • 24. Butllet 2007

  seccions

  Excursi a Alquzar i els barrancsdels voltants, situats al Somontano de la Sierra de Guara.

  Si algun soci desitja realitzar alguna excursino programada, us preguem que acudiu anosaltres al Centre i us tractarem de com-plaure.

  SSoorrttiiddeess FFaammiilliiaarrss aammbb nnaannooss

  Que falta molt per arribar.... ?Que ja hi som ?Tinc set, tinc molta set, mestic morint de set.

  Sabeu? Quan vas a trepitjar pedres, sorra,herba o neu amb els nens et trobes ambmoltes sorpreses.

  Entre elles, la ms important : vius la muntan-ya amb els seus ulls, la respires amb el seu

  nas, la disfrutes amb les seves rialles , ambels seus jocs sempre fantstics.

  Si, s una muntanya diferent, s una muntan-ya viva, MGICA..

  Aquesta mgia fa que tot i les dificultats perarribar al cim, al gorg, tot i el bitxets que dor-men amb nosaltres al vivac, tot i la calor o elfred i el mal que ens fan les botes visquemuna aventura molt especial envoltada da-mics. Perqu els amics que fas caminatentre boscos i tarteres tamb sn mgics...

  Volem compartir amb tots els que ens llegiuaquesta experincia i animar-vos a que ensacompanyeu, a que gaudiu daquesta mun-tanya mgica perqu tots ho hem viscut enalgun moment de la nostra infncia, no?

  Heu mirat mai en el forat dun faig a veure sitrobeu un follet?

  Estic cansat, no vull continuar... , i ara hemde baixar...

  amb lobjectiu de col.laborar amb el progra-ma de voluntariat ambiental de lAjuntament.Cada primer diumenge de mes, al voltant delberenador de Can Ruti, hem estat fent tas-ques de manteniment, reg, desbrossada isenyalitzaci dels arbres que shan anatreforestant a la zona fruit de les successivesfestes de larbre.

  Com sha esmentat amb anterioritat, tot apro-fitant lexperincia dels excursionistes en laconducci de grups a la muntanya, el Centreha portat a terme unes caminades, proposa-des per la Regidoria de Medi Ambient, quesn molt exitoses. Sn sortides matinalsadreades als ciutadans de Badalona. Enshan perms gaudir de les nostres muntan-yes i tamb conixer el patrimoni cultural imedi ambiental que envolta la nostra ciutat.

  Aquest any els veterans hem fet les segentssortides:

  -Conca de Tei i Sant Mateu-Riells . Vall del Tenes-Pou de gla ermita de Cabanyes -Trilogia de les ermites (Rutes guia

  des Palau Robert )-Serra dels Bufadors (El Ripolls)-Sant Quirze de Pedret (El Bergad)-Serralada Litoral Sant Mateu-Sot de lInfern (El Montseny)

  PPrrooppeerreess aaccttiivviittaattss

  A les reunions informals dels dijous a la saladel Centre, es fixaran les dates idnies per atots els que hi vulguin concrrer, si ms no,per a les segents sortides:

  Ascensi a Las Peas de Herrera,situades a lest del masss del Moncayo.Ascensi al Costa Cabirolera, situat a la Serra del Cad. 41 SCCExcursi circular Collbat-Monestirde Montserrat-Collbat.Recorregut parcial del GR 92, (a realitzar en vries etapes) des de Port Bou a Badalona.Sortides per fer cames, per la Serralada de Marina, Montseny, St. Lloren, etc.

  Carme Dimas i Raym

  Santi Cebrin

  Excursi nmero 24 organitzada pel Grup de Veterans del Centre.Pont medieval de Pedret i edificaci pre-romnca de Sant Quirze.

  seccions

  Butllet 2007 .25

  Els Carcaixells

 • 26. Butllet 2007 Butllet 2007 .27

  seccionsseccions

  EL FELIUET - Bicletada pel Girons.Francament, el nostre pas no progressaadequadament. No recomanable i menysamb nanos. No ens hi vam trobar cmodes,el cam est molt fet malb. Obres, cotxespel mig... Vam comenar-lo a Llagostera ifins a St. Feliu de Guixols.

  LA CARTOIXA- caminada tranquilla voltanttot el permetre de la Cartoixa. s una bonamanera de fer descobrir als nanos el quetenim a tocar de casa.

  ESTIU 2007

  BANYADORES - el Maresme. Una matinaldescalada... la cosa promet.

  VILANOVA DE MEI. TORRENT DELBARRANC - Aquesta vegada lobjectiu erael de baixar un riu. Uns quants vam aprofitarper fer cmping el dissabte. La resta vanarribar el mateix diumenge. La proposta noera fcil. Dentrada, ens calien neoprenspels nanos. Vam patir un dia de moltssimacalor i, tot hi la complexitat de la sortida, lameitat de lexpedici va assolir lxit. La carade satisfacci de la canalla (perd delspares) no es podia explicar.

  I ara ve el fi de festa. No podem i no volem

  acabar aquest any duna altramanera.

  Vam tornar al MATAGALLS.Per aquesta vegada a fer unvivac sota el cim.

  Dissabte a les set de la tardainicivem la pujada des deColl Formic. Els grans feiaanys que no portvem unesmotxilles tan grans. Que si elssacs , les mrfegues, el sopar,lesmorar, roba dabric...

  Poc abans darribar al cim, enun planell vam muntar el campament. Mentreel sol es ponia nosaltres preparvem elsopar, estenem les mrfegues i els sacsamb la canalla , i primer una, desprs duesvam comenar a conptar estels. Tot i que ala matinada la temperatura ens va baixarfins els 11 graus, els nanos vam dormir lamar de b.

  Lendem arribada al Matagalls per acabarbaixant cap a Sant Maral.

  Ha estat si fa no fa una sortida per mes.Algunes de senzilles, daltres no tant, peren totes hem buscat all que les fes atracti-ves per la canalla. Que els vingus de gust ala Maria, la Sara, la Berta, la Nuria, lOndina,la Winona, lEtna, la Gala, la Nerea, lItziar, enGuillem, lHelena i daltres... I sabeu que?Doncs que gaireb sempre han acabat tro-bant el follet mgic dins el forat dun faig.

  Aix ltim ens motiva a continuar buscantnoves propostes per fer-nos gaudir petits igrans i per descomptat, per augmentar elnombre dels amics mgics que dormensomiant sota els estels.

  Fent una primera repassada rpida semdibuixa el mapa pel que ens hem mogutaquest ltim any en les diferents sortidesfamiliars: Montseny, Vall dAro, Vilanova deMei, Conreria, Plana de Lleida, Girons,Maresme.

  Sense voler fer-nos pesats us en farem cinccntims.

  TARDOR 2006

  CASTELLETS De Sant Maral a lesAgudes. Comencem forts. Excursi prouconeguda per tots, s un itinerari per anartranquils i disfrutar-lo, portant curaamb els nanos s molt factible i lasensaci que tenen de fer unagran excursi els s molt motiva-dora. La mitjana dedat dels nanoss de 7 anys (aquesta s la quesha mantingut al llarg de les sorti-des)

  MATAGALLS Des de Coll Formic, passant per Sant Segimon. suna caminada llarga, per estem ala tardor i per tant trobem un boscde colors esplndids, catifes defulles que son la delcia de lacanalla, boires juganeres que ensacompanyen tot el dia, i a ms

  quan ja baixem del cim el dia estcaient i ens regala una posta desol rera Montserrat impresio-nant..

  PRIMAVERA 2007

  CARCAIXELLS den Dalmau (ValldAro) Ens trobem en un paratgepoc conegut per molt bonic.Estem a tocar del poble de Solius.Aqu shi amaga una caminadaper sobre dunes agulles de gra-nit, amb algun passama en elspassos mes delicats, que ens fa

  gaudir molt. Tamb ens trobem amb un pontpenjant quin yuyu.

  MOLLERUSSA ARBECA - Bicicletada cir-cular amb cassola de cargols per dinar.

