AVANT PROJECTE DE FEIXES AGRÍCOLES A TRINITAT NOVA Les Feixes... · AVANT PROJECTE DE FEIXES...

of 29/29
AVANT PROJECTE DE FEIXES AGRÍCOLES A TRINITAT NOVA DISTRICTE DE NOU BARRIS Juny de 2017 BIM/SA Barcelona d’Infraestructures Municipals
  • date post

    01-Apr-2020
  • Category

    Documents

  • view

    2
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of AVANT PROJECTE DE FEIXES AGRÍCOLES A TRINITAT NOVA Les Feixes... · AVANT PROJECTE DE FEIXES...

  • AVANTPROJECTEDEFEIXESAGRÍCOLESATRINITATNOVADISTRICTEDENOUBARRIS Junyde2017

    BIM/SABarcelonad’InfraestructuresMunicipals

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    3

    ÍNDEX

    1.INTRODUCCIÓ 5 1.1.Antecedentsiobjectedelprojecte............................................................................................5 1.2.Recullhistòric....................................................................................................................................5 1.3.Situacióactualiàmbitd’actuació..............................................................................................6 1.4.Planejamentvigent..........................................................................................................................6 

    2.DOCUMENTSD’ANÀLISIIDIAGNOSI 7 2.1.Estudisiprojectesredactatsanteriorment...........................................................................7 2.2.Condicionantsdellloc....................................................................................................................8 

    Condicionantsfísics............................................................................................................................................8 CondicionantstècnicsInormatius:.............................................................................................................9 

    3.SÍNTESIDELAPARTICIPACIÓCIUTADANA 10 3.1.Síntesidelprocésdeparticipació............................................................................................10 3.2.Síntesidelesdemandesipropostespresentades............................................................11 

    4.PROPOSTAD’ACTUACIÓ 11 4.1.Consideracionsprèvies................................................................................................................11 4.2.Principisestratègicsd’actuació.................................................................................................12 

    1.Escalaterritorial:ReconnectarTrinitatNovaambCollserola..........................................12 2.Escaladeciutat:Recuperarelpatrimoniilamemòriahistòrica...................................13 3.Escaladebarri:Regenerarunespaiperalveïnat...................................................................14 

    4.3.Elsàmbitsd’intervencióicriterisgenerals.........................................................................14 Àmbitparcnatural...........................................................................................................................................14 Àmbitpre‐parc..................................................................................................................................................15 Àmbitciutat........................................................................................................................................................15 

    4.4.Elsusuarisdelparc........................................................................................................................15 4.5.Descripciódelapropostaiprogramadelparc..................................................................16 

    Ladistribuciódelparc...................................................................................................................................16 Lesàreesd’accés...............................................................................................................................................16 ElcamíaCollserolaielparcnatural.........................................................................................................17 Elparcpatrimonial.Larecuperaciódelpontdelstresulls...........................................................18 Elparclúdiciesportiu...................................................................................................................................20 Elparcsocialid’interaccióamblaterra................................................................................................22 

    4.6.Criterisd’urbanitzacióivegetació..........................................................................................23 Criterisd’urbanització...................................................................................................................................23 Criterisdevegetació.......................................................................................................................................23 

    4.7.lagestiódelsespaispúblics.......................................................................................................25 4.8.Àmbitsd’actuacióiestimacióeconòmica............................................................................25 

    5.IMATGESDEREFERÈNCIA 27 

    LLISTAT DE PLÀNOLS:

    PLÀNOLSD’INFORMACIÓ(formatdin‐A3):

    I.1Situació e.1/30.000I.2Emplaçament e.1/8.000I.3Equipamentsesportius e.1/8.000I.4Emplaçamentortoimatge e.1/5.000I.5Planejamentvigent e.1/5.000I.6Cadastre e.1/5.000I.7Condicionantsdel’àmbit e.1/1.000I.8Propostesprèvies e.1/1.000

    PLÀNOLSDEPROPOSTA(formatdin‐A3):O.1Ordenacióplantageneral e.1/1.000O.2Ordenacióplantacotes e.1/1.000O.3Topografiaactualiproposta e.1/1.000O.4Ortoimatgeactualiproposta e.1/1.000O.5Desmuntsipavimentació e.1/1.000O.6Intervenciórevegetació e.1/1.000O.7Àmbitsd’actuació e.1/1.000O.8Ordenacióàmbitjocs e.1/500O.9Ordenacióàmbitfeixa e.1/500O.10OrdenacióàmbitpontTresUlls e.1/500O.11Secció1T‐2T e.1/500O.12Secció3T‐4T e.1/500O.13Secció5T‐1L e.1/500O14.Seccionsdetall1i2 e.1/100O15.Seccionsdetall3i4 e.1/100

    PLÀNOLSDEPROPOSTA(formatdin‐A1):

    O16.Ordenacióplantageneral e.1/500O17.Topografiaactualiproposta e.1/500

  • AvantprojectedefeixesagrícolesdeTrinitatNova

    5

    1. INTRODUCCIÓ

    1.1. ANTECEDENTSIOBJECTEDELPROJECTE

    El present projecte de l’àmbit anomenat les Feixes agrícoles de Trinitat Nova, s’emmarca dins lesactuacionsprevistespelPladebarrisdeFomentdeCiutat,impulsadesdurantaquestany2017.Ambl’objectiudepodermaterialitzarlesactuacionsprevistes,durantlapresentlegislatura,l’AjuntamentdeBarcelona,amb la coordinaciódeBarcelona InfraestructuresS.A. (BIMSA),haencarregat la redacciódelpresentavantprojecte.

    L’objecte d’aquest document per tant, és la definició tècnica de les actuacions pertinents a nivelld’avantprojecte,peralatransformaciód’aquestàmbit.Elstreballsprevistosal’inicidel’encàrrecvanser la nova urbanització de l’àmbit delimitat entre els carrers Aiguablava i els camí de les QuatreEstacions,treballantlaconnectivitatambelParcdeCollserola,laincorporaciód’unazonaagrícola,unazonad’instal·lacionsdepràcticaesportivailarestituciópatrimonialdelPontdelsTresUllsideltúneldelaCasadel’Aiguaqueestrobendinsl’àmbitd’actuació.Tambéesdemanavaenl’encàrrec,estudiarlapossibledivisióperfasesdel’actuació.

    Previal’inicidel’encàrrec,l’AjuntamentdeBarcelonavaimpulsarunprocésparticipatiuquehaanatacompanyant laredacciódelpresenttreball,aixícomtotes lesactuacionsqueesduenatermeenelmarcdelPladebarris.Undelsobjectiusd’aquestprocés,haestatelreculldedemandes ipropostesdelsveïnsiveïnesdeNouBarris,peralarecuperacióimillorad’aquestàmbit.Durantaquestprocésesvaposarsobrelataulalesproblemàtiquesactualssobreaquestàmbit,lesreivindicacionshistòriquesdelbarripelquefaaserveispúblics,ilesdiferentsvoluntatsveïnalssobrepossiblesnoususosques’hipuguinacollir.

    L’equip redactor del present avantprojecte, ha format part de tot el procés participatiu, per tald’informardelscondicionantsparticularsdel’àmbit,recollirlesaportacionsiincorporarenlamesuradel possible, les diverses demandes ciutadanes i concretar així el programa que ha d’acollir aquestespaienelfutur.

    Desdel’inicidelprocésparticipatiu,esvanidentificar3blocsdetreballfonamentals:

    ‐ Recuperar el Parc de Collserola com a espai natural veïnal. Millorar la connectivitat tantecològica(restauracióimilloradelabiodiversitat),comfísica(milloradelcamíexistent).

    ‐ Recuperarelpatrimoniilamemòriahistòricadelainfraestructuradel’aiguadel’anticRecComtal.RecuperacióirestauraciódelPontdelsTresUlls.

    ‐ Adequarespaisperalapràcticaesportivaal’airelliureiespaisdeproduccióagrícolaperausossocialsieducatius.

    1.2. RECULLHISTÒRIC

    L’àmbitqueensocupa,situata l’extremorientalde lavessantsuddeCollserola,hapatitnombrosestransformacionsalllargdelsanys,sobretotenelsdarrers50anys.Laconstrucciódelesinstal·lacionsde l’ATLL,delcampde futbol, i lesobresdeprolongaciódelmetro,hanestat intervencionsquehandeixatimportantsseqüelesenaquestàmbit.Lesmésflagrants,lamodificaciótopogràficad’unaantigavall, iel soterramentde l’anticpontanomenatdelsTresUlls,quehaviadesuportar laconducciódel’aigua provinent del rec comtal, que s’impulsava des de la Casa de l’Aigua. Aquest pont, va quedarcolgatdeterresprocedentsprincipalmentdelaconstrucciódelsdipòsitsd’aiguadel’ATLLsituatsjustalaparcel·ladelcostat,durantelsanys70.Elsabocamentsdeterres, lesdiversesobresposteriors, il’habilitacióde feixesagrícoles,hananatcanviant lamorfologiad’aquestàmbit finsa tenir la imatged’avui.

    1956_topografiaoriginalielpontdelsTresUlls 1079_obresd’ATLLipontenterrat

    1981_campdefutbol 2004_campdefutboldesaparegut

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    6

    2007_obresàmbitsud 2009_obresiacopimaterial

    2015_catesponticamíactual 2016_plantaciófruitersfeixasud

    1.3. SITUACIÓACTUALIÀMBITD’ACTUACIÓ

    L’àmbitdel’actuacióeslocalitzaalabandanorddelbarrideTrinitatNova,aldistrictedeNouBarris,en l’àrea de contacte entre la ciutat i la serra de Collserola. Part dels terrenys estan inclosos en ladelimitaciódelParcNaturaldeCollserolaipertant,enespaiprotegitiXarxaNatura2000.

    Ladelimitaciófísicadel’àmbitéslasegüent:

    ‐ Alnord,finsalramaldelcamídelesQuatreEstacionssituataproximadamentalacota120.

    ‐ Al’est,finsalcarrerAiguablava,al’alçadadel’escolaSantJosepOriol,ilaplaçaquedónaaccésal’àmbitd’actuació.

    ‐ Al sud, fins la tanca posterior de l’escola superior de conservació i restauració, i les rampesd’accésdeslasortidadelmetroL11,Casadel’Aigua.

    ‐ Al’oest,finslatancadel’ATLL(AigüesTerLlobregat).

    S’ha de dir que tot que l’àmbit d’intervenció proposat inicialment, acabava amb la tanca de lesinstal·lacionsdel’ATLL,l’àmbitdereflexióipropostesdelpresentavantprojecte,avarcaunapartquevamésenllàd’aquestatanca,jaquecomesjustificaràmésendavant,ésimprescindibleintervenirenaquestazonapertaldepossibilitarlarecuperaciódelpontdelsTresUlls.

    Lasuperfícietotaldel’àmbitésde53.381m²,delsquals22.28m² es troben inclosos en el Parc Natural de Collserola.

    Una gran part dels terrenys inclosos en aquest àmbit, es troben en una situació de degradació per les diverses transformacions morfològiques de la muntanya sense cap intervenció regeneradora posterior, i pel desmantellament de les antigues instal·lacions esportives. D’aquestes, n’han quedat les restes de la pista de futbol utilitzada ara d’aparcament informal, i els antics vestidors que han estat utilitzats per diverses entitats del barri, donant un cert ús a l’edifici, i a determinats espais exteriors per a horts urbans autogestionats. La zona de darrera l’escola superior de conservació i restauració, s’utilitza per acopi de material de la construcció per part de l’Ajuntament, el que dona una imatge d’espai residual a les esquenes de la ciutat.

    Per altra banda, l’Ajuntament va engegar l’any 2015 accions de millora d’aquesta part de la vessant de Collserola, que es va materialitzar en aquest àmbit en l’actual feixa agrícola de fruiters que es troba en l’esplanada al costat de l’antic camp de futbol. Aquest àmbit per tant, a millorat considerablement les seves condicions ecològiques i paisatgístiques, i es troba equipat amb el sistema de reg corresponent.

