Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și,...

29
1 Alina Picu TEZĂ DE DOCTORAT A Lexico-Semantic Analysis of Military Terminology Military Terms and Language for Special Purposes (O analiză lexico-semantică a termnologiei militare – termeni militari şi limbaj pentru scopuri speciale) Cuvinte cheie: terminologie, terminologie specializată, terminologie militară, limbaj militar, discurs militar, compuși militari, termeni militari, unități lexicologice și terminologice, lexicologie versus terminologie, analiză lingvistică, împrumuturi, conversie, utilizare metaforică, idiomuri, acronime, eufemisme, abordare diacronică și abordare sincronică. Capitolul 1. Introducere Teza noastră, intitulată O analiză lexico-semantică a terminologiei militare, își propune să studieze termeni militari în limba engleză. Am analizat acești termeni din perspectiva lingvisticii, pragmaticii, analizei discursului și sociolingvisticii. Ideile principale care se află la baza tezei sunt: abordarea terminologiei militare în limba engleză din punctul de vedere al sintaxei, semanticii, pragmaticii și analizei discursului. Analiza se aplică pe un corpus de termeni militari extrași din texte militare specializate și semispecializate, cât și din opere de ficțiune (romane). În ceea ce privește termenii militari cercetați, am realizat o comparație între definițiile oferite de dicționarele generale (GD) și cele specializate (SD). Un obiectiv important al acestei cercetări este înțelegerea unui text specializat scris în limba engleză, în care informația științifică este un instrument deosebit de util pentru orice viitor specialist militar în acest domeniu de activitate, ca modalitate de comunicare în misiuni militare internaționale și pentru stabilirea de contacte interpersonale. Având nevoie de dezvoltare datorită schimbărilor de ordin economic, cultural și sociopolitic, limbile au suferit schimbări semnificative, ceea ce se reflectă în cea mai mare parte în vocabular și terminologie.

Transcript of Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și,...

Page 1: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

1

Alina Picu

TEZĂ DE DOCTORAT

A Lexico-Semantic Analysis of Military Terminology – Military Terms and

Language for Special Purposes

(O analiză lexico-semantică a termnologiei militare – termeni militari şi limbaj

pentru scopuri speciale)

Cuvinte cheie: terminologie, terminologie specializată, terminologie militară,

limbaj militar, discurs militar, compuși militari, termeni militari, unități

lexicologice și terminologice, lexicologie versus terminologie, analiză lingvistică,

împrumuturi, conversie, utilizare metaforică, idiomuri, acronime, eufemisme,

abordare diacronică și abordare sincronică.

Capitolul 1. Introducere

Teza noastră, intitulată O analiză lexico-semantică a terminologiei militare, își propune să

studieze termeni militari în limba engleză. Am analizat acești termeni din perspectiva lingvisticii,

pragmaticii, analizei discursului și sociolingvisticii.

Ideile principale care se află la baza tezei sunt: abordarea terminologiei militare în limba

engleză din punctul de vedere al sintaxei, semanticii, pragmaticii și analizei discursului. Analiza

se aplică pe un corpus de termeni militari extrași din texte militare specializate și

semispecializate, cât și din opere de ficțiune (romane). În ceea ce privește termenii militari

cercetați, am realizat o comparație între definițiile oferite de dicționarele generale (GD) și cele

specializate (SD).

Un obiectiv important al acestei cercetări este înțelegerea unui text specializat scris în

limba engleză, în care informația științifică este un instrument deosebit de util pentru orice viitor

specialist militar în acest domeniu de activitate, ca modalitate de comunicare în misiuni militare

internaționale și pentru stabilirea de contacte interpersonale. Având nevoie de dezvoltare datorită

schimbărilor de ordin economic, cultural și sociopolitic, limbile au suferit schimbări

semnificative, ceea ce se reflectă în cea mai mare parte în vocabular și terminologie.

Page 2: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

2

1.1. Domeniu de cercetare

Teza este dedicată studiului limbajului militar, aflându-se pe o poziție privilegiată de inițiere a

dialogului la nivel lingvistic și militar. Astfel, există evident avantaje care derivă din acest

studiu, precum importanța lingvistică și militară. În ceea ce privește lingvistica, se pare că

termenii specializați dintr-o limbă exprimă un interes scăzut când sunt utilizați. Însă, în general,

termenii specifici ai limbii specializate, anume terminologia specifică, utilizarea unor structuri

sintactice și morfologice și importanța propozițiilor nu trebuie neglijate. În ceea ce privește

limbajul militar, începând cu Războiul Rece se predau cursuri specializate, în special în limba

engleză, aspect din ce în ce mai important în cadrul forțelor armate. Trebuie luate în considerare

nu doar mecanismele vizibile ale lingvisticii, ci și alte tipuri de motivații personale, sociale,

discursive sau pragmatice pe care le au participanții la evenimentul conversațional în momentul

selectării unui anumit discurs.

1.2. Obiectivele cercetării

Pentru realizarea acestui proiect de cercetare ne-am propus o serie de obiective, după cum

urmează:

- realizarea unei analize lexico-sintactice a termenilor militari, pentru investigarea

comportamentului sintactic și semantic al acestora pe baza unui corpus reprezentativ.

- investigarea etimologiei unor termeni militari extrași din corpus, oferindu-le o definiție

utilizând atât dicționare generale cât și cele specializate, iar apoi realizând o analiză

lexicografică comparativă a acestor termeni.

- stabilirea coordonatelor teoretice în ceea ce privește terminologia, principiile,

reprezentările și caracterizarea termenilor ce aparțin acestui domeniu specializat.

- analiza corpusului, oferind o schiță a celor mai importante teorii, relevante subiectului

cercetării noastre identificat în corpus, reprezentat de texte militare specializate și ficțiune

(romane). În capitolele trei, patru, cinci și șase, investigăm o serie de caracteristici

lexicale, sintactice și semantice ale termenilor militari în economia analizei noastre

practice.

- realizarea unei analize comparative a termenilor militari în limba engleză și română și

comportamentul acestora în limbajul general (GL) și în cel specializat (SL).

Îndepărtându-ne de la această analiză comparativă (engleză și română), un alt obiectiv

Page 3: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

3

este demonstrarea necesității de a extinde cercetarea termenilor militari din punct de

vedere etimologic, lexico-semantic și structural.

-

1.3. Premize ale cercetării

Obiectivele stabilite se desprind dintr-un set de premize ale cercetării care ajustează conținutul

tezei noastre. Astfel, cele mai importante întrebări de la care pornește analiza realizată în această

teză doctorală sunt:

1. Este engleza militară (ME) diferită de engleza generală (GE)?

2. Care este statutul termenilor militari în dicționarele generale (GD) în comparație cu

dicționarele specializate (SD)?

3. Care sunt cele mai productive mijloace de îmbogățire a limbajului militar?

4. Care sunt cele mai importante / frecvente tipuri de șabloane nominale structurale

identificate în corpusul specializat?

5. Care sunt cele mai importante caracteristici în procesul traducerii dintr-o SL într-o TL?

La aceste întrebări importante vom răspunde prin observațiile făcute în cadrul tezei; în plus,

capitolul 8 include un sumar al argumentelor ce reprezintă răspunsul la aceste cinci întrebări,

alături de rezultatele cercetării noastre. După cum am menționat mai devreme, răspunsurile pe

care le oferim la aceste întrebări sunt atât teoretice, cât și--mai ales--practice, pe baza analizei

fondului de termeni militari în engleză (și română).

1.4. Importanța studiului

Contextul teoretic pe care îl oferim în capitolul 2, în care prezentăm teorii esențiale sau cităm

contribuții ale unor lingviști renumiți, poate reprezenta punctul de plecare pentru orice cercetare

pe subiectul termenilor militari sau pentru alte obiective de cercetare similare, precum: o analiză

a unor termeni militari cunoscuți, relația dintre termenii militari și limbajul general, relația dintre

termenii militari și alte terminologii specializate (chimie, biologie etc.). Acest studiu se axează și

pe caracteristicile sintactice, lexicale și semantice ale textelor militare ca discurs specializat,

relațiile de sinonimie, hiponimie relevante fondului; utilizarea metaforei, eufemismelor,

expresiilor colocviale și a argoului în discursul militar find un alt aspect pe care analiza bazată pe

corpus o abordează și care, în același timp, contribuie semnificativ la originalitatea tezei.

Importanța studiului rezidă și în furnizarea de date valoroase, acesta identificând termeni militari

Page 4: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

4

în limba engleză și analizându-i din punct de vedere etimologic, structural și semantic. Studiul de

față este semnificativ atât din punct de vedere al studiului teoretic al termenilor militari în limba

engleză, cât și din perspectiva dobândirii de competențe pragmatice.

1.5. Aria de aplicabilitate și limitele studiului

Studiul se adresează specialiștilor--și nu numai--din domeniul pragmaticii, lingvisticii și

sociolingvisticii. Având în vedere abordarea sa pedagogică în ceea ce privește utilizarea

termenilor militari, această teză ar putea fi de interes și specialiștilor în predarea științelor.

Studenții și personalul academic ar putea beneficia de concluziile acestei cercetări datorită

faptului că face referire la o serie de teorii și direcții care influențează limbajul în timp.

Analizei terminologiei militare i-au fost acordate resurse importante de timp și energie.

Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce

în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită penuriei de dicționare explicative cu

specific militar în limba engleză, cele existente dovedindu-se adesea incorecte și nefiabile,

sperăm că această lucrare va contribui la clarificarea zonelor gri legate de termenii militari.

Datorită multitudinii contextelor militare posibile, această analiză ar putea fi văzută ca un

model de analiză ce sugerează o abordare diferită a distribuției funcționale și utilizării termenilor

militari, și nu ca o enumerare comprehensivă a tuturor textelor posibile pe care termenii militari

analizați le-ar putea deservi în conversații formale și informale. Expansiunea analizei realizate în

această teză reprezintă cu siguranță următorul nostru obiectiv de cercetare.