  No s si van ser els cargols per al final deldia el comptaquilmetres en marcava 30.Qui diu que els nens es cansen? Al llarg delrecorregut vam estar envoltats pels campsde fruiters florits. Els colors us els podeuimaginar: rosats , blancs , grocs ... la nostraruta seguia parallela al canal dUrgell. s lamillor poca i tot litinerari s absolutamentpla.

  Montse GlvezFede Casanovas

  El Feliuet

  Sortida a Vilanova de Mei

  Vivac al Matagalls

 • 28. Butllet 2007 Butllet 2007 .29

  seccionsseccions

  pis de Badalona i Santa Coloma. Val lapena fer una visita al poblat ibric, del queactualment en t cura el CentreExcursionista Puigcastellar de Santa Colomade Gramenet, el qual segueix amb les exca-vacions de poblat.

  16 minuts. Sant Onofre. s lermita ms pro-pera al monestir que queda en peus.Aixecada el segle XVII, conserva les carac-terstiques arquitectniques destil gtic,igual que el monestir, encara que dunapoca ms tardana. Atalaia perfecte de laplana badalonina, Santa Coloma i part deBarcelona. La vista de tramuntana sestnfins Sant Lloren del Munt, Montserrat i lapart occidental dels Cingles de Bert.Agafant el cam de baixada, tornem a enlla-ar amb el que porta al collet de Vallenanadirecci llevant, fins arribar al coll deRodasoques on emprendrem el descenssuaument.

  25 minuts. Font de can Mas i les masies deCanyet. Passem per la gran Casa de canOliver, can Pujol, can Grapa i can Nadal per

  arribar finalment a la carretera BV-5011 queens portar a lesglsia de Canyet, punt desortida i arribada de lexcursi.

  ASPECTES DINTERS

  Claustre de Sant Jeroni

  Atalaia de la ciutat des de Sant Onofre

  Masies de Canyet

  RRuutteess gguuiiaaddeess ddeell PPaallaauu RRoobbeerrtt

  El passat dijous 19 dabril denguany, vamorganitzar conjuntament amb el PalauRobert, una caminada de descoberta de laserra de Marina. Com ja sabeu, aquest s unprograma publicitat arreu dels pasos cata-lans i obert a la participaci de qualsevolpersona interessada. En Jaume Suol, con-juntament amb els incondicionals de la colladels veterans, van guiar i dinamitzar lactivi-tat.

  TRILOGIA DE SANT JERONI DE LA MUR-TRA

  Recorregut: esglsia del Sant Crist deCanyet, torrent de Sant Jeroni, Sant Jeroni dela Murtra, pujada directa a Sant Climent,collet de les Ermites, serrat de les Ermites,cim de Poi, coll de Rodasoques, torrentPregon, esglsia de Canyet.

  Dificultat: FcilTemps: 2h20 de marxaBellesa/inters: 9/10

  LItinerari segueix la pista lgica que sortintde lesglsia de Canyet porta al Monestir deSant Jeroni de la Murtra, ampla, fcil i senseprdua possible, fins arribar al mateix

  Monestir.

  22 minuts. Sant Jeroni de la Murtra. Monestirmonumental del segle XVI, abandonatdurant molt de temps a partir de la gran cre-mada del 1835. Actualment resta habitat, i sib no es fa gran cosa per restaurar-lo almenys es t cura de la conservaci i mante-niment de les parts que resten encara enbon estat.

  7 minuts. Ermita de la Miranda. Antiga estan-a del Monestir edificada per a ser habitadaper monjos de lordre de Sant Jeroni.Totalment enrunada, queden les parets late-rals per sense sostre. Fou construda ambdues plantes, oratori a la part baixa i habitat-ge a dalt. Tornant uns metres cam enreratornem a agafar litinerari de cam ample queporta a lermita de Sant Climent. La pista scosteruda i fa diverses ziga-zagues enfilant-se cap al serrat de les ermites. Un corriolatrevit permet pujar-hi directament.

  20 minuts. Sant Climent. La vista de la Vall deBetlem s mplia pel costat de migdia. Aponent queda a tocar del poblat ibric delPuigcastellar, situat al cim del Tur del Pollo.Entre aquest cim i Sant Climent resta el collde les ermites zona fronterera dels munici-

  Sant Climent La Miranda (1930)

  Jaume Suol i Sampere

 • Butllet 2007 .31

  seccions

  taula (ping-pong) en la seva XII edici.

  Aquest torneig, es un petit homenatge delsjugadors de tennis de taula de lentitat cap alseu entrenador i mestre.

  Els partits disputats varen ser les finals deles diferents categories, ja que durant tot elmes anterior, shavien jugat els diferents par-tits corresponents a la classificaci i elimina-tries dels diferents grups, que estavenagrupats en dues categories: Joves iSeniors. El torneig Social, no es va poderdisputar, ja que no hi va haver cap inscrip-ci.

  I com a cloenda i desprs de les finals, vahaver el lliurament dels obsequis a tots elparticipants i als jugadors ms regulars de lacompetici de lliga 2006/2007, acabant ambun petit berenar.

  PARTICIPANTS:

  A la categoria de Joves varen jugar 6 juga-dors i es va repetir la final de lany anterior,per diferent resultat, ja que el guanyador vaser en Joan Caralt que va vncer a GuillemMart.

  A la categoria Absoluta varen jugar 18jugadors, arribant a la final en Pere Navarroi en Josep M Nolis, sent el guanyador enPere Navarro, desprs dun partit molt dispu-tat.

  30. Butllet 2007

  seccions

  Aquesta temporada, els equips no varenassolir els objectius marcats a linici de latemporada.

  Els resultats varen ser els segents:

  DIVISI DHONOR CATALANA

  A aquesta categoria lequip va estar lluitanttota la temporada per no baixar de catego-ria, cosa que no es va assolir.

  De totes formes, es va classificar per a lafase dascens a 2a Nacional i va quedar 4rten la lligueta, cosa que fa que lequip, el pro-per any jugui a aquesta categoria.

  En aquest equip varen jugar al principi enMarc Serra, en Toni Martnez i en PereCarmona, per a mitat de temporada, enMarc Serra va fitxar pel Calella, per tal depoder jugar els campionats de Catalunya idEspanya de la seva categoria (Sub.21).Aix doncs, va tenir que acabant jugant enJoan Redn, que estava a lequip dePreferent, sent aquest ltim jugador el mesregular en la competici.

  PREFERENT

  Respecte a la categoria de Preferent, le-quip de lentitat tan sols va assolir la terceraposici de la seva lliga, quedant a les portesde fer la fase dascens a la Divisi dHonor.Els jugadors daquesta categoria varen seren Jordi Serra, en Pere Navarro, en Josep M.Nolis, lIsaac Llopis, en Carles Nieto i enFerran Roca, sent el jugador mes regular enJoan Redn, tot hi haver jugat la part final dela temporada a la Divisi dHonor.

  2a PROVINCIAL

  A la categoria de Segona Provincial, le-

  quip va estar format pels ms petits de len-titat. Tot i que en els primers partits van estarrecolzats per en Jordi Serra i en Llus Farrs,no varen poder mantenir la categoria, bai-xant a tercera provincial.

  Lequip va estar format per en Joan Caralt,en Samuel Caizares, lAdri Pueyo enFrancesc Nieto, en Guillem Martn i en LlusGarca. Al final de la temporada es va incor-porar en Ricard Pueyo a lequip. El jugadorms regular de la competici va ser enSamuel Caizares.

  Normalment en aquesta categoria, els juga-dors dels altres equips son jugadors experi-mentats, i els nostres encara que lluitin cadapunt, per la seva joventut, lacaben perdent.

  EDATS

  Respecte a la categoria dedats Juvenil iInfantil, el Centre aquest any tant sols hapogut tenir un equip a aquesta categoria. Elsjugadors han estat en Joan Caralt, lAdriPueyo, en Samuel Caizares i en FrancescNieto, sent el jugador ms regular en JoanCaralt.

