Badalona 124

24
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 136 688 – [email protected] | administració: [email protected] Publicació Quinzenal línia badalona 18 de desembre de 2014 · Núm.124 · www.liniabadalona.cat Regulació pàg 17 La prohibició dels pisos turístics s’amplia al Centre i Casagemes Sanitat pàg 16 Els treballadors de l’Hospital es tornen a manifestar pel deute Solidaritat pàg 17 Arriba una nova edició de la Sopa de Pedres Comerç pàg 4 Els botiguers encaren Nadal amb optimisme contingut L’esquerra alternativa explora aliances per a les municipals La Crida impulsa Guanyem Badalona, una candidatura on podrien confluir X Guanyar Badalona i Podem pàg 3 pàg 16 Redescobrint el mar Impulsen una nova ruta audioguiada que recorre el litoral Foto: Ajuntament Polèmica pàg 16 L’oposició s’indigna per la carta d’Albiol sobre els llibres de text Esports pàg 20 Nova exhibició d’una espectacular Belmonte als campionats estatals

description

http://comunicacio21.cat/images/Badalona_124.pdf

Transcript of Badalona 124

Page 1: Badalona 124

redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 136 688 – [email protected] | administració: [email protected]

Publicació Quinzenallíniabadalona

18 de desembre de 2014 · Núm.124 · www.liniabadalona.cat

Regulació pàg 17La prohibició dels pisosturístics s’amplia alCentre i Casagemes

Sanitat pàg 16Els treballadors del’Hospital es tornena manifestar pel deute

Solidaritat pàg 17Arriba una nova edicióde la Sopa de Pedres

Comerç pàg 4Els botiguers encaren Nadalamb optimisme contingut

L’esquerra alternativa exploraaliances per a les municipals

La Crida impulsa Guanyem Badalona, una candidatura on podrien confluir X Guanyar Badalona i Podem pàg 3

pàg 16

Redescobrint el marImpulsen una nova ruta audioguiada que recorre el litoral

Foto: Ajuntam

ent

Polèmica pàg 16L’oposició s’indignaper la carta d’Albiolsobre els llibres de text

Esports pàg 20Nova exhibició d’unaespectacular Belmonteals campionats estatals

Page 2: Badalona 124

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 18 desembre 2014líniabadalona.cat

Page 3: Badalona 124

3 | En Portada líniabadalona.cat18 desembre 2014

L’esquerra alternativa de la ciutatva fent passos de cara a les elec-cions municipals del maig del’any que ve. Si bé encara és pre-matur parlar d’unitat d’acció, l’a-posta de la plataforma la Crida(nascuda de l’esquerra indepen-dentista –amb la CUP al capda-vant–, del moviment del 15M i delsector crític d’EUiA) pel nomGuanyem Badalona per a la can-didatura municipal pot facilitar laconfluència amb X Guanyar Ba-dalona i també amb Podem, tot ique en aquest últim cas no es co-neixeran exactament els seus in-tegrants fins al 2 de gener.

Un dels membres de Guan-yem Badalona, José Téllez, ex-

plica a Línia Badalona que l’e-lecció d’aquest nom permetràque la gent els “ubiqui” i afegeixque s’emmirallen amb GuanyemBarcelona. Tot i això, aclareixque tenir aquest nom “no im-plica res” amb la candidaturabarcelonina que té Ada Colaucom a cap visible. Téllez explicaque ara la intenció de la candi-datura és “confluir o que entria formar part d’aquest projecte”X Guanyar Badalona. “Pròxi-mament començarem a parlar”,afegeix.

Aquestes intencions deGuanyem Badalona també lescomparteix Montse Garcia, por-taveu de X Guanyar Badalona,que en declaracions a aquestapublicació es mostra optimistasobre les possibilitats de “con-fluir” amb Guanyem Badalona.“Farem una trobada amb ells”,

explica Garcia, que es mostra sa-tisfeta per l’elecció del nomGuanyem Badalona, ja que “ésuna picada d’ullet per partd’ells”. “Tots dos volem el ma-teix, que és fer fora Albiol”, con-clou la també portaveu de laPAH a la ciutat.

PRIMÀRIES A PODEMEl bon clima entre Guanyem Ba-dalona i X Guanyar Badalonatambé existeix amb Podem, toti que de moment és més “enl’àmbit individual”, tal com ex-pliquen Téllez i Mercedes Esté-banez, integrant de la candida-tura Amb Tu Sí Podem, una deles tres que concorreran a lesprimàries que se celebraran del26 al 30 de desembre i que ser-viran per escollir qui desenvo-luparà les tasques de la Secre-taria General i del Consell Ciu-

tadà de Podem a la ciutat. Sen-se anar més lluny, Estébanez ex-plica que ella mateixa ha “col·la-borat” amb el projecte de laCrida.

En aquest sentit, afirma quesi la seva candidatura surt guan-yadora, “l’última paraula sobresi Podem formarà part de Guan-yem Badalona la tindrà l’as-semblea general de la ciutat”,però remarca que ja han parlat“amb X Guanyar Badalona” ique veuen bé la confluènciaamb Guanyem Badalona “sem-pre que sigui una llista d’electorsi no una suma de partits”.

La candidatura de la qualforma part Estébanez, Amb TuSí Podem, té com a cap de llis-ta Andreu Escobar i competeixamb X Badalona, que lideraLeo Álvarez, i Sí se puede con-tigo Badalona, encapçalada per

Isabel Vázquez, per guanyar lesprimàries.

Tots tres candidats, pregun-tats en una entrevista feta dillunspassat a Ràdio Badalona sobreles possibilitats d’acabar for-mant part de la llista de Guan-yem Badalona –cal recordarque Podem no es pot presentara les municipals per decisió delmateix partit–, van mostrar-hila seva predisposició.

Tant Escobar com Álvarez iVázquez van assegurar que va-loren “positivament els espais departicipació que han sortit a laciutat, com per exemple el de laCrida”. Tot i insistir en la im-portància de “no fer una llistaque sigui una sopa de lletres”, elstres van remarcar que “Podemserà a les eleccions d’algunamanera”. I Guanyem Badalonasembla la més probable.

Aires de confluència» La plataforma la Crida escull el nom Guanyem Badalona per presentar-se a les pròximes municipals» X Guanyar Badalona i Podem mostren la seva predisposició a formar part d’aquesta candidatura

Albert RibasBADALONA

Una assemblea de la Crida per Badalona –ara Guanyem– (esquerra) i de X Guanyar Badalona (dreta). Fotos: Crida per Badalona i X Guanyar Badalona

Page 4: Badalona 124

| 4En Portadalíniabadalona.cat 18 desembre 2014

Ja està tot a punt. Els torrons i elscaganers ja han envaït els carrersde tot el país i els comerciants espreparen per intentar millorar lesseves vendes i maquillar els re-sultats dels últims mesos. I és quedurant el Nadal, el balanç devendes dels botiguers milloraconsiderablement.

Des de la Confederació deComerç de Catalunya (CCC) s’es-pera que durant aquesta cam-panya de Nadal “s’incrementin lesvendes un 4% respecte a l’anypassat”, especialment en els sec-tors de l’alimentació, de l’elec-trònica i de la moda, entre altres.

Miquel Àngel Fraile, secreta-ri general de CCC, assegura aaquesta publicació que “la situa-ció de l’economia de les famíliesha millorat”, i assenyala que “l’a-tur s’ha reduït una mica, aspec-te que provoca que enguany hihagi més consumidors poten-cials”. A més, des de la CCC pre-veuen que l’ocupació en el sectoraugmenti entre un 2 i un 3%, elque podria significar la creació deprop de 6.000 llocs de treball.

Aquestes esperances se su-men a la lleugera millora dels re-sultats de venda durant l’últimsemestre d’enguany, malgrat lestemperatures anormals i lleuge-rament càlides de l’últim mes denovembre, un fenomen que haperjudicat el sector de la moda,que no ha pogut vendre gaire

roba de cara a aquesta tempora-da d’hivern.