    Com vèiem en el punt anterior, un dels factors de les alteracions topogràfiques que ha patit és aquest sector, és l’abocament de terres que es va dur a terme als anys 70, a la banda oest de l’àmbit. En aquest punt, la topografia original formava una petita vall on es trobava el pont dels tres ulls, l’estructura que havia de suportar l’aqüeducte alt de Montcada, des de la Casa de l’Aigua. El pont va quedar soterrat per rebliment de terres que principalment procedien de la construcció dels dipòsits d’abastament d’aigua situats just al costat, dins la propietat d’ATLL.

    L’any 2015, ambl’execució de les obres de la feixa agrícola, es va tenir constància de l’existència del pont, i es va fer aflorar una part del tauler superior.

    1.4. PLANEJAMENTVIGENT

    Elplanejamentmunicipaldereferència,éselPlaGeneralMetropolitàdel1976(PGM),ambelscanvisintroduïts per la Modificació puntual del PGM a l’àmbit de Torre Baró, aprovada definitivament ipublicadal’any2004,quereordenavaunapartimportantdelbarri,creantnouspolígonsd’actuacióien la que els sòls que el PGM va qualificar de sistema de parc forestal (clau 27), inclosos en ParcNatural,dins l’àmbitqueensocupa,vanpassarasistemadeparcs i jardinsurbans forestals,amb laclau6F.

    Delarestadel’àmbit,elsituatensòlsurbans,l’actualplaçasituadaatocardel’escolaSantJosepOriolestà qualificada de sistema de parcs i jardins urbans, clau 6a, i la resta, els que inclouen la pròpiaescola,l’àmbitdelafeixaagrícolaidel’anticcampdefutbol,esqualifiquendesistemad’equipamentspúblics,clau7a.

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    7

    Qualificacionsdelsòl.PlaGeneralMetropolità

    2. DOCUMENTSD’ANÀLISIIDIAGNOSI

    2.1. ESTUDISIPROJECTESREDACTATSANTERIORMENT

    Lescaracterístiquesespecífiquesd’aquestàmbitd’actuacióil’estatdedeterioramenttantdelavessantdemuntanya com dels espais de contacte amb el barri, han estatmotiu de la redacció de diversosestudis i projectes d’intervenció, que per alguna o altra raó, no s’han acabat materialitzant. Moltsd’aquestsestudisperòhanestatdegranvàluaal’horad’entendrelesdificultatsipotencialitatsdellloc,ienalguncas,s’hapogutrecuperardeterminadespropostesquehanestatadaptadespertaldefer‐lespossiblesenelcontextactual.Ésperaixòqueenaquestapartatespresentendemanerasintèticaienordrecronològic,elsprojectesquehantingutalgunaincidènciaenl’àmbitdetreball.

    2012, desembre. Estudi estratègic per a la recuperació i implantació de Feixes Agrícoles alvessantbarcelonídelaSerradeCollserola

    Redactors:Ortoneda‐Risse,arquitectes

    Síntesi:l’estudiplantejalapossibleimplantació,gestióimodeldedesenvolupamentdefeixesagrícolesenelconjuntdelavessantbarceloninadeCollserola.,ambl’objectiudepotenciarl’activitateconòmicaid’estudiarnovesrelacionsentreciutatimuntanya.Enl’estudiesseleccionendeterminatsàmbitsdetreballonesconsideraoportúdesenvoluparaquestesestratègies.EnelcasdelbarrideTrinitatNova,l’àmbitseleccionatessituaatocardelcostatnorddelcamídelesQuatreEstacions,propera l’àmbitqueensocupa.

    Estatd’execució:estudi

    Observacions:estractad’unprojectedegranescala,querequereixdisposardepecesdegrandimensióperpoderimplantarambèxitelmodeld’explotacióigestiódesitjat.

    2013.Connexiódel’edificidelesAigüesdeTrinitatNovaamblaTorredelBaróientorns

    Redactors:TallerSauSLP,arquitectes

    Síntesi: es proposa un nou traçat del camí des de la Casa de l’Aigua fins al brancal del camí de lesQuatreestacions,imilloresd’adequaciódelcamíexistentfinsalacarreteradelesAigüesilaTorredelBaró.ElprojectepreveudonarcontinuïtatalatraçadelacarreteradelesAigüesdesdelaTorredelBaró fins a la Casa de l’Aigua, habilitant els espais disponibles existents per millorar la qualitatecològicadelavessantipossibilitarlarecuperaciód’espaisperausosesportius,hortsurbansiespaisd’esbarjo.

    Estatd’execució:avantprojecte

    Observacions:tot iqueeltraçatprevistdelcamí,divergeixenalgunstramsdelprevistenelpresentprojecte,entrealtrescosesperquènoesteniaconstànciade la localitzacióexactadelpontdelsTresUlls,escomparteixenelsobjectiusiestratègiesplantejades.Enaquestprojectes’exposenelspossiblesusosicriterisd’intervenció,senseconcrecióelprogramailaconfiguracióconcretadelaintervenció.

    2014.Projecteperalaimplantaciód’unesfeixesagrícolesisenderspracticablesalbarridelaTrinitat

    Redactors:MarcVidalPericas,enginyeragrònom

    Síntesi:elprojectepreveialaimplantaciódetresfeixesagrícoles,situadeslamésgran,alapartbaixade l’àmbit (l’actual feixa de fruiters), la intermitja situada aproximadament a la cota 106 sobre lagaleria soterrada, i laméspetita, a lapart altade l’àmbit, sobreunapartdelpontdelsTresUlls.ElprojectepreveiatambélaconstrucciódelsenderqueconnectavalesfeixesdesdelcarrerAiguablavafinsalcamídelesQuatreEstacions.

    Estatd’execució:executatenpartl’any2015.S’executalafeixadefruitersalabandasud,ieltramdelcamí des de l’escola Sant Josep Oriol, donant accés a la feixa i fins a enllaçar amb el camí existentanteriorment.

    Observacions: l’execució de la feixa de fruiters ha estat una considerable millora del paisatge i labiodiversitatd’aquestentorn,totiqueelveïnatreclamaunmillormantenimentipossibilitar‐hialtresusos.Eltramdelcamíexecutatpresentaencanvi,dificultatsd’accessibilitatpelfortpendentiescassaamplada,iperl’estatdelferm,pelquenoesconsideraaptecomacamípúblicd’accésaCollserola.Lesaltresduesfeixesprevistes,coincideixenenelsàmbitsonestrobenelpontilagaleriadel’aigua,pelqueesconsideraoportúsituar‐lesenaltresàmbitoacotar‐lespertaldenoposarenrisclaconservaciódelselementspatrimonials.

    2015,març.Informetècnicdel’Estudiestructuraldelagaleriadel’aiguaentrelaCasadel’Aiguade Trinitat Nova i el turó de la Torre del Baró a Barcelona, i proposta d’urbanització ireutilitzaciódelagaleriadel’aiguaidelseuentorn,incloentlapossiblerecuperacióiconnexióambl’històricpontdelsTresUlls.

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    8

    Redactors:RobertBrufau,drarquitecte.BBGestructures,recercairehabilitacióSLP

    Síntesi:esrealitzaunimportanttreballdecampidocumental,isondejospertaldediagnosticarl’estatdelagaleriadel’aiguaielpontdelsTresUlls.Ambaqueststreballs,esrealitzenlesexcavacionsqueposenenevidèncialasituaciódelpontdelsTresUlls.Ambeldiagnòsticdelcomportamentestructural,esproposalarecuperaciódelsdoselementspatrimonials,ilacontinuïtatdelrecorregutatravésdela‘galeriadelstres‐centsesglaons’amblaconstrucciód’unapèrgolaquecompletaeltramdesaparegutdelagaleriaidelesfeixesagrícolesqueacompanyenelrecorregutfinsalapartbaixadelpont.

    Estatd’execució:estudiiinformetècnic

    Observacions: s’ha considerat adequat, incorporar en el present projecte l’estratègia de recuperaciódelpontambla formaciódeterrassesofeixesagrícolesquepermetin l’accésa l’àmbitpatrimonial, igarantir laconservacióde lagaleriaminimitzant les intervencionssobretotenmovimentsde terres,sobre el seu traçat. D’altra banda, la recuperació de la galeria com a espai obert al públic, nos’incorpora en el projecte, per temes de seguretat i control de concurrència pública en un elementpatrimonial d’aquestes característiques. No es descarta però, aquesta opció en un futur, pel que espreveul’adequacióisingularitzaciódelspuntsd’accésalagaleria.

    2015,setembre.Adequaciódel’entornalPontdelsTresUlls

    Redactors:IGREMAP,IgnasiGrauenginyeragrònom

    Síntesi: es proposa la restauració del pont dels Tres Ulls, amb la restitució de la vall original i laimplantaciódenoves feixesagrícoles (cultiudevinya).Amb la restauraciómorfològicade lavall, esproposaunnoutraçatdelcamíaCollserola,iesmaximitzalacompensaciódelbalançdelesterres.

    Estatd’execució:avantprojecte

    Observacions: la restituciócomplertade lamorfologiaoriginal, suposaun importantíssimmovimentdeterres,alhoraqueimpossibilital’adequaciódel’àmbitplanerdelescotesbaixesperadestinar‐loausos lúdics i esportius. En aquest sentit, per tal de compatibilitzar la restauració del pont i lesdemandesd’usospúblicsalapartsud,esconsideramésadequat,acotarl’actuacióderestituciódelavall, a l’àmbit pròpiamentde l’entorndel pont, i implementar feixes agrícoles als àmbitsplaners demuntanya,alliberantlapartbaixaencontacteamblaciutat,perusosd’esbarjoperalveïnat.

    2.2. CONDICIONANTSDELLLOC

    L’àmbitd’actuaciótéunescaracterístiquesmoltparticularsquelisóndonadesperdiversosaspectescomlalocalitzacióenParcNatural(enpart),latopografiaolarelacióamblaciutat,sónaspectesquecondicionenl’aptituddelsterrenysperacollirdeterminatsusos.Tambéhihaaltrescondicionantscomelsnormatius,segonssienstrobemonodinsl’àmbitdeParcNatural,quepodenlimitardeterminatsusos, o requeriments tècnics que poden ser necessaris segons els usos a implantar. Així doncs enstrobemambunasèriedecondicionantsatenirencomptealhoradeplanificarlaimplantaciódenoususosenaquestàmbit.

    CONDICIONANTSFÍSICS

    Topografiaipendents:

    Pràcticament un 50% de l’àmbit té pendents superiors al 40%, que correspon principalment, alsàmbitsdemuntanya.Lesàreesmésplaneresambpendents inferiorsal20%, les trobema les cotesbaixes,enlazonadecontacteamblaciutat(plaçadelcarrerAiguablava,feixadefruiters,ianticcampdefutbol),peròtambéunagranesplanadaatocardelcamídelesQuatreEstacions,alacotamésaltade l’àmbit d’actuació, i una àreamés petita situada a una cota intermèdia, a tocar de l’actual camíd’accésaCollserola.

    Undelsprincipisdel’actuacióqueesplantejaésminimitzar lesalteracionsmorfològiquesdel’àmbitpertaldenogenerarnovesferides,iaprofitarelmàximpossibleelsàmbitsplanersdisponibles.

    Plànoldependents

    Accessibilitat:

    L’accessibilitat és un factor fonamental per a possibilitar la implantació de nous usos. L’àmbitd’intervenciódisposadedospossiblesaccessosalsextremssud‐est i sud‐oest,quepresentencertesdificultatsomancances.

    L’actual plaça situada al carrer Aiguablava, a tocar de l’escola Sant Josep Oriol, presenta un estatdeficientd’urbanització.Desd’aquestpunt,totielpendentsuaudelaplaça,tantelcamíd’accésalafeixa dels fruiters, com el carrer d’accés a l’escola de conservació i restauració, tenen pendentssuperiorsal10%.Aquestaccésperò,téunamoltbonacomunicacióamblaCasadel’Aigua,i l’entornrecentmenturbanitzat.

    L’accésdesde l’altrabanda,éspotser l’accésmésdirectedesdelcentredelbarri, isobretot,desdelmetro.Enaquestpuntperò,hihaunfortdesnivellqueessalvamitjançantunarampaambmursdeformigó que en el últim tram, té prou alçada com per impedir la visibilitat de l’altra banda, el quegeneraunasensaciód’inseguretatimportant.

