Biocultura Bcn2013 democracia energètica

of 109 /109
Democràcia energè.ca Pep Puig, Dr. Eng. Ind. (Eurosolar)

Embed Size (px)

Transcript of Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Page 1: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Democràcia  energè.ca  

Pep  Puig,  Dr.  Eng.  Ind.  (Eurosolar)  

Page 2: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Index  

•  Mites  energè:cs  •  La  problemà:ca  energè:ca  a  la  llum  del  So#  Energy  Path  – Quanta  energia,  quina  tecnologia,  qui  ho  controla  

•  La  democràcia  energè:ca  i  el  Dret  a  l’energia  – Drets  i  responsabilitats  

•  Exercint  la  democràcia  energè:ca  

Page 3: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Mites  energè:cs  

1.  Pa:m  una  crisi  d’energia  2.  Som  consumidors  d’energia  3.  Millor  vida  vol  dir  més  energia  

Page 4: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

NO  HI  HA  CRISI  D’ENERGIA!  

Page 5: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Hi  ha  crisis  de  combus:bles  fossils!  

Page 6: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

…  i  de  combus:ble  nuclear  

Page 7: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 8: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Consumir  o  fer  servir  energia?  •  La física ens diu que “l’energia ni es crea, ni

es destrueix’ –  L’energia es converteix d’una forma a una altre –  La cuantitat d’energia roman sempre constant

Page 9: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Consumir  o  fer  servir  energia?  

•  Els humans són convertidors d’energia, igual que altres éssers vius

Page 10: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Consumir  o  fer  servir  energia?  

•  El concepte de ‘consum’ d’energia –  Associat amb el consum de materies primères no

renovables (amb contingut energètic) –  Els humans ens tornem ‘consumidors’ d’energia a

mesura que consumim carbó, petroli, gas, urani

Page 11: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Consumir  o  fer  servir  energia?  •  Els  humans  podem  consumir  matèries  primeres  no  renovables  (entre  elles,  els  combus:bles  fòssils  i  nuclears).    

Page 12: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Consumir  o  fer  servir  energia?  

•  Els  humans  podem  emprar  fonts  d’energia  renovables  i  no  renovables,  però  mai  hem  consumit,  ni  consumirem  energia.  

Page 13: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

El  balanç  d’energia  del  cos  humà    

•  El  ritme  metabòlic  –  La  nostra  capacitat  de  generar  calor  és  funció  del  ritme  d’ac:vitat  muscular.    

•  Una  part  de  l’energia  generada  per  l’ac:vitat  muscular  es  transforma  en  treball  (força  *  espai)  i  

•  La  part  romanent  d’energia  es  dissipa  com  calor.    – Depèn  de:  

•  El  nivell  d’ac:vitat  muscular,    •  Les  condicions  ambientals,  i  •  La  grandària  del  cos  humà        

Page 14: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

El  cos  humà  com  conver:dor  d’energia  

•  Unitat  de  ritme  metabòlic.  1  Met  =  58,2  W/m2    •  La  super`cie  mitjana  de  la  pell  humana  és  1,8  m2    

•  La  potència  calorífica  d’una  persona,  asseguda:    – CP  =  58,2  Wm-­‐2  *  1,8  m2  =  104,76  W    – Equival  al  calor  emès  per    

•  1  bombeta  incandescent  de  100  W,  o    •  5  BMFC  de  20  W  cadascuna      

Page 15: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

El  cos  humà  com  conver:dor  d’energia  

•  Una  habitació  amb  10  persones  equival  a  un  calefactor  d’1  kW  de  potencia    –  CP  =  10  *  58,2  (W/m2)  *  1,8  (m2)=  1.047,6  W  

•  Durant  una  sessió  de  2  hores,  la  generació  d’energia  (calor)  serà  2,095  kWh.  –  Energia  =  1.047,6  W  *  2  h  =  2.095,2  Wh  =  2,095  kWh  

Equival a 1

Page 16: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Els  humans  com  conver:dors  d’energia  