IMPORTANT TRADICIONSDurant el darrer cap de setmanade novembre el sector es va su-mar a la campanya del Black Fri-day o Divendres Negre, una tra-dició anglosaxona importada du-rant la qual el petit i gran comerçofereix descomptes d’entre el 20i el 50%. “Estem en un món glo-balitzat, i tot i que hem de refor-çar les nostres tradicions, si ambaquesta moda ajudem al fet quees mogui el consum, benvingu-da sigui”, afegeix Fraile.

El comerç català frisa pertrencar la dinàmica de pèrduesdels últims anys. “Veiem la llumal final del túnel, però encara noestem bé del tot”, conclou Fraile.

» Els comerciants afronten la campanya de Nadal amb la previsió d’un augment de les vendes del 4%» El Black Friday, o Divendres Negre, es comença a consolidar tant al petit com al gran comerç català

F. Javier RodríguezBADALONA

REDACCIÓ4En general, el petitcomerç local es mostra expectantdavant la campanya de Nadal.Tot i així, les opinions sobre sienguany serà l’any de la recu-peració, el punt d’inflexió d’unescampanyes per oblidar, varien.

Joaquín Nocete, presidentde la Federació d’Associació deComerciants de Badalona, esmostra esperançat i asseguraque “hi haurà un repunt en lesvendes”. Nocete, a més, posaèmfasi en el “tracte de proximi-tat” que ofereix el petit comerç,en contraposició a l’actitud “més

freda” de les grans superfícies.De manera similar s’expressa Ri-cardo Jiménez, president delscomerciants de Pérez Galdós,que diu que “el client s’està mo-vent” i que hi ha “un ambient fa-vorable per a les vendes”.

Óscar Palma, president delcomerç de la Salut, discrepalleugerament i diu que de mo-ment les vendes “són les matei-xes que l’any passat”, tot i que es-pera que els últims dies abans deNadal “la gent surti a comprar”.El temps dirà si enguany estrenca la dinàmica negativa.

Optimisme contingut entreels botiguers de la ciutat

El sector comercial preveu un augment de la contractació d’entre el 2 i el 3%. Foto: Arxiu

L’hora de la veritat

Page 5: Badalona 124

Publicació política

Page 6: Badalona 124
Page 7: Badalona 124
Page 8: Badalona 124
Page 9: Badalona 124

Opinió9 | 18 desembre 2014 líniabadalona.cat

publicitat 619 13 66 88

amb el suport de:

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Badalona no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: [email protected]ó: [email protected]

líniabadalona.cat

15.000 exemplars

Dipòsit legal: B.43222-2010

Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

Ser catala no dona ni mes ni me-nys credibilitat a l’hora de donararguments, a favor o en contra,de si Catalunya s’ha d’indepen-ditzar d’Espanya. Escric aixo per-que un tal senyor Marhu-enda –per mes senyes diu que esperiodista–, tot sovint a l’horad’exposar els seus argumentscontra l’independentisme que varepetint com un mantra, primerdeclara a l’audiencia que ell escatala. Un altre es, en Josep Bor-rell, que de tant en tant baixaamb un rai pel riu disfressat dellenyataire i declara que els votshan de ser educats, formats i in-formats i que l’opinio publica ca-talana no esta formada, ni edu-cada sobre que significa laindependencia.

Quina desbarrada, senyor!Aixo nomes s’aplica als ciutadansde Catalunya? Als unionistes es-panyols, no. És que per venturaestan immunitzats de la febre in-dependentista i així ho tenen totclar? Pobrissons catalanets, es-tan abduïts per TV3 i CatalunyaRadio, no tenen remei, estan per-duts, se’ls ha corcat el cervell i noentendran mai el què representaser espanyol. Per que ens hand’insultar? Per que creuen quepensar diferent,es una limitaciode l’enteniment? Alícia Sanchezdiu que enyora aquells temps enquè Franco manava i ella era fe-lic, bona idea! Ens diu: Vull re-cuperar aquella Catalunya de lameva infantesa, on no hi haviatensio. Ostres! Que ho preguntinals morts al camp de la Bota, alsque “queien” per les finestres deles comissaries, als que queda-ven en mans dels germans Creix,Tots tres son catalans, ni que si-gui pel lloc on van naixer.

4Tres beneitsper Jordi Lleal

#TempsDeTorrons#UnAnyDesprés #NoALaViolència

4Convèncerper Josep M. Loste

La sèrie Isabel emesa per TVEva acabar el passat dilluns dia 1.Ha estat una bona sèrie, benubicada, interpretada i forçaben basada històricament. Al-guna cosa no era del tot correc-ta, no obstant Catalunya hi eraben representada: la senyera, elsconflictes dels remences, el títolde príncep de Girona, la con-questa als francesos del Rosse-lló. Alguna cosa més es podiahaver dit, però en fi…

El fe tés que tot es descobreixal darrer capítol: Isabel morta,Ferran II és vist com un estra-nger i els castellans prefereixena Felip el Bell –flamenc– quetantes coses havia fet per Cas-tella: la conquesta de Granada,el descobriment d’Amèrica, con-questa de places africanes, iFerran ha de marxar amb el critdespectiu de “catalanote!”. Aixòla sèrie no ho mostra, només elmostra resignat, quan es treu lacorona de rei de Castella, a ma-nera de renúncia, i ha de tornaral seu país de veritat, la coronacatalano-aragonesa.

Aquest fet, podria ser para-digmàtic de com molts catalanshan contribuït a la construcciód’un Estat espanyol més mo-dern que després no ho agraeix.Podria ser el cas, al segle XIX,del general Prim. Podria sertambé el cas de Cambó quan di-miteix de ministre i adreça una

carta a Alfons XIII a tall de re-tret. Podria ser també el cas dela contribució d’ ERC del 1931 al1939 per a la consolidació d’u-na II República espanyola. Po-dria ser l’exemple de l’operacióreformista de Miquel Roca –l’a-ny 1986– quan un català can-didat a la presidència de l’estatva ser vist com un estranger. Amés “l’encaix a l’estat de Cata-lunya” de Jordi Pujol o el “Fe-deralisme” del PSC.

Segles de col·laboració ca-talana en multitud d’aspectesque han servit de profit a Espa-nya –i de vegades a Espanya ia Catalunya no– no ha tret delcap als espanyols la idea de “loscatalanes lo quieren todo”. Éscom intentar convèncer, ambtots els mitjans a la mà, una es-posa histèricament gelosa que elseu marit, fidel i amantíssim, noli és infidel. Però aquesta conti-nua desconfiant del marit, mal-grat que li hagin demostrat totel contrari.

La millor solució –per almatrimoni i per a Catalunya– ésla independència, que els cata-lans s’esforcin només per alseu verdader país, perquè comva escriure el guionista de ci-nema Jean- Claude Carrière:“No és fàcil fer callar una veuper sempre, esborrar per sem-pre una llengua, els segles par-len en veu fluixa.”

per Francesc Rebolledo

4’El viejo catalanote’

Estic emprenyat, molt empre-nyat –no pas per raons políti-ques– però de tota manera vol-dria expressar, amb tota la ro-tunditat, el meu enuig –aquestsí clarament polític– perquès’acabi, immediatament, aques-ta polèmica tan eixorca i alho-ra tan cancerígena, segons laqual en Mas pujoleja i en Jun-queras caroteja.

Aquesta polèmica d’en-frontament de curta volada –devol gallinaci– entre CiU i ERC,sobre el sexe dels àngels. No, noi no, conciutadans de Catalunya,en aquests moments no po-dem perdre el temps amb con-trovèrsies estèrils. Ara hem d’a-nar per feina: hem de constru-ir un país que té moltes man-cances vitals. Ara i aquí tenimun problema molt greu, el granproblema de debò: a hores d’a-ra, a casa nostra existeixen,com a mínim, 750.000 indeci-sos, que són més propers alNO que no pas al SI, i cal re-convertir-los de totes totes.

És urgent que la gent del car-rer, el poble català de base, s’im-pliqui i comenci a convèncer in-

decisos, tot fent un tallat; és a dir,a través d’arguments simples,però no simplistes. Cal fer ser-vir arguments del dia a dia so-bre qüestions que neguitegen ala gran majoria de la població ca-talana, la qual cosa es resumeixen la dada empírica bàsica.