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    9

    Espaisplanersdisponibles

    Seguretaticonfort:

    Un dels factors que s’ha constatat en aquest àmbit en el marc de la participació ciutadana, és lasensació d’inseguretat sobretot en els àmbits de les cotes baixes. Aquesta sensació ve donada perdiversosmotius:perlamancadevisibilitatendeterminatspuntscomdesdelarampad’accésvenintdelmetro,perlaconfiguraciódelsespaisquehageneratnombrososraconsinaccessiblesofoscos,perlesnombrestanques(algunestransparents,altresmursopacs)ques’hitroben,ipelfetdetractar‐sed’unàmbitalesesquenesdelaciutat.

    Amés, lasensaciód’inseguretatesveuagreujadaperl’estatd’unavessantdemuntanyaquehaestatrepetidament modificada sense cap tractament de regeneració de la vegetació original, i l’estat deconservaciódelesedificacionsexistents,restesdelesinstal·lacionsesportivesendesús,zonesd’acopidematerialde laconstrucció,etc...Totplegat,generaunllocsenseidentitatpròpiaipocconfortableperalsusuaris.

    Mursitanquesdinsl’àmbit

    Visibilitat:

    Entreelscondicionantsd’aquestllocperò,tambéhihafactorsd’oportunitat,comelpotencialmiradoralaciutatqueofereixenlescotesaltes,peròtambélesintermèdies,mentreesvaproduintl’ascenspelcamíexistent.Defet,l’àmbittéundoblepotencial:unmiradordesdelaciutatcapalamuntanyaielselements singulars que s’hi troben (el pont dels Tres Ulls ara enterrat), i un mirador des de lamuntanyacapalaciutat,desdelescotessuperiors.

    CONDICIONANTSTÈCNICSINORMATIUS:

    Normativaurbanística(Plageneralmetropolità):

    Totiquelaqualificacióurbanísticadel’àmbitsudésd’equipament,nohihacapincompatibilitatambels possibles usos previstos. Pel que fa a la vessant demuntanya qualificada de sistema de parcs ijardins urbans‐forestals, els principals condicionants venen donats per la seva inclusió en àmbit deParcNaturaldeCollserola.

    Normativasectorial:

    Pelque fa lesnormativessectorialsquepuguinafectara lesactuacionsdins l’àmbit, cal remarcar lareferidaalsequipamentsesportiusomésaviatalscriteris ideterminacionsestablertesper l’InstitutBarcelona Esports, que és l’entitat municipal responsable d’aquest tipus d’equipaments, i a lespossibles determinacions del departament de Cultura de la Generalitat de Barcelona, tot i queactualment,elpontdelsTresUllsnoestrobainclòsenelCatàlegdePatrimonidelaciutat,ipertantnohihacondicionantsespecífics,mésquelavoluntatderecuperar‐lo.

    PlaEspecialdeProtecciódelParcNaturaldeCollserola:

    Unapartimportantdel’àmbitestrobadinsl’àmbitdeprotecciódelParcNaturaldeCollserola,pelquecaldràajustar‐sealanormativadelPlaespecialdeproteccióqueactualmentestrobaenrevisió,aixícomalscriterisestablertspelConsorcidelParcNaturaldeCollserola,queésl’entitatgestora.

    Evidentment,l’àmbitinclòsenelParcNatural,éseldemajorrestricciópelquefaalspossiblesusosaimplantar, que es restringeixen principalment al passeig (camins d’accés no vehicular) i lacontemplació(miradorsiàreesd’estada).

    Un factor condicionant a tenir en compte, és el requeriment d’accessibilitat per a petits vehicles demanteniment del Parc Natural, que determinen una ampladamínima del camí del 3mt i una certalimitació amb els pendents (12%màxim de mitjana i fins al 15% en trams puntuals curts). En laconfiguraciódelscamins,tambéhihaunaltrefactorfonamentalqueéseldel’escorrentia.Tenintencompte els pendents de la muntanya i del camí en determinats trams, caldrà preveure cunetes,pendentsdedesguàsipassosd’aiguatransversals.

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    10

    Compatibilitatd’usos:

    Finalment, un dels condicionants que s’han tingut en compte en la concreció de la proposta que espresenta,éseldecompatibilitzarenmesuradelpossible,elsusosquedonenrespostaalesdemandesveïnals.

    Aquestésun factordedoblevessant,perunabandas’haanalitzatque lademandasiguicompatibleambel lloconespotubicar, iperaltra,quel’espaidisponiblepuguidonarrespostaalmàximd’usospossibles,tenintencomptequelaimplantaciódedeterminatsusosquerequereixendegransuperfície,quegenerenmolèsties,oquenecessitentanquesdemoltaalçada,podenresultarincompatiblesamblaimplantaciód’altres.

    3. SÍNTESIDELAPARTICIPACIÓCIUTADANA

    3.1. SÍNTESIDELPROCÉSDEPARTICIPACIÓ

    El present avantprojecte s’emmarca dins les actuacions previstes pel Pla de barris a Trinitat Nova.Aquesttreballs’harealitzatenparal·lelalprocésparticipatiuorganitzatdesdelmateixdepartamentdePlansdeBarrisdeFomentdeCiutat,encoordinacióambladirecciódeComunicacióiparticipaciódelaGerènciad’EcologiaUrbanaideldistrictedeNouBarris.

    Elsobjectiusquehanpromogutaquestprocéshanestat:

    ‐ Recollirinformacióiaportacionsdelsveïnsiveïnesidelesentitatsdelbarrisobrelapercepciódel’espaiilesexpectativesdipositadesenlamilloraiaprofitamentdelesfeixes.

    ‐ Identificar,entrelaciutadaniadeTrinitatNovaitambéentreprofessionalsitècnicsquehiestiguinvinculats, lespossibilitats i límitsde l’actuaciópertaldeplantejaropcionsviablesa incorporarl’avantprojecte.

    ‐ Elaborar un document de resultats del procés que permeti incorporar la visió veïnal al’avantprojecte.

    Elprocéss’haestructuratenduessessionspresencials:unitineraridereconeixement,iunasessiódetreball,enlesqueesvanduraterme,elstallersdedebatimapatgeciutadà.

    Una primera acció del procés va consistir en un itinerari participat que es va dur a terme el 19 defebrer,onesvanrecollirlesinformacionsiexperiènciesdelsparticipants.

    Posteriorment,el10demarç,esvaferunretornalsveïns,presentantladiagnosiilesprimereslíniesestratègiquesdelprojecte.Enaquestasessió,elsveïnsvandebatresobre l’enfocamentdelprojecte ivanpoderaportarnovesideesperal’elaboraciódel’avantprojecte.

    El conjunt d’aportacions recollides durant el procés participatiu, s’han recollit en el documentd’Informe de resultats del procés de participació ciutadana (març 2017), elaborat per Espai TreS,responsablesdelacoordinaciódelprocésparticipatiujuntamentambelDepartamentdePladeBarrisdeFomentdeCiutatdel’AjuntamentdeBarcelona.

    Enaquest informeespresenten les conclusionsdelprocés, onesdestaquen les idees forçaquehancomptatambunelevatconsens,queestranscriuenacontinuació:

    ‐ Clam unànime a favor d’un equipament esportiu (piscina) a les feixes... ...i si no, amb uncompromísfermd’unaalternativaalbarri

    Aquestha estat, clarament, el principalmissatgeque la granmajoriadeparticipantsha volguttransmetre al llarg del procés participatiu. Els usos esportius que hauria de cobrir aquestequipamentsón,segonselsparticipants,ungimnàs iunapiscina.Lapossibilitatd’unaubicacióalternativaenunaltrepuntdelbarriesvavalorarpositivament,peròambrecançadavantlapocaconcreciódelapropostailamancad’uncompromísfermalrespecte.

    ‐ Unespaipergaudirde lanatura...amb elevat consens de les intervencions en l’àmbit de parcnatural

    Bonapartdelsparticipantspercebenl’entorndelesfeixescomunespaidegaudidelanatura,iper tant valoren positivament qualsevol proposta de renaturalització de l’espai, habilitació demiradorsialtreselementsquepermetenaccediraCollserola,comlamilloradelcamíentreelc,Aiguablavail’accésalCastelldeTorreBaró.

    ‐ Unespaideconvivènciaicompatibilitatd’usos ...ambdiversitatd’espaisiusoscoexistintambrespecte

    Els participants consideren que l’àmbit de les feixes és prou ampli com per a que hi puguinconviure diversos usos (més enllà de l’equipament esportiu), especialment els que tenen uncomponentdecohesiócomunitària:espaisfamiliars,hortscomunitaris,ialtreselementsd’accésobertiquepermetilainterrelacióentreelsseususuaris.

    ‐ Unespaiaccessible...peratothom,segurisensebarreres

    Un dels principals aspectes valorats de la proposta presentada per l’equip d’arquitectes és lamillorade l’accessibilitata l’àmbit,especialmentdesdelbarrideTrinitatNova(c.Aiguablava).S’havaloratespecialmentlamilloradel’accésdesdel’estaciódemetrodelaCasadel’Aigua,quepresentadeficiènciesdeseguretatiaccessibilitat,segonselsparticipants.

    Unespaioninvertirperfer‐himillores...mésenllàdelpressupostdelPladeBarris

    Malgratque aquestno eraun temaqueesproposésd’un inici per al debat, tots els grupsvancoincidirenreclamarquelesinversionsnecessàriespermillorarl’àmbitdelesfeixeshaviendesuperarnecessàriament elmarcdelPladeBarris, i que s’haviende suplir ambaltres fonts definançamentd’escaladeciutat.

    ‐ Una valoració positiva del procés participatiu... sobretot si l’acompanya un compromís peratendre’nelsresultats

    El sentiment general copsat a les sessions presencials és que es reconeix positivamentl’existència d’un procés participatiu i d’unes metodologies participatives adequades(especialmentesvavalorarpositivamentl’itineraridereconeixement),peròalgunsparticipantsvan comentar que si els seus resultats no es tenien en compte, el procés quedaria en papermullat,generantunagranfrustracióenelbarri.

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    11

    3.2. SÍNTESIDELESDEMANDESIPROPOSTESPRESENTADES

    Les propostes i demandes presentades durant el procés participatiu es resumeixen en la següentimatge:

    S’hadedir,queforadelessessionsparticipativesonesvanrecolliraquestesdemandes,se’nvanrebred’altrescomladelClubdePetancadeNouBarris,quesol·licitavaladisposicióde8pistesdepetanquesperpodertraslladarenaquestàmbitlaseuoficial.

    4. PROPOSTAD’ACTUACIÓ

    La proposta d’ordenació de l’àmbit que avarca aquest projecte es vertebra principalment amb laconnexió del barri de Trinitat Nova amb el Parc Natural de Collserola, concretament entrel’extrem més nord‐oriental de la ciutat de Barcelona i el camí de Les Quatre Estacions que és laprolongaciódelacarreteradeRoquetes.Però,ellloconenstrobemtémoltesaltressingularitats,queademanda,tant de la implicació ciutadana, com de l’Ajuntament, com del propi criteri tècnic,s’incorporenalprojectedemaneraqueafegeixencontingutisingularitataaquestnoutraçat.

    Per tant, la proposta presentada, es fonamenta en la creaciód’un camí de connexió ciutat‐parcnatural que al llarg del seu recorregut va incorporant àmbits i programa específics, moltsingularsdelpropilloc,ipertantesvatraçantunrecorregutricenactivitats,enelementspatrimonialsvinculatsalamemòriahistòricadelbarri,enmiradorsprivilegiatscapalaciutaticapalparcnaturalienespaisdeconvivènciaicomunitatveïnalpertoteslesfrangesd’edatigènere.

    És tambéunapremissade lesredactoresdelprojectequetotselscondicionants,queaprioripodensemblar negatius,esdevinguin oportunitats que enriqueixen el projecte. Situacions i condicionantsexistents com, les múltiples tanques actuals, la complicada topografia, els incòmodes accessos i lapròpiasituaciód’unàmbitqueés“aesquenesdelaciutat”.

    D’acord amb aquesta ideamarc del projecte,esdefineixen tresprincipisestratègicsd’actuacióqueresponen a les diferents escales en què s’inscriu el projecte: l’escala territorial tenint com areferència la serra de Collserola, l’escalade ciutat atenent a aspectes de patrimoni i de la pròpiamirada des de les cotes altes cap a la ciutat, i l’escaladebarri, tractant‐se d’un nou espai públicd’activitatsirelaciósocial,alserveidelveïnat.