•  Els  humans  som  conver:dors  d’energia    – Conver:dors  d’energia  endosoma:ca:  

•  El  con:ngut    energè:c  del  menjar  es  converteix  en    treball  i  calor  

Page 17: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Els  humans  com  u:litzadors  d’energia  

•  Els  humans  som  u:litzadors  d’energia:  – U:litzadors  d’energia  exosomà:ca:  

•  energia  con:nguda  en  els  fluxos  biosfèrics  •  energia  con:nguda  en  materials  (fòssils,  nuclears)  

•  Usar  energia  vol  dir  conver:r  energia  disponible  en  energia  no  disponible    

•  L’ús  de  l’energia  és  per  proveir  serveis  

Page 18: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Millor  vida  vol  dir  més  energia?  

Page 19: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tot  va  donar  un  tomb  .  .  .    

•  Amb  un  ar:cle  publicat  a  la  revista  Foreign  Affairs,  l’any  1976  

Page 20: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

La  problemà:ca  energè:ca  

•  LES PREGUNTES CLAU – Quina quantitat d’energia cal fer servir?  – Quin tipus de tecnologia cal emprar?  – Qui ha de controlar els sistemes energètics ?    

Page 21: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

La  problemà:ca  energè:ca  

•  Quanta  energia  es  necessita  per  viure  dignament  ?  – Depèn  de  la  tecnologia  i  de  l’es:l  de  vida  

Page 22: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 23: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 24: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Serveis  Energè:cs  Mínims  Domès:cs    SEMD  

•  Serveis  energè.cs  (elèctrics)  i  tecnologies  d’ús  final:  –  il·∙luminació:  1000  lúmens  (6  b.i.,  60  W.,  6  h/dia)  –  refrigeració  aliments:  nevera  200  li.  (+5oC)+congelador  100  li.  (-­‐18oC)  –  neteja  roba:  rentadora  automà:ca  i  escalfament  no  elèctric  –        200  rentades/any,  4  kg  roba/rentada  –  electrònica:  TV,  radio,  ordinador  personal  –  ven.lació:  aire  fresc  als  edificis  

 •  Serveis  energè.cs  (no  elèctrics)  i  tecnologies  d’ús  final:  

–  cocció  aliments:  cuina  per  a  cuinar  3  àpats  cada  dia  –  escalfament  d’aigua:  per  rentar  i  per  a  higiene  personal  

Page 25: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Serveis  Energè:cs  Mínims  Domès:cs    SEMD  -­‐  Electricitat  

Serveis  energè.cs  (elèctrics)  i  tecnologies  d’ús  final:                                convencional                    eficient                            kWh/a    Wats    Wats/cap        kWh/a    Wats    Wats/cap  

il·∙luminació      788              90                  22                  280            32                8  refrigeració        850            97                  24                  140            16                4  neteja  roba        400            46                  12                      70                8                2  electrònica    2.483        283                71                  350        40            10  ven.lació                500            57                14                  105            12                3  altres                        1.986      227                  57                  280            32                8    total                    7.008      800              200            1.226        140            35  

Page 26: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

SEMD-­‐elèctrics  a  Catalunya  

Catalunya:    7.197.000  habitants  (2007)                                                                        W/cap    TWh/any      

Tecnologia      convencional  200        12,61    ús  final                                      eficient      35            2,21                                                            real      172            10,84    

 (solament  sector  domès:c,  no  inclou  serveis  ni  indústria)  

Page 27: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

SEMD-­‐elèctrics  a  Catalunya  

                         CT  carbó  (turb.v,  36%)                                                                    SO2        NOx        CO2  

                                   mtn        mtn        mtn  Tecnologia      convencional  217          16            11.146  Ús  Final        eficient          38              3                  1.951                real          187          14                9.586  

 convencional:  2,2  CT  de  carbó  de  800  MW  =  1.800  MW  eficient:                      1  CT  de  carbó  de  320  MW  =    320  MW  amb  un  FC  de  0,8  