  VETERANS

  Per ltim, a la categoria de Veterans, le-quip va quedar tercer de la Lliga, no assolintles places dascens. Aquest equip ha estatformat per en Pere Navarro, en Josep M.Nolis, en Llus Farrs, en Jordi Serra i enRafael Moreno, sent el jugador ms regularen Josep M. Nolis.

  XII TORNEIG FACUNDO LAGUNAS

  Com cada any, el passat 26 de maig a partirde les sis de la tarda, es va celebrar elTorneig FACUNDO LAGUNAS de tennis de

  Tennis de taula

  Equip de 2 Nacional.

 • Butllet 2007 .33

  articles

  Idealment, sha de passar la primera nit almateix refugi de Conangles. Daquestamanera, a primera hora del mat podrem ini-ciar el nostre recorregut. Tericament, la rutatranscorre en parallel a la carretera N230. Elnostre company Pito Costa, per, ja ens vaadvertir de les dificultats daquest primertram, en que en algunes ocasions resultacomplex seguir el recorregut. Shan de tra-vessar alguns barrancs arrossegant la bici-cleta i, a vegades, s ben b que sha foratla ruta per no haver de trepitjar lasfalt. Elscomentaris del nostre company, juntamentamb altres advertncies que shan penjat ainternet, ens fan decidir per realitzar els pri-mers 20 kilmetres per la carretera. En 20minuts arribem a Vilaller. Estic convenutque la vrem encertar. Noms calia escoltaralgunes lamentacions daltres companysque tamb realitzaven el circuit i varenassaborir els primers kilmetres pel trajec-te oficial.

  Un cop a Vilaller, sha de girar a lesquerrapel carrer que indica el road-book i comen-ar a pujar el coll de Serreres. El senderpica fort, per les cames encara estanfora fresques i superem, sense especialsdificultats, aquest primer accident geogrfic(4 km al 9,3%). Una vegada superada la part

  final del port, que transcorre per un boscfora bonic, sens obre laccs a la Vall deBo. La baixada s fora rpida. La pistaest en molt bones condicions i s ample isense dificultats. Arribem a Llesp on podemdescansar i menjar una mica.

  Des de Llesp remuntem un parell de kilme-tres per la carretera que condueix a Barruera(L-500). Abans darribar-hi, agafem un tren-call a la dreta i comencem a pujar cap alspobles dIran, Irgo i Igerri. De fet, el que enstrobem sn petits nuclis rurals on s foradifcil poder trobar-hi algun habitant. Aix s,el que no hi falta s lomnipresent promotorade segones residncies explotant elsterrenys daquests llogarrets. Superem el collde Sant Salvador i continuem fins al poble deGotarta. En aquest punt hem destar atents alhora de girar a lesquerra per un carrer,quasi al final del poble. Ens aturem en unabeurador per recuperar forces i emplenarles cantimplores. La ruta continua de baixa-da, ara per una pista estreta, que ens con-dueix cap al poble de Malps. Del poble noen veiem gaire ms del que sembla unacasa de colnies. Ens topem una altra vega-da amb una carretera asfaltada que agafemcap a lesquerra, de baixada. Un kilmetrems enll, girem una altra vegada cap a les-

  32. Butllet 2007

  articles

  La Pedals de Foc s el nom comercial querep una ruta circular duns 220 km que esrealitza en bicicleta tot terreny (btt). El puntde sortida es situa al reformat i confortablerefugi de Conangles, a la boca sud del tnelde Viella, i finalitza en aquesta ciutat desprsde recrrer extraordinaris paratges de lescomarques de lAlta Ribagora, el PallarsJuss i Sobir i la Vall dAran.

  Aquest circuit ja fa alguns anys que shapopularitzat per limpuls que ha rebut delsmateixos organitzadors de la Carros de Foc,la famosa travessa dels refugis de la zonadAigestortes-Sant Maurici. De fet, lempre-sa que el va donar a conixer (www.pedals-defoc.com) ofereix la possibilitat de partici-par-hi de manera organitzada, encarregant-se de tota la part logstica (reserva de llocsper dormir, transport de material, desplaa-ment a travs del tnel de Viella) i, a ms,facilitant tota la documentaci necessriadel recorregut. Aix s, s obligat passar peruna srie de controls de pas si es vol optar

  al premi final: el mallot oficial de la Pedals deFoc. En el nostre cas, vrem decidir realitzarel circuit per lliure. Mitjanant el cercadordinternet Google s possible trobar dife-rents allotjaments propers a la ruta on pas-sar-hi la nit i fora informaci de gent quecomenta la seva experincia del recorregut.Si sou aficionats a ls del GPS, tamb spossible descarregar-se el track.

  La distncia que sha de recrrer i el desni-vell que sha de superar (ms de 5.000m)obliguen a repartir la ruta en diferents eta-pes. Nosaltres vrem optar per dividir tot elrecorregut en 3 jornades, duns 80 km cadauna, aproximadament. Els qui exhibiu unamillor condici fsica us podeu plantejar elrecorregut en 2 jornades (hi ha animalsque ho fan en menys de 24h !!). Daltrabanda, els que vagin ms limitats fsicament,crec que paga la pena invertir-hi 4 dies.

  Pedals de Foc. Una part del Pirineu en BTT

  Pujada a St. Salvador.

 • 34. Butllet 2007 Butllet 2007 .35

  articles

  querra, direcci Castellars. Encarem una deles pujades ms dures del recorregut. A lal-ada de Casa Abadia decidim posar peu aterra i descansar una mica. Aquest hostalpot ser una bona opci per aquells que deci-deixin fer tot el circuit en 4 jornades ja que enaquest punt ja hem pedalat uns 60 km, apro-ximadament. Desprs del merescut descansreiniciem el tram de pujada que resta perassolir el Coll de Peranera (9 km al 7%). Lasorpresa, per, s que sacaba lasfalt i enstrobem amb una pista de grava que encaraendureix ms la pujada. Des del coll podemveure el petit llogarret de Sas i la suau puja-da al coll que haurem de realitzar. Abans da-rribar-hi, per, seguint la mateixa pista pas-sarem per labandonat poble dErta. Un delsatractius daquesta ruta s la possibilitat depoder conixer aquests petits racons delPre-Pirineu on difcilment sens podria oc-rrer arribar-hi amb qualsevol altre argument.Desprs daccedir al Coll de Sas, baixemrpidament cap a Les Esglsies. Com quelhostal del poble ja el tenien ple quan vremtrucar per reservar lloc, vrem optar perlhostal de Buira, a uns 3 o 4 km. Sorpresa:sn de pujada. Aqu va finalitzar la nostra pri-mera etapa, desprs dunes 10 hores de

  bicicleta i uns 85 kilmetres recorreguts.

  Lendem, a primera hora del mat, baixadacap al poble de Les Esglsies i remuntadafins a trobar la crulla que dna accs al collde lOli. Les cames shan recuperat de les-for i la pujada per la carretera asfaltada nosembla excessivament dura. A la meitat depujada aquesta esdev pista ampla i lesrampes sendureixen considerablement. Uns200 m abans daccedir al coll, sha daban-donar la pista i prendre un corriol difcilmentciclable. Els darrers 10 minuts haurem da-rrossegar la bicicleta. Arribem al Coll de lOli.Deixem enrere lAlta Ribagora i iniciem eldescens cap a la Vall Fosca (Pallars Juss).Els primers trams noms sn ciclables perals ms tcnics. Nosaltres preferim assegu-rar el tret i ens ho prenem amb calma.Finalment, arribem al fons de la vall, ontamb es comena a observar, i molt, lapressi de les immobiliries. A lalada de laTorre de Capdella, abans diniciar lascens altemut coll del Triador, ens provem de que-viures i descansem una mica. Desprs de3,5 km ms per la carretera, a laladadEspui, agafem una pista a m dreta icomencem els 12 km de pujada fins al punt

  Pujada al coll de Triador.