    La proposta incorpora laperspectivade gènere, des d’una visió inclusiva dels usuaris. Mirant dedonar resposta a la diversitat de necessitats en funció del gènere, edat, origen o funcionals. S’haprioritzat l’accessibilitat, seguretat i confortdelsespaisdisponibles, alhora que s’aposta per laintegraciód’unprogramaqueresponalesdiferentsdemandesespecífiquesdelsusuaris,reforçantlainteraccióicomptabilitzaciód’usos.

    4.1. CONSIDERACIONSPRÈVIES

    Abansd’entrarenmatèriasobrelaconcreciódelapropostaiprogramad’usosenaquestàmbit,calferesment d’algunes consideracions. Durant el procés participatiu que ha acompanyat la redacció delpresentavantprojecte,unapartsignificativadelsparticipants,hanreiteratlademandad’unnouespaiesportiuperalbarriqueincloguiungimnàsipiscina.

    AquestaésunareivindicacióhistòricadelsveïnsiveïnesdelTrinitatNova,quehananatveientcomlamancad’aquestserveipúblicalbarri,perduraeneltemps.Talicomespotobservarenelsdocumentsd’anàlisi (plànol Equipaments esportius), actualment els equipaments esportius municipals que estrobenméspropersalbarri,eslocalitzena1,4km(uns20minutsapeu),enelcasdelcentreesportiuTrinitat Vella, i a 1,7km a uns 25 minuts a peu, el centre esportiu Artesania. En qualsevol cas,s’evidencialamancadecoberturad’aquestserveialbarrideTrinitatNova,iaixíhoconfirmentambéelpropidistrictedeNouBarrisil’InstitutBarcelonaEsports.

    Cal assenyalar també, que la localització d’un nou equipament esportiu, requereix d’unescaracterístiquesconcretessobrecentralitatidensitatdepoblacióenelseuradidecobertura,pertaldegarantir la màxima eficiència del servei. Amb les converses mantingudes amb l’Institut BarcelonaEsport, que és l’entitat responsable d’aquests tipus d’equipament, s’ha pogut constatar que aquestamancançaesdonanonomésdelbarrideTrinitatNovasinótambéalbarrideProsperitat,pelquedesde l’Institut i el mateix districte, s’estava estudiant la millor localització possible per a aquest nouequipamentesportiu.

    Durantlaredacciódelpresentavantprojecte,s’hanacceleratlesconversesentrel’IBEieldistrictepertaldeconcretarpossibleslocalitzacionsiterminisd’execució.Adiad’avui,lamaterialitzaciód’aquest

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    12

    equipamentsemblaqueesduràatermeenl’àmbitpendentdetransformaciósituatentreelscarrersdeFenals,AiguablavaiViaFavència;queestrobapràcticamentalcentreneuràlgicdelbarrideTrinitatNova.

    També s’ha de dir que des del punt de vista tècnic, els particulars condicionants de l’àmbit de lesFeixes,(topografia,contacteambelParcNatural,accessibilitat,etc)fanconcloureenquenoéselllocindicatperaunequipamentesportiuquerequereixdunaimportantsuperfícieivolumedificats,jaqueentrealtrescoses,comportariaunimportantimpactesobreellloc.Nohihadubte,quecomparantelsdospossiblesemplaçaments,lamillorlocalitzacióéslapeçacèntrica,urbanaimillorcomunicadaambelsdosbarrisqueestrobaenprocésdetransformació.Aixíesvaexposardurantelprocésparticipatiuen el que va quedar acordada aquesta premissa, amb la demanda de la ciutadania que hi hagi uncompromís fermper part de l’administració, per fer realitat aquest equipament en elmenor tempspossible.

    Pertotaixò,elprojectequeespresentanocontemplalaconstrucciód’unequipamentesportiuedificat,sinólad’unnouespaipúblicinclusiu.Unparcacavallentreciutatinaturaqueincorporalarestadedemandesciutadanescompatiblesambellloc,donantcabudaaladiversitatd’usospertinents:lúdics,esportiusiculturals.

    4.2. PRINCIPISESTRATÈGICSD’ACTUACIÓ

    1.ESCALATERRITORIAL:RECONNECTARTRINITATNOVAAMBCOLLSEROLA

    L’àmbitd’intervencióessituaal’extremestdelcamídelesAigüesquetravessaaquestavessantdelaserradeCollserola.TenintencomptelaproximitatdelasortidadelmetroCasadel’Aiguadelalínia11, i que és precisament en aquest àmbit que des del Consorci del Parc de Collserola es preveiaconsolidar un nou punt d’accés a la muntanya, se’ns presenta una oportunitat immillorable decompletarl’accessibilitataCollserola,adequantl’accéspendental’extremestdelcamídelesAigües,enundelspuntsdemésproximitatd’aquestatraçaambelmetro.

    Lescaracterístiquesilocalitzaciódel’àmbitons’intervindrà,téamésaltrespossiblesexpectativesdefutur que tenen a veure amb lamillora de les connectivitats a escala territorial: és àmbit de porta(entesacomasalód’entradaaundelsextremsdelParcNaturaldeCollserola),estrobaproperal’únicàmbitpossibledemilloradelaconnectivitatamblaserradeMarinaons’haestudiatunpossiblepont‐corredorecològic,iestàconnectatatravésdelcarrerSaTuna,alpontdeSarajevoqueésavuiendia,elprincipalconnectorentreelsbarrisdeTrinitatVellaiTrinitatNova.

    Pertotaixò,calentendrel’àmbitdelesFeixes,comunàmbitestratègicaincorporarenelconjuntderecorregutsterritorials,deconnectivitatentrebarrisiteixitsurbansid’espaidecontacteid’accésalParcNatural.

    Amés, cal tenir en compte quela situació actual d’aquest espai amb dificultats d’accessibilitat i pocadequatausospúblics,deixapendent, igualcomhapassatenaltrespuntsdelaciutat, lareconnexiódelsbarrisnordamblaserradeCollserola.Unespainaturalqueformapartdelasevahistòriaidelseupaisatgequotidià, al que els ésmoltdifícil d’accedir jaqueels espaisde contacte comaquest, s’hanconvertitenespaisresidualsd’esquenaalaciutat.

    Per tot això,undelsprincipisbàsics i fonamentalsde l’actuacióque esproposa, és l’adequaciódelsaccessos a un espai que ha de convertir‐se en ‘link’, connector entre muntanya i ciutat, garantintl’accessibilitatuniversal idotantalsaccessosdemajorconfort iqualitaturbana,amb lacreaciód’untraçatdelcamíd’accésaCollserolaquecompleixilescondicionsbàsiquesdeseguretatiaccessibilitatnecessàries.

    Ç

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    13

    2.ESCALADECIUTAT:RECUPERARELPATRIMONIILAMEMÒRIAHISTÒRICA

    Dins l’àmbitd’intervencióes trobaenterratelPontdelsTresUlls,unaconstruccióen formadepontquehaviadesuportarl’aqüeductedeMontcadaqueconnectavaambelRecComtalperservird’aiguapotable a la ciutatdeBarcelona.Aquesta estructurahidràulica, igual que la galeria soterradaque elconnectaamblaCasadel’Aiguadesd’ons’haviadebombejarl’aiguafinsaunanovacasetaquenoesvaarribaraconstruir,novaassolirmailasevafunció.

    Aquesteselementspertant, formenpartdelpatrimonid’aigüesihistòricdelaciutat,pelquelasevaconservació i recuperació,ésunapremissa ineludiblequecal tenirencomptealhorad’intervenirenaquestàmbit.

    ElpontdelsTresUllsamésdeserconsideratpeçaimportantdelpatrimonidelaciutat,formapartdelamemòriahistòricadelagentdelbarri,quenofatantsanys(vasercobertdeterresalsanys80)hianavaagaudirdelesvistesqueoferiadelaciutatiafer‐selesfotosdecelebracionsendiessenyalats.

    ImatgeshistòriquesdelPontdelsTresUlls

    Undelsprincipisestratègicsde lapropostaqueespresentapertant,és laconservació irecuperaciód’aquestpatrimoni,tantpelquefaal’elementensímateix,comalpaisatgeassociatdelavall.

    La proposta així, preveu la recuperació del pont dels TresUlls, que comportarà una importantactuaciódebuidatgedeterrespertalderestituirunapartdelatopografiadelavalloriginalquehaestatalteradaennombrosesocasionsalllargdelsdarrersanys.Ivetllaperlaconservaciódelagaleriasoterrada,evitantposarprogramaasobrelatraça,pertalquenoesprodueixinaltresenfonsamentscomhapassatenocasionsanteriors.

    galeria

    Casa de l’Aigua

    Pont dels Tres Ulls

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    14

    3.ESCALADEBARRI:REGENERARUNESPAIPERALVEÏNAT

    Eldarrerprincipiestratègicsobreelqueesfonamentalapropostaqueespresentaéselderecuperaraquestespaiqueanysenrerehaviaocupatelcampdefutbol ivestidorsivaquedarmalmèsamblesobresdeltúneldelmetro,il’àreahabilitadacomafeixaagrícolaons’hivanplantararbresfruiterscomaactuaciódemillorapaisatgísticaperòsensegaireincidènciaperalagentdelbarri,comaespaipúblicperalgaudidelsveïnsiveïnesdeTrinitatNova.

    La recuperació d’aquest espai com a espai públic, passa evidentment per garantir en primer llocl’accessibilitatadaptada,seguraiconfortable.Calactuarpertantenelsdosàmbitsd’accés:desdel’eixChafarinasqueconnectaambelcentreneuràlgicdelbarriiacabaambelmetrojustapeudel’àmbit,idesdelaCasadel’Aiguacomaequipamentculturaldereferència,iquecontactapràcticamentamblaplaçadavantl’escolaSantJosepOriol,àmbittambéd’accésalfuturparc.

    Diemquecal‘regenerar’aquestespai,perquèavuiendiaésunllocresidual,unespaionhihanquedatrestes obsoletes del que havia estat anteriorment, unes instal·lacions reaprofitades per altres usosinformalspocobertsalpúblicengeneral,unespaid’acumulaciódematerialdelaconstrucció,unllocplede tanques i obstacles i queendefinitiva caldrà transformar i adequarperpoderubicarusosalserveidelespersonesdelbarri.Peraltrabandalafeixadelsfruiters,ésunespaiqueelsveïnsnos’hanfetseuiquemésenllàdelamilloraambientalipaisatgísticaquehasuposataquestaintervenció,nohacomportatunamillorasocialperalbarri.

    Ambl’objectiupertantdeguanyarunespaipúblicperalveïnatamblesparticularitatsd’aquestàmbita cavall entre en ciutat i natura, es proposa incorporar nous usos lúdics, d’esbarjo i esportius quejuntamentambespaisperactivitatssocials,desalut idecontacteamblanatura,ofereixinunllocdegaudialveïnatonespuguincompatibilitzarelmàximd’activitatspossiblesperalesdiferentsfrangesd’edatigènere.

    4.3. ELSÀMBITSD’INTERVENCIÓICRITERISGENERALS

    L’àmbitanomenatLesFeixes,onessubscriulaproposta,ésunespaidetransicióentrenaturaiciutat.

    Lapartnorddel’àmbitestrobadefet,dinsel límitdelPlaEspecialdeProtecciódelParcNaturaldeCollserola,per tant,disposad’unescaracterístiquesdiferencialspelque faa lasevanaturalesa,peròtambéd’unanormativaespecíficareferidaalasevaproteccióiconservació.

    La meitat sud aproximadament queda fora el límit de Parc Natural però tot i les successivestransformacionsquehapatit,disposad’uncertesperitsemi‐naturaliunamarcadatopografia.

    Elsdosàmbitsd’accés,desdelmetroidesdelaCasadel’Aigua,sónespaisurbansqueresponenalescaracterístiquesialapressióurbanadelaciutat.

    ÀMBITPARCNATURAL

    Lesactuacionsques’inscriuenenaquestàmbit,hand’estarcoordinadesamblanormativaidirectriusdelConsorcideCollserola, ies limitaranausosvinculatsambelpatrimoninaturaldeCollserola ielpatrimonihistòriciarquitectònicdelpontdelsTresUlls.