Page 28: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

SEMD-­‐elèctrics  a  Catalunya  

                         CT  nuke  (turb.v,  33%)                                                                  res.rad.                em.rad.                                          tn      Bq*1012        Tecnologia      convencional    45                            120  Ús  Final        eficient            8                                21                real            39                          103  

 convencional:  1,8  centrals  nuclears  de  1.000  MW  =  1.800  MW  eficient:                      1  central  nuclear  de  320  MW  =    320  MW  amb  un  FC  de  0,8  

Page 29: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tancar    les    nuclears  

Page 30: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tancar  les  nuclears  •  Incompa:bles  amb  un  sistema  energè:c  distribuït  i  amb  molta  proporció  de  renovables  

Page 31: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

SEMD-­‐elèctrics  a  Catalunya  Tecnologia  de  Subministrament  convencional                                                                  CTCC  (turb.g+v,  53%)  

                                                                 SO2        NOx        CO2  

                                   mtn        mtn        mtn  Tecnologia      convencional  0,00        1,26        4.350  Ús  Final        eficient      0,00        0,22                761                real          0,00        1,08    3.741  

 convencional:  4,5  CTCC  de  gas  de  400  MW  =  1.800  MW  eficient:                      1  CTCC  de  gas  de  320  MW  =    320  MW  amb  un  FC  de  0,8  

   

Page 32: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

CAT:  generació  avui  

Page 33: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

CAT:  cogeneració  eficient  

Disminució  d’un  47  %  !!,  respecte  CTNuk  +  Cald.Gas    Disminució  d’un  23  %  !,  respecte  CTCC  +  Cald.Gas  

Page 34: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

CAT:  renovables  

Page 35: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tecnologia  elèctrica  •  Generació  distribuida,  segle  XXI  

Page 36: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

SEMD-­‐elèctrics  a  Catalunya  

Tecnologia  de  Subministrament  convencional                          energies  netes  i  renovables  

                           SO2        NOx    CO2  

                           Mtn        Mtn    Mtn  Tecnologia    convencional  0,00        0,00      0,00  Ús  Final      eficient      0,00        0,00      0,00    Però,  que  implica  generar  amb  renovables?  

Page 37: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

SEMD-­‐elèctrics  a  Catalunya  

Tecnologia  de  Subministrament  convencional                                energies  netes  i  renovables  

                   energia        potència          sup.    potència          sup.                  GWh            MWSGETS    km2    MWSCEE              km2  

T.U.F.  conv.        12.609              4.113                79,4      4.798                  47,9        efic.            2.206                      720                13,9            840                      8,4        real        10.844              3.537                68,3      4.126                  41,3  

                         SGETS  (FC:  0,35;  OS:  1,93  Ha/MW)  -­‐  SCEE  (FC:  0,3;  OS:  1  Ha/MW)  

 

SGETS   SCEE  

Page 38: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Catalunya:  produir  amb  el  Sol  i  el  Vent  tota  l’energia  elèctrica  avui  generada  amb  combus:bles  fòssils  i  nuclears  

Electricitat  generada  (2007)  amb  combus:bles  fòssils+nuks:      33.355  GWh    solar  (SGETS):      10.878  MW    210  km2  

eòlica  (SCEE):      12.691  MW      127  km2  

 SCEE      (FC:  0,30;  OS:  1  Ha/MW)  SGETS  (FC:  0,35;  OS:  1,93  Ha/MW)  

Page 39: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

La  problemà:ca  energè:ca  

•  Les respostes del ‘SOFT ENERGY PATH’ a les preguntes clau

Page 40: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

QUANTA  ENERGIA?  

•  Reduir el malbaratament energètic de la societat actual: – Reduint les necessitats d’energia – Adequant les fonts als usos finals – Creant sistemes energètics eficients Tot plegat per reduir i evitar la introducció a la

biosfera de productes contaminants

Page 41: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

QUINA  TECNOLOGIA?  