 • 36. Butllet 2007 Butllet 2007 .37

  articlesarticles

  gran tonatge que condiciona el paratge,baixem fins al llogarret de laltre marge delNoguera Pallaresa, Born. Comencem aremuntar la carretera de la Vall de lAlt neu.El darrer nucli habitat s Als dIsil. Lasfalt,per, segueix ssent present fins a les pistesdesqu de fons de Bonab. En aquest puntcomena la pista forestal, ample i en suaupujada, que ens portar fins a lentrada natu-ral de la Vall dAran, lermita i refugi delMontgarri. Pedalar per aquest indret, envol-tat de boscos i amb la constant presnciadel riu, s una experincia inoblidable, acon-sellable per a tots aquells afeccionats a labicicleta tot terreny. A quarts de dotze arri-bem al Montgarri. Descansem i prenem unrefresc per finalitzar el darrer tram de pujadafins a Pla de Beret. Les pistes araneses ensreben amb un espectacular aiguat. Compodem, ens aixopluguem i intentem minimit-zar les conseqncies de la forta pluja.Desprs de 30 minuts, el sol torna a treure el

  nas i ens permet iniciar la baixada de Pla deBeret. Passada una corba molt tancadadesquerra, prenem, a la dreta, lantiga pistadaccs a Pla de Beret (GR-211). La pistabaixa fins a Bagergue i, per corriols interiors,recorre els pobles de la vall fins a Viella. Alalada de Bagergue es pot proposar unaalternativa per aquells a qui encara els quediun raconet de fora. Es tracta de pujar lapista del Collet de Varrads i baixar, per lal-tra vessant, fins al poble dArrs. Ens manca-ria remuntar 5 o 6 km fins a Viella.

  A la capital aranesa finalitza el nostre reco-rregut. Cansats i xops (ens va tornar a plou-re abans de finalitzar el recorregut) dema-nem que ens acompanyin a la boca sud deltnel per recuperar el cotxe i tornar a casa.Vrem compartir lexperincia en Pep, laNria, en Jordi i en David.

  ms alt del nostre recorregut. Amb pacinciai els ronyons adolorits arribem al coll delTriador. Canviem de Pallars i canvia eltemps. Desconeixent que una mica msavall ens podrem haver aixoplugat en unacabana en fora bones condicions, aguan-tem laiguat al mateix coll. En aquest punt sbsic no confondres i agafar la pista de bai-xada cap a Llessu. Sense perdre gaire ala-da hem de resseguir la pista cap a lesque-rra, fins arribar al Coll de la Portella. La pistaplaneja amb tendncia a guanyar desnivell.Les vistes sobre el Pallars Sobir resultenextraordinries. Respirem una mica a lala-da del refugi de Quatrepins i desprs enca-rem la darrera pujada fins al coll de la Creude lEixol. Iniciem la rapidssima baixada perles pistes desqu dEspot vigilant els perillo-sos tallants daigua (ms dun ha tingut unensurt per ensopegar-hi). Sarriba al conco-rregut poble dEspot on molts dels com-panys de travessa shi queden a sopar i dor-mir. Nosaltres, per, preferim continuar fins aSon. Sortim del poble per la carretera princi-pal i desprs de baixar un parell de kilme-tres girem a lesquerra, en pujada. Les forcescomencen a anar justes i fins a Son hi ha unparell de trams que senganxen una mica. Ams, torna a ploure. A quarts de set arribem,

  ben xops, a Casa Masover, on soparem ipassarem la nit desprs de pedalar 75 kmdurant 11 hores.

  Tericament, la 3a etapa sha diniciar bai-xant fins gaireb a Valncia dneu. Els com-panys de Casa Masover, per, ens recoma-nen prendre un corriol, ms o menys tcnic,que surt de darrera de lesglsia de Son ievitar, aix, perdre nivell. Els hi fem cas. Elcorriol, desprs dun darrer tram molt dretque hem de fer arrossegant la bicicleta, ensporta fins a una pista ms ampla. La resse-guim de pujada, fins arribar al final. Entrem albosc del Gerdar, una de les extensions da-vets ms espectaculars dEuropa, on la llumdel sol difcilment pot travessar la part msalta dels arbres i, per tant, hi ha una mancatotal de vegetaci de sotabosc per on cami-nem (lorganitzaci de la Pedals de Foc obli-ga a realitzar aquest tram a peu). Lescenaris extraordinari. Desprs de creuar lavetar,per la pista del refugi del Gerdar, accedim ala carretera de la Bonaigua. Descendim 3 kmi agafem laccs a Sorpe. En una font a len-trada del poble, omplim bidons i desprsacabem de creuar el poble. Per un senderen no massa bones condicions, difcil delocalitzar per la presncia de maquinria de

  David Campany

  Conangles

 • 38. Butllet 2007

  articles

  Expedici al Pamir del Vorobieva (5691m.) i al Pic dels 4(6299m.), que si no fos perqu t els dosgegants del Comunisme (7495m.) iKorzenevskaya (7105m.) al seu costat, seriaconsiderat un cim de molta ms importncia.Una ascensi de molta categoria!

  El 6 dagost ens preparem per fer latac alKorzenevskaya. En Quim est fotut. Li hanreceptat antibitics i 4 o 5 dies de reps.Prenc la decisi datacar el cim amb en Rafai en Pedro i, de tornada, amb en Quim recu-perat, podem tornar a intentar-ho. La logsti-ca de lascensi la tenim pensada de lasegent manera: el primer dia arribarem alCamp 1 (5300m.), el segon dia ens agrada-ria arribar al Camp 3 (6300m.), tot i quetenim lopci de quedar-nos al Camp 2(5800m.). Personalment, sc un detractordaquest camp, brut i mal ubicat i massa pro-per al Camp 1. Amb una bona aclimataci,sc totalment partidari darribar al Camp 3 elmateix dia. Dall atacarem al cim.Dissortadament, el dia que sortim del Camp1 en direcci al Camp 3, ja per cordes fixes,en Pedro prefereix quedar-se a dormir alCamp 2 degut al cansament. Aquesta jorna-da de retard ens fa perdre un dia excellentper a fer cim, ja que tots els expedicionarisque el dia segent surten del Camp 3 acon-segueixen coronar. Dies per-fectes meteorolgicamentparlant. El dia segent en arri-bar al Camp 3, la meteorolo-gia canvia i passem dues nitsde tempesta. Dies de incomo-ditat a la tenda, de fondreneu, de mal desquena idonar massa voltes a tot ple-gat. Dos jornades dintensvent i neu que ens fan replan-tejar latac al cim. Noms ensqueda una raci de menjar,per a repartir entre tres.Podem aguantar un dia msamb la inseguretat meteorol-gica, per amb fora expedi-

  cionaris al Camp 3 per obrir traa, o b tor-nar al Camp Base a descansar i provar unnou atac, encara amb prou temps com per acometrel. En Rafa i jo estem disposats a tor-nar-ho a intentar, per en Pedro no shi veuamb forces. Si baixa ja no tornar a pujar.Aix doncs, la soluci esdev senzilla. EnRafa i jo baixarem al Camp Base i provaremun altre atac i en Pedro es quedar un diams esperant la millora. Coses de latzar, eldia segent millora el temps i la bona combi-naci amb els expedicionaris fa que puguinobrir una bona traa i assolir el cim.

  Mentrestant, en Quim, ja recuperat decideixcomenar latac al cim amb en Sasha, unguia rus. Cal aprofitar el bon temps i el dia 14dagost arriben al cim. Desprs, un descensfora dur degut al sobtat canvi de temps.Quan arriben al Camp 3, coincidim amb enQuim. Malauradament, en Rafa no sha vistmotivat per fer una nova temptativa i he deci-dit suprimir un dia de descans i provar unnou atac en solitari, com ms aviat millor, aveure si podria coincidir amb en Quim.Arribo, aix doncs, al Camp 3 directament delCamp 1, tot i que la intensa nevada quecoincideix amb el descens del cim denQuim, fa que hagi dobrir traa penosamenta partir del Camp 2. Arribo esgotat, per

  Aquest estiu, lamic Quim Aymerich i jomateix hem decidit anar al cim delKorzenevskaya (7.105m.), a la serralada delPamir, al Tajikistan.

