BUTLLETÍ BUTLLETÍ BUTLLETÍ AAGENDA 21 ESCOLAR GENDA 21 ... · -1- butlletÍ butlletÍ butlletÍ...

of 34/34
39 2 О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова ПРОГРАММА КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 1–4 классы Пояснительная записка Данная программа по технологии составлена в соответ ствии с общими целями изучения курса, определёнными Федеральным государственным образовательным стандар том начального общего образования. В рамках этой программы для каждого ребёнка создают ся оптимальные условия для формирования нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически разви той, творческой и самостоятельной личности. Цели программы: развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного мышления, творческого вооб ражения и восприимчивости, создание наиболее благопри ятных условий для развития и самореализации как не отъемлемой части духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного вооб ражения, технического, логического и конструкторскотех нологического мышления, глазомера; способностей ориен тироваться в информации разного вида; формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно значи мых объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. Формирова ние начальных форм познавательных универсальных учеб ных действий — наблюдение, сравнение, анализ, классифи кация и обобщение; — представлений о роли трудовой деятельности челове ка в преобразовании окружающего мира, о правилах созда ния предметов рукотворного мира, о народных традициях, о мире профессий; воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, результатам их труда, к мате
 • date post

  25-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BUTLLETÍ BUTLLETÍ BUTLLETÍ AAGENDA 21 ESCOLAR GENDA 21 ... · -1- butlletÍ butlletÍ butlletÍ...

 • -1-

  BUTLLETÍ BUTLLETÍ BUTLLETÍ BUTLLETÍ AAAAGENDA 21 ESCOLAR GENDA 21 ESCOLAR GENDA 21 ESCOLAR GENDA 21 ESCOLAR

  Núm.Núm.Núm.Núm.60606060 DesDesDesDesembre 2012embre 2012embre 2012embre 2012////GenerGenerGenerGener 2012012012013333

 • -2-

  CalendariCalendariCalendariCalendari 3333 AgendaAgendaAgendaAgenda d'Actvitatsd'Actvitatsd'Actvitatsd'Actvitats 6666

  NotíciesNotíciesNotíciesNotícies 7777 ExExExExperiènciesperiènciesperiènciesperiències 9999 RecursosRecursosRecursosRecursos 11114444 Més informacióMés informacióMés informacióMés informació 11117777

  SSSSumariumariumariumari

  SumariSumariSumariSumari

 • -3-

  Desembre Desembre Desembre Desembre 2012201220122012 DillunsDillunsDillunsDilluns DimartsDimartsDimartsDimarts DimecresDimecresDimecresDimecres DijousDijousDijousDijous DivendresDivendresDivendresDivendres DissabteDissabteDissabteDissabte DiumengeDiumengeDiumengeDiumenge

  1 2 5na Mercat de 2ª Mà i d'Intercanvi

  3

  4

  5 6 7 8 9

  10 11 12 13

  14 15 16

  17 18 19 20

  21 22 23

  24242424 25 26 27 28 29 30

  CalendariCalendariCalendariCalendari

  Exposicións: Cap a on anem? i Criatures marinesExposicións: Cap a on anem? i Criatures marinesExposicións: Cap a on anem? i Criatures marinesExposicións: Cap a on anem? i Criatures marines

  Exposicións: CaExposicións: CaExposicións: CaExposicións: Cap a on anem? i Criatures marinesp a on anem? i Criatures marinesp a on anem? i Criatures marinesp a on anem? i Criatures marines

  Exposicións: Cap a on anem? i Criatures marinesExposicións: Cap a on anem? i Criatures marinesExposicións: Cap a on anem? i Criatures marinesExposicións: Cap a on anem? i Criatures marines

  Exposicións: Cap a on anem? i Criatures marinesExposicións: Cap a on anem? i Criatures marinesExposicións: Cap a on anem? i Criatures marinesExposicións: Cap a on anem? i Criatures marines

  Calendari Calendari Calendari Calendari Desembre 2012Desembre 2012Desembre 2012Desembre 2012

 • -4-

  Gener Gener Gener Gener 2012012012013333 DillunsDillunsDillunsDilluns DimartsDimartsDimartsDimarts DimecresDimecresDimecresDimecres DijousDijousDijousDijous DivendresDivendresDivendresDivendres DissabteDissabteDissabteDissabte DiumengeDiumengeDiumengeDiumenge