•  Emprar tecnologies a petita escala o a escala comunitària: – Per fer possible la captació, transformació i

utilització de l’energia solar, tant en les seves formes directes com indirectes

Per facilitar la comprensió dels sistemes energètics per part de les persones que els fan servir

Page 42: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Els  fluxos  energè:cs  a  la  Terra  

•  Tres  fonts  d’energia  primària:  – El  flux  d’energia  Solar:  energia  radiant  (174  x  1015  Waws  =  174  PW)  

– El  flux  d’energia  de  l’interior  de  la  Terra:    energia  geotèrmica  (32,3  x  1012  Waws  =  32,3  TW)  

– El  flux  d’energia  planetària:  l’energia  de  la  força  d’atracció  de  la  gravetat,  marees  (2,7  x  1012  Waws  =  2,7  TW)  

Necessiats  d’energia  al  món:  16  TW  (2009)  

Page 43: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

El  flux  d’energia  solar  

Page 44: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Els  fluxos  biosfèrics  d’energia  

Page 45: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Les  fonts  d’energia  renovable  

•  Energia  Solar  – Radiació  Solar  Directa  – Radiació  Solar  Indirecta  

•  Escalfament  de  les  masses  d’aire:  vent  •  Escalfament  de  les  masses  d’aigua:  cilce  hidrològic  •  Biomassa:  fotosintesis  (Sol+CO2+aigua+nutrients)  

•  Energia  Gravitacional  •  Energia  Geotèrmica  

Page 46: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tecnologies  energè:ques  

•  Escalfar  aigua  amb  el  Sol  

Page 47: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tecnologies  energè:ques  

•  Escalfar  aigua  amb  el  Sol:    – Kungalv,  SE:  10.000  m2  

Page 48: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tecnologies  energè:ques  

•  Cuniar  amb  el  Sol  –  Rajastan  

Page 49: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tecnologies  energè:ques  •  Generar  electricitat  amb  el  Sol:  GemaSolar  

Page 50: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tecnologies  energè:ques  

•  Generar  electricitat  amb  el  Sol  

Page 51: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tecnologies  energè:ques  

•  Escolar  musica  amb  el  Sol  

Page 52: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tecnologies  energè:ques  

•  Telefonar  amb  el  Sol    

Page 53: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tecnologies  energè:ques  

•  Fer  funcionar  ordinadors  amb  el  Sol  

Page 54: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tecnologies  energè:ques  

•  Moure’s  amb  el  Sol    

Page 55: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tecnologies  energè:ques  •  Generar  elec:citat  amb  el  vent  

Page 56: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tecnologies  energè:ques  •  Produir  biogas  i  generar  elec:citat  amb  restes  orgàniques  

Page 57: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tecnologies  energè:ques  

•  Tecnologies  de  les  energies  renovables:  què    tenen  en  comú?  – Són  únicament  inversions  en  infraestructura  energè:ca  (excepte  la  biomassa)  

– No  requereixen  inversió  en  combus:ble  (la  biomassa  si)  

Page 58: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tecnologies  energè:ques  •  Per  què  no  es  consideren  els  edificis  com  una  part  de  la  infraestructura  energè:ca?  

Page 59: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tecnologies  energè:ques  

•  Tecnologies  de  les  energies  renovables:  per  què?  – Per  que  captar,  transformar  i  usar  els  fluxos  d’energia  renovable  significa  pels  humans  recuperar  el  paper  que  sempre  havíem  :ngut  com  conver:dors  i  u:litzadors  del  fluxos  energè:cs  

– Els  humans  com  membres  ac:us  de  la  comunitat  biosfèrica/terra  (cooperació,  col·∙laboració)  

Page 60: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Tecnologies  energè:ques  

•  La  interferència  humana:  –  La  captació  del  flux  significa  un  retard  en  el  seva  ruta  natural  

–  En  cap  cas,  significa  ‘consumir’  energia  

Page 61: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 62: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 63: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 64: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 65: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 66: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 67: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 68: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 69: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Qui  controla?  