Si Catalunya no disposaaviat d’una sobirania plena, restindrà sentit a casa nostra i es-devindrem definitivament, i permolts segles, un país del tercermón. Ha arribat l’hora de con-jugar, d’una forma fefaent, elverb convèncer. No tenim mas-sa temps, però tots tenim l’o-bligació de sumar i no pas res-tar, multiplicar i no pas dividirHem de sortir del pou del pes-simisme i la malastrugança i tor-nar a la velocitat de creuer delsanys 2012 i 2013. L’any 2015 ensho jugarem tot: si som capaçosd’albirar l’autèntica llibertat na-cional –la sobirania plena ambjustícia social i equilibri terri-torial– o bé la defenestració deCatalunya. La situació és críti-ca, o ens posen les piles dedebò o bé “finis Catahaloniae”per sempre.

@viudes74: CiU reclama una llista únicaper a una consulta amb una resposta clara.Ara fa un any en van proposar una ambdues preguntes i tres respostes.

@xlemus: Per erradicar la violència cal ac-tuar al futbol base, a l'amateur i al profes-sional. Una feina titànica, però que si no ésconjunta no serveix.

@MaicaMesseguer: Em desitgen BonNadal amb un viral del Whatsapp ple d'er-rades ortogràfiques i acaba dient-me quesi no el reenvio, rebré una mala notícia!

Page 10: Badalona 124

| 10Envia’ns les teves cartes a: [email protected]íniabadalona.cat 18 desembre 2014

@ramirp: Els partits unionistes que diuenque la majoria de catalans no van votarSÍ+SÍ no tenen pebrots d’organitzar unaconsulta i comptar els que votin NO.

@irenelagriega: No, si aún se erradicarála violencia en los campos de fútbol antesque la violencia de género... Tiene valor lacosa.

@ramon_valenti: Desitjar Bon Nadal a unapersona que es passarà fins al dia 7 de generembolicant regals en una botiga és unamolt bona idea.

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

Possiblement algú consideri que parlarara de la corrupció només contribueixa generar més confusió i desviar l’a-tenció del que realment és més impor-tant i prioritari a casa nostra. Peròcom que ja hi ha qui s’ocupa només d’in-formar del desacord permanent delspresidents del Regne d’Espanya i delPrincipat de Catalunya, ocultant lesseves responsabilitats o amagant-lessota preceptes legals o identitaris que,de fet, només serveixen per tapar les re-tallades i la regressió social a Espanyai a Catalunya, pensem que ocupar-nosdel nivell creixent de corrupció que hiha a l’Estat i la situació en la qual es tro-ben milers de persones davant la pro-blemàtica de l’habitatge i la pobresa en-ergètica, també toca, com deia un vellconegut nostre ja no tan Molt Honora-ble i possible culpable de corrupció. I so-bretot davant del silenci d’alguns mit-jans de comunicació d’una iniciativa detres organitzacions socials, una d’ellesla PAH, presentada al Parlament de Ca-talunya, i que la Mesa permanent ha ad-mès a tràmit, per garantir el dret a unhabitatge digne i solucionar les dificul-tats que tenen moltes persones per ferfront a les despeses dels consums d’e-lectricitat, gas i aigua.

Segons el Consell del Poder Judiciala l’Estat espanyol hi ha obertes més de1.600 causes per delictes relacionats ambla corrupció, unes 80 persones han es-tat condemnades i només 23 són a lapresó. És a dir, no arriba a l’1’5% de lespersones imputades per possibles de-lictes de corrupció les que han anat a lapresó i, possiblement, cap d’elles ha re-tornat els diners robats. És per això que,segons l’enquesta del CIS, el 42’3% delsinterrogats assenyalen la corrupció comel segon problema més greu de la nos-tra societat, només superat per les tam-bé escandaloses xifres de l’atur.

És cert que si hi ha corruptes és per-què hi ha corruptors, però això no vol dirque sigui un problema que no té solució,encara que hi hagi qui considera que lacorrupció a Espanya és sistèmica. Peròaquest sistema no és l’únic possible i espot canviar.

La majoria de la societat civil sap quela primera i principal responsabilitat latenen els governs espanyol i català, perla seva permissivitat, per no dir com-plicitat, i la manca d’instruments queaquests governs posen en mans de la jus-tícia per controlar aquestes pràctiquesdelictives. És vergonyós i escandalós quea tot l’Estat només hi hagi una mitjanade 10 jutges per cada 100.000 habitants,la proporció més baixa de tota la UnióEuropea.

És clar que també, fins ara, tenimresponsabilitat la ciutadania. Ningú nos’explica com és possible que polítics im-putats, no només formin part de les llis-tes electorals dels partits amb més casosde corrupció, sinó que siguin votats i con-tinuïn representant-nos a les nostres ins-titucions. Em torno a recordar d’aque-lla frase que diu “posar la guineu a cui-dar les gallines”.

Afortunadament sembla que, perfi, hi ha un corrent majoritari a la ciu-tadana que aposta per una altra formade fer política. Aquesta majoria social tre-balla per recuperar els ajuntaments, ésel cas de Guanyem Badalona, però tam-bé els governs autonòmics i, sobretot, elgovern Central.

Les enquestes així ho assenyalen.Són organitzacions que treballen i de-fensen un procés per la construcciód’un estat federal i republicà.

Les seves prioritats polítiques secentren a rescatar les persones, no elsbancs com han fet els governs del PP iCiU còmplices i responsables de la cri-si. Per això proposen que s’auditi el deu-te exterior i només se’n pagui la part le-gitima, que es faci una reforma fiscalperquè paguin més els que més tenen,dotar l’administració de mitjans percombatre i acabar amb la corrupció. Totdirigit a aconseguir els recursos neces-saris per impulsar polítiques que afa-voreixen l’ocupació, el suport als tre-balladors autònoms, petites empreses,cooperatives, l’economia social, la in-dústria. En definitiva, garantir els dretsfonamentals a totes i cadascuna de lespersones que vivim en aquest territorianomenat Espanya.

4La corrupció que no cessaper Pedro Jesús Fernández

La ciutat socialista sorgeix com un tot oncap desig es perd, on les parets es pin-ten de roig i els somnis fan olor de ro-ses. L’aroma, els núvols, em porten unmón on tot succeeix molt de pressa, onles situacions es transformen contí-nuament i, els escenaris van canviant laseva pell a ritme accelerat. Un passat fi-del i encaminat dóna pas a un presentfrenètic i desorientat; tot passa tan rà-pid que podem plantejar-nos: què po-dem dir, què podem fer?

En aquests moments difícils es famés necessari que mai el sentit de launió, del sentiment, del lligam socialis-ta per aturar que els governs de dretescontinuïn amb el seu carnestoltes de di-visions territorials, mentides i corrup-cions; governs de dretes que volem ar-raconar-nos dins la nostra individuali-tat per fer desaparèixer de la ciutat elsentit de col·lectivitat, de grup, de par-ticipació, de lligam. Governs de dretesque volem negar-nos la realitat, la pa-raula i la llibertat.

Sacsejats per un al·luvió de notíciesdesesperançadores, per una situacióinsostenible de pobresa i d’atur, lesnostres forces restem minvades da-vant les lluminàries que volen debilitarla llum de la ideologia socialista. Ara mésque mai necessitem treballar tots ple-gats, treballar perquè les polítiques so-cialistes reforcem el lligam entre elciutadà i la política. Cal alçar ben alt les

veus de tots els i les socialistes per nodeixar que el roig socialista esdevinguien el record grogós d’una antiga foto-grafia del passat. Cal recordar, en qual-sevol moment, en qualsevol espai i si-tuació que el socialisme va ser la ideo-logia que va transformar la societat, queva construir la societat del benestar, queva construir ponts i va dissenyar pro-jectes de futur, per a la classe treballa-dora. No podem deixar caure en l’oblitque gràcies al socialisme vam poderanar a la universitat, accedir a una sa-nitat pública i gratuïta i, les personesgrans van poder disposar de pensionsno contributives; pensions que estanajudant a sostenir l’esquelet social d’a-questa societat esquerdada. Els i les so-cialistes de Badalona hem estat gent ho-nesta i treballadora, que amb els nostreserrors i els nostres encerts, hem estimatla nostra ciutat i hem treballat al llargdels anys pel desenvolupament de la cul-tura, amb les entitats socials teixint untamís divers i acolorit; hem treballat alllarg del temps per una Badalona edu-cativa, sanitària i solidària, propera a lespersones i per a les persones.