  Perqu al Korzenevskaya? Primer de tot per-qu, personalment, volia viure lexperinciade fer una expedici, en el sentit de situar-teen un Camp Base dalada, i des dall pre-parar tota la logstica i aclimataci, b sia enestil ms purament clssic o alp, per a dur aterme lascensi al cim. Segonament, per-qu tenia ganes de fer una cota de 7000metres. Desprs de fer cims de 3.000, 4.000,5.000 i 6.000 metres, crec que la progressianava en aquesta direcci. Els permisos perassolir aquestes cotes arreu del mn sncars i al Pamir s on ens surt ms a compte.En tercer lloc, el Korzenevskaya sajustava

  molt a les nostres caracterstiques: no s uncim tcnicament senzill, per tampoc estemparlant duna dificultat molt elevada, fora delnostre abast.

  El 22 de juliol volem cap a Dushanbe, capi-tal del Tajikistan. Ciutat lletja i gris, tpicaherncia del comunisme. Dall volem ambbimotor fins a Jirkital i dall al Camp Baseamb helicpter, a 4360 metres. A Dushanbehem coincidit amb un parell dandalusos, enRafa i en Pedro, i la bona sintonia fa quesiguem un sol bloc a partir daquell mateixmoment.

  Passen els dies al Camp Base i amb ells elsprimers mals de cap provocats per lalada,i les diarrees, que conviuran amb nosaltrespel que resta del viatge. Aclimatem al cim

  articles

  Butllet 2007 .39

  Ascendint el Korzenevskaya. Camp 3.

  Ascendint el Pic dels 4.

 • 40. Butllet 2007 Butllet 2007 .41

  articlesarticles

  feli, quan massabento que en Quim haobtingut el premi de lascensi.

  Els propers dies puc dir que em torna a per-seguir la mala sort. No nhi hagut prou ambhaver de retardar el primer atac al cim i coin-cidir amb el canvi meteorolgic, o amb erraramb la decisi de no esperar un dia ms alCamp 3. El 15 dagost resto sol al Camp 3,aguantant la nevada i amb la traa del grupden Quim totalment esborrada. Tot un diadins la tenda qestionant-me constantmentqu collons estic fent aqu. Al vespre arribaun company de Madrid, en Nacho, i manun-cia larribada de quatre francesos pel diasegent. Aix manima i el 16 dagostcomeno a obrir traa, si ms no, pensant enun atac pel dia segent. Menfonso constant-ment entre el genoll i la cintura.Aconsegueixo fer uns tres-cents metres dedesnivell amb tres hores. Esgotador esforque queda dilut en poques hores, quantorna a nevar intensament. A la tarda, latraa que mha costat tant de fer ja est com-pletament esborrada. Tot i aix, no desistei-xo i quedem amb els francesos per sortir el

  dia segent a les cinc del matper fer un nou atac al cim. Somsis persones al Camp 3 i benorganitzats ho podem aconse-guir. Em passo la tarda dins latenda, veient la intensa nevadai desfent neu per hidratar-me.

  El 17 dagost a les quatre delmat ja estic despert. Estnevant. Psicolgicament ja noem veig capa de tirar enda-vant amb aquesta muntanya.Ho he estat intentant els nics5 dies, dels 12 ltims, que nosha pujat al cim. Desisteixo.Baixo cap al Camp Base ambla decepci de no haver acon-

  seguit pujar fins a dalt, per amb el conven-ciment de que no he pogut fer-hi ms.

  Lexperincia daquesta expedici ha estatsensacional, increble i mha fet canviar lamanera de concebre lactivitat dalta mun-tanya. Una experincia brutal que trigaranys en tornar a repetir, doncs no s el tipusdactivitat que ms em motiva. Una activitatmassa esttica: massa hores al Camp Baseaclimatant i descansant; massa hores inactiua la tenda, esperant el bon temps i aguan-tant gebrades i vents; massa dies menjantms que malament; massa dies beventaigua de neu, amb gust de recremat i de llei-xiu; massa dies orinant en una ampolla deGranini i dormint en un sac humit del gebre;massa dies mesurant el desgast en lactivitatdaclimataci pensant en lobjectiu final;massa energies concentrades en un solobjectiu, per acabar en mans de latzar.Aquesta ha estat la meva gran sorpresa! Jaet pots trobar fsicament b i estar ben acli-matat, per si no hi ets el dia adequat i elmoment oport...ho tens molt complicat.

  Pic Comunisme

  Pito Costa

 • Butllet 2007 .43

  articles

  pietat del Museu de Badalona ni delAgrupaci ni del Centre, sin patrimoni detots els badalonins, que sense excepcitenen el dret ciutad de gaudir, vetllar i con-servar la seva prpia histria.

  Ha estat un treball llarg, dificults i ple desuspiccies tcniques i de pertinena, queel departament dArqueologia del Museu deBadalona ha sabut resoldre perfectamentde com acord amb el Museu dArqueologiade Catalunya, fins aconseguir que aquestretorn shagi fet realitat.

  Es tracte dun material que sintegra a lesposteriors excavacions, que durant elsltims anys sha anat trobant en les prospec-cions arqueolgiques del municipi, encaraque podrem considerar que sn els quetenem fins ara als expositors i vitrines elsque shan dafegir al que avui hem recupe-rat, per ser aquest material el primer en ori-gen del nostre Museu de Badalona.

  Testimonis directes varen estar presents alacte de retorn daquestes peces, els que enuna poca valuosa foren servidors incondi-cionals de lEntitat vetllant tamb per aques-tes troballes. Sn els darrers representantsque, afortunadament, han arribat a tempsper donar testimoni de lacabament dunllarg cicle, que ning ms a propsit que ellspodia tancar.

  Grcies, Francesc Cair i Garcia, Jaume Camprub i Serchs, Antoni Deulofeu i Arquer, Marcel Gir i Marsal, Modest Gir i Marsal, Horaci Sampere i Gir Joan Soler i Rovira

  i prop de tres-cents ms, que ja sols restenen el record de lEntitat.

  42. Butllet 2007

  articles

  El material espoliat el 1940, consistent en tro-balles arqueolgiques que la nostra Entitatpreservava com a Museu de Badalona, tornaaltra vegada a la ciutat el 25 de juliol de 2007per engruixir el patrimoni del Museu deBadalona, del que ja en formava part.

  Havien passat 67 anys, 8 mesos i 28 diesdes que va desaparixer lAgrupaciExcursionista i el primer Museu de la Ciutat.Alg em pot dir, home potser tampoc calpuntualitzar tant. Senyors, s que no estemparlant dun fet convencional daquellapoca, sin dun fet injust sense cap ni peus,on un bon nombre de badalonins havienposat illusi en el treball de reunir tot el quefos possible sobre la histria de la nostra ciu-tat, i ho havien arribat a aconseguir lany1933 amb la posada en marxa del primerMuseu.

  Per tant, quan les coses sn injustes, quanels fets campen de la ma de les represlies,i quan sespera que un dia tot sacabi, escompten els dies amb els dits de les mansde tota la gent que es va veure desillusiona-da i estafada, esperant que un dia torni totaltra vegada al seu lloc.

  Les coses no sn sempre a gust de tothom,ja ho sabem, per quan aquest tothom snels que tenen la facultat inapellable perpoder manar, les coses acaben sent definiti-vament a gust daquests. (Que s el que vapassar el dia 3 de mar del 1940, la desapa-rici del Museu i lAgrupaci). Ara, terica-ment tot torna al seu lloc. Aix ho veiemnosaltres, els que hem continuat aqu des-prs dels anys, els que no hi vrem partici-par directament en aquelles dates. Per resja no s igual, i si no que ho preguntin alsFont, Cuys, Abril, Domingo, Milian, Oriol,Carreras, Gir, Duran, Saturi, Garriga, Py,

  Cair, Costa, Soler, Camprub, Sampere, i lainacabable llista dels que es van esforar,amb illusi, per iniciar el Museu, estimulatssempre per Francesc Prat Vila, autnticmotor i nima de lAgrupaci i del Museu.Avui simplement, tot torna al seu lloc dori-gen, sols per restituir el pecat imperdonabledomissi. Nosaltres nestem contents, elsque queden de lAgrupaci Excursionista iels seguidors del Centre Excursionista nes-tem contents, per no illusionats com hoestaven els seus fundadors, que varenpagar el seu treball amb lescarni moral i fsicdall que encara no sha restitut, ni espodr restituir mai, perqu forma part de lahonorabilitat de les persones, foren menys-preats i humiliats sense cap justificaci.