•  Fer néixer sistemes energètics descentralitzats: – Que emprin fonts d’energia renovables – Que sigui propietat de la comunitat que els

maneja i els fa servir Per fer possible el control democràtic a nivell

local  www.smud.org    

www.ews-­‐schonau.de    

Page 70: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 71: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 72: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 73: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 74: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

German Energy TransitionArguments for a renewable energy future

By Craig Morris, Martin Pehnt

An initiative of the Heinrich Böll FoundationReleased on 28 November 2012

www.energytransition.de

Page 75: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

German Energy TransitionArguments for a renewable energy future

By Craig Morris, Martin Pehnt

An initiative of the Heinrich Böll FoundationReleased on 28 November 2012

www.energytransition.de

Page 76: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

El  Dret  humà  a  l’energia    

•  Fer  realitat  el  Dret  humà  a  una  vida  digna  en  un  indret,  requereix  una  certa  quan:tat  d’energia  exosomà:ca    

•  D’on  s’obté  aquesta  quan:tat  d’energia  addicional,  que  suplementa  l’energia  endosomà:ca,  necessària  per  ‘viure  be’  o  ‘viure  dignament’?  

Page 77: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Del  passat  recent  .  .  .    

•  The  twen:eth  century  experience  shows  us  that  a  society  based  on  fossil  and  nuclear  fuels  is  unable  to  guarantee  the  human  right  to  energy  to  all  mankind  –  it  consistently  violates  the  human  right  to  a  decent  life  

The  Human  Right  to  Renewable  Energy,  WREA2005  

 

Page 78: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

.  .  .  cap  al  futur  

•  Renewables  are  the  only  ones  that  can  guarantee  the  human  right  to  energy  

The  Human  Right  to  Renewable  Energy,  WREA2005  

•  Les  renovables  són  una  oportunitat  única  pels  humans  de  ser  membres  ac.us  i  responsables  de  la  comunitat  biosfèrica  

Page 79: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

.  .  .  cap  al  futur  

•  La  humanitat  ha  d’abandonar  la  seva  dependència  d’una  economia  basada  en  el  consum  de  matèries  primeres  energè:ques,  i    esdevenir  membre  comunitat  biosfèrica    –  Integració  en  els  cicles  naturals    – Viure  al  ritme  del  Sol  

Page 80: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

.  .  .  cap  al  futur  

•  Viure  al  ritme  Sol  vol  dir  reconèixer  que  la  vida  a  la  Terra  té  limitacions,  ja  que  l’energia  disponible  per  ser  captada,  conver:da  i  u:litzada  és  estrictament  limitada  pel  la  constant  solar:  1,3  kW*m-­‐2  

 

Page 81: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

.  .  .  cap  al  futur  

•  El  repte  real  per  a  la  humanitat,  avui:  – Aprendre  a  viure  al  ritme  dels  fluxos  biosfèrics  (que  tenen  qualitats  energè:ques)    

•  Reconeixer  el  Dret  a  la  captació  i  ús  de  l’energia  con.nguda  en  els  fluxos  biosfèrics  

•  Exercir  aquest  Dret  de  forma  responsable  

Page 82: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Drets  i  responsabilitats  

•  Quins  són  els  drets  energè:cs  bàsics  necessaris  per  democra:tzar  els  sistemes  energè:cs  i  consolidar  un  sistema  energè:c  descentralitzat  o  distribuït,  eficient,  segur,  net    i  renovable?  

•  I  quines  les  responsabilitats?  

Page 83: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Drets  i  responsabilitats  •  Drets:  

–  El  dret  a  saber  l’origen  de  l’energia  que  cadascú  fa  servir    –  El  dret  a  saber  els  efectes  ecològics  i  socials  dels  sistemes  energè.cs  que  fan  possible  el  subministrament  d’energia  a  cada  usuari  final  de  serveis  energè:cs    

–  El  dret  a  captar  les  fonts  d’energia  que  es  manifesten  al  lloc  on  es  viu  

–  El  dret  a  generar  la  seva  pròpia  energia,  regulant  les  condicions  necessàries  perquè  aquesta  ac:vitat  no  sigui  considerada  com  ac:vitat  lucra:va  

