Ajuntament de la Ciutat d¢â‚¬â„¢Algemes£­ Ajuntament...

download Ajuntament de la Ciutat d¢â‚¬â„¢Algemes£­ Ajuntament de la Ciutat d¢â‚¬â„¢Algemes£­ Pla£§a Major, 3 - 46680

of 17

 • date post

  08-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ajuntament de la Ciutat d¢â‚¬â„¢Algemes£­ Ajuntament...

 • Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

  1

  Este document si conté dades de caràcter personal objecte de protecció, estan omeses, substituïdes per asterisc (*), per donar compliment a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal.

  ACTA NÚMERO 39/2012

  ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA EL DIA VINT-I-SIS D’OCTUBRE DE DOS MIL DOTZE

  A l’Ajuntament d’Algemesí, a les 14.15 hores del dia 26 d’octubre de 2012, es reuneixen, amb la presidència del Sr. Alcalde, Vicente Ramón García Mont, els senyors regidors i les senyores regodires que apareixen més avall, que constitueixen la totalitat dels components de la Junta de Govern Local, assistits pel senyor secretari general de la corporació, a fi i efecte de realitzar en primera convocatòria la sessió ordinària corresponent al dia que apareix en esta acta.

  ASSISTENTS Sr. Alcalde President

  Vicente Ramón García Mont

  Srs. Regidors Mª Beatriz Díaz Morcillo Antonio F. Saá Carrasco Enrique S. Ballester Llopis Vicente Felici Castell Gabriel Palop Sarrías Amparo Lluch Ferrís Mª Ángeles García Abad Sr. Secretari General Vicente Carbonell Chirivella

  Sra. Interventora Rosa Mª Micó Villora

  El Sr. Alcalde obri la sessió i es passa a tractar els assumptes amb competència derivada de les delegacions atorgades per la Resolució 1215/2011, de 13 de juny, i les altres atribucions generals que estableix la llei.

  ORDRE DEL DIA

  1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

  Es dóna compte de l’acta de la sessió anterior núm. 38/2012, realitzada el dia 15 d’octubre de 2012, que s’aprova per unanimitat, sense cap esmena ni proposta de rectificació i s’ordena la seua transcripció al llibre d’actes corresponent de conformitat amb l’article 110 del ROF.

 • 2

  2. DISPOSICIONS OFICIALS I CORRESPONDÈNCIA

  Es dóna compte: –De la Sentència de l’Audiència Nacional per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu núm. 346-11, contra la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central, de 28 d’abril de 2010, per la liquidació del cànon de control d’abocaments corresponents a l’exercici 2006, per import de 225.851,84 euros i 54.507,83 euros. –Sentència núm. 401-12, del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de València, desestimant el recurs presentat per la Societat Estatal de Correus i Telégrafos, SA, contra la liquidació de la taxa d’eliminació de residus sòlids corresponent als anys 2005 i 2006. –Resolució de 8 d’octubre de 2012, de la Secretaria d’Estat de Cultura, en què convoca ajudes per a lots de llibres (BOE núm. 256, de 24-10-2012). –Ordre 31/2012, de 22 d’octubre, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, en què convoca ajudes per a museus integrats en el sistema Valencià de Museus (DOCV núm. 6890, 26-10-2012). –Resolució, de 17 d’octubre de 2012, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, en què es concedeix una subvenció de 2.445,37 euros per a realitzar activitats de promoció de l’ús del valencià (DOCV núm. 6885, de 19-10-2012). –Resolució de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, en què es concedeix la subvenció del conveni de serveis socials. La Junta de Govern Local en queda assabentada. 3. OBRES PÚBLIQUES I CONTRACTACIONS