Queda mig any per poder fer un can-vi a Badalona, un canvi que retorni a laciutat l’associacionisme, el compromís,el fet d’estimar, i voler construir entretots, braç a braç, el carrer, el barri, la ciu-tat visible i encisadora, la ciutat socialistade Badalona.

4La ciutat socialistaper Mari Carmen Lozano

Page 11: Badalona 124

11 | 18 desembre 2014Butlletí mensual nº3 ICV Badalona Publicació política

Page 12: Badalona 124

| 12Butlletí mensual nº3 ICV Badalona

Davant la notícia apareguda adiferents mitjans de comuni-cació, on s’informa de la trans-formació prevista per l’AMB ala B-23, des d’ICV lamentemla ignorància que pateixBadalona en l’àmbit supra-municipal i hem transmès al’Alcalde de Badalona que sol·li-citi a l’AMB el mateix tracta-ment per l’autopista al seu pasper Badalona. Acompanyaremaquesta pressió a Alcaldia ambuna moció al Ple Municipalde gener per fer aquesta pe-tició a l’Àrea Metropolitanade Barcelona.Des d’ICV-EUiA ens com-

prometem a treballar per talquè aquesta transformació esfaci efectiva per acabar amb elprincipal problema mediam-biental que viu la nostra ciutati recordem que el Pla Terri-torial de Barcelona ja qua-lifica a l’autopista de Ba-dalona com una via estruc-

turant suburbana gràcies ales al·legacions i mocions quees van presentar en el seu mo-ment. Des de diferents sectors

polítics (de dretes i d’es-querres) se’ns ha acusatdurant anys de defensaruna quimera, i van donarper impossible aquesta refor-ma. Des d’ICV demanem a l’Al-calde de Badalona, el Sr. GarcíaAlbiol, que faci les gestionsnecessàries per fer possible aBadalona el que ja ho és aBarcelona i altres ciutats. Mentre vèiem soterrar les

Glòries i convertir la C-31 enavinguda urbana a l’Hospitalet,ara ens trobem amb un pro-jecte de l’AMB què preveutransformar 5 km d’autopistaal Baix Llobregat. Però aratambé ha de ser l’hora de re-soldre el principal problemamediambiental de Badalo-na, que avui és la C-31.

Badalona www.iniciativa.cat/badalona

Fem possible la transformació de l’autopista

El passat 12 de desembre s’anunciavaque l’Àrea Metropolitana de Barcelona(AMB) projecta la transformació de laB-23 al seu pas Sant Joan Despí, SantJust Desvern i Esplugues en una

avinguda urbana

L’AMB oblida de manera flagrant la demanda històrica de Badalona per transformar la C-31 en una

avinguda urbana

Publicació política

Badalona de PPena, la pista Kinder

Acaparament de l’espai públic, promoció d’unmodel d’oci no sostenible, imperialisme cultur-al i malbaratament energètic; tot això creiem JEVBadalona que comporta la pista de gel a Pom-peu Fabra.Creiem que aquesta nova moda de les pistes

de gel nadalenques al territori català, i com amàxim exponent la que des de fa dos tempo-rades acapara la Plaça Catalunya de Barcelonaamb un cost pel consistori de 240.000€, és alhorauna frivolitat i un atemptat.Un símbol frívol deque s’han perdut les prioritats, de no vetllar perl’eficiència energètica ni pel desenvolupamentde models de ciutat sostenibles, i un atemptatmaterial contra els recursos públics. Recursospúblics com ara el sòl de la Plaça Pompeu Fab-ra que ha estat cedit gratuïtament per a la pro-moció directa de Kinder, o l’aigua de lesfonts públiques de la que s’abasteixen elscamions d’aquesta empresa pel manteni-ment de la seva pista de gel. Una empresa privada i multinacional que es

patrocina a la nostra ciutat muntant la seva pistasense pagar lloguer d’espai però que sí ens co-bra pel servei que ofereix i que impedeix l’ac-tivitat gratuïta d’anar a jugar a la pista de bàs-quet que bloqueja.Per tot l’esmentat, Joves d’Esquerra Verda de

Badalona ens sentim ultratjats quan sentim a l’Al-calde de “la ciutat del bàsquet” reiterar que lapista no ha tingut cap cost; de la mateixa man-era que ens fatiga que s’autocongratuli perl’elecció de Badalona com a “Ciutat Europea del’Esport 2015”; mentre mercantilitza els nostresrecursos, permet l’invasió dels nostres espais d’o-ci gratuïts i ens imposa com a única alternativaactivitats privades i de pagament que generenciutadania de segona i de primera.Però ell mateix no es cansa de dir, i fer no-

tar, que només l’interessa la Badalona deprimera.

Alba MolinaJoves d’Esquerra Verda de Badalona

Més inversió social als Pressupostos de la Generalitat de 2015?

Des d’ICV Badalona presentarem esmenes alsPressupostos de la Generalitat per a l’any 2015,ja que considerem del tot insuficients les partidesdestinades a Badalona, i reivindicarem espe-cialment la inversió en els edificis de les escolesBaldiri i Reixac, l’escola Montigalà, actualmenten barracons, i l’institut Ventura Gassol, on elsalumnes de secundària han d’estudiar en aulesd’una antiga escola de primària. A més, man-tenen la reivindicació de destinar recursos per al’escola Badalona Port i l’escola Ventos Mir.Des d’ICV lamentem, un cop més, l’aban-

donament del projecte dels laterals de l’au-topista, al seu pas per Badalona, especialmentdesprés de l’anunci de la Generalitat mesos en-rere on el govern afirmava que el 2015 es tirariaendavant.A més, mantenen altres reivindicacions com

la prolongació del metro, el Centre d’Atenció

Primària pendent pel barri de Sant Crist, il’estabilitat del Conservatori de Badalona, garan-tint amb recursos el pagament dels sous del per-sonal i del funcionament ordinari de les seves ac-tivitats.Per últim, des d’ICV Badalona fem nostres les

reivindicacions del personal de BadalonaServeis Assistencials, el qual ha de recuper-ar el 5% del seu sou després de guanyar unasentència judicial, i per tant, també ha de con-star als pressupostos.

“La Generalitat ha d’invertir recursos en mésdespesa social per lluitar contra la pobresa, peròun cop més el govern d’Artur Mas ens demostraque en el dia a dia abandona a la ciutadania ambmenys recursos”

Aïda Llauradó Coordinadora d’ICV Badalona

18 desembre 2014

Page 13: Badalona 124

13 |

Des de l’inici del projecte, ICV-EUIA no hem votat a favor decap pas per a la construcció delPort i el Canal de Badalona i jades de 1989 hem explicat re-iteradament la nostra negati-va a aquest; ja que entenemque està basat en l’especulacióimmobiliària.

Com es gasta els diners l’A-juntament?Ara com ara s’han gastat untotal de 105.067.953,80 €públics en construir el port deBadalona, que es distribueix-en de la següent manera:

Des d’ICV ens oposem a mal-gastar més de 10 milions d’eu-ros en un Canal per al Port deBadalona que afavorirà denou les logiques especulativesque han estat els causants dela crisi actual. Ja en el seu moment des

d’ICV- EUiA vam defensar l’al-ternativa a construir un pas-seig maritim sense port icreuat per una Rambla delGorg des del mar fins al PalauMunicipal d’Esports. Avui se-guim apostant per aquest mo-

del i ens oposem a la propos-ta de l’Alcalde García Albiol idemanem que el Canal estransformi en una “Ram-bla” que uneixi el portamb el Palau Municipald’Esports.