1.6. Structura și organizarea tezei

În ceea ce privește structura, teza este organizată în opt capitole și subcapitole, fiecare capitol

principal având propria introducere și concluzie.

În Capitolul 1: Introducere am definit contextul metodologic al tezei și punctul de pornire

(întrebările de cercetare, obiectivele) acestei cercetări. Fiind un capitol introductiv, am și motivat

importanța investigării modului în care funcționează un termen militar.

În Capitolul 2: Principiile terminologiei și limbajul pentru scopuri specifice discutăm

unități lingvistice și terminologice, cât și relațiile dintre termen și concept în terminologia

militară. Nevoia de terminologie este vitală în funcționarea științelor, este un transfer important

de informații științifice și tehnice și, în special, este necesară pentru traducerea textelor științifice

Page 5: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

5

și tehnice. Având bune cunoștințe metodologice, ne-am putea îmbunătăți comunicarea, iar prin

traduceri specializate, care necesită cunoașterea comprehensivă a terminologiilor specializate

bilingve sau multilingve, dăm naștere unor vocabulare speciale. Aici, includem contextul teoretic

al terminologiei și teoriei LSP, în care sunt discutate instrumente teoretice utile de analiză oferite

de literatura în domeniu, cât și chestiuni terminologice, studiul lexical al terminologiei, originea

și aplicarea acesteia.

Capitolul 3: Formarea cuvintelor și structura terminologiei militare include analiza

resurselor principale implicate, o analiză a unor termeni militari din punctul de vedere al formării

și structurii terminologiei militare. Aici, intenția este de a explica modul de comunicare al

indivizilor și vocabularul uzitat. Dezvoltarea istorică are o importanță crucială, caracterizându-se

în special prin cuvintele de proveniență franceză utilizate în chestiunile militare (ex. army,

victory), utilizarea neologismelor (ex. clean bomb) și a altora care vor fi discutate în detaliu fiind

un instrument pentru o bună comunicare în mediul militar. În cadrul termenilor militari compuși

în limba engleză avem substantive compuse, care reprezintă cea mai productivă bază (ex. war

planes, Knifefish, militiamen), verbe compuse (ex. carbon-date, ceasefire, to overrun) și

adjective compuse (ex. white-jacked). De asemenea, fondul conține forme ale termenilor militari

derivați cu prefixe (ex. sub-machine gun, unrolled, malreported, counterattack) și sufixe (ex.

gunner, dictatorship, defender etc.). Conversia se exemplifică prin: substantiv >verb: (to battle,

to service, to defeat); verb :> substantiv: (the patrol), și adjectiv > substantiv: (the military).

Prezența acronimelor ca secvențe de litere (ex. U.S.O. troupe--United Service Organizations) și

amestecuri analizate la finalul romanului O mie nouă sute optzeci și patru, într-o așa-numită

Anexă (SOCENG, INGSOC, RECDEP, MINIPAX), îmbogățește vocabularul limbii engleze.

Împrumuturile în limba engleză sunt cuvinte care au legături cu sfera activității sociale, politice

și militare: army, battle, peace, banner, victory, general, colonel etc.

Capitolul 4: Structura sintactică și sintagmatică a termenilor militari. În utilizarea

zilnică, oamenii formează propoziții care pot fi întrebări, cerințe, declarații sau exclamații. La

nivel de propoziție, LSP are multe caracteristici care îl diferențiază de limbajul general. În

prezent, cercetătorii sunt de acord că elementele propozițiilor LSP constau în principal în

sintagme nominale (de pildă cu atribute adjectivale - electronic weapons, incendiary bomb;

atribute participiale - peacekeeping force, banning attacks; atribute genitivale - the UN’s light

support package). Sintagmele verbale reprezintă o parte esențială în înțelegerea structurii unei

Page 6: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

6

propoziții, a punctuației și gramaticii sale (ex. modificări morfologice - timp, mod, aspect, voce,

polaritate; și complementare sintactică - intensivă, intranzitivă, monotranzitivă, ditranzitivă și

complex-tranzitivă).

Capitolul 5: Trăsături lexico-semantice ale termenilor militari analizează productivitatea

și flexibilitatea terminologiei militare și infiltrarea terminologiei militare în vocabularele

specializate. Găsim vocabulare efemere asociate anumitor războaie--nu doar terminologie legată

de armament și jargon tehnic, ci și argou colorat ce caracterizează, inevitabil, fiecare război. Un

obiectiv principal al acestui capitol va fi analiza unei serii de termeni militari utilizați în timpul

Primului și celui de-Al Doilea Război Mondial. Vocabularul militar tratat în acest fond constă în

cuvinte comune (treizeci de termeni, zece din fiecare roman) enumerate în dicționare generale și

specializate. Termenii militari sunt abolish, annihilate, attack, battle, catapult, conflict, defend,

helicopter, torture și to surrender din romanul O mie nouă sute optzeci și patru de George

Orwell; army, aircraft, artillery, bomb, bullet, catch-22, explode, flak, movement, rank din

romanul Catch-22 de Joseph Heller și cadet, carbine, combat, fight, gun, invasion, officer,

platoon, squad, tank din romanul Cei goi și cei morți, de Norman Mailer. Termenii au fost

analizați luând în considerare următoarele aspecte: (i) Etimologia și evoluția termenului, (ii)

Delimitarea termenului într-un dicționar general, (iii) Delimitarea termenului într-un dicționar

specializat, și (iv) Ilustrarea utilizării în context, în corpusul reprezentat de ficțiune/romane și

articole specializate.

În Capitolul 6: Trăsături semantice și pragmatice ale termenilor militari în limba engleză

sunt discutate câteva caracteristici ale sensului, înțelegerii contextuale și ambiguității lexicale.

Astfel, pentru extinderea analizei, avem nevoie de o relație semantică la nivel de cuvânt și

deasupra acestui nivel în ceea ce privește anumiți termeni militari utilizați. Pe de o parte, o

cercetare a sinonimiei, antonimiei, hiponimiei, omonimiei și polisemiei concluzionează că

termenii militari au sensuri multiple și variabile în limba engleză. Pe de altă parte, limbajul

informal (eufemismele și expresiile colocviale) pot masca și dezaccentua sensul real al

cuvintelor. Acest tip de terminologie îngustează potențialul sens al anumitor cuvinte.

Capitolul 7: Aspecte ale traducerii terminologiei militare specializate explică metodele,

procedurile și strategiile utilizate în traducere, găsind cea mai apropiată tehnică la momentul

traducerii din SL în TL, luând în calcul aspectul cultural. Se realizează o analiză a termenilor,

Page 7: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

7

acronimelor și eufemismelor militare plecând de la onime și eufemisme militare utilizate atât de

mult se traduc din engleză în română.

În Capitolul 8: Concluzii finale comunicăm concluziile noastre finale, rezultatele cercetării și

metodele de aplicare pentru rezultatele curente, cât și posibile viitoare direcții de cercetare.

1.7. Metodologia de cercetare

Analizele realizate în această cercetare sunt în principal calitative, deoarece studiul de față este

orientat către cercetarea termenilor militari din corpus, reprezentat de texte militare specializate

(articole) și texte de ficțiune (romane). Teoria este, însă, instrumentul metodologic principal în

analiza realizată în cadrul tezei. Cadrul metodologic al tezei este reprezentat de analiza

structurală, analiza semantică (utilizată în studierea acceptării termenilor), analiza discursului,

lexicologie--adică studierea dicționarelor, o metodă adesea utilizată în procesul de redactare a

acestei teze. Criteriile metodologice aplicate acestei teze sunt reprezentate de exactitatea și

precizia definițiilor, abordarea sensurilor multiple ale termenilor militari, cât și relația dintre

explicații și importanță. Cu alte cuvinte, aceste definiții terminologice ale vocabularului

specializat (terminologie militară) par să urmeze un șablon convențional, strict, univoc și

descriptiv.

Capitolul 2. Principiile terminologiei și limbajul pentru scopuri specifice

Capitolul de față discută terminologia, principiile terminologiei (aspectele teoretice), unitățile

lingvistice și terminologice, relația ce există între termen și concept în terminologie cât și relația

dintre termen și concept în terminologia militară.

În 2.1. Aspecte (principii) teoretice ale termenilor și terminologiei, încercăm să oferim o

definiție a teoriei terminologiei ca parte a lingvisticii aplicate, o ramură a lingvisticii care include

lexicografie specializată, traducere specializată, scriitură tehnică și pedagogie lingvistică. În ceea

ce privește istoria și evoluția, dezvoltarea rapidă a științei în secolele XIX și XX a adus

oabundență (milioane) de concepte și termeni, cât și posibilitatea unei confuzii intolerabile care

necesită prezența unui singur termen pentru un singur concept. În 1931, Profesorul Wüster a pus

bazele Teoriei generale a terminologiei, ale cărei principii și metode terminologice derivă din

experiența practică sau testate într-un așa-numit proiect pilot.

Page 8: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

8

Încercând o definiție a termenului terminologie, putem spune că se referă la studiul și

utilizarea sistemelor simbolurilor și semnelor lingvistice utilizate în scopul comunicării umane în

domenii specializate de cunoștințe și activități. Acest studiu se poate limita la o singură limbă,

sau poate acoperi mai mult de o limbă în același timp (terminologie multilingvă, terminologie

bilingvă și așa mai departe) sau se poate axa pe studii terminologice interdisciplinare.

Terminologia ad-hoc și cea sistematică sunt cele două tipuri de terminologie. Primul tip,

terminologia ad-hoc, se referă la un singur termen sau la un număr limitat de termeni (ex. pentru

a găsi cuvântul pentru a descrie un anumit concept sau pentru a căuta echivalentul unui termeni

în altă limbă, trebuie să desfășori o cercetare ad-hoc), în timp ce al doilea tip, terminologia

sistematică, tratează toți termenii dintr-un anumit domeniu, adesea creând o ontologie structurată

a termenilor din cadrul domeniului respectiv și legăturile dintre ele.