    Concretament,lesactuacionsqueesproposensón:

    ‐ Eltraçatd’unnoucamíd’accésaCollserola

    ‐ LarecuperaciódelpontdelsTresUllsilarestituciótopogràficadelavallons’ubica

    ‐ L’adequaciódemiradorsalaciutatialpatrimoni

    PARCNATURAL

    PRE‐ PARC

    CIUTAT

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    15

    ÀMBITPRE‐PARC

    En aquest àmbit fora dels espais protegits i havent estat modificat successives vegades, és on esproposaconcentrarelprogramadelnouparcdelesFeixes.Mentrealabandanordprevallaproteccióilacontemplació,aquíésonesconcentraunamajorintensitatd’usospúblicsquedoninrespostaalesdemandes veïnals recollides durant el procés de participació ciutadana i puguin ser aptes per lescaracterístiquesdellloc.

    Nos’hadeperdredevistaperòqueestemenunàmbitencontacteambunparcnaturaliqueamésesdevindrà un saló d’entrada cap als espais de major protecció. Motiu pel qual, s’estableixen unscriteris d’urbanització que prioritzen els materials tous i permeables com la terra i el sauló, devegetació que pretén evidenciar aquesta transició entre ciutat i natura utilitzant majoritàriamentespècies pròpies de Collserola, es proposen activitats lúdiques i socials que amés del joc i l’esport,tinguinaveureambelcontacteamblaterra, is’optaperuntipusdemobiliari ielementsdejocqueutilitzaprincipalmentlafustaielselementsnaturalsolapròpiamorfologiadellloc(topografies,murs,etc...).

    Lesactuacionsproposadesenaquestàmbitsón:

    ‐ La creació d’un parc lúdic i esportiuamb criteris de sostenibilitat ambiental on es puguincompatibilitzarelmàximd’usospossiblespercobrirdemandesdelesdiferentsfrangesd’edatigènere.

    ‐ Tractamentdelslímitsdelparc,perdotard’unnoutelódefonsdemajorqualitatpaisatgísticaiintegrarelprogramadelparceltractamentdemursitalussos.

    ‐ La conversió de l’espai de feixa de fruiters, en un parc social i d’interacció amb la natura.Incorporantnoususoscompatiblesambl’esperitagrícolaisociald’aquestespai.

    ‐ Millorarlaconnectivitatentreelsdosàmbitsdeparciambelsaccessosdesdelaciutat.

    ÀMBITCIUTAT

    Éstractaprincipalmentdelsdosàmbitsd’accésalfuturparcdelesFeixesicamíd’accésaCollserola.Dèiemanteriorment,queaquestaesconsideraunaactuaciófonamentaljaqueperalatransformaciódels espais residuals en nous espais públics al servei de la gent, primer ens cal garantir unaaccessibilitatconfortableiseguraperatothom.

    Lesactuacionsqueespreveuenenaquestàmbitsón:

    ‐ Reformularl’accésdesdelmetroeliminantlesbarreresfísiquesivisuals,creantunaccésadaptatiintegratenelpropiparccomapartdelrecorregut.

    ‐ Reurbanitzarlaplaçadavantl’escolaSantJosepOriol,minimitzantl’impactedelpasdevehicles(restringital’accésal’EscoladeConservacióialsvehiclesdemanteniment)idonantcontinuïtatala urbanització dels voltants de la Casa de l’Aigua per tal de tenir una lectura unitària delrecorregutdesdel’equipament.

    4.4. ELSUSUARISDELPARC

    Durant el procés de participació ciutadana s’ha procurat per la implicaciódelmàximnombredepersonesirepresentantsdelsdiversosgrupsd’edat,gènere,origenodiversitatfuncional,ambl’organitzaciódediferentsformats iespaisdeparticipació:passejadesper l’àmbit,convocatòriesa laCasadel’Aiguacomaespairepresentatiudelbarri,oespaisefímersdeparticipacióalcarrer.Undelsobjectius principals de la proposta que es presenta és poder donar resposta a les demandes inecessitats dels col·lectius diversos, generant espais que puguin compatibilitzar els diferents usosprogramàticsdelparc.

    Ambaquestaperspectiva,s’organitzendiversosambientsdinselparcqueaglutinenusoscompatiblesambl’entornons’ubiquen,cobrintdemandesdegrupsd’edatocol·lectiusdiversos,demaneraqueespromou la relació interactiva entre ells i es reforça la corresponsabilitat en la cura i custòdia delsespaisilespersones.

    Aquestarelacióesfaevidentenespaiscomeldelafeixadefruiters,ons’implementennoususoscomelshortssocialsprincipalmentfreqüentatsperjubilatsigentgran,laludotecaal’airelliureonelsméspetitsjugueniexperimentenambl’aiguailaterra,iespaisd’estadafamiliar,demaneraqueinfantsigransinteractuenamblaterradediversamanera,alhoraqueesfomentalarelacióentrecol·lectiusigrupsd’edat.

    Una relació similar es dóna en altres àmbits del parc, on per exemple es fa compatible l’àmbit depetanquesilazonadelrocòdromhoritzontalpensatperajovesiinfants,ol’àmbitdemajoractivitat,onlesàreesdejocperjovesicanalla,esrelacionenambàreesd’estadaidescansperfamíliesiadults,perfacilitarlasociabilitatilacurapelsméspetits.

    L’objectiupertant,ésquelesdiferentszonesd’ús,disposindel’espaidecoixísuficient,perseguretatoper evitar molèsties entre usuaris, però també es vinculin amb altres usos complementaris queafavoreixen la interacció entre usuaris, promouen la cura dels espais i faciliten l’acompanyament icustòdiadegransipetits.

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    16

    4.5. DESCRIPCIÓDELAPROPOSTAIPROGRAMADELPARC

    LADISTRIBUCIÓDELPARC

    Lapropostaesconcepcomunespaipúblicobertacavallentrenaturaiciutat.Unespaiperallleureil’esport en contacte amb la natura, quenooblida lesparticularitats del lloc, situant el programademajor intensitat d’ús i concurrència a les cotes baixes i en contacte amb la ciutat, i dóna accés ivisibilitatalpatrimoninaturalihistòricdelescotesaltes,situatsjadinselParcNaturaldeCollserola.

    Elprogramamésintensiudelparc,esdisposaaixíenelsespaisdemajorsuperfícieplanadisponible:unagranesplanadaonhivahaverenelseudiaelcampdefutbolivestuaris,il’espaiquefaunanysesvaadequarperal’actualfeixadefruiters.Aquestsdosnivellsesconnectenatravésd’untercerespaiplanersituataldarreradel’Escoladeconservacióirestauració,onactualmentl’Ajuntamentfaacopidematerialdelaconstrucció.

    Elprogramapertant,esconcentraenelsespaisjadisponibles,minimitzantaixí,novesafectacionspermoviments de terres i enderrocs. S’aposta precisament per l’adequació i millora d’aquests espais,actuantsobreelsseuslímitspertaldeconfigurarunsàmbitsdeparc,mésconfortablesiaccessiblesidemajorqualitaturbanaipaisatgística.

    Alparcs’hiaccedeixpelsextremssud‐estisud‐oestqueconnectenambdospuntsestratègicsdelbarri:lasortidadelmetroalfinaldel’eixChafarinasquecondueixfinsalcentreneuràlgicdeTrinitatNova,ila Casa de l’Aigua, un dels edificis històrics més emblemàtics del barri i equipament cultural dereferència.

    Desdel’accésdelabandadelmetroacota78,7idesdelaplaçadel’escolaSantJosepOrioldesd’ons’accedeix a la feixade fruiters situada a cota 81, s’arriba a un espai connector situat al darrera del’Escoladerestauracióiconservacióalacota84,4,queactuadesalóderebudadesd’onesdespleguentotselsaccessosalsdiferentsnivellsdelparc.

    Desd’aquestsaló,esprodueixl’accésalaplataformasituadaalacota87,4onesdesenvolupalamajorpartdelprogramalúdic iesportiu.S’ofereixsemprel’alternativaaaccediraaquestespaiatravésderampes adaptadesomitjançant escales que escurcen els recorreguts, tant desdel salód’arribada alparc,comdesdelafeixadefruiters.Lapropostaapostaaixíperlamàximaaccessibilitatdel’àmbitilacontinuïtatdefluxesentreelsdiferentsambientsdelparc.

    Finalment,desdelagranesplanadaacota87,4arrencaelcamíd’accésaCollserolaquecondueixfinsalpeu del pont dels Tres Ulls i després fins al camí de les Quatre Estacions, oferint durant l’ascens,miradorsalparc,al’elementpatrimonialisobrelaciutat.

    Acontinuació,espresentalaconfiguraciódetalladadelapropostai lesactuacionsconcretesencadaàmbitoambientdelparc.

    LESÀREESD’ACCÉS

    Propostad’accésdesdelmetro Imatgedel’estatactualdel’accés

    Una de les actuacions imprescindibles per acollir nous usos en aquest àmbit, és l’adequació delsaccessosactuals.Existeixenduesàreesd’accés:perlabandaoest,desdel’espairecentmenturbanitzatamb la prolongació de la línia del metro i de confluència entre el pas Antonio Cuadrillero i l’eixChafarinas; ipelcostatest,desde laplaçadelcarrerAiguablava,davantde l’EscolaSant JosepOriolqueconnectaambelsentornspervianantsdelaCasadel’Aigua.

    Totesduesàrees,estrobenenunestatdeficientpelquefaalaqualitaturbanaielnivelldeconfortiseguretatquecalquetinguiunespaid’aquestescaracterístiques,pelqueesproposen lesactuacionssegüents:

    Accésdesdelmetro:

    L’accésdesdelasortidadelmetroCasadel’Aiguadelalínia11esprodueixactualment,mitjançantunarampa que es plega en tres trams continguts entremurs de formigó que impedeixen la visibilitat igenerenunespai inhòspit i insegur.Enconseqüència,esproposa l’enderrocde la rampa imurs, i laconfiguraciód’unanovaaccessibilitatmitjançantunarampaadaptadaambpendentsmàximsdel8%,integradaambeltractamentdelatopografiailavegetació.S’enténaquestelementcomapartdelpropicamí d’accés a Collserola: un primer tram del camí que, en tant que accés des de l’àmbit urbà, esformalitzaambmaterials igeometriamés ‘antropitzada’ i esva suavitzantamesuraqueavançaperadaptar‐sealatopografiadelavessantdemuntanya.

    CIUTAT

    PRE‐PARC

    PARCNATURAL

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    17

    Auncostat,recolzatsobreelmurexistent,escol·locaunaescalaqueofereixunaccésfrancdesdelasortidadelmetrocapalvestíbuld’entradaalparc.Unsegontramd’escalesamblamateixadirecció,enscondueixa laplataformasuperiordelparconesdesenvolupa lamajorpartdelprograma lúdic‐esportiu.D’aquestamanera, s’ofereixunaccésdirectedesdelmetro finsa l’arrancadadelnoucamíd’accésaCollserola.

    Imatgesdereferència

    AccésdesdelaCasadel’Aigua:

    Propostad’accésdesdelaplaçaalc.Aiguablava Imatgedel’estatactualdelaplaça

    Desd’aquestabanda, l’accésesprodueixatravésde laplaçasituadadavant l’escolaSant JosepOriolqueactualmentestrobaenunpèssimestatd’urbanitzacióiconservació.

    La proposta es basa en el manteniment de l’arbrat existent, i la reurbanització de la plaça donantcontinuïtat a la urbanització executada als voltants de la Casa de l’Aigua. D’aquestamanera, es volidentificaraquestespaicomaconnectorentrelaCasadel’Aigua,labocad’accésalagaleriasoterradaielcamíqueportaalpontdelsTresUlls,donantsignificatalconjuntd’elementsqueformenpartd’unamateixainfraestructurahistòricavinculadaal’arribadadel’aiguaalaciutatdeBarcelona.

    Esproposamantenir l’accésde vehicles fins a l’aparcamentde l’escolade conservació i restauració,acotant‐lo a una banda, segregat de l’àmbit de vianants i restringint l’accés vehicular als que van al’aparcamentoalsvehiclesdemantenimentdelparc.