  31 1 2 3 4 5 6

  7 8

  9

  10 11 12 13

  14 15 16 Xocolata per a la

  Sostenibilitat IES LLUCH I RAFECASIES LLUCH I RAFECASIES LLUCH I RAFECASIES LLUCH I RAFECAS

  17

  18 19 20

  21 22 23 24

  25 26 27

  28282828 29 30 31

  Exposicións: Cap a on anem? i Criatures marinesExposicións: Cap a on anem? i Criatures marinesExposicións: Cap a on anem? i Criatures marinesExposicións: Cap a on anem? i Criatures marines

  Exposicións: Cap Exposicións: Cap Exposicións: Cap Exposicións: Cap

  Calendari Calendari Calendari Calendari Gener 2013Gener 2013Gener 2013Gener 2013

  Exposició: Exposició: Exposició: Exposició: Què sín els aliments ecològicsQuè sín els aliments ecològicsQuè sín els aliments ecològicsQuè sín els aliments ecològics ????

  Exposició: Exposició: Exposició: Exposició:

 • -5-

  Febrer Febrer Febrer Febrer 2012012012013333 DillunsDillunsDillunsDilluns DimartsDimartsDimartsDimarts DimecresDimecresDimecresDimecres DijousDijousDijousDijous DivendresDivendresDivendresDivendres DissabteDissabteDissabteDissabte DiumengeDiumengeDiumengeDiumenge

  1 2 3

  4 5

  6

  7 8 9 10

  11 12 13 14

  15 16 17

  18 19 20 21

  22 23 24

  25252525 26 27 28

  Exposició: Exposició: Exposició: Exposició: Sabem el què comprem?Sabem el què comprem?Sabem el què comprem?Sabem el què comprem?

  Exposició: Exposició: Exposició: Exposició: Sabem el què comprem?Sabem el què comprem?Sabem el què comprem?Sabem el què comprem?

  Exposició: Exposició: Exposició: Exposició: Sabem el què compSabem el què compSabem el què compSabem el què comprem?rem?rem?rem?

  Calendari Calendari Calendari Calendari Febrer 2013Febrer 2013Febrer 2013Febrer 2013

 • -6-

  Exposició “Sabem el què comprem?”Exposició “Sabem el què comprem?”Exposició “Sabem el què comprem?”Exposició “Sabem el què comprem?”

  Descripció: A través de l’exposició s’analitzen exemples de productes comprats per administracions públiques dels àmbits de l’electrònica, el tèxtil, la construcció i l’alimentació. Així,“Sabem el què comprem?” mostra les condicions de producció d’aquests sectors i alhora quina oferta de mecanismes i alternatives existeixen per a controlar-les.

  “Sabem el què comprem?” consisteix en una estructura de material reciclat que serveix de suport a diverses informacions sobre la compra pública socialment responsable i on es poden trobar també varis materials impresos. Una pantalla serveix per a la projecció de material audiovisual sobre compra pública i les condicions laborals; i l’exposició inclou també un joc interactiu amb productes a través del qual s’analitza la cadena de producció i de subministrament de les compres d'algunes administracions públiques.

  HORARI:HORARI:HORARI:HORARI:

  Dilluns a Divendres de 9'30 hores a 13'30 hores

  Dimarts i Dijous de 16'30 hores a 20'30 hores

  LLOC:LLOC:LLOC:LLOC: CRIA C/ Bonaire, 1

  TAULA RODONA SOBRE COMPRA I CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLETAULA RODONA SOBRE COMPRA I CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLETAULA RODONA SOBRE COMPRA I CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLETAULA RODONA SOBRE COMPRA I CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE

  Descripció: La jornada, que és gratuïta, està adreçada a responsables tècnics i polítics de les administracions locals i els ens i empreses públiques i vol ser un espai de formació, informació i intercanvi entorn el paper que poden i han de jugar les administracions en aquest aspecte clau de la gestió pública.