Avem nevoie de terminologie, deoarece este vitală pentru funcționarea tuturor științelor,

este importantă pentru acest transfer de cunoștințe și este fundamentală pentru păstrarea și

recuperarea informațiilor tehnice și științifice--și pentru traducerea textelor tehnice și științifice.

Principiile de bază ale terminologiei au o însemnătate dublă: în primul rând, aceasta încearcă să

explice comportamentul termenilor, așa cum diferă de comportamentul cuvintelor și al numelor,

și în cel de-al doilea rând, încearcă să explice diferența dintre formarea cuvintelor și a

termenilor, și să definească aria de aplicabilitate a neologiei, adică practica introducerii de noi

cuvinte.

În 2.2. Activitatea lui Wüster, începem printr-o prezentare a lingvistului austriac,

considerat fondatorul terminologiei moderne. La începutul anilor 1950, Wüster era preocupat

mai mult de dezvoltarea unei teorii care să explice principiile ce guvernează toate limbile umane

posibile, și mai puțin de aspectele multiple ale limbii văzute ca instrument de comunicare. Printre

obiectivele sale le putem sublinia pe cele mai importante: a încercat să elimine ambiguitatea din

limbile tehnice prin standardizare, pentru a le transforma în instrumente eficiente de comunicare;

a dorit să convingă toți utilizatorii limbilor tehnice de beneficiile terminologiei standardizate și

să stabilească terminologia ca disciplină pentru toate scopurile practice. Contribuții inovatoare au

fost aduse teoriei termenului, a cărui scop era concentrarea tuturor eforturilor în unificarea și

legitimizarea acestei noi discipline.

În 2.3. Unități lingvistice și unități terminologice, încercăm să schițăm obiectivele

terminologiei, unitățile terminologice care sunt unități de cunoaștere, unități de limbă și unități

Page 9: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

9

de comunicare. Descrierea unei unități terminologice trebuie să acopere aceste trei componente:

o componentă cognitivă, o componentă lingvistică și o componentă socio-comunicativă.

Specificitatea unităților terminologice în contrast cu alte unități de la același nivel structural

(cuvinte) și același înțeles rezidă în faptul că îndeplinesc condiții restricționate în fiecare dintre

componentele lor cognitive, gramaticale și pragmatice. Scopul acestei părți a tezei este să ia în

considerare natura sensului cuvântului fără context, care este punctul de pornire pentru procesele

pragmatice ale sensului specific (cuvânt, termen, concept).

În lingvistică, cuvântul este cel mai mic element care poate fi rostit în izolare, c conținut

semantic sau pragmatic. Termenul cuvânt se poate referi la un cuvânt rostit sau la unul scris, sau

uneori la conceptul abstract din spatele oricăruia dintre acestea. Pe de altă parte, termenul este un

simbol lingvistic atribuit unuia sau mai multor concepte. Poate fi un cuvânt sau un grup de

cuvinte, poate fi o literă sau un simbol grafic, o abreviere, un acronim, o notă etc. Termenii au un

set limitat de structuri morfologice și lexicale: în general, termenii sunt substantive (simple,

derivate sau compuse), dar uneori și verbe, adjective, sintagme nominale, verbale sau adjectivale.

Nu în cele din urmă, conceptele pot fi reprezentarea ființelor sau lucrurilor (exprimate de

substantive), ci într-un sens mai amplu, și a calităților (exprimate de adjective sau substantive),

acțiunilor (verbe sau substantive) și chiar a locurilor, situațiilor sau relațiilor (adverbe, prepoziții,

conjuncții sau substantive).

Relația termen-concept-simbol în terminologie își propune să cerceteze și să inventarieze

vocabularul tehnic. Aceasta nu tratează inventarea sau crearea de noi termeni sau cuvinte, ci se

axează pe găsirea a noi echivalente pentru cuvintele de origine străină. Metodele pe care se

bazează terminologia--identificarea, analiza, crearea de noi termeni--o transformă într-o aplicație

practică, și nu o știință, și funcționează prin diferențierea dintre termen și concept. Este limbajul

disciplinei devotat studiului științific al conceptelor și termenilor utilizați în limbajul specializat.

Relația dintre termen și concept în terminologia militară nu este mai puțin importantă,

însă crucială este utilizarea precisă a termenilor definiți, deoarece acești termeni ar trebui utilizați

și înțeleși corect mai întâi. Va exista întotdeauna nevoia de a crea noi termeni sau de a-i modifica

pe cei existenți. Majoritatea termenilor creați cu zeci sau sute de ani în urmă sunt încă valabili;

unii sunt modificați fără schimbarea sensului. În majoritatea cazurilor, sensul original al

termenului se potrivește noului înțeles.

Page 10: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

10

Neologia și frazeologia pot fi considerați factori cu necesități sociolingvistice mai

generale, adică eficiența comunicării specializate. Acest nou rol al frazeologiei ca generator de

terminologie este înrădăcinat în opinia cum că propozițiile sau ipotezele tematice includ

variațiuni teoretice și experimentale complexe, pe temele de bază, relativ neschimbate, care se

găsesc la originile gândirii științifice (ex. stabilitate versus schimbare, ordine versus dezordine,

evoluție versus involuție).

Capitolul 3. Formarea cuvintelor și structura lexicală a terminologiei militare

Scopul acestui capitol este de a oferi o privire de ansamblu asupra vocabularului limbii engleze

și dezvoltării acesteia în timp. În cel de-al doilea rând, își propune să traseze o schiță a tipurilor

de formare a cuvintelor în engleza militară (productive și neproductive), pentru a evidenția gama

de șabloane care există în limbă.

În 3.1. Dezvoltarea vocabularului englez, explicăm modul în care oamenii încearcă să

comunice mai eficient căutând să utilizeze vocabularul corect. Odată ce cuvintele sunt utilizate

independent, acestea nu transmit sensul integral; doar în funcție de cuvintele ce le înconjoară și

de context acestea pot adopta sensuri diferite, suplimentare sau extinse.

Dezvoltarea istorică a vocabularului englez este deosebit de importantă și, astfel,

identificăm trei perioade istorice: Engleza veche, engleza medie și engleza modernă. Prima

perioadă, engleza veche, a fost caracterizată de cincizeci sau șaizeci de mii de cuvinte de origine

anglosaxonă (germană, scandinavă), cât și celtă și latină. În cea de-a doua perioadă, engleza

medie, influența limbii franceze în urma Cuceririi normande din 1066 a fost foarte puternică.

Cuvinte de proveniență franceză se găsesc în fiecare secțiune a vocabularului (de exemplu, în

armată: conquer, sergeant, battle, peace, general, colonel, etc.) Nu în ultimul rând, engleza

modernă, o perioadă care a adus schimbări majore în vocabular (în principal prin împrumuturi

din latină și greacă).

Vocabularul utilizat în prezent (după cel de-Al Doilea Război Mondial) este dominat de

apariția rapidă a neologismelor, datorită progresului științific și tehnologic (ex. radioactivity,

overkill etc.).

3.2. Termeni militari compuși în limba engleză - o clasificare structurală se axează pe

faptul că vocabularul englezei militare reprezintă o provocare pentru limba engleză; vocabularul

militar devine un instrument care își propune să deservească scopul final al comunicării într-un

Page 11: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

11

mediu militar. Aici putem găsi unele expresii legate de numele personalului militar, termeni

compuși dintr-un cuvânt ce descrie o anumită caracteristică a echipamentului militar (ex.

bombshell, battlefield, etc.). Modul normal de clasificare a termenilor compuși este după funcția

pe care o îndeplinesc în propoziție - substantive, verbe, adjective etc. Marea majoritate a

termenilor militari compuși în limba engleză sunt substantive.

Substantivele compuse reprezintă cel mai mare subgrup de termeni compuși, și cel mai

productiv tip. În cadrul acestei categorii, am identificat compuși endocentrici, exocentrici și

apoziționali. Exemple de compuși endocentrici: warplanes, sandbags precum în cazul: Today six

mortar shells and 20 rockets were fired from Gaza into Israel. Israeli warplanes raided terrorist

targets in Gaza. (Israel: Hamas Needs a War, 2014). Knifefish și Warlock sunt compuși

exocentrici, precum în următorul exemplu: The autonomous Knifefish uses side-scan sonar to

detect floating or buried mines. (9 Tools That Will Change the Future of War, Pappalardo).

Compușii apoziționali pot fi ilustrați prin: C.I.D. man, militiamen și oilman, precum în cazul: In

a way the C.I.D. man was pretty lucky, because outside the hospital the war was still going on.

(Heller:1961).

Verbele compuse se formează prin anteformare sau conversie din substantive compuse

(ex. It was an old, rabbit-bitten pasture, with a foot-track wandering across it and a molehill

here and there) (Orwell:1948). Cel mai productiv șablon în cadrul compușilor verbali este cel al

compușilor particulă + verb, precum: undertaken, outbreak, overjoyed, overhang, etc.

Compușii adjectivali se formează urmând numeroase șabloane: (1) substantiv + adjectiv (ex.

charcoal-black, charcoal-dull, etc.); (2) adjectiv + adjectiv (ex. black-haired, white-jacked, etc.);

(3) adverb + adjectiv (ex. overjoyed, overworked, overcast, overwhelmed, etc.) and (4) adjectiv +

substantiv (ex. black-marketers). Din categoria compușilor, cei mai flexibili sunt cei

substantivali, endocentrici.

În 3.3. Derivare în terminologia militară este definită derivarea ca proces de formare a

cuvintelor prin adăugare de prefix, sufix sau o combinație la un cuvânt deja existent; cuvântul

derivat adesea provine dintre-o altă clasă de cuvinte decât originalul.