    ImatgesdelaurbanitzaciódelsentornsdelaCasadel’Aigua

    ELCAMÍACOLLSEROLAIELPARCNATURAL

    ElcamíaCollserola:

    Undelsobjectiusprincipalsdelapropostaéslaconfiguraciód’unnoucamíd’accésaCollserola,desdelnouparcalabandabaixadeciutat,finsalcamídelesQuatreEstacionsqueenllaçaamblacarreteraAltadeRoquetes,TorreBaróilacarreteradelesAigües.

    Actualment existeix un camí que permet aquesta connexió però amb gran dificultat per la sevaampladaimalestatenalgunpunt,jaqueenstrobemambterresdereplèambrestesdematerialdelaconstrucció, però sobretot pel seu elevat pendent. Es proposa l’aprofitament de l’actual traça en eltrammésplaneriambmarged’ampladasuficientperalasevaadequació,ilaconfiguraciód’unanovatraça que aproximadament des de la cota 100 fins a la cota 87,4 del parc es desenvolupa amb unpendentlongitudinalmàximmitjàdel12%ipuntualment,enuntramcurt,finsal14,7%.

    L’amplada del camí es preveu de 3mt per possibilitar el pas de vehicles de manteniment del ParcNatural,i50cmdecuneta,ques’ampliaenalgunstrams,talicomespotveureenlesseccionstipusques’adjunten.Elmaterialprevistésunabarrejadetot‐úisauló(40%‐60%)ques’aplicaràenelstramsambpendentslongitudinalsinferiorsal10%iesrealitzaràambpendentlateraldel2%.

    En els trams en que el pendent longitudinal supera el 10%, caldrà una base demajor resistència al’erosiódel’aiguacoméselcasdelaterramillorada(terracompactadaambelementsquímics), ienqualsevol cas, s’evitaranelspaviments impermeables. En aquests casos, es treballarà ambpendentslaterals superiors (finsal4%).Espreveuran trenquesd’aigua i elpasde torrenteresperafavorirunbondrenatgedelapistaievitarl’erosióperescorrentia,icaldràacomplirlesindicacionsdelConsorcidelParcNaturaldeCollserolapelquefaal’arranjamentdecaminsdelParc.

    Seccionstransversalstipus

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    18

    Elnoutraçatdelcamíresponal’apostadereforçarl’accésalparcdesdelasortidadelmetroilabandademésproximitatambelcentredelbarri.EntenemquetotilarellevànciadelaconnexióamblaCasadel’Aigua,lamajorpartdelsusuarishiarribarandesdelcentredelbarri(majordensitatdepoblació)oambtransportpúblic(metro).Peraquestmotiu,esconcentraeldesplegamentdelcamíperlabandaoest de l’àmbit d’actuació, en continuïtat amb la rampa d’entrada al parc des del carrer AntonioCuadrillero i evitant així, un nou traçat per sobre la galeria soterrada que forma part de lainfraestructurahidràulicapatrimonial.

    D’aquestamanera,el camíesposicionacomunelementprotagonista igeneradordelpropiparc.Unnexedeconnexióentre laciutat,elparcurbà ielparcnatural,queamesuraqueesdesenvolupavagenerantusosdelparcacotesbaixes,ambel tractamentdels límits i les topografies, iquans’enfila,ofereixmiradorsprivilegiatsdelpropiparc,peròsobretotdelaciutat,ienunfutur,delpontdelsTresUllscomaelementpatrimonialiemblemàticdelbarri.

    Imatgesdereferència:caminsimiradors

    L’àmbitdeParcNatural:

    Talicoms’haexposatenpuntsanteriors,esdiferencienclaramenteltipusd’actuaciósegonsl’àmbitonenstrobem(ciutat,pre‐parcoparcnatural)ielnivelldeproteccióquelicorrespon.Enaquestcas,ensreferimalazonademajorproteccióambientalirestricciód’usosjaqueenstrobemdinsellímitdelPlaEspecialdeProtecciódelParcNaturaldeCollserola,queéselmarcnormatiudereferènciaenaquestàmbit.Pertant,elsúnicsusosprevistosabandadeltraçatdelcamí,seranelsquetenenaveureamblamillorapaisatgísticaiambientald’aquestavessantdeCollserola.

    Lesactuacionsgeneralsqueespreveuenenaquestàmbit,sónlesdenetejairestauraciódelavegetaciótalicoms’exposaràenelpuntespecíficdeCriterisdevegetació,laimplantaciódepetitesfeixesdesecàtalicomespreveiaenprojectesanteriors,ilainstal·laciód’algunpuntdenidificaciód’ocells.

    L’àreademajorintervenciósituadadinselParcNatural,éslareferidaalarecuperaciópatrimonialdelpont dels Tres Ulls, que requereix d’una modificació topogràfica important tal i com s’explica acontinuació, jaquelatopografiadelabandaoestdel’àmbitqueensocupa,haestatsistemàticamentalteradaperlesobresdel’ATLL,delmetroid’abocamentsdeterresnocontrolats.

    ELPARCPATRIMONIAL.LARECUPERACIÓDELPONTDELSTRESULLS

    PropostaderecuperaciódelpontdelsTresUlls

    Un àmbit rellevant dins el conjunt d’actuacions previstes, i que formarà part important de l’ofertacultural i element d’atracció del parc, és la recuperació del pont dels Tres Ulls. Aquesta imponentestructura, es trobaactualment cobertade terrespels successiusabocamentsque s’hanproduïtdesdelsanys80.Anteriormenthaviaestatamésd’unelementdelpatrimonihistòricdeBarcelona,unllocemblemàticdereferènciaperalsveïnsdelbarriqueencaraelrecordencomaescenarideconcurrènciaendiesassenyalatsiunafitainconfusibleenelpaisatged’aquestavessantdeCollserola.

    Larecuperaciód’aquestelement,suposaunaintensaicostosaactuaciódebuidatgedeterrespertaldedesenterrar‐loirecuperarunapartdelamorfologiadelavallonestrobava,pelquelasevaexecucióespreveuenunasegonaetapad’intervencionsenl’àmbitdelesFeixes.Peraquestmotiu,lapropostahadedonarrespostaadosescenaris:unprimermomentenelques’executaelparcdelescotesinferiorsielcamíd’accésaCollserolasensel’actuaciódedesenterrarelpont,iunsegonmoment,enelques’hagid’executaraquestaactuacióencoherènciaamblesrealitzadesanteriorment.

    DesmuntdeterresnecessariperrecuperarelPontdelsTresUlls

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    19

    Enaquestsentit,eltraçatdelcamíd’accésaCollserolaproposat,responal’objectiudepoderexecutarelsobresenduesetapesgarantint lacontinuïtatdelcamíentotmoment,sensenecessitatdetraçatsalternatiuscomainversióperduda.Així,elcamíprevistdesdelaciutatfinsalacota107,ésvàlidentotselsescenaris,id’aquíenamuntesplantegenlesduestemporalitats.Enunprimermoment,sensel’excavaciódelpont,esmantindriael camíexistentapartird’aquestpuntambunamínimaactuaciód’adequació ja que es tracta del tramambmajor amplada i pendentmés sua. Posteriorment, en unsegonmomentde l’actuació, es realitzarien lesobresd’extraccióde terres, amb la configuraciód’unnoucamírebaixant lesterressobrelatraçaexistent,peranaratrobar lacota108depeudelpont, idespréspujarfinsalacotadelcamídelesQuatreEstacionsobémitjançantescales(accésdirectequesalvaeldesnivell),obédesviant‐sedinsl’àmbitd’excavacióconvertitenespaidepasseigentrefeixesarbustivesdesecà,ambuncamítraçatambun13%dependentmàxima.

    L’actuacióderecuperaciódelpont,esplantejajuntamblacreaciód’unnouàmbitdelparc.Unespaidecontemplacióipassejada,queoferiràdiversesperspectivesdelaciutatidelpropielementpatrimonial.

    Pertalderecuperarunapartdelatopografiadelavallonessituavaelpont,esrebaixenlesterresdesdelcamídelesQuatreEstacions,a labandamésalta,sobrelacota122aproximadament,finsalnoumiradordelacota107situatasmitjavessant.Lacotamésprofundad’aquestnoutàlveg,essituaràalacota106,4,alapartinferiordelpontdelTresUlls.Aquestaactuaciócomdèiem,vaacompanyadadelareconfiguraciódel’últimtramdelcamíaCollserola,queapartirdelmiradordelacota107,s’hauràderebaixar fins a la 108, cota d’arrencada del pont per després reconnectar‐se al camí de les QuatreEstacionsmitjançantuntramd’escalesopelsnouscaminsal’interiordelavall.

    Així,l’accessibilitatenaquestàmbitesprodueixdediversesmaneres:lapossibilitatdecreuarelpontd’unabandaal’altra,peralquecalcompletareltramdelpontdelabandaoestquenotocavaaterra,oa través de l’interior d’aquest espai, al que s’hi accedeix des del mirador del camí de les QuatreEstacionsatocardel’ATLL,desdelcamíd’accésaCollserola,odesdelpuntd’arrencadadelpontalacota108baixantfinsalacota106,4delabasedelpont.D’aquestamanera,esprodueixenunasèriedemiradors que ofereixen al visitant la possibilitat d’observar el patrimoni recuperat, des de diversospuntsd’alçada,alhoraqueunesvistesprivilegiadessobrelaciutat.Aixímateix,espreveulaplantacióde feixes arbustives de secà coma actuacióde restauració ecològica i intervenciópaisatgística d’unespaidepasseigicontemplació.

    Caladvertirperòqueamésdel’importantmovimentdeterresnecessariperalarecuperaciódelpont,ésimprescindibletambérecularlatancadelrecinteocupatperl’ATLL.L’actualrecinte,avarcaunapartde l’àmbit inclòs dins el límit de ParcNatural, que amés el Pla GeneralMetropolità de l’any 76 elqualificadeparcurbàforestal,amblaclau6F,onestrobaundelspuntsd’arrencadadelpontdelsTresUlls,talicoms’haadvertitendiversosestudisanteriors.Justsobreaquestàmbitestrobenlesantenesde comunicació que caldrà traslladar a un altre àmbit proper amb la qualificació urbanística que licorrespon,queésladesistemadesistemadeserveistècnics,clau4.

    RecintedeATLLamblesqualificacionsurbanístiques,ellímitdelParcnaturaldeCollserola,ilalocalitzaciódelPontdelsTresUlls

    Peraltrabanda,enprevisiód’unafuturarestauraciódelagaleriasoterradaqueconnectaambl’antigaestació de bombeig de la Casa de l’Aigua, s’ha previst l’adequació d’una nova boca d’accés, quepermetriavisitar l’interiorde l’anticaqüeductedesde laCasade l’Aigua, finsa la feixade fruiters, id’aquítornaraentrarperlabocaexistent.Aquestaésunaactuacióqueespreveuamésllargtermini,jaquerequereixd’unaimportantmodificaciódelatopografiaexistentenaquestpunt,totiqueésunaactuacióquepodriaanarvinculadaalesobresd’ampliaciódelapistaesportivadel’escolaSantJosepOriol.

    Lapropostacontemplaunpetitespaionl’actualcamís’eixampla,entrel’actualbocad’accésilafutura,comaespaiinformatiual’airelliure(panellinformatiusibancsperapresentacionsal’airelliure).

    Secciódelnouaccésalagaleriadel’Aigua

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    20

    ELPARCLÚDICIESPORTIU

    Propostadel’àmbitdeParclúdiciesportiu

    Els principals usos lúdics i esportius del parc, es produeixen a l’esplanada de la cota 87,4, onantigament hi va haver el camp de futbol, avui dia abandonat. S’aprofita la superfície i planimetriad’aquest espai, reconfigurant‐lo amb el tractament dels límits (noves topografies) i dotant‐lo demàxima connectivitat i continuïtat espaial amb la resta d’espais del parc.Per tal de minimitzar lesalteracionstopogràfiques,elprogramaesdesenvolupaadaptant‐sealsnivellsexistents.Així,aquestabandadelparcs’organitzaentresplataformes:

    Nivell84,4:

    Estractadelaplataformad’arribadadesdel’accésdelmetro,iespaiconnectorentreelsdosambientsprincipalsdelparc:elparclúdiciesportiuielparcsocialid’interaccióamblanatura(lafeixaagrícola).Aprofitant la geometria planera i allargassada d’aquest espai, es disposen les 8 pistes de petancasol·licitades, i esdonaunnou tractamentaldesnivell existent entreaquestnivell i l’esplanadade lacota87,4creantunrocòdromhoritzontalintegratalatopografia.