El PP i Albiolproposen

gastar més de10 milionsd’euros enconstruir elCanal del Portde Badalona

Des d’ICV-EUiAens oposem a aquestaconstrucció i proposemcom a

alternativa la construcció

d’una “Rambla” de vianantsque uneixi elPort amb el Palau Municipal d’Esports

Diàleg “just, net i lliure”del coordinador d’ICV, JoanHerrera, amb activistes socials com Lluís Rabell,Màrius Garcia i Cote

Romero i l’escriptora NajatAl Hachmi

Una llista transversald’esquerres, que neixi de launitat i de la voluntat desuma, i que tingui dos

objectius mínims imprescindibles: garantir

l’exercici del dret a decidir,no només la relació ambEspanya, sinó el modeleconòmic, social i polític

Butlletí mensual nº3 ICV Badalona

Badalona www.iniciativa.cat/badalona

Joan Herreraproposa un pold’esquerres que defensi el dret a decidir, la lluita contra ladesigulatat i contra la corrupció

Davant la proposta d’unes eleccions plebiscitàries“precipitades” per debatre un sol tema, ICV-EUiAvol unes eleccions per debatre-ho i per “canviar-ho tot”. “Si Mas vol una llista amb gent d’es-querres i dretes per la independència, nosaltresvolem una llista nacionalment transversal, peròclarament d’esquerres per canviar la societat iguanyar la sobirania”, va assegurar Herrera queha advertit que el full de ruta del presidentde la Generalitat “fa desaparèixer les dretesi les esquerres, fa desaparèixer la pluralitatdel país i del dret a decidir”. En aquest sen-tit, Herrera va apostar per la confluència perquèno es pot permetre que aquestes eleccions esdirimeixin com una confrontació entre CiU-ERCd’una banda, i PP-PSC-C’s de l’altra,Herrera va assegurar que en aquest tercer pol,

que podria donar-se abans de les eleccions peròtambé després, estan cridats tots aquells iaquelles que comparteixen els objectiusmínims de defensa del dret a decidir i la vol-untat de formar part d’un govern d’es-querresque permeti un canvi radical de les polí-tiques i no només fer d’oposició. Durant l’acte es va tornar a reivindicar la con-

sulta per tenir una relació “d’igual a igual” ambl’estat. El full de ruta es basa en allò que és méstransversal a la societat catalana: la democràciai per fer el país que volem, decidim quina relacióamb l’Estat volem i de camí fem tres grans con-sultes: fer una consulta sobre la Renda Garanti-da de Ciutadania; una el lideratge públic de l’ac-cés a serveis bàsics com l’aigua i l’energia; i la ter-cera consulta sobre el model de salut queCatalunya hauria de tenir.

Construcció del Port:76.183.951,85 €

Descontaminaciódelsterrenys:

28.884.001,95€

La proposta del PP i Garcia-Albiol:gastar-se

10.300.000 €

Execució del Canal:4.300.000 €

Viaducte desviació del tren:

6.000.000 €

Quin és el cost del Port i Canalde Badalona?

Publicació política18 desembre 2014

Page 14: Badalona 124

18

Des de la seva entrada al go-vern local, el PP de Bada-lona ha retallat les polítiquesde joventut, incloent-hi l’eli-minació del model “Vade-joves”, finançat per concurspúblic, que oferia suport a les

associacions i casals juvenils de la ciutat. Tot i així,el nostre model tampoc ha estat mai tractar lesentitats socials com a empreses, obligant-les apresentar-se en competència contra societatsamb afany de lucre, com proposava el governanterior. Joves d’Esquerra Verda sempre hemdefensat un model de col·laboració entreles entitats juvenils i l’ajuntament, signantconvenis basats en projectes socioeducatius i es-tablint prioritats per a l’emancipació juvenil. Malauradament, des del 2012, gràcies a la

majoria “blava” del consistori de Badalona, elVadejoves va quedar definitivament privatitzat,donant pas al Badiu Jove.El Badiu Jove no està aprofitant el seu

espai com un punt de trobada on la gentjove badalonina podria empoderar-se, socialit-zar-se, i qüestionar-se si existeixen altres para-digmes d’interacció diferents del dominant, sinócom una iniciativa per crear i donar suport a laprecarietat laboral.Això és palès amb els tallers i conferències

que s’estan fent en aquest espai, com per ex-emple el de “com treballar de Pare Noel alNadal”, o “treballa a IKEA”, que l’únic quepretenen és encaminar als joves al treballprecari, a més de beneficiar directament ales empreses que recolzen aquestes xerra-des.

Des de Joves d’Esquerra Verda Badalona javam denunciar aquest projecte aleshores, i des-prés de contrastar que la greu disminució delteixit social jove a la nostra ciutat a causade la privatització d’aquest servei per a la ciuta-dania de Badalona no era un temor infundat,ens preguntem:Si es vol impulsar l’activitat laboral dels

joves per què no es preparen tallers de ca-pacitació més ambiciosos? Per què no s’a-profiten les xarxes d’associacions juvenilsinternacionals i no s’exploren els progra-mes d’ocupació juvenil europeus? I sobre-tot, per què no s’ofereixen activitatsreflexives i d’educació integral que com-plementin la formació exclusivament ins-trumental i obrint perspectives joves queels permeti aprofitar sinergies i oportuni-tats de veritat, de valor?

Conscients que les respostes a aquestespreguntes són una sola, i és que la lògica demercat no pot respondre a necessitats so-cials allunyades de l’esquema d’oferta idemanda. Joves d’Esquerra verda de Bada-lona no podem permetre que es menystinguid’aquesta manera el jovent de la nostra ciu-tat, ni que es destrueixi el futur teixit social.

Marta San JoséJoves d’Esquerra Verda de Badalona

| 14

El govern de García Albiol ha censurat notícies i manipulat informacions, ha pressionat professionals i ha prohibit “L’Estaca” a la cloenda del Festival Filmets

Tots els grups de l’oposició hemsumat esforços per acabar forçant el canvi de majories per nomenar un nou conseller delegat que

substitueixi Alberto Fernàndez Saltiver

Per uns mitjans de comunicaciópúblics i democràtics al servei de la ciutadania

Enguany a Badalona estrenem un any espe-cialment important. Un 2015 que marcarà elfutur de la ciutadania; que marcarà les polí-tiques que es faran els pròxims quatre anys.Des d’avui i fins al maig; des d’ICV-EUiA tre-ballarem incansablement per fer possible ungovern d’esquerres per donar la volta a lespolítiques indecents del PP de Garcia Albiol aBadalona. Unes polítiques que només hancreat més atur; més denuncies per corrupció,més opacitat, clientelisme, crispació i pobresa.La ciutat viu una de les crisis social institu-

cional i democràtica més important des de larecuperació dels ajuntaments democràtics. Ésper això que el 2015 a Badalona ha de serl’any de la il·lusió. La il·lusió de tenir un governal servei de la ciutadania, que vulgui canviar-ho tot amb noves maneres de fer política: es-coltant, dialogant i obrint les portes de lesinstitucions municipalsDes d’ICV-EUiA ens comprometem a fer-

ho, però no volem fer-ho sols, volem i aspirema construir una candidatura àmplia i plural ides acomplexadament d’esquerres. Una can-didatura que la integrin les persones, les que

sabem que darrere de moltes portes; hi ha unafamília que no arriba a final de mes i que lluitaper un futur millor per als seus fills i filles. Degent que volem una Badalona que faci realitatels seus somnis. És possible i ho farem possi-ble. Bon any d’il·lusió, canvi i bon govern! Volem un govern decent que lluiti

contra les desigualtats socials de la nos-tra ciutat.