Prefixele nu schimbă în mod normal clasa cuvântului de bază: (out-, sub etc., ca și în sub-

machine gun). Există (1) prefixe negative (un-, non-, in-, dis-; ex. unrolled, nonmilitary,

inequality, disobey), (2) prefixe reversative (un-, de-, dis-; ex. unopposed, debased, disloyal), (3)

prefixe peiorative: mis- și mal-; ex. misprints, malreported, etc.), (4) prefixe de atitudine:

Page 12: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

12

counter- și anti-; ex.: counterattack, Anti-Semiten (They were just a bunch of Anti-Semiten, he

told himself.) (Mailer:1948). După cum se poate vedea, exemplele oferite fac parte mai ales din

categoria prefixelor negative și reversative.

Clasa sufixelor se identifică prin: (1) sufixe inflecționale, terminații folosite pentru

exprimarea relațiilor gramaticale (ex. –s, -ed, -ing); și (2) sufixe derivaționale, utilizate, spre

deosebire de sufixele inflecționale, pentru schimbarea sensului, cât și a clasei de cuvinte. Spre

deosebire de prefixe, sufixele schimbă adesea clasa cuvântului de bază; de exemplu, adjectivul

explosive, prin adăugarea sufixului -ness, se schimbă în substantivul abstract explosiveness. În

această categorie am identificat: (1) sufixe ce formează substantive: (a) din substantive: -dom

(ex. martyrdom), -ness (ex. kindness), -er (ex. gunner), -hood (ex. manhood), -ism (ex.

Hitlerism) –ship (ex. dictatorship); (b) din verbe: -er (ex. defender), -ment (ex. agreement); (c)

din adjective: -cy (ex. accuracy), -dom (ex. freedom); (2) sufixe ce formează verbe: din

substantive (cel mai productiv) –ify (ex. falsify) și –ize (ex. neutralize); (3) sufixe ce formează

adjective (a) din substantive: -al (ex. conflictual), -esque (ex. burlesque), -less (ex. motionless), -

ese (ex. Japanese-islands), -ous (ex. dangerous); (b) din verbe: -able (ex. respectable), -ive (ex.

impressive); (4) sufixe ce formează adverbe: -ly (ex. wisely) - adăugat adjectivelor; -ward (ex.

upward) - adăugat particulelor; -wise (ex. boy-wise) substantivelor.

În cazul afixelor, cele mai frecvente prefixe sunt cele negative (un, non-, in-, dis-), iar

cele mai rare sunt prefixele reversative (un-, dis-), peiorative (mis-, mal-), și, bineînțeles, de

atitudine (counter-, anti-). Afixele derivaționale sunt morfeme legate, diferă de compunere, prin

care morfemele libere sunt combinate (ex. fireplace, facecrime, gunsights, etc.) diferă și de

inflecțiune, care nu creează noi lexeme, ci noi forme ale cuvântului (ex. invade → invaded →

invading, etc.).

În cadrul formelor derivate ale termenilor militari am găsit că, prin procesul derivării,

sensul formei inițiale și categoria gramaticală pot fi schimbate. Un exemplu în acest sens ar fi

adjectivul/substantivul military (soldiers of war, of military service): prin sufixul –ly, obținem

adverbul militarily. Adverbele pseudomilitarily și unmilitarily se formează prin utilizarea

prefixelor pseudo- și un- și, bine înțeles, a sufixului -ly. Substantivul acestui adjectiv se formează

cu ajutorul sufixului–ness, militariness. Prin utilizarea prefixelor derivaționale anti-, non-, pre,

pro-, pseudo-, quasi-, super și un-, formele adjectivale sunt: antimilitary, nonmilitary,

premilitary, promilitary, pseudomilitary, quasimilitary, supermilitary (care e tot substantiv), și

Page 13: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

13

unmilitary. Derivarea poate avea loc și fără nicio schimbare de formă; de exemplu attack

(substantiv) și to attack (verb), torture (substantiv) și to torture (verb). Acest tip se numește

conversie sau derivare zero.

3.4. Conversia definește conversia drept un proces de formare a cuvintelor prin care un

cuvânt dintr-o anumită clasă se transformă într-un cuvânt dintr-o altă clasă, fără adăugarea unui

afix. Există două tipuri de conversie: conversie integrală și conversie parțială (un cuvânt dintr-o

clasă de cuvinte apare într-o funcție caracteristică unei alte clase de cuvinte, în exemple precum:

the running, a march, a fight), etc. Este o modalitate extrem de productivă de a produce cuvinte

noi în limba engleză (compuse, derivate, acronime etc.). Toate clasele par să sufere conversie, iar

în același timp conversia pare să producă cuvinte din aproape orice clasă, în special cele deschise

(substantiv, verb, adjectiv, adverb). Cele mai importante tipuri de conversie sunt substantiv >

verb, verb > substantiv, adjectiv > substantiv și adjectiv > verb. Mai jos am inclus câteva

exemple de conversii identificate în fondul nostru: (1) - substantiv > verb: (ex.: to paw, to battle,

to service, to defeat; (2) verb > substantiv: (ex.: an attack, a surrender, the shell, and (3) adjectiv

> substantiv: (ex.: a movement, the white, the dark).

În afară de cele trei tipuri majore de formare a cuvintelor--compunere, derivare și

conversie-- există câteva tipuri minore, precum acronimele, amestecarea, derivarea regresivă,

reduplicarea, formarea neoclasică etc.

3.5. Acronimele se referă la cuvintele formate din inițialele cuvintelor sau ale elementelor

ce constituie un termen compus. Cele două tipuri principale de acronime sunt exemplificate în

teza de față: acronimele pronunțate ca secvență de litere (denumite și alfabetisme: B.B., I.B.M.,

P.F.C., U.S.O. troupe etc.), și acronimele pronunțate ca și cuvinte (SOP, PEG, GESTAPO,

NAZI, etc.). Primul tip de acronime pronunțate ca litere sunt mai frecvente decât cele pronunțate

ca și cuvinte, un motiv important pentru utilizarea acronimelor ca litere poate fi o pronunție

rapidă.

3.6. Amestecuri, tratează acțiunea prescurtării și combinării diverselor lexeme pentru a

forma un cuvânt nou. Dificultatea apare la determinarea căror părți ale unui cuvânt nou sunt

recuperabile, rădăcini care pot fi distinse. (ex. SOCENG, INGSOC, RECDEP, MUSDEP, etc.).

În această secțiune, analizăm o serie de amestecuri ce merită menționate, descoperite la finalul

romanului O mie nouă sute optzeci și patru, într-o așa-numită Anexă ce explică Principiile

novlimbii.

Page 14: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

14

3.7. Împrumuturi explică, în calitate de mijloc extern de îmbogățire a vocabularului,

consecințele contactului cultural dintre două comunități lingvistice; circulația are loc în ambele

direcții, însă adesea există o asimetrie. Procesul real al împrumuturilor lingvistice este complex

și implică multe evenimente de uzanță (de pildă utilizarea noului cuvânt). În afară de elementele

de proveniență latină, este modalitatea principală de îmbogățire a vocabularului în engleza veche,

datorită împrumuturilor externe. O altă limbă care a îmbogățit vocabularul limbii engleze a fost

franceza. După Cucerirea normandă, istoria țării a marcat profund limba engleză, în special sub

forma împrumuturilor de cuvinte legate de domenii precum activitatea socială, politică și

militară: army, battle, peace, victory, general, colonel, lieutenant, major, artillery, captain,

company, corporal, defense, enemy, marine, sergeant, soldier, volunteer, etc. În engleza

modernă, franceza continuă să fie cea mai importantă sursă de neologisme, în afara domeniilor

extrem de specializate (vocabular științific/tehnic, încă dominat de împrumuturi clasice de

termeni de armată și război - bastion, brigade, battalion, cavalry, grenade, infantry, bayonet.

Cuvintele împrumutate din limba germană în secolul XX sunt legate, direct sau indirect, de

război: Black Shirt, Gestapo, Hitlerism, Nazi. Împrumuturile în limba engleză sunt importante

întrucât îi îmbunătățesc vocabularul și ajută la dezvoltarea formării cuvintelor.

3.8. Tendințe în formarea cuvintelor militare în limba engleză demonstrează că limbajul

militar este extrem de productiv, deoarece fiecare criză mondială își creează propriul vocabular.

Dezvoltarea proceselor tehnologice și de comunicare a determinat apariția de noi termeni în toate

științele. Acești termeni formează cel mai important nivel al vocabularului. Unii noi termeni au

fost aduși la viață de tehnologii militare, ex. sonic and ultrasonic weapons. Există mai multe

tendințe moderne în formarea termenilor în limba engleză: procesul terminologizării, care se

consideră cel mai răspândit, transterminologizarea, împrumuturile și conversia.

Terminologizarea este o modalitate foarte productivă de formare a termenilor, referindu-se la

tranziția cuvintelor uzuale în termeni, când o unitate lingvistică necaracteristică din limbajul

comun este utilizată în scopuri speciale. De exemplu, în structura lexicală a termenului

„confrontation”, sensul principal a fost quarters (sediu), collation (confruntare), și comparison

(comparație). În ultimul timp, acest cuvânt a fost utilizat în combinații de termeni militari

(confrontation of armed forces) și a dobândit sensul de contiguity of armed forces. Acum,

cuvântul confrontation a dobândit sensul de collision, opposition. O cercetare și analiză

Page 15: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

15

aprofundată a formării termenului în limba engleză reprezintă un instrument important de

comunicare pentru orice specialist.

Capitolul 4. Structura sintactică/sintagmatică a discursului militar în limba engleză

Când oamenii formează propoziții, aceștia adresează întrebări, formulează cereri sau exclamă o

emoție puternică.

