AUTOINFORME DE SEGUIMENTO Máster ... AUTOINFORME DE SEGUIMENTO Máster Universitario en...

Click here to load reader

 • date post

  04-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of AUTOINFORME DE SEGUIMENTO Máster ... AUTOINFORME DE SEGUIMENTO Máster Universitario en...

 • AUTOINFORME DE SEGUIMENTO

  Máster Universitario en Planificación e Xestión do Desenvolvemento Territorial

  Curso Académico: 2016-2017

  Aprobado por: Comisión de Título do Máster Universitario en Planificación e Xestión do Desenvolvemento Territorial (27/04/2018) Comisión de Calidade da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela (27/04/2018) Comisión Permanente da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela (27/04/2018)

 • 2

  CONTIDOS

   Datos da universidade e do título obxecto do seguimento

   Cumprimento do proxecto establecido

   Dimensión 1. A xestión do título

   Criterio 1. Organización e desenvolvemento

   Criterio 2. Información e transparencia

   Criterio 3. Sistema de garantía de calidade

   Dimensión 2. Recursos humanos

   Criterio 4. Recursos Humanos

   Criterio 5. Recursos materiais e servizos

   Dimensión 3. Resultados de aprendizaxe

   Criterio 6. Resultados da aprendizaxe

   Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendemento

   Listaxe de evidencias e indicadores

   Modificacións do plan de estudos

   Plan de Melloras

 • 3

  1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO (abril 2018)

  Denominación do título: Máster Universitario en Planificación e Xestión do Desenvolvemento

  Territorial

  Mencións/Especialidades: -

  Universidade responsable administrativa: Universidade de Santiago de Compostela

  En caso de títulos interuniversitarios, universidade/s participante/s: -

  Centro responsable: Facultade de Xeografía e Historia

  Centro/s onde se imparte: Facultade de Xeografía e Historia

  Rama de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas

  Número de créditos: 60 ECTS:

  Profesión regulada: -

  Modalidade de impartición: Presencial

  Curso de implantación

  Data acreditación ex ante (verificación)

  Data renovación acreditación

 • 4

  CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO

  DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO

  CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO:

  Estándar: O programa formativo está actualizado e implantouse de acordo coas condicións

  establecidas na memoria verificada.

  Analizar e valorar se o desenvolvemento do plan de estudos se realizou conforme a memoria

  verificada e non se produciron incidencias graves, o que permitiu unha correcta adquisición das

  competencias por parte dos estudantes.

  1.1.- O título mantén o interese académico e está actualizado segundo os requisitos da

  disciplina, avances tecnolóxicos e científicos, necesidades socioeconómicas e requisitos da

  profesión.

  Aspectos a valorar:

  O perfil formativo/egreso do título mantén a súa relevancia e está actualizado segundo os requisitos

  do seu ámbito académico, científico e profesional e, no seu caso, segundo as necesidades e

  requisitos da profesión regulada.

  Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

  A valoración da relevancia do Título de Máster en Planificación e Xestión do Desenvolvemento

  Territorial vén dado pola crecente importancia do territorio na sociedade actual. Desde o urbanismo,

  a escala local, ata a Ordenación do Territorio, a escala rexional, é preciso formar técnicos con

  capacidade de planificar e ordenar o territorio. A importancia do territorio en Galicia é evidente,

  como non deixan de amosar os medios de comunicación acotío. Tamén a cidadanía é cada vez

  máis consciente da necesidade de actuar de xeito preventivo sobre o territorio e de xestionalo de

  xeito integral o mesmo, o que permite superar os clásicos enfoques sectoriais que dominaron

  tradicionalmente.

  Entre os temas que podemos destacar, nos que o territorio desempeña un papel fundamental, están

  os seguintes:

  - Os riscos, por exemplo ante os lumes

 • 5

  - Os problemas ambientais

  - A problemática asociada ao cambio climático

  - As desigualdades territoriais

  - O debate sobre o chamado "feísmo"

  - Conflitos na cidade e nos espazos urbanos asociados a fenómenos contemporáneos

  (turistificación, xentrificación, parque-tematización, especulación urbanística, burbulla inmobiliaria,

  etc)

  Por outra banda, é preciso sinalar que o Máster en Planificación e Xestión Territorial é impartido

  maioritariamente por profesorado do Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago de

  Compostela. O devandito Departamento de Xeografía ten recoñecida a súa singularidade dentro da

  estrutura de departamentos da Universidade de Santiago por parte da Xunta de Galicia. Aínda que

  hai oferta de mestrados de contidos vencellados con diferentes cuestións territoriais dentro do SUG,

  o Máster en PXDT é o único que ofrece unha visión integrada e integral combinando as dimensións

  física e humana do territorio. Isto é moi relevante por canto a visión xeográfica é sintética e global,

  abrangue o estudo das diferentes variables que inflúen no territorio dun xeito sistémico.