Àlex MañasCandidat d’ICV a l’Alcaldia de Badalona

Butlletí mensual nº3 ICV Badalona

Badalona www.iniciativa.cat/badalona

Publicació política desembre 2014

Des de 2011 García Albiol i elPartit Popular han demostratla seva manca de cultura de-mocràtica en la gestió munici-pal. Aquest fet ha arribat allímit a l’empresa pública quegestiona els mitjans de comu-nicació públics de la ciutat, Ba-dalona Comunicació.No només s’ha pressionat

periodistes, censurat noticies imanipulat informacions sinóque fins i tot es va arribar aprohibir que sonessin elsacords de L’Estaca de LluísLlach a la cloenda del FestivalFilmets. La censura d’aquesthimne antifranquista hatraspassat línies vermellesque des d’ICV no estemdisposades a tolerar.La llibertat d’informació i

la independència periodística

són essencials per la bonasalut de la democràcia i és peraixò que tots els grups muni-cipals de l’oposició hemsumat esforços per canviarles majories a BadalonaCo mu nicació SA i nomenarun nou Conseller Delegatque ha estat triat en funciódel seu currículum profes-sional i no basant-se enadscripcions partidistes. El que serà el nou respon-

sable de Televisió de Bada-lona i Ràdio Ciutat deBadalona només té una ins-trucció: volem uns mitjans decomunicació independents,plurals, democràtics i dirigitsexclusivament amb criterisperiodístics i sense perdre devista la seva funció de serveispúblics.

Badalona de PPena II, Vadedrets pels joves

Any nou, govern nou per canviar-ho tot

És possible i ho farem possible.Bon any d’il·lusió, canvi i bon govern

Page 15: Badalona 124

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8815 | 18 desembre 2014 líniabadalona.cat

Page 16: Badalona 124

18 desembre 2014

Ciutat| 16

líniabadalona.cat

“Albiol menteix”. Aquesta ha es-tat la reacció compartida dePSC, CiU i ICV-EUiA davant lacarta que l’alcalde ha enviat alsveïns acusant l’oposició d’haver-li “impedit realitzar” la sevapromesa electoral de llibres detext gratuïts.

A la carta, Albiol fa gala dela seva tasca al capdavant del’Ajuntament, destacant, en pri-mer terme, la “lluita contra lainseguretat ciutadana i la im-migració conflictiva”. Seguida-ment, l’alcalde admet que no hapogut complir la seva promesaelectoral de llibres de text gra-tuïts però diu que això ha estataixí perquè l’oposició ho haimpedit. “Tant el PSC com ICV-EUiA i CiU van bloquejar lameva proposta”, afirma, alhora

que demana una “majoria sufi-cient” en les eleccions munici-pals del maig per poder-ho ferpossible en el pròxim mandat.

Davant d’aquesta acusació, elPSC recorda que el mateix al-calde va “reconèixer” que la pro-mesa dels llibres de text era “tansols un estratagema electoral” ique, no només no s’ha com-plert, sinó que “els nens hanvist com es paralitzava el procésde socialització dels llibres”.

Des de CiU es recorda que“la promesa costava 7 milionsd’euros cada curs”, un “cost in-assumible”, i destaca que “maino s’ha comptat amb el consensde la comunitat educativa”.

Per la seva banda, ICV-EUiAremarca també que Albiol“amaga que el cost de la pro-posta no es pot assumir econò-micament” i afegeix que l’alcal-de “culpa als altres del que no haestat capaç de fer ell”.

El sobre de la carta que Albiol ha enviat als veïns. Foto: Línia Badalona

L’oposició s’indigna per la cartad’Albiol sobre els llibres de text» L’alcalde culpa PSC, CiU i ICV-EUiA d’haver-li “impedit realitzar”

la seva promesa electoral i l’oposició el titlla de “mentider”

SERVEIS4‘Badalona i el mar’.Aquest és el nom de la nova rutaaudioguiada que recorre 10punts del litoral de la ciutatamb l’objectiu de donar a co-nèixer i reivindicar la impor-tància que el mar ha tingut i téa Badalona, tant des d’un puntde vista històric com social.

La ruta està adreçada a unpúblic familiar amb l’objectiuque adults i petits puguin gaudird’aquesta activitat. La visita espot fer amb un aparell audioguia

o amb telèfons mòbils a partir decodis QR. L’usuari pot escollirentre cinc idiomes: català, cas-tellà, francès, anglès i rus.

Els 10 punts que formen laruta estant senyalitzats i iden-tificats. Són el carrer de Mar,l’Escola de Mar, la platja delsPescadors, la platja dels Patinsde Vela, el passeig Marítim, laFàbrica Anís del Mono, el Pontdel Petroli, la Vista Panoràmi-ca, la plaça dels Patins de Velai el Port. A més, aquest nou ser-

vei gratuït vol convertir-se tam-bé en un element més de con-nexió i de pas entre el centre dela ciutat i el Port, a través delpasseig Marítim.

Com a novetat, a la plata-forma del Pont del Petroli s’hainstal·lat, amb el suport de la Di-putació, un plafó amb una imat-ge on es contempla tot el litoraldes de Barcelona fins a Premiàde Mar i on s’indiquen els puntsreferencials i singulars d’aquestpaisatge.

RedaccióBADALONA

Una ruta audioguiada pel litoral

Els treballadors de l’Hospital estornen a manifestar pel deute

SANITAT4El serial pel deute deBadalona Serveis Assisten-cials –l’empresa pública quegestiona l’Hospital Municipal, elSociosanitari El Carme i algunsCAP de la ciutat– amb els seustreballadors continua.

Abans-d’ahir, els empleatses van manifestar a la plaça de laVila mentre se celebrava el Plemunicipal del mes de desembre,que justament va aprovar unamoció, presentada per ICV-EUiAi que va rebre el suport de tots elspartits, en la qual es dóna suportals afectats i s’insta BSA a “tro-bar una solució de viabilitat fi-nancera per a la satisfacció deldeute” i al consistori perquè es-tudiï i apliqui “les mesures legals

oportunes” per aclarir qui haestat responsable de tot plegat.

Aquesta problemàtica té elseu origen en una retallada desou del 5% que l’empresa vaaplicar a la seva plantilla entre eljuny de 2010 i el juliol de 2013.L’abril passat, el Tribunal Su-prem va resoldre que aquesta re-ducció no s’ajustava a dret. Ales-hores, el passat juliol, BSA vaanunciar que pagaria aquestdeute –que ascendeix als 7 mi-lions– als treballadors en parts.De moment, segons han infor-mat fons del comitè d’empresaa Línia Badalona, ja s’ha fetefectiu el pagament de 3 milionsd’euros, una part al juliol i unaaltra a la nòmina de novembre.

Els treballadors es van manifestar durant el Ple. Foto: Twitter (@barcelo_jose)

Ple municipal | Badalona s’autoinculpa pel 9NEl Ple de l’Ajuntament ha aprovat, amb els vots favorables del PSC, CiU i ICV-EUiA i el vot en con-

tra del PP, una moció d’autoinculpació en les conseqüències jurídiques del 9N i de felicitació al mu-nicipi per la seva participació en la jornada. A més, la moció també demana la dimissió de la dele-

gada del govern espanyol a Catalunya, María de los Llanos de Luna, per les seves “amenaces”.

Page 17: Badalona 124

Ciutat17 | 18 desembre 2014 líniabadalona.cat

A la zona del Gorg, la prohibició és vigent des del setembre. Foto: Generalitat

La prohibició dels pisos turísticss’amplia al Centre i a Casagemes

SOLIDARITAT4Aquest dissabtese celebrà la 14a edició de la jor-nada solidària Sopa de Pedres,que tindrà lloc a la plaça de la Vila.

A partir de les onze del matícomençarà la recollida de men-jar per al Quart Món, terme quefa referència a la pobresa que hiha al Primer Món. De dotze adues es farà la recollida de ver-dures que els nens i nenes portinper a la sopa. A les cinc de la tar-da hi haurà l’assaig dels músics,que acompanyaran la cantadapopular de nadales. Una hora imitja més tard, a dos quarts deset, es procedirà a fer l’explicadadel conte de la sopa de pedres ila distribució de la sopa. Final-ment, a les set, es farà la canta-ta de nadales.

Arriba una novaedició de la Sopade Pedres

SOCIETAT4Els veïns del barri deSant Crist fa unes setmanes quecada dimarts al vespre es con-centren per protestar per la ins-tal·lació que s’ha fet en els darrersmesos d’unes antenes de telefo-nia mòbil al barri, a la zona delcarrer Àngel Guimerà.