  Dels que ens van precedir, la majoria ja noestan entre nosaltres, de 300 associats alEntitat noms mitja dotzena sn testimonispersonals de lpoca. Els que falten nomshi sn en el record, Per tots ells es celebrlacte de rebuda de les peces arqueolgi-ques procedents del Museu Arqueolgic deCatalunya, on durant tot aquests anys hanestat ubicades. Per aix shi convidarentamb els seus familiars ms prxims, no peruna gentilesa, sin perqu creiem que enmemria dels seus pares tenien tot el dretdestar-hi presents, perqu els qui tocava jano hi podien ser.

  El Museu, lAgrupaci i el CentreExcursionista es donen les mans felicitant-semtuament pel darrer treball portat a termepel personal de daquest Museu: la recupe-raci de les peces arqueolgiques espolia-des lany 1940, que foren ingressades alMuseo Arqueolgico Provincial de Barcelonai reconegudes oficialment al seu inventariquatre mesos ms tard: peces romanes ipeces ibriques, que no han estat mai ni pro-

  Un fet important per la nostra Entitat i per Badalona

  Jaume Suol Sampere

 • Butllet 2007 .45

  articles

  53ena Caminada de Regularitat per laserralada de Marina El diumenge 19 de novembre, el CentreExcursionista de Badalona va organitzaraquesta tradicional activitat de ms de migsegle dhistria, que enguany era novetat ala Copa Catalana de Marxes TcniquesRegulades i que ha introdut al circuit la tc-nica de la regularitat lliure. Aquesta tcnicavalora la regularitat del pas, sense establiruna velocitat determinada, sin deixantescollir el ritme o velocitat de pas a cadaequip; per valorar-ho, sescull un tram isegons la velocitat feta en aquell, sextrapo-la a la resta de trams, tenint en compte elsdesnivells del terreny i penalitzant les des-viacions a la resta de trams.

  Tot i tenir limitada la participaci a 100equips, es van acceptar 107 inscripcionsdintre del termini establert, dels qual 102equips es van classificar, dades que elsorganitzadors valoren com un xit absolut.

  Linici de la caminada va ser a les vuit delmat, darrera lHospital de Can Ruti, i ensportava per les faldes del Tur de lHomecap a dalt de la carena, passant pel Coll deMontalegre i les cases del Tur del Reig, perdesprs davallar per la banda oest del Turde la Creu cap a la Conreria, on estava situatlavituallament de lesmorzar.

  Des daqu, tot fent un bucle i endinsant-nosal terme municipal de Sant Fost de

  Campsentelles, passant per entranyablesracons al voltant de les fonts de la Dinamita,Sunyera, Sant Domnec, retrobvem elcam pel que havem vingut, per desfer-lo acontinuaci. Cap al final ens desvivem capel Coll de Fra Rafael, resseguint el Tur delmateix nom, per arribar de nou al punt desortida, on la organitzaci havia installat ungran cartell amb els possibles resultats,segons la velocitat portada en el tram com-prs entre el control 4 i 5, hi havia preparatun refrigeri pels participants.

  A ligual que les anteriors edicions, durant lacaminada els participants tenien lopci derealitzar fotografies per tal de participar en elconcurs de fotografia de la caminada.

  Tots els participants van rebre com a obse-qui una samarreta commemorativa de lacaminada, a ms de lesmorzar i avitualla-ments habituals.

  A lacte de lliurament de premis, celebrat eldissabte 25, vrem comptar amb la presn-cia del Regidor dEsports de lAjuntament deBadalona. La projecci dun muntatgeaudiovisiual amb els millors moments de lacaminada va obrir lacte. Com ja s tradicio-nal desprs de lentrega de trofeigs, es varealitzar un sorteig de material esportiu aixcom llibres i mapes de muntanya i finalmentun refrigeri per tots els assistents.

  articles

  CLASSIFICACI

  CLASSIF. EQUIP NOMS ENTITAT PUNTS1 82 Lorca, Juan Brocal, Josep P.Fondista Badalona 32 86 MASSANA CUADRAS, XAVIER ORTEGA DONATE, AUREA A.E. TALAIA 33 62 Faidella, Jordi Jose Vargas Palomo,Carlos Andres CEC 34 73 Rodes Navarro, M Angeles Cinca Casanovas, Miquel CEC 45 70 Gazquez Montes, Marta Ramos Garcia, Natalia 46 35 Zudaire Sanz, Jesus Cotelo Cerdan, Teresa C.E.Molins de Rei 47 98 OLIVERES RAFOLS, Roc GUERRA RIBO, Ferran 48 54 COLL, Josep COMA, Toni CE AVINYO 49 59 CRESPIERA BADIA, Abert VALENTI MALVIEDRO, Sonia CE AVINYO 410 33 VILADRICH CASAS, Joan COSTA JIMENEZ,JOSEP Ma. CE AVINYO 411 36 ALTARRIBA CASELLES, Jordi COSTA CAIXACH, Atila CE AVINYO 412 88 MESA, Claudia RUBIO, Xavier Foment Excursionista 413 55 DOMINGO, Roger Garcia, Ricard Foment Excursionista 414 9 Rufian Ariza, Belen Hernandez olivar, Ana 415 89 MONROS AUDI, Antoni GIL LAGE, Elisenda CM lHospitalet 416 102 Escorihuela Ventura, Arnau Escorihuela Nebra, Ricard 417 74 HERMS, Valenti RUBI, Montse CE AVINYO 418 48 CARRERAS, Jaume CARRERAS, Casimir CEB 519 91 Moros Vela, Santiago Espaol Suarez, Maria Jos CE Parets 520 26 Tejedor estrada, RogerTejedor boixaderes, Jaume CEB 521 14 Sanchez Sianes, Xavier Martnez Segovia, Eva CEM 522 25 TALAVERA SANCHEZ, Juan GARCIA GARCIA, Francisco 523 28 MARCO RIERA, JOAN VADIM RIERA RIEZU, TERESA MARIA C.E. Els Blaus 524 69 Gazquez Corregidor, Pedro Montes Carretero, Ana 525 96 OLIVERES PI, Joan ROCKI, Mark 526 52 CODINA, Joan GALANTE ESTEVEZ, Manel CE AVINYO 527 77 ISERN GONZLEZ, MARIA MARCO PREZ, FERM C.E. Els Blaus 528 13 Salvador bertolin, Joaquin Vinyoles Rovira, Roser 529 47 Caabate Martnez, Albert Abarca, David 630 46 Camprub i Sol, Pere Hernandez, xavier 631 2 PLANAS BERTRAN, JOSEP MUELA ALMENDROL,ROSER A.E. TALAIA 632 30 Vicente Martin, Marta Serra Marco, Antonio 633 81 Lpez, Fernando Puigelo, Justo P.Fondista Badalona 634 61 EXPSITO BURGOS, Francisco MAGALLN, Basilio Salesi Badalona 635 64 FONTS OLIVA, Manel COROMINAS MORRAL, Pilar CE AVINYO 636 31 VILA SANCHEZ, Pere SABATER, Sergi 637 44 Camacho Salazar, Julian Camacho Tejedor, Oriol CEC 638 6 Gurri Sala, Dolors Camprubi Gurri, Adri CEC 639 11 SAGARRA MAS, ANTONI OLTRA VILAPLANA, ELISEU A.E. TALAIA 640 18 SERRANO ALCAL, Antonio REGORDAN RUIZ, Miguel Angel 641 19 SERRANO ALCAL, Gregorio MARTNEZ GARCIA, Maria Rosa 642 90 Montanya Fibla, Ferran Gol, Rita 643 23 TOLL TORRES, Rosa FARGAS VILA, Jordi CE AVINYO 644 71 GOMEZ, Mabel SALA, Alejandro Foment Excursionista 645 83 LUQUE, Alejandra DOMINGUEZ, Oscar Foment Excursionista 646 65 Forcadell Escouffier, Albert Querol Sans, Eva 747 27 Urea Martinez, Paqui Perez Palma, Trini CEB 748 66 Garcia Arellano, XavierLopez Rodriquez, Jose Antonio 749 29 VALL CAMPRUBI, Avelina MILL SEUBA, Jordi CE AVINYO 750 79 LLOBET MASSANS, Miquel FERNANDEZ FERNANDEZ, Q. CE AVINYO 751 8 ROSSELL, Victor GIMENEZ, Marcos Foment Excursionista 752 68 Gazquez Montes, Daniel Gazquez Huertas, Eric 853 34 Villar Colomer, Jordi Colomer, Rosa CEB 854 20 Sobron Hayes, Sara Larraaga Recio, Lander CEB 855 104 Galbalda, Juanjo Galbalda, Alejandro 856 24 Surra Parcet, Enric Belmar, Toni 857 105 Aznar Garcia, Eugenio Aznar Toledano, Ruben 858 7 Ros, Susanna Ros, Albert 859 80 LPEZ RUIZ, Jos LPEZ VALLE, Eliseo Foment Excursionista 860 37 Bartoli, Juan Lillo, Francisco P.Fondista Badalona 861 42 Calvo Mota, David Villanueva Cordovs, Laura P.Fondista Badalona 962 39 Blanco Duelt, Angel Segura Martnez, Carlos 9