    Alsextremsd’aquestespai,essituenlesrampesd’accésalacota87,4.Alabandaoest,unarampaquereculll’arribadadesdelmetrois’acompanyad’unespaiverdd’estadaidescans;ialcostatoriental,unaccésadaptatqueenelevar‐sepermetsituarelsserveisdelparcsotalaplataformadegirdelarampa,ambaccésdesdelacota81onessituaelparcsocialid’interaccióamblanatura.

    Imatgedel’àreadelrocòdromipistesdepetanca,alnivell84,4

    Imatgesdereferènciadelsjocsiactivitatsprevistesenaquestnivell

    Nivell87,4:

    Enaquestnivellessitualagranplataformalúdicadelparc.D’aquíarrencaelcamíd’accésaCollserolaque es posiciona com un element protagonista, intervenint en els límits del parc per crear un noupaisatgemésamable i integrat, i generarnoususos lúdicsenaquests límits, comun ‘skatepark’, elstobogan integrats a la topografia demajor alçada, o l’espai de d’estada i estiueig que es crea en la topografiaescalonadadeconnexióamblafeixadefruiters.

    Elprogramaqueincorporaelparc,s’hadefinitamblapremissadeserunparcinclusiu.Espreténaixícompatibilitzarelmàximdedemandespossiblessorgidesdurantelprocésdeparticipacióciutadanaquehaacompanyatlaredacciód’aquestprojecte,alhoraquedonarrespostaalsdiferentsgrupsd’edatigènerecomafutursusuarisdelparc.

    Enaquestsentit,el tractamentdels límitscomaespaisambprogramadelparc,permetdisposardelmàximespai lliureper a la incorporaciódenous elements de joc i d’esport que es distribueixen en

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    21

    funció de l’espai associat necessari i el grup d’edat dels usuaris (jocs infantils, juvenils, espais perfamílies,gentgran,etc).

    Imatgedel’accésalnivell87,4,rampessobrel’edificideserveisdelparciskateparkijocsalfons

    Imatgesdereferènciadelsjocs,mobiliari,tipusdeparc

    Nivell85:

    Enaquestnivellespreveuunespaidestinatalsjocsdepilota.Aprofitantqueaquestextremdel’àmbitestrobaaunacotainferioraladelaplataformadedalt,esregularitzaacota85peraixícrearunespaiacotaticontrolat,oneljocdepilotanointerfereixamblarestadeprogramadelparc,evitantpossiblesmolèstiesentreusuaris.

    Per altra banda, cal apuntar que les principals demandes referides als esports de pilota es podrandesenvolupara l’espaidepistesdel’escolaSantJosepOriol,queesproposaampliar.Aquestaescola,tindrà un canvi d’ús properament i l’Ajuntament té la voluntat de tancar un acord per a l’ús de lespistes fora d’horari escolar, i l’ampliació d’una d’elles per convertir‐la en la pista mínimareglamentària. Això comporta la previsió d’una mínima actuació de modificació topogràfica i de latancaposterior,ques’inclouenaquestprojectecomaactuacióindependent.

    Imatgedelsnivells85,jocsdepilota,i87.4,àreadejocsitobogansalfons

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    22

    ELPARCSOCIALID’INTERACCIÓAMBLATERRA

    Propostadel’àmbitdelafeixadefruiters

    Enaquestàmbit,onactualmenthihalafeixadelsfruitersplantatsl’any2015,esproposaincloureunnou programa compatible amb l’ús actual. Actualment, aquest és un espai que tot i haver guanyatqualitatpaisatgísticaambl’actuaciódeplantaciódefruiters,presentaunacertadeficiènciapelquefaalmanteniment,ihaacabatconvertint‐seenunespaitancatquenoestàalserveidelveïnat.Lavoluntatpertant,ésqueelparcs’apropiïdelafeixa,eliminanttanquesallàonnosónnecessàriesiincorporantnoususosvinculatsalainteraccióamblaterrailanaturacomsónelshortsurbansdecaràctersocial,olaludotecaal’airelliure,unespaicontrolatdedicatalsméspetits,enelquepodenjugariexperimentaramblaterrail’aigua.

    L’accésaaquestespaiesduratermedesdelaplaçadavantl’escolaSantJosepOriol,perons’arribaenprimera instància al punt on es troba la porta d’accés a la galeria (cota 80,5) on es preveu lapavimentació de la ‘catifa’ davant la porta, amb la mateixa urbanització utilitzada a la plaça i alsentornsdelaCasadel’Aigua,ambl’objectiudedonaridentitatalconjuntd’elementsqueformenpartdelpatrimonid’aquestainfraestructuradel’aigua.Passataquestpunt,s’arribaal’esplanadadelafeixaqueestrobaacota81.

    Alavoraestd’aquestespai,esproposalalocalitzaciódelshortssocials,unespaiquenecessàriamenthad’estartancat,ienelqueespreveuenunmínimde17parcel·lesd’uns35m²demitjana,iqueamésdels serveis de guixetes i taules de picnic, s’inclou un espai destinat a aula ambiental oberta. Laconfiguració final de la zona d’horts es concretarà segons els criteris de la xarxa d’horts urbans del’AjuntamentdeBarcelona.

    Per tal de garantir elmàxim assolellament a la zona d’horts, es preveu trasplantar al voltant d’unavintena dels 153 arbres plantats a la feixa, que es situaran a la banda oest, re‐vegetant l’àrea decontacte entre les dues esplanades principals del parc, on esmodifica la topografia per generar unespaid’estadad’estiu, concebutcomunagraderiaverdaquees fonamb la topografiaexistent.En lapartbaixa,de lagraderia,enelcontacteambelpladelafeixa,s’incorporaunafont i làminad’aigua,

    queofereixunespairefrescantal’estiu,alhoraquealtrobar‐sedavantl’espaideludoteca,permetteniraccésal’aiguadesd’aquestespaifamiliar.

    Aquestagraderiaverda,queésespaid’estada izonadetransició iaccessibilitatentre lesduespecesprincipalsdelparc,quedaacotadaentreelcamíd’accésaCollserolailesrampesdeconnexióentreelsdiferentsnivellsdelparc,sotalesqualsessitua,aprofitantl’alçada,elsserveisdelparc.Alsserveis,s’hiaccedeixdesdelacota81,davantl’espailudoteca,iconstade30m²desuperfícieons’hiubicaranunslavabospúblicsiunespaid’emmagatzematgeperalaludoteca.

    La resta de l’espai, es concep com un lloc de passeig i estada entre els fruiters plantats, on ess’incorpora nova vegetació d’estrats arbustiu i herbaci (aromàtiques) per reforçar un paisatge ambmajorpresènciadelverdicoloracionsquelarestadelparc.Entreelsespaisvegetatsesdisposenlestaulesdepicnic,creantdiversosraconsd’estadafamiliar.

    Al perímetre de vora de la feixa, es disposen diversos punts equipats que formen part d’un circuitsaludablequeesdesenvolupatambéenaltrespartsdelparc.S’ofereixaixí, lapossibilitatderealitzaruncircuitcurtalvoltantdelafeixadefruiters(200mt),ocompletarelrecorregutde400mtatravésdelesdiferentsplataformesdelparc,onaniremtrobantaltreselementsdemobiliarisaludable.

    Amb aquestes actuacions, aquest àmbit del parc es destina principalment als usos més socials id’interaccióamb la terra,onelsprincipalsprotagonistessónprecisamentalsextremsde les frangesd’edat: els avis, principals usuaris dels horts socials, i els infants, usuaris de l’espai toca‐toca de laludoteca.Evidentment, els ambients familiars també tenen cabuda en aquesta banda del parc, amb els espais d’estada pensats per passar les estones d’estiu en contacte amb l’aigua i la natura, o les taules de picnic, on organitzar les trobades i celebracions, mentre que l’esplanada de la cota superior es destina als usos de major intensitat de joc i d’esport, i per tant, on els protagonistes es situen en les franges d’edat intermitja: joves i adults. Imatgedelnivell81,edificideserveis,àread’estiu(gradesverdes)iludoteca,espaifamiliar

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    23

    Imatgesdereferènciadelparcsocialid’interaccióamblanatura

    4.6. CRITERISD’URBANITZACIÓIVEGETACIÓ

    CRITERISD’URBANITZACIÓ

    Pelque fa als criterisgeneralsd’urbanització,prevaldrà la integraciópaisatgísticade les actuacions,minimitzant l’impacte sobre el lloc, utilitzant prioritàriament paviments tous i permeables. S’apostaper paviments naturals i porosos, com la terra, el sauló o les graves; o vegetals com l’escorça, elsencoixinatsvegetalsoelsparterresherbacis.

    Elprojecteésunaapostaclaraperentendrelatopografiailavegetaciócomaelementsurbanitzadorsigeneradors de l’espai, que han d’aportar amabilitat i confort al lloc, procurant la millor integraciópaisatgística.

    Lautilitzaciódepavimentsdurso‘artificials’quedaacotadaalsàmbitsmésurbanscoméselcasdelarampad’accésdesdelmetro,oalreforçdedeterminatspuntsquerequereixindemajor intervencióper seguretat imanteniment com és el cas dels bordons que acoten camins o àmbits de joc, i a lesinstal·lacionsdeserveisdelparc.

    La voluntatde lapropostaésd’establirun criteri elmésunitari possible en el conjuntdelparc.Calpuntualitzarperò,quelesactuacionsqueesduenatermedinsl’àmbitdeParcNatural,handedonarcompliment específic a les directrius establertes pel Consorci del Parc. En aquest sentit i tenint encomptelaparticularitatdellloc,s’apostaperadoptarenlamesuradelpossible,elscriterispelquefaaurbanitzacióimobiliaridelparcnatural,tambéalazonamésproperaalaciutat.D’aquestamanera,esgaranteixunaactuaciórespectuosaamblanaturaiesconfereixelcaràctersemi‐urbàquehadetenirunespaiobertd’aquestescaracterístiques.

    Dinsl’àmbitdeParcNatural,lesprincipalsactuacionsicriterisd’urbanitzacióprevistossón:

    ‐ el nou camí a Collserola: confeccionat amb una base de tot‐ú i sauló, i terra millorada endeterminatssectorsdemajorpendent,delimitatambunbordóartificial.Espreveuunacunetalateral com un àmbit natural vegetat d’infiltració d’aigua. Quan el pendent del vessant demuntanyahofaimprescindible,s’utilitzenpetitsmursdegabionsambunaalçadad’entre50cm(utilitzats com a bancs) i fins a unmàxim 1,20mt, per tal de generar talussos amb proporció3H/2V.

    ‐ elsmiradors:entesoscomaàreesqueaprofitengirsieixamplamentsdelcamí,ambunamínimaintervencióconsistentenunsbancsdefusta(modelsegonsConsorcidelPN)ilaplantaciódedosotresarbres,pergenerarunespaid’estadaicontemplacióal’ombra.

    ‐ lesfeixesdesecà:quesónplantacionsd’arbustivesenelcasdel’àreadelpontdelsTresUlls(pernoentorpirvisibilitat),iarbòriesenlanovafeixaprevista,utilitzantespèciesdepocrequerimenthídricimantenimentibenadaptadesallloc.

    ‐ larestauraciódetalussos:queconsistiràenprimerainstànciaenl’eliminaciód’espèciesexòtiquesi invasores en tot l’àmbit d’actuació, i en la plantació de noves espècies adaptades en aquellsàmbitsonelpendentdeltalúsésméssuau.

    ‐ Senyalística:s’utilitzaranlestipologiesdesenyalsdelParcdeCollserola.

    Enlazonamésurbana,foradelParcNatural,lesactuacionsprincipalsicriterisd’urbanitzaciósón:

    ‐ urbanitzaciódelaplaçadavantl’escolaSantJosepOriol:esdonaràcontinuïtatalaurbanitzaciórealitzada als entorns de la Casa de l’Aigua. Aquest mateix paviment, s’utilitzarà per donaridentitatalazonadavantlaportad’accésalagaleriadel’aigua.

    ‐ Àrees de joc: s’utilitzaran paviments tipus terres i saulons, confinats amb bordó artificial perfacilitar elmanteniment i acotarels àmbitsde seguretat.Els elementsdemobiliari i joc, seranmajoritàriament de fusta, similars als de les imatges de referència que s’adjunten en aquestdocument.