În 4.1. Tipuri de propoziții în discursul militar demonstrăm că, datorită faptului că

propozițiile transmit afirmații, cerințe, emoții puternice și întrebări, acestea pot fi categorisite în

patru tipuri: declarative, interogative, imperative și exclamative. Propozițiile imperative în limba

engleză sunt propozițiile care transmit un ordin sau o cerere. În această lucrare am analizat

propozițiile interogative care transmit furia vorbitorului. Rezultatul studiului arată că întrebările

retorice formulate cu cuvintele „who” și „why” sunt semnificative din punct de vedere statistic.

Credem că șabloanele acestor propoziții cu ajutorul expresiilor emotive pot fi utilizate ca resursă

de calitate pentru identificarea furiei. Însă corelarea dintre aceste propoziții și alte enunțuri care

utilizează diferite forme structurale în context poate afecta sentimentele vorbitorului. În plus,

sentimentele ce rezultă din sensul relativ al verbelor sau adjectivelor, în funcție de punctul de

vedere al persoanei, pot influența identificarea în enunțurile reale.

În 4.2. Sintagme la nivelul propoziției, demonstrăm că LSP are multe caracteristici care îl

diferențiază de limbajul general. Astăzi, cercetătorii sunt de acord că propozițiile LSP constau în

principal în sintagme nominale (NP-uri), acele grupuri de cuvinte înrudite ce nu includ un

subiect și un predicat. Constau într-un substantiv și o serie de determinanți. Construcții atributive

caracteristice în NP-uri sunt atributele adjectivale (electronic weapons, incendiary bomb, sonic

grenades, civilian massacre, territorial domination, etc.), atribute participiale (peacekeeping

force, boarding operation, firing operation, exploding rats, banning attacks, killing fields, etc.),

atribute genitivale (Soviet Union's military's tanks, etc.). Structura NP-urilor constă în patru

componente majore incluse în Sistemul determinant + cap: determinant + predeterminanți + cap

+ postdeterminanți. În general, capul NP este un substantiv sau un pronume. Capul poate indica

entități concrete percum persoane (soldiers, cadets, prisoners, etc.), obiecte (detonator, weapon,

timer etc.), animale (cattle, dogs etc.), locuri (America, U.K., etc.), instituții (government,

department etc.), materiale (nuclear, chemical, barrel etc.), denumiri de acțiuni (fighting, firing,

Page 16: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

16

exploding, detonating etc.), relații (oppression etc.), calități (beauty, speed etc.), emoții

(happiness, joy etc.), fenomene (rain, death, luck etc.), concepte (justice, truth etc.).

Sintagmele verbale reprezintă o parte esențială în înțelegerea structurii unei propoziții, a

punctuației și gramaticii acesteia. Acestea au fost studiate luând în considerare modificările lor

morfologice (timp, mod, aspect, diateză, polaritate etc.) și complementarea sintactică (intensiv,

intranzitiv, monotranzitiv, ditranzitiv și complex tranzitiv). Structura internă a VP este verbul

principal (capul VP este de cele mai multe ori un verb lexical--invade, fight, annihilate, attack,

explode, defend etc.) și sistemul auxiliar. Funcția principală a acestei structuri interne este de a

stabili diferite relații cu elementele din propoziție. În afară de modificarea verbului principal,

sistemul auxiliar oferă vorbitorilor de limbă engleză numeroase posibilități de a schimba sensul

verbului din punct de vedere gramatical. Toate aceste modificări sunt importante, deoarece toate

se referă la capul VP, fiind în relație de coordonare: verbul principal este capul, care la rândul

său este schimbat de forma marcată sau nemarcată a acestor modificări.

4.3. Relația dintre termenii militari și limbajul general/lexis. În această parte a lucrării,

toți termenii militari pe care i-am analizat la nivel sintagmatic sunt incluși în dicționarele

generale de limbă engleză menționate (Oxford English Dictionary, Cobuilt English Dictionary, și

Mcmillian Dictionary). Un termen specializat este inclus în dicționarul general dacă are o

frecvență ridicată a ocurenței în diferite texte; acești termeni trebuie să prezinte tendințe de

extensie a sensului în alte domenii și să dezvolte noi sensuri figurate, metaforice pentru a

exprima sensurile specializate ale cuvântului în limbaj general. Conform acestor criterii, termenii

militari analizați în lucrarea noastră întrunesc toate aceste criterii (frecvența ridicată a ocurenței

în textele folosite ca și fond, tendințe ale extensiei sensului în alte domenii). De exemplu,

termenul war: sintagma anti-terror war este utilizată atât în discursul militar, cât și în cel politic.

În ceea ce privește cel de-al treilea criteriu, termenii militari selectați pentru analiză au dezvoltat

sensuri metaforice (cold war și-a pierdut caracterul metaforic, deoarece i s-a atribuit o realitate

istorică) sau exemplele mai recente ale termenelor weapon, war și attack în sintagmele political

weapon, mediatic war și political attack. (vezi Fabiszak, 2005).

Capitolul 5. Caracteristici lexico-semantice ale termenilor militari în limba engleză

Acest capitol își propune să schițeze pe scurt dezvoltarea vocabularului militar al limbii engleze

din perspectiva sociolingvisticii istorice. Vom sublinia unele aspecte privind productivitatea și

Page 17: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

17

flexibilitatea incredibile ale terminologiei militare, capitolul culminând cu o serie de considerații

privind infiltrarea terminologiei militare în vocabularul de zi cu zi și în vocabularele specializate.

În tratarea acestei creativități lingvistice vom aduce o serie de termeni militari, cu accent pe cei

care provin din Primul sau cel de-Al Doilea Război Mondial.

Această cercetare își propune să fie o abordare atât paradigmatică cât și sintagmatică,

considerând substantivele, adjectivele, verbele și sintagmele descriptive (adjectiv-substantiv,

verb-substantiv) parte din vocabularul militar. Corpusul analizat constă în seturi de articole

lexicale ce au în comun o rădăcină, o caracteristică lingvistică, un referent sau hiponim. Acestea

dețin propriile definiții din dicționare etimologice, dicționare generale de limbă, dicționare

specializate, enciclopedii, tezaure și corpusuri.

În 5.1 Etimologia și evoluția termenilor, un prim pas pentru crearea corpusului a fost

enumerarea termenilor militari identificați în cele trei romane. Următorul pas, în capitolul șase, a

fost construirea câmpurilor semantice și distribuirea altor termeni în câmpurile selectate în

funcție de hiponimie, sinonimie și metonimie.

Termenii militari selectați pentru corpus vor fi analizați de la general la specific, conform

definițiilor găsite în dicționarele generale și specializate. În această lucrare am cercetat treizeci

de termeni, zece pentru fiecare roman: următorii termeni militari au fost selectați din romanul O

mie nouă sute optzeci și patru, de George Orwell: abolish, annihilate, attack, battle, catapult,

conflict, defend, helicopter, surrender și torture; termenii: army, aircraft, artillery, bomb, bullet,

catch-22, explode, flak, movement, rank din romanul Catch-22 de Joseph Heller, și cadet,

carbine, combat, fight, gun, invasion, officer, platoon, squad, tank din romanul Cei goi și cei

morți, de Norman Mailer. Având în vedere acest fond, patru aspecte se iau în considerare pentru

fiecare din cele treizeci de articole lexicale: (i) Etimologia și evoluția termenului, (ii) Delimitarea

termenului în dicționarele generale, (iii) Delimitarea termenului în dicționarele specializate, și

(iv) Ilustrarea utilizării în context (în romane). În secțiunile 5.1.1 - 5.1.3 am oferit specificații

privind sensurile termenilor cu privire la cele patru criterii menționate mai sus. Din păcate, nu

am reușit să găsim dicționare comprehensive, care să ofere definiții precise și utile pentru toți

termenii militari analizați în această teză.

Această secțiune oferă și câteva specificații de natură gramaticală, comportamentul

gramatical al celor treizeci de termeni, utilizarea lor ca verbe și substantive, șabloanele în care

apar. Am adunat unii termeni folosiți ca substantive (ex. attack, battle, catapult, conflict, torture,

Page 18: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

18

helicopter, army, aircraft, artillery, bomb, bullet, Catch–22, flak, movement, rank, cadet, carbine,

combat, fight, gun, invasion, officer, platoon, squad, surrender, tank) și termeni utilizați ca verbe

(abolish - verb tranzitiv, annihilate - verb tranzitiv, attack - verb tranzitiv/intranzitiv, conflict -

verb tranzitiv/intranzitiv, defend - verb tranzitiv, surrender - verb tranzitiv/intranzitiv, explode -

verb tranzitiv/intranzitiv, fight - verb tranzitiv/intranzitiv).

În 5.2. Productivitatea și flexibilitatea terminologiei militare se subliniază că limbajul

militar (și limbajul războiului) a avut un impact important asupra limbii engleze. Găsim

vocabulare efemere asociate anumitor războaie - nu doar terminologie legată de armament și

jargon tehnic, ci și argou colorat ce caracterizează, inevitabil, fiecare război. Crearea termenilor

militari reflectă tendințele mai ample în formarea cuvintelor în limba engleză, având vocabularul

lor specializat. O serie de factori contribuie la dezvoltarea terminologiei militare; influxurile

tehnologice, care determină crearea rapidă de noi termeni și abandonarea terminologiei vechi, și

utilizarea neologismelor care ajută la reducerea unui subiect sau a unei acțiuni complexe la un

singur cuvânt sau la o expresie. Termenii militari umoristici reprezintă elemente de argou

efemer, iar acest aspect conduce la un alt factor cu posibil impact asupra formării de

terminologie militară nouă, însemnând eliberarea tensiunii psihologice prin umor.