  HORARI:HORARI:HORARI:HORARI:

  Divendres de 10'00 hores a 13'00 hores

  LLLLLLLLOC:OC:OC:OC: CRIA C/ Bonaire, 1

  Agenda d’ActivitatsAgenda d’ActivitatsAgenda d’ActivitatsAgenda d’Activitats

  DiDiDiDillunsllunsllunslluns

  11111111 FEBRERFEBRERFEBRERFEBRER

  DijousDijousDijousDijous 28282828

  FEBREFEBREFEBREFEBRERRRR

  DivendresDivendresDivendresDivendres

  22222222 FEBRERFEBRERFEBRERFEBRER

  Agenda d’activitatsAgenda d’activitatsAgenda d’activitatsAgenda d’activitats

 • -7-

  Èxit espectacular de visitants a la 5ena edició del Mercat de 2a mà i Èxit espectacular de visitants a la 5ena edició del Mercat de 2a mà i Èxit espectacular de visitants a la 5ena edició del Mercat de 2a mà i Èxit espectacular de visitants a la 5ena edició del Mercat de 2a mà i d'Intercanvid'Intercanvid'Intercanvid'Intercanvi

  Diumenge, Diumenge, Diumenge, Diumenge, 2222 de desembre de 2012de desembre de 2012de desembre de 2012de desembre de 2012

  El Mercat de 2a mà i d'Intercanvi ha arribat a la cinquena edició amb un èxit espectacular de visitants. Prop de 7.000 persones van visitar una iniciativa que en les darreres edicions, al llarg d'aquest 2012, ha passat de 100 a 200 participants.

  El doble de punts de venda, doncs, i més del doble de visitants, que van fer que en alguns moments del matí de diumenge la plaça de les Casernes fregués la saturació.

  Des del Servei de Medi Ambient, que és qui organitza l'acte, s'està plantejant valorar el canvi d'ubicació en cas que l'actual progressió continuï. De moment s'està valorant la millora de les condicions de càrrega i descàrrega, i es preveu negociar amb VNG Aparcaments per aconseguir condicions avantatjoses en els aparcaments de la plaça de les Casernes i de la Peixateria per als participants al Mercat.

  La valoració d'aquesta edició també és positiva pel que fa a les transaccions comercials, que han augmentat.

  Tant els responsables del Banc del Temps com l'associació ECOL3VNG, impulsora de la moneda social Turuta, estan molt satisfets de la jornada, ja que l'elevat nombre de visitants ha permès difondre els seus projectes. Precisament, la Turuta és cada cop més coneguda, fet que es constata l'augment de parades on es podia comprar i vendre amb aquesta moneda social.

  A banda de la proximitat amb les dates de Nadal, que és propícia per aquest tipus de mercats, el Servei de Medi Ambient també valora de manera positiva el fet d'haver participat en la Fira Troba't al Nucli Antic, que ha contribuït a l'èxit de participació del Mercat de segona mà. Aquesta proximitat amb el Nadal ha facilitat el reciclatge de joguines pels nens i nenes que també han participat al mercat amb moltes ganes.

  Aquestes activitats són fonamentals per a l'Educació ambiental..

  NotíciesNotíciesNotíciesNotícies

  NotíciesNotíciesNotíciesNotícies

 • -8-

  Exposicions: Cap on anem i Criatures marinesExposicions: Cap on anem i Criatures marinesExposicions: Cap on anem i Criatures marinesExposicions: Cap on anem i Criatures marines

  3333 dddde Desembre e Desembre e Desembre e Desembre de 2012de 2012de 2012de 2012 a 7 de Gener de 2013a 7 de Gener de 2013a 7 de Gener de 2013a 7 de Gener de 2013

  Aquestes festes de Nadal hem pogut gaudir de dues propostes per veure el Medi Ambient des del punt de vista particular de ciutadans de VNG amb sensibilitat ambiental.

  D'una banda, Antoni Dichós ofereix les seves "pintures sòcioambientals" sota el títol "Cap a on anem?". La seva obra es caracteritza per un fort contingut ideològic, transmès de manera molt sintètica però contundent en cadascun dels seus dibuixos.

