Anabolisme heteròtrof

Click here to load reader

download Anabolisme heteròtrof

of 23

 • date post

  31-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3.483
 • download

  1

Embed Size (px)

description

http://aixoplugat.blogspot.com

Transcript of Anabolisme heteròtrof

 • 1. Anabolisme hetertrofProcs metablic de formaci de: molcules org. Complexesa partir de molcules org. Simples (precursores)

2. Fases: Biosntesi de Monmers: Per mitj dels precursors(p.e.:sntesi de glucosa a partir c. Pirvic) Biosntesi de Polmers: Per mitj dels monmers.(p.e.:sntesi glicogen a partir glucosa) 3. Origen precursors: Catabolisme Digesti (cl. Hetertrofes) Fotosntesi o quimiosntesi (cl.Auttrofes) 4. Semblances i diferncies amb el Catabolisme Semblantsper ensentit invers. No tots els enzimspoden catalitzar unareacci en els dossentits. Lenergiasaconsegueix de ladesfosforilaci dATP 5. Sn reaccions ENDERGNIQUESEmmagatzemen energia en els enllaos de les molcules formades.- vegetals:producci glcids(cellulosa i mid)- animals:Prod. protenes 6. On es realitzen?Al citosol Excepte: Sntesi cids nucleics: nucli, cloroplasts i mitocondris. Sntesi protenes: ribosomes. Sntesi fosfolpids i colesterol: RE (llis) Glicosilaci lpids i protenes: RE A.Golgi 7. Gliconeognesi glicognesiSntesi GLUCOSA a partir C. PIRVIC.glicogenglicogenognesi glicogenlisi glucosa gliconeognesigliclisicid pirvic 8. Animals: necessria en situacions de dejuni. Desprs de fer un esfor muscularintens (cond. Anaerbiques).Procedeix:- Desaminaci Aa :donenc. Pirvic o c. Oxalactic.- Transformaci cid lctic:fetge . Cicle Cori 9. Algues, plantes i bacteris:Procedeix:- cids grassos (ja que animals notenen els enzims que transformenlacetil-coA en c. Oxalactic). 10. Divergncies Gliconeognesi iGliclisi Conversi dcid pirvic en cidfosfoenolpirvic. (enzim piruvat- carboxilasa) Conversi de la fructosa-1,6-difosfaten fructosa-6-fosfat. (al citosol) Conversi de la glucosa-6-fosfat englucosa. (al RE i desprs surten ambdos al citosol) 11. Glicogenognesi (Pg. 74) -Polmers glucosa per mitj denlla : -vegetals: mid (amilognesi) -animals: glicogen (glicognesi)En el cas del glicogen es gasta 1UTP, en cas del mid 1 ATP.El glicogen es produir en el fetgei mscul activat per la insulina (ennivells alts de glucosa en sang). 12. Fetge La glucosa que procedeix de ladigesti sacumula al fetge en formade glicogen. Quan baixa concentraci en sang,shidrolitza i nallibera. Hormones reguladores: Adrenalina Augmenten sortida glucosa a sang Glucag Incrementa entrada glucosa a cllula insulina 13. Mscul Glicogen muscular: Reserva particluar 14. Anabolisme hetertrof dels lpids* Greixos o TriglicridsProcessos:-Obtenci cids grassos-Obtenci glicerina-Sntesi Triacilglicrids 15. Obtenci cids grassos Principal font: greix aliments Segona font: biosntesi cids grassos Citosol A partir Acetil-CoA (dorigenmitocondrial). Format a partir de: Catabolisme glcids -oxidaci Desaminaci Aa 16. Complex cid gras sintetasa (SAG) Sortida Acetil-coA Del mitocondri al citosol Iniciador: suneix a SAG Malonil-CoA (3C): 2 C cada copcid palmtic - daquest: cid esteric o oleic 17. Diferncia amb la -oxidaci Es duu a terme al citosol (i no almitocondri) cig gras unit a SAG (i no al coA) 2 C augmenten per volta (pelmalonil-coA i no acetil-coA) Transportador dH: NADPH (i noNADH o FADH) 18. Obtenci glicerina Per poder-se unir ha destar enforma de glicerol-3-fosfat. A partir de la Dihidroxiacetona-3-fosfat (DHAP) de la gliclisi. 19. Obtenci Triglicrids Glicerol-3-fosfat Acil-coA grasEnllaos tipus ster 20. 2.9. Anabolisme Lipdic El principal precursor dels cids grassos s el malonil-CoA, una molcula que aporta dos dels tres toms de carboni lesquelet carbonat de lcid gras en creixement. El malonil-CoA prov del acetil- CoA. Totes les reaccions de sntesi dcids grassos tenen lloc en el citoplasma de les cllules.Adipcits generats per resistncia a Per afegir una molcula de dosla insulinacarbonis es necessitaren 6 ATP. A partir dells podem fabricar triglicrids o fosfolpids 21. Anabolisme Aa No es poden sintetitzar els 20 Aa Aa essencials: 10. --- Dieta(les plantes poden tots) Aa no essencials. 22. Molcules precursores Aa cid orgnic (3 a 5 C) CID -CETOGLUTRICTransaminaci: apartir dun altre AaProvdelGrup aminocicle deKrebs Desaminaci: Aa queha perdut un i. Va a i amoni lliure (NH4+) A la Matriu mitocondrial CID GLUTMIC glutamina Altres Aa transaminaci prolina 22 23. Anabolisme Nucletids Nucletids: Pentosa (ribosa o desoxiribosa) Base nitrogenada (prica o pirimidnica) cid fosfric(pgina 81) 23