Trăsăturile caracteristice ale vocabularului militar sunt cuvinte și expresii ce conțin emoție și

care se găsesc în special în rândul personalului militar britanic și american, fiind ulterior adoptat

de alte țări. Acest tip de vocabular este utilizat atât în scris cât și oral, reprezentând o categorie de

cuvinte ce pot părea neclare și confuze de cele mai multe ori pentru persoane nespecializate sau

care nu au nicio legătură cu acest mediu.

În 5.3. Impactul terminologiei militare asupra limbii engleze demonstrăm că acest impact

are loc printr-o abundență de termeni asociați armatei în limbajul de zi cu zi. Oxford English

Dictionary a compilat o listă de termeni militari cu originea în Primul Război Mondial și care

sunt încă utilizați în armată, astăzi. Un astfel de termen este „conchise”, abreviere de la

„conscientious objector”. În Primul Război Mondial au fost introduse tancurile ca instrumente de

luptă, însă mulți nu știu că „tank” poate fi folosit ca verb--termen ce desemnează atacul cu un

asemenea vehicul. Aceștia sunt doar câțiva dintre numeroșii termeni militari cultivați în cultura

Primului Război Mondial. Multe dintre cuvinte au fost create de soldați, pentru a descrie

contextul nefamiliar în care se aflau. Au denumit articole precum „trench coats” și „duckboards”,

plus alte expresii, mai descriptive. „Lousy” și „crummy” se refereau inițial la infestarea cu

Page 19: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

19

păduchi, în timp ce „fed up” a apărut ca expresie a oboselii și dezgustului. Brutalitatea vieții de

pe front a dat naștere și multor eufemisme, pentru a descrie moartea și frica. Pentru camarazii

uciși s-a inventat expresia „pushing up daisies”, „gone west”, „snuffed it”.

Capitolul 6. Caracteristici semantice și pragmatice ale termenilor militari în limba engleză

În acest capitol am discutat câteva caracteristici importante ale sensului cuvintelor, problemelor

implicate în însemnătatea contextuală și ambiguitatea lexicală. Termenii militari au multe sensuri

variate în limba engleză.

În 6.1 Relațiile semantice la nivel de cuvânt sunt abordați o serie de termeni: sinonimie,

antonimie, hiponimie, omonimie și polisemie).

Sinonimia este echivalența semantică ce există între articole lexicale, cuvinte care

împărtășesc caracteristici sau proprietăți semantice (ex. abolish – abate, annul, decimate,

demolish, etc.; combat - action, conflict, contest, encounter, engagement, fray, hostilities, shoot-

out, struggle, war, warfare, etc.; defend - contend, fight (for), guard, hold, maintain, oppose,

preserve, prevent, resist, retain, safeguard, shield, uphold, etc invasion – assault, intrusion,

conquering, etc.; tank – barrel, storage, repository, etc.; surrender - give in, give up, concede,

submit, quit, crumble, abandon, abdicate, etc; torture - torment, abuse, afflict, martyr, scourge,

molest, crucify, ill-treat, maltreat, distress, worry, trouble, pain, rack, afflict, harrow, agonize,

etc). Nu există sinonime absolute, adică perechi de cuvinte cu același înțeles (sau care

împărtășesc aceleași caracteristici semantice) în toate contextele situaționale și sintactice în care

apar. Chiar și aceste puține exemple arată că sinonimele adevărate sau exacte sunt foarte rare. De

exemplu, substantivele torture și torment sunt sinonime în expresia: The torment/torture we’ve

been through was terrible.; însă, doar torture poate fi utilizat în următoarea propoziție: They

could be tracked down by enquiry, they could be squeezed out of you by torture. (Orwell:210).

Dacă am fi folosit torment, propoziția ar fi sunat straniu, deoarece torture înseamnă durere fizică

extremă, cauzată de cineva sau ceva, în special ca pedeapsă (Macmillan Dictionary:1519) în

timp ce torment înseamnă durere fizică și psihică puternică, adesea cauzată intenționat de

cineva (Macmillan Dictionary:1518).

Antonimia, relația semantică ce există între cuvinte cu sensuri opuse, care pot fi

neînrudite morfologic (unul dintre elementele perechii nu derivă din celălalt: light/heavy,

temporary/permanent) și înrudite morfologic (unul dintre membrii unei perechi de antonime

Page 20: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

20

derivă din celălalt membru prin adăugarea unui cuvânt sau afix negativ, de pildă în cazul attack-

counterattack, measures – countermeasures, terrorism – counterterrorism, violent – nonviolent,

action – inaction, armed – unarmed, positively – negatively etc., prefixul counter combinat cu un

substantiv descrie o activitate ce se opune unei alte activități).

Relația care există între două (sau mai multe) cuvinte astfel încât sensul unui cuvânt

include/conține sensul celuilalt se numește hiponimie Termenul specific se numește hiponim, iar

cel generic este hipernimul, superordinatul. (ex. gun - air gun, air rifle, shotgun, etc.).

Omonimele reprezintă sensurile nelegate ale aceluiași cuvânt fonologic. Acestea se

regăsesc în terminologia militară (ex. ball, ball, bawl - categorii diferite, scriere diferită, missal,

missile - aceeași categorie, scriere diferită, troop, troop, troupe, troupe - categorie diferită, scriere

diferită).

O altă categorie de cuvinte este reprezentată de poliseme, care împărtășesc aceeași

scriere, sensuri distincte, dar înrudite. Distincția dintre polisemie și omonimie este adesea subtilă

și subiectivă, și nu toate sursele consideră polisemele ca omonime. Polisemia este capacitatea

unui semn (cuvânt, expresie etc.) sau a mai multor semne de a avea mai multe înțelesuri

(sememe) într-un câmp semantic amplu. Are o gamă de sensuri diferite (și/sau utilizări) pe care

fiecare dicționar le enumeră. De exemplu, catch-22, ca substantiv, are următoarele sensuri: 1.a.

o situație în care rezultatul dorit este imposibil de atins datorită unui set de reguli sau condiții

inerent ilogice: "In the Catch-22 of a closed repertoire, only music that is already familiar is

thought to deserve familiarity" (Joseph McLennan). b. Regulile sau condițiile care creează o

asemenea situație. 2. O situație dificilă, caracterizată de absurditate sau lipsă de sens. 3. Un plan

de acțiune contradictoriu sau care se autosabotează: "The Catch-22 of his administration was that

every grandiose improvement scheme began with community dismemberment" (Village Voice). 4.

O situație complicată sau dezavantajoasă, o șmecherie: "Of course, there is a Catch-22 with

Form 4868 you are supposed to include a check if you owe any additional tax, otherwise you

face some penalties" (New York). Adjectivul military este utilizat frecvent în domeniu, astfel: 1.

care aparține sau este legat de forțele armate (în special armata), chestiuni legate de război etc. și

2. referitor la soldați.

În 6.2. Relații semantice la nivel de expresie sau propoziție se face referire la sensul

neliteral al cuvintelor, anume eufemisme, idiomuri, metafore și argou. Acestea fac parte din

limbajul informal utilizat adesea în vorbirea colocvială. Eufemismele și expresiile tabu pot

Page 21: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

21

masca și dezaccentua sensul real al cuvintelor. Terminologia militară a preluat o gamă largă de

forme, unele dintre ele fiind în special de uz intern, iar altele care reprezintă armata la exterior.

În romanul O mie nouă sute optzeci și patru al lui Orwell, eufemismele sunt prevalente,

limbajul utilizat fiind distorsionat. Dubluvorba se referă la eufemismele utilizate de guvern,

armată sau alte instituții, în încercarea de a deruta și ascunde adevărul (ex. friendly fire ca

eufemism pentru a fi atacat de propriile trupe; joycamp – tabără de muncă forțată, duckspeak - a

vorbi fără a gândi, etc).

Elementele din Catch-22 încearcă să facă ororile războiului suportabile și mai intense

pentru cititor, creând o distanță care-i permite cititorului să traseze paralele cu societatea

modernă (Soldier in White reprezintă lipsa de identitate și individualism a bărbaților în război;

Spitalul este un loc de refugiu și siguranță pentru soldați, și nu unul în care tronează boala;

conceptul Mașinii timpului, care este un flashback al vieților bărbaților înainte de război și o

explorare suplimentară a personalității lor etc.)

Am explorat un corpus de texte scrise (articole) ce aparțin domeniilor militare,

majoritatea fiind articole de ziar, documente politice sau militare, pentru a identifica

eufemismele militare. De exemplu, collateral damage în loc de bombardarea cu sălbăticie a unei

procesiuni funerare sau a unei nunți; footprints - pentru a indica prezența puternică a Americii în

întreaga lume; lily pad - nu fenomenul natural, ci noua versiune a bazelor și garnizoanelor

americane--peste 1000--distribuite în peste 150 de țări, waterboarding--una dintre cele mai

îngrozitoare tehnici de interogare ale administrației trecute etc.).

Expresiile colocviale, idiomatice și de argou fac parte în general din engleza informală.

Acestea au un sens figurat și se consideră specifice limbii și culturii (au sens în rândul

vorbitorilor unei limbi sau al membrilor unei culturi). Idiomurile și expresiile colocviale nu pot fi

traduse cuvânt cu cuvânt dintr-o limbă în alta, apărând în general în vorbirea informală și în

scris. Aceste expresii idiomatice sunt secvențe fixe de cuvinte cu sens fix, care nu este compus

din sensul literal al cuvintelor individuale. În engleză avem numeroase exemple de expresii

idiomatice referitoare la război, arme sau conflicte: to bite the bullet, battle of nerves, been in the

wars, to dodge the bullet, drop a bombshell, don’t kill/shoot the messager, etc. Majoritatea

idiomurilor sunt specifice limbii și culturii; au sens în rândul vorbitorilor unei limbi sau al

membrilor unei culturi.