–  El  dret  d’accés  just  a  les  xarxes    –  El  dret  a  introduir  a  les  xarxes  l’energia  generada  in-­‐situ  i    –  El  dret  a  una  remuneració  justa  per  l’energia  introduïda  a  les  xarxes  

Page 84: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Drets  i  responsabilitats  

•  Responsabilitats  (1):  –  La  responsabilitat  d’informar-­‐se    –  La  responsabilitat  d’exigir  informació    –  La  responsabilitat  de  generar  l’energia  amb  les  tecnologies  de  generació  més  eficients  i  més  netes  disponibles  i  a  l’abast    

–  La  responsabilitat  a  emprar    les  tecnologies  d’ús  final  de  l’energia  més  eficients  i  a  l’abast    

Page 85: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Drets  i  responsabilitats  

•  Responsabilitats  (2):  –  La  responsabilitat  d’emprar  l’energia  generada  amb  sen.t  comú  i  evitant  malbarataments  de  tota  mena    

–  La  responsabilitat  d’autolimitar-­‐se  en  l’ús  de  qualsevol  forma  d’energia    

–  La  responsabilitat  de  ser  solidari  amb  aquelles  societats  més  desfavorides  pel  que  fa  tant  a  la  generació  com  a  l’ús  final  de  l’energia  

Page 86: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Drets  i  responsabilitats  

•  Garan.r  aquests  drets  hauria  d’esdevenir  una  de  les  tasques  a  les  quals  els  governs  haurien  de  donar  la  més  absoluta  prioritat.    

•  Exercir  aquestes  responsabilitats  hauria  de  ser  considerat  com  el  deure  primordial  de  les  persones  responsables  que  vivim  en  un  planeta  on  el  Sol  és  la  font  d’energia  de  la  qual  depenem.  

Page 87: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Drets  i  responsabilitats  

•  Adequar  els  es.ls  de  vida  al  fluxos  de  l’energia  solar  (energia  solar  directe  i  les  seves  formes  indirectes)  és  un  aprenentatge,    –  quan  més  aviat  es  vagi  realitzant,  menys  costos  de  tota  mena  hauran  de  suportar  els  humans  per  poder  anar  vivint  en  les  societats  que  han  creat  en  el  marc  d’aquest  bonic  planeta  que  ens  acull,    

–  doncs  les  societats  humanes  sempre  han  necessitat,  necessiten  i  necessitaran  u:litzar  energia  per  viure  dignament  en  el  planeta  Terra.  

Page 88: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Projectes  comunitaris,  Dk  

Middelgrunden,  Dk  

Page 89: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 90: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Projectes  comunitaris,  UK  

Page 91: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Projectes  comunitaris  UK  

Page 92: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Projectes  comunitaris  

UK  

Page 93: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Projectes  comunitaris,  UK  

Page 94: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Projectes  comunitaris,  UK  

Page 95: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Projectes  comunitaris,  NA  

Page 96: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Projectes  comunitaris,  EUA  

Page 97: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Projectes  comunitaris,  EUA  

Page 98: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Projectes  comunitaris,  Ca  

Page 99: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Projectes  comunitaris,  Ca  

Page 100: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 101: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 102: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 103: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Aquí  i  ara!:  La  guerrilla  solar  

Page 104: Biocultura Bcn2013 democracia energètica
Page 105: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Aquí  i  ara!:  som  energia  

Page 106: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

aquí  i  ara!  

Page 107: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Conclusió  

•  L’energia  no  és  només  qües.ó  de  Tecnologia  

•  L’energia  és  també  una  qües.ó  de  democràcia  

Page 108: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Moltes  gràcies  I  recordin  .  .  .  .  Hem  de  repensar  profundament  l’energia  

Page 109: Biocultura Bcn2013 democracia energètica

Moltes  gràcies  

•  Més  info  a:  hwp://www.energiasostenible.org  hwp://enerca:n.blogspot.com.es  hwp://cmescollec:ve.org      hwp://www.energias-­‐renovables.com    hwp://www.eurosolar.org  hwp://www.wcre.de/en/    hwp://www.ren21.net    hwp://www.irena.org/