 • 46. Butllet 2007 Butllet 2007 .47

  articlesarticles

  Per segon any consecutiu, desprs dunllarg perode dabsncia, el passat mes demaig vrem participar a la festa del Badiu.Activitat organitzada per lassociaci devens del centre i desenvolupada al Parc deCan Solei dins del marc de la festa major deBadalona.

  Un monolit de 6 metres dalada i 3 caresequipades amb preses descalada i un llargpont de mico van servir de reclam als cente-nars de persones que, any rere any, visitenaquesta festa. La cua permanent que duranttot el dia vrem mantenir davant de la nostraparada va ser poc menys que esgotadora.Calculem que ms de 300 nanos van disfru-tar daquesta activitat, que entre altresobjectius t el de donar a coneixer les activi-tats que es desenvolupen al centre. Cal afe-

  gir que el muntatge del pont de mico, totauna aventura pels que varem dedicar les pri-meres hores del dia a lligar i tensar les cor-des, va fer les delcies dels mes petits, queespantats per la verticalitat del monlit vandisfrutar dall ms.

  Cal agrair a la federaci les facilitats que ensvan proporcionar per aconseguir gaudir delrocdrom utilitzat. Aix com a la vintena desocis que van ajudar desenvolupar lactivi-tat. Algunes de les tasques, i especialment lade posar i treure larns a tots els partici-pants requereix dun esfor, no sempre prouvalorat.

  La televisi de Badalona, aix com el diari elPunt del Barcelons, es van fer un ampliress de lactivitat.

  Festa del BadiuCLASSIF. EQUIP NOMS ENTITAT PUNTS63 103 Sellars Teixidor, Jofre Sellars Tresserra, Jaume 964 21 SOLDEVILA BARBOSA, Joan CASTAN SAHUN, Mercedes 965 93 MUNTADAS MIRANDA, Joan MUNTADAS PELEZ, ISAAC G. E. CAMPDEVNOL 966 92 MULA AYZA, Gemma MULA SIS, Francesc BUFALA 967 38 BELL PERA, Jordi RIBAS MORE , Silvia BUFALA 968 87 Medioaldea, Antonio Guerrero, Gabriel P.Fondista Badalona 969 12 SALA, Olga MORA, Moises Foment Excursionista970 10 Ruiz garcia, Ana Ferrer Barrera, Maria Rosa CEB 971 51 Castillejo, Amparo Ruiz, Juan C.Ciclista Betulo 972 43 Calvo Mota, Ismael Bigas Salgado, Lourdes 1073 85 Martnez, Pau Guntin, Aurea P.Fondista Badalona 1074 101 Salvador Rodriguez, Joanot Salvador Vila, Pere CEB 1075 94 MUOZ FERNANDEZ, Eva Ferndez, Jose Ignacio 1076 1 GARCIA TORRECILLAS, Miguel GIMENEZ PICAS, Jose M CEB 1077 22 SOLSONA RUIZ, Nrria FERRER MUOZ, Consol 1078 56 ESCAL MANUBENS,Ma.ANGELS VILASECA, Remei CE AVINYO 1179 40 BONILLA BALAGUER, BEGOA Gispert Bayer,Esther 1280 32 VILA, Teresa GRANADOS, Lourdes 1281 75 Hernadez Sanchez, Daniel Rios Ortiz, Sergio 1282 15 SANTACANA CUADRADA, LL.E. VICENTE MARTIN, ESTHER CEB 1283 76 Ingelmo,Ulpiano Rodriguez, Francisco P.Fondista Badalona 1384 112 SANTACANA VICENTE, CRISTINA CANALS ROIG, SARA 1385 63 Ferran Garrido, Jordi Blasco Anton, Pepito CEB 1386 67 Garcia Sevilla, Antonio Diez Fernandez, Alicia 1487 72 GROGUS MATEU, Merc BORDAS CARN, Xavier 1488 84 MARTNEZ GMEZ, Mario MARTNEZ HERNANDEZ, Paula 1489 41 CAIRO I TEJEDOR, Montserrat ASENSIO I GIRALT, Llatzer 1490 99 Oriol Salvans, Julia Oriol Rodon, Judit CEB 1591 97 OLIVERES RAFOLS, Marc ROCKI, Rebeca 1692 17 SEGLAR, Javier DEL RIO, Jorge Foment Excursionista 1693 4 RIERA RIEZU, CRISTINA MIRALLES BASSEDA, RAMON C.E. Els Blaus 1694 100 Salvans Rodon, Joel Oriol Salvans, Pau 1795 95 MUOZ-RAMOS TRAITER, Gregori MUOZ-RAMOS , Pau 1796 50 Galvez ,Montse (FEDE) Garcia, Andrea CEB 1897 78 JURADO JIMENEZ, Francisco SANZ IBARZ,Esther 1898 45 Campany Cabaero, Josep Maria Herrero Aragons, Concepci CEB 1899 16 COLL ARTS, RAMON FERNNDEZ VESALO, NGELA 18100 49 CASANOVAS,Maria (FEDE) PUJOL, Berta (FEDE) CEB 20101 5 RIERA, Vinona (FEDE) MERITXELL (FEDE) CEB 71102 3 PUIG FERRER , Meritxell GRANADA, Pep CEB 118

  CLASSIFICACI PER ENTITATS

  CLASSIFICACI ENTITAT PUNTUACI

  1 CE AVINYO 122 CEC 133 Foment Excursionista 144 A.E. TALAIA 155 CEB 176 P.Fondista Badalona 177 BUFALA 188 C.E. Els Blaus 26

  1r CLASSIFICAT CENTRE EXCURSIONISTA DE BADALONA

  18 48 CARRERAS, Jaume CARRERAS, Casimir

  PREMI AL PARTICIPANT DE MENYS EDAT

  5 2 68 Gazquez Huertas, Eric 7 ANYS

  PREMI AL PARTICIPANT DE MS EDAT

  30 46 Camprub i Sol, Pere 73 ANYS

 • 48. Butllet 2007 Butllet 2007 .49

  articlesarticles

  A la vida dun escalador, segur que algunavegada conversant amb alg que no senfilaper les parets, haur sortit la pregunta deperqu escalem. s fcil intentar explicar-hocom una activitat esportiva a la muntanya,amb la peculiaritat aix s, de tenir vistespanormiques i privilegiades de tot all queens envolta, clar. s evident que s totalmentcert aix, per lnic motiu s noms realitzaresport amb el buit al darrera, el qu ensimpulsa una setmana rera laltre a deixar-nosels dits a la roca?. O hi ha tamb algunacosa ms profunda en la nostra ment, queens t inmersos en una addicci psicolgi-ca a ladrenalina i a trobar-nos en situacionscompromeses, en que el fet de posar-nos aprova sembla que estigui per sobre del solfet de passar un bon dia realitzant una acti-vitat esportiva desafiant la gravetat.