  Una altra iniciativa ciutadana mediambiental s’ha pogut veure al Centre de Recursos i Informació Ambiental . L'exposició "Criatures marines", dels geltrunencs Diego García, Torquato Vargas, i Ana Vinacua ha estat creada reciclan tot tipus d’envasos. Un matí de la festa major de la Geltrú d'aquests 2012, els fanals del barri van aparèixer envaïts per estranyes criatures del fons marí. Es tractava d'ampolles PET reconvertides en tot tipus de peixos marins, que ara es poden contemplar de prop.

  Les dues exposicions han estat disponibles fins al 7 de gener al local del CRIA, al carrer del Bonaire número 1 a disposició de tots els centres educatius de la ciutat i a tots els ciutadans de Vilanova i la Geltrú.

  Els visitants han gaudit de dos exposicions simultànies plenes d'originalitat i amb missatges molt clars, hem de tenir cura del nostre planeta, reflectint d'una forma diferent el missatge que els estudiants de secundària ens mostren a la Confint.

  NoticiesNoticiesNoticiesNoticies

  NotíciesNotíciesNotíciesNotícies

 • -9-

  Nadal Ecològic a l'Escola PiaNadal Ecològic a l'Escola PiaNadal Ecològic a l'Escola PiaNadal Ecològic a l'Escola Pia

  22 de Desembre22 de Desembre22 de Desembre22 de Desembre de de de de 2012201220122012

  Aquest any a l'Escola Pia de Vilanova i la Geltrú han volgut continuar una tradició que van iniciar fa uns anys, que consisteix en fer servir material reutilitzat per fer la decoració nadalenca. Així, van decidir fer un gran arbre de Nadal per decorar l’entrada de l’escola utilitzant oueres de cartró. Van fer càlculs i van veure que necessitàvem centenars d’oueres.

  Els delegats verds van ser els encarregats de demanar, recollir i guardar les oueres durant unes setmanes. Quan en van tenir prous, les van tenyir de color verd i vam fer l’arbre. Aquesta va ser la feina dels alumnes de la nostra aula oberta.

  La decoració va ser cosa de tota l’escola, professors, tutors i alumnes van elaborar petits guarniments al seu gust, utilitzant materials i tècniques adaptades a la seva edat. El resultat va ser molt vistós i original com podeu veure a les fotografies.

  Ara, passat el Nadal l’han desmuntat i estem pensant donar a aquestes oueres una segona vida…

  L'equip de l'Agenda 21 Escolar de Vilanova i la Geltrú fecilita a tots els participants i els anima a continuar en aquesta línia de treball

  ExperiExperiExperiExperiènciesènciesènciesències

  ExperiènciesExperiènciesExperiènciesExperiències

 • -10-

  Mobilitat Sostenible a l'Escola El CIM de Vilanova i la GeltrúMobilitat Sostenible a l'Escola El CIM de Vilanova i la GeltrúMobilitat Sostenible a l'Escola El CIM de Vilanova i la GeltrúMobilitat Sostenible a l'Escola El CIM de Vilanova i la Geltrú

  Desembre 2012Desembre 2012Desembre 2012Desembre 2012

  Un any mes l’escola El Cim han celebrat la “Setmana del Medi Ambient”, en aquesta ocasió amb el tema “Mobilitat Sostenible: un repte a aconseguir”“Mobilitat Sostenible: un repte a aconseguir”“Mobilitat Sostenible: un repte a aconseguir”“Mobilitat Sostenible: un repte a aconseguir”.

  Al centre s’han realitzat diverses activitats i treballs per a conscienciar a tots els alumnes. Com a activitat clau destacable, els alumnes d’ESO han preparat una representació teatral per a tots els alumnes.

  Adjuntem l’escrit que ens han preparat els alumnes de la Comissió d’Agenda 21 de l’escola i que transmet els sentiments i esforços que fan any rere any a aquest centre educatiu.

  MOBILITAT SOSTENIBLEMOBILITAT SOSTENIBLEMOBILITAT SOSTENIBLEMOBILITAT SOSTENIBLE

  Un repte a aconseguirUn repte a aconseguirUn repte a aconseguirUn repte a aconseguir

  Com cada any, a l'escola El Cim hem celebrat la nostra “Setmana del Medi Ambient”. Els alumnes de l'ESO, juntament amb el Marcel Bioterra (el nostre personatge de l'Agenda 21), vam preparar una petita representació per als alumnes d'educació infantil i primària de l'escola.