Vicenç Esteve, membre dela junta directiva de l’associacióde veïns, explica a Línia Bada-lona la “preocupació” dels veïnsper les antenes, ja que “són pe-rilloses per a la salut”. Esteve ex-plica com l’associació va portarabans-d’ahir el cas al Ple, peròadmet que el consistori “no hi potfer gaire res”. D’altra banda, elsveïns de Sant Crist també han ex-pressat recentment el seu des-acord amb els pressupostos de laGeneralitat, i amb l’Ajuntament,perquè no aporten solucions so-bre el lateral de l'autopista.

Sant Crist segueixprotestant contrales antenes

El Ple de l’Ajuntament va apro-var abans-d’ahir de forma pro-visional l’ampliació de la pro-hibició dels pisos turístics alsbarris del Centre i de Casage-mes. Així doncs, la prohibició,votada de forma unànime, jaafecta tota la zona de primera lí-nia de mar.

Aquesta ampliació de la pro-hibició arriba després que elgrup municipal de CiU la de-manés un cop es va aprovar la

primera prohibició. La federacióva considerar que amb la pro-hibició al sud del litoral no erasuficient.

L’acord inicial de principis desetembre va fixar dues zones es-pecífiques. A la Zona A, on esvan incloure els barris del Pro-grés, Gorg i la Mora, va quedarestablerta la prohibició, mentreque a la Zona B es van limitar elspisos turístics als casos en quèeren edificis sencers. Ara, a laZona A també hi haurà l’àrea si-tuada entre l’avinguda Sant Ig-nasi de Loiola, els carrers de Mu-rillo (eix sud-nord), de la Creu,el de Francesc Layret, el de Sant

Bru, el de Pomar de Baix, la ca-rretera de Mataró, el carrer d’E-duard Maristany i la Rambla-Santa Madrona-Passeig Marítim(eix muntanya-mar).

Amb la primera mesura delsetembre, i amb aquesta am-pliació, tots els grups polítics es-peren que es racionalitzi la im-plantació d’aquests habitatges ala ciutat.

Des de l’Ajuntament assegu-ren que la mesura serveix per co-brir “l’absència, en les normesurbanístiques del Pla GeneralMetropolità vigent, d’una defi-nició i reglamentació en relacióamb aquests habitatges”.

RedaccióBADALONA

Page 18: Badalona 124

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 18 18 desembre 2014líniabadalona.cat

Page 19: Badalona 124

19 |

18 desembre 2014

Comerçlíniabadalona.cat

Per dissetena vegada, el parc deles Muntanyetes, al barri dePuigfred, va acollir el Mercat delTrasto de Badalona, una firaque té com a objectiu donar va-lor als objectes usats que esti-guin en bon estat per tal que noes converteixin en residus i pu-guin així donar un servei a al-guna persona que els necessiti.

Durant tot el matí, el parc ba-daloní va acollir les més de 500parades que van participar enaquesta edició –la més reeixidafins ara–, que va comptar ambun fort caràcter nadalenc i soli-dari: per tal de poder instal·lar-hi una parada a les Muntanye-tes, calia aportar un quilogramd’aliments empaquetats comllet o arròs, o joguines. Poste-riorment tot va ser entregat a

Voluntaris de Badalona perquèho distribuís entre els més ne-cessitats de la ciutat.

Aquest mercat estava ini-cialment previst pel passat diu-menge 30 de novembre, però elmal temps va fer posposar la citaper al 14 de desembre.

Per la seva proximitat a lesdates de Nadal, aquesta edició

del Mercat del Trasto va tenircom a protagonistes els articlesnadalencs, com les peces depessebre, joguines o guarni-ments, entre altres.

Tot plegat, una bona ocasióper escalfar motors de cara a Na-dal i aportar un petit gra de so-rra per millorar la situació d’al-guns veïns de la ciutat.

El mercat va omplir el parc badaloní diumenge passat. Foto: Arxiu

Les Muntanyetes acull la 17a edició del Mercat del Trasto» La cita va comptar enguany amb més de 500 parades, el seu rècord» Voluntaris de Badalona va recaptar aliments i joguines durant l’acte

El Govern demanarà aixecar la suspensió de la llei d’horarisPOLÈMICA4El Govern es per-sonarà davant del Tribunal Cons-titucional (TC) per defensar elmodel català de comerç, des-prés que l’alt tribunal admetés atràmit un recurs d’inconstitu-cionalitat de l’executiu centralcontra la Llei catalana d’horaris.Aquesta normativa va ser apro-vada el passat mes de gener pelParlament amb un ampli con-sens de les forces polítiques –100vots a favor i 19 en contra–.

El Consell Executiu va de-terminar abans-d’ahir sol·licitaral TC que aixequi la suspensiócautelar de la norma. El governcentral va recórrer davant del TCel passat mes de novembre la llei

catalana en matèria d’horaris, jaque va considerar que vulnera-va la normativa estatal. El Go-vern considera que el recurs del’executiu central té com a ob-jectiu “uniformitzar el comerç detot l’Estat, seguint el model de laComunitat de Madrid”, on elpetit comerç de proximitat hapatit una greu davallada en com-paració amb les grans superfíciescomercials.

Casualment, la Generalitat java impugnar la normativa esta-tal davant del TC, perquè consi-derava que envaïa competènciesde Catalunya en aquesta matè-ria. Actualment, aquest procésestà pendent de resolució.

ESTRENA4L’Associació de co-merciants Pau Piferrer i Salutalta organitzarà demà passatuna jornada de botigues al carrerdurant tot el dia. Aquesta sorti-da és la primera que fa l’asso-ciació en el carrer Pau Piferrer,i aplegarà prop de 40 parades debotiguers de la zona i d’altres zo-nes de la ciutat.

“El nostre objectiu és animarel carrer”, explica a Línia Bada-lona Javier Cabrera, president del’associació organitzadora de

l’acte. “Aquest és un barri ambmolts problemes i un comerçmolt degradat”, es lamenta Ca-brera, que confia, però, que ambiniciatives com aquesta es puguidinamitzar el comerç de proxi-mitat del barri. Tanmateix, i se-gons informen des de l’entitat or-ganitzadora, arribar a aquestpunt no ha estat fàcil.

“Des de la regidoria de Co-merç només ens han ajudat a ta-llar el carrer, res més”, assegu-ra Cabrera, que declara que “no

tem que no tenim el suport del’Ajuntament”. La mostra talla-rà el carrer Pau Piferrer des dePablo Iglesias fins a Marquès deMori. “Intentarem molestar elmenys possible”, rebla Cabrera.

En l’àmbit purament co-mercial, la cita comptarà amb lapresència del Pare Noel, que re-partirà algun regal entre els in-fants que visitin la fira, i amb lacantant lírica Carol Luque, queinterpretarà un recull de nada-les a partir de les sis de la tarda.

RedaccióBADALONA

El TC va suspendre la llei d’horaris fa unes setmanes. Foto: Arxiu

Primera fira de Pau Piferrer

Un tram del carrer Pau Piferrer on se celebrarà la fira. Foto: Google Maps

Nadal | Botigues al carrer a Pérez GaldósEls comerciants de Pérez Galdós posaran una marxa més els dies anteriors a Nadal i sortiran al carrer per rematar la campanya de vendes, amb unes botigues al carrer on participaran només els associats de l’entitat. Els dies 22, 23 i 24 de desembre els

botiguers estaran presents al carrer acompanyats d’un Pare Noel que amenitzarà la diada.

Page 20: Badalona 124

18 desembre 2014

Esports| 20

líniabadalona.cat

Campions i sense rebre cap punten contra. Els Badalona Dracsvan embutxacar-se la cinquenaCopa Catalana consecutiva –i lasisena en el seu palmarès–, des-prés de derrotar a la final els Bar-celona Búfals per un clar 0 a 47dissabte passat al camp de la Bar-celoneta.

Els Dracs venien de derrotarels Imperials de Reus a semifi-nals per 0 a 37, en un altre en-frontament marcat per la supe-rioritat badalonina. Al partit fi-nal, els Dracs jugaven contrauns Búfals que s’havien desfetdels Barberà Rookies per 32 a 0a l’altra semifinal. Tenint encompte els resultats previs, la fi-nal es preveia molt disputada.Tot i així, els badalonins vancompletar un partit de manual i

no van tenir cap problema perdesfer-se dels Barcelona Búfals.Amb aquest triomf, els badalo-nins inicien la temporada de lamillor manera possible i amb as-piracions més ambicioses.