    ‐ Xarxesdeserveis:espreveuladotaciódesistemesd’il·luminacióqueconfereixenmillorvisibilitatiseguretat,totielcontrolnecessaridelsnivellsd’intensitattenintencomptelaproximitataunaàrea natural. Així mateix, caldrà reconfigurar l’actual sistema de reg de la feixa de fruiters iimplementar‐loenlarestadelparconsiguinecessari.

    ‐ Dotaciódeserveis:esdestinaunúnicespaiedificatd’uns30m²,sotalarampad’accésentrelafeixade fruiters i l’esplanada lúdic‐ esportiva, on hi ha previst uns lavabos públics i espais demagatzemalserveidelmantenimentdelparc,idelaludoteca.

    ‐ Paviments i límits: en general, s’utilitzen saulons i tractaments de compactació de les pròpiesterres existents per tal deminimitzar les actuacions de pavimentat. S’aposta per una actuaciómésintensivaenelslímitsdelparc,re‐formulanttalussosiimplementantnovavegetaciócomaestratègiademilloradelaqualitatpaisatgísticadellloc.

    ‐ Senyalística:s’utilitzaràlasenyalitzaciódeparcsijardinsurbansdeBarcelona,ilasenyalísticadelParcdeCollserolaespecialmentpelquefaalesindicacionsd’accésal’espainaturalialselementspatrimonialsques’hitroben.

    CRITERISDEVEGETACIÓ

    El tractament de la vegetació juntament amb la topografia, com a elements protagonistes en laconfiguraciódelparcidelpaisatgenaturalipatrimonial,hadeserlagarantiad’unabonaintegraciódelesactuacions,idelaregeneracióecològicaipaisatgísticad’aquestlloc.

    Tenintencompteamés,queunapartimportantdel’àmbitd’intervencióestrobadinselParcNaturalde Collserola, es respectaran els criteris establerts pel Consorci del Parc Natural pel que fa altractament iutilitzaciód’espèciesvegetalsenaquestàmbit.Amb l’objectiud’entendre lesactuacionscomaunconjuntd’accionsintegradesperalamilloradel’àmbitanomenatlesfeixesdeTrinitatNova,esproposaassolir aquestsmateixoscriteris en lapartbaixade l’àmbit, ja foraelParcNatural, onabanda dels fruiters existents, s’incorporen a més, altres espècies vegetals per completar la gamacromàtica,deportideprestaciód’obra,enelsàmbitsdemésintensitatd’ús,aixícomlaincorporaciódelstresestratsvegetals(herbaci,arbustiuiarbori)quedonaranmajorriquesaibiodiversitatalparc.

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    24

    Pelquefaaltipusicriterisd’intervenció,esdistingeixelssegüentsàmbitsiaccions:

    Enl’àmbitdeParcNatural:

    Enaquestàmbitlesactuacionsescentraranprincipalmentenlanetejaiextracciód’espèciesinvasores,elreforçde lavegetacióautòctonaenelsàmbitsonelpendentde lavessantésméssuau(inferiora45%),laplantaciódepetitsgrupsd’arbratenlesàreesd’estadamirador,onesrecomanalautilitzaciódel pi blanc coma a espèciemillor adaptada al medi, i la plantació de feixes de secà en l’àmbit del’entorn del pont dels Tres Ulls, amb vegetació arbustiva per tal de no interferir en les visualsgenerades des d’aquest àmbit, o vegetació arbòria tipus magraner, ametller, olivera o garrofer, enfeixesonl’alçadadelavegetaciónoimpedeixlavisibilitatdel’elementpatrimonial.

    Enl’àmbitdeparclúdicisocial:

    Enaquestàmbitelcriterigeneral,éseldetreballarprincipalmentamblesespèciesvegetalspròpiesdeCollserola, introduintalgunaaltraespècieperafavorir ladiversitatdecoloracióo lacreaciód’espaisd’ombraendeterminatsàmbitsdelparc.

    En l’àmbitdefeixa iparcsocial,estàprevistel traslladatd’algunsfruiterspertaldegarantirunbonassolellamentenlazonad’horts,itrasplantar‐losal’àread’estadad’estiu(graderiaverda)oalazonaperimetraldelafeixa.

    Espèciesvegetalsrecomanades:

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    25

    4.7. LAGESTIÓDELSESPAISPÚBLICS

    L’èxit o fracàs d’un espai públic depèn en gran mesura del que passi a partir del dia de la sevainauguració. És a dir, del nivell d’apropiació de l’espai per part dels usuaris i la capacitat de gestióposterior.Enaquestsentit,ienuncontexteconòmicisocialenquelesinstitucionsdisposendemenysrecursos,ilaciutadaniareclamamésapoderamentdelsespaiscompartits,consideremimprescindiblelareflexiósobreelspossiblessistemesdegestióposteriord’aquestespai.

    Tenintencompteamés,quelesactuacionsdePlaBarris,s’emmarquendinsunprocésdeparticipacióqueimplicalaciutadaniadesdel’inicidel’anàlisiilaconfiguraciódelespropostes,s’estableixelmarcidonipertaldedonarunpasmésenllàipoderdibuixarpossiblessistemesdegestiócol·laborativaico‐responsabilitzaciódelsespais,identificantquinssónelspossiblesagentsinteressats.

    Aquestéspertantunfactorquecaldràseguirtreballantduranteldesenvolupamentdelprogramadeparticipació,que es continuaràdesenvolupantmés enllà lapresentaciód’aquest avantprojecte.Ambaquestapartatespreténobrirlamiradaanovesformesdegestiódel’espaipúblic,amésdelagestiópúblicaquejaconeixem,pervalorarlapossibilitatd’implementar‐lesenunfutur.

    La gestió col·laborativa es fonamenta en un acord entre l’administració pública i la societat civilorganitzada,enelqueesconsensuaunmodeldegestiódel’espai i lesresponsabilitatsdecadapart.Existeixenmoltesformesivariantsdegestiócol·laborativa,quepodeninclúscoexistiroadaptar‐seeneltempssegonsnecessitats.Esdistingeixenprincipalmentduesmodalitats:lacogestióilacessiódelagestió.Enelmodeldecogestió, l’Administració i lesentitatsparticipenconjuntamenten lagestiódel’espai,compartintresponsabilitatsirecursos,lacessiódelagestióencanvi,implicaqueunaassociacióocol·lectiuassumeixlaplenagestiódel’espaiviaconveni,generalmentambfinançamentpúblic.

    La conveniència d’un o altre model de gestió, depèn de les característiques de cada espai, de lesnecessitatspelque faagestió imanteniment, ide lescaracterístiques ivoluntatsde lesentitatsquepuguinassumirlagestió.

    4.8. ÀMBITSD’ACTUACIÓIESTIMACIÓECONÒMICA

    En aquest apartat es presenta una primera estimació econòmica de les actuacions a realitzar,sectoritzantlesintervencionsperàmbitsd’actuació,pertaldevalorarlapossibleexecucióendiferentsmomentsenfunciódeladisponibilitatderecursos.

    Els àmbits es delimiten segons unitats funcionals i demanera que l’execució en diferentsmomentssiguicompatiblesensehipotecarelfuncionamentdelconjuntodelesparts.Enelcasperexemple,denoexecutarenunprimermoment,l’àmbitd’excavaciódelpontdelsTresUllsperalasevarecuperació,elcamítraçatéscompatibleambl’úsdelcamíexistent,sensenecessitatdeferobresqueenunfuturcalguirevertir.

    Per al càlcul econòmic s’ha estimat una ràtio de cost/m² en funció del nivell d’intervenció, depavimentació,orequerimentdeserveis.

    Àmbitsd’actuacióestimats

  • AvantprojectedefeixesagrícolesaTrinitatNova

    26

    superície P.E.M.DespesesGenerals

    BeneficiIndustrial Subtotal IVA P.E.C.

    preuexecuciómaterial 13% 6% 21%

    preuexecuciópercontracte

    A1‐plaçaaccésSantJosepOriol 1.434 m² 200.760€ 238.904€ 289.074€urbanitzacióplaça 1.434 m² 140 €/m² 200.760€ 26.099€ 12.046€ 238.904€ 50.170€ 289.074€

    A2‐accésmetro 734 m² 183.500€ 218.365€ 264.222€rampesiescala 734 m² 250 €/m² 183.500€ 23.855€ 11.010€ 218.365€ 45.857€ 264.222€

    A3‐parcsocialid'interaccióamblaterra 3.653 m² 438.360€ 521.648€ 631.195€Àreafeixa 3.653 m² 120 €/m² 438.360€ 56.987€ 26.302€ 521.648€ 109.546€ 631.195€

    A4‐parclúdiciesportiu 5.733 m² 1.261.260€ 1.500.899€ 1.816.088€passeigipetanques 5.733 m² 220 €/m² 1.261.260€ 163.964€ 75.676€ 1.500.899€ 315.189€ 1.816.088€

    A5‐tramnoucamíCollserola 1.940 m² 291.000€ 346.290€ 419.011€camí,skateparkitobogans 1.940 m² 150 €/m² 291.000€ 37.830€ 17.460€ 346.290€ 72.721€ 419.011€

    A6‐adequaciótramcamíexistent 34.080€ 40.555€ 49.072€camíexistent 1.136 m² 30 €/m² 34.080€ 4.430€ 2.045€ 40.555€ 8.517€ 49.072€

    A7‐pontdelsTresUlls 9.021 m² 986.700€ 1.174.173€ 1.420.749€noucamí 1.136 m² 100 €/m² 113.600€ 14.768€ 6.816€ 135.184€ 28.389€ 163.573€feixes,miradors 7.885 m² 60 €/m² 473.100€ 61.503€ 28.386€ 562.989€ 118.228€ 681.217€buidatgeterres 25.000 m3 4 €/m3 100.000€ 13.000€ 6.000€ 119.000€ 24.990€ 143.990€terresabocador 25.000 m3 12 €/m3 300.000€ 39.000€ 18.000€ 357.000€ 74.970€ 431.970€

    A8‐restauracióvessantCollserola 8.920 m² 78.240€ 93.106€ 112.658€Netejaespèciesexòtiques 7.824 m² 10 €/m² 78.240€ 10.171€ 4.694€ 93.106€ 19.552€ 112.658€Revegetaciófeixaarbressecà 1.096

    A9‐ampliaciópistesescola 1.330 m² 356.400€ 424.116€ 513.180€ampliaciópistes 1.330 m² 80 €/m² 106.400€ 13.832€ 6.384€ 126.616€ 26.589€ 153.205€desplaçamentET u 250.000€ 32.500€ 15.000€ 297.500€ 62.475€ 359.975€

    A10‐portaaccésgaleriaiequipament 767 m² 466.800 555.492 672.145nouaccésgaleria 567 m² 400 €/m² 226.800€ 29.484€ 13.608€ 269.892€ 56.677€ 326.569€equipamentparc 100 m² 1200 €/m² 120.000€ 15.600€ 7.200€ 142.800€ 29.988€ 172.788€equipamentpistesesportives 100 m² 1200 €/m² 120.000€ 15.600€ 7.200€ 142.800€ 29.988€ 172.788€

    Totals 33.532 m² 4.297.100 5.113.549 1.073.845€ 6.187.394

    ràtio€/m² 185€

    ràtio

    Quadred’estimaciódecostos:

  • AvantprojectedefeixesagrícolesdeTrinitatNova

    27

    5. IMATGESDEREFERÈNCIA

    PARCD’ENPITUS,GIRONA

    TURÓDECANMATES,SANTCUGAT

    PARCDEL’ORENETA,BARCELONA

    PARCFRANCESCMACIÀ,MALGRATDEMAR

  • AvantprojectedefeixesagrícolesdeTrinitatNova

    29

    CRÈDITS

    DireccióprojectesdeBIM/SA:

    IgnasideMoner

    OriolBonet

    Autordelprojecte:

    MònicaBeguerJornet,arquitecta

    LaiaGrauBalagueró,arquitecta

    MíriamRoblesFernández,estudiantd’arquitectura

    Barcelona,junyde2017

    MònicaBeguerJornet,arquitecta

    EnnomdeTerritorisXLMSCP