BIOLOXÍA 2015/2016 2º BACHARELATO - edu.xunta.gal ... · PDF fileEnumerar os...

Click here to load reader

 • date post

  10-Dec-2018
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BIOLOXÍA 2015/2016 2º BACHARELATO - edu.xunta.gal ... · PDF fileEnumerar os...

BIOLOXA

2015/2016

2 BACHARELATO

ASPECTOS ESPECFICOS DA MATERIA. BIOLOXA de 2 BAC

1. CONTRIBUCIN DA MATERIA S COMPETENCIAS BSICAS

Non se contempla nesta etapa educativa

2. OBXECTIVOS DA MATERIA

1. Coecer os principais conceptos da bioloxa e a sa articulacin en leis,

teoras e modelos, apreciando o papel que estes desempean no

coecemento e interpretacin da natureza. Valorar os profundos cambios

producidos ao longo do tempo na bioloxa como ciencia e a influencia do

contexto histrico, percibindo o traballo cientfico como unha actividade en

constante construcin. Comprender que o desenvolvemento da bioloxa

supn un proceso cambiante e dinmico, mostrando unha actitude flexible e

aberta fronte s diversas opinins pero, ao propio tempo, combatendo os

prexuzos tales como o determinismo biolxico por razn de sexo ou de

raza.

2. Comprender a natureza da bioloxa e o seus avances e limitacins, as

como as sas complexas interaccins coa tecnoloxa e a sociedade. Valorar

as aplicacins de coecementos da bioloxa como o xenoma humano, a

biotecnoloxa, ferramentas como a enxeara xentica, a tcnica da PCR,

etc. e a necesidade de traballar para lograr unha mellora nas condicins de

vida actuais.

3. Valorar a informacin procedente de diferentes fontes, includas as

tecnoloxas da informacin e da comunicacin, para formarse unha opinin

propia dos problemas da sociedade e que lle permita ao alumnado

expresarse criticamente sobre problemas actuais relacionados coa bioloxa,

como a sade e o contorno, a biotecnoloxa, etc. Ser preciso ter en conta

as diferentes repercusins das tecnoloxas nas mulleres e nos homes e o

androcentrismo presente en moitas investigacins, particularmente nas

mdicas.

4. Utilizar con autonoma algunhas da estratexias caractersticas da

investigacin cientfica (formular e contrastar hipteses, planificar deseos

experimentais, etc.) e os procedementos propios da bioloxa para realizar

pequenas investigacins e, en xeral, explorar situacins e fenmenos

descoecidos.

5. Coecer as caractersticas qumicas e propiedades das molculas bsicas

que configuran a estrutura celular para comprender a sa funcin nos

procesos biolxicos.

6. Interpretar a clula como a unidade estrutural, funcional e xentica dos

seres vivos. Coecer os diferentes modelos de organizacin e a

complexidade das funcins celulares.

7. Comprender as leis e mecanismos moleculares e celulares da herdanza,

interpretar os descubrimentos mis recentes sobre o xenoma humano e as

sas aplicacins na biotecnoloxa, valorando a sas implicacins ticas,

sociais, econmicas e polticas e de xnero.

8. Analizar as caractersticas dos microorganismos, a sa intervencin en

numerosos procesos naturais e industriais e as sas aplicacins na

elaboracin de moitos produtos industriais. Coecer a orixe infecciosa

dalgunhas enfermidades provocadas por microorganismos e os principais

mecanismos de resposta inmunitaria.

3. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS

Calquera libro que se utilice os contidos deberanse adaptar as orientacin que

foron propostas nos grupos de traballo da CIUGA. As mesmo para acotar a

dimensin dos contidos necesario revisar as observacin que se fan nesta

proposta.

N UNIDADES

DIDCTICAS

Libr

o

TEMPORALIZACI

N

SESINS/ MES

Proba

s

Avaliaci

n

1. 1

Conceptos.

Bioelementos.

Biomolculas

inorgnicas

Tem

a 1 5 Setembro 1

2. 2

Biomolculas

orgnicas:

Carbohidratos

Tem

a 2 6 Out

3. Os lpidos Tem

a 3 5 Outubro

4. As protenas. Tem

a 4 5 Outubro

5. Encimas Tem

a 5 6 Out - Nov

6. Os cidos

nucleicos

Tem

a 6 6 Novembro

7. 3

A clula como

unidade

fundamental

nos seres

vivos

Tem

a 7 4 Novembro

8. 4 Envolturas

celulares

Tem

a 8 5 Decembro

9. 5

Citoplasma:

citosol e

orgnulos

Tem

a 9 7 Xaneiro

X

2

10. 6

Os orgnulos

celulares de

envoltura

dobre

Tem

a 10 7 Xaneiro

11.

O metabolismo

I. O

catabolismo

Tem

a 11 8 Febreiro

12.