El pròxim 17 de gener, elsDracs començaran la defensadel títol de la Lliga Nacional deFutbol Americà –aconseguit al

juny– contra els Pioners del’Hospitalet a casa. L’arribada deNate Proulx i el retorn de CurtisCanon, Kevin Duley i MarcosCarmona completen una granplantilla que té com a objectiu re-validar el títol de lliga i tornar afer un gran paper en les compe-ticions europees. De moment, totindica que serà així.

Els Dracs han guanyat cinc copes catalanes seguides. Foto: Joan Sancho

Els Badalona Dracs guanyen la seva sisena Copa Catalana

» Els badalonins derroten a la final els Barcelona Búfals per 0 a 47» El 17 de gener els de Badalona iniciaran la defensa del títol de lliga

Sis ors i un rècord del món per a Belmonte als estatals

NATACIÓ4Després del doblerècord mundial de Mireia Bel-monte als Mundials de piscinacurta de Doha a principis demes –va ser la primera dona abaixar dels dos minuts en els200 metres papallona–, la ne-dadora badalonina va tornar aimposar la seva llei en el mediaquàtic en els campionats esta-tals de piscina curta del passatcap de setmana a Sabadell.

L’esportista de la Salut vaaconseguir sis ors de sis possi-bles i un rècord del món en els

1.500 metres, un resultat que de-mostra que Belmonte està moltper sobre de la resta de rivals.

La plusmarca als 1.500 la vaassolir durant la primera jorna-da dels campionats d’Espanya,aturant el cronòmetre en els 15minuts, 19 segons i 71 mil·lèsi-mes. Així, Belmonte, va trencarl’anterior rècord mundial de laneozelandesa Lauren Boyleaconseguit a l’agost –15 minuts,22 segons i 18 mil·lèsimes–.Amb 24 anys, la badalonina ja éstota una llegenda.

El Badalona empata a casa i cau a la novena posició

FUTBOL4Tot i l’esforç del CFBadalona, els de Manolo Gon-zález no van aconseguir passarde l’empat a zero davant del Ma-llorca B a casa diumenge passat.

El Badalona va comptar ambel control de la pilota, però no vapoder traduir aquest avantatgeen gols. Amb Roger Matamalacom a única referència enatac –Manu Balda està lesionati Abraham va començar a labanqueta– els badalonins vangaudir de diverses ocasions peravançar-se en el marcador, peròsense èxit.

A la represa, el guió de la pri-mera part va continuar, ambuns balears gens còmodes sobrela gespa de Montigalà. Per altrabanda, el Badalona va demanarpenal en tres ocasions, senseque l’àrbitre assenyalés la penamàxima. Una ocasió a l’últimminut de l’escapulat Toni Lao vapoder donar la victòria als locals,però el mallorquí Royo va re-butjar la pilota a còrner.

Amb aquest empat, el Bada-lona es despenja dels primersllocs i cau a la novena posició dela classificació amb 25 punts.

El Futsal Iris perd a casa contra el Jamones Centelles

FUTBOL SALA4El sènior delFutsal Iris de Badalona va cau-re dissabte passat a casa davantdel Jamones Centelles per 5gols a 6. Aquest resultat deixa elsbadalonins en tretzena posicióde Divisió d’Honor amb 10punts, fruit de 3 victòries, 1 em-pat i 6 derrotes.

Aquest és el segon partit con-secutiu que perden els badalo-nins a casa, després de caure per2 a 3 davant del Castellar a la jor-

nada anterior. En el cas del sè-nior femení, les noies de l’Iris vanderrotar el Racing Pineda per uncontundent 4 a 0.

En la resta de resultats delsequips inferiors de l’entitat du-rant la darrera jornada, el sèniorB va punxar a domicili per 3 a 2davant del Futsal Cabrils, men-tre que els juvenils A i B vanguanyar davant de Ràpid SantaColoma (7-3) i el Futsal Arenys(4-1), respectivament.

RedaccióBADALONA

Belmonte va fer rècord del món als 1.500 metres. Foto: Arxiu

Solidaritat | El Màgic acull dissabte un torneig de bàsquetLa Joventut Socialista de Badalona organitza demà passat a les pistes del centre

comercial Màgic Badalona un torneig de bàsquet solidari. De moment, ja està confirmada la participació de 60 esportistes, que per participar han hagut de lliurarun quilogram d’aliments o joguines per a les persones més necessitades de la ciutat.

Page 21: Badalona 124

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8821 | 18 desembre 2014 líniabadalona.cat

Page 22: Badalona 124

| 22

Page 23: Badalona 124

Agenda23 | 18 desembre 2014 líniabadalona.cat

[email protected]

AGENDA UINZENALQFINS AL 7 DE GENERDm. i dv. Teatre, habilitats socials, és un espai

en el qual, mitjançant l’expressió artística i lestècniques teatrals, es pugui aprofundir en l’au-toconeixement i el desenvolupament personal./ Centre cívic la Colina.

AVUI DIJOUS 18 DE DESEMBRE19:00 Tertúlia literària de l’obra Olor de Colònia,

de Sílvia Alcántara, que tracta la vida d’unacolònia tèxtil catalana. Es parlarà sobre els di-ferents aspectes que tracta la novel·la / Bi-blioteca Pomar.

AVUI DIJOUS 18 DE DESEMBREMatí-TardaTertúlia literària sobre la famosa obra

de Shakespeare Macbeth, la història de l’am-bició d’un noble escocès, que el porta a co-metre regicidi. / Biblioteca Central Can Ca-sacuberta.

FINS AL 6 DE GENERMatí-Tarda Sense títol, procés vs. resultat. Ex-

posició que es basa en el projecte de lail·lustradora Elisenda Solà-Niubó, que s’ha pro-posat convertir la sala del Centre cívic Dalt laVila en un espai d’experimentació del dibuix.

FINS AL 31 DE GENERMatí-Tarda 28a Mostra de Pessebres al barri de

Sant Roc, on es poden trobar pessebres ela-borats amb diferents materials per part de per-sones del barri. / Fundació Ateneu Sant Roc.

AVUI DIJOUS 18 DE DESEMBRE18:00 L’hora del conte. El Fanalet d’en Tasi serà

el conte que s’explicarà en aquesta trobada.L’activitat està a càrrec de Dolors Sabater i JoanGiralt.

DIMECRES 24 DE DESEMBRE8:00 Taller de Nadal en anglès a The new kids

clubBadalona, on els infants participants ce-lebraran les hores prèvies a la Nit de Nadalen anglès. / Carrer Baldomer Solà.

DIUMENGE 21 DE DESEMBRE12:15 Partit de bàsquet entre la Penya i el Bil-

bao Bàsket, en un partit corresponent a la dot-zena jornada de la lliga Endesa. / Olímpic deBadalona.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Aquesta activitat gratuïta vol fomen-tar la creativitat i la pràctica dels tre-balls manuals entre els més petits,sempre conduïts per personal de la bi-blioteca. Taller dedicat a Nadal. / Bi-blioteca Llefià.

Els Reis vénen, fem fanalets

Dl. 22 de desembre a les 18:00

Els amants de la cuina italiana com lapasta, el risotto, les focaccies o lagorgonzola estan d’enhorabona ambaquest taller on no només s’aprèn a cui-nar, sinó que també nocions bàsi-ques d’italià. / Badiu Jove.

Curs d’italià:express culinari

Fins al dv. 19 de desembre

Una comèdia romàntica sol acabar ambel primer petó dels protagonistes,però Losers no, Losers va més enllà.Amb Jordi Díaz i Alba Florejachs. / Te-atre Zorrilla.

TeatreLosers

Ds. 20 de desembre a les 21:00

El CF Badalona rep a casa l’Huracán deValencia en un partit corresponent ala dinovena jornada de Segona divi-sió B. / Camp de Montigalà.

Partit de futbolCF Badalona-HuracánDg. 4 de gener a les 12:00

Page 24: Badalona 124

| 24 18 desembre 2014líniabadalona.cat Pròxima edició: 15 de gener