  Aquest any el tema escollit ha estat la mobilitat sostenible. Vam fer una representació sobre la contaminació que es produeix com a conseqüència del fums que emetem a l'atmosfera quan utilitzem els vehicles. Hem recomanat als alumnes que utilitzin transports com el patinet, la bicicleta, etc.

  ExperiExperiExperiExperiènciesènciesènciesències

  ExExExExperiperiperiperiènciesènciesènciesències

 • -11-

  A més de fer passar una bona estona als més petits de l'escola, la dificultat era aconseguir que els nens i nenes entenguessin l'obra i transmetre, d'aquesta manera, els valors de la mobilitat sostenible.

  En el guió que vam preparar apareixen dades d'estadístiques reals que nosaltres vam adaptar utilitzant situacions quotidianes i elements propers al públic infantil, que van ajudar a fer entendre als nens els problemes que pot causar els transports no sostenibles.

  L'obra teatral ha estat un èxit i als alumnes d'infantil i primària els ha agradat molt.

  Posteriorment a l'obra, van aprofundir més en el tema i van treballar els conceptes exposats durant l'obra.

  En el guió que vam preparar apareixen dades d'estadístiques reals que nosaltres vam adaptar utilitzant situacions quotidianes i elements propers al públic infantil, que van ajudar a fer entendre als nens els problemes que pot causar els transports no sostenibles.

  L'obra teatral ha estat un èxit i als alumnes d'infantil i primària els ha agradat molt.

  Posteriorment a l'obra, van aprofundir més en el tema i van treballar els conceptes exposats durant l'obra.

  ExperiExperiExperiExperiènciesènciesènciesències

  ExperiExperiExperiExperiènciesènciesènciesències

 • -12-

  Escola El Margalló: Energies renovablesEscola El Margalló: Energies renovablesEscola El Margalló: Energies renovablesEscola El Margalló: Energies renovables

  5a Xocolatada per a la sostenibilitat a l’Institut Francesc Xavier Lluch i 5a Xocolatada per a la sostenibilitat a l’Institut Francesc Xavier Lluch i 5a Xocolatada per a la sostenibilitat a l’Institut Francesc Xavier Lluch i 5a Xocolatada per a la sostenibilitat a l’Institut Francesc Xavier Lluch i RafecasRafecasRafecasRafecas

  DiDiDiDimecresmecresmecresmecres, , , , 16161616 de de de de Gener Gener Gener Gener 2012201220122012

  El passat 16 de gener vam celebrar la 5a edició de la xocolatada per a la sostenibilitat, organitzada i portada a terme amb la valuosa participació dels delegats i delegades ambientals del centre que han recollit material electrònic durant les hores de pati des del dia 9 fins el mateix dia 16. L’alumnat i professorat que han col·laborat aportant material electrònic en desús han rebut a canvi un got de xocolata calenta en got de plàstic reutilitzable. En total han col·laborat unes 230 persones entre alumnat, professorat, personal no docent i AMPA.

  Els delegats i delegades ambientals són alumnes voluntaris i voluntàries que dediquen una hora setmanal a implicar-se activament en les accions per la sostenibilitat que promou el centre des de l’agenda 21 i són l’enllaç imprescindible entre el procés de gestió ambiental i l’alumnat dels diferents nivells educatius d’ESO i batxillerat.

  Els objectius que es plantegen assolir amb la 5a edició de la Xocolatada per la sostenibilitat són, entre altres, promoure la recollida selectiva de material electrònic per reduir els impactes ambientals que poden causar els seus components, que l’alumnat reconegui el seu centre educatiu com un centre implicat en la recollida selectiva de residus urbans especials, promoure la millora en les relacions humanes de totes les persones que estudien o treballen en aquest centre i finalment aprendre a valoritzar alguns residus especials com els mòbils i destinar el valor econòmic d’aquests residus especials a un projecte associat a l’Institut Jane Goodall, concretament el projecte “Mobilitza’t per la selva”.

  ExperiènciesExperiènciesExperiènciesExperiències

 • -13-

  L’Institut Jane Goodal organitza la campanya “Mobilitza’t per la selva” amb el suport de la Dra. Jane Goodall, Missatgera de la Pau per Nacions Unides i Premi Prícep d’Astúries d’Investigació , que a través de la sensibilització ciutadana i la recollida gratuïta de mòbils en desús procura:

  • Reutilitzar terminals i reduir la insostenible demanda dels seus components.