Page 22: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

22

Argoul, stilul limbajului care constă în termeni care pot substitui termeni standard cu

același înțeles conceptual, are un impact emoțional mai puternic decât vocabularul compus din

termeni standard. În romanul lui Norman Mailer Cei goi și cei morți avem cuvântul mail care

înseamnă bani; Big Brother (în O mie nouă sute optzeci și patru) - este un jargonul pentru

guvern; bombshell - jargon militar; milk run (din Catch-22) - este o călătorie noaptea târziu, cu

trenul, care face opriri de parcurs; tank - celulă de închisoare etc. Pentru a evita folosirea

cuvintelor tabu (termeni adesea utilizați în public deoarece lucrurile la care se referă se consideră

ofensatoare, obscene sau deranjante pentru ascultători sau cititori), oamenii folosesc eufemisme.

În 6.3. Expresii retorice în discursul militar, am discutat unele tipuri de vorbire

reprezentate de metafore și metonimie.

Pentru a descrie sau indica un individ, un loc, un concept etc., metaforele îl asociază cu

alți indivizi, obiecte, locuri, concepte etc., în anumite contexte speciale. De pildă, metafora

vaporising criminals (o metaforă pentru execuție) se bazează pe cuvântul sovietic „lichidare”, un

termen vag, care însemna de obicei executare sau „exil intern” către taberele de muncă forțată

dingulag. (romanul O mie nouă sute optzeci și patru). O altă metaforă este utilizată în capitolul

cinci al romanului lui Joseph Heller, Catch-22, în care Yossarian vorbește despre spațiul îngust

în care trebuia să te strecori pentru a ajunge la compartimentul din plexiglas al bombardierului.

Soldatul în alb simbolizează comportamentul inuman al armatei față de soldații săi. Acest „soldat

în alb” nu are un nume sau o față; armata nu consideră că oamenii înrolați sunt persoane, ci piese

anonime și consumabile. Nimeni din roman nu știe dacă soldatul în alb este mort sau viu.

Am găsit și metonime în romane, adică expresii în care o parte exprimă totalul sau totalul

exprimă o parte. De la început se observă că această utilizare a metonimiei în romanul O mie

nouă sute optzeci și patru, având figura Fratelui cel Mare ca echivalent al Partidului, exemplu

oarecum diferit de majoritatea cazurilor. Fratele cel Mare este dictatorul totalitar al lumii, însă

are o conotație mult mai intimă decât Partidul, și este astfel utilizat pentru a înlocui Partidul. În

acest caz, Orwell folosește metonimia pentru a arăta cât de oribilă este situația; un om a preluat

întreaga lume și o conduce brutal, observând fiecare moment astfel încât nici măcar gândurile să

nu rămână nepedepsite.

Ideea principală a Nouvorbei a fost îndepărtarea tuturor nuanțelor din limbaj, lăsând doar

simplele dihotomii (plăcere și durere, fericire și tristețe, gânduri bune și gânduri infracționale -

thoughtcrimes), însă apar uneori schimbări atunci când un grup încearcă să înlocuiască un cuvânt

Page 23: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

23

sau o expresie nepotrivită din punct de vedere politic (ex. civilian casualties) sau ofensatoare (ex.

murder) cu una corectă sau inofensivă (collateral damage). În romanul sus-menționat există

multe alte exemple de metonimii, precum numele de clădiri și de locuri, cât și sloganele de partid

(ex. Victory Mansions, War is Peace, Freedom is Slavery, and Ignorance is Strength. Big Brother

is Watching You, etc.)

Și în romanul Catch-22 există exemple de metonimii, precum titlul romanului anti-război

al lui Heller, atât de contrariant încât și-a făcut loc în dicționare ca nume acordat oricărei

probleme complicate, în special dacă singura soluție este negată printr-o circumstanță inerentă

problemei. Catch-22-ul lui Yossarian este similar celui al soldaților din Irak și Afganistan, pe

măsură ce numărul misiunilor crește, în paralel cu durata acestora.

6.4. Caracteristici pragmatice ale termenilor militari, introduce conceptul formalității

expresiilor lingvistice ca dimensiune importantă de variație între stiluri sau registre. Conceptul

formalității poate fi împărțit în două tipuri: formalitatea profundă și cea superficială, diferența

dintre limbajul considerat formal și cel care aparține stilurilor informale de exprimare.

Comportamentul contextual al termenilor militari încearcă să examineze constrângerile

exercitate asupra utilizării limbii în domeniul militar. Scrutinul limbajului militar prezintă două

categorii diferite de context. Contextul vorbirii și contextul situației. Contextul vorbirii se referă

la elemente cu o rostire care reprezintă baza interpretării sale. În ceea ce privește stilul, se pot

identifica o serie de particularități care condiționează tipul de expresie în legătură cu variabilele

contextuale ale cadrului militar. Stilul este caracterizat de un limbaj cu expresii scurte și funcții

de propoziție, însoțite în mod normal de un zgomot neobișnuit și un ton asertiv, dar cu o forță

locuționară directivă.

Capitolul 7. Aspectele ale traducerii terminologiei militare specializate

În 7.1. Un fond bilingv/paralel propunem un corpus de studiu bazat pe o colecție de trei

romane cu specific militar, scrise de George Orwell, Joseph Heller și respectiv Norman Mailer.

7.2. Metode și proceduri de traducere, își propune să descrie strategia de traducere în

care se adoptă un stil transparent și fluent pentru a minimiza „ciudățenia” textului străin pentru

cititorul TL. Termeni specifici culturii sunt neutralizați și reexprimați în termeni familiari culturii

dominante. Dacă traducerea se face dintr-o SL cultural dominantă într-o TL cu statut minoritar,

procesul protejează valorile SL. Astfel, se va lua în considerare următoarea clasificare la

Page 24: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

24

momentul traducerii cuvintelor și expresiilor: accent pe SL: traducere cuvânt cu cuvânt,

traducere literală, traducere fidelă, traducere semantică și accent pe TL: adaptare, traducere

liberă, traducere idiomatică, traducere comunicativă.

O traducere semantică va fi mai economică decât una comunicativă. De regulă,

traducerea semantică este scrisă la nivelul lingvistic al autorului, iar cea comunicativă, la nivelul

cititorului. În comparația dintre traducerea semantică și cea comunicativă, T. Vîlceanu (2003:60-

61) arată că traducerea semantică este personală, individuală, caută nuanțele sensului; tinde să

supra-traducă, însă scopul ei este concizia. Pe cealaltă parte, traducerea comunicativă este

socială, se axează pe mesaj (baza de referință a adevărului sau informației este securizată), tinde

să sub-traducă, să fie simplă și clară, însă sună mereu natural și ingenios. Traducerea semantică

poate suna straniu și nenatural cititorului, iar limbajul utilizat este adesea figurativ. În domeniul

traducerii, se arată din ce în ce mai mult interes descoperirii strategiilor de menținere a

echivalenței lingvistice, semantice și pragmatice dintre limbi.

În 7.3. Un corpus militar bilingv a fost ales un fond fond ce include texte militare și

servește departamentelor armatei. Fondul este bazat pe o colecție de trei romane cu specific

militar, scrise de George Orwell, Joseph Heller și Norman Mailer. Pentru a ilustra aspectele

culturale în literatură, analizăm (i) termeni militari, (ii) acronime militare și (iii) eufemisme

găsite în cele trei romane, în versiunea în limba engleză (textul sursă) și română (textul țintă).

Traducerea termenilor militari în confirmă că sfera militară nu este permanentă, deoarece

avansul tehnologic și termenii se schimbă de-a lungul timpului, datorită reorganizării forțelor

militare și apariției de noi tehnici de război. Crearea termenilor militari are loc în conformitate cu

practica creării cuvintelor: morfologie, afixare (rocketeer, warlordism, luncher, missilery),

formarea cuvintelor (wartime, machine-gun fire), conversie (to bomb, to mortar, to peace, to

officer), abreviere (radar, JCREW), comutări lexico-semantice (inițial, verbul to land însemna a

debarca, însă astăzi înseamnă a plana pe orice suprafață, inclusiv pe apă), împrumuturi din alte

limbi (maneuver, coup d’état, bunker). De exemplu, avem termenul militar artillery în

exemplele:

Engl. The General established a front line a few hundred yards beyond the airstrip, and

listened that evening to the Japanese artillery bombarding the field. (Mailer:1948)

Ro. Generalul stabilise linia sa de front la câteva sute de megtri îndărătul de aviație și în

seara aceea putuse auzi artileria japoneză bombardând aerodromul. (Mailer:1968)

Page 25: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

25

Substantivul artillery în engleză este situat după adjectivul japoneză și este tradus în textul țintă

cu forma articulată „artileria”, cu o schimbare a ordinii cuvintelor - adjectivul „japoneză” este

după substantivul „artileria”.

Traducerea acronimelor militare ne arată cât de numeroase sunt acestea. Trebuie

accentuat că limbajul nu există întotdeauna în două forme: numele integral, original și acronimul.

În unele cazuri, reducerea lexicală devine un cuvânt independent, modalitatea principală de

exprimare a acestei noțiuni. În romanul Catch-22 vom încerca să identificăm modul în care

normele dominante de traducere sunt prezente în traducere. Analiza a identificat o serie de

schimbări aduse sintaxei în traducerea sa. Majoritatea acestor schimbări nu au efecte serioase

asupra înțelesului, și de obicei nici asupra stilului. De exemplu, AWOL:

Engl. Each time he went AWOL, he was caught and sentenced to dig and fill up holes six

feet deep, wide and long for a specified length of time. (Heller:1961);

Ro. De fiecare dată când trăgea chiulul, era prins şi pedepsit să sape şi să umple gropi

adânci, late şi lungi de doi metri. (Heller:1997)

În exemplul de mai sus avem acronimul AWOL, care vine de la Absent Without Leave, absent de

la îndatoririle militare fără autorizare, un prizonier de război care a reușit să scape. Traducerea

acronimului arată că, sintactic și semantic, poate exista o corespondență unu la unu între

construcțiile sursă și cele țintă, lucru evidențiat în traducerea în limba română: trăgea chiulul.