O metabolismo

II. O

anabolismo

Tem

a 12 6 Feb-Mar

13. O ciclo celular Tem

a 13 5 Marzo

14. 7

Xentica

clsica ou

mendeliana

Tem

a 14 8 Marzo X

15.

A base

molecular da

herdanza

Tem

a 15 14 Abril

3 16.

Os

microorganism

os

Tem

a 16 6 Abril - Maio

17. O sistema

inmunolxico

Tem

a 17 8 Maio

X

N UNIDADES

DIDCTICAS

CONTIDOS

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUMICA D VIDA.

1. Conceptos.

Bioelementos.

Biomolculas

inorgnicas

Clasificacin dos compoentes qumicos. Tipos de

enlaces qumicos presentes na materia viva:

covalente, inico, pontes de hidrxeno, forzas de

Van der Waals e interaccins hidrofbicas.

Concepto de Bioelemento. Bioelementos primarios

(C, O, N, H, P, S) e secundarios (Mg, Ca, K, Na,

Cl).

Concepto de Oligoelemento.

Biomolculas inorgnicas. Estrutura e propiedades

da auga. Importancia da auga para o

desenvolvemento da vida. Funcins das sales

minerais. Conceptos de pH, osmose, difusin e

dilise.

2. Biomolculas

orgnicas:

Carbohidratos

Concepto, clasificacin (monosacridos,

oligosacridos e polisacridos), nomenclatura e

funcin biolxica.

Estrutura e propiedades dos monosacridos.

(glicosa). Isomeras

Estrutura, propiedades e funcins dos disacridos

(sacarosa e lactosa). O enlace O-glucosdico

Estrutura, propiedades e funcins dos

polisacridos. Homopolisacridos de reserva

(glicxeno e amidn) e estruturais (celulosa e

quitina)

Concepto de heteropolisacrido.

3. Os lpidos

Concepto, clasificacin e funcin biolxica.

Estrutura, propiedades e funcins dos cidos

graxos

Lpidos saponificables: triacilglicridos e

fosfolpidos (recoecer a sa estrutura e funcin

biolxica). Explicar o comportamento destas

molculas en medio acuoso.

Lpidos non saponificables: concepto de esteroides

(colesterol)

4. As protenas

Concepto e funcin biolxica.

Os aminocidos: clasificacin, estrutura e

propiedades mis importantes (carcter anftero).

Frmula xeral dos aminocidos

Enlace peptdico

Estrutura e propiedades das protenas

Definir os distintos niveis estruturais das protenas

e indicar os principais enlaces que manteen

estable cada estrutura

Relacin estrutura e funcin.

Propiedades das protenas: especificidade e

desnaturalizacin. s.

Clasificacin das protena. Homoprotenas o

colxeno e a albmina, e como exemplo de

heteroprotenas e de estrutura cuaternaria explicar

someramente a hemoglobina.

5. Encimas Concepto de biocatalizador. Estructura e

propiedades dos encimas.

Caractersticas dos encimas como catalizadores

Concepto de coencima e cofactor

Clasificacin das encimas.

Cintica encimtica: curva de actividade

encimtica (conceptos de Vmax e kM).

Inhibicin e activacin encimtica.

Regulacin da actividade encimtica: alosterismo

Concepto de vitamina. Funcin das vitaminas

como coencimas..

O complexo das vitaminas B. Citar explicitamente

os seguintes coencimas coa sa funcin

bioqumica: NAD(P)H, FADH2 e CoA.

6. Os cidos nucleicos

Concepto, clasificacin e funcin biolxica.

Estrutura dos nuclsidos e nucletidos: coecer a

estrutura xeral dun nucletido.

Nucletidos libres (ATP, GTP, ADP, GDP, AMP).

Polinucletidos e enlace fosfodiste

Funcins biolxicas dos nucletidos.

O ADN. A estrutura primaria do ADN: o modelo de

Watson e Crick. Aspectos estruturais e biolxicos

da dobre hlice.

Desnaturalizacin e renaturalizacin

Os ARNs. Explicar brevemente a sa estrutura

xeral sinalando as diferenzas estruturais co ADN.

Estrutura, tipos, funcins e localizacins dos

distintos tipos de ARN.

BLOQUE 2. MORFOLOXA, ESTRUTURA E FUNCINS CELULARES

7. A clula como

unidade fundamental

nos seres vivos.

A teora celula

Mtodos de estudio das clulas. Preparacin e

procesado das mostras. Tipos de microscopios,

poder de resolucin e estimacin de tamaos

relativos.

Modelos de organizacin celular: a clula

procariota e a clula eucariota. Clula eucaritica

vexetal e animal.

Estrutura bacteriana. Bacterias (gram+ e gram-).

Funcins de nutricin, relacin e mecanismos de

reproducin.