  • Reciclar elements útils i disposar adequadament dels materials tòxics, evitant la contaminació del medi.

  • Recaptar fons per als programes de desenvolupament sostenible d’educació i la conservació en la conca del Congo.

  Finalment la festa per la sostenibilitat va repartir 80 litres de xocolata calenta durant tot el matí del dia 16 i es van recollir fins a 36 unitats de mòbils, 40 kg de piles i 22 kg de material electrònic en desús que es destinarà al punt net de la ciutat.

  Cal destacar l’aportació de l'equip coordinador d’Agenda 21 de Vilanova i la Geltrú que va fer entrega dels mòbils recollits als diferents actes realitzats durant aquest curs escolar i els mòbils recollits als centres educatius de la ciutat emmarcats dins el projecte de fer extensible aquesta gran iniciativa de l’IES Francesc Xavier Lluxch i Rafecas com a projecte de ciutat que es va decidir a la trobada d’Intercentres del curs escolar anterior.

  L’equip d’Agenda 21 Escolar de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol agraïr a la coordinadora de l’agenda 21 de l’IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas i especialment la participació i bona voluntat que varen demostrar tots els delegats i delegades ambientals del centre, sense els quals res de tot això seria possible.

  ExperiènciesExperiènciesExperiènciesExperiències

  ExperiènciesExperiènciesExperiènciesExperiències

 • -14-

  Espai de Comunicació VirtualEspai de Comunicació VirtualEspai de Comunicació VirtualEspai de Comunicació Virtual

  L’espai wiki d’Agenda 21 Escolar per tenir un espai interactiu per participar de les activitats

  ciutat, les activitats que estan programades, així com una sèrie de recursos educatius ambientals.

  A més, hi ha un espai de discussió, que esperem serveixi per intercanviar experiències i resoldre dubtes entre tots els agents implicats.

  Et convidem a que entris i participis!

  http://ahttp://ahttp://ahttp://agenda21vng.wikispaces.com/genda21vng.wikispaces.com/genda21vng.wikispaces.com/genda21vng.wikispaces.com/

  RecursosRecursosRecursosRecursos

  RecursosRecursosRecursosRecursos

 • -15-

  XESCXESCXESCXESC ::::

  Adjuntem l’enllaç de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya on podeu trobar notícies i informació de les activitats que estan fent a altres centres i xarxes.

  A aquesta web podreu veure publicades totes les activitats d’Agenda 21 Escolar que es fan a Vilanova

  http://www.xesc.cat/xesc/index.php

  RecursosRecursosRecursosRecursos

  RecursosRecursosRecursosRecursos

 • -16-

  DIBADIBADIBADIBA ::::

  Adjuntem l’enllaç de la Xarxa en Xarxa de la Diputació de Barcelona.

  La Xarxa en xarxa neix amb la voluntat d'aprofundir en els objectius fundacionals de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per tal que sigui un instrument de cooperació i intercanvi per al desenvolupament sostenible a les ciutats de les comarques de Barcelona, un espai per afavorir l'intercanvi d'experiències, per facilitar eines informatives que puguin potenciar el desenvolupament sostenible de les ciutats. Però també per tal d'adequar les eines que posem al vostre abast per donar compliment a aquests objectius: la Xarxa, doncs, s'actualitza i passa a ser ja una Xarxa 2.0.

  http://xarxaenxarxa.diba.cat/

  RecursosRecursosRecursosRecursos

  RecursosRecursosRecursosRecursos

 • -17-

  Servei d’Educació AmbientalServei d’Educació AmbientalServei d’Educació AmbientalServei d’Educació Ambiental

  Agenda 21 Escolar Agenda 21 Escolar Agenda 21 Escolar Agenda 21 Escolar –––– Vilanova i la GeltrúVilanova i la GeltrúVilanova i la GeltrúVilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú [email protected]@[email protected]@vilanova.cat

  [email protected]@[email protected]@vilanova.cat

  Més InformacióMés InformacióMés InformacióMés Informació