  Segur que com qualsevol altre esport, laqesti mental hi juga el paper principal i l-xit s el tresor ms anhelat, s el resultatdesitjat de tant treball i dedicaci, ja siguientrenament fsic com treball psquic.

  El fet de triomfar i poder fer una via difcil enla qual ens hem estat motivant durant unsdies (potser fins i tot mesos) i en la qual elfet noms de pensar-hi ens intimidava iremovia lestmac, fent-nos ressorgir lespors i les inseguretats ms interiors , ensgenera doncs, un estat de benestar i satis-facci personal que ens fa sentir ms realit-zats i en cam cap els nostres propsits.Quins sn aquests propsits, direu?. Doncssuposo que millorar com a persona i arribara tenir el control interior, demostrant-nos anosaltres mateixos, que som capaos da-frontar els reptes que tant respecte ensgeneraven. Crec que no hi ha un final estric-te en els propsits, sin ms aviat un cam aseguir cap a ser la persona que desitgemser . En aquest cam per, trobarem molts

  obstacles a superar per un dels ms obs-curs ser el de lego, ja que al mateix tempsque triomfem, o al contrari fracassem, lanostra autoestima es creix o es decau i aqus on nosaltres hem de fer drbitres delssentiments que es generen dins nostre i nodeixar que cap es dispari i pugui transfor-mar-se en un aspecte negatiu en la cons-trucci de la persona que volem ser.

  Lxit sha de veure com un regal, per nocom un objectiu, ja que limportant s veureque estem lluitant i avanant cap al nostrepropsit. Per tant lautoestima ha destar lli-gada a aquest avan i no tant al triomf, jaque potser se naprn ms en un fracs queno en un triomf. Per exemple el cas en elqual hem hagut de prendre la decisi de bai-xar-nos duna via. ja sigui perqu no hemestat a lalada de la dificultat i aix ens hadonat una lli dhumilitat o perqu el tempsno estat favorable, donant-nos tamb unalli de pacincia i resignaci. Aix doncs, noacabar la via potser ha estat ms positiu jaque ha generat un estat dins nostre ms enri-quidor que no pas leufria, tant gratificant,aix s, que es t quan es triomfa.

  Est clar per, no ho puc negar, que el fet detriomfar amb els objectius, o sigui fer les viesdesitjades, tamb s una senyal que anemen el cam de la superaci i creixement, perque en tot cas no s el propsit final.

  Lescalada , aix doncs, entre moltes altrescoses, s tamb el cam per seguir avananten aquest propsit de millorar com a perso-na i poder arribar a tenir un major controldins daquest gran mn interior democions ipensaments que tenim dins nostre.

  Escalada terpia psicolgica

  Jordi Renom

 • 50. Butllet 2007 Butllet 2007 .51

  articlesarticles

  rar un dia a la espera de bones condicions iel dia 16 dagost amb un fort vent i obrinttraa, per amb el cel ser, vrem sortir totsquatre cap el cim.

  Aquest tram s tamb molt vertical i equipatamb moltes cordes fixes. Aqu cadascpujava segons les seves forces. Finalment el

  Pedro acompanyat per unitali i jo una hora i mitjams tard, arribvem al cim.

  Pel cam havien girat cua elPaco i el Jos amb proble-mes pel fred i el cansa-ment.

  Malauradament, el Pedro,ja de baixada, es desco-breix congelacions a quasitots els dits de les mans,dificultant moltssim el des-cens.

  El dia segent, decidimbaixar el Pedro i jo per la cara Sud, molt msfcil (encara que ms llarga i molt perillosaper les esquerdes i risc dallaus); mentre elscompanys Jos i Paco, baixen pel Nord,desmuntant els camps dalada.

  Desprs de 10 hores i 1900 m de baixadavrem arribar al camp Base Sud duna altra

  ...El Khan Tengri s una magnfica muntan-ya amb un bell nom...

  Amb aquesta frase descriuen els habitantsde la zona la seva muntanya.

  A lantiguitat, escriptures de mapes xinesos,ja lassenyalaven i lanomenaven Prncepdels Esperits. T una estructura piramidal, ila seva bellesa s comparable a la daltrescolosos del planeta, com el K2, lAlpamayo,el Matterhorn, lAma Dablam o el NandaDevi.

  Arguments com aquests aix com la dificultattcnica i lalada daquesta muntanya, ensvan fer escollir el Khan Tengri com a terrenyde joc per a la nostra aventura daquestestiu. Tamb van ser determinants els xitsen el Pic Lenin de lany passat i el de ja faalguns anys sobre el Pic Korzenevskaya,que ens van permetre anar agafant expe-rincia i bagatge sobre muntanyes de 7.000m.

  La ruta triada va ser la Solomatov de la caraNord.

  EEll TTiieenn--SShhaann

  La ciutat dAlma-Ata (Almaty), antiga capitaldel Kazakhstn, s la porta daccs a laserralada del Tien-Shan. Des de fa moltssegles es coneix lexistncia daquestaserralada anomenada amb una paraula xine-sa que vol dir Muntanyes Celestials i quesallarga 1600 Km., formant una rea de fron-tera entre la Xina i la C.E.I.

  En realitat, aquesta cadena s el principidun gran recorregut de prop de 8.500 Kmque, en forma darc, recorre el centre dsia,formant successius sistemes de serralades:El Pamir, lIndukush, el Karakorum, el Garwal,i l`Himlaia, on es troben les majors altitudsde la terra.

  CCrrnniiccaa ddee lleexxppeeddiiccii

  El dia 1 dagost arribvem al camp base,situat a 4000 m a la morrena de la glaceranord Inylxek. El temps anava intercalant diesdintenses nevades i fort vent amb daltresduna meteorologia ms benigna. De totamanera, aquests dies tamb sacostumavena espatllar per les tardes i el vent era presentquasi b en tots.

  I aix vrem anar equipant el camp 1 a 4.800m i el camp 2 a 5.600 m, amb un predominide terreny mixt, i ajudats per les cordes fixesexistents en els trams ms verticals. I aix,pujant i baixant al camp base anvem acli-matant fins que el dia 13 dagost vrem sor-tir del camp 2 per arribar al camp 3 a 5900m, desprs de pujar al Pic Txapajev de6.100m i tornar a baixar al coll Noroest.Aquest camp t la peculiaritat de realitzar-seen coves de gel, la qual cosa et permet nohaver de pujar la tenda i, a ms, et donamolta ms seguretat en cas de forts vents iintenses nevades. A les coves vrem espe-

  Khan Tengri 7.010 m

  Cara nord del Khan Tengri

 • 52. Butllet 2007 Butllet 2007 .53

  articlesarticles

  agncia, on ja estaven avisats de la nostraarribada i el Pedro va rebre les primeresatencions mdiques.

  Tres dies desprs, evacuat amb helicpterfins Karkara i amb tot terreny fins Almaty, elPedro viatjava en avi cap a Barcelona, onahores dara es recupera molt favorablementde les congelacions, desprs de visitarperidicament als especialistes deSaragossa, i amb una mica de sort salvartots els dits.

  Avui, quan ja fa ms un mes daquella expe-rincia, encara conservo lencant daquellsdies. Un gran somriure continua illuminant elmeu jo interior.

  Constato la vella dita que diu que fins que nohas baixat de la muntanya, laventura no haacabat. Es parla molt de fer el cim, per finsque no has tornat, tu no tens la muntanya; sla muntanya qui et t tu.

  Tamb reflexiono sobre les motivacions que

  fan que em posi en situacions en les que elrisc, la tensi i la concentraci sn tnt esti-mulants. Tamb miro danalitzar all quebusco a la muntanya i el que trobo.

  En aquesta oc