Traducerea eufemismelor militare prezintă diferite tipuri de eufemisme utilizate în

diferite contexte, iar apoi analizate. Se arată că unele, cele pentru care există o echivalență unu la

unu atât în SL cât și în TL, pot fi traduse direct într-o manieră echivalentă formal; altele, pentru

care nu există o astfel de echivalență, pot fi traduse cel mult în mod echivalent din punct de

vedere funcțional; iar altele, precum cele cu încărcătură culturală sau ideologică, explicarea,

interpretarea și transformarea devin mai relevante. De exemplu, BIG BROTHER:

Engl. It appeared that there had even been demonstrations to thank Big Brother for

raising the chocolate ration to twenty grammes a week. (Orwell:1995)

Ro. S-ar părea că au avut loc chiar şi demonstraţii în semn de mulţumire adusă Fratelui

cel Mare pentru majorarea raţiei de ciocolată la douăzeci de grame. (Orwell:2002)

În roman, Big Brother este liderul enigmatic al partidului de la putere, care pretinde loialitate

oarbă și știe totul. Traducerea literală, Fratele cel Mare, pare să piardă atât denotația cât și

conotația originalului. O retroversiune ar fi „older brother”, și este evident că nu acesta este

Page 26: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

26

sensul urmărit. Faptul că Orwell folosește litere mari sau abrevieri--BB pentru Big Brother--ajută

cititorul vorbitor de limbă engleză să înțeleagă că sensul literal nu este cel intenționat. Asocierile

specifice din punct de vedere cultural ale expresiei sunt diferite în sursă și în țintă. Sintagma

„Big Brother” a devenit lexicalizată în limba engleză, aceasta aproape pierzându-și conceptul

Orwellian. Același lucru nu a avut loc însă și în limba română, unde fratele cel mare este un

personaj care susține, are grijă, protejează. În limba română, fratele cel mare creează un efect

diferit de cel intenționat în ST, adică unul pozitiv, și nu unul negativ.

Pentru echivalentele lexicale, precum frazele cantitative, traducătorul recurge la o serie

de expresii lexicale și sintactice cu o mai mare forță descriptivă sau explicativă decât cele sursă,

pentru fidelitatea cu sensul sursă și, presupunem, pentru a obține același efect pragmatic.

8. Concluzii finale

8.1. Rezultatul cercetării

De-a lungul anilor, cercetarea termenilor militari a atras numeroși studenți, datorită diferitelor

forme pe care le poate lua un termen militar. Abordarea noastră definește și clarifică în același

timp o serie de concepte ale cadrului teoretic al terminologiei militare, în scopul de a analiza

definițiile generale și specializate ale unor termeni militari. Un scop al tezei a fost să încerce să

descrie principiile lingvistice generale privind formarea termenilor, anume cadrul pragmatic al

formării termenilor ca unități lingvistice, atât în limba sursă cât și în limba țintă.

Cercetarea noastră teoretică a arătat că, prin diferite studii ale formării cuvintelor, singura

modalitate de a înțelege modul în care funcționează formarea cuvintelor este ignorarea formelor

lexicalizate și concentrarea asupra proceselor de producție. Înțelegerea formării cuvintelor este

unul dintre cele mai eficiente mijloace de a extinde vocabularul unei persoane, fiind deosebit de

valoroasă în deducerea sensului cuvintelor noi.

Termenii au un set limitat de structuri morfologice și lexicale: în general, termenii sunt

substantive (simple, derivate sau compuse), dar uneori și verbe, adjective, sintagme nominale,

verbale sau adjectivale. Avem nevoie să creăm termeni echivalenți pentru a asigura transferul

adecvat al datelor specializate prin comunitățile lingvistice, cât și printr-o bună comunicare în

rândul acestora. Pentru ca termenul propus să fie acceptabil și valabil, trebuie să se bazeze pe

cunoștințe solide ale regulilor de formare lexicală ale limbii țintă, și trebuie integrate armonios în

setul terminologic existent.

Page 27: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

27

Am investigat și abreviațiile, o parte integrantă a englezei militare, luând în calcul

regulile și caracteristicile acestora. Adesea acestea pot fi ambigue; economisesc spațiu și timp

prețioase și reduc șansele de comunicare eronată generată de utilizarea acestora de către vorbitori

nenativi de engleză, fără cunoștințe de terminologie tehnică și militară.

Un alt obiectiv al lucrării noastre a fost căutarea unor caracteristici importante ale sensului

cuvintelor, dificultățile lingvistice care pot fi descoperite în contexte, cât și cazurile de

ambiguitate lexicală. Prin analizarea diferitelor tipuri de relații lexicale (sinonimie, omonimie,

hiponimie etc.) am reușit să oferim câteva exemple caracteristice ale modului în care

funcționează rețeaua vocabularului militar. Perspectivele diacronice și sincronice asupra

domeniilor terminologice au reprezentat dovada dezvoltării englezei militare de-a lungul

secolelor.

În ceea ce privește expresiile idiomatice în limba engleză, acestea se găsesc adesea în

limbajul militar ca parte din engleza informală, cu sens figurat; acestea au sens în special în

rândul vorbitorilor unei anumite limbi sau membrilor unei anumite culturi. Idiomurile și

expresiile colocviale nu pot fi traduse cuvânt cu cuvânt dintr-o limbă în alta, apărând în general

în vorbirea informală și în scris.

S-a arătat că majoritatea termenilor de argou și a expresiilor colocviale au apărut în

tandem cu situația politică a vremii. Conflictele militare duc la dezvoltarea invențiilor tehnice, la

dezvoltarea armamentului, a producției în masă și la o explozie de termeni oficiali pentru aceste

creații. Majoritatea expresiilor argotice militare își au originea în perioada războaielor, în special

a celor mondiale și a Războiului din Golf.

Argoul și expresiile vulgare reflectă situația soldaților, suferințele lor în tranșee și în

zonele de luptă. În plus, izolarea îndelungată a soldaților de familiile lor și de viața normală de zi

cu zi a contribuit la crearea unor expresii argotice. Mulți termeni de argou implică un tip de

tranziție semantică de la un cuvânt existent în limba engleză, în special prin metaforă și

generalizare.

În ceea ce privește domeniul militar de interes, este un domeniu sociolingvistic amplu și

divers. Acesta relevă particularități sociolingvistice idiosincrasice precum transferuri între limbi,

expresii scurte și amuzante, cuvinte prescurtate, influența statutului etc. Am observat că termenii

militari sunt incredibil de flexibili; diferitele grupuri militare și diferitele războaie sunt

caracterizate de anumite vocabulare, în timp ce terminologia militară se infiltrează în limbajul

Page 28: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

28

civililor și, la rândul său, este afectat de o serie de vocabulare civile specializate. Acest lucru

subliniază faptul că există un impact clar al discursului militar asupra dezvoltării vocabularului

limbii engleze.

8.2. Originalitatea tezei

Originalitatea tezei noastre, A lexico-semantic analysis of military terminology, rezidă în

abilitatea noastră de a propune un cadru coerent pentru terminologia lingvistică în cercetarea

termenilor militari. Am încercat să ne aducem contribuția nu doar aplicării practice a teoriilor

analizate, ci și în partea teoretică a lucrării noastre, filtrând, asociind și aplicând teoriile pe care

le-am găsit mai relevante pentru abordarea noastră.

Contribuția noastră privește atât partea teoretică, cât și cea practică a cercetării noastre. În

primul rând, în partea teoretică am reușit să creăm un cadru coerent pentru terminologia militară

în utilizarea uzuală. Am adus laolaltă mai multe teorii și noțiuni din domeniul terminologiei și

am construit o bază teoretică pentru cercetarea noastră. Primul element ce denotă originalitatea

este alegerea corpusului, cât și paralela dintre definițiile generale și specializate ale termenilor

militari extrași din trei romane. Un al doilea aspect ar fi contribuția adusă în partea practică a

tezei de un fond de analiză în ceea ce privește utilizarea și însemnătatea termenilor militari.

În cele din urmă, unicitatea fondului rezidă în asocierea a două limbi cu statute diferite:

engleza și româna, cercetarea contribuind substanțial la natura inovatoare a analizei realizate și la

originalitatea tezei.

8.3. Valoarea și posibila aplicabilitate a rezultatelor

Teza noastră va ajuta studenții, profesorii și orice viitor cercetător în acest domeniu.

Valoarea tezei rezidă în posibilitatea aplicării funcțiilor descoperite ale termenilor militari și în

observațiile aduse privind pierderile sau câștigurile de informație în timpul procesului de

traducere a termenilor militari din engleză în română, impactul termenilor militari asupra limbii

engleze cât și flexibilitatea și productivitatea acesteia.

În același timp, teza noastră ar putea fi deosebit de utilă traducătorilor, datorită

prezentării unor proceduri și tehnici de traducere propuse de diferiți lingviști și datorită modului

în care acești termeni militari au fost traduși în română.

Page 29: Alina Picu...Motivul este că engleza militară devine din ce în ce mai răspândită în lume și, astfel, este din ce în ce mai importantă pentru forțele armate. În plus, datorită

29

8.4. Sugestii de cercetare viitoare

Pe viitor, ar fi interesant dacă demersurile de cercetare ar utiliza mai mulți termeni

militari pentru a vedea dacă s-au observat alte tendințe în afara celor menționate aici. Și fondul ar

putea fi îmbogățit, pentru a introduce o varietate mai largă de utilizări.

În afară de studierea modului în care verbele militare în engleză au fost traduse în

română, merită explorarea modului în care termenii militari sunt traduși în alte limbi latine, de

exemplu franceza.

Un alt demers interesant ar putea fi analiza unui număr mai mare de verbe militare în

afara celor uzuale, de bază.