  A necesidade de formar profesionais con competencias en planificación e xestión do

  desenvolvemento territorial é unha realidade que se destacou no "Manifiesto por unha nova cultura

  do territorio", un documento de referencia subscrito en 2006 por varios centos de profesionais,

  académicos e xestores con responsabilidades na análise, estudo, planificación e xestión do

  territorio. O territorio non é un ben renovable, senón que é un recurso finito, e cómpre incrementar a

  súa relevancia en termos político-administrativos. No noso país aínda é consumido o territorio como

  se fose un recurso ilimitado, sen dispoñer aínda de instrumentos totalmente axeitados, que sexan

  quen de facer fronte ás ameazas á sustentabilidade, que se manifestan en danos económicos,

  sociais e ambientais.

  Como ben se sinalaba no devandito manifesto, a xestión prudente do territorio debe converterse no

  elemento central dun novo debate cidadá. Deben participar nel todos os actores, e é preciso

  aprender da crise económica que comezou en 2008-09, para non repetir disfuncións territoriais de

  graves consecuencias. A maior capacidade técnica para transformar a natureza e os espazos, o

  rápido incremento da poboación e os niveis de consumo debe ir acompañada de prudencia e

  respecto no uso e xestión dos recursos de que dispoñemos.

 • 6

  É neste contexto onde o Máster en Planificación e Xestión do Desenvolvemento Territorial pode

  desempeñar un papel fundamental, formando técnicos con capacidade para desenvolver plans

  territoriais, plans municipais de urbanismo, plans supramunicipais, etc. En definitiva, profesionais

  formados cunha sólida visión integral do territorio, e cunha clara sensibilidade en relación coa

  necesaria sustentabilidade que é preciso promover.

  1.2.- O plan de estudos desenvolveuse seguindo a oferta de módulos e materias previstas na

  memoria verificada

  Aspectos a valorar:

  ● A oferta de módulos e materias correspóndese co establecido na memoria de verificación e, se é

  o caso, nas sucesivas modificacións.

  ● O Desenvolvemento das actividades académicas, metodoloxías docentes, sistemas de avaliación

  e cualificación, correspóndense co establecido na memoria de verificación e permite a consecución

  das competencias. O tamaño dos grupos é adecuado ás actividades formativas.

  ● No seu caso, o curso de adaptación cumpre a súa función en canto á adquisición de

  competencias e coñecementos, por parte dos estudantes que os cursen e adecúase ao establecido

  na memoria de verificación do título.

  ● Participación do alumnado en programas de mobilidade.

  Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

  A oferta de módulos e materias certamente correspóndese co establecido na memoria de

  verificación, se ben en breve se pretende comezar os traballos de reforma do plano de estudos,

  conducentes a suprimir os dous itinerarios. Búscase con iso dar cumprimento ás recomendacións

  da memoria de verificación da ACSUG, que instaba a suprimir os itinerarios.

  En relación co tamaño dos grupos, cabe sinalar que é idóneo para o desenvolvemento das

  actividades docentes. O que podería ser entendido como una debilidade (o feito de non cubrirse

  todas as prazas do máster), transfórmase en realidade nunha fortaleza en relación con diversos

  elementos:

  - Favorece o traballo en grupo: o número de alumnos matriculados no máster permite a división da

  clase en grupos de traballo de 2-3 persoas, o que consideramos un tamaño idóneo para o traballo

  autónomo en grupo e posterior posta en común. Moitos dos profesores planifican as súas clases a

 • 7

  partir de dinámicas grupais e as tradicionais aulas maxistrais van dando paso ao desenvolvemento

  de proxectos e ó traballo en grupo como ferramenta clave do proceso ensino-aprendizaxe.