  3.1. NO PRORROGAR EL CONTRACTE AMB L’EMPRESA MÁS SERVICIOS SOLIMED, SL

  Atesa la sol·licitud de (*), amb DNI (*) i (*), amb (*), en nom i representació de l’empresa MÁS SERVICIOS SOLIMED, SL, amb CIF B-98232697, Reg. d’entrada 18890, de 16 d’octubre de 2012, contractista del servei d’Educador Social, prevenció i inserció social al barri del Raval en la qual demana la pròrroga del contracte subscrit amb este Ajuntament. Vist el plec de clàusules que va regir esta contractació en la clàusula 5, «Duració del contracte», està prevista la pròrroga anual, fins a 3 anys més, amb al consentiment exprés d’ambdós parts. Vist que l’esmentat contracte signat en data 3 de gener de 2011, i amb efectes del dia 10 del mateix mes, ha complit el termini previst de dos anys i que es discrecionalitat de la corporació la seua pròrroga anual fins a un total de quatre, i, vista la proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, la Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda, per unanimitat:

 • Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

  3

  Primer. No prorrogar el contracte subscrit amb l’empresa MÁS SERVICIOS SOLIMED, SL, amb CIF B-98232697, el qual complirà el seu termini el proper dia 9 de gener de 2013, atés que està prevista una nova licitació amb un objecte del contracte i prescripcions tècniques millorades, amb la intenció de prestar un millor servei a fi de l’interés públic.

  Segon. Notificar este acord a l’empresa contractista amb els recursos que l’assisteixen així com al Departament d’Intervenció. 3.2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL PARC DE BERNAT GUINOVART, LA PLAÇA 1 DE MAIG, EL PASSEIG DE LES CORTS VALENCIANES, LA PLAÇA DE LA RIBERA I LA ZONA RESIDENCIAL DEL PLA

  Este Ajuntament té la necessitat de contractar el servei de conservació integral i manteniment del parc de Bernat Guinovart, la plaça 1 de Maig, el passeig de les Corts Valencianes, la plaça de la Ribera i la zona Residencial el Pla per haver finalitzat el contracte anterior. L’import del contracte ascendeix a la quantitat anual total de 101.330,85 euros. D’acord amb la proposta del regidor delegat de Parcs i Jardins, atesa la característica del servei, sembla que el procediment més adequat és el procediment obert, l’oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació. Atés que en data 2 d’octubre de 2012 Secretaria va emetre un informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, i atés que de conformitat amb este, l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és esta alcaldia perquè l’import del contracte ascendeix a 61.105 euros (amb l’IVA inclòs, corresponent a treballs de jardineria) i 40.225,85 euros (IVA inclòs del 10%, corresponent a treballs de neteja) i, per tant, no supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’este ajuntament ni la quantia de sis milions d’euros.

  Atés que mitjançant resolució de l’Alcaldia, de data 1 d’octubre de 2012, es va iniciar l’expedient per a la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada. Atés que es va redactar i incorporar a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, que han de regir l’adjudicació del contracte.

  Atés que la interventora va realitzar la retenció de crèdit oportuna i va emetre un informe de fiscalització favorable de l’expedient.

  Examinada la documentació que l’acompanya, atés l’informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que estableix la disposició addicional segona i l’article 110 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i, vista la proposta del regidor

 • 4

  delegat de Parcs i Jardins, la Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda, per unanimitat:

  Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, l’ oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació per al servei de conservació integral i manteniment del parc de Bernat Guinovart, la plaça 1 de Maig, el passeig de les Corts Valencianes, la plaça de la Ribera i la zona residencial el Pla, tot convocant-ne la licitació.

  Segon. Autoritzar, en quantia màxima de 8.444,23 euros, la despesa que per a este ajuntament representa la contractació referenciada, per a l’any 2012, en càrrec a la partida 171-227.00 de l’estat de despeses del pressupost municipal d’este Ajuntament.

  Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte del servei de conservació integral i manteniment del parc de Bernat Guinovart, la plaça 1 de Maig, el passeig de les Corts Valencianes, la plaça de la Ribera i la zona residencial el Pla, que no es reprodueix formant part d’este acord, i que degudament diligenciat s’incorpora a l’expedient, mitjançant procediment obert, l’oferta més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.

  Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el Perfil del Contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de quinze dies naturals els interessats presenten les proposicions que consideren convenients.

  Cinqué. Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil del Contractant, amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que se celebre per a la qualificació de la documentació referida en l’article